Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
Prosím o uvoľnenie svojho
syna/dcéry žiaka/žiačky ........................................................, ....................triedy
z vyučovania dňa........................... o .....................hod
z dôvodu .................................................................................................................
Syna /dcéru preberie:
Meno..................................................................ČOP............................
Zároveň prehlasujem, že od momentu prebratia môjho dieťaťa vyššie
uvedenou osobou v plnej miere preberám za svoje dieťa zodpovednosť.
..................................................
Dátum
...................................................
Podpis zákonného zástupcu
Za školu prevzal a overil: ................................................................................
Podpis pedagóga
________________________________________________________________
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
Prosím o uvoľnenie svojho
syna/dcéry žiaka/žiačky ........................................................, ....................triedy
z vyučovania dňa........................... o .....................hod
z dôvodu .................................................................................................................
Syna /dcéru preberie:
Meno...........................................................ČOP...................................
Zároveň prehlasujem, že od momentu prebratia môjho dieťaťa vyššie
uvedenou osobou v plnej miere preberám za svoje dieťa zodpovednosť.
..................................................
Dátum
...................................................
Podpis zákonného zástupcu
Za školu prevzal a overil: ......................................................................................
Podpis pedagóga
Download

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania Prosím o uvoľnenie