PONUKA TLAČÍV
Zdravotnícke tlačivá
Obsah
a) Všeobecné tlačivá ............................................................................................................................... 2
Tlačivá pre klinicko-biochemický dokumentačný systém ................................................................... 3
b) Starostlivosť o ženu ............................................................................................................................. 4
c) Starostlivosť o dieťa ............................................................................................................................. 5
d) Starostlivosť o zamestnancov ............................................................................................................. 5
e) Starostlivosť o chrup ........................................................................................................................... 5
f) Boj proti masovým chorobám .............................................................................................................. 6
g) Transfúzna služba ................................................................................................................................ 6
Samolepiace štítky na označovanie konzerv s ľudskou krvou ............................................................. 7
h) Psychiatrická starostlivosť ................................................................................................................... 7
i) Tlačivá pre kúpeľnú starostlivosť.......................................................................................................... 7
j) Hygienická a protiepidemická starostlivosť ......................................................................................... 7
k) Administratívne a hospodárske tlačivá ............................................................................................... 8
l) Logopedické tlačivá .............................................................................................................................. 8
Tlačivá sú prerozdelené do jednotlivých kategórii a usporiadané v abecednom zozname, aby ste ľahko
našli to, čo potrebujete.
PONUKA TLAČÍV
Zdravotnícke tlačivá
a) Všeobecné tlačivá
A001
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A008
A009
A010
A011
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A034
A035
Denný pracovný záznam - územného, závod., obv. lekára - A4 list
Denný záznam ARO - A3 dvojlist
Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča - A7 karta
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča - A7 karta
Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa - A4 list
Evidenčný lístok dispenzarizovaných - A6 karta
Evidenčný štítok pre liečebnú pomôcku - A6 karta
Hlásenie o lek. službe prvej pomoci - A6 list
Hlásenie o prijatí a prepustení - 210x110 mm dvojlist
Hlásenie počtu chorých - A5 blok, 100-list.
Chorobopis - A4 dvojlist
Index ošetrovaných - A4 blok, 100-list.
Karta pre starostlivosť o starých a dlhodobo chorých občanov - A4 dvojlist
Kniha ošetrených a neprijatých - A4 blok, 100-list.
Krabica na medicínsky odpad
Krvný obraz - A6 dvojlist
Index ošetrovaných - A4 blok, 100-list.
Lekársky posudok na držanie zbrane - A4
Lekárska služba prvej pomoci - A4 blok, 75-list.
List o prehliadke mŕtveho - A4 list
Mesačný prehľad o činnosti územného, obv. lekára - A4 list
Operačná kniha - A3 dvojlist
Operačná kniha - A3 kniha 200-list.
Operačná kniha - A3 kniha 300-list.
Operačná kniha - A3 kniha 500-list.
Operačná vložka chirurgická - A4 list
Potvrdenie o odovzdaní - prevzatí vecí - A5 list
Predvolanie na lekárske vyšetrenie - A6 karta
Preukaz o zdravotnej starostlivosti - A7 karta
Protokol o vyšetrení rádiofarmakom - A4 list
Rozpis služieb evidencie odpracovaných hodín a absencie - A4 list
Správa o nežiadúcom účinku lieku - A5 list
Správa pre ošetrujúceho lekára - A4 list
Teplotná tabuľka - A4 list
Úmrtný lístok - A7 kartička
A036
A037
A038
A039
A040
A041
A042
A043
A044
A045
A046
A047
A048
A049
A050
A051
Výdajka - prevodka - A5 blok, 100-list., samoprepis
Výmenný list - poukaz - A6 blok, 100-list.
Zápis o priebehu ošetrenia - vložka do zdrav. záznamu - A4 list
Zápisná kniha bioptického laboratória/stanice - A4 kniha, 100 list.
Zápisná kniha nekroptického laboratória - A4 kniha, 100 list.
Zápisná kniha príjmu a výdaja zomretých - A4 kniha, 100-list.
Záznam o anestéze - A4 dvojlist
Záznam o hospitalizácii - A4 list
Záznam o poskyt. lekárskej prvej pomoci - A5 blok, 100-list.
Záznam o zhodnotení zdravotného stavu pacienta, A4 blok, 100-list., samoprepis
Zdravotný záznam - A4 dvojlist
Zdravotný záznam - A4 dvojlist s tromi klopami
Zdravotný záznam starost. o nedoslýchavých - A4 kartón
Žiadanka o liečebnú rehabilitáciu a fyzikálnu terapiu - A5 list
Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom - A5 dvojlist
Žurnálna kniha zomretých - A4 kniha, 100-list.
Tlačivá pre klinicko-biochemický dokumentačný systém
A052
A053
A054
A055
A056
A057
A058
A059
A060
A061
A062
A063
A064
A065
A066
A067
A068
A069
A070
A071
A072
A073
01 - Biochemické vyšetrenie krvi - 80x300 mm, 100-list., samoprepis
01 - Biochemické vyšetrenie krvi - 80x300 mm, 100-list.
02 - Biochemické vyšetrenie vnútor. prostredia - 80x300 mm, 100-list., samoprepis
02 - Biochemické vyšetrenie vnútorného prostredia - 80x300 mm, 100-list.
03 - Biochemické vyšetrenie moču - 80x300 mm, 100-list., samoprepis
03 - Biochemické vyšetrenie moču - 80x300 mm, 100-list.
04 - Elektroforetické a imunochem. vyšetr. bielkovín - 80x300 mm, 100-list., samopr.
04 - Elektroforetické a imunochemické vyšetr. bielkovín - 80x300 mm, 100-list.
05 - Biochemické vyšetrenie diabetika - 80x300 mm, 100-list., samoprepis
05 - Biochemické vyšetrenie diabetika - 80x300 mm, 100-list.
06 - Biochemické vyšetrenie - nezatried. parametre - 80x300 mm, 100-list., samopr.
06 - Biochemické vyšetrenie - nezatriedené parametre - 80x300 mm, 100-list.
Audiogram - A5 karta
Denník rádiodiagnostického oddelenia - A4 blok, 50-list.
Denný záznam rehabilitačného pracovníka - A5 blok, 50-list.
EKG nález - A6 blok 2x50 list
Evidencia pacientov fyziatricko-rehabilitačného oddelenia - A4 kniha, 100-list.
Kniha omamných látok 56 listov
Lekárska správa - nález - A4 list
Lekárska správa - nález - A5 list
Lekársky predpis - A6 blok, 100-list., 80g biely papier, lepený Euro
Lekársky predpis - A6 blok, 100-list., 80g biely papier, sypaný Euro
A074
A075
A076
A077
A078
A079
A080
A081
A082
A083
A084
A085
A086
A087
A088
A089
A090
A091
A092
A093
A094
Lekársky predpis na omamné lieky - A6 blok, 80g BO, lepený Euro
Mesačný výkaz fyziatricko-rehabilitačného oddelenia - A4 list
Objednávka liekov - A5 blok, 4x25-list., samoprepis, číslovaný Euro
Perimeter pre maggiorov prístroj (P) - karta
Perimeter pre maggiorov prístroj (Ľ) - karta
Perimeter - Kugel R/L - 250 x 200 mm list
Poukaz na okuliare a optickú pomôcku - A5 blok, 50-list., číslovaný
Lekársky poukaz - A5 blok, 50-list., číslovaný Euro
Slovná audiometria - A4 list
Sprievodný list k zásielke histologického materiálu - A5 list
Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu - A4 súprava, 6-list.
Sprievodný list na rtg. vyšetrenie - A5 dvojlist
Sprievodný list na ultrazvukové vyšetrenie - A5 list
Ultrasonografické vyšetrenie - A5 list
Výpis z lekárskeho predpisu - A6 blok, 100-list. Euro
Záznam o priebehu rehabilitačnej starostlivosti - A4 karta
Záznam o priebehu rehabilitačnej starostlivosti - A5 karta
Záznam ožarovania röntgenom pri nádorových ochoreniach - A4 dvojlist
Záznam o spotrebe omamných látok - A4 - 26 list.
Zberný list pre "Hlavnú knihu" - 305x420 mm tabel. papier - 1500 zložiek
Objednávka omamných látok - A5 blok - 4x25 list. - číslovaný Euro
b) Starostlivosť o ženu
B001
B002
B003
B004
B005
B006
B007
B008
B009
B010
B011
B012
B013
B014
B015
B016
B017
Denný pracovný záznam ženského lekára a ženských sestier - A4 list
Menštruačný kalendár - leporelo
Preukaz pre tehotné - leporelo
Pôrodná kniha - A4 kniha, 100-list.
Pôrodná krivka - A4 list
Pôrodopis - A4 dvojlist
Priebeh pôrodu - vložka do pôrodopisu - A4 list
Priebeh šestonedelia- A4 list
Správa o novorodencovi - A4 súprava, 4-list. Z (MZ SR) 5-12
Správa o rodičke - A4 súprava, 4-list.
Z (MZ SR) 4-12
Správa ošetrujúcemu lekárovi - A5 list
Sprievodka k cytologickému vyšetreniu - A6 dvojlist
Sprievodný list k zásielke gynekologických sterov - A4 list
Sprievodný list pre vyšetrenie krvi tehotných žien BWR - A6 dvojlist
Vložka gynekologického vyšetrenia do chorobopisu - A4 list
Záznam gynekológa - A4 dvojlist
Záznam o novorodencovi - A4 karta
c) Starostlivosť o dieťa
C001
C002
C003
C004
C005
C006
C007
C008
C009
C010
C011
C012
C013
C014
C015
C016
C017
C018
Denný pracovný záznam dets. obvod. lekára v amb. a v návšetv. službe - A4 list
Evidenčný list dieťaťa v dojčenskom ústave - detskom domove - A4 dvojlist
Hlásenie vrodenej chyby - A4 súprava, 2-list. Z (MZ SR) 6-12
Horizontálny obvod hlavy - A4 list
Mesačný prehľad o činnosti obvodnej detskej sestry - A4 blok, 28-list.
Návrh na umiestnenie dieťaťa v štátnej detskej ozdravovni - liečebni - A4 list
Obálka na záznamy a vložky - C4 obálka
Prehľad o deťoch narodených v roku - A3 kniha, 50- list.
Správa pre ošetrujúceho lekára - A4 list
Teplotný lístok pre detské oddelenia - A3 list
Vložka do záznamu o zdraví a chorobách dieťaťa - A4 list
Vložka pre preventívne prehliadky dieťaťa - karta A4 dvojlist
Vyhodnotenie psychomotorického vývoja dieťaťa - A4 list
Záznam o priebehu choroby - A4 list
Záznam o zdraví a chorobe - A4 dvojlist
Záznam o zdraví a chorobách dieťaťa - A4 štvorlist
Zdravotný preukaz dieťaťa - A6 blok, 10-list.
Zoznam bielizne na pranie - 105x260 blok, 50-list.
d) Starostlivosť o zamestnancov
D001
D002
D003
D004
D005
D006
D007
D008
D009
D010
Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - A5 súprava, 3-list., samopr.
Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia... - A4 súpr., 4-list. Z (MZ SR)! 12-12
Hlásenie úrazu - Sociálna poisťovňa, A5 list
Oznámenie zdravotnej poisťovni...o úraze..., A5 blok, 100-list.
Lekársky posudok na držanie zbraní - A4 list
Mesačný prehľad o činnosti závodného, obv. lekára a zdravot. sestry - A4 list
Posudok o zdravotnom stave pracovníka - A6 list
Potvrdenie o čase strávenom pri ambulantnom vyšetrení - A7 blok, 100-list.
Predvolanie na kontrolnú prehliadku - A6 karta
Zdravotný záznam pre dorast - A4 karta
e) Starostlivosť o chrup
E001
E002
E003
E004
E005
E006
E007
E008
Denný pracovný záznam stomatológa, zdrav. sestry - A4 list
Mesačný prehľad o činnosti stomatológa, zdrav. sesty - A4 list
Obálka pre stomatologickú dokumentáciu - C5 obálka
Obálka na stomatologický zdravotný záznam (ortodonciu) - C5 obálka
Lekársky poukaz na stomatologickú zdravotnú pomôcku A5 4-list, samopr.
Vrecko - 110x70 obálka
Zdravotný záznam pre stomatológiu (dospelí) - A4 karta
Zdravotný záznam pre stomatológiu (pre deti a dorast) - A5 dvojlist
E009
Zdravotný záznam pre stomatológiu (ortodonciu) - A4 karta
f) Boj proti masovým chorobám
F001
F002
F003
F004
F005
F006
F007
F008
F009
F010
F011
F012
F013
F014
F015
F016
F017
F018
F019
F020
F021
F022
C.T. - Žiadanka o vyšetrenie počítačovou tomografiou - A4 list
Denník diabetika - A5 blok, 32-list.
Dišpenzárny preukaz - A6 karta
Evidenčná karta chorých na zhubné nádory - A5 karta
Evidenčný štítok - A6 karta
Hlásenie pohlavnej choroby - A4 list Z (MZ SR) 8-12
Hlásenie zhubného nádoru - A4 súprava, 3-list.
Karta pre kalmetizáciu - muži - A6 karta
Karta pre kalmetizáciu - ženy - A6 karta
Kontrolné hlásenie zhubného nádoru - A4 súprava, 3-list.
Laboratórny nález - A4 list
Laboratórny záznam vyšetrenia alkoholu v krvi - A4 list
Návrh na ústavné liečenie - A5 list
Obálka na rtg. snímky - 455x375 mm obálka
Obálka záznamov o tuberkulóznom a jeho okolí - 240x300 mm karta
Predvolanie na povinné očkovanie proti TBC - A6 karta
Predvolanie na povinné snímkovanie zo štítu - A6 karta
Preukaz (protialkoholickej poradne) - A7 zošit
Preukaz (protialkoholickej poradne) - A7 karta
Protokol o lekárskom vyšetrení ku skúške na alkohol v krvi - A4 list
Zdravotný záznam pre chorého na cukrovku - A6 blok, 16-list.
Záznam o zdraví a chorobe - A4 dvojlist
g) Transfúzna služba
G001
G002
G003
G004
G005
G006
G007
G008
G009
G010
G011
G012
G013
G014
Denník transfúzneho lekára - A4 kniha, 200-list.
Dodací list transfúzneho materiálu - A5 blok, 100-list., samoprepis
Dotazník pre darcov krvi - A4 2-list
Evidenčný záznam darcu krvi - A5 karta
Hlásenie o transfúznej reakcii - A4 list
Legitimácia dobrovoľných darcov krvi - A7 karta
Objednávka transfúzneho materiálu - A5 blok, 100-list.
Osobný záznam darcu krvi, vložka do zdravotného záznamu - A4 karta
Potvrdenie darcovi krvi - A5 list
Pozvánka darcov krvi skup. A - A6 karta
Pozvánka darcov krvi skup. B - A6 karta
Výrobný záznam - ľudská krv - A4 kniha, 200-list.
Výrobný záznam - zmiešaná ľudská krvná plazma - A4 kniha, 100 list.
Záznam o odbere krvi - A4 súprava, 3-list., samoprepis
G015
G016
G017
G018
G019
Záznam o transfúzii - A5 2-list
Záznam o vyšetrení krvných skupín - A4 kniha, 200-list.
Žiadanka o imunohematologické vyšetrenie - 210x100 mm list
Žiadanka o imunohematologické vyšetrenie a transfúzny prípavok - A5 list
Žiadanka na krvný prípravok a predtransfúzne vyšetrenie - A5 2-list
Samolepiace štítky na označovanie konzerv s ľudskou krvou
G020
G021
G022
G023
G024
G025
G026
G027
G028
G029
G030
G031
G032
0 Rh pozit. - žltá - 35x45 mm
0 Rh negat. - žltá - šedý pruh - 35x45 mm
A Rh pozit. - červená - 35x45 mm
A Rh negat. - červená - šedý pruh - 35x45 mm
AB Rh pozit. - biela - 35x45 mm
AB Rh negat. - biela - šedý pruh - 35x45 mm
B Rh pozit. - zelená - 35x45 mm
B Rh negat. - zelená - šedý pruh - 35x45 mm
Erytrocitová masa - biela - 20x45 mm
Označenie odberu odd. - biela (na šírku) - 35x45 mm
Označenie odberu odd. - biela (na výšku) - 35x45 mm
Zmiešaná normálna ľudská plazma - biela - 50x100 mm
Zmiešaná normálna ľudská plazma (antihemofil. zmrazená) - biela - 50x100 mm
h) Psychiatrická starostlivosť
H001
H002
H003
H004
Obal chorobopisu pre psychiatrické liečebne - 310x230mm karta
Psychiatrický ambulantný chorobopis - A4 dvojlist karta
Psychiatrické vyšetrenie pri prijatí - A4 list
Reverz - dobrovoľný vstup - A6 list
i) Tlačivá pre kúpeľnú starostlivosť
I001
Návrh na kúpeľnú starostlivosť - A4 súprava, 4-list., samoprepis
j) Hygienická a protiepidemická starostlivosť
J001
J002
J003
J004
J005
J006
J007
J008
J009
J010
J011
J012
Bakteriologické vyšetrenie - 210x100 mm list
Hlásenie prenosnej choroby - A6 blok, 10-list.
Hlásenie o potvrdení diagnózy - A6 karta
Hlásenie o ukončení izolácie - A6 blok, 10-list.
List epidemiologického vyšetrenia - obal - A4 dvojlist
Potvrdenie o očkovaní proti TETANU - A7 karta
Predvolanie na povinné očkovanie - kontrolu - A6 karta
Protokol pre bakteriologické a sérologické laboratórium - A3 dvojlist
Zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve - A7 dvojlist
Zoznam očkovancov - A3 karta
Žiadanka o bakteriologické vyšetrenie - 210x100 mm list
Žiadanka o parazitologické vyšetrenie - 210x100 mm list
J013
J014
Žiadanka o sérologické vyšetrenie - 210x100 mm list
Žiadanka o virologické vyšetrenie - 210x100 mm list
k) Administratívne a hospodárske tlačivá
K001
K002
K003
K004
K005
K006
K007
K008
K009
K010
K011
K012
K013
K014
K015
K016
K017
K018
K019
K020
K021
K022
K023
K024
K025
A1 - Primárny zúčtovací doklad ambulancie - A4 list
A1 - Základný zúčtovací doklad ambulancie - A4 list
C1 - Hlásenie o počte, prírastku, úbytku... - A4 list
Dodatočné hlásenie zmien v počte diét - A5 blok, 100-list.
Druhová karta pre ZP a DKP - A4 karta
Jedálny lístok na deň - A4 list
Osobná karta pacienta - biela - 145x85 mm karta
Osobná karta pacienta - modrá - 145x85 mm karta
Potvrdenie o úschove - 210x100 mm blok, 100-list.
Predpis stravy pre celé zdravotnícke zariadenie - A3 dvojlist
Predpis stravy pre oddelenie - 2/3 A4 blok, 100-list.
Prijatie - prepustenie - zmena - A6 karta
Príkaz na dopravu osoby zo zdravotných dôvodov - A6 blok, 100-list.
Rozvrh stravy pre chorých na obdobie - 700x420 mm list
Súhrn výkonov za mesiac - A4 karta
Špecializačný index - 200x135 mm kniha, 22-list.
U1 - Individuálny zúčtovací doklad pacienta v lôž. zdrav. zariadení - A4 list
U1 - Základný zúčtovací doklad lôžkového oddelenia - A4 list
Univerzálny zúčtovací doklad (UZD) - A4 list
Výkaz mzdových nárokov - A4 list
Výkaz spotrebovaných potravín - 870x705 mm list
Výkaz spotrebovaných potravín - 560x420 mm list
Záznam o prevádzke sanitného motorového vozidla - A4 blok, 50-list.
Žiadanka o vypranie alebo opravu bielizne - 297x100 mm blok, 2x50-list.číslovaný
Žiadanka na opravu - príkaz na prácu - A5 blok, 50-list.
l) Logopedické tlačivá
L001
L002
L003
L004
L005
L006
L007
L008
Balbuties, A4 dvojlist
Centrálne poruchy reči, A4 dvojlist
Dyslália, A4 list
Logopedická karta - obal
Mutizmus, A4 list
Poruchy gnoztických funkcií, A4 list
Poruchy rezonancie, A4 list
Poruchy vývinu reči, A4 list
Download

PONUKA TLAČÍV Zdravotnícke tlačivá Tlačivá sú