Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
PRIEPUSTKA
Meno a priezvisko študenta..........................................................................................., trieda...................
Podpis zákonného zástupcu .......................................................
Dôvod:
návšteva lekára
rodinné dôvody
iné .................................................
Žiak má dovolené opustiť školu dňa ...................................., odchod zo školy o ......................... hod.
Súhlas triedneho učiteľa (podpis) .........................................................................
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
PRIEPUSTKA
Meno a priezvisko študenta..........................................................................................., trieda...................
Podpis zákonného zástupcu .......................................................
Dôvod:
návšteva lekára
rodinné dôvody
iné .................................................
Žiak má dovolené opustiť školu dňa ...................................., odchod zo školy o ......................... hod.
Súhlas triedneho učiteľa (podpis) .........................................................................
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
PRIEPUSTKA
Meno a priezvisko študenta..........................................................................................., trieda...................
Podpis zákonného zástupcu .......................................................
Dôvod:
návšteva lekára
rodinné dôvody
iné .................................................
Žiak má dovolené opustiť školu dňa ...................................., odchod zo školy o ......................... hod.
Súhlas triedneho učiteľa (podpis) .........................................................................
Download

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča PRIEPUSTKA