Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka, adresa, tel. číslo
Nová Dubnica, dňa ..............
Mgr. Ľuboš Valt
Riaditeľstvo Základnej školy sv. Jána Bosca
Trenčianska 66/28
01851 Nová Dubnica
Vec: Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania
Žiadam o uvoľnenie môjho syna/mojej dcéry .............................................................................
žiaka/žiačky ............. triedy z vyučovania v termíne od ...............................do..........................
Odôvodnenie:
Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem.
S pozdravom
_____________________________
podpis zákonného zástupcu
Download

Vec: Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Odôvodnenie: