ČESTNÉ VYHLÁSENIE
držiteľa jednostopového motorového vozidla o jeho nájme
žiadateľovi o udelenie V.O. skupiny “A”
Meno a priezvisko: .....................................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ........................................................................................................................
Rodné číslo: ...............................................................................................................................................
Adresa pobytu: ............................................................................................................................................
Týmto čestne vyhlasujem, že som prenajímal jednostopové motorové vozidlo:
Evidenčné číslo: .........................................................................................................................................
Značka, obchodný názov, typ/variant/verzia: ............................................................................................
Najväčší výkon motora: .............................................................................................................................
Najväčšia prípustná celková hmotnosť: ......................................................................................................
V období odo dňa: ........................................................... do dňa: .............................................................
Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia skupiny “A”
Meno a priezvisko: .....................................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ........................................................................................................................
Rodné číslo: ...............................................................................................................................................
Adresa pobytu: ............................................................................................................................................
Čestne vyhlasujem, že všetky hore uvedené skutočnosti sú pravdivé a som si vedomý právnych
následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. Zároveň beriem na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávnych
alebo neúplných údajov v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy sa vystavujem nebezpečenstvu
postihnutia za priestupok proti poriadku v správe podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
V ................................................. dňa ....................................................
Vlastnoručný podpis .............................................................................
*Nehodiace sa prečiarknite
Download

Čestné vyhlásenie jeho držiteľa o nájme