VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1.1 EGO s.r.o., so sídlom Hanulova 5/b, 841 01 Bratislava, SR, IČO: 31 359 515, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 5860/B je
obchodná spoločnosť (ďalej len „poskytovateľ“), ktorá ponúka fyzickým a právnickým
osobám na území Slovenskej republiky možnosť nadobudnúť právo, na základe ktorého si
tieto osoby (ďalej len „záujemcovia“) môžu uplatniť zľavy z kúpnej ceny alebo iné výhody
pri kúpe tovaru a služieb od právnických alebo fyzických osôb, ktoré predaj tovarov a služieb
vykonávajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktoré sú zmluvne zaviazané voči
poskytovateľovi na poskytovanie zliav a iných výhod (ďalej len „partner“).
1.2 Záujemcovia nadobudnutie tohto práva preukazujú kartou EGO (ďalej len „karta“), alebo
inou kartou označenou logom „EGOCARD“ a identifikačným číslom klienta, ktoré
poskytovateľ dodáva záujemcovi za cenu podľa aktuálneho cenníka.
1.3 Držiteľom karty sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov vrátane, ktorá
súhlasí so Všeobecnými podmienkami poskytovateľa a zakúpi si uvedenú kartu EGOCARD
od poskytovateľa, jeho obchodných partnerov alebo sprostredkovateľov. Následne okamžite
obdrží prenosnú kartu, ktorá je ihneď aktívna a pripravená k použitiu pri uplatňovaní zliav
u zmluvných partnerov poskytovateľa.
1.4 Záujemca vyhlasuje, že údaje, ktoré poskytol pri zakúpení karty EGOCARD sú pravdivé,
a v prípade poskytnutia nepravdivých údajov nahradí spoločnosti EGO s.r.o. tým spôsobenú
škodu, resp. iné voči nej uplatnené nároky a sankcie.
1.5 V prípade straty alebo odcudzenia nevzniká držiteľom kariet vzhľadom na povahu
a spôsob použitia prenosnej karty pri uplatňovaný zliav nárok na vydanie náhradnej karty. Ak
držiteľ predloží kartu EGOCARD s evidentnými známkami mechanického poškodenia, pre
ktoré si nemôže uplatňovať nárok na poskytnutie zľavy, vymení mu poskytovateľ takto
zničenú kartu za novú. Držiteľ za výmenu karty zaplatí poskytovateľovi poplatok 2,50 Eur, ak
privodil alebo nezabránil okolnostiam, ktoré viedli k mechanickému poškodeniu karty.
1.6. Záujemca v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v aktuálnom znení udeľuje poskytovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov
za účelom evidencie kariet a poskytovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje záujemcu
a využívať ich výhradne na tento účel.
2.1 Držiteľ karty je oprávnený zúčastniť sa na zľavovom programe poskytovateľa
prostredníctvom kariet EGOCARD a využívať s tým spojené výhody.
2.2 Pre držiteľa karty nevyplýva žiaden záväzok odporúčať zľavový program poskytovateľa,
ani nie je zaviazaný dosiahnuť určitý výsledok. Akúkoľvek inú činnosť vykonáva držiteľ
karty výhradne na vlastnú zodpovednosť.
2.3 Držiteľ karty má nárok len na výhody v súvislosti s poskytnutím zliav u partnerov
poskytovateľa. Žiadna ďalšia odmena, cashback ani iné nároky mu nepatria. Poskytnutú zľavu
nie je možné zameniť na hotovosť.
2.4 Zľavy poskytované prostredníctvom kariet EGOCARD nie je možné kumulovať ani
kombinovať s inými zľavami, ktoré partner poskytuje v rámci svojej obchodnej činnosti nad
rámec zazmluvneného rozsahu.
2.5 Za vzniknuté škody v dôsledku zneužitia karty neoprávnenou osobou nesie zodpovednosť
v plnom rozsahu výlučne držiteľ karty.
2.6. Držiteľ karty nemá nárok žiadať od poskytovateľa peňažnú náhradu za neposkytnutie
zľavy zo strany partnera, ktoré poskytovateľ nemohol vlastným konaním ovplyvniť. Avšak
v duchu zmierlivého riešenia vzniknutej situácie poskytovateľ vyvinie maximálne úsilie, aby
umožnil držiteľovi karty využiť zľavu u iného obchodného partnera v obdobnom segmente
tovarov a služieb.
3.1 Poskytovateľ uzatvára s obchodnými partnermi dohody, ktoré umožňujú držiteľom kariet
EGOCARD nadobúdať výhody pri poskytovaní zliav z cien tovarov a služieb. Poskytovateľa
sa usiluje dohodnúť čo možno najlepšie podmienky a neustále rozširovať sieť svojich
obchodných partnerov.
3.2 Prehľad aktuálnych obchodných partnerov je prístupný online na internetovej stránke
poskytovateľa – www.egocard.sk – vrátane ďalších informácií o rozsahu a výške
poskytovaných zliav.
3.3 Poskytovateľ nezodpovedá za skutočnosť, ak držiteľovi nebola poskytnutá zľava
z dôvodu, že partner jednostranne ukončil s poskytovateľom zmluvnú spoluprácu.
Poskytovateľ vždy podľa svojich možností zabezpečí v danom segmente tovarov alebo
služieb iný podnikateľský subjekt, ktorý poskytne držiteľovi kariet príslušnú zľavu.
3.4 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť podmienky zľavového programu jednostranne, bez
toho, aby musel takúto zmenu držiteľovi kariet priamo oznamovať.
4.1 Všetok obsah prezentovaný na kartách EGOCARD ako aj na internetovej stránke vrátane
dizajnu, textu, loga, obrázkov je chránený autorským právom, jeho kopírovanie, úprava, alebo
ďalšie šírenie bez výslovného súhlasu poskytovateľa sa prísne zakazuje. Zostavy údajov,
softvér, ako aj obsah databáz sú výhradným vlastníctvom poskytovateľa a podliehajú ochrane
autorských práv podľa právnych predpisov SR.
4.2 Ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok sa primerane použijú tiež pre
držiteľov jednorazových kupónov vydaných poskytovateľom a s platnosťou 3 mesiace, ktoré
obdobne oprávňujú ich držiteľov na poskytnutie zliav.
4.3 Tieto všeobecné podmienky pre držiteľov kariet EGOCARD sú platné od 20. 7. 2012.
V Bratislave, dňa 18. 07. 2012
EGO s.r.o.
Download

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY