NA UPLATNENIE BEZPLATNEJ PREPRAVY OD 17.11.2014 JE POTREBNÉ MAŤ
VYBAVENÝ PREUKAZ, NA ZÁKLADE KTORÉHO VÁM NA PREDAJNOM MIESTE, ALEBO
PRIAMO VO VLAKU VYSTAVIA CESTOVNÝ LÍSTOK S NULOVOU HODNOTOU!!!
-
PLATÍ PRE DETI DO 15R, ŽIAKOV A ŠTUDENTOV DO 26R, DÔCHODCOV
Typ cestujúceho
Doklady potrebné
k registrácii
Typ vydaného
preukazu z KVC
Preukázanie sa vo vlaku
Dieťa 6r-15r
Cestovný pas alebo
rodný list dieťaťa
a preukaz totožnosti jeho
zákon. zástupcu,
fotografia
PREUKAZ PRE DIEŤA
DO 15 ROKOV
Cestujúci predloží cestovný lístok na
bezplatnú prepravu a PREUKAZ PRE DIEŤA
DO 15 ROKOV s fotografiou vydaný pri
registrácii
Žiak/študent bez
BČK alebo s BČK
bez dopravnej
časti do 26r.
Cestujúci predloží cestovný lístok na
bezplatnú prepravu a PREUKAZ PRE
ŽIAKA/ŠTUDENTA s fotografiou vydaný pri
registrácii
Preukaz totožnosti,
fotografia, školou
potvrdená žiadanka
(ak žiak/študent má na
aktuálny
školský/akademický rok
vydaný preukaz ZSSK
v papierovej podobe,
postačuje jeho
odovzdanie)
PREUKAZ PRE
ŽIAKA/ŠTUDENTA
Žiak/študent s BČK bez dopr. časti:
– len k žiackym časovým CLBP predkladá
PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA
s fotografiou,
- k jednorazovým CLBP predkladá BČK vydanú
školou
Dôchodca do 62r
(vdovský,
invalidný,...)
Preukaz totožnosti,
fotografia, potvrdenie
o výplate dôchodkových
dávok zo sociálnej
poisťovne (nie staršie
ako 30 dní)
PREUKAZ PRE
POBERATEĽA
DÔCHODKU DO 62
ROKOV
Cestujúci predloží cestovný lístok na
bezplatnú prepravu a PREUKAZ PRE
POBERATEĽA DÔCHODKU DO 62 ROKOV
s fotografiou vydaný pri registrácii
Občan 62+ / občan
70+
Preukaz totožnosti
PREUKAZ ZÁKAZNÍKA
Cestujúci predloží cestovný lístok na
bezplatnú prepravu, preukaz totožnosti a
PREUKAZ ZÁKAZNÍKA
Žiak/študent
držiteľ BČK s dopr.
časťou alebo
držiteľ BČK bez
dopr. časti a nemá
záujem cestovať
na časové cest.
lístky
Preukaz totožnosti
a preukaz študenta vo
forme BČK vydanú
školou
PREUKAZ ZÁKAZNÍKA
Cestujúci predloží cestovný lístok na
bezplatnú prepravu, BČK vydanú školou a
PREUKAZ ZÁKAZNÍKA
PO DOHODE S MINISTERSTVOM DOPRAVY A ZSSK SA PREUKAZY CENTRÁLNE VYDÁVAJÚ
IBA NA PREDAJNÝCH MIESTACH ZSSK.
Download

na uplatnenie bezplatnej prepravy od 17.11.2014 je