Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
Meno a priezvisko rodiča:.............................................................................................................
Žiadam o uvoľnenie z vyučovania môjho syna (mojej dcéry) ‚...................................................
žiaka (žiačky) .....................triedy, dňa ............................ po ...............vyučovacej hodine.
Dôvod:...........................................................................................................................................
Zodpovednosť za žiaka v čase po odchode zo školy beriem na seba.
V....................................dňa........................
.......................................
Podpis rodiča
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
Meno a priezvisko rodiča:.............................................................................................................
Žiadam o uvoľnenie z vyučovania môjho syna (mojej dcéry) ‚...................................................
žiaka (žiačky) .....................triedy, dňa ............................ po ...............vyučovacej hodine.
Dôvod:...........................................................................................................................................
Zodpovednosť za žiaka v čase po odchode zo školy beriem na seba.
V....................................dňa........................
.......................................
Podpis rodiča
Download

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania