Všeobecné obchodné podmienky Karta HOREHRONCA Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi Klastrom HOREHRONIE – združením cestovného ruchu (ďalej len Klaster HOREHRONIE) a držiteľom regionálnej zľavovej karty ‐ karty HOREHRONCA (ďalej len „držiteľ karty“). 1.1 Definícia produktu – regionálna zľavová karta „Karta HOREHRONCA“ (ďalej len „KH“) 1.1.1 Regionálna zľavová karta „ KH“ je personifikovaná karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom , ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy vo výške od 5% do 50% na ponuku služieb partnerských výletných miest, atraktivít, dopravcov, obchodov a gastronomických zariadení (ďalej len „zmluvný partner“). Kartu je možné využiť na vymedzenom území a umožňuje zľavnený vstup do rôznych atraktivít a výletných miest a čerpanie služieb lokalizovaných v regióne Horehronie. Prevádzkovatelia služieb výletných miest a atraktivít v ponuke KH sú zmluvnými partnermi KH (ďalej len „zmluvný partner“). 1.1.2 „KH“ je možné zakúpiť na zmluvných predajných miestach „KH“ riadne označených. Aktuálne zmluvné predajné miesta sa nachádzajú na www.horehronie.net a www.soreca.sk 1.2 Držiteľ karty Držiteľ karty je osoba, ktorá si KH zakúpila na zmluvnom predajnom mieste . KH si môže zakúpiť len osoba s trvalým pobytom v okrese Brezno a Banská Bystrica. Karta je neprenosná, vystavená na meno jej držiteľa. Poskytovanie KH tretím osobám je zakázané. 1.3 Uzavretie zmluvy Držiteľ karty je pri vystavovaní karty povinný podpísať vyplnený „Preberací formulár KH“ , kde sú uvedené jeho osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto a štát bydliska (ďalej len „údaje“). Časť takto poskytnutých údajov: meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa karty bude následne spolu s čiarovým kódom a unikátnym číslom, dobou platnosti karty a vypísané na zadnej strane KH 1.4 Práva a povinnosti držiteľa karty 1.4.1 Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti KH využívať všetky zľavnené služby u zmluvných partnerov KH .Držiteľ karty je povinný akceptovať prevádzkový čas a prevádzkový poriadok zmluvného partnera. Prevádzkovateľom služieb výletných miest, atraktivít a gastronomických zariadení nie je Klaster HOREHRONIE. 1.4.2 Zmluvný partner KH je oprávnený podrobiť kontrole držiteľa KH a overiť si jeho identitu. Ponúkané služby má právo využiť držiteľ karty po tom, čo na vstupe, resp. pri objednaní služby a tovaru predloží KH a platný preukaz totožnosti s fotografiou. Držiteľ karty je povinný preukázať sa pri využití zľavy platnou kartou a platným preukazom totožnosti. Každé využitie zľavy je u zmluvného partnera zaregistrované dohodnutou formou. Zľavy na „KH“ nie sú kombinovateľné s inými zľavami. 1.4.3 Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera KH automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje držiteľ karty voči danému zmluvnému partnerovi. Klaster HOREHRONIE neručí za eventuálne škody spôsobené držiteľovi karty pri využívaní služieb daného zmluvného partnera. Klaster HOREHRONIE nie je povinný prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov KH a nezabezpečuje nad nimi dohľad. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom HK a držiteľom karty upravujú obchodné podmienky daného zmluvného partnera. 1.4.4 Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať a chrániť ju pred mechanickým, chemickým alebo iným poškodením a pred jej stratou. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, keď sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môžu zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám. Držiteľ je povinný zabezpečiť, aby kartu používal len oprávnený držiteľ karty. Kartu je oprávnená používať výlučne osoba, na meno ktorej bola karta vydaná. KH smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie karty je zakázané. Zneužitie karty oprávňuje Klaster HOREHRONIE k predčasnému vypovedaniu zmluvy podľa bodu 1.8. 1.5 Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov 1.5.1 K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia u zmluvných partnerov KH môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím alebo technickým stavom či vykonávaním údržbárskych prác. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má Klaster HOREHRONIE so zmluvným partnerom KH právo predčasne ukončiť spoluprácu v priebehu doby platnosti KH. Držiteľ karty nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb oznámi Klaster HOREHRONIE v čo najbližšom možnom termíne na internetovej stránke www.horehronie.net a www.soreca.sk 1.6 Zmena cien služieb u zmluvných partnerov je vyhradená. Klaster HOREHRONIE nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov KH a neručí za ceny ich služieb. Výška poskytnutých zliav u zmluvných partnerov KH je nemenná počas doby platnosti KH. 1.7 Doba platnosti karty Doba platnosti karty je jeden rok od podpísania osobného fomulára a prevzata karty. Po končení platnosti sa táto karta predlžuje na základe zaplateného poplatku podľa aktuálneho cenníku zverejneného na stránkach horehronie.net a soreca.sk. 1.8. Držiteľ karty a Klaster HOREHRONIE sú oprávnení na základe závažných dôvodov závažného porušenia, predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať KH. Dôvodom pre ukončenie platnosti karty môže byť zneužitie karty jej držiteľom alebo postúpenie karty tretím osobám. Klaster HOREHRONIE je v tomto prípade oprávnený kartu bez náhrady zablokovať. Držiteľ karty je povinný KH odovzdať na najbližšom zmluvnom predajnom mieste KH. 1.9 Strata / krádež Pri strate alebo krádeži karty je nevyhnutné, čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Klastru HOREHRONIE. Držiteľovi karty bude následne vystavený duplikát karty pričom dôjde k zablokovaniu pôvodnej karty. Spoplatnenie resp. nespoplatnenie vystavenia takéhoto duplikátu bude osobitne posudzované. 1.10 Ochrana dát a osobných údajov Klaster HOREHRONIE registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty, ktoré získa na základe nadobudnutého vzťahu upravujúceho podmienky používania KH, v zmysle zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Držiteľ karty je pri vystavovaní karty povinný vlastnoručne podpísať „Preberací formulár Karty Horehronca" (ďalej len „preberací formulár"), ktorý obsahuje jeho osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto a štát bydliska (ďalej len „osobné údaje"). Súhlas s používaním osobných údajov zo strany Klastra HOREHRONIE na marketingové účely vyjadruje držiteľ karty so svojím podpisom na preberacom formulári. Osobné údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky KH. Klaster HOREHRONIE sa zaväzuje k tomu, že pomocou zabezpečovacieho systému ochráni jemu zverené osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím nepovolanými osobami. Klastrer Horehronie sa zaväzuje, že osobné údaje nebude ďalej postupovať ani ich dávať k dispozícii tretím osobám. Poskytovanie údajov ďalším osobám je dovolené len s písomným súhlasom držiteľa karty. 1.11 Záverečné ustanovenia 1.11.1 Všeobecné obchodné podmienky vydáva Klaster HOREHRONIE, so sídlom Mýto pod Ďumbierom 64, Mýto pod Ďumbierom 976 44 IČO: 42 299 381, zapísaný na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici. 1.11.2 Klaster HOREHRONIE je oprávnená kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zmena podmienok je platná, účinná a tým záväzná pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni, kedy bola držiteľovi karty oznámená zmena podmienok prostredníctvom zverejnenia na webovej adrese www.horehronie.net 1.11.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.12.2013. 
Download

Všeobecné obchodné podmienky Karta HOREHRONCA