ŽIADANKA o uvoľnenie z vyučovania / o ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní*
* nevhodné prečiarknuť
Meno a priezvisko žiaka ..........................................................................................
Trieda ...................
Dátum a čas uvoľnenia – ospravedlnenia:
Dôvod:
 návšteva lekára
..............................................................................................
 rodinné dôvody  náhle zdrav. problémy  iné ..............................
Odchod žiaka zo školy
 samostatne
 v sprievode osoby .................................................
Podpis zákonného zástupcu
.....................................................................................................................
PRIEPUSTKA (pre žiaka žiadajúceho o uvoľnenie z vyučovania)
Žiak má dovolené opustiť školu dňa .................................................., odchod zo školy o ........................ hod.
Súhlas triedneho učiteľa (podpis)
...................................................................................................................
ŽIADANKA o uvoľnenie z vyučovania / o ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní*
* nevhodné prečiarknuť
Meno a priezvisko žiaka ..........................................................................................
Trieda ...................
Dátum a čas uvoľnenia – ospravedlnenia:
Dôvod:
 návšteva lekára
Odchod žiaka zo školy
..............................................................................................
 rodinné dôvody  náhle zdrav. problémy  iné ..............................
 samostatne
Podpis zákonného zástupcu
 v sprievode osoby .................................................
...........................................................................................................
PRIEPUSTKA (pre žiaka žiadajúceho o uvoľnenie z vyučovania)
Žiak má dovolené opustiť školu dňa .................................................., odchod zo školy o ........................ hod.
Súhlas triedneho učiteľa (podpis)
..................................................................................................................
ŽIADANKA o uvoľnenie z vyučovania / o ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní*
* nevhodné prečiarknuť
Meno a priezvisko žiaka ..........................................................................................
Trieda ...................
Dátum a čas uvoľnenia – ospravedlnenia:
Dôvod:
 návšteva lekára
..............................................................................................
 rodinné dôvody  náhle zdrav. problémy  iné ..............................
Odchod žiaka zo školy
 samostatne
 v sprievode osoby .................................................
Podpis zákonného zástupcu
.....................................................................................................................
PRIEPUSTKA (pre žiaka žiadajúceho o uvoľnenie z vyučovania)
Žiak má dovolené opustiť školu dňa .................................................., odchod zo školy o ........................ hod.
Súhlas triedneho učiteľa (podpis)
...................................................................................................................
Download

ŽIADANKA o uvoľnenie z vyučovania / o ospravedlnenie