Žiadanka na laboratórne vyšetrenie
HTO - hematologické laboratórium
tel.kontakt: hematologické laboratórium- 036/6379 496, hemokoagulačné laboratórium- 039/6379 497
Žiadané vyšetrenie označte krížikom - x
Číslo žiadanky:
□ CITO
□ Bežné
Rč:
Dg:
ZP:
﴾vypĺňa laboratórium﴿
Priezvisko:
Meno:
Samoplatca:
PZS:
EU:
Titul:
Dátum a čas odberu:
Dátum a čas prijatia:
Materiál:
□ krv
Krvný obraz*
Krvný obraz-KO
KO+ diff.
Diff.mikroskop.
Retikulocyty
Abs.počet Eo
Abs. poč.neut.
Le-mikroskopicky
Typ odberu :
Kód, podpis,pečiatka lekára
priložiť fotokópiu preukazu ZP
□
Hemokoagulácia**
PT,INR ﴾Quick﴿
APTT
Fibrinogén
Trombínový čas
RECA
HTI
□
pleur.punkt
Vyš. na trombofílie**
D-dimér
AT III
ProC Global
EGT
□
abdomin.punkt.
Iné špec. koag.vyš.**
Faktor V - F V
Faktor VII - F VII
Faktor VIII - F VIII
Faktor XIII - F XIII
Retrakcia plazm.koag.
Lýza euglobulínov***
liquor
Iné vyšetrenia
4*
Voľný hemoglob.
5*
Fe
Saturácia
VK
CVK
6*
Le fenomén
* - odber do K-EDTA, **- odber do citrátu, ***- samost.skúm. 5ml krvi do citrátu,4* - 1 kv.heparínu+ 2,5ml krvi ﴾hneď po odbere zaslať do lab﴿
5*- skúm.plnej krvi bez gélu ﴾7 ml﴿ , 6* - 2 plné skúm. krvi bez gélu
Upozornenie:
Na vyš. KO a koag.vyšetrenia je nutné dodržať správne množstvo odobratej krvi do skúmaviek ﴾ až po rysku﴿
Žiadanka na laboratórne vyšetrenie
HTO - hematologické laboratórium
tel.kontakt: hematologické laboratórium- 036/6379 496, hemokoagulačné laboratórium- 039/6379 497
Žiadané vyšetrenie označte krížikom - x
Číslo žiadanky:
□ CITO
□ Bežné
Rč:
Dg:
ZP:
﴾vypĺňa laboratórium﴿
Priezvisko:
Meno:
Samoplatca:
PZS:
EU:
Titul:
Dátum a čas odberu:
Dátum a čas prijatia:
□
Materiál:
Krvný obraz*
Krvný obraz-KO
KO+ diff.
Diff.mikroskop.
Retikulocyty
Abs.počet Eo
Abs. poč.neut.
Le-mikroskopicky
Typ odberu :
krv
Hemokoagulácia**
PT,INR ﴾Quick﴿
APTT
Fibrinogén
Trombínový čas
RECA
HTI
Kód, podpis,pečiatka lekára
priložiť fotokópiu preukazu ZP
□
pleur.punkt
Vyš. na trombofílie**
D-dimér
AT III
ProC Global
EGT
□
abdomin.punkt.
Iné špec. koag.vyš.**
Faktor V - F V
Faktor VII - F VII
Faktor VIII - F VIII
Faktor XIII - F XIII
Retrakcia plazm.koag.
Lýza euglobulínov***
liquor
Iné vyšetrenia
4*
Voľný hemoglob.
5*
Fe
Saturácia
VK
CVK
6*
Le fenomén
* - odber do K-EDTA, **- odber do citrátu, ***- samost.skúm. 5ml krvi do citrátu,4* - 1 kv.heparínu+ 2,5ml krvi ﴾hneď po odbere zaslať do lab﴿
5*- skúm.plnej krvi bez gélu ﴾7 ml﴿ , 6* - 2 plné skúm. krvi bez gélu
Upozornenie:
□
Na vyš. KO a koag.vyšetrenia je nutné dodržať správne množstvo odobratej krvi do skúmaviek ﴾ až po rysku﴿
Download

krvný obraz, hemokoagulačné vyšetrenie