Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „ VOP“) upravujú právne vzťahy medzi
Zmluvnými partnermi uvedenými v prílohe č. 1 k týmto VOP a držiteľom zľavovej karty
Orava Holiday Card (ďalej len „držiteľ karty“).
1. Definícia zľavovej karty Orava Holiday Card
Zľavová karta Orava Holiday Card – Oravská dovolenková karta (ďalej len ako „zľavová
karta“) je karta s nezameniteľným číslom registrovaná na meno držiteľa karty, ktorá
umožňuje po jej zakúpení držiteľovi karty využívať zľavy vo výške 20 % na služby
poskytované jednotlivými zmluvnými partnermi. Zľavovú kartu vydáva a cez zmluvných
partnerov distribuuje spoločnosť THERMAL PARK ORAVA, s.r.o.
2. Držiteľ karty
Držiteľ karty je osoba, ktorá si zakúpila platnú zľavovú kartu na predajnom mieste
u niektorého zo zmluvných partnerov. Držiteľ karty je ihneď po jej zakúpení
povinný vykonať jej registráciu s uvedením nasledovných údajov: meno, priezvisko,
poštová adresa a tel. číslo, prípadne e-mail držiteľa karty a to priamo na stránke
www.meanderthermal.com/OHC, prípadne priamo na predajnom mieste vyplní
predtlačený formulár, ktorý odovzdá predajcovi, ktorý vykoná registráciu zľavovej
karty elektronicky. Zľavová karta je neprenosná a je vydaná na meno jej držiteľa.
Poskytovanie zľavovej karty osobám je zakázané. Zmluvný partner má pred zakúpením
služby držiteľom karty oprávnenie overiť jeho totožnosť.
3. Kúpna cena Orava Holiday Card
Orava Holiday Card je u jednotlivých zmluvných partnerov predávaná za jednotnú
kúpnu cenu vo výške 7,50 € s DPH.
4. Práva držiteľa karty
4.1Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti zľavovej karty využívať všetky
zľavnené služby u zmluvných partnerov v rozsahu a kvalite uvedenej na
internetových stránkach zmluvných partnerov. Poskytovateľ zľavy môže pred
využitím zľavovej karty držiteľom karty požadovať predloženie platného preukazu
totožnosti s fotografiou. Nárok držiteľa karty na využitie rodinného vstupu
s uplatnením príslušnej zľavy nie je dotknutý. Každé použitie zľavovej karty je
u jednotlivých zmluvných partnerov registrované ručným zápisom priamo do
elektronického formulára umiestneného na stránke:
www.meanderthermal.com/OHC alebo do pretlačeného formulára.
4.2Držiteľ karty sa pri využití zľavnenej služby u zmluvného partnera automaticky
stáva jeho zmluvnou stranou. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s
poskytnutím zľavnených služieb jednotlivého zmluvného partnera, predovšetkým
uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky
z vád poskytnutej zľavnenej služby uplatňuje držiteľ karty voči zmluvnému
partnerovi, ktorý držiteľovi karty poskytol zľavnenú službu.
4.3Obchodná spoločnosť THERMAL PARK ORAVA, s.r.o. neručí za eventuálne škody
spôsobené držiteľovi karty pri využívaní zľavnených služieb u jednotlivého
zmluvného partnera. Obchodná spoločnosť THERMAL PARK ORAVA, s.r.o. nie je
povinná prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou
a kvalitou ponúkaných zľavnených služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu
zodpovednosť za ponúkané zľavnené služby zmluvných partnerov a nezabezpečuje
nad nimi dohľad.
4. Držiteľ karty je oprávnený využiť zľavnenú službu u každého zo zmluvných
partnerov jednotlivo len raz denne.
5. Povinnosti držiteľa karty
5.1Držiteľ karty je oprávnený využívať zľavnené služby zmluvných partnerov výlučne
osobne a nie je oprávnený postúpiť práva vyplývajúce zo zľavovej karty na tretiu
osobu. Zľavová karta je neprenosná. V prípade porušenia tejto povinnosti je
ktorýkoľvek zo Zmluvných partnerov oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe zľavovej
karty a jej držiteľ, resp. neoprávnený používateľ je povinný ju vydať.
5.2Držiteľ karty je povinný ohlásiť elektronicky prípadnú zmenu osobných údajov na
stránke www.meanderthermal.com/OHC v sekcii pre prihlásených, prípadne na
e-mailovej adrese [email protected]
6. Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov
K obmedzeniu ponuky zľavnených služieb a ich využitia u zmluvných partnerov môže
dôjsť najmä vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností
súvisiacich s ročným obdobím alebo technickým stavom, či vykonávaním údržbárskych
prác, prípadne prípravou na letnú a zimnú prevádzku. Za týmto účelom sú zmluvní
partneri povinní uvedené obmedzenia uverejniť bezodkladne na svojich webových
stránkach. Držiteľ karty nemá v prípade obmedzenia, alebo celkového výpadku
služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie
ceny. Obchodná spoločnosť THERMAL PARK ORAVA, s.r.o. nezodpovedá za cenovú
politiku zmluvných partnerov a neručí za ceny ich služieb. Výška poskytnutých zliav
u zmluvných partnerov je nemenná počas doby platnosti zľavovej karty. Držiteľ karty
nemá nárok na uplatnenie zľavy vo výške 20 % podľa bodu 1. týchto VOP v prípade
zakúpenia služby, ktorá je podľa platného cenníka jednotlivého zmluvného partnera už
zľavnená.
7. Doba platnosti zľavovej karty.
Zľavová karta je platná do 31. 12. 2015. Po uplynutí doby platnosti stráca Orava Holiday
Card automaticky svoju platnosť.
8. Ochrana osobných údajov.
Držiteľ karty súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013
Z.z,. o ochrane osobných údajov pre potreby evidencie zmluvných partnerov.
Príloha č.1
Zmluvnými partnermi Orava Holiday Card sú tieto subjekty:
1. Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Prevádzka:
Rezervácie:
E-mail:
THERMAL PARK ORAVA, s.r.o.
Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
44 820 313
2022842404
Oravice 109, 027 44 Tvrdošín
00 421 43 539 4107
[email protected]
2. Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Prevádzka:
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín
36 145 106
2021437913
Oravský hrad – Oravský Podzámok
Oravský hrad 1, 027 41
00 421 43 581 6151
[email protected]
Rezervácie:
E-mail:
3. Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Prevádzka:
Rezervácie:
E-mail:
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín
36 145 106
2021437913
Oravská Lesná železnica – Oravská Lesná, časť Tanečník
00 421 43 552 4891
[email protected]
4. Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Prevádzka:
KIMEX Group s.r.o.
Poštová 8, 040 01 Košice
36 191 906
SK2020045995
Hotel***ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort
028 01 Brezovica 370
00 421 43 53 93781
[email protected]
Rezervácie:
E-mail:
5. Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Prevádzka:
Rezervácie:
E-mail:
Dolina-cattering, s.r.o.
Severná 253/44, 029 01 Námestovo
46582975
SK2023489413
Kinderland, Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
00 421 915 571 385
[email protected]
6. Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Prevádzka:
Rezervácie:
E-mail:
Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR
Komenského 486/11, 029 01 Námestovo
33755272
1020472662
Ranč u Edyho, Oravská priehrada, 029 01 Námestovo
00 043 552 1840
[email protected]
Za partnera 1:
podpis__________________________________________
Meno, priezvisko a funkcia_______________________________________
podpis__________________________________________
Meno, priezvisko a funkcia_______________________________________
Za partnera 2:
podpis__________________________________________
Meno, priezvisko a funkcia_______________________________________
Za partnera 3:
pečiatka
podpis__________________________________________
Meno, priezvisko a funkcia_______________________________________
Za partnera 4:
pečiatka
pečiatka
podpis__________________________________________
Meno, priezvisko a funkcia_______________________________________
podpis__________________________________________
Meno, priezvisko a funkcia_______________________________________
Za partnera 5:
podpis__________________________________________
Meno, priezvisko a funkcia_______________________________________
Za partnera 6:
pečiatka
pečiatka
podpis__________________________________________
Meno, priezvisko a funkcia_______________________________________
pečiatka
Download

všeobecnými obchodnými podmienkami