Techniky
pôrodnej asistencie
Program rozvoja SZU
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Bratislava, SZU, 2012
Recenzovali:
Dr.h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.
Vedúca autorského kolektívu:
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
Autorský kolektív:
PhDr. Janka Hrabčáková
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
PhDr. Emoke Takácsová
Mgr. Viera Sklářová, MPH
Učebné texty sú určené študentom študijného programu Pôrodná asistencia Fakulty
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity.
Učebné texty boli pripravené v rámci operačného programu Vzdelávanie - projekt Program
rozvoja SZU.
ISBN 978 – 80 – 89352 – 61 - 6
EAN 9788089352616
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, ukladať do
informačných systémov a ani inak rozširovať (elektronicky, fotografickou reprodukciou
a pod.) bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľov autorských práv.
Publikácia neprešla jazykovou korektúrou.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2
Obsah
Predhovor
5
1
Prenatálna starostlivosť o tehotnú ženu
1.1
Legislatívne východiská
1.2
Charakteristika prenatálnej starostlivosti
1.3
Harmonogram vyšetrení počas tehotnosti
1.4
Laboratórne vyšetrenia
1.5
Pelvimetria
1.6
Vonkajšie vyšetrenie tehotnej ženy
1.7
Vnútorné vyšetrenie tehotnej ženy
1.8
Gravidometria
1.9
Glukózotolerančný test
1.10 Amniocentéza
6
6
8
9
14
15
17
21
23
24
25
2
Pôrod
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Legislatívne východiská
Charakteristika pôrodu
Vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie
Získavanie anamnestických údajov
Temešváryho skúška
Priprava rodičky na pôrod
Amniotómia
Vedenie pôrodu
Cievkovanie pri pôrode
29
30
32
34
36
38
41
43
44
59
3
Fyziologické šestonedelie
3.1
Legislatívne východiská
3.2
Charakteristika šestonedelia
3.3
Starostlivosť o šestonedieľku v rannom šestonedelí
3.4
Dojčenie
3.5
Problémy pri dojčení
62
62
63
65
70
74
4
Vyšetrovacie metódy v gynekológii
4.1
Legislatívne východiská
4.2
Všeobecné vyšetrovacie metódy v gynekológii
4.3
Špeciálne vyšetrovacie metódy v gynekológii
79
79
80
84
5
Perioperačná starostlivosť v gynekológii
5.1
Legislatívne východiská
5.2
Charakteristika perioperačnej starostlivosti
5.3
Druhy gynekologických operácií
5.3.1 Delenie operácií podľa rozsahu
5.3.2 Delenie operácií podľa operačného prístupu
5.3.3 Delenie operácií podľa stupňa nevyhnutnosti a naliehavosti
5.3.4 Delenie operácií podľa účelu
105
105
106
107
108
110
111
112
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
3
5.4
5.5
5.6
5.7
Indikácie chirurgickej liečby
Špecifiká predoperačnej prípravy
5.5.1 Intervencie pôrodnej asistentky (PA) v predoperačnom období
5.5.2 Intervencie PA v bezprostrednej operačnej príprave
5.5.3 Intervencie PA v deň operácie
5.5.4 Intervencie PA pri akútnej (urgentnej) operácii
Intervencie PA v intraoperačnom období
Špecifiká pooperačnej starostlivosti
5.7.1 Pooperačné komplikácie
5.7.2 Intervencie PA v deň operácie
5.7.3 Intervencie PA v ďalších dňoch pooperačného obdobia
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
4
112
114
117
118
119
120
120
121
125
126
127
Predhovor
Pôrodná asistencia je odbor, ktorý sa zoberá poskytovaním starostlivosti žene počas
celého jej života s orientáciou na prevenciu, udržovanie a podporu zdravia s dôrazom na
kvalitu života nielen ženy, ale aj plodu a novorodenca, v širšom kontexte rodine a komunite.
Pre tieto ciele musí byť pôrodná asistentka dôkladne pripravená po teoretickej, ale aj
praktickej stránke.
Učebné texty Techniky pôrodnej asistencie sú koncipované podľa najnovších trendov
gynekológie, ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Prinášajú študentom prehľad špeciálnych
techník poskytovania starostlivosti počas tehotnosti, pôrodu, šestonedelia a v perioperačnom
období. Texty obsahujú aj kapitoly venované vyšetrovacím metódam v gynekológii
a pôrodníctve.
Súčasťou každej kapitoly je vymedzenie legislatívnej úpravy v oblasti
kompetencií pôrodných asistentiek pre jednotlivé techniky.
Po didaktickej stránke sú kapitoly v učebnici rozdelené na charakteristiku
starostlivosti, definovanie prípravy ženy na výkon, prípravu pomôcok, vlastný pracovný
postup a starostlivosť po výkone. Takéto členenie umožňuje rýchlu orientáciu v problematike.
Úlohy na záver každej kapitoly poskytujú dostatočný priestor na tvorivé myslenie a aplikáciu
teoretických poznatkov do klinickej praxe každého študenta.
Učebné texty obsahujú len výber informácií a techník používaných v pôrodnej
asistencii. Didakticky nadväzujú na učebné texty Ošetrovateľské techniky a tvoria súčasť
komplexnej inovácie vyučovania predmetu Techniky pôrodnej asistencie, vrátane využitia
nových modelov a pôrodníckych trenažérov.
Učebné texty boli pripravené v rámci operačného programu Vzdelávanie - projekt
Program rozvoja SZU. Vďaka realizovanému projektu majú študenti k dispozícii aj nové
modely a trenažéry.
Veríme, že predkladané učebné texty prispejú k skvalitneniu vyučovania predmetov
Techniky pôrodnej asistencie, Pôrodná asistencia a umožnia lepšiu prípravu študentom
Pôrodnej asistencie na ich budúce povolanie.
za autorský kolektív
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
5
1 PRENATÁLNA STAROSTLIVOSŤ O TEHOTNÚ ŽENU
Ciele

Vedieť definovať prenatálnu starostlivosť

Poznať harmonogram prenatálnych vyšetrení

Vedieť pripraviť tehotnú ženu na odber biologického materiálu

Vedieť odobrať biologický materiál

Vedieť pripraviť tehotnú ženu na vonkajšie pôrodnícke vyšetrenie

Ovládať vonkajšie pôrodnícke vyšetrenie

Vedieť pripraviť tehotnú ženu na vnútorné pôrodnícke vyšetrenie

Ovládať vnútorné pôrodnícke vyšetrenie

Poznať a zistiť uloženie plodu v maternici

Ovládať špeciálne vyšetrenia v prenatálnej starostlivosti

Vedieť pripraviť tehotnú ženu na špeciálne vyšetrenia v prenatálnej starostlivosti
1.1 Legislatívne východiská
Rozsah činnosti pôrodnej asistentky v prenatálnej starostlivosti je definovaný v :
 Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore pôrodná asistencia, Vestník MZ SR, čiastka
17-23, ročník 54, zo dňa 1. apríla 2006
 Vyhláške MZ SR č. 364/2005 Z.z. a v znení neskorších predpisov. O rozsahu praxe
poskytovanej sestrou/pôrodnou asistentkou ....:
o § 4 Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne
(1) a) identifikuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencii ženy, rodiny a komunity a
zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou
alebo umieraním,
b) rozhoduje o všetkých úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia pôrodnej asistencie
v závislosti od zistených potrieb ženy, rodiny a komunity, ktorej poskytuje pôrodnú
asistenciu,
e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám ženy a
je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku
starostlivosť,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
6
f) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv ženy, plodu a novorodenca, i)
vedie ošetrovateľskú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej asistencii, kontroluje a
analyzuje záznamy v dokumentácii; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre
potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
j) používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve a v pôrodníctve,
m) informuje ženu o poskytovaní pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti v
potrebnom rozsahu,
p) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych
pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a
sterilizáciu aj vykonáva.
(2) V rámci poskytovania predkoncepčnej starostlivosti a prenatálnej starostlivosti pôrodná
asistentka samostatne:
a) poskytuje informácie a služby súvisiace s podporou zdravého rodinného života,
zdravých sexuálnych návykov, plánovaného rodičovstva, o zdravom životnom štýle a o
možnostiach genetickej diagnostiky rodičovského páru,
b) edukuje ženu o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane
ochorení prsníka,
c) poskytuje informácie o včasnej diagnostike tehotnosti, diagnostikuje tehotenstvo a podľa
rozhodnutia ženy monitoruje priebeh fyziologického tehotenstva pomocou primeraných
klinických a technických skríningových vyšetrení,
d) poskytuje poradenstvo o vyšetreniach potrebných pre včasnú diagnostiku rizikového
tehotenstva,
e) poskytuje edukačné programy na prípravu na rodičovstvo a kompletnú prípravu na
pôrod vrátane poradenstva v oblasti hygieny a výživy,
f) sleduje ženu s fyziologickým tehotenstvom a identifikuje varovné signály abnormalít u
matky alebo plodu, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť,
g) sleduje plod v maternici pomocou stetoskopu, UDOP prístroja a kardiotokografu,
vyhotovuje a hodnotí kardiotokografický záznam,
h) vykonáva psychofyzickú prípravu tehotnej ženy na pôrod a podporuje tehotnú ženu a jej
rodinu pri výbere miesta a spôsobu pôrodu.
(4) Na základe indikácie lekára pôrodná asistentka samostatne
a) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
b) odoberá biologický materiál,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
7
f) podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a
parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára
g) sleduje priebeh fyziologického tehotenstva, pričom vykonáva vyšetrenia pomocou
primeraných klinických prostriedkov, v rámci ktorých sleduje najmä hmotnosť,
fyziologické funkcie a laboratórne testy, vyšetruje panvu pelvimetrom, vykonáva
vyšetrenie vonkajšími hmatmi, stetoskopom, UDOP prístrojom a elektronickým fetálnym
monitorom.
o
§ 5 Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou v
spolupráci s lekárom
Pôrodná asistentka vykonáva aj ošetrovateľské výkony a výkony v pôrodnej asistencii,
ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri
a) nepravidelnom priebehu a patologickom priebehu tehotenstva, pôrodu a šestonedelia,
c) uskutočňovaní metód asistovanej reprodukcie,
1.2 Charakteristika prenatálnej starostlivosti
Prenatálna starostlivosť je definovaná ako starostlivosť o matku a plod počas obdobia
tehotnosti. Jej hlavnou úlohou je monitorovanie zdravotného stavu matky a plodu, skorá
identifikácia rizikových faktorov a prevencia závažných patologických stavov skríningom
hlavne preeklampsie, gestačného diabetu a porúch vývoja plodu. Jednotlivé vyšetrenia sú
predpísané / odporúčané metodickými pokynmi MZ SR.
Prenatálna starostlivosť sa realizuje pri fyziologickej tehotnosti, resp. pri výskyte odchýlok od
fyziologickej tehotnosti v ambulanciách gynekológa v primárnej zdravotnej starostlivosti,
a v poslednom mesiaci tehotnosti v špecializovaných gynekologických ambulanciách
sekundárnej zdravotnej starostlivosti.
Odporúčaný harmonogram návštev v prenatálnej poradni u fyziologického priebehu tehotnosti
je nasledovný:

do 22. gestačného týždňa 1x mesačne,

23.- 29. gestačný týždeň 1x za 3 týždne,

30.- 35. gestačný týždeň 1x za 2 týždne,

36.- 42. gestačný týždeň 1x za týždeň.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
8
O prenatálnej starostlivosti vedie záznam pôrodná asistentka v zdravotnej dokumentácii ženy
a údaje sa zaznamenávajú duplicitne aj do preukazu pre tehotné. Pri každej návšteve
prenatálnej ambulancie podpisuje tehotná žena informovaný súhlas. Záznamy o každej
návšteve prenatálnej poradne sú vedené aj v elektronickej podobe.
Pri návštevách v prenatálnej poradni sa realizujú 2 skupiny vyšetrení:

bežné vyšetrenia - vykonávajú sa pri každej návšteve tehotnej ženy v poradni,
o
vyšetrenie ranného moču, hmotnostného prírastku, meranie TK, sledovanie edémov,
sledovanie varixov,
o
vonkajšie pôrodnícke a vnútorné vaginálne vyšetrenie,
o
vyšetrenie pohybov plodu - I. para od 20. gestačného týždňa gravidity, viacrodička - od
18. gestačného týždňa gravidity,
o
vyšetrenie akcie srdiečka plodu dopplerom (stetoskopom) cca od 20. gestačného týždňa
gravidity,
o
meranie SF indexu ( gravidometria) cca od 16. gestačného týždňa gravidity,

špeciálne vyšetrenia - vykonávajú sa len v určitých trimestroch.
1.3 Harmonogram vyšetrení počas tehotnosti
tab. 1 Orientačný prehľad prenatálnych vyšetrení u fyziologickej gravidity
6. týždeň tehotnosti
povinné
odporúčané
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
odber krvi na krvný obraz, krvnú skupinu a Rh faktor, pri Rh negativite
hladina protilátok - I. vyšetrenie, glykémia, pečeňové testy, celkové
bielkoviny, BWR (vyšetrenie na syfilis), anti HIV, HbsAg, anti
HCV/protilátky na hepatitídu C, TSH/ hormón štítnej žľazy,
v odôvodnených prípadoch odber krvi na antropozoonózy
vyšetrenie prsníkov pohmatom
gynekologické vyšetrenie (vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
ultrazvukové vyšetrenie (stanovenie počtu plodov a vitalita plodu, určuje
sa termínu pôrodu)
odoslanie na interné vyšetrenie + EKG k obvodnému lekárovi
a stomatológovi
pelvimetria
vyšetrenie močového sedimentu, kultivácia moča
ster z krčka maternice (vyšetrenie na vylúčenie rakoviny krčka maternice)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
9
povinné
odporúčané
povinné
odporúčané
povinné
povinné
– odporúčané v odbornej literatúre, v ambulantnej praxi sa nevykonáva
12. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moča (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie (vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
odber krvi na PAPP-A - toto vyšetrenie upresní v 16. týždni tehotenstva pri
vyšetrení alfa programu riziko chromozomálnych anomálií plodu
ultrazvukové vyšetrenie nuchálnej translucencie (NT a nosovej kostičky)
NB - neprítomnosť NB znamená zvýšené riziko morbus Down (dôležitý
marker genetických alebo anatomických vývojových chýb plodu)
nidácia placenty
16. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie (vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
odber krvi na alfa program ako skríning vrodených vývojových chýb a
genetických ochorení alebo tripple test - spracovanie výsledkov odberu
krvi na AFP pomocou počítačového alfa programu
SF index
amniocentéza - na základe patologického výsledku z alfa programu alebo
na želanie tehotnej ženy - je možnosť zo strany matky amniocentézu
odmietnuť napriek pozitívnemu výsledku z alfa programu alebo pozitívnej
anamnéze
20. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie (vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
ultrazvukové vyšetrenie - skríning anatomických vývojových chýb plodu,
nidácia placenty
ozvy plodu
pohyby plodu
SF index
23. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie(vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
26. týždeň tehotenstva
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
10
povinné
povinné
povinné
povinné
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
28. týždeň tehotenstva
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
zmeranie tlaku krvi
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie(vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
oGTT (orálny glukózo – tolerančný test)
pri Rh negativite hladina protilátok - II. vyšetrenie
odber materiálu na kultiváciu z pošvy, krčka, rekta, z moča
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
30. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moča (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie(vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
krvný obraz
ultrazvukové vyšetrenie (rast plodu)
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
32. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie (vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
11
povinné
odporúčané
povinné
odporúčané
povinné
povinné
34. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie (vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
kardiotokografický záznam
36. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie(vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
odber krvi na BWR, anti HIV, HbsAg, pri Rh negativite hladina protilátok
-III. vyšetrenie
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
kultivácia z pošvy na prítomnosť streptokoka skupiny B
poučenie sledovať pohyby 2 x denne (tehotná by mala pocítiť 10 pohybov
do maximálne 2 hodín
u rizikovej pacientky kultivácie z pošvy na gonokoky a z krčka maternice
na chlamýdie
37. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie (vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
38. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
trombocyty, fibrinogén, APTT- u vybraných skupín TECH a DIC
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie(vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
12
odporúčané
povinné
odporúčané
povinné
odporúčané
povinné
odporúčané
povinné
SF index
kardiotografický záznam
39. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie(vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
kardiotokografický záznam
40. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moča (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie(vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stav varixov
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
kardiotokografický záznam (sledovanie stavu plodu, kontraktility
maternice)
ultrazvukové vyšetrenie (rast plodu, sledovanie stavu plodu a placenty)
ultrazvukové vyšetrenie prietokov krvi pupočníkom (sledovanie stavu
plodu a funkčnosť placenty/grading placenty I., II., III.)
41. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie(vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
SF index
kardiotokografický záznam
42. týždeň tehotenstva
zmeranie tlaku krvi
chemické vyšetrenie moču (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
hmotnosť pacientky
gynekologické vyšetrenie(vaginálne vyšetrenie, cervix skóre)
sledovanie edémov a stavu varixov
ozvy plodu
pohyby plodu
poloha, postavenie, naliehanie plodu
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
13
odporúčané
SF index
kardiotokografický záznam (sledovanie stavu plodu, kontraktility
maternice)
ultrazvukové vyšetrenie (rast plodu, sledovanie stavu plodu a placenty)
ultrazvukové vyšetrenie prietokov krvi pupočníkom (sledovanie stavu
plodu a funkčnosť placenty (grading placenty I., II., III.)
1.4 Laboratórne vyšetrenia
Postup pri vyšetrení krvi a moču sú uvedené v učebniciach ošetrovateľských techník.
Vyšetrenia krvi:

hematologické vyšetrenia - odber krvi na krvný obraz, krvnú skupinu a Rh faktor,

hemokoagulačné vyšetrenie: INR, fibrinogén,

sérologické vyšetrenia - BWR (vyšetrenie na syfilis), anti HIV, HbsAg, HbsAg, anti
HCV, TSH/,

biochemické vyšetrenia: glykémia, hepatálne testy, celkové bielkoviny, celkový
bilirubín, amylázy v sére, Fe,

tripple test v 16. týž. gr.,
o
vyšetrenie krvi, špeciálna príprava nie je nutná, dôležité je okamžité zaslanie krvi do
laboratória a jej scentrifugovanie, hodnoty HCG sa po odobratí krvi rýchlo menia,
o
vyšetruje sa hodnota AFP, HCG, PAPP-A, hodnota NT, gestačný vek a hmotnosť
tehotnej ženy, hodnoty spracúva počítačový alfa program,
o
skríningové vyšetrenie, zamerané na zistenie výskytu trizómie 21. chromozómu a
rázštepov neurálnej trubice (Downov syndróm – znížené hodnoty, rázštepy –zvýšené),
o
pozitívny nález – upresniť gestačný vek,
odporúča sa amniocentéza, genetické
vyšetrenie.
Cytologické vyšetrenie – podľa odporúčaní odbornej literatúry onkologický ster z krčka
maternice sa vykonáva na začiatku tehotnosti na vylúčenie rakoviny krčka maternice
(spracované v kapitole 4), v súčasnosti sa v prenatálnej starostlivosti nerobí.
Kultivačné vyšetrenie – vykonáva sa v 36. týždni tehotnosti na prítomnosť chlamýdií výter z krčka a uretry, streptokokov skupiny B - výter z krčka.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
14
1.5 Pelvimetria (meranie vonkajších panvových rozmerov)
Je to vyšetrenie, ktorým sa zisťujú panvové rozmery pomocou pelvimetra. Pre pôrodnícku
prax je dôležité utvoriť si určitú predstavu o tvare ženskej panvy a o jej prípadných
odchýlkach. Treba si stanoviť orientačné body a roviny, podľa ktorých možno určovať a
posudzovať postup plodu pôrodnými cestami. Vyšetrenie sa robí na začiatku tehotnosti, pri
hraničných rozmeroch panvy a aj v treťom trimestri tehotnosti, vždy pri príjme na pôrodnú
sálu. Tvar veľkej panvy môžeme orientačne posúdiť z týchto zvonka merateľných rozmerov:

Distantia bispinalis ( vzdialenosť medzi tŕňmi bedrových kostí, fyziologická vzdialenosť
je 25 - 26cm). Pôrodná asistentka ukazovákmi obidvoch rúk vyhmatá tŕne bedrových
kostí a priloží na ne zakončenia ramien (guľôčky) pelvimetra. Na stupnici roztvoreného
pelvimetra odčíta nameranú hodnotu.

Distantia bicristalis ( vzdialenosť medzi hrebeňmi - najvypuklejšími bodmi na bedrovej
kosti, fyziologická vzdialenosť je 27 - 28cm ). Pôrodná asistentka ukazovákmi obidvoch
rúk vyhmatá hrebene bedrových kostí, priloží na ne zakončenia ramien (guľôčky)
pelvimetra a na stupnici odčíta nameranú hodnotu.

Distantia bitrochanterica ( vzdialenosť medzi chocholmi stehnových kostí, najviac
vyčnievajúcimi bodmi veľkých trochanterov, fyziologická vzdialenosť je
30 -
32cm).Pôrodná asistentka ukazovákmi obidvoch rúk vyhmatá body na stehnových
kostiach, priloží na ne zakončenia ramien (guľôčky) pelvimetra a na stupnici odčíta
nameranú hodnotu.

Conjugata externa ( vzdialenosť medzi výbežkom 5. lumbálneho stavca a horným
okrajom lonovej spony, fyziologická vzdialenosť je 19 - 20cm). Pôrodná asistentka počas
štvrtého merania uloží tehotnú ženu na ľavý bok s pokrčenou ľavou dolnou končatinou v
kolene. Pravá dolná končatina je vystretá a posunutá dozadu. Ak sa meranie robí v stoji,
tehotná žena zaujíma polohu ako pri prvých troch meraniach. Pôrodná asistentka priloží
zakončenia ramien (guľôčky) pelvimetra na vyššie uvedené miesta a na stupnici odčíta
nameranú hodnotu.
Príprava ženy:

psychická príprava - informácie o charaktere vyšetrenia,

fyzická príprava- pôrodná asistentka vysvetlí tehotnej žene spôsob a význam merania
panvových rozmerov a vyzve ju k spolupráci.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
15
Pomôcky:

pelvimeter

podľa potreby rukavice,

ležadlo (posteľ)

pôrodnícka dokumentácia.
Postup pri vyšetrení:

tehotná žena stojí pred pôrodnou asistentkou - je bosá, päty pri sebe, špičky mierne od
seba; pri meraní conjugata externa môže ležať na boku, pričom nohu, ktorú má na
podložke, skrčí v bedre a v kolene a nohu uloženú hore vystrie a natiahne čo najviac
dozadu,

PA vyhmatá tŕne a hrebene bedrových kostí, vzdialenosť medzi chocholmi stehnových
kostí, vzdialenosť medzi výbežkom 5. lumbálneho stavca a horným okrajom lonovej
spony,

na meranie jednotlivých rozmerov PA použije pelvimeter, namerané vzdialenosti odčíta
na stupnici pelvimetra,

výsledok zaznamená do zdravotnej dokumentácie a tehotenského preukazu.
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:

po ukončení výkonu PA infomuje o výsledku vyšetrenia a zabezpečí uloženie použitých
pomôcok.
Obrázok 1 Pelvimeter ( fotografie z archívu autorov)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
16
Obrázok 2,3 Meranie vonkajších panvových rozmerov pelvimetrom (foto z archívu
autorov)
1.6 Vonkajšie vyšetrenie tehotnej ženy
Uloženie plodu v maternici
V priebehu tehotenstva, pred pôrodom a počas pôrodu sa musí pôrodná asistentka presvedčiť
o polohe plodu, jeho postavení, držaní a naliehaní.
Poloha plodu (situs foetus): je určená vzťahom pozdĺžnej osi plodu k pozdĺžnej osi
maternice.

poloha pozdĺžna hlavičkou,

poloha pozdĺžna koncom panvovým,

poloha priečna,

poloha šikmá.
Postavenie plodu (positio foetus): týmto termínom určujeme vzťah chrbátika plodu k hrane
maternice

postavenie I. (ľavé - chrbát plodu je otočený k ľavej hrane maternice)
o
predné
o
zadné

postavenie II. ( pravé - chrbát plodu je otočený k pravej hrane maternice)
o
predné
o
zadné
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
17
Držanie plodu (habitus foetus): je dané vzťahom jednotlivých častí tela plodu. Normálne
držanie

hlavička plodu je flektovaná,

brada sa dotýka hrudníka,

horné končatiny sú flektované v lakťovom kĺbe a skrížené na hrudníku,

dolné končatiny sú flektované v bedrových a kolenných kĺboch,

panva je kyfoticky prehnutá, tým vzniká medzi hornými a dolnými končatinami priestor,
kde sa ukladajú kľučky pupočníka.
Pri polohách koncom panvovým, šikmej polohe a priečnej polohe sa vyskytujú častejšie
poruchy držania plodu.
Naliehanie plodu (presentatio foetus): je určené vzťahom tela plodu k panvovému vchodu
najčastejšie na vchod nalieha hlavička a jej chovanie musíme presne určiť. Naliehanie
hlavičky je:

indiferentne – obe fontanely (malá a veľká) sú v rovnakej výške,

centricky – hlava je v strede panvového vchodu rovnako vzdialená
od linea terminalis,

synkliticky – obidve parietálne kosti naliehajú na vchod rovnakou plochou.
Pri vnútornom vyšetrení plodu zisťujeme priebeh šípového šva, ktorý je rovnako vzdialený od
promontória a od lonovej spony.
Na začiatku pôrodu, keď začína hlava plodu vstupovať do panvového vchodu, dokončí
hlavička svoju flexiu, vstupuje obvodom subokcipitobregmatickým a najnižším bodom sa
stane záhlavie (malá fontanela) - tzv. vedúci bod.
Pri naliehaní plodu koncom panvovým hmatáme gluteálnu časť plodu, nožičky plodu, pri
polohe šikmej môžeme najčastejšie hmatať rameno alebo ručičku plodu a pri priečnej polohe
je panvový vchod prázdny.
Vyšetrenie pohmatom - palpácia
Vyšetrenie sa robí pôrodníckymi hmatmi. Pôrodná asistentka si zohreje ruky, aby studenými
rukami nevyvolala kontrakcie. Pôrodná asistentka sa postaví k tehotnej žene po jej pravom
boku, je otočená tvárou k nej a vykoná štyri základné pôrodnícke hmaty na zistenie uloženia
plodu v maternici nazývané aj Leopoldove hmaty. V rámci dodržiavania preventívnych
opatrení, resp. podľa potreby si oblečie jednorazové rukavice.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
18
Príprava ženy:

psychická príprava

fyzická príprava - pôrodná asistentka vysvetlí tehotnej žene spôsob a význam
vonkajšieho pôrodníckeho vyšetrenia, uloží tehotnú ženu do polohy na chrbte na ležadlo
a vyzve ju k spolupráci.
Pomôcky:

pôrodnícky trenažér

ležadlo,

podľa potreby jednorázové rukavice,

pôrodnícka dokumentácia
Postup pri vyšetrení
Prvý hmat. Určuje sa ním výška maternicového dna, tvar a uloženie maternice, ale aj časť
plodu, ktorá sa nachádza v maternicovom dne.
Pôrodná asistentka prvým pôrodným hmatom určí tvar maternice, výšku maternicového dna a
uloženie plodu v maternici. Maternicu obopne dvoma rukami malíčkovými hranami tesne nad
lonovou sponou a postupuje súmerne smerom k maternicovému dnu, kde zistí výšku
maternicového dna a jeho vzdialenosť od mečovitého výbežku sterna. Podľa výšky dna
maternice určí, v ktorom mesiaci gravidity sa tehotná žena nachádza.
Druhý hmat. Zisťuje sa ním uloženie chrbátika a malých častí plodu. Obvykle na jednej
strane hmatáme chrbátik a na druhej strane drobné časti plodu.
Pôrodná asistentka druhým pôrodníckym hmatom zistí uloženie chrbátika a malých častí
plodu v maternici. Pôrodná asistentka položí ruky na hrany maternice vo výške pupka a začne
maternicu prehmatávať po obidvoch stranách smerom k lonovej spone tak, že jednou rukou
zatláča maternicu na stranu a druhou rukou ju prehmatáva. Chrbátik vyhmatá ako tuhý,
rovnomerný, doskovitý útvar smerujúci od dna maternice k lonovej spone. Na druhej strane sú
uložené drobné časti plodu.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
19
Tretí hmat (Pawlikov). Určuje sa ním naliehajúca časť, poloha a postavenie plodu. Je to
najdôležitejší hmat. Druhou časťou tohto hmatu vyhmatávame priebeh krčnej ryhy.
Pôrodná asistentka vykoná tretí pôrodnícky hmat, ktorý sa nazýva Pawlíkov hmat, z
pôrodníckeho hľadiska je najvýznamnejší a najobsažnejší, pretože sa ním dá určiť naliehajúca
časť plodu, poloha plodu, postavenie plodu a vzťah naliehahúcej časti k panvovému vchodu.
Pôrodná asistentka pri vyšetrovaní odtiahne palec pravej ruky naširoko od ostatných prstov,
položí ruku nad lonovú sponu, obopne maternicu a postupne šetrne ju zovrie. Nahmatá
naliehajúcu časť plodu, hlavičku ako tvrdú guľovitú rezistenciu a podľa záhlavia a čela určí
postavenie plodu. Ak sa naliehajúcou časťou dá pohybovať, nalieha na vchod panvy, ak nie,
je už vstúpená do panvového vchodu. Druhou časťou Pawlíkovho hmatu je vyhmatanie
priebehu krčnej ryhy. Pri ľavom postavení prebieha krčná ryha zhora sprava nadol doľava, pri
pravom postavení zhora zľava nadol doprava. Krčná ryha informuje aj o postupe pôrodu. Ak
Pawlíkovým hmatom nenahmatáme krčnú ryhu, ide o koniec panvový, a ak je vchod prázdny,
ide o priečnu polohu.
Štvrtý hmat. Týmto hmatom kontrolujeme vstup hlavičky do panvového vchodu.
Pôrodná asistentka štvrtým pôrodníckym hmatom určí pomer medzi hlavičkou a panvovým
vchodom a kontroluje zostúpenie hlavičky do panvového vchodu. Pôrodná asistentka stojí po
pravej strane tehotnej ženy ležiacej na pohovke, chrbtom k tvári tehotnej ženy a ruky má
položené plocho na bruchu tehotnej ženy tak, že jedna ruka je na lonovej spone a druhá ruka
na hlavičke plodu. Ak sú prsty na hlavičke nižšie ako na spone, je nález priaznivý, t. j. nejde o
nepomer medzi hlavičkou a panvovým vchodom.
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:
Pôrodná asistentka prípadné zistené odchýlky od fyziologického stavu oznámi lekárovi.
informuje tehotnú ženu o ukončení a výsledku vonkajšieho pôrodníckeho vyšetrenia a
zaznamená výkon do zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
20
Obrázok 4,5,6 Vyšetrenie rodičky vonkajšími hmatmi (foto z archívu autorov)
1.7 Vnútorné (vaginálne) vyšetrenie tehotnej ženy
Vaginálne vyšetrenie sa vykonáva vždy za aseptických podmienok. Vyšetrujeme rovnakým
spôsobom ako pri gynekologickom vyšetrení netehotnej ženy. Môžeme vyšetrovať
v zrkadlách alebo palpáciou. Dva prsty (ukazovák a prostredník) dominantnej ruky
zavádzame do pošvy nad materničné hrdlo (predná klenba) a popisujeme jej obsah. Klenba
prázdna alebo je vyplnená, ak na vchod nalieha veľká časť plodu. Potom popisujeme tvar
materničného hrdla, jeho dĺžku, charakter a veľkosť bránky a vyšetrujeme vak blán. Pri
vnútornom vyšetrení je možné vyhmatať na naliehajúcej časti (hlavička) šev šípový, fontanely
(malú, veľkú), temenné kosti, pri naliehajúcej časti koncom panvovým to môžu byť nožičky
alebo zadoček plodu. Je možné posúdiť aj patológiu pupočníka a placenty.
Orientačne sa dá tehotná žena vyšetriť aj rektálne.
Pomôcky:

gynekologický vyšetrovací stôl,

prenosný reflektor,

sterilné rukavice rôznych veľkostí,

nádoba s vlažným antiseptickým roztokom,

podložná misa pri vyšetrovaní tehotnej ženy na posteli, vložky,

pri rektálnom vyšetrení Mesocain gel,

zdravotná dokumentácia.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
21
Príprava ženy:

psychická príprava

fyzická príprava - pôrodná asistentka informuje tehotnú ženu o spôsobe a význame
vaginálneho vyšetrenia, poučí tehotnú ženu o nevyhnutnosti vymočiť sa pred vyšetrením,
zabezpečí tehotnej žene intimitu prostredia počas vyšetrenia, pomôže tehotnej žene zaujať
gynekologickú polohu. Ak sa vyšetrenie realizuje mimo gynekologického stola, podloží
pod gluteálnu časť tehotnej ženy podložnú misu.
Postup pri vyšetrení:
Pôrodná asistentka opláchne tehotnej žene vonkajšie rodidlá vlažným antiseptickým
roztokom, na dominantnú ruku navlečie sterilnú rukavicu a vykoná vnútorné vaginálne
vyšetrenie. Palcom a malíčkom dominantnej ruky roztvorí veľké pysky ohanbia a ukazovák a
prostredník vsunie do pošvového otvoru. Súčasne druhou rukou palpuje vyšetrované časti cez
brušnú stenu. Počas vyšetrenia sleduje stav maternicového krčka, bránky, naliehajúcu časť,
celistvosť vaku blán a krvácanie. Počas vyšetrovania usmerňuje tehotnú ženu, aby bola
uvoľnená, a vyzýva ju k spolupráci.
Hodnotenie vaginálneho nálezu v jednotlivých trimestroch
Fyziologický vaginálny nález v I. trimestri: krček maternice je formovaný, uzavretý, tuhý,
uložený sakrálne, dlhý 3 cm, plodová voda (PV) neodteká, krvácanie neprítomné.
Fyziologický vaginálny nález v II. trimestri: krček maternice je formovaný, uzavretý, tuhý,
uložený sakrálne, dlhý 3 cm, klenby nevyplnené, PV neodteká, krvácanie neprítomné.
Fyziologický vaginálny nález v III. trimestri: krček maternice je formovaný, uzavretý,
tuhý, uložený sakrálne, dlhý 3 cm, klenby nevyplnené, PV neodteká, krvácanie neprítomné,
na vchod nalieha hlavička plodu/zadoček plodu, alebo je vchod prázdny.
Fyziologický vaginálny nález v 38. – 40. t.t.: krček maternice je skrátený na 1 – 2cm,
presiakly, mäkkej konzistencie, vonkajšia bránka pootvorená, začína smerovať dopredu,
klenby vyplnené/nevyplnené, PV odteká/neodteká, rodička nekrváca/mierny krvavý výtok, na
vchod nalieha hlavička plodu/zadoček plodu alebo je vchod prázdny.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
22
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:
Po ukončení výkonu podá tehotnej žene vložky, pomôže jej zísť z vyšetrovacieho stola a
zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.
1.8 Gravidometria ( sledovanie SF indexu )
Gravidometria je sledovanie vzdialenosti medzi symfýzou a vrcholom maternice (fundus
maternice) nás informuje o veľkosti plodového vajca. Vykonáva sa v prenatálnej poradni pri
každej návšteve v poradni od 16. gestačného týždňa tehotnosti. Výsledok merania sa
zaznamenáva do tabuľky na poslednej strane tehotenského preukazu.
Príprava ženy:

psychická príprava

fyzická príprava - pôrodná asistentka vysvetlí tehotnej žene spôsob a význam merania
FS indexu, uloží tehotnú ženu do polohy na chrbte na ležadlo a vyzve ju k spolupráci.
Pomôcky:

pôrodnícky trenažér,

centimeter,

ležadlo,

podľa potreby rukavice,

pôrodnícka dokumentácia,
Postup pri vyšetrení:

PA uloží tehotnú ženu do gynekologickej vyšetrovacej polohy na gynekologický
vyšetrovací stôl, alebo do polohy na chrbte s mierne pokrčenými dolným končatinami na
vyšetrovacie ležadlo,

vyhmatá symfýzu a fundus,

na horný okraj symfýzy priloží centimeter,

centimeter vedie v línii pupka až k fundu maternice,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
23

odčíta vzdialenosť v centimetroch medzi symfýzou a fundom,

výsledok v cm zaznamená do zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy a do tehotenského
preukazu.
Obrázok 7 Meranie FS indexu (foto z archívu autorov)
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:
Po ukončení výkonu PA infomuje o výsledku vyšetrenia, pomôže jej zísť z vyšetrovacieho
stola a zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.
Hodnotenie vyšetrenia:

16.týž – 3 prsty nad symfýzou
13cm

20.týž – 3 prsty pod pupkom
17cm

24.týž. – pupok
21cm

28.týž – 3 prsty nad pupkom
25cm

32. týž. - 3 prsty pod p.x.
29cm

36. týž. – pod p.x.
34cm

40. týž. – 1-2 prsty p.p.x
31cm
1.9 Glukózotolerančný test (oGTT)
Test sa vykonáva sa ako skríningové vyšetrenie zamerané na včasný záchyt gestačného
diabetu medzi 24.-28. týždňom gravidity. Test má rôzne modifikácie, podstatou je sledovanie
glykémie vo venóznej krvi po glukózovej záťaži per os.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
24
Príprava ženy:

psychická príprava - poučená o druhu a podstate vyšetrenia.

fyzická
príprava - pred testom je žena ráno nalačno, minimálne po 6 hodinovom
hladovaní.
Postup pri vyšetrení:

stanovenie glykémie na lačno vo venóznej krvi,

vypitie 75gramov glukózy + 200 ml vody behom 5 minút,

žena po vypití osladenej vody sedí v kľude,

odber krvi na glykémiu za 60 min. po záťaži glukózou,

odber krvi na glykémiu za 120 min. po záťaži glukózou.
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:

tehotná žena je oboznámená s výsledkami,

v prípade pozitivity testu je preradená do rizikovej poradne a prenatálna starostlivosť je
poskytovaná v spolupráci s diabetológom,

pri hraničných hodnotách glykémie PA informuje tehotnú ženu o diétnych opatreniach.
Hodnotenie glykémie v krvi pri oGTT

normálne hodnoty glykémie nalačno – menej ako 5,6 mmol/l,

normálne hodnoty glykémie po záťaži – po 2. hodine do 7,8 mmol/l,

vyššie hodnoty glykémií sa hodnotia ako manifestovaný gestačný diabetes.
1.10 Amniocentéza
Ide o odber plodovej vody cez prednú brušnú stenu, najčastejšie za účelom genetického
vyšetrenia. Amniocentéza sa vykonáva ako:

skorá ( odber v 11.-14. týž. gr.) – vykonáva sa najčastejšie v súvislosti s genetickou
indikáciou, odoberá sa toľko plodovej vody, koľko je gestačný vek plodu,

klasická (odber v 15.-16. týž.gr.) – vykonáva sa najčastejšie v súvislosti s genetickou
indikáciou, odberá sa 20ml plodovej vody,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
25

pôrodnícka (odber v III. trimester) - zistenie stavu plodu pri patologickom priebehu
tehotnosti a chorobách plodu,
o
stanovenie hladiny bilirubínu pri Rh izomunizácii,
o
určenie L/S index (lecitín/sfingomyelín) na určenie zrelosti plodu,
o
sfarbenie plodovej vody mekóniom pri suspektnej hypoxii plodu,
o
odber plodovej vody na kultivácia pri infekcii,
o
výsledky do 2 – 3 týždňov.
Príprava ženy:

psychická príprava

fyzická príprava - vyšetrenie UZV na stanovenie polohy placenty, tehotná žena je pred
výkonom vyprázdnená (močový mechúr, hrubé črevo), oholiť miesto vpichu, žena je
uložená do polohy na chrbte, s mierne pokrčenými dolnými končatinami, ak má žena Rh
negatívny faktor, je potrebné 1x za trimester vyšetriť protilátky
Pomôcky :

UZV,

sterilný návlek na sondu,

podávky,

tampóny na dezinfekciu,

2 sterilné rúšky,

2 punkčné ihly,

ihla a striekačka na Mesocain,

2x 20ml striekačky.
Sledovanie po vyšetrení:
Výkon sa vykonáva ambulantne alebo formou jednodňovej starostlivosti, tehotná žena je
prepúšťaná do domácej starostlivosti po 2 hodinách, alebo po 24 hodínách. PA kontroluje po
výkone:

krvácanie z miesta vpichu, aj genitálne,

nástup kontrakčnej činnosti,

odtok PV,

monitoring vitálnych funkcií - TK,P,TT, D
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
26

poučiť o sledovaní aj pri odchode z nemocnice, tehotná žena má poznať príznaky
hroziaceho potratu, pri príznakoch má kontaktovať svojho gynekológa.
Komplikácie po amniocentéze:

predčasné ukončenie tehotnosti - potrat, predčasný pôrod - cca 1%,

infekcia,

slabé krvácanie,

predčasné odlučovanie placenty,

prienik fetálnych erytrocytov do obehu matky pri napichnutí placenty – preventívne
podať Rhega,

poranenie plodu.
Obrázok 8 Odber plodovej vody (http://www.forumzdravi.cz/clanek-329-amniocenteza-abiopsie-choria)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
27
Úlohy
1.
Demonštruj na pôrodníckom trenažéri Leopoldove hmaty
2.
Vyhmataj na pôrodníckom trenažéri naliehajúcu časť plodu nad
panvovým vchodom
3.
Urči na pôrodníckom trenažéri jednotlivé postavenia plodu
4.
Na pôrodníckom trenažéri demonštruj vaginálne vyšetrenie
5.
Sprav odber biologického materiálu na odberovom trenažéri podľa
jednotlivých trimestrov vrátane prípravy tehotnej ženy
6.
Urči polohu plodu v maternici na pôrodníckom trenažéri
7.
Zmeraj panvu žene, urob záznam do tehotenského preukazu
8.
Priprav edukačný list pre ženu, u ktorej sa bude robiť amniocentéza
Použitá literatúra:
HÁJEK, L. a kol. 2004. Rizikové a patologické těhotenství. 1.vyd. Grada Publishing, Praha,
2004, s. 443, ISBN 80-247-0418-8
KOPÁČIKOVÁ, M. 2008. Prenatálna starostlivosť z pohľadu tehotných žien. In: Zborník
„Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“. 3.
medzinárodná
vedecká konferencia
Ružomberské zdravotnícke dni
v Ružomberku,
Ružomberok 2008, s. 68-72, ISBN 978-80-8084-407-3
ROZTOČIL, A. a kol. 2008. Moderní porodnictví. 1.vyd. Grada Publishing, Praha, 2008, s.
405, ISBN 978-80-247-1941-2
ZÁČEKOVÁ, M. a kol. 2006. Štandardy v pôrodnej asistencii. 1. vyd. Osveta, Martin, 2006,
s. 120. ISBN 80-8063-221-9
ZWINGER, A. a kol. 2004. Porodnictví. 1. vyd. Galén, Praha 2004. s. 532. ISBN 80-7262257-9
Vyhláška MZ SR č. 470/2006 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška MZ SR č. 528/2004 o rozsahu
ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah
praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci
s lekárom.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
28
2 PÔROD
Ciele
 Ovládať postupy prijatia rodičky na pôrodnú sálu
 Poznať možné dôvody príchodu rodičky na pôrodnú sálu
 Zabezpečiť plynulý proces prijatia rodičky na pôrodnícke pracovisko

Poznať dôvody vedenia zdravotnej a ošetrovateľskej dokumentácie

Poznať formuláre na vedenie zdravotnej a ošetrovateľskej dokumentácie

Ovládať formy vedenia zdravotnej a ošetrovateľskej dokumentácie

Zabezpečiť chronologický prehľad a kontinuitu starostlivosti v pôrodnej asistencii

Hodnotiť efektivitu intervencií pôrodnej asistentky u rodičky

Získať zručnosť v odoberaní anamnézy pri príjme rodičky na pôrodnícke
pracovisko

Ovládať fyziológiu pôrodu

Vedieť zabezpečiť kontinuálnu starostlivosť o rodičku počas I. doby pôrodnej,

Poznať jednotlivé fázy I.doby pôrodnej

Vedieť interpretovať jednotlivé typy dýchania, ktoré sa používajú v I dobe
pôrodnej

Poznať relaxačné polohy v I.dobe pôrodnej

Ovládať mechanizmus pôrodu a interpretovať na modely

Vedieť poskytnúť kontinuálnu starostlivosť o rodičku v III.dobe pôrodnej

Poznať jednotlivé mechanizmy odlučovania placenty

Ovládať znaky odlučovania placenty

Poznať nástroje a iné pomôcky potrebné na vedenie II.a III. doby pôrodnej
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
29
2.1 Legislatívne východiská
Rozsah činnosti pôrodnej asistentky v intrapartálnej starostlivosti je definovaný v :
 Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore pôrodná asistencia, Vestník MZ SR, čiastka
17-23, ročník 54, zo dňa 1. apríla 2006
 Vyhláške MZ SR č. 364/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov O rozsahu praxe
poskytovanej sestrou/pôrodnou asistentkou ....:
o § 4 Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne
(1) a) identifikuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencii ženy, rodiny a komunity a
zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou
alebo umieraním,
b) rozhoduje o všetkých úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia pôrodnej
asistencie v závislosti od zistených potrieb ženy, rodiny a komunity, ktorej poskytuje
pôrodnú asistenciu,
e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám ženy
a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku
starostlivosť,
f) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv ženy, plodu a novorodenca,
i) vedie ošetrovateľskú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej asistencii, kontroluje a
analyzuje záznamy v dokumentácii; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre
potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
j) používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve a v pôrodníctve,
m) informuje ženu o poskytovaní pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti v
potrebnom rozsahu,
p) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych
pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a
sterilizáciu aj vykonáva.
(3) V rámci poskytovania intrapartálnej starostlivosti a postpartálnej starostlivosti pôrodná
asistentka samostatne v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
a) posudzuje rodičku vo fyzickej, duševnej a sociálnej oblasti, usmerňuje a psychicky
podporuje rodičku a sprevádzajúce osoby,
b) sleduje zdravotný stav rodičky a posudzuje priebeh a postup pôrodu kontrolovaním
kontrakčnej činnosti a vaginálnym vyšetrením,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
30
c) sleduje a hodnotí zdravotný stav plodu pomocou kardiotokografu a stetoskopu,
vyhotovuje a hodnotí kardiotokografický záznam,
d) identifikuje odchýlky od normálneho priebehu pôrodu,
e) odporúča rodičke výber nefarmakologických metód na zmierňovanie a zvládanie
pôrodných bolestí a alternatívne spôsoby vedenia pôrodu,
f) odvádza fyziologický pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia;
g) hodnotí rozsah pôrodných poranení a ošetruje jednoduché pôrodné poranenia s
výnimkou poranení, ktoré svojím rozsahom vyžadujú zásah lekára,
h) vykonáva prvé ošetrenie fyziologického novorodenca v prípade potreby a podľa
konkrétnych podmienok zdravotníckeho zariadenia,
i) zabezpečí včasné priloženie novorodenca k prsníku matky,
j) sleduje psychický stav a fyzický stav ženy bezprostredne po pôrode a podľa potreby
zabezpečí okamžitú lekársku starostlivosť,
k) sleduje ošetreného novorodenca po zhodnotení jeho stavu počas pobytu v pôrodnej sále
vrátane odchýlky od normy a v prípade potreby zabezpečí lekársku starostlivosť,
(4) Na základe indikácie lekára pôrodná asistentka samostatne
a) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
b) odoberá biologický materiál,
c) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú
zásah lekára,
d) zavádza permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,
e) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele,
f) podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a
parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára
§ 5 Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou v
spolupráci s lekárom
Pôrodná asistentka vykonáva aj ošetrovateľské výkony a výkony v pôrodnej asistencii,
ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri
a) nepravidelnom priebehu a patologickom priebehu tehotenstva, pôrodu a šestonedelia,
b) operačnom vedení pôrodu
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
31
2.2 Charakteristika pôrodu
Pôrodom rozumieme vypudenie plodu z tela ženy. Plod musí mať pôrodnú hmotnosť nad
499g ( čo zodpovedá 22.- 23.týždňu tehotenstva ). Podľa medzinárodných klasifikácií sa za
živé dieťa pokladá taký plod, ktorý má aspoň jeden príznak z týchto prejavov života: akciu
srdca, dýchanie, pulzáciu pupočníka alebo aktívny pohyb svalstva. Ak sa narodí plod s ešte
nižšou pôrodnou hmotnosťou, musí spĺňať kritériá pôrodu, prežiť 24 hodín. Ak sa narodí plod
mŕtvy, aby spĺňal kritéria pôrodu musí byť pôrodná hmotnosť nad 999g
Príjem rodičky na pôrod:
Na pôrodnú sálu prichádza rodička z viacerých dôvodov:

začala jej odtekať plodová voda,

začala krvácať z rodidiel,

veľmi slabo alebo vôbec necíti pohyby plodu,

je odoslaná z prenatálnej poradne ( postterminálna tehotnosť, hroziaci predčasný pôrod,
preeklampsia...),

začala sa pravidelná pôrodná činnosť.
Príprava rodičky na pôrod:

psychická príprava

fyzická príprava - rodička sa prezlečie do nočnej košele, zaujíma potrebnú polohu ( sedí,
leží na posteli, pri kontrakciách sa prechádza).
Pomôcky:

pomôcky na meranie fyziologických funkcií u rodičky a plodu ( fonendoskop, stetoskop,
hodinky, teplomer, tlakomer),

reagencie na vyšetrenie moču,

Temešváryho roztok na vyšetrenie plodovej vody,

jednorazové sterilné rukavice,

sterilné pošvové zrkadlá,

sterilné vložky,

antiseptický roztok na oplachovanie rodidiel,

pelvimeter,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
32

krajčírsky meter,

osobná váha,

pomôcky na holenie genitálu,

pomôcky na podanie očistnej klyzmy,

kardiotokograf (CTG prístroj).

tlačivá: pôrodopis, záznam o hospitalizácii, priebeh pôrodu, ošetrovateľský záznam pre
gynekologicko-pôrodnícke
oddelenia,
hlásenie
o
prijatí,
plán
ošetrovateľskej
starostlivosti, prekladová správa, hlásenie o rodičke, predpis stravy pre oddelenie,
poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta podľa § 6 zákona č.576/2004 Z.z.,
Starostlivosť PA o rodičku pri príjme na pôrod:

PA rodičku privíta, predstaví sa jej, v krátkosti zistí dôvod jej príchodu,

vykoná vstupný filter - celková úprava rodičky (čistota vlasov, nechtov, kože, oblečenia),

prezlečie rodičku do nočnej košele,

zabezpečí uloženie odevu, osobných vecí a cenností rodičky podľa zvyklostí
zdravotníckeho zariadenia,

zaznamená príjem rodičky do stavu pacientov a do predpisu stravy, vypíše „ Hlásenie
o prijatí“ ,

vyžiada si doklady, tehotenskú knižku, výsledky vyšetrení, prípadne aj prepúšťaciu
správu z nemocnice,

realizuje sledovanie oziev plodu a kontrakcií pomocou kardiotokografu - vstupný CTG
záznam,

na základe vaginálneho vyšetrenia určí v akom štádiu sa pôrod nachádza,

vykoná vonkajšie pôrodnícke vyšetrenie,

pri podozrení na odtok plodovej vody vykonáva Temešváryho skúšku, sleduje množstvo
a kvalitu PV,

vykonáva orientačné chemické vyšetrenie moču- B, H, ketolátky, Bi, Ubg,

sleduje vitálne funkcie - TK, P, TT,D,

sleduje výšku a váhu rodičky, posúdi hmotnostný prírastok,

zistí vonkajšie panvové rozmery,

zhodnotí predpokladaný priebeh pôrodu a v prípade zistených odchýlok privolá lekára,

ak je vaginálny nález pokročilý, pripraví rodičku na pôrod - holenie, klyzma,

ak rodička prišla v dostatočnom časovom predstihu pred pôrodom, pôrodná asistentka:
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
33
zisťuje identifikačné a anamnestické údaje,

vypíše dokumentáciu pôrodnej asistencie.
2.3 Vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie
Slovo dokumentovať znamená doložiť písomnými dokladmi, osvedčiť na základe
predložených dokumentov. Zdravotná dokumentácia je dokumentácia vedená pri poskytovaní
ošetrovateľskej starostlivosti PA. Svojou povahou predstavuje súbor údajov, ktoré popisujú
zdravotný stav pacienta, jeho zmeny i postupy použité pri liečení pacientky. Zdravotnú
dokumentáciu v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti na pôrodníckom oddelení vedie
pôrodná asistentka. Základné znaky ošetrovateľskej dokumentácie: zrozumiteľnosť,
úplnosť, dostupnosť, stručnosť, čitateľnosť, nepoužívanie skratiek, ktoré nie sú všeobecne
známe, verifikovanie záznamu (dátum, čas, podpis člena tímu, ktorý činnosť vykonal).
Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej
starostlivosti a o službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou poskytovaných tejto
osobe ( zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Je
neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti . Je súborom údajov
o zdravotnom stave pacienta, o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, obsahuje výsledky
vyšetrení,
údaje
o
liekoch
a iné
dôležité
informácie
súvisiace
s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti. Nie je majetkom ani lekára, ani sestry, ani zdravotníckeho
zariadenia, ale ani pacienta. Nepatrí lekárovi, pretože obsahuje údaje o konkrétnom pacientovi
a má význam len pre tohto pacienta. Nepatrí však ani pacientovi, pretože informácie, ktoré
obsahuje, sú aj výsledkom práce zdravotníckych pracovníkov, ich vedomostí a skúseností.
Vedie sa v písomnej alebo v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom.
Základným
dokumentom
zdravotnej
dokumentácie
na
pôrodníckom
oddelení
je
„Pôrodopis“, ktorého vedenie musí spĺňať ustanovené podmienky. Slúži na zaznamenávanie
údajov o tehotnej (rodičke), šestonedieľke a sprostredkúva vzájomnú komunikáciu v tíme.
Pôrodopis vedie gynekológ - pôrodník. Každá strana je očíslovaná, opatrená pečiatkou
a každý záznam sa končí podpisom. Súčasťou skompletizovanej zdravotnej dokumentácie sú:

záznam o hospitalizácii,

lekárska prepúšťacia správa,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
34

dekurzy, v ktorých sú zapísané údaje v chronologickom poradí o rozsahu poskytnutej
zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

údaje o poučení osoby a informovanom súhlase ( spôsob poučenia, obsah poučenia,
odmietnutie poučenia, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného
súhlasu),

výsledky laboratórnych vyšetrení, konziliárnych vyšetrení, potvrdenie o pracovnej
neschopnosti...
Ošetrovateľská dokumentácia: predstavuje súbor záznamov o činnostiach pôrodnej
asistentky vykonaných v prospech zdravia tehotnej (rodičky, šestonedieľky). Je tzv.
čiastkovým
systémom
zdravotnej
dokumentácie.
Ošetrovateľská
dokumentácia
je
systematické zaznamenávanie starostlivosti pôrodnej asistencie, ktorá je poskytovaná rodičke
pôrodnou asistentkou. Do ošetrovateľskej dokumentácie zaznamenáva pôrodná asistentka
údaje o zdravotnom stave, potrebách a problémoch tehotnej (rodičky, šestonedieľky) z
ošetrovateľského hľadiska a svojím čitateľným podpisom potvrdzuje správnosť údajov, ale aj
výkon, ktorý u tehotnej (rodičky, šestonedieľky) uskutočnila.
Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie je celkový postup kontinuálneho zaznamenávania,
uchovávania a organizovania údajov o činnostiach pôrodnej asistentky. Každá tehotná
(rodička, šestonedieľka) musí mať zavedenú ošetrovateľskú dokumentáciu. V záznamoch sa
používajú kódy a štandardizované skratky. Dokumentácia obsahuje osobné údaje osoby v
rozsahu nevyhnutnom pre jej identifikáciu a zistenie anamnézy.
Ošetrovateľský záznam pre gynekologicko - pôrodnícke pracoviská je záznam, ktorý
obsahuje identifikačné údaje, ošetrovateľskú anamnézu (hodnoty fyziologických funkcií,
gynekologickú, pôrodnícku, osobnú, rodinnú, alergologickú anamnézu, údaje o terajšej
tehotnosti, stravovaní, vylučovaní, aktivite a odpočinku a o psychickom stave tehotnej ženy
(rodičky, šestonedieľky). Na správne vypísanie uvedených údajov je potrebný občiansky
preukaz, preukaz poistenca a tehotenský preukaz. Správnosť získaných údajov potvrdí
pôrodná asistentka , ktorá tehotnú ženu (rodičku, šestonedieľku)
prijímala, čitateľným
podpisom.
Plán ošetrovateľskej starostlivosti je denný záznam o riešení potrieb ženy. Slúži na
systematické zaznamenávanie ošetrovateľských potrieb ženy a starostlivosti, ktorá jej bola
poskytovaná. V pláne ošetrovateľskej starostlivosti pôrodná asistentka kontroluje, riadi,
priebežne a celkovo vyhodnocuje vytýčené ciele spolu so ženou alebo jej blízkymi osobami.
Obsahuje:
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
35
o
diagnózu pôrodnej asistentky označenú príslušným kódom,
o
plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti,
o
fázu realizácie, vrátane čitateľného podpisu sestry,
o
vyhodnotenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
Podľa zvyklostí pracoviska, v tejto časti dokumentácie uvádzame aj ciele a výsledné kritéria
naplánovanej ošetrovateľskej starostlivosti.
Súhrnná správa pri preklade rodičky z pôrodnej sály na oddelenie šestonedelia
–
obsahuje identifikačné údaje, údaje o priebehu pôrodu, zhodnotenie aktuálneho zdravotného
stavu rodičky po pôrode a vitálne hodnoty po preklade rodičky z pôrodnej sály.
Záverečná prepúšťacia správa - pri prepustení tehotnej ženy (rodičky, šestonedieľky)
z pôrodníckeho pracoviska.
Dokumentácia služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou
Hlásenie počtu chorých. V nemocnici je potrebné viesť záznam o tom, koľko pacientov je na
posteľovej ošetrovacej jednotke. Táto evidencia sa vyhotovuje koncom dňa, teda o 24,00
hodine.
Prijímací lístok. Pôrodná asistentka vypĺňa tento formulár pri prijatí tehotnej ženy (rodičky,
šestonedieľky) na pôrodnícke pracovisko. Obsahuje: Identifikačné údaje pacientky, číslo
poisťovne, kontakt na blízku osobu, dátum a hodinu prijatia, podpis a pečiatku prijímajúceho
lekára a lekársku diagnózu.
Predpis stravy pre oddelenie. V súlade s počtom pacientov musí byť na oddelenie dodaná aj
strava - raňajky, obed, večera, prípadne druhá večera a osobitné diéty.
2.4 Získavanie anamnestických údajov
Anamnéza má v procese určovania správnej diagnózy mimoriadny a prakticky
nenahraditeľný význam. Vedie v mnohých prípadoch priamo k určeniu diagnózy (až v 50%),
alebo veľmi výrazne zúži rozsah možných ochorení, či usmerní ďalšie pátranie. Získavanie
anamnestických údajov od tehotnej, rodičky, šestonedieľky sa riadi rovnakými zásadami ako
u všeobecnej klinickej anamnézy. Je to úplnosť,
systematickosť a pravdivosť. Medzi
špecifické rysy patrí hlbšie zisťovanie údajov týkajúcich sa reprodukčných orgánov a nutnosť
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
36
absolútnej diskrétnosti pri získavaní údajov z intímneho života ženy. Údaje sa členia do
nasledujúcich oblastí.
Rodinná anamnéza -
je zameraná na získavanie zdravotných údajov od pokrvných
príbuzných pacientky (rodičia, súrodenci, deti) alebo od osôb, s ktorými žije a ktoré môžu
ovplyvniť jej súčasné potiaže alebo zdravotný stav. Ide predovšetkým o infekčné choroby,
onkologické ochorenia (nádory reprodukčných orgánov a prsníkov), choroby žliaz
s vnútornou sekréciou
(DM), genetické ochorenia a výskyt vrodených vývojových chýb,
ochorenia alergického pôvodu, psychiatrické ochorenia a iné závažné choroby, pri ktorých sa
predpokladá hereditárna predispozícia ( kardiovaskulárne ochorenie).
Osobná anamnéza - je chronologický záznam podstatných údajov týkajúcich sa choroby,
liečby, návykov a sociálnej situácie pacientky od narodenia až po súčasnosť. Zber údajov sa
týka predovšetkým týchto oblastí:

detský vek,

závažné ochorenia kardiovaskulárneho systému, pľúc, ľadvín,
neurologické, gastrointestinálne, psychiatrické, nádorové ochorenia,

infekčné ochorenia s možnými trvalými následkami - opakované angíny,
mononukleóza, tuberkulóza, infekčná hepatitída,

alergia na lieky,

aplikácia krvi a krvných derivátov,

operácie,

abúzus,

farmakologická anamnéza - trvale užívané lieky,

sociálna anamnéza - zamestnanie, rizikové pracovisko, stresové prostredie...
Gynekologická anamnéza ‐ tehotnej ženy (rodičky, šestonedieľky) sa pýtame na:

obdobie menarche,

pravidelnosť cyklu (poruchy, ktoré by mohli spochybniť správny odhad termínu pôrodu),

zápaly , nádory, inkontinencia, ochorenie prsníkov,

sexuálny život - prvý pohlavný styk, frekvencia pohlavných stykov, bolesť pri
pohlavnom styku, promiskuita pacientky,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
37

antikoncepcia: hormonálna, intrauterinné teliesko ( IUD), prípadné problémy počas jej
užívania,

pohlavne prenosné choroby (STD).
Pôrodnícka anamnéza - otázky týkajúce sa predchádzajúcich gravidít

podrobne popísať predchádzajúce tehotnosti,

potraty a interrupcie - gestačný týždeň, spôsob a príčiny, , komplikácie, zistené anomálie
plodu,

pri operačných výkonoch, cisárskych rezoch - zaujímame sa o kauzálne indikácie
k výkonu,

priebeh šestonedelia ,infekcie, poruchy involúcie maternice, poruchy hojenia pôrodných
poranení, laktácia,

zaujímame sa o priebeh terajšej gravidity - plánované, neplánované tehotenstvo, ako
rýchlo tehotná žena (rodička, šestonedieľka) otehotnela,
otázky dotýkajúce sa
predchádzajúcej prenatálnej starostlivosti, výsledky screeningov - gestačný diabetes
mellitus, krvácanie v gravidite, hospitalizácie v priebehu tehotnosti.
Terajší stav:
popis súčasného stavu zachytáva chronologicky ťažkosti tehotnej ženy
(rodičky, šestonedieľky) od ich vzniku až do doby odoberania anamnestických údajov. Do
popredia gynekologicko-pôrodníckej symptomatológie vstupuje bolesť (kontrakčná činnosť
maternice), krvácanie (dĺžka trvania a intenzita krvácania), výtok z rodidiel, odtok plodovej
vody, nepravidelnosti v životných prejavoch plodu (OP) a rôzne nepravidelnosti v súvislosti s
tehotenstvom. Pri kontrakčnej činnosti treba uviesť dobu a okolnosti vzniku bolesti,
lokalizáciu, intenzitu a dĺžku trvania. Ak sa jedná o odtok plodovej vody PA uvedie jej farbu,
zápach, množstvo a výsledok Temešváryho skúšky.
2.5 Temešváryho skúška
Plodové blany pred postupujúcou hlavičkou vytvárajú klinovitý vak naplnený plodovou
vodou, ktorý sa zúčastňuje na dilatácii krčka maternice a ktorému sa pripisovala funkcia
prirodzeného dilatátora. Pri vstupe hlavičky do vchodu sa amniová tekutina rozdelí na časť
pred hlavičkou a časť za hlavičkou (predná a zadná plodová voda). Pri kontrakcii sa vak blán
napína, mimo nej je ochabnutý.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
38
Čas roztrhnutia plodových blán závisí od ich pevnosti, kontrakcií, pootvorenia krčka
maternice, veľkosti intraamniónového tlaku, od pohyblivosti naliehajúcej časti plodu, od
veľkosti dolného pólu vaku blán a tlaku v ňom.
Plodová voda môže odtekať:

predčasne - pred začatím pôrodnej činnosti,

včasne - bránka ešte nie je úplne otvorená ( v I. dobe pôrodnej),

načas - bránka je zašlá,

oneskorene - voda neodteká ani po úplnom otvorení bránky.
Odtokom plodovej vody sa zmenší obsah amniónovej tekutiny, čo môže narušiť cirkuláciu
krvi a zhoršiť zásobovanie plodu kyslíkom. Z toho dôvodu sa predčasný odtok plodovej vody
stáva rizikovým faktorom. Odtok plodovej vody sa diagnostikuje dnes už historickou skúškou
pomocou tzv. Temešváryho roztoku, ktorý kvapneme na vložku a ak sa výtok sfarbí na
modro, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o plodovú vodu. Skúška je nešpecifická.
Príprava rodičky:

psychická príprava - rodičke vysvetlíme význam vyšetrenia

fyzická príprava - ak rodička pri príjme na pôrodnícke pracovisko udáva odtok plodovej
vody uložíme ju do horizontálnej polohy ( väčšinou poloha na boku),
Pomôcky:

emitná miska ,

podávkové kliešte,

Temešváryho roztok- reagencia na skúšku odtoku plodovej vody,

hygienická vložka s pošvovým sekrétom,

čistá hygienická vložka.
Postup pri vyšetrení:

PA vysvetlí rodičke význam a postup vyšetrenia,

prevezme vlhkú hygienickú vložku od rodičky podávkovými kliešťami do emitnej misky,

na vložku nakvapká Temešváryho roztok ( oranžová farba) a zhodnotí zmenu zafarbenia (
pri prítomnosti plodovej vody modro - zelená farba),

všíma si množstvo, zápach a farbu plodovej vody,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
39

nález hlási lekárovi a zaznamená do pôrodníckej a ošetrovateľskej dokumentácie (dátum,
čas realizácie),

informuje rodičku o výsledku vyšetrenia.
Obrázok 9 Temešváryho skúška (foto z archívu autorov)
Starostlivosť o rodičku po vyšetrení:

PA podá rodičke čistú hygienickú vložku,

podávkovými kliešťami zahodí použitú vložku do smetného koša, použité pomôcky vloží
do dezinfekčného roztoku (podávkové kliešte) alebo uloží,

plní ordinácie lekára (meranie TT, odber
krvi, polohovanie pacientky, podávanie
antibiotík a iných liečiv, počúvanie oziev plodu...).
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
40
2.6 Priprava rodičky na pôrod – holenie, klyzma
Holenie genitálu – oholenie tej časti genitálu, kde sa predpokladá vznik pôrodných poranení,
alebo vykonanie epiziotómie. Ešte pred niekoľkými rokmi sa predpokladalo, že oholenie
pubického ochlpenia znižuje riziko infekcie a uľahčuje zošitie prípadných pôrodných
poranení. Pre túto hypotézu neexistujú žiadne dôkazy.
Názor WHO ( Svetovej zdravotníckej organizácie) : Rutinné používanie tohto postupu môže
naopak zvýšiť pravdepodobnosť infekcie vírusom HIV alebo hepatitídou (žltačkou) ako pre
poskytovateľa starostlivosti, tak pre ženu. Ani holenie už nie je povinné vo všetkých
pôrodniciach – podobne ako v iných krajinách.
Klyzma - je zavedenie roztoku do konečníka a esovitej kľučky, prípadne do vyšších častí
hrubého čreva. Najčastejšie používaným roztokom je voda. Je to hypotonický roztok, čo
znamená, že má nižší osmotický tlak, ako je osmotický tlak krvi. Pred pôrodom sa podáva
očistná klyzma, ktorou sa odstraňuje stolica a vyplachuje hrubé črevo, ktoré môže znižovať
kontrakcie maternice (nervový účinok) a brániť vedúcej časti plodu vstupovať do panvy
(mechanický účinok). Niektoré rodičky túto procedúru považujú za ponižujúcu a obťažujúcu.
Vyprázdnenie hrubého čreva a konečníka je do istej miery aj výhodné- zapezpečuje väčšiu
hygienu v oblasti konečníka a tým menše riziko pre dieťa v poslednej fáze pôrodu. Vytvorí sa
aj väčší priestor v malej panve, nakoľko plné hrubé črevo zaberá až 2,5 cm v priemere, čo je
nezanedbateľný fakt. Existuje samozrejme aj iné riešenie - miesto očistnej klyzmy použiť gél
(momentálne je na trhu prípravok Yal). Je to sterilný roztok, ktorý by mal pred pôrodom
spoľahlivo vyprázdniť dostatočnú časť hrubého čreva. Jeho aplikácia je jednoduchá, preto
niektoré pôrodnice používajú už len tento prípravok k príprave na pôrod. Jeho účinok však
častokrát nie je taký efektný ako účinok po podaní očistnej klyzmy.
Odporúčania WHO - rutinné vykonávanie klystíru je postup jednoznačne škodlivý a mal by
byť eliminovaný. Výnimkou môže byť výskyt zápchy, pokiaľ zápcha neustúpi ani v raných
fázach pôrodu (kedy zvyčajne spontánne dochádza k vyprázdneniu čriev). V tomto prípade
však žene postačí len malá klyzma alebo uvoľnenie análnej oblasti špeciálnym gelom.
Príprava rodičky:

psychická príprava - rodičku informujeme o význame výkonov (holenie, klyzma),
vysvetlíme jej dôvod a postup výkonu ( väčšina žien
prichádza do nemocnice
s oholenými vonkajšími genitáliami),
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
41

fyzická príprava- rodičku uložíme v osobitnej miestnosti (kúpeľňa, vyšetrovňa, izba pre
I. dobu pôrodnú) do polohy:
Pri holení genitálií:
o do gynekologickej polohy na pôrodnom stole (kresle),
Pri podávaní klyzmy:
o na ľavom boku s pokrčenou a predloženou dolnou končatinou,
o na chrbát (ak je imobilná),
o do predklonu (lepší prístup ku konečníku, rodička cíti „ voľnosť pohybu“),
o do gynekologickej polohy na gynekologickom stole - môže meniť polohu z chrbta na
pravý
bok (sleduje sa priebeh čreva, aby sa tekutina dostala čo najvyššie).
Príprava pomôcok:

vata, alebo hygienická vložka namočená v mydlovom roztoku,

čistá a suchá hygienická vložka,

jednorázová žiletka,

nepremokavá podložka, podložná misa,

rektálne rúrky - rôzne veľkosti,

irigátor s hadicou,

roztok ( voda, fyziologický roztok, mydlový alebo olejový roztok) - voda s teplotou
maximálne do 37°C ( fyziologická telesná teplota ľudského tela)

iný, špeciálny roztok - Yal,

vazelína a ústna lopatka na natieranie,

gumené jednorázové rukavice,

gumená zástera,

infúzny stojan na zavesenie irigátora,

toaletný papier,

buničitá vata,

emitná miska.
Starostlivosť o rodičku pri výkone:

PA informuje rodičku o vyšetrení a vysvetlí jej dôvod a postup výkonu,

pomôže zaujať rodičke vhodnú polohu,

pubické ochlpenie natrie mydlovým roztokom a oholí,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
42

rodičke podá čistú vložku,

natrie rektálnu rúrku vazelínou (lubrikantom), otvorí svorku a nechá vytiecť trochu
roztoku aby unikol všetok vzduch z hadice,

navlečie si sterilné rukavice (oblečie si gumenú zásteru) a zavedie rektálnu rúrku do
konečníka (do hĺbky 7-10 cm),

ak pôrodná asistentka pociťuje odpor vnútorného zvierača, požiada rodičku, aby sa
zhlboka nadýchla a potom vstrekne cez rúrku malé množstvo roztoku na uvoľnenie
vnútorného análneho zvierača,

nikdy nezavádza rúrku násilne,

zdvihne nádobu s roztokom do výšky 30 cm nad konečník, uvoľní svorku, aby tekutina
začala vytekať do čreva,

roztok podáva pomaly a priebežne sa informuje o pocitoch rodičky,

po vpravení celého množstva roztoku (alebo ak rodička nemôže viac tekutiny prijať)
uzavrie svorku a rektálnu rúrku vytiahne z anusu a položí ju na buničitú vatu,

požiada rodičku, aby vpravenú tekutinu zadržala čo najdlhšie (cca 10 min)
Starostlivosť po výkone:

PA zaznamená údaje do dokumentácie,

použité pomôcky umyje, odezinfikuje, prípadne vysterilizuje a uloží.
2.7 Amniotómia
Častým zákrokom v I. dobe pôrodnej je prepichnutie vaku blán - amniotómia. Vykonáva sa
zvyčajne vtedy, keď je hlavička už fixovaná a bránka otvorená zhruba na 4-5 cm.
Odporúčania WHO - amniotómia skracuje pôrod o pomerne krátku dobu a nie je faktorom,
ktorý by mal na dĺžku pôrodu zásadný vplyv. Výskumy prospešnosť amniotomie nepotvrdili.
Príprava rodičky na výkon:

psychická príprava - rodička je oboznámená s výkonom,

fyzická príprava - rodička je uložená do gynekologickej polohy, má dezinfikované
vonkajšie rodidlá a má pod sebou podložnú misu.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
43
Príprava pomôcok:

pôrodnícky trenažér,

podložná misa,

dezinfekčný roztok na oplachovanie rodidiel,

sterilné rukavice,

sterilný Amerikán - jednozubé americké kliešte,

vložky.
Starostlivosť pri výkone:

PA oboznámi rodičku s výkonom,

uloží ju do gynekologickej polohy,

umiestni pod ňu podložnú misu,

dezinfikuje vonkajšie rodidlá,

vydúvajúcu sa časť vaku naruší pomocou amerických klieší,

prebodnutie robí vtedy, keď vrcholí kontrakcia.
Starostlivosť po výkone:

PA podá rodičke sterilnú vložku,

uloží ju do polohy na boku (na stranu, kde je uložený chrbátik plodu),

opláchne vonkajšie rodidlá dezinfekčným roztokom, osuší ich a prekryje vložkou,

výkon zaznamená do dekurzu ( farba, množstvo plodovej vody).
2.8 Vedenie pôrodu
Pôrodom voláme proces, ktorým plod na konci tehotnosti opúšťa organizmus matky
a pôrodnými cestami , pomocou pôrodných síl, sa dostáva na vonkajší svet. Vyvolávajúce
príčiny pôrodnej činnosti nie sú ešte stále úplne objasnené, sú ale multifaktoriálne. Medzi
faktory vyvolávajúce činnosť svalstva maternice patria:

Progesteron - pokles jeho produkcie placentou vedie k relatívnemu nárastu hladiny
estrogénov.

Estrogény - zvyšujú aktivitu myometria a tým nástup činnosti maternice.

Oxytocín - určuje silu a trvanie kontrakcií.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
44

Fetálny kortizol - v placente spôsobuje zvýšenú produkciu estrogénov, zníženie
sekrécie progesterónu a vylučovanie prostaglandínov.

Prostaglandíny E2 a F2 - alfa. Pred nástupom pôrodnej činnosti dochádza
k výraznému zvýšeniu hladiny prostaglandínov v plodovej vode. Pravdepodobne tieto
látky hrajú hlavnú úlohu v aktivácii činnosti maternice.

Distenzia steny maternice - s postupujúcim tehotenstvom dochádza k napínaniu steny
maternice. Vyvolaný tlak pôsobí na nervové zakončenia a svalstvo v oblasti vnútornej
bránky a vedie k nástupu kontrakčnej činnosti.
Z viacerých činiteľov uplatňujúcich sa pri pôrode majú najdôležitejší význam:
pôrodné sily - kontrakcie maternicového svalstva a účinok brušného lisu,
pôrodné cesty- tvrdé ( panva) a mäkké (krčok maternice, panvové dno, pošva a vonkajšie
rodidlá).
V pôrodnom mechanizme má veľmi dôležitú úlohu aj hlavička plodu ( najobjemnejšia
a najtvrdšia časť plodu), preto treba poznať jej anatomické pomery.
Z časového hľadiska a podľa prebiehajúcich procesov delíme na tri pôrodné doby (I., II.,
III. doba pôrodná) a na popôrodné obdobie.
Prvá doba pôrodná - otváracia
V tomto období dochádza následkom pravidelných kontrakcií maternice k pootvoreniu krčka
a bránky, preto ju voláme otváracia doba. Tento proces sa začína pravidelnými kontrakciami
svaloviny maternice, hrdlo maternice sa postupne otvára až úplne vymizne. Prvú dobu
pôrodnú delíme na 3 fázy: latentnú (dilatácia bránky do 3 cm), aktívnu ( dilátácia bránky do 8
cm, kontrakcie á 3 min/ 45 sec.) a prechodnú ( dilatácia cca na 10 cm, kontrakcie á 2-3 min/
60 sec.)
Príprava rodičky:
psychická príprava:
 rozhovor s rodičkou o priebehu I. doby pôrodnej,

demonštrácia jednotlivých typov dýchania:
o
abdominálne (brušné) dýchanie - pravidelné, pomalé, hlboké dýchanie „ do brucha“,
nosom nádych - ústami výdych,
o
kostálne (hrudníkové) dýchanie - pravidelné (mierne zrýchlené) dýchanie do hrudníka,
o
plytké („psie“) dýchanie - krátke, povrchné dýchanie pomáha rodičke predýchať tlakové
kontrakcie, keď bránka ešte nie je úplne dilatovaná,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
45
Obrázok 10 Plytké „psie“ dýchanie (foto z archívu autorov)

nácvik relaxácie: relaxačné cvičenia majú uvoľniť svalové aj psychické napätie - technika
napätia a uvoľnenie jednotlivých časti tela v určitom slede,

nácvik odľahčovacích manévrov, ktorých cieľom je uľahčiť vstup hlavičky do malej
panvy, zabrániť sťahom sedacích svalov a panvového dna a uľahčiť priechod plodu
pôsobením zemskej príťažlivosti (poloha vzpriamená, drep, kľak, sed pomocou
partoballu, poloha „ na štyroch),

nácvik masáže brucha,

rozhovor s rodičkou o možnostiach a účinkoch aromaterapie a muzikoterapie,
fyzická príprava:

podanie očistnej kyzmy, oholenie ochlpenia v oblasti hrádze a konečníka,

starostlivosť o pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra,

starostlivosť o celkovú hygienu tela (sprcha).
Príprava pomôcok:

pôrodnícky trenažér,

stetoskop,

kardiotokograf (CTG prístroj),

gél,

antiseptický roztok,

teplomer, tlakomer, fonendoskop, hodinky umožňujúce sledovanie sekúnd,

sterilné rukavice,

hygienické vložky,

partoball,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
46

podložka,

aromalampa - 100% éterické oleje, malé sviečky do aromalampy

masážny olej alebo chladivý gél.
Starostlivosť o rodičku v I. dobe pôrodnej:

PA oboznámi rodičku s priebehom I. doby pôrodnej,

poučí rodičku o správnej technike dýchania počas I. doby pôrodnej

monitoruje frekvenciu, intenzitu a dĺžku trvania kontrakcií,

monitoruje (auskultuje) ozvy plodu (pri nepravidelných kontrakciách každých 30 minút,
pri pravidelných každých 15 minút),

vykonáva kardiotokografické monitorovanie oziev plodu (podľa potreby), vyhodnocuje
kardiotokografické záznamy,
Obrázok 11, 12 Auskultácia oziev plodu stetoskopom a Dopplerovým prístrojom
(foto z archívu autorov)
Obrázok 13 Monitoring kontrakcií a oziev plodu (foto z archívu autorov)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
47

realizuje vaginálne vyšetrenie na zhodnotenie postupu pôrodu ( každé 2 hodiny a podľa
potreby),

sleduje vyprázdňovanie močového mechúra,

sleduje odtok plodovej vody a hodnotí farbu, množstvo,

sleduje celkový stav rodičky,

udržiava s rodičkou verbálny kontakt,

zabezpečí rodičke potrebnú hygienickú starostlivosť, ponúkne hydroterapiu ako jednu
z alternatívnych metód tlmenia pôrodných bolestí,

odporúča rodičke alternatívne polohy a relaxačné techniky,
Obrázok 14,15 Relaxačné polohy (foto z archívu autorov)
Obrázok 16 Využitie partoballu na relaxácu (foto z archívu autorov)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
48

ponúkne rodičke možnosť využitia aromaterapie ( éterické oleje použije podľa
intenzity kontrakcií a celkového stavu rodičky),

zabezpečí CD prehrávač a hudbu podľa želania rodičky,

predvedie rodičke masáž brucha, jej partnerovi masáž krížov a chrbta,

povzbudzuje rodičku k aktívnej spolupráci.
Obrázok 17 Masáž krížov (foto z archívu autorov)
Starostlivosť o rodičku na konci I. doby pôrodnej:

PA, ak rodička udáva tlak na konečník, realizuje vaginálne vyšetrenie a pri zájdenej
bránke odprevadí rodičku na pôrodný box,

zaznamená zrealizované výkony do zdravotnej a ošetrovateľskej dokumentácie,

vydezinfikuje a odloží pomôcky použité v I. dobe pôrodnej,

pripraví pomôcky potrebné na vedenie II. doby pôrodnej.
Druhá doba pôrodná – vypudzovacia
V tejto dobe sa plod pôsobením pôrodných síl vypudí cez pôrodný kanál na vonkajší svet.
Začína sa zájdením bránky a končí sa porodením plodu. Kontrakcie sú stále výraznejšie
a častejšie a vtláčajú hlavičku v smere najmenšieho odporu do hlbších panvových rovín. Pri
postupe k panvovému východu hlavička vykonáva “ pôrodný mechanizmus“. Nárazmi tlačí
na nervové zakončenie svalstva panvového dna a na rektum. V tomto období pociťuje rodička
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
49
potrebu zapojiť brušný lis a tlačiť ako „na stolicu“. Na tejto fáze pôrodu sa rodička aktívne
podiela koordináciou svojho dýchania a brušného lisu s kontrakciami maternice, ktoré sa
v tomto období objavujú každé 2-3 minúty a trvajú 60-90 sekúnd. V priebehu tohto obdobia
prechádza plod cez dolný segment maternice, zájdenú bránku, pošvu a panvové dno smerom
k pošvovému introitu, tlačí na hrádzu, otvára otvor konečníka a vyklenuje perineum. Keď
dosiahne panvové dno, objaví sa v panvovom introite. V tomto období sa v indikovaných
prípadoch nastrihuje hrádza ( najčastejšie mediolaterálna episiotómia) jednak z dôvodu
chránenia hrádze pred poranením (ruptúrou) ale aj z dôvodu urýchlenia pôrodu ( pri hroziacej
hypoxii plodu). II. doba pôrodná by nemala trvať dlhšie ako jednu hodinu.
Mechanizmus pôrodu hlavičky:
Počas prechodu pôrodnými cestami hlavička vykonáva sériu pasívnych pohybov, ktoré
nazývame pôrodný mechanizmus. Počas pôrodu hlavička postupuje - progreduje v smere
panvovej osi a vykonáva 4 otáčavé pohyby:

flexia - pri vstupe do panvového vchodu malá fontanela - ako najnižšie uložená časť- sa
stáva vedúcim bodom, brada sa priblíži ku hrudníku a hlavička postupuje svojím
najmenším obvodom,

vnútorná rotácia - vykonáva ju hlavička postupovaním cez pôrodný kanál. Pri tejto
rotácii sa hlavička približuje svojím vedúcim bodom k symfýze. Šípovým švom sa
postupne otočí z priečneho priemeru do priameho. Rotácia sa dokončuje vo východe,

deflexia - vzniká po pôrode záhlavia. Hlavička sa oporným bodom - hypomochliomopiera o symfýzu a brada sa odchyľuje od hrudníka. V pošvovom vchode sa po záhlaví
zjaví temeno, čelo, tvár a brada,

vonkajšia rotácia - vzniká po výstupe hlavičky z rodidiel. Záhlavie sa otáča na tú stranu,
kde je uložený chrbát plodu. Ak sa už dieťa nachádza v panvovom dne, rodička pocíti silný
tlak na konečník a potrebu tlačiť.
Príprava rodičky:

psychická príprava - rozhovor s rodičkou o priebehu II. doby pôrodnej,

fyzická príprava - presun rodičky na pôrodný box a uloženie na pôrodnú posteľ,
pôrodné kreslo, pôrodnú stoličku alebo vak ( niektoré pôrodnícke oddelenia ponúkajú
rodičkám možnosť výberu).
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
50
Pomôcky:

pôrodnícky trenažér,

sterilný pôrodný balík, ktorý pozostáva z:
o
1 páru rukavíc,
o
2 veľkých rúšok,
o
2 malých rúšok,
o
1 gumovej podložky,
o
min. 8 tampónov z hydrofilného mulu,
o
2 tkaničiek na podviazanie popočníka alebo jednej pupočníkovej svorky,
o
1 tampónových klieští,
o
minimálne 1 peána,
o
2 nožníc ( rovné na prípadnú episiotómiu, zahnuté na prestrihnutie pupočníka);

pomôcky na meranie fyziologických funkcií u rodičky aj u plodu: teplomer, tlakomer,
fonendoskop, hodinky, stetoskop alebo UDOP,

CTG prístroj + CTG gél,

antiseptický roztok na oplachovanie rodidiel ,

podložná misa,

pomôcky na podávanie i.m. a i.v. injekcií,

gumená zástera , galoše, operačná maska a čiapka,

2 rovnaké čísla ( pre matku a dieťa), náramky na identifikáciu novorodenca,

skúmavky na odber biologického materiálu ( odber krvi z pupočníka podľa Ks+Rh matky
a otca dieťaťa)
Obrázok 18 Pôrodný balík (foto z archívu autorov)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
51
Pôrodný balík: jednorazová podložka, ohnuté nožnice, tampónové kliešte, rovné nožnice,
peán, pupočníková svorka, emitná miska, sterilné kompresy, tampóny, jednorazové rukavice.
Vedenie druhej doby pôrodnej

PA, na konci I. doby pôrodnej pripraví pôrodný balík na inštrumentálny stolík ( za prísne
aseptických podmienok),

posúdi vaginálny nález a pri úplnom otvorení bránky a zostúpení hlavičky až na panvové
dno pripraví rodičku na pôrod, pomôže jej zaujať gynekologickú polohu na pôrodníckej
posteli ( alebo inú polohu podľa zvyklosti pracoviska),

umyje si ruky s dezinfekčným mydlom a oblečie si gumenú zásteru, galoše, operačnú
masku a čiapku, navlečie si sterilné rukavice (podľa zvyklosti pracoviska),

monitoruje celkový stav rodičky,

auskultuje ozvy plodu po každej kontrakcii,

monitoruje kontrakcie,

antiseptickým roztokom odezinfikuje rodidlá (za asistencie druhej pôrodnej asistentky),

pod gluteálnu oblasť rodičky podloží sterilné rúško alebo inú sterilnú podložku,

vysvetlí rodičke techniku dýchania a tlačenia v II. dobe pôrodnej - ak rodička pocíti
príchod kontrakcie, zhlboka sa nadýchne - bránica sa oprie o maternicu - zadrží dych,
zavrie oči a takto pritiahne hlavu smerom k hrudníku. Pokúsi sa uvoľniť panvové dno
a pomocou brušného lisu tlačí smerom ku konečníku. Ak už nedokáže zadržiavať dych
a kontrakcia ešte stále trvá, na chvíľu vráti hlavu do vodorovnej polohy, znovu sa
nadýchne a podobným spôsobom pokračuje ďalej, pokiaľ kontrakcia nepovolí.

vedie fyziologický pôrod alebo asistuje pri pôrode,

dilatuje hrádzu pomocou perineálnej masáže a pri prerezávaní hlavičky chráni hrádzu
vlhkým rúškom,

pri riziku ruptúry hrádze (lesklá, bledá, napätá koža) vykoná epiziotómiu (najčastejšie
mediolaterálne),

po porodení a vonkajšej rotácii hlavičky porodí najprv predné, potom zadné pliecko, trup
a dolné končatiny,

po pôrode hlavičky podá 5 j Oxytocínu i.v.( medikamentózne vedenie III. doby pôrodnej)
- pri alternatívne vedenom pôrode Oxytocín nepodávame,

uloží dieťa do drenážnej polohy a stieravým pohybom rúk vytlačí hlieny z nosa a z úst,
sterilnými tampónmi pretrie oči (od vnútorných kútikov k vonkajším),
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
52

uloží dieťa na matkinu hruď, informuje matku o pohlaví novorodenca,

podľa potreby odsaje hlieny z dýchacích ciest novorodenca,

po ukončení pulzácie pupočníka ho podviaže - 3 cm od úponu pupočníka, 10 cm od
rodidiel naloží peán - a prestrihne pupočnú šnúru..
Starostlivosť o rodičku na konci II. doby pôrodnej:

PA, všetky výkony zaznamená do zdravotnej dokumentácie rodičky (pôrodopis),

použité pomôcky vloží do dezinfekčného roztoku

pripraví rodičku na spoluprácu v III. dobe pôrodnej.
Obrázok 19,20 Masáž hrádze ( foto z archívu autorov)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
53
Obrázok 21,22 Chránenie hrádze (foto z archívu autorov)
Obrázok 23,24 Pôrod hlavičky a ramienok ( foto z archívu autorov)
Tretia doba pôrodná – pôrod placenty
Tretia doba pôrodná sa začína porodením plodu a končí sa porodením placenty. Táto fáza
pôrodu je najkratšia a je rovnako dlhá tak u prvorodičiek ako aj u viacrodičiek. Delí sa na tri
obdobia:

odlučovacia fáza,

vypudzovacia fáza,

hemostatická fáza.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
54
Obrázok 25 Pôrod placenty (foto z archívu autorov)
Obrázok 26 Fetálna strana placenty
Obrázok 27 Placentárne kotyledóny
(Foto z archívu autorov)
Mechanizmus odlučovania placenty:

Baudelocque-Schultz - najvýhodnejší, placenta sa odlučuje stredom a tak sa aj rodí,
retroplacentárny hematóm je medzi placentou a stenou maternice.

Duncanov - placenta sa odlučuje okrajom a krv vyteká z rodidiel, krvná strata je väčšia
ako pri mechanizme B-Sch.

Gessner - kombinácia predchádzajúcich dvoch mechanizmov.
Placenta sa odlučuje
hranou a rodí sa stredom. Tento spôsob odlučovania placenty je najčastejší.
Príznaky odlučovania placenty:

Schröderovo znamenie - po pôrode fundus maternice siaha do výšky pupka.

Küstnerovo znamenie - ak sa kýpeť pupočníka pri zatlačení nad symfýzu vťahuje do
rodidiel, placenta nie je odlúčená.

Alfeldovo znamenie - zachytený peán na pupočníku tesne pri rodidlách sa pri odlúčenej
placente začne od rodidiel vzďaľovať.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
55

Strassmannovo znamenie - poklep na fundus maternice sa pri odlúčenej placente
prenáša na pupočník.
Príprava rodičky:

psychická príprava - rozhovor s rodičkou o priebehu III. doby pôrodnej.

fyzická príprava - pôrodná asistentka ponechá rodičku v gynekologickej polohe.
Príprava pomôcok:
ako pomôcky v II. dobe pôrodnej
Vedenie III. doby pôrodnej:

PA, sleduje príznaky svedčiace o odlúčení placenty,

rodičku vyzve, aby zatlačila na konečník a po jej odlúčení porodí placentu,

sleduje mechanizmus porodenia placenty,

pri porodení väčšej časti placenty ju zachytí do obidvoch rúk, otáčaním na jednu
stranu zabalí do blán a placentu nechá klesať vlastnou váhou pred rodidlá ( nevyťahuje
násilne),

skontroluje celistvosť blán a prítomnosť umbilikálnych ciev, na maternicovej časti
sleduje okraje placenty a celistvosť kotyledónov. Pri chýbaní kotyledónu alebo viac ako
tretiny blán ako aj pri nadpočetnej placente túto skutočnosť oznámi lekárovi,

odváži placentu a zmeria dĺžku pupočníka,

skontroluje vonkajšie rodidlá, pošvu a krčok maternice a v prípade potreby zabezpečí
chirurgické ošetrenie sutury alebo ruptúry ( alebo asistuje lekárovi pri revízii pôrodných
ciest),

pripraví potrebné pomôcky (sterilný balík) na ošetrenie a šitie epiziotómie alebo
ruptúry.
Sterilný balík obsahuje:
o sterilné rukavice,
o 2 sterilné kompresy,
o tampóny z hydrofilného mulu,
o tampónové kliešte,
o peán,
o chirurgické ihly na šitie,
o ihelec,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
56
o pinzeta,
o nožnice,
o pošvové zrkadlá,
o šicí materiál ( catgut, Vicryl...)
o injekčnú striekačku 20 ml,
o injekčnú ihlu- zelená, alebo žltá.,
o +dezinfekčný roztok, emitná miska,

spolupracuje s lekárom pri chirurgickom ošetrení pôrodných poranení,

zaznamená potrebné údaje (krvná strata, rozsah poranenia) do pôrodnej dokumentácie.
Obrázok 28 Set na zašívanie hrádze – chirurgická pinzeta, tampónové kliešte,
nožnice, peán rovný, chirurgické ihly, ihelec, sterilné rukavice, pošvové zrkadlá
sterilné tampóny a kompresy, striekačka a ihla na podanie lokálnej analgézie, emitná
miska, šicí materiál ( foto z archívu autorov).
V tretej dobe pôrodnej môže nastať u rodičky vonkajšie alebo vnútorné krvácanie, preto si
pôrodná asistentka musí pozorne všímať:

pulz rodičky,

vonkajšie rodidlá,

výšku dna maternice a konzistenciu,

tvar maternice.
Vnútorné krvácanie možno zistiť aj podľa pulzu rodičky. Zrýchĺuje sa až nad 100/ min. a len
ťažko sa dá nahmatať.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
57
Popôrodné obdobie - doba popôrodného pokoja
Často sa nazýva aj IV. doba pôrodná a trvá zhruba dve hodiny. Počas tohto obdobia rodička
ostáva ležať na pôrodnej sále. Môže spať alebo odpočívať. Počas tohto obdobia je dôležité
kontrolovať výšku a konzistenciu maternice. Po pôrode placenty a plodových obalov sa
myometrium silno kontrahuje , maternica sa zmenšuje, fundus siaha asi 3 prsty pod pupok.
Príprava rodičky:

psychická príprava - rozhovor s rodičkou o priebehu IV. doby pôrodnej, poučenie
rodičky o dôležitosti včasného priloženia novorodenca k prsníku,

fyzická príprava - uloženie rodičky do polohy s vystretými nohami, meniť vložky,
prikryť rodičku.
Príprava pomôcok:

pomôcky na meranie fyziologických funkcií,

pôrodnícky trenažér,

sterilné vložky,

antiseptický roztok na oplachovanie rodidiel,

podložná misa,

pomôcky na prípadné cievkovanie,

čistá posteľná bielizeň,

prikrývka,

rukavice.
Starostlivosť o šestonedieľku v dobe popôrodného pokoja:

PA, informuje šestonedieľku o priebehu a trvaní popôrodného obdobia,

po ukončení chirurgického ošetrenia pôrodného poranenia vymaní znečistenú posteľnú
bielizeň, opláchne šestonedieľke rodidlá antiseptickým roztokom a prekryje ich sterilnou
vložkou,

uloží šestonedieľku do polohy na chrbte a prikryje ju,

odmeria šestonedieľke fyziologické funkcie

poučí šestonedieľku o dôležitosti včasného prvého priloženia novorodenca k prsníku pre
stimuláciu laktácie a zabezpečí jeho prvé priloženie, ak je u novorodenca fyziologická
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
58
popôrodná adaptácia kontroluje šestonedieľku v 15 – 30 minútových intervaloch počas
pobytu na pôrodnej sále:

pôrodná asistentka počas 2 hodín po pôrode kontroluje:
o
zavinovanie maternice (involúciu),
o
kontroluje výšku maternicového dna,
o
krvácanie z maternice
o
hrádzu - opuch, výskyt hematómu;
o
monitoruje u šestonedieľky:
o
fyziologické funkcie (TK, P, TT,D)
o
plnenie močového mechúra;

ihneď informuje lekára o prípadných komplikáciách,

ponúkne šestonedieľke tekutiny, prípadne ľahšiu stravu,

vymieňa u šestonedieľky hygienické vložky podľa potreby,

zaznamená údaje týkajúce sa popôrodného obdobia do zdravotnej dokumentácie,

2 hodiny po pôrode ošetrí šestonedieľku: podľa potreby zabezpečí vyprázdnenie
močového mechúra, opláchne rodidlá, vymení vložky, odmeria fyziologické funkcie a
zabezpečí jej prevoz na oddelenie šestonedelia, ak sú všetky kontrolované parametre
v norme.
2.9 Cievkovanie pri pôrode
Cievkovaním rozumieme zavedenie sterilnej cievky cez močovú rúru do močového mechúra.
K tomuto výkonu sa postupuje po dôkladnej úvahe, pretože výkon je spojený s rizikom
infikovania močových ciest, alebo poranenia močovej rúry. Plný močový mechúr môže byť
príčinou nepostupujúceho pôrodu, silného popôrodného krvácania z dôvodu pomalšej
involúcie maternice. Rodička by mala močiť v intervale minimálne l krát za 1-2 hodiny,
šestonedieľka by sa mala spontánne vymočiť do 6-12 hodín po pôrode. Cievkovanie sa
vykonáva až po vyčerpaní alternatívnych metód ako sú teplá sprcha, oplachovanie rodidiel
teplou vodou atď.(pozri učebnice Ošetrovateľských techník).
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
59
Obrázok 29 Technika cievkovania ( foto z archívu autorov)
Úlohy
1.
Zoraď základné formuláre potrebné na príjem tehotnej(rodičky,šestonedieľky)
2.
Precvičuj vypĺňanie tlačív pri príjme tehotnej(rodičky,šestonedieľky) na pôrodnú
sálu
3.
Vymenuj možné dôvody príchodu tehotnej (rodičky,šestonedieľky) na pôrodnú
sálu
4.
Priprav pomôcky na holenie pubického ochlpenia a na aplikáciu očistnej klyzmy
5.
Vysvetli pojmy - klyzma, očistná klyzma, mikroklyzma
6.
Na modeli nacvičuj podanie klyzmy
7.
Vysvetli pojem amniotómia
8.
Demonštruj postup pri suspektnom odtoku plodovej vody
9.
Opíš množstvo, farbu, konzistenciu plodovej vody
10. Vykonaj psychickú prípravu rodičky na pôrod
11. Nacvičuj vo dvojiciach abdominálne a kostálne dýchanie,
12. Nacvičuj vo dvojiciach úľavové polohy, odľahčovacie manévre
13. Predveď masáž brucha
14. Demonštruj na modeloch panvy a plodu mechanizmus pôrodu hlavičky,
15. Priprav pomôcky na vedenie II. doby pôrodnej,
16. Vysvetli techniku dýchania a tlačenia v II. dobe pôrodnej,
17. Na pôrodníckom trenažéri predveď mechanizmus pôrodu hlavičky a ramienok
18. Na modeli novorodenca demonštruj ošetrenie pupočníka po pôrode
19. Vysvetlite pojmy - involúcia maternice, hematóm hrádze, krvácanie po pôrode.
20. Precvičuj manipuláciu s tlakomerom
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
60
Použitá literatúra:
ELIÁŠOVÁ, J. a kol. 2000. Pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2000, s. 135 , ISBN
80 -063-053- 4
KRIŠKOVÁ, A a kol. 2006. Ošetrovateľské techniky. 2. vyd. Martin: Osveta, 2006, s. 779,
ISBN 80-8063-202-2
MIKULANDOVÁ, M. 2004. Těhotenství a porod. Brno: Computer Press ®, 2004, s. 160,
ISBN 80 -251- 0205- X
PADYŠÁKOVÁ, H., REPKOVÁ, A. 2010. Záverečné práce. Bratislava: SZU, 1. vydanie.
2010. 105 s. ISBN 978-80-89352-45-6.
PAŘÍZEK, A. a kol. 2006. Kniha o těhotenství a porodu. Praha: Galén, 2006, s. 414 , ISBN
80 -7262 - 411
PAŘÍZEK, A. a kol. 2008. Kniha o tehotenství a díteti. Praha: Galén, 2008, s. 752, ISBN 978
- 80 -7262 - 594 -9
PONŤÚCH, A. 1984. Gynekológia a pôrodníctvo. Martin: Osveta, 1984, s. 404, ISBN 70061-84
REPKOVÁ, A. 2008. Psychofyzická príprava na pôrod. Bratislava: SZU, 2008. 105 s. ISBN
978-80-89352-21-0
ROZTOČIL, A. a kol. 2008. Moderní porodníctví. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s.
405, ISBN 978-80-247-1941-2
SLEZÁKOVÁ, L. a kol. 2011. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, Praha: Grada
Publishing, a.s., 2011, s. 269, ISBN 978-80-247-3373-9
STADELMANN, I. 2001. Zdravé těhotenství - přirozený porod. Praha: One Woman Press,
2001. 583 s. ISBN 80-86356-04-3.
ŽÁČEKOVÁ, M. a kol. 2006. Štandardy v pôrodnej asistencii. Martin: Osveta, 2006, ISBN
80-8063-221-9
Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
http://www.zdravie.sk/sz/content/464-20817/zakon-5762004-zz-o-zdravotnej-starostlivostisluzbach-suvisiacich-s-poskytovanim.html.
ŽIAKOVÁ, K. 2009. Ošetrovateľský slovník. Martin: Osveta, 2009. 218 s. ISBN: 978-
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
61
3 FYZIOLOGICKÉ ŠESTONEDELIE
Ciele

Poznať základné vyšetrovacie metódy na posúdenie šestonedieľky

Pôrodná asistentka dôkladným posúdením zabezpečí plynulý priebeh fyziologického
šestonedelia a včas zachytiť odchýlky od normy, uspokojiť primárne a sekundárne
potreby šestonedieľky

Poznať a vedieť edukovať šestonedieľku o starostlivosti o novorodenca, dojčení,
starostlivosti
o seba
(starostlivosť
o hygienickom
štandarde
v šestonedelí,,
o starostlivosti o epiziotómiu, o vyprázdňovaní močového mechúra a konečníka,
o vhodnej životospráve v šestonedelí

o
strava a pitný režim šestonedieľky
o
fyzická aktivita šestonedieľky
o
denný – nočný režim šestonedieľky, vhodné voľnočasové aktivity
Poznať a vedie aplikovať jednotlivé skupiny cvičení v náväznosti na aktuálny fyzický
a psychický stav šestonedieľky

Vedieť edukovať šestonedieľku o vhodnej fyzickej aktivite v šestonedelí

Poznať princípy tvorby materského mlieka

Poznať a správne vedieť aplikovať techniky dojčenia

Poznať a vedieť edukovať dojčiacu matku o vhodnej strave a pitnom režime

Vedieť edukovať matku o štandarde v hygienickej starostlivosti o prsníky

Vedieť diagnostikovať odchýlky od fyziologického stavu
3.1 Legislatívne východiská
Rozsah činnosti pôrodnej asistentky v postpartálnej starostlivosti je definovaný v :
 Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore pôrodná asistencia, Vestník MZ SR, čiastka
17-23, ročník 54, zo dňa 1. apríla 2006
 Vyhláške MZ SR č. 364/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov O rozsahu praxe
poskytovanej sestrou/pôrodnou asistentkou ....:
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
62
o § 4 Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne
(2) ) identifikuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencii ženy, rodiny a komunity a
zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou
alebo umieraním,
b) rozhoduje o všetkých úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia pôrodnej
asistencie v závislosti od zistených potrieb ženy, rodiny a komunity, ktorej poskytuje
pôrodnú asistenciu,
c) podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu starostlivosti v pôrodnej
asistencii,
e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám ženy
a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku
starostlivosť,
f) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv ženy, plodu a novorodenca,
i) vedie ošetrovateľskú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej asistencii, kontroluje a
analyzuje záznamy v dokumentácii; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre
potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
j) používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve a v pôrodníctve
k) vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť a starostlivosť v pôrodnej asistencii v domácom
a inom prirodzenom sociálnom prostredí ženy,
l) vykonáva návštevy v rodinách šestonedieľok, sleduje ich zdravotný stav a edukuje ženu
o starostlivosti o dieťa,
m) informuje ženu o poskytovaní pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti v
potrebnom rozsahu,
p) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych
pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a
sterilizáciu aj vykonáva.
(3) V rámci poskytovania postpartálnej starostlivosti pôrodná asistentka samostatne v
zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
a) posudzuje rodičku vo fyzickej, duševnej a sociálnej oblasti, usmerňuje a psychicky
podporuje rodičku a sprevádzajúce osoby,
l) sleduje priebeh šestonedelia a poskytuje starostlivosť šestonedieľke, v prípade zistených
komplikácií zabezpečí lekársku starostlivosť,
m) podporuje ženu pri dojčení a dohliada na dodržiavanie zásad správnej techniky
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
63
dojčenia,
n) oboznamuje ženu v prípade nedostatočnej laktácie o možnostiach náhradnej výživy
novorodenca,
o) poskytuje informácie o správnej životospráve, plánovanom rodičovstve, počas dojčenia
a starostlivosti o novorodenca.
(4) Na základe indikácie lekára pôrodná asistentka samostatne
a) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
b) odoberá biologický materiál,
c) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú
zásah lekára,
d) zavádza permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,
e) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele,
f) podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a
parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára
§ 5 Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou v
spolupráci s lekárom
Pôrodná asistentka vykonáva aj ošetrovateľské výkony a výkony v pôrodnej asistencii,
ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri
a) nepravidelnom priebehu a patologickom priebehu tehotenstva, pôrodu a šestonedelia,
b) operačnom vedení pôrodu.
3.2 Charakteristika šestonedelia
Šestonedelie (puerperium) je doba po pôrode v trvaní 6 týždňov, počas ktorej sa organizmus
matky regeneruje z pôrodu a miznú zmeny, ktoré v organizme ženy spôsobilo tehotenstvo.
Nastáva involúcia tehotenských o popôrodných zmien, ktoré prebehli na reprodukčnom
systéme a na rodidlách ženy. U šestonedieľky posudzujeme stav organizmu po pôrode vždy
cefalokaudálne:

nástup laktácie - správna technika dojčenia,

involúcia maternice,

očistky (lochie):
o
1 - 2 deň po pôrode sú krvavé (lochia rubra),
o
3 - 4 deň po pôrode sú ružové (lochia seroza),
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
64
o

koncom prvého týždňa po pôrode biele (lochia alba);
hojenie pôrodných poranení – opuch, hematóm, krvácanie v rane, konečníkové varixy
(epiziotómia, operačná rana po s.c., iné poranenia),

vyprázdňovanie (močenie, stolica),

stav dolných končatín (varixy, opuchy),

mobilizácia rodičky, diétne opatrenia, hygienický režim v šestonedelí,

psychický stav rodičky,

sociálne väzby (matka - dieťa - rodina).
Príprava šestonedieľky

psychická – vysvetlenie dôvodu vyšetrenia

fyzická – úprava polohy podľa spôsobu vyšetrenia
Pomôcky:

pomôcky na jednotlivé ošetrovateľské výkony, (meranie vitálnych funkcií, starostlivosť
o prsníky, starostlivosť o hrádzu a vonkajšie rodidlá, starostlivosť o operačnú ranu po
s.c.),

zdravotná dokumentácia.
3.3 Starostlivosť o šestonedieľku v rannom šestonedelí
Posúdenie šestonedieľky:
Cieľom starostlivosti o šestonedieľku v počas fyziologického šestonedelia je diagnostikovať
odchýlky od normy, poučiť matku
o starostlivosti o seba, starostlivosti o novorodenca,
vrátane kŕmenia a podporovať väzbu medzi matkou, novorodencom a rodinou. Na
poskytovanie kvalitnej starostlivosti je potrebné aby pôrodná asistentka mala adekvátne
informácie, ktoré sa týkajú zmien v období šestonedelia.
Posudzujeme:

Vitálne funkcie - TK (tlak krvi) - hodnoty krvného tlaku by mali zostať nezmenené,
alebo môže byť miera hypotenzia. Výrazná hypotenzia nám poukazuje na krvácanie.
Zvýšenie krvného tlaku spojené s bolesťou hlavy môže byť signálom tehotenskej
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
65
hypertenzie. Pulz - tachykardia signalizuje nadmerné krvné straty, infekciu, bolesť,
úzkosť alebo srdcové ochorenie. Telesná teplota po pôrode môže byť zvýšená do 38°C
v dôsledku dehydratácie, únavy a hormonálnych zmien. Ak sa telesná teplota zvýši nad
38°C môže to poukazovať na výskyt infekcie. Na 2. - 3. deň po pôrode môže byť zvýšená
teplota v súvislosti s nástupom laktácie. Dych - dychová frekvencia počas fyziologického
šestonedelia zostáva nezmenená, zvyšuje sa pri febrilných stavoch, ťažkých anémiách,
akútnej bolesti.

Prsníky - posúdenie zahŕňa inšpekciu a palpáciu prsníkov. Inšpekciou sa zisťuje veľkosť,
tvar a symetriu prsníkov. Ďalej si všímame farbu kože, štruktúru a vaskularizáciu
prsníkov, vzhľad prsného dvorca a bradavky. Môžeme zistiť ragády, ktoré vznikajú
nesprávnym prikladaním dieťaťa k prsníku alebo zápal prsníka ( vzniká vtedy, ak je
v prsníku bakteriálna infekcia alebo nedostatočne vyprázdnený prsník ). Prvé tri dni po
pôrode je typická sekrécia kolostra. Od 2. - 4. dňa po pôrode sa začína tvorba materského
mlieka. V tomto období nastáva zväčšenie prsníkov, čo by mohlo poukazovať aj na
retenciu materského mlieka. Prsník je na pohľad väčší, napätý a lesklý a žena pociťuje
diskomfort. Palpácia prsníkov zahŕňa posúdenie stavu laktácie a zväčšenia prsníkov.
Zdravé prsníky dojčiacej matky sú mäkké a poddajné, dvorce sú neporušené a po
stimulácii nastáva erekcia materského mlieka z bradavky. Zväčšené prsníky pred
dojčením by mali byť rovnomerne tuhé, napnuté, teplé na dotyk.

Maternica - zisťuje sa jej involúcia (zaviňovanie) a to posúdením výšky fundu
maternice, jeho tonusu a umiestnenia. Na správne posúdenie involúcie
maternice je
dôležité, aby mala žena vyprázdnený močový mechúr. Plný močový mechúr bráni
involúcii a výška fundu maternice nezodpovedá popôrodnému dňu. Hodinu po pôrode je
výška fundu v úrovni pupka, alebo maximálne jeden prst nad pupok a na tejto úrovni
zostáva asi 24 hodín od pôrodu. Od druhého popôrodného dňa zostupuje fundus denne
o jeden až dva cm smerom k symfýze. Na 10. - 14. deň sa fundus nachádza zatiahnutý už
za symfýzou.

Lochie - zisťujeme ich charakter, farbu, množstvo, prítomnosť zrazenín, zápachu.
Červené lochie (lochia rubra) sú jasnočervenej farby, trvajú 1-3 dni a môžu obsahovať
malé zrazeniny . Ich množstvo sa zvyšuje počas dojčenia, pri chôdzi a fyzickej námahe.
Neskôr lochie blednú a stávajú ružovými až hnedými (lochia serosa) na 4.-9. deň
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
66
neobsahujú zrazeniny. Na 10. deň sa farba mení na žltú (lochia flava) alebo bielu (lochia
alba). Môže pretrvávať až do konca šestonedelia. Množstvo očistiek sa zisťuje počítaním
počtu prekrvácaných vložiek alebo vážením ( 1 g zodpovedá 1 ml ).

Operačná rana - ak bol pôrod vykonaný cisárskym rezom, posudzuje sa stav krytia,
hojenie operačnej rany, prítomnosť hematómov, opuch, drenáž ( množstvo tekutiny,
farba) a príznaky infekcie.

Vyprázdňovanie močového mechúra - hodnotí sa prvé močenie po pôrode, , množstvo
vylúčeného moču, farba, prítomnosť dyzurických ťažkostí, prejavy dystenzie močového
mechúra

Vyprázdňovanie hrubého čreva - zisťujeme meteorizmus, prítomnosť črevnej distenzie,
auskultáciou posudzujeme črevnú peristaltiku, hlavne po operačne vedenom pôrode. Prvá
stolica po spontánnom pôrode býva 2.-3. deň po pôrode. Ak bol pôrod, vedený
vaginálnou cestou, komplikovaný (veľký plod, rozsiahle poranenia, ruptúra konečníka,
forceps, VE) je vhodné zabezpečiť, aby prvá stolica nebola tuhá. Laxatíva používame
najmä vo forme čapíkov, prvé dni po pôrode je vhodná aj kašovitá strava a dostatok
tekutín. V oblasti konečníka si všímame prítomnosť hemoroidov, ich stav, opuch,
krvácanie a stav sutúry, ak bola vykonaná.

Perineum - hodnotíme stav epiziotómie, pôrodného poranenia. Sledujeme hojenie
epiziotómie, prítomnosť podliatin, hematóm v sutúre, alebo mimo sutúry, edém, infekcia
v sutúre, rozpad sutúry, prítomnosť stolice.

Dolné končatiny - posudzuje sa tvar, farba, symetria, prítomnosť varixov alebo edémov.
Identifikujú sa príznaky tromboflebitídy, pozitívny Homansov príznak, začervenanie,
bolestivosť, napätie, teplá koža v mieste zápalu. Vhodná je skorá mobilizácia
šestonedieľky.

Bolesť - posúdením šestonedieľky zisťujeme aj prítomnosť bolesti. Najčastejšie je
lokalizovaná v oblasti epiziotómie, konečníka, podbruška, v operačnej rane, bolestivosť
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
67
prsníkov. Pôrodná asistentka vhodnou edukáciou pomáha šestonedieľke zvládnuť bolesť
pomocou odpútavacích techník a informuje lekára.

Psychosociálny stav šestonedieľky - zisťujeme uspokojovanie psychosociálnych
potrieb. Posudzujú sa faktory ovplyvňujúce prechod na materskú rolu - stav matky,
dieťaťa, socioekonomické faktory, vek matky, parita, okolnosti pôrodu, konflikt rolí na
požiadavky kariéry. Z hľadiska stavu dieťaťa sa informujeme o gestačnom veku, príjme
na jednotku intenzívnej starostlivosti novorodencov z akejkoľvek príčiny, výskyte
fyzických anomálií. V rámci socioekonomických faktorov sa získavajú informácie
o zdroji príjmu, stupni sociálnej podpory matky. V rodinných faktoroch sa hodnotí
prijatie dieťaťa súrodencami, kvalita vzťahu medzi matkou a partnerom. V súvislosti
s vekom matky alebo s paritou sa zbierajú informácie o predchádzajúcej skúsenosti
s materskou rolou
( veľmi mladé matky nemusia byť informované o starostlivosti
o novorodenca, staršie matky môžu čeliť konfliktu pri uspokojovaní potrieb ostatných
členov rodiny). Konflikt rolí na požiadavky kariéry zahŕňa napríklad aktívne zamestnané
ženy, ktoré môžu mať ťažkosti s prispôsobením zmeny roly a konflikt požiadaviek
dieťaťa, rodiny a práce.
o baby blues - príznaky sa zjavia obyčajne na 3. deň po pôrode: podráždenosť,
plačlivosť, nepokoj, nespavosť, hnev voči členom rodiny a aj dieťaťu, úzkosť,
náladovosť,
o popôrodná depresia a psychóza – psychosociálne reakcie, prehnaná až predĺžená
podráždenosť, nestabilné správanie, nečinnosť, nevhodné reakcie na členov rodiny
alebo dieťa,
o attachment – citová väzba, ktoré sa utužuje postupne interakciou dieťaťa s osobami,
ktoré sa oň starajú.
o správanie poukazujúce na väzbu – dotýkanie, držanie, maznanie, bozkávanie,
objímanie, oslovovanie dieťaťa menom, ako aj pozorovateľné správanie u dieťaťa:
plač, očný kontakt. Niekedy možno pozorovať materské správanie poukazujúce na
neadekvátne vytvorenie väzby s dieťaťom – negatívne komentáre týkajúce sa vzhľadu
dieťaťa, sklamanie týkajúce sa pohlavia dieťaťa, nepozeranie sa na dieťa, nedotýkanie
sa dieťaťa, neodpovedanie na správanie dieťaťa, neschopnosť uspokojiť potreby
dieťaťa.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
68
Bezprostredná starostlivosť PA o šestonedieľku do 6 hodín po pôrode
Pôrodná asistentka prevezme šestonedieľku z pôrodnej sály s kompletnou dokumentáciou a
doplní súhrnnú správu pri preložení rodičky z pôrodnej sály na oddelenie šestonedieľok.
Pôrodná asistentka sleduje:

monitoruje a zaznamenáva vitálne funkcie,

sleduje výšku fundu maternice u šestonedieľky a krvácanie z rodidiel,

informuje lekára o každej patologickej zmene v zdravotnom stave šestonedieľky,

sleduje u šestonedieľky zaviňovanie maternice.

čas prvej mikcie ( do 6 až 8 hodín), ktorý zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie,

spontánne močenie v 4 až 6 hodinových intervaloch, v prípade potreby šestonedieľku
cievkuje.
Pôrodná asistentka kontroluje:

stav pôrodného poranenia (opuch, hematóm),

príznaky krvácania v suture,

monitoruje a zaznamenáva výskyt bolesti u šestonedieľky, jej charakter a intenzitu. Pri
zistení výraznej bolesti informuje lekára.

čas prvej mikcie ( do 6 až 8 hodín), ktorý zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie,

spontánne močenie v 4 až 6 hodinových intervaloch, v prípade potreby šestonedieľku
cievkuje,

pomáha šestonedieľke pri hygienickej starostlivosti po pôrode (dezinfekcia vonkajších
rodidiel, oplachovanie antiseptickým roztokom).
Starostlivosť PA o šestonedieľku počas ďalších hodín a dní po pôrode až do prepustenia

PA, sleduje a zaznamenáva fyziologické funkcie minimálne 2 x denne,

patologické hodnoty oznámi lekárovi,

monitoruje u šestonedieľky zavinovanie maternice a vzhľad lochií,

sleduje
u šestonedieľky nástup laktácie a pravidelné a dokonalé vyprázdňovanie
prsníkových žliaz,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
69

sleduje u šestonedieľky vyprázdňovanie hrubého čreva. Pri chýbaní defekácie do 48
hodín od pôrodu podá na základe ordinácie lekára glycerínový čapík, resp. iné mierne
preháňadlo,

poučí šestonedieľku o význame liečebnej telesnej výchovy po pôrode a povzbudzuje ju
k cvičeniu,

sleduje hojenie pôrodného poranenia a edukuje šestonedieľku o zásadách ošetrovania
pôrodného poranenia po
prepustení do domácej starostlivosti, edukuje ju o diétnych
režimových opatreniach a životospráve v šestonedelí,

monitoruje psychický stav u šestonedieľky, zmeny v psychickom stave oznámi lekárovi,

zaznamenáva všetky potrebné údaje a zistenia do zdravotnej dokumentácie.
3.4 Dojčenie
Dojčenie predstavuje najprirodzenejší spôsob výživy novorodenca materským mliekom, ktorý
má svoje výhody v rovine fyzickej, psychickej aj sociálnej nielen pre dieťa, ale aj pre matku.
Ide o zložitý neurohumorálny proces závislý na vnútorných, ale aj vonkajších činiteľoch.
Matka v procese prípravy na dojčenie, aj počas „učenia sa dojčiť“ bezprostredne po pôrode
potrebuje pomoc pôrodnej asistentky.
Príprava matky na dojčenie
Väčšina matiek je pevne rozhodnutá svoje dieťa dojčiť už pred otehotnením. Matku je
potrebné pripravovať na dojčenie už počas tehotenstva. Súčasťou psychofyzickej prípravy
ženy na pôrod sú i informácie o dojčení. Predpokladom úspešného dojčenia je dobre
informovaná matka. Dostatok informácií podporuje sebaistotu a sebadôveru matky. Ďalším
dôležitým faktorom pre úspešné dojčenie je aj príprava prsníkov na dojčenie. Prsné bradavky
môžu mať rôzny tvar, môžu byť ploché, krátke, dlhé alebo vtiahnuté. Zvýšenú pozornosť
im musíme venovať už počas tehotnosti, lebo možné anatomické odchýlky by mohli byť
prekážkou dojčenia. Na dosiahnutie úspešného dojčenia je dôležité priloženie novorodenca
hneď po pôrode, najneskôr do jednej hodiny najlepšie však v prvej polhodine. Práve v tomto
čase je novorodenec na sanie najlepšie pripravený.
Technika dojčenia
Pre úspešné dojčenie je dôležitá správna technika dojčenia. Technika dojčenia má všeobecné
pravidlá, ktoré sa musia uplatňovať, ak má byť dojčenie pre dieťa efektívne a pre matku
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
70
príjemné. Ak si matka na začiatku dojčenia pri prvých priloženiach neosvojí efektívnu
techniku, čoskoro sa prejavia prvé komplikácie a dojčenie bude neúspešné. Hlavnú úlohu má
pôrodná asistentka, ktorá by mala pomôcť matke pri prikladaní dieťaťa k prsníku a prípadné
nedostatky techniky včas korigovala. Úspešné a efektívne dojčenie zaručujú dva základné
kroky:

vhodná vzájomná poloha matky a dieťaťa (foto z archívu autorov)

správne priloženie a prisatie dieťaťa
Obrázok 30,31,32,33,34 Správne prisatie dieťaťa ( Poloková, 2011, s.36)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
71
Polohy pri dojčení
Pri dojčení matka by mala vybrať tú najvhodnejšiu polohu, ktorá najviac vyhovuje jej
a dieťaťu. Dôležité je, aby matka bola uvoľnená a aby pridržala svoje dieťa k prsníku
pohodlne. Častá najviac preferovaná je klasická poloha, kedy matka sedí vzpriamená a dieťa
podopiera vo svojom lone alebo leží s dieťaťom vedľa seba. Sú však aj mnohé ďalšie polohy
a matka si z nich môže vybrať. Úlohou pôrodnej asistentky je, aby matke teoreticky vysvetlila
aké polohy dojčenia sú možné a následne spolu prakticky overuje, ktorá poloha matke
a dieťaťu individuálne vyhovuje.
Najvhodnejšie sú tieto polohy:

poloha po ležiačky,

poloha v sede,

poloha bočná – futbalová,

poloha tanečníka,

poloha vertikálna,

poloha v polosede s podloženými nohami,

dojčenie dvojčiat.
Správne priloženie a prisatie dieťaťa
Správna vzájomná poloha matky a dieťaťa umožní správne uchopenie bradavky. Dieťa treba
priložiť k prsníku tak, aby uchopilo čo najväčšiu časť dvorca. Prsty matky sa nesmú dotýkať
dvorca. Prsník podopierať zospodu všetkými prstami okrem palca. Palec položiť vysoko nad
dvorec. Palec a prsty vytvárajú písmeno C. Napriamiť bradavku tlakom palcana prsník. Matka
nesmie odťahovať prsník od nosa. Brada, tvár i nos dieťaťa sa dotýkajú prsníka. Dieťa treba
priložiť k prsníku, nie prsník k dieťaťu!
Bradavka musí byť vždy na úrovni úst dieťaťa. Dotykom a dráždením úst pomocou bradavky
sa u dieťaťa vyvolá orientačný reflex. Naširoko otvorené ústa dieťaťa sú správnou odpoveďou
na tento podnet. Jazyk dieťaťa presahuje dolnú peru, pohárikovito sa sformuje a obopína
bradavku aj s dvorcom zdola prsníka. Ďasná stláčajú dvorec a posúvajú mlieko smerom
k bradavke. Vlnovitý pohyb jazyka spredu dozadu pritláča bradavku s dvorcom o podnebie
dieťaťa, tým sa mliečne sínusy vyprázdňujú a dieťa mlieko prehltne.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
72
Výživa dojčiacej matky
Výživa ženy, ktorá dojčí je veľmi dôležitá, pretože sa nestará už len o výživu seba, ale aj
o výživu svojho dieťaťa. Dojčiaca matka preto musí mať dostatok živín, stopových prvkov,
vitamínov a tekutín, aby v materskom mlieku nič nechýbalo.
Energetický príjem: väčšina dojčiacich žien stratí počas prvého polroka po pôrode cca 2-6
kg.. Drastické redukčné diéty spôsobujú rýchle odbúravanie zásobného telesného tuku,
z ktorého sa potom môžu uvoľňovať tzv. PCB (polychlórované bifenily, toxické látky, ktoré
nesieme v organizme všetci), čím sa prirodzene zvyšuje aj ich uvoľňovanie do mlieka.
Druhým extrémom je nadmerný prívod kalórií. Energetický príjem dojčiacej matky by nemal
klesnúť pod 2 000 kcal za deň. Samozrejmosťou je dostatočný prísun zeleniny a ovocia.
Prívod tekutín: počas dojčenia kladieme dôraz na správny pitný režim. Matka by rozhodne
nemala trpieť nedostatkom tekutín. Má sa napiť vždy, keď na ňu príde smäd. Na druhej strane
prehnaný prívod tekutín nemá zmysel. Vhodná je minerálka, mlieko, polievky, neodporúčame
nápoje obsahujúce kofeín.
Pestrá vyvážená strava: v jedálnom lístku dojčiacej matky by mali byť zastúpené všetky
základné skupiny potravín ako obilniny, zemiaky, mäsové výrobky, mliečne výrobky, ovocie
a zelenina. Prirodzene, mamička sa môže najesť podľa svojej chuti, ak je jej strava rozmanitá
a vyvážená, kaloricky dostatočná.
„Zakázané“ potraviny: niektoré deti reagujú príznakmi plynatosti a dojčenskými kolikami,
ak ich mama pred dojčením konzumuje určité potraviny. Najčastejšie sa nadúvanie
a dojčenská kolika vyskytuje po konzumácii cesnaku, cibule, špenátu, kapusty, pažítky,
petržlenu, brokolice, hrachu, fazule, kalerábu, reďkovky, jabĺk.
Strava dojčiacej matky má byť pestrá, ľahko stráviteľná, bohatá na bielkoviny, minerálne
látky, vitamíny. Nesmie byť dráždivá, príliš kyslá alebo nafukujúca (napr. kapusta,
strukoviny). Prevládať má ovocie a zelenina, obmedziť treba sladkosti, mastné a ostré jedlá.
Osobitne dôležitý je dostatok tekutín, najmä vo forme vody , čaju a mlieka. Koncentrované
100% ovocné šťavy nie sú vhodné, pretože majú opačný účinok – z organizmu odoberajú
vodu. Treba ich riediť. Zakázané je pitie alkoholických nápojov (aj piva) a fajčenie. Alkohol
a nikotín sa totiž dostávajú do mlieka a vážne poškodzujú zdravie novorodenca

z pečiva by si mala dojčiaca matka vyberať celozrnné výrobky,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
73

z príloh sú vhodné cestoviny a ryža,

mlieko a mliečne výrobky sú významným zdrojom vápnika a živočíšnych bielkovín,
odporúčané sú nízkotučné a zakysané výrobky,

obmedziť treba údeniny, lebo obsahujú veľa soli a tuku, netreba zabúdať zaradiť
do jedálnička mäso z rýb,

vajcia treba konzumovať opatrne, odporúča sa 2-3 vajíčka týždenne,

dojčiaca žena má vypiť denne 2,5 – 3,5 l tekutín, obmedziť treba nadmerné solenie,
sladenie, kávu a alkohol.
3.5 Problémy pri dojčení
Príčiny neefektívneho dojčenia
Klasifikácia príčin, ktoré priamo vedú k neefektívnemu dojčeniu, vychádza z poznania
problému. Tie môžu byť u matky, u dieťaťa, v technike prikladania dieťaťa k prsníku
a prisatia. Prípadne je spôsobená kombináciou faktorov.
Dojčenie je to najlepšie, čo môže matka svojmu dieťaťu dať. Preto je dôležité eliminovať
všetky faktory, ktoré by ho mohli negatívne ovplyvniť.
Faktory ovplyvňujúce dojčenie
Faktory ovplyvňujúce dojčenie zo strany matky :

nedostatočná informovanosť o problematike dojčenia,

zlá technika dojčenia,

dojčenie podľa časového harmonogramu,

slabá pomoc rodiny,
Faktory ovplyvňujúce dojčenie zo strany zdravotníckych pracovníkov:

nízka edukácia dojčiacich matiek o prirodzenej výžive,

oddelené ošetrovanie matky s dieťaťom, neskoré prvé priloženie a dojčenie,

slabá propagácia dojčenia na pôrodníckych oddeleniach,

propagácia umelej výživy v pôrodniciach.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
74
Problémy pri dojčení zo strany matky
Mnohé ženy nemajú istotu, či sú schopné tvoriť dostatok mlieka. Ako náhle dieťa vyzerá
nepokojne, plače a chce často piť alebo odmieta prsník, matka môže začať mať pochybnosti,
či má dosť mlieka. Neschopnosť tvorby mlieka je u matky veľmi zriedkavá. Vyskytuje sa iba
u jednej - dvoch z desaťtisíc matiek.
Ťažkosti s oxytocínovým reflexom
Tok mlieka sa môže dočasne prerušiť alebo inhibovať, ak matka prežíva šok, bolesť, úzkosť
alebo zmätok. Toto môže zvýšiť hladinu adrenalínu v krvi, periférnu vazokonstrikciu a menší
prísun oxytocínu do buniek mliečnej žľazy. Inhibícia oxytocínového reflexu máva iba krátke
trvanie, nie je dôvodom k vážnejším problémom.
Málo (nedostatok) mlieka
Mnohé matky prežívajú kritické situácie, keď tvorba ich mlieka nestačí kryť potrebu dieťaťa.
Takéto obdobia nedostatku mlieka môže vyvolávať aj nesprávne priloženie dieťaťa k prsníku,
zníženie frekvencie alebo dĺžky dojčenia alebo inhibícia oxytocínového reflexu. Túto situáciu
vieme skoro vždy zvrátiť. Každá matka, ktorá predtým úspešne dojčila, môže si kedykoľvek
zvýšiť tvorbu mlieka. Riešením je lepšie priloženie dieťaťa a čo najčastejšie dojčenie
niekoľko dní za sebou.
Nadbytok mlieka
Dieťa si samo reguluje potrebné množstvo mlieka a preto jeho pravá nadprodukcia je
zriedkavá. Avšak chybné postupy, ako je zlé prisatie alebo privčasné odloženie dieťaťa
od prvého prsníka, u niektorých žien môžu viesť k nadprodukcii mlieka. Dieťa sa potom
usiluje dostať väčšie množstvo predného mlieka z druhého prsníka. Má snahu nahradiť
potrebnú energiu, ktorú by dostalo v zadnom mlieku.
Bolestivé bradavky a bradavky s ragádami
Bolesti bradaviek sa môžu vyskytnúť v prvom období dojčenia, najmä dovtedy, kým sa
nezískajú skúsenosti so správnym priložením a častým dojčením. Nesprávne prisatie dieťaťa
je hlavnou príčinou bolestí a ragád bradaviek. Obmedzovanie dojčenia môže viesť k zdureniu
prsníkov, ktoré zase môže zapríčiniť nesprávne prisatie.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
75
Bolestivé zdurenie prsníkov
Prsníky sa napĺňajú medzi druhým a piatym dňom po pôrode. Ak sa mlieko nevyprázdňuje,
prsníky sú zdurené, tvrdé, horúce a bolestivé. Tento stav označujeme ako bolestivé zdurenie,
na rozdiel od normálneho priebehu rozvoja laktácie, pri ktorom môžu byť tiež prechodne
prsníky výrazne zväčšené. Bolestivému zdureniu možno predísť prevenciou.
Zablokované mliekovody a mastitída
K zablokovaniu mliekovodov môže dôjsť, ak je dojčenie obmedzované, ak je dieťa nesprávne
prikladané a nedostatočne saje, ak je vypudzovací reflex zablokovaný, alebo z iných nie dobre
známych príčin. Zablokovaný mliekovod sa prejavuje ako tvrdá, bolestivá hrčka na prsníku.
Pokožka nad ňou je červená a lesklá. Matka môže mať aj horúčku.
Neinfekčná mastitída je zápal prsníka, ktorý vznikne, ak mlieko presiakne z nepriechodných
mliekovodov do okolitých tkanív prsníka. Zapálená časť prsníka je červená, horúca
a bolestivá. Po zlepšení odtoku mlieka, zlepšením spôsobu satia môže mastitída ustúpiť za 24
hodín. Ak sa mastitída rozvíja ďalej, zhoršuje sa, potom ide o bakteriálnu mastitídu.
Infekcia a absces
Infekčná bakteriálna mastitída je zriedkavá. Oneskorená liečba oboch typov mastitíd môže
vyústiť do abscesu prsníka.
Kontraidikácie dojčenia zo strany matky
Dojčenie je kontraindikované pri vážnom ochorení matky (srdcové zlyhanie, tuberkulóza,
choroby pľúc a obličiek, psychózy, alebo ťažké postnatálne depresie, napr. laktačná
psychóza). Pri infekcií HIV je riziko prenosu materským mliekom rôzne a závisí od štádia
infekcie matky počas dojčenia. Závery WHO z roku 1989 odporúčajú dieťa nedojčiť, ak však
nemožno zabezpečiť alternatívnu výživu (najmä v rozvojových krajinách), dojčenie môže
pokračovať.
Problémy pri dojčení zo strany dieťaťa.
Najčastejšie klinické problémy / kontraindikácie pri dojčení zo strany dieťaťa sú metabolické
poruchy. Pri galaktozémii musí byť z diéty eliminovaná laktóza, preto dieťa nemôže byť
dojčené a ani kŕmené materským mliekom. Pri fenylketonúrii môže byť dieťa dojčené, no
príjem materského mlieka musí byť regulovaný, pričom je potrebné stále monitorovanie
koncentrácie fenylalanínu.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
76
Dojčenie je kontraindikované, ale výživa materským mliekom je dovolená pri vrodených
vývojových anomáliách tvárovej časti hlavy, vrodené poruchy priechodnosti
GIT
a niektorých genetických aberáciach.
Dojčenie nie je možné pri poraneniach mozgu, najčastejšie pri vnútrolebečnom krvácaní
a hypoxii, s poruchou sacieho a prehĺtacieho reflexu u nezrelých detí. Celkové závažné
ochorenia dieťaťa, pri ktorých nevládze sať z prsníka, sú takisto prekážkou dojčenia.
Za prechodnú prekážku dojčenia sa pokladajú infekcie dýchacích ciest pre sťažené satie.
Ikterické dieťa je často prechodne spavé a menej sa hlási k pitiu, preto ho treba stimulovať.
Deti drogovo závislých matiek sa nedojčia.
Úlohy
1. Charakterizuj šestonedelie
2. Demonštruj na figurantke prijatie šestonedieľky po vaginálnom pôrode na oddelenie
šestonedelia
3. Demonštruj na figurantke prijatie šestonedieľky po cisárskom reze na oddelenie
šestonedelia
4. Demonštruj na pôrodníckom trenažéri posúdenie fyzického stavu šestonedieľky
5. Demonštruj na figurantke posúdenie psychického stavu šestonedieľky
6. Demonštruj na figurantke vertikalizáciu šestonedieľky po vaginálnom pôrode
7. Demonštruj na figurantke vertikalizáciu šestonedieľky po pôrode cisárskym rezom
8. Vypracuj edukačný list o životospráve šestonedieľky
9. Vypracuj edukačné listy o dojčení
10. Demonštruj na figurantke a modeli novorodenca správnu techniku dojčenia
11. Demonštruj na figurantke a modeli novorodenca riešenie rôznych problémov pri
dojčení
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
77
Použitá literatúra
ELIÁŠOVÁ, A. a kol 2010.: Pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2000, s.110, ISBN
80-8063-053-8.
FARKAŠOVÁ, D. a kol. 2005: Ošetrovateľstvo – teória. Martin. Osveta, 2005. 215 s. ISBN
80-8063-182-4
KOBILKOVÁ, J. a kol. 2005. Základy gynekológie a porodnictví. Praha: Galén a Karolínum,
2005. 368 s. ISBN 80-7262-315-X
LEIFER, G.: 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada
Publishing, 2004, s. 952, ISBN 80-247-0668-7
PAŘÍZEK, A. a kol. 2005: Kniha o těhotenství a porodu. Praha: Galén, 2005,2006. 414s.
ISBN 80-7262- 411-3
ROZTOČIL, A. a kol. 2008. Moderní porodníctví. Praha: Grada Publishing, a.s., 1. vydanie.
2008. 405 s. ISBN 978-80-247-1941-2
SLEZÁKOVÁ, L. a kol. 2011. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada
Publishing, a.s. 2011, 280 s. ISBN 978-80-247-3373-9
ŠEVČÍK, J. a kol. 2001: Výživa těhotných a kojících. In Výživa a potraviny, 2001, roč. 56,
č.2, s. 61-62. ISSN 1211-846X
Štandardy Európskej únie pre sestry a pôrodné asistentky. In Slovenský zdravotník. 2001,
roč. 10, č.4, s.12.
VITÍKOVÁ, R. 2007. Těhotenství a šestinedělí v kondici. 1. vydanie. Praha: Galén, 2007. 127
s. ISBN 978-80-7262-409-6.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
78
4 VYŠETROVACIE METÓDY V GYNEKOLÓGII
Ciele
 Poznať vyšetrovacie metódy v gynekológii
 Poznať a vedieť aplikovať postupy prípravy ženy na vyšetrenie
 Poznať pracovné postupy pri vyšetrovacích metódach v gynekológii
 Vedieť pripraviť pomôcky na vyšetrenie ženy podľa požadovaného vyšetrenia
 Vedieť asistovať lekárovi pri vyšetrení ženy
 Vedieť edukovať ženu o meraní bazálnej teploty
 Vedieť odobrať MOP, cytológiu, materiál na kultiváciu
V prehľade uvádzame len výber z tých metód, ktoré sa v gynekologickej praxi používajú
najčastejšie a pôrodná asistentka (PA) ich na základe ordinácie lekára vykonáva samostatne,
alebo s lekárom pri nich spolupracuje.
4.1 Legislatívne východiská
Rozsah činnosti pôrodnej asistentky pri vyšetrovacích metódach realizovaných na
gynekologických pracoviskách je definovaný v:
 Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore pôrodná asistencia, Vestník MZ SR, čiastka
17-23, ročník 54, zo dňa 1. apríla 2006
 Vyhláške MZ SR č. 364/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov O rozsahu praxe
poskytovanej sestrou/pôrodnou asistentkou ....:
o § 4 Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne
(1)
e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám ženy
a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť,
f) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv ženy, plodu a novorodenca,
g) poskytuje poradenstvo v premenopauze, menopauze, postmenopauze, odporúča
alternatívnu liečbu pri klimakterickom syndróme,
h) edukuje ženu o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane ochorení
prsníka,
i) vedie ošetrovateľskú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej asistencii, kontroluje a
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
79
analyzuje záznamy v dokumentácii; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby
zdravotných poisťovní a štatistiky,
m) informuje ženu o poskytovaní pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti v
potrebnom rozsahu,
p) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych
pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní
ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii a podľa stupňa
náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva.
(4) Na základe indikácie lekára pôrodná asistentka samostatne
a) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
b) odoberá biologický materiál,
o § 5 Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou v
spolupráci s lekárom
Pôrodná asistentka vykonáva aj ošetrovateľské výkony a výkony v pôrodnej asistencii,
ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri
c) uskutočňovaní metód asistovanej reprodukcie,
d) ochorení prsníka,
e) diagnostike a liečbe gynekologických ochorení.
4.2 Všeobecné vyšetrovacie metódy v gynekológii
Anamnéza - rodinná, osobná, gynekologická, pôrodnícka, sexuálna, alergiologická,
farmakologická, sociálna (špecifiká anamnestických údajov sú spracované v jednotlivých
kapitolách učebníc gynekológia a gynekologické ošetrovateľstvo)
Fyzikálne vyšetrenie
Zahŕňa vyšetrenie pohľadom, pohmatom, poklepom, posluchom a meraním (špecifiká sú
spracované v jednotlivých kapitolách učebníc Gynekologického ošetrovateľstva). Pôrodná
asistentka ho vykonáva samostatne pri realizácii ošetrovateľskej starostlivosti metódou
ošetrovateľského procesu v pôrodnej asistencii, prioritne v prvom kroku – pri vytváraní
databázy informácií o pacientke. Pri fyzikálnom vyšetrení PA postupuje najčastejšie
cefalokaudálnym prístupom, vyšetruje celé telo, alebo len časti – podľa ťažkostí pacientky.
Zásady dodržiavané pri fyzikálnom vyšetrení
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
80

predstaviť a vysvetliť účel vyšetrenia,

oslovovať menom a titulom,

vysvetľovať, čo budeme vyšetrovať,

zachovať právo dôstojnosti a intimity,

neuvádzať žiadne závery o diagnóze, prognózy,

vysvetliť len diagnózy a liečbu uvedenú v dokumentácii, o ktorých už pacientka dostala
informáciu od lekára,

venovať pozornosť neverbálnej komunikácii,

všímať si aj iné problémy, ktoré so stavom pacientky zdanlivo nesúvisia.
Príprava ženy:

psychická príprava - poučenie o cieli a priebehu vyšetrenia

fyzická príprava - vyprázdnenie čriev, močového mechúra, zaujatie vyšetrovacej polohy
- na boku, chrbte, v sede, genupektorálna, gynekologická
Pomôcky:

baterka, ústne lopatky,

teplomer,

tlakomer,

rukavice,

fonendoskop, stetoskop,

pelvimeter, centimeter.
Vyšetrenie pohľadom ( inšpekcia )

zisťovanie odchýlok od normy,

sledovanie voľným okom, alebo zdrojom svetla,

PA sleduje najčastejšie postoj, chôdzu, stav výživy, farba sklér, exoftalmus, typ
ochlpenia, varixy, prsníky - veľkosť, tvar, galaktoreu, kožu, pigmentáciu, brucho - tvar
a vyklenutie brušnej steny (nádor), šírenie dýchacej vlny (obmedzenie - peritoneálne
dráždenie), strie, jazvy po operáciách, hernie, diastázu, neverbálnu komunikáciu.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
81
Vyšetrenie pohmatom ( palpácia)

pohmat bruškami prstov jednej, alebo oboch rúk,

pacientka zvyčajne leží na chrbte, ruky voľne položené vedľa tela, nohy mierne pokrčené
v kolenách, hlboko dýcha,

PA najčastejšie vyšetruje krk, brucho - priehmatnosť brušnej steny, lokalizácia
bolestivého miesta, palpácia pečene a sleziny (na pravom boku) močový mechúr,
vonkajšie pôrodnícke vyšetrenie tehotnej (spracované v kapitole 1).
Vyšetrenie poklepom ( perkusia)

prsty jednej ruky udierajú na prsty druhej,

rozlíšenie hraníc orgánov - skrátený, plný, temný, jasný, hypersonórny, bubienkový,

PA tento typ fyzikálneho vyšetrenia nepoužíva.
Vyšetrenie posluchom ( auskultácia)

počúvanie priamo uchom, fonendoskopom, stetoskopom,

PA najčastejšie vyšetruje srdce, črevnú peristaltiku - hlasité škvŕkanie (obštrukčný ileus),
vymiznutie zvukov (paralytický ileus) , ozvy plodu.
Vyšetrenie čuchom

lochie,

moč,

dych.
Vyšetrenie meraním ( menzurácia)

váženie - zisťovanie hmotnosti (placenta, dieťa, vložky),

meranie - pelvimetria, gravidometria, edémy, výška, krvná strata.
Gynekologické
vyšetrenie vonkajších a vnútorných rodidiel (podrobne je spracované
v učebniciach Gynekológie a
špecificky v jednotlivých kapitolách Gynekologického
ošetrovateľstva)
Gynekologické vyšetrenie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
82
Gynekologické vyšetrenie začína vyšetrením vonkajších rodidiel a pokračuje bimanuálnym
vyšetrením vnútorných rodidiel. Je doplňované ďalšími vyšetreniami - kolposkopia, odbery
cytológie atď. Asistenciu pri vyšetrení vykonáva pôrodná asistentka.
Príprava ženy

psychická príprava - vysvetliť podstatu vyšetrenia a postup pri vyšetrení,

fyzická príprava - vyprázdnenie močového mechúra a hrubého čreva uľahčuje
vyšetrenie.
Pomôcky:

gynekologický vyšetrovací stôl + papierové podložky (krepový papier na valci),

beztieňová stojatá lampa,

/trenažér na nácvik gynekologického vyšetrenia – nácvik metodiky v odbornej učebni/,

sterilné poševné zrkadlá,

sterilné rukavice,

ďalšie pomôcky podľa nasledujúceho vyšetrenia (kolposkopia, cytológia).
Obrázok 35 Zariadenie gynekologickej ambulancie- gynekologický vyšetrovací stôl
(foto z archívu ambulancie Dr. Mýtnikovej)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
83
Obrázok 36 Pošvové zrkadlá
Obrázok 37 Vyšetrovacie rukavice
(fotografie z archívu autorov)
Postup pri vyšetrení:

PA pripraví vyšetrovací stôl (podložka), pomôcky na stolík, žiadanku vyplnenú podľa
zvyklostí pracoviska,

ženu uloží do gynekologickej polohy na vyšetrovacom stole,

nastaví beztieňovú stojatú lampu,

do pošvy sa môže zaviesť spodné poševné zrkadlo alebo automatické poševné zrkadlo,
ktoré sa po zavedení roztvorí,

po zavedení horného poševného zrkadla PA ho pridrží, aby pošva a cervix boli dobre
viditeľné,

počas výkonu pozoruje ženu a komunikuje s ňou,

po výkone pomôže žene vstať, informuje ju, kedy a ako sa môže dozvedieť výsledok
vyšetrenia,

urobí záznam do zdravotnej dokumentácie,

zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:

špeciálna starostlivosť po vyšetrení nie je potrebná.
4.3 Špeciálne vyšetrovacie metódy v gynekológii
Menštruačný kalendár a bazálna teplota
Meranie bazálnej teploty je jednoduchá metóda zložená na termogénnom pôsobení
progesterónu. Ide o doplnkovú metódu , ktorú sa využíva na nepriamy dôkaz ovulácie, pri
niektorých prirodzených antikoncepčných metódach a k diagnostike tehotnosti.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
84
Bazálna teplota sa meria v pošve, ústach, alebo konečníku, minimálne 3 mesiace, rovnakým
teplomerom v rovnakú dobu a rovnaký čas po najmenej 6 hodinách neprerušovaného spánku.
Údaje sa zaznamenávajú do menštruačného kalendára. Spojením jednotlivých bodov vzniká
krivka, ktorá by pri fyziologickom cykle mala mať bifázický charakter, tzn. že po prebehnutej
ovulácii za 24 hod vystúpi bazálna teplota o 0,2°-0,4° C. Na normálnu teplotu klesá v deň
začiatku menštruačného krvácania. Ak pretrváva zvýšená telesná teplota, môže ísť
o tehotnosť. Do menštruačného kalendára si žena okrem bazálnej teploty zaznamenáva aj
krvácania, pohlavný styk, ochorenie, či užívané lieky.
Príprava ženy:

psychická príprava - dôsledná edukácia o technike merania bazálnej teploty
a zaznamenávania sledovaných údajov do menštruačného kalendára.

fyzická príprava - nie je nutná.
Pomôcky:

teplomer určený len na meranie vaginálnej teploty,

menštruačný kalendár + pero,

buničitá vata na utretie teplomera.
Postup pri vyšetrení:

BT sa meria bezprostredne po zobudení, v rovnakom čase, bez vstávania z postele,

žena pred meraním nesmie piť, jesť ani fajčiť,

teplomer si žena zavedie do pošvy, alebo konečníka, alebo do úst (treba zvoliť jeden
spôsob merania a ten potom dodržiavať),

BT sa meria 5 minút, resp. po zaznenie zvukového signálu teplomera,

žena odčíta nameranú BT a zaznamená ju do menštruačného kalendára bodkou na
stupnici v kalendári,

žena očistí teplomer od sekrétov buničitou vatou, teplomer dekontaminuje a odloží.
Ďalšie záznamy v menštruačnom kalendári

pohlavný styk - zaznačiť šipkou ( ↓ ) v príslušný deň,

deň menštruačného krvácania - zaznačiť v príslušný deň v riadku krvácanie,

užívanie liekov – zaznačiť ( X ) v príslušný deň v riadku liečba,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
85

prípadné príčiny kolísania teploty (ochorenie, zmeny počasia, nadmerná fyzická
a psychická záťaž, nespavosť, tráviace ťažkosti) - zaznačiť v príslušný deň,

bolesť podbrušia v prípade ovulácie - zaznačiť v príslušný deň.
Meranie pH pošvy
Samočistiaci mechanizmus v pošve je závislý od pH. Pre udržanie prevahy nepatogénnych
mikroorganizmov je nutné, aby pH pošvy bolo kyslé, tzn. v rozmedzí 3,0-3,5. Pri hodnote pH
nad 4,5 dochádza k premnoženiu patogénnych organizmov. Vyšetrenie pH predchádza ďalším
vyšetrovacím metódam.
Príprava ženy:

psychická príprava - vysvetliť podstatu vyšetrenia a postup pri vyšetrení,

fyzická príprava - nie je nutná.
Pomôcky:

gynekologický vyšetrovací stôl + papierové podložky (krepový papier na valci),

beztieňová stojatá lampa,

/trenažér na nácvik gynekologického vyšetrenia – nácvik metodiky v odbornej učebni/,

lakmusový papier,

sterilné rukavice.
Postup pri vyšetrení:

PA pripraví vyšetrovací stôl (podložka), pomôcky na stolík,

ženu uloží do gynekologickej polohy na vyšetrovacom stole,

aktívna časť indikačného papierika sa vkladá na povrch prednej poševnej steny v jej
hornej polovici,

hodnoty pH sa stanovujú odčítaním na farebnej škále obalu indikačného papierika po
expozičnej dobe určenej výrobcom,

počas výkonu pozoruje ženu a komunikuje s ňou,

po výkone pomôže žene vstať,

urobí záznam do dokumentácie,

zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
Starostlivosť o ženu po výkone:
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
86

špeciálna starostlivosť po vyšetrení nie je potrebná.
Hodnotenie:

Fyziologický nález je pH 3,0-3,5
Mikrobiálny obraz poševný (MOP)
Týmto vyšetrením sa zisťuje mikrobiologické osídlenie pošvy. Vatovou štetôčkou sa odoberá
hlien zo zadnej pošvovej klenby klenby, natrie sa na sklíčko, farbí podľa Grama a vyšetruje
pod mikroskopom. Pre aktuálnu diagnostiku v ambulancii je vhodné zhotovenie natívneho
preparátu a následné vyšetrenie pod mikroskopom.
Príprava ženy:

psychická príprava - vysvetliť podstatu vyšetrenia a postup pri vyšetrení,

fyzická príprava - nie je nutná.
Pomôcky:

gynekologický vyšetrovací stôl + papierové podložky (krepový papier na valci),

beztieňová stojatá lampa,

/trenažér na nácvik gynekologického vyšetrenia – nácvik metodiky v odbornej učebni/,

mikroskop,

štetôčka,

podložné sklíčka,

sterilné rukavice,

pri natívnom odbere - + podložné sklíčka, fyziologický roztok; + 10% KOH,

zdravotná dokumentácia – žiadanky, záznamníctvo.
Postup pri vyšetrení:

PA pripraví vyšetrovací stôl (podložka), pomôcky na stolík, označí podložné sklíčko
podľa zvyklostí pracoviska, žiadanku vyplnenú podľa zvyklostí pracoviska,

ženu uloží do gynekologickej polohy na vyšetrovacom stole,

zo zadnej klenby pošvovej sa naberá odberovou štetôčkou sekrét,

sekrét sa nanáša otáčavým pohybom na označené podložné sklíčko,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
87

odber natívneho preparátu – sekrét sa naberá odberovou štetôčkou, otiera sa na podložné
sklíčko, potom sa pridá kvapka fyziologického roztoku prikryje sa krycím sklíčkom
a pozoruje sa prítomnosť leukocytov a mikroorganizmov pod mikroskopom,

pri amínovom teste sa sekrét nanesie na podložné sklíčko, pridá sa niekoľko kvapiek
10% KOH,

PA počas výkonu pozoruje ženu a komunikuje s ňou,

po výkone pomôže žene vstať, informuje ju, kedy a ako sa môže dozvedieť výsledok
vyšetrenia,

urobí záznam do dokumentácie,

PA zabezpečí transport materiálu do laboratória,

PA zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska,

metóda sa doplňuje kultivačným vyšetrením.
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:

špeciálna starostlivosť po vyšetrení nie je potrebná.
Hodnotenie MOP-u
MOP
Vzhľad poševného
Ďalší postup
hlienu
I. - fyziologický
Belavý – nažltlý hlien
II. - bakteriálny Hojný, vodnatý
nehnisavý
III. bakt. hnisavý
Hojný hnisavý výtok, kultivácia
až s prímesou krvi
IV.
kvapavkový Hojný,
smotanový odobrať kultiváciu
(gonoroický)
výtok
z cervixu,
zadnej
poševnej
klenby,
uretry a rekta tesne
po menštruácii
V. trichomonádový Pivový,mdlo
kultivácia
odber
natívneho páchnuci výtok
preparátu (platinovou
kľučkou odber do
kvapky
fyziologického
roztoku – pohyb
pozorovaný
pod
mikroskopom),
VI. kvasinkový
hrudky
kultivácia
(mykotický)
Poznámka
Sexuálne
ochorenie
prenosné
Sexuálne
ochorenie
prenosné
Častejší výskyt pri
cukrovke, gravidite,
postmenopauze
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
88
Hodnotenie MOP
Fyziologický nález je MOP I.-II.
Hodnotenie náteru po pridaní 10% KOH
Amínový test
Čuchová skúška
pri bakteriálnej infekcii sa po nanesení KOH objaví tzv. rybí zápach
Odčítanie náteru
na sklíčku sú viditeľné neporušené kvasinky
Odber materiálu na kultivačné vyšetrenie
Vyšetrením
sa
stanovuje
osídlenie
pohlavných
orgánov
ženy
patologickými
mikroorganizmami. Stery sa odoberajú zo zadnej pošvovej klenby, alebo z hornej polovice
pošvy, prípadne cervixu a uretry do kultivačnej pôdy, ktorá musí zodpovedať požadovanému
vyšetreniu. Odber sa robí prísne sterilne, pôdy je potrebné spracovať do 6 hodín po odbere.
Ak nie je možné zabezpečiť odvoz materiálu do laboratória, materiál sa má uchovať
v chladničke, spracovať ho treba do 12 hodín po odobratí.
Príprava ženy:

psychická príprava- vysvetliť podstatu vyšetrenia a postup pri vyšetrení,

fyzická príprava- nie je nutná.
Pomôcky:

gynekologický vyšetrovací stôl + papierové podložky (krepový papier na valci),

beztieňová stojatá lampa,

/trenažér na nácvik gynekologického vyšetrenia – nácvik metodiky v odbornej učebni/,

mikroskop,

sterilné pošvové zrkadlá,

odberové tampóny + transportné pôdy,

sterilné rukavice,

zdravotná dokumentácia – žiadanky, záznamníctvo.
Postup pri vyšetrení:

pôrodná asistentka (PA) pripraví vyšetrovací stôl (podložka), pomôcky na stolík,
žiadanku vyplnenú podľa zvyklostí pracoviska,

PA ženu uloží do gynekologickej polohy na vyšetrovacom stole,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
89

do pošvy sa môže zaviesť spodné poševné zrkadlo alebo automatické poševné zrkadlo,
ktoré sa po zavedení roztvorí,

zo zadnej klenby poševnej, alebo z hornej polovice pošvy, prípadne cervixu a uretry sa
naberá odberovou štetôčkou prísne sterilne sekrét,

tampón so sekrétom sa vkladá do transportnej pôdy, dobre sa uzavrie a označí štítkom
podľa zvyklostí pracoviska,

počas výkony PA pozoruje ženu a komunikuje s ňou,

po výkone PA pomôže žene vstať, informuje ju, kedy a ako sa môže dozvedieť výsledok
vyšetrenia,

PA urobí záznam do zdravotnej dokumentácie,

PA zabezpečí transport materiálu do laboratória,

PA zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:

špeciálna starostlivosť po vyšetrení nie je potrebná.
Cytologické vyšetrenie
Ide o vyšetrenie buniek, ktoré zaraďujeme medzi prebioptické vyšetrovacie metódy. Delí sa
na hormonálnu a onkologickú cytológiu.
Hormonálna (funkčná) cytológia sa používa pri diagnostike porúch menštruačného cyklu,
účinnosti hormonálnej liečby predovšetkým v detskom veku, sledovanie tehotnosti ( možný
dôkaz sporného odtoku plodovej vody - zaschnutý hlien vytvára papraďový fenomén, pri
farbení je možné dokázať prítomnosť mazu a rohovinových buniek pokožky plodu).
Materiál sa odbery z hornej tretiny pošvy príp. uretry
Onkologická cytológia je významná screeningová prebioptická metóda na odhalenie
bunkových atypií, ktoré môže viesť k malignému zvrhnutiu. Tvorí súčasť každej preventívnej
gynekologickej prehliadky u žien po 25. roku životu.
Materiál sa odoberá po jednoduchej kolposkopii z endo a exocervixu, pomocou špeciálnych
odberových štetôčok, natiera sa na označené podložené sklíčko, fixuje sa vo fixačnom roztoku
(95% alkohol) po dobu minimálne 20 minút a farbí sa podľa Papanicolaua.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
90
Príprava ženy:

psychická príprava- vysvetliť podstatu vyšetrenia a postup pri vyšetrení,

fyzická príprava - nie je nutná.
Pomôcky:

gynekologický vyšetrovací stôl + papierové podložky (krepový papier na valci),

beztieňová stojatá lampa,

/trenažér na nácvik gynekologického vyšetrenia – nácvik metodiky v odbornej učebni/,

sterilné pošvové zrkadlá,

dokonale čisté podložné sklíčka s vygravírovaným číslom,

špeciálne odberové štetôčky,

fixačný roztok,

vanička na uloženie sklíčok s fixačným roztokom,

zdravotná dokumentácia - žiadanky, záznamníctvo.
Obrázok 38 Pomôcky na odber materiálu na cytologické vyšetrenie (foto z archívu
autorov)
Postup pri vyšetrení:
 PA pripraví vyšetrovací stôl (podložka), pomôcky na stolík, žiadanku vyplnenú podľa
zvyklostí pracoviska,

uloží ženu do gynekologickej polohy na vyšetrovacom stole,

do pošvy sa zavedie najprv spodné, potom vrchné poševné zrkadlo alebo automatické
pošvové zrkadlo, ktoré sa po zavedení roztvorí,

nastaví sa cervix,

z exocervixu a endocervixu sa odoberá ster rotačným pohybom,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
91

odobratý materiál sa krúživým pohybom natiera na označené sklíčko,

po natretí sa sklíčko ihneď fixuje najlepšie 40% ametanolom ponorením do vaničky
s fixačným roztokom najmenej na 20 minút, najviac na 7 dní,

vzorky je nutné do laboratória doručiť a spracovať do 1 maximálne do 2 týždňov,

v laboratóriu sa náter farbí a vyhodnocuje podľa Papanicolaoua,

počas výkonu pozoruje ženu a komunikuje s ňou,

po výkone pomôže žene vstať, informuje ju, kedy a ako sa môže dozvedieť výsledok
vyšetrenia,

urobí záznam do zdravotnej dokumentácie,

zabezpečí transport materiálu do laboratória,

zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
Obrázok 39 Odber materiálu na cytologické vyšetrenie
(http://www.hadcg.sk/cytologia.php)
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:

špeciálna starostlivosť po vyšetrení nie je potrebná.
Hodnotenie:
Hodnotenie podľa Papanicolaua (PAP):

PAP I.

PAP II. prítomné negatívne bunkové atypie ,

III. neisté známky malignity,

PAP IV. suspektný nález,

PAP V. pozitívny nález.
negatívny nález,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
92
V súčasnosti sa čoraz viac používa tzv. Bethesda systém, ktorý okrem bunkových zmien
posudzuje aj iné parametre:
Kvalita náteru
Popis infekcie
Hormonálny stav
Bunkové zmeny
dlaždicového epitelu
Bunkové zmeny
žľazového epitelu
Odporúčania
Optimálny, suboptimálny, nehodnotiteľný
Zmiešaná bakteriálna flóra, koky, gardnerely
zodpovedá, nezodpovedá veku a menštruačnému cyklu
Normálny nález
ASCUS ( neurčité epitelové atypie, nutná kontrola)
Low grade SIL (HPV infekcia, ľahká dysplázia – CIN I)
Hight grade SIL (stredná-ťažká dysplázia – CIS/CIN II,III)
Karcinóm
Normálny nález endocervikálnych buniek
Normálny nález endometriálnych buniek
AGUS (neurčité epitelové atypie, nutná kontrola)
Atypie
Adenokarcinóm endocervikálny
Adenokarcinóm endometriálny
Napr. kontrola, preliečiť zápal
Kolposkopia
Endoskopická prebioptická vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa opticky vyšetrujú lézie na
krčku maternice pomocou kolposkopu (zväčšenie 6-40x, možnosť pripojiť videokameru). Ide
o základnú prebioptickú metódu. Kolposkopické
vyšetrenie má predchádzať vaginálne.
Kolposkopia sa rozdeľuje na natívnu a rozšírenú. Natívnou kolposkopiou sa sledujú zmeny
krčka a pošvy, pre lepšiu viditeľnosť je možné zotrieť prítomný hlien nasucho, alebo
fyziologickým roztokom. Rozšírená kolposkopia sa robí pomocou aplikácie 3% kyseliny
octovej, ktorá rozpustí hlien. Následne sa robí Schillerova skúška - Lugolovým roztokom sa
potiera krčok, patologicky zmenené tkanivo zostáva svetlé, fyziologické tkanivo sa sfarbuje
do hneda.
Príprava ženy:

psychická príprava - vysvetliť podstatu vyšetrenia a postup pri vyšetrení,

fyzická príprava - nie je nutná.
Pomôcky:

gynekologický vyšetrovací stôl + papierové podložky (krepový papier na valci),

beztieňová stojatá lampa,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
93

(trenažér na nácvik gynekologického vyšetrenia – nácvik metodiky v odbornej učebni),

sterilné pošvové zrkadlá,

tampónové kliešte + tampóny,

kolposkop,

roztoky – fyziologický, Lugolov, 3% kyselina octová.
Obrázok 40 Kolposkop
Obrázok 41 Kolposkopické vyšetrenie
(http://www.ordinace.cz/clanek/gynekologicke-vysetreni/)
Postup pri vyšetrení:

PA pripraví vyšetrovací stôl (podložka), pomôcky na stolík, žiadanku vyplnenú podľa
zvyklostí pracoviska,

ženu uloží do gynekologickej polohy na vyšetrovacom stole,

do pošvy sa zavedie najprv spodné, potom vrchné pošvové zrkadlo alebo automatické
pošvové zrkadlo, ktoré sa po zavedení roztvorí,

pomocou zrkadiel sa nastaví cervix,

natívna kolposkopia - pozorovanie krčka maternice po odstránení hlienu otretím
tampónom namočeným vo fyziologickom roztoku,

rozšírená kolposkopia - rozpustenie hlienov potretím cervixu 3% kyselinou octovou,
aplikácia Lugolovho roztoku (zdravé tkanivo sa sfarbí do hneda, choré zostane svetlé),

počas výkonu pozoruje ženu a komunikuje s ňou,

po výkone
pomôže žene vstať, informuje sa, či porozumela vysvetleniu lekára
o výsledkoch vyšetrenia,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
94

urobí záznam do zdravotnej dokumentácie,

zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
Obrázok 42 Technika kolposkopického vyšetrenia
( http://www.konizace.info/kolposkopie)
Pertubácia (kymoinsuflácia)
Ide o jednu z tenzidometrických metód, ktorými sa zisťuje priechodnosť vajcovodov
prefúknutím CO2, ktorý sa aplikuje pod tlakom. Výsledkom vyšetrenia je grafický záznam.
Ak sú tuby priechodné, po dosiahnutí určitého tlaku má krivka klesajúci charakter. Vyšetrenie
sa robí na 9.-11. deň cyklu.
Príprava ženy:

psychická príprava - vysvetliť podstatu vyšetrenia, priebeh a starostlivosť po vyšetrení,

fyzická príprava
o
odber krvi - na FW, krvný obraz, CRP, odber MOP-u,
o
kultivácie
z pošvy a krčka, pri výsledkoch potvrdzujúcich zápal
preliečiť podľa
ordinácií najlepšie od 4. dňa menštruačného cyklu,
o
lokálna príprava pošvy - výplach pošvy (robí sa už len na niektorých pracoviskách,
v súčasnosti sa uprednostňuje príprava pošvy
podávaním antibakteriálnych, alebo
antimykotických liečiv lokálne, alebo celkovo ),
o
UZV vyšetrenie na vylúčenie zápalu adnex,
o
30 minút pred výkonom podať spazmolytický čapík per rectum.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
95
Pomôcky:

gynekologický vyšetrovací stôl + papierové podložky (krepový papier na valci),

beztieňová stojatá lampa,
(trenažér na nácvik gynekologického vyšetrenia – nácvik metodiky v odbornej učebni)

sterilné pošvové zrkadlá,

tampónové kliešte + tampóny,

sterilné rukavice,

pertubačný aparát + nástavce,

bomba s CO2 plynom.
Postup pri vyšetrení:

PA pripraví vyšetrovací stôl (podložka), pomôcky na stolík, žiadanku vyplnenú podľa
zvyklostí pracoviska,

ženu uloží do gynekologickej polohy na vyšetrovacom stole,

lekár urobí bimanuálne gynekologické vyšetrenie,

zavedie sa poševné zrkadlo

vyberie sa vhodná veľkosť nástavca na cervix

insufluje sa plyn,

zhotoví sa pertubačná krivka,

lekár ukončí vyšetrenie,

počas výkony pozoruje ženu a komunikuje s ňou,

po výkone pomôže žene vstať, informuje sa, či porozumela vysvetleniu lekára
o výsledkoch vyšetrenia,

urobí záznam do zdravotnej dokumentácie,

zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:

vyšetrenie sa robí ambulantne,

po výkone by žena mala 30 minút ležať,

sledovať krvácanie z rodidiel,

miestnu bolestivosť v podbrušku,

bolesť v podbrušku, bolesť v ramene – (podráždenie nervus frenicus insuflovaným CO2),
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
96

podpora psychiky ženy,

rozhovor o zistených výsledkoch v rámci kompetencií pôrodnej asistentky.
Hydropertubácia
Tenzidometrická vyšetrovacia metóda, zameraná na skúšku priechodnosti vajíčkovodov
pomocou pertubačného roztoku (fyziologický roztok, obvykle doplnený širokospektrálnym
antibiotikom a kortikoidmi, má okrem diagnostického aj liečebný efekt u tubárnej
neplodnosti) aplikovaného pod tlakom pomocou Schultzeho aparátu cez krčok, dutinu
maternice do vajcovodov.
Príprava ženy:

psychická príprava - vysvetliť podstatu vyšetrenia, priebeh a starostlivosť po vyšetrení,

fyzická príprava
o
odber krvi - na FW, krvný obraz, CRP, odber MOP-u,
o
kultivácie
z pošvy a krčka, pri výsledkoch potvrdzujúcich zápal
preliečiť podľa
ordinácií najlepšie od 4. dňa menštruačného cyklu,
o
lokálna príprava pošvy – výplach pošvy (robí sa už len na niektorých pracoviskách,
v súčasnosti sa uprednostňuje príprava pošvy
podávaním antibakteriálnych , alebo
antimykotických liečiv lokálne, alebo celkovo ),
o
UZV vyšetrenie na vylúčenie zápalu adnex,
o
30 minút pred výkonom podať spazmolytický čapík per rectum
o
pripraviť vyšetrovací stôl (podložka), pomôcky na stolík, žiadanku vyplnenú podľa
zvyklostí pracoviska.
Pomôcky:

gynekologický vyšetrovací stôl + papierové podložky (krepový papier na valci),

beztieňová stojatá lampa,

/trenažér na nácvik gynekologického vyšetrenia – nácvik metodiky v odbornej učebni/,

sterilné pošvové zrkadlá,

tampónové kliešte + tampóny,

sterilné rukavice,

pertubačný aparát + nástavce,

hydropertubačné roztoky.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
97
Postup pri vyšetrení:

PA ženu uloží do gynekologickej polohy na vyšetrovacom stole,

lekár urobí bimanuálne gynekologické vyšetrenie,

zavedie sa pošvové zrkadlo,

vyberie sa vhodná veľkosť nástavca na cervix,

instiluje sa pertubačný roztok,

lekár ukončí vyšetrenie,

počas výkonu pozoruje ženu a komunikuje s ňou,

po výkone pomôže žene vstať, informuje sa, či porozumela vysvetleniu lekára
o výsledkoch vyšetrenia,

urobí záznam do zdravotnej dokumentácie,

zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:

vyšetrenie sa robí ambulantne,

po výkone by žena mala 1-2 hodiny ležať,

sledovať krvácanie z rodidiel,

miestnu bolestivosť v podbrušku,

podpora psychiky ženy,

rozhovor o zistených výsledkoch v rámci kompetencií pôrodnej asistentky.
Hysterosalpingografia (HSG)
Rentgenová vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa pomocou kontrastnej látky znázorňuje dutina
maternice a vajíčkovodov v predovulačnom období. V súčasnosti sa využívajú častejšie
endoskopické vyšetrovacie metódy.
Pomôcky :

gynekologický vyšetrovací stôl + papierové podložky (krepový papier na valci),

beztieňová stojatá lampa,

Schultzeho aparát,

2 sterilné amerikány,

sterilné tampónové kliešte,

sterilné poševné zrkadlá,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
98

20 ml striekačka,

kontrastná látka,

sterilné tampóny,

sterilné rukavice,

injekčná technika.
Obrázok 43 Nástroje používané pri HSG (foto z archívu autorov)
Príprava ženy:

psychická príprava
o
vysvetliť podstatu vyšetrenia, priebeh a starostlivosť po vyšetrení,
o
poučiť ženu, že nesmie mať pohlavný styk v cykle, keď je vyšetrenie robené,

fyzická príprava
o
odber krvi - na FW, krvný obraz, CRP, odber MOP-u,
o
kultivácie
z pošvy a krčka, pri výsledkoch potvrdzujúcich zápal
preliečiť podľa
ordinácií najlepšie od 4. dňa menštruačného cyklu,
o
lokálna príprava pošvy - výplach pošvy (robí sa už len na niektorých pracoviskách,
v súčasnosti sa uprednostňuje príprava pošvy
podávaním antibakteriálnych , alebo
antimykotických liečiv lokálne, alebo celkovo ),
o
UZV vyšetrenie na vylúčenie zápalu adnex,
o
30 minút pred výkonom podať spazmolytický čapík per rectum .
o
vylúčiť alergiu na jódovú kontrastnú látku.
Postup pri vyšetrení:

výkon sa vykonáva na rádiodiagnostickom pracovisku,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
99

PA ženu uloží do gynekologickej polohy na vyšetrovacom stole,

lekár urobí bimanuálne gynekologické vyšetrenie,

zavedie sa pošvové zrkadlo,

dezinfikuje sa cervix,

zavedie sa Schultzeho aparát,

aplikuje sa kontrastná látka,

zhotovia sa snímky,

lekár ukončí vyšetrenie,

počas výkonu pozoruje ženu a komunikuje s ňou, okrem doby snímkovania,

po výkone pomôže žene vstať, informuje sa, či porozumela vysvetleniu lekára
o výsledkoch vyšetrenia,

urobí záznam do zdravotnej dokumentácie,

zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
Starostlivosť o ženu po vyšetrení :

vyšetrenie sa robí ambulantne,

po výkone by žena mala 30 minút ležať,

sledovať krvácanie z rodidiel,

miestnu bolestivosť v podbrušku,

podpora psychiky ženy,

rozhovor o zistených výsledkoch v rámci kompetencií pôrodnej asistentky.
Hysteroskopia
Moderná endoskopická vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa
vyšetruje dutina maternice
pomocou hysteroskopu. Pri zdiagnostikovaní stavu je možné, tak ako pri laparoskopii hneď
operačne zasiahnuť.
Pomôcky :

gynekologický vyšetrovací stôl + papierové podložky (krepový papier na valci),

beztieňová stojatá lampa,

Schultzeho aparát,

2 sterilné amerikány,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
100

sterilné tampónové kliešte,

sterilné poševné zrkadlá,

20 ml striekačka,

kontrastná látka,

sterilné tampóny,

sterilné rukavice,

injekčná technika.
Príprava ženy:

psychická príprava
o
vysvetliť podstatu vyšetrenia, priebeh a starostlivosť po vyšetrení,
o
poučiť ženu, že nesmie mať pohlavný styk v cykle, keď je vyšetrenie robené.

fyzická príprava
o
odber krvi - na FW, krvný obraz, CRP, odber MOP-u,
o
kultivácie
z pošvy a krčka, pri výsledkoch potvrdzujúcich zápal
preliečiť podľa
ordinácií najlepšie od 4. dňa menštruačného cyklu,
o
lokálna príprava pošvy – výplach pošvy (robí sa už len na niektorých pracoviskách,
v súčasnosti sa uprednostňuje príprava pošvy
podávaním antibakteriálnych alebo
antimykotických liečiv lokálne, alebo celkovo ),
o
UZV vyšetrenie,
o
30 minút pred výkonom podať spazmolytický čapík per rectum,

Ak sa predpokladá následný operačný výkon, žena musí mať kompletné predoperačné
vyšetrenie, pretože sa výkon robí v celkovej anestéze (pozri kapitolu 5 Perioperačná
starostlivosť)
Postup pri vyšetrení:

PA ženu uloží do gynekologickej polohy na vyšetrovacom stole,

lekár urobí bimanuálne gynekologické vyšetrenie,

zavedie sa pošvové zrkadlo,

dezinfikuje sa cervix,

zavedie sa hysteroskop,

lekár ukončí vyšetrenie po vizuálnom zhodnotení stavu,

počas výkonu pozoruje ženu a komunikuje s ňou,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
101

po výkone
pomôže žene vstať, informuje sa, či porozumela vysvetleniu lekára
o výsledkoch vyšetrenia,

urobí záznam do zdravotnej dokumentácie,

zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
Starostlivosť o ženu po vyšetrení:

vyšetrenie sa robí ambulantne,

po výkone by žena mala 30 minút ležať,

sledovať krvácanie z rodidiel,

miestnu bolestivosť v podbrušku,

podpora psychiky ženy,

rozhovor o zistených výsledkoch v rámci kompetencií pôrodnej asistentky.
Ak sa predpokladá následný operačný výkon, žena musí mať kompletné predoperačné
vyšetrenie, pretože sa výkon robí v celkovej anestéze (pozri kapitolu 5 Perioperačná
starostlivosť).
Laparoskopia
Moderná endoskopická vyšetrovacia metóda zameraná na vyšetrenie dutiny brušnej
a vnútorného genitálu pomocou laparoskopu, prípadne vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
podaním kontrastnej látky cez krčok maternice (chromolaparoskopia). Z hľadiska výkonu je
možné ju rozdeliť na diagnostickú a liečebnú.
Príprava a starostlivosť o ženu po vyšetrení ( pozri kapitolu 5 o perioperačnej
starostlivosti)
Funkčné hormonálne testy
gestagénový, estrogénový, gonádotropínový, klomidový, LH-RH test atď.
Príprava ženy, metodika výkonu, starostlivosť o ženu po výkone ako pri odbere krvi.
Ultrazvukové vyšetrenie
Ide o neinvazívnu zobrazovaciu techniku, pomocou ktorej sa zobrazujú orgány malej panvy
a brucha. Ultrazvuk sa používa ako bežná vyšetrovacia metóda pri štandardnom
gynekologickom vyšetrení, Indikáciou pre ultrazvukové vyšetrenie je diagnostika nádorov,
hodnotenie
endometria,
folikulometria,
urogynekologická
diagnostika,v asistovanej
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
102
reprodukcii a v pediatrickej gynekológii a v senológii (vyšetrenie prsníkov). V gynekológii sa
uplatňuje transabdominálny, alebo transvaginálny prístup.
Obrázok 44 Ultrazvuk ( foto z archívu ambulancie Dr. Mýtnikovej)
Príprava ženy:
psychická príprava - vysvetlenie podstaty vyšetrenia a špecifiká fyzickej prípravy,
fyzická príprava - pri transabdominálnom prístupe je nutná náplň močového mechúra,
ideálne vyprázdnené črevá.
Súčasťou gynekologickej diferenciálnej diagnostiky bývajú aj rôzne iné rozšírené vyšetrenia,
ktorých metodika je popísaná v učebniciach Ošetrovateľských techník ( cystoskopia,
kolonoskopia, irigografia, uretrocystografia.
Úlohy:
1.
Priprav pomôcky na gynekologické vyšetrenie
2.
Priprav pomôcky na odber MOP, cytológie, kultivácie
3.
Na trenažéri odober MOP, cytológiu, kultiváciu
4.
Zaznamenávaj BT do menštruačného kalendára po dobu 3 mesiacov
5.
Popíš kolposkopiu
6.
Na figurantke demonštruj starostlivosť po hysterosalpingografii
7.
Popíš, aké diagnostické kategórie môžeme identifikovať pri ošetrovaní ženy pred a po
laparoskopii
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
103
Použitá literatúra:
ROB, L. a kol. 2008. Gynekologie. 2.vyd. Galén, Praha, 2008, s. 319, ISBN 978-80-7262501-7
CITTERBART, K. a kol. 2001. Gynekologie. 1.vyd. Galén, Praha, 2001, s. 278, ISBN 807262-094-0
NEJEDLÁ, M. 2006. Fyzikální vyšetření pro sestry. Grada, Praha, 2006, s. 246, ISBN 80247-1150-8
REPKOVÁ A. a kol. 2006. Gynekologické ošetrovateľstvo. 1. vyd. Osveta, Martin, 2006,
139s. ISBN 80-8063-236-7
RABE, T.: Memorix gynekologie. Praha, Scentia medica, 1994.
5 PERIOPERAČNÁ STAROSTLIVOSŤ V GYNEKOLÓGII
Ciele

Pochopiť význam dôležitosti gynekologickej perioperačnej starostlivosti

Charakterizovať jednotlivé druhy gynekologických operácií (výhody, nevýhody)

Popísať predoperačnú prípravu pri gynekologických operáciach

Popísať intraoperačnú a pooperačnú starostlivosť pri gynekologických operáciach

Zabezpečiť prevenciu komplikácií
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
104

Vedieť posúdiť operačné riziko

Vysvetliť význam dočasnej sexuálnej abstinencie v pooperačnom období

Vedieť správne viesť ošetrovateľskú dokumentáciu

Poznať a vedieť realizovať vybrané edukačné aktivity pre perioperačné programy
5.1 Legislatívne východiská
Rozsah činnosti pôrodnej asistentky pri perioperačnej starostlivosti je definovaný v:
 Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore pôrodná asistencia, Vestník MZ SR, čiastka
17-23, ročník 54, zo dňa 1. apríla 2006
 Vyhláške MZ SR č. 364/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov O rozsahu praxe
poskytovanej sestrou/pôrodnou asistentkou ....:
o § 4 Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou
samostatne
(1) a) identifikuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencii ženy, rodiny a komunity a
zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou
alebo umieraním,
b) rozhoduje o všetkých úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia pôrodnej
asistencie v závislosti od zistených potrieb ženy, rodiny a komunity, ktorej poskytuje
pôrodnú asistenciu,
e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám ženy
a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku
starostlivosť,
h) edukuje ženu o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane
ochorení prsníka,
i) vedie ošetrovateľskú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej asistencii, kontroluje a
analyzuje záznamy v dokumentácii; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre
potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
j) používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve a v pôrodníctve,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
105
m) informuje ženu o poskytovaní pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti v
potrebnom rozsahu,
p) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych
pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a
sterilizáciu aj vykonáva.
(4) Na základe indikácie lekára pôrodná asistentka samostatne
a) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
b) odoberá biologický materiál,
c) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú
zásah lekára,
d) zavádza permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,
e) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele,
f) podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a
parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára
o § 5 Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou v
spolupráci s lekárom
Pôrodná asistentka vykonáva aj ošetrovateľské výkony a výkony v pôrodnej asistencii,
ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri
c) uskutočňovaní metód asistovanej reprodukcie,
d) ochorení prsníka,
e) diagnostike a liečbe gynekologických ochorení.
5.2 Charakteristika perioperačnej starostlivosti
Gynekologické operácie ako invazívny spôsob liečby, obvykle zaraďujeme medzi liečebné
výkony, menej často medzi výkony diagnostické. Samotná indikácia operácie úzko súvisí
s aktuálnym zdravotným stavom ženy, medicínskou diagnózou, druhom operačného výkonu a
naliehavosťou riešenia. Termín operácie je prísne individualizovaný vo vzťahu k operačnému
výkonu a priebehu menštruačného cyklu s tým, že najvhodnejším obdobím pre operáciu je
obdobie po menštruácii, pretože v čase menštruačného krvácania sa zvyšuje krvácavosť
a tesne pred menštruáciou by vplyvom prekrvenia brušných orgánov boli väčšie krvné straty.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
106
Perioperačné obdobie môžeme rozdeliť:

Predoperačné obdobie – ide o obdobie rozhodnutia sa pre operačnú intervenciu,
končiace prevozom ženy na operačný sál. Je to obdobie psychickej a fyzickej prípravy
na operačný výkon. Zahŕňa prijatie ženy, stanovenie diagnózy, predoperačné
posudzovanie a predoperačnú prípravu.

Intraoperačné obdobie – začína uložením ženy na operačný stôl a končí prijatím ženy
na pooperačnú ošetrovaciu jednotku.

Pooperačné obdobie – začína prijatím ženy na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS),
alebo pooperačnú izbu, resp. štandardnú ošetrovaciu pooperačnú jednotku a končí až
úplným a kompletným zotavením sa z operácie. Pooperačné obdobie delíme na 3 fázy:
o bezprostredná (postanestetická), za ktoré pokladáme prvé 2 hodiny po jednoduchších
operačných zákrokoch a prvých 6 hodín po náročných operáciách, ktoré je
charakterizované – postupným odbúravaním anestetík, analgetík a svalových relaxancií,
postupným návratom vedomia a svalového napätia, obnovou fyziologických reflexov,
obnovou spontánneho dýchania a pod.,
o
intermediálna - začína sa kompletným zotavením sa z narkózy, trvá počas hospitalizácie
a končí prepustením pacientky do domácej starostlivosti,
o
rekonvalescenčná - je prechodné obdobie, od prepustenia ženy z nemocnice až do
úplného uzdravenia.
5.3 Druhy gynekologických operácií
Gynekologické operácie delíme podľa rozsahu, prístupu,
nevyhnutnosti a naliehavosti a
podľa účelu takto :
1) podľa rozsahu - malé operácie, miniinvazívne operácie, veľké operácie,
2) podľa prístupu - vaginálne operácie, abdominálne operácie,
3) podľa stupňa nevyhnutnosti a naliehavosti - urgentné operácie, plánované operácie,
elektívne operácie
4) podľa účelu - probatórne operácie, paliatívne operácie, rekonštrukčné operácie,
konštrukčné operácie, ablatívne operácie.
5.3.1 Delenie operácií podľa rozsahu
Malé operácie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
107

operácie, ktoré trvajú krátko, nevyžadujú náročné predoperačné vyšetrenie, nevyžadujú
hlbokú anestéziu,

patria sem : operácie na vulve/jednoduchá vulvektómia, excízia, discízia, extirpácia
cystis vulve/, operácie v pošve /probatórna excízia z pošvovej časti krčka maternice/,
dilatácia krčka maternice, kyretáž krčka alebo tela maternice, vákuumaspirácia,
odstránenie cervikálneho polypu, punkcia Dougllasovho priestoru, incízia a drenáž
Dougllasovho priestoru, diatermokoagulácia porcia, discízia hymenu pri vrodenej atrézii
hymenu, biopsia – odber tkaniva na histopatologické vyšetrenie, atď.
Ambulantné operačné techniky

kryochirurgia – liečba zmien na cervixe krčka maternice pri začínajúcich zmenách
epitelu, vykonáva sa zmrazovaním tekutým dusíkom,

laser CO2 – rýchla deštrukcia patologického tkaniva s minimálnou jazvou po výkone,
bez anestézie je metóda bolestivá. Nasmerovaným laserovým lúčom sa dá previesť rez,
excízia, konizácia a aj vulvektómia,

LEEP technika – princípom je elektrodiatermia, vaginálnou kľučkou rôznej veľkosti
ambulantne vykonávame excíziu tkaniva z cervixu.
Miniinvazívna operačné techniky v gynekologickej operatíve (MICH)
MICH je zaraďovaná medzi najmodernejšie operačné techniky, medzi ktoré patrí:

laparoskopia (LSK, LPSK) - je využívaná ako diagnostická i ako terapeutická operačná
metóda, touto metodikou sa dá operovať na maternici, na vaječníkoch, na vajcovodoch,
lymfatických uzlinách, atď.. Je to miniinvazívna operačná metóda, ktorou sa môžu robiť
malé
i veľké
chirurgické
operácie
s minimálnym
poškodením
kožného
krytu
a podkožných vrstiev, sú relatívne nebolestivé, pri výkone je minimálna krvná strata,
neoplyvňuje zásadne fertility.

hysteroskopia (HSK) - je využívaná ako diagnosticko-terapeutická metóda na vyšetrenie
materničnej dutiny a materničného hrdla. Najčastejšie sa používa k cielenej biopsii,
k odstráneniu zrastov na rodidlách, polypov, myómov, k odstráneniu IUD, k ablácii
endometria pri nepravidelnom krvácaní, atď.
MICH je charakterizovaná nasledovne :
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
108

využíva endoskopické metódy s cieľom minimalizovať intenzitu a rozsah operačnej rany
pri riešení patologického stavu a zároveň o zachovať fyziologický stav orgánov a tkanív,
ktoré bezprostredne nesúvisia s operačným výkonom,

postupne nahrádzajú klasické laparotomické operačné techniky,

vyžaduje zmenu prístupu k liečbe ženy,

vyžaduje zmenu technického vybavenia k operačnému zákroku,

vyžaduje zmenu prístupu anestéziológa, ktorý má nové nároky na predoperačnú
prípravu a perioperačný monitoring,

vyžaduje si plánovanie operačného termínu vo vzťahu k menštruačnému cyklu
(sterilizácia – po ukončení cyklu, endometrióza – 2. deň po ovulácii, hysteroskopia
- vykonáva sa v proliferačnej fáze cyklu, na riešenie sterility je vhodná ovulačná fáza
cyklu), resp. rešpektovanie požiadaviek operatéra,

vyžaduje nové ošetrovateľské postupy a aktivity v pooperačnom období.
Výhody MICH

znižuje sa pooperačná bolestivosť,

znižuje sa výskyt pooperačných komplikácií,

znižujú sa krvné straty, riziko tromboembólie a riziko vzniku pooperačných adhézií,
skracuje sa doba hospitalizácie a rekonvalescencie,

znižujú sa aj ekonomické náklady súvisiacich s MICH.
Nevýhody MICH

zvyšuje sa samotný čas trvania operačného zákroku,

zvyšuje sa riziko, najmä riziko vzniku špecifických anesteziologických komplikáci
Kontraindikácie MICH

absolútnou kontraindikáciou je zápalový proces v pošve a malej panve,

relatívnou je krvácanie z uteru pre zlú vizualizáciu operačného terénu,

nemožnosť uskutočniť výkon v celkovej anestézii,

nemožnosť uskutočniťvýkon v predpísanej polohe (Trendelenburgova poloha),

vysoké riziko vzniku tromboembolického ochorenia,

prítomnosť nádorových útvarov väčších ako 12. týždeň gravidity,

prítomnosť gravidity trvajúcej dlhšie ako 12 týždňov,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
109

stav po predchádzajúcich operačných výkonoch plánovaných v tom istom mieste,

obezita ženy ako významný rizikový faktor.
Veľké operácie

sú operácie vyžadujúce dlhšiu anestéziu a zvýšenú pooperačnú starostlivosť,

vykonávajú sa z dvoch prístupových ciest: brušnej (abdominálnej) a pošvovej
(vaginálnej)

patria sem: hysterectómia vaginalis (odstránenie maternice pošvovou cestou), conisatio
cervicis (kruhové vyrezanie exocervixu, amputatio portionis vaginalis uteri) odstránenie
vaginálnej časti krčka maternice, kyretáž materničného hrdla, resp. frakcionovaná
kyretáž, operácie na maternici (enucleatio myomatis, hysterectómia abdominalis,
hysterectómia abdominalis cum adnexetómia bilateralis, rozšírená hysterectómia
(adnexetómia+väzivo v okolí+lymfatické uzliny), operácie na adnexoch (salpingektómia,
adnexetómia, sterilisatio, atď), operácie v gynekologickej urológii TVT - voľná vaginálna
kľučka, obnovenie elastických vlastností parauretrálneho spojiva.
5.3.2
Delenie operácií podľa operačného prístupu
Vaginálny prístup
Vaginálny prístup sa volí najmä pre výkony na vonkajších rodidlách, stenách pošvy, na krčku
maternice, ale aj pre vybratie maternice pri jej zostupe. Vaginálny prístup je výhodnejší
a ľahší aj pri obéznych ženách, u starých a anemických žien.
Výhody vaginálneho prístupu:

menšia operačná rana,

menšie a kratšie trvajúce pooperačné bolesti,

kratšia a plytšia anestézia,

zriedkavejšie sekundárne hojenie a rozpad rany,

rýchlejšie zotavenie,

menšia možnosť vzniku operačného šoku a infekcie, menšia krvná strata,

neprítomnosť jazvy na brušnej stene.
Nevýhody vaginálneho prístupu

nemožnosť prezrieť orgány brušnej dutiny,

nemožnosť prehmatať orgány brušnej dutiny,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
110

nemožnosť vykonať aj chirurgickú operáciu iného brušného orgánu (apendektómia).
Abdominálny prístup
Abdominálny prístup je vhodný najmä pri operáciach nádorových ochorení ženských
pohlavných orgánov, pri pozápalových stavoch a iných nepravidelnostiach vnútorných
pohlavných orgánov.
Nevýhody abdominálneho prístupu:

rozsahom operačného výkonu viac zaťažujú ženu,

je väčšia možnosť operačnej traumy,

väčšia možnosť infekcie rany,

väčšia možnosť pooperačných komplikácií,

operácia je pre ženu zaťažujúca aj po psychickej stránke,

operácia na rodidlách ženy vyvoláva strach z narkózy, bolesti, výsledkov z histológie,
z pooperačných komplikácií, ale aj obavy z následkov v oblasti pohlavného života.
Výhody abdominálneho prístupu:

kontrola okolitých brušných orgánov.
5.3.3 Delenie operácií podľa stupňa nevyhnutnosti a naliehavosti
Urgentné operácie

urgentná operácia je taká, ktorá je životne dôležitá (náhle brušné príhody,
mimomaternicové tehotenstvo, ruptúra, torkvácia cysty).
Plánované operácie

plánovaná operácia je operácia , ktorá sa uskutočňuje pre obnovu zdravia ženy, i keď nie
je bezpodmienečne nutná pre život.
Elektívne operácie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
111
o
operácia, ktorá sa vykonáva na požiadanie ženy, ale nie je nevyhnutná pre život,
zvyšuje však životný komfort ženy (plastiky na pohlavných orgánoch).
5.3.4
Delenie operácií podľa účelu
Probatórne operácie

sú operácie slúžiace k určeniu rozsahu patologického procesu, resp. na potvrdenie
diagnózy /pri nádorových procesoch a pod.).
Paliatívne operácie

sú operácie, ktorých cieľom je zmiernenie príznakov chorobného procesu, resp.
vyliečenia chorobného procesu (pri nádorových ochoreniach pohlavných orgánov,
plastika močovodov, ureostómia a pod.).
Rekonštrukčné operácie

slúžia k náhrade poškodených tkanív po úrazoch pohlavných orgánov.
Konštrukčné operácie

sú operácie vedúce k úprave vrodených orgánových alebo tkanivových chýb ( vrodená
aplázia pošvy a pod.) .
Ablatívne operácie

sú operácie predstavujúce odstránenie orgánov alebo ich častí (odstránenie prsníka pri
nádorovom ochorení a pod.) .
5.4 Indikácie chirurgickej liečby
Operačný zákrok na ženských pohlavných orgánoch má svoje zvláštnosti a preto je dôležité
posúdiť výšku operačného rizika. Rozhodujúcimi faktormi operačného rizika sú - vek ženy,
celkový zdravotný stav, očakávaná fyzická záťaž po operácii, stav plodnosti. V reprodukčnom
veku dávame prednosť plastickým úpravám pošvy, v postmenopauzálnom veku sa uzatvára
pošvový vchod. Operačný zákrok okrem somatických ťažkostí nesie so sebou aj výrazné
psychické zmeny, ktoré spôsobuje najmä strach z anestézie, strach a obava z histologického
výsledku, obava z možných následkov v oblasti sexuálneho života až koniec sexuálnej
aktivity, ovplyvnenie reprodukčnej schopnosti, strach z predčasnej menopauzy, strata
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
112
ženskosti, zmena vnímania sexuálnej role vo vzťahu k partnerovi ako aj samotná
hospitalizácia sú pre ženu často mimoriadne stresujúce.
Najčastejšími dôvodmi ( indikáciami) k chirurgickej intervencii v gynekológii patria:

krvácanie z rodidiel,

náhle príhody brušné v gynekológii a pôrodníctve,

nepravidelné polohy ženských pohlavných orgánov,

nádorové ochorenia.
Krvácanie z rodidiel
Prejavuje najčastejšie ako slabý, hnedý, hnisavý vaginálny výtok až po
jasnočervené
krvácanie s veľkými masívnymi stratami krvi, ktoré môžu byť akútne, alebo chronické.
Krvácanie z rodidiel poznáme :

hypermenorea - je nadmerné a predĺžené krvácanie z rodidiel v čase menštruácie,
ktoré môže byť spôsobené organickými zmenami (nádorové ochorenia, endometrióza,
polypy) , resp. funkčné poruchy (nepravidelné odlučovanie endometria),

intermenštruačné krvácanie - krvácanie v intervaloch medzi menštruačnými cyklami
(polypy, myómy, iné nádory),

postmenopauzálne krvácanie - objavuje sa s časovým posunom po menopauze ,

dysmenorea - bolestivá menštruácia, ktorej príčinou býva najmä endometrióza.
Náhle príhody brušné
Náhle príhody brušné vznikajú náhle, z plného zdravia a môžu ženu ohroziť na živote.
Osobitný význam má bolesť pri dráždení pobrušnice až šokový stav pri krvácaní do dutiny
brušnej. Náhle príhody brušné sa prejavujú ako:

kŕčovité, kolikovité bolesti v podbrušku,

oneskorenie alebo chýbanie menštruácie,

vaginálne krvácanie,

bolestivý infiltrát v oblasti vaječníkov (torzia cysty),

intraperitoneálne krvácanie,

zväčšený uterus (torzia uteru),

hmatná rezistencia v oblasti ovárií
(torzia ovariálneho nádoru).
Nepravidelné polohy ženských pohlavných orgánov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
113
Nepravidelné polohy ženských pohlavných orgánov sa najčastejšie sa prejavujú nasledovne
ako:

inkontinencia moču (pri kašli, smiechu, námahe, zmene polohy),

opakované dyzurické ťažkosti,

pocit tupého ťahu v podbruší, pocit vypadnutia,

časté bolesti v krížovej oblasti,

pocit tlaku pred rodidlami pri chôdzi (pri prolapse maternice),

zapáchajúci výtok z pošvy (pri mokvaní dekubitálnych vredov na krčku maternice).
Nádorové ochorenia
K nádorovým ochoreniam na pohlavných orgánoch ženy patria:
pravé a nepravé nádory, zhubné a nezhubné nádory, prekancerózy (bližšie delenie
a charakteristiky sú uvedené v učebniach gynekológie, gynekologického ošetrovateľstva)
Najčastejšie prejavy sú :
kontaktné krvácanie pri nádorovom ochorení krčka maternice,
pruritus vulvy s následným zápalovým procesom, nepravidelné krvácanie, hnisavý vodnatý
výtok, krvácanie v postmenopauze,
palpačne zväčšený uterus, bolesť v podbrušku, časté močenie, chudnutie.
Nádorové ochorenia sa diagnostikujú vyšetrovacími metódami:

5.5
kolposkopia, cytológia, biopsia, histológia.
Špecifiká predoperačnej prípravy
Predoperačná príprava sa začína rozhodnutím o operačnom zákroku. Cieľom predoperačnej
prípravy je odhaliť špecifické faktory ovplyvňujúce operačné riziko a vytvoriť podmienky
pre bezpečný a nekomplikovaný priebeh operácie, anestézie (inhalačná, venózna, spinálna,
epidurálna), pooperačného obdobia vrátane liečebnej rehabilitácie (liečebného telocviku),
poznať rozsah a náročnosť operačného výkonu. V rámci predoperačnej prípravy je tiež
veľmi dôležitá psychická príprava a získanie informovaného súhlasu pacienta s operáciou.
Informovaný súhlas - potreba poučenia a získania súhlasu ženy s operačným zákrokom
(operáciou), anestéziou alebo liečebným, či diagnostickým výkonom, potvrdený svojim
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
114
podpisom. Je vhodné, aby aj v detskom veku, zákonný zástupca svoj súhlas s operačným
zákrokom u dieťaťa potvrdil svojim podpisom.
Psychická príprava – hospitalizácia a zvlášť operácia je pre každú ženu mimoriadne
stresujúca udalosť. Strach a úzkosť v očakávaní výsledku operácie, hanblivosť pre časté
odhaľovanie intímnych častí vlastného tela, bolesť sú často príčinami aj osobnostných zmien,
ženy, prežívania nepríjemných pocitov z telesného vzhľadu a osobnej identity, možnej zmeny
pooperačného sexuálneho prežívania, zmenenej sexuálnej aktivity, zmenenej reprodukčnej
schopnosti, straty ženskej príťažlivosti a vôbec vnímania seba samej ako aj plnenia role
rodinnej, rodičovskej a spoločenskej, možným zrútením sa životných istôt a plánov, dokonca
sú i priamym ohrozením života. Žena reaguje depresiou, plačlivosťou, verbálnou agresiou aj
voči zdravotníckemu personálu, zhoršením životného komfortu, prejavovaným utrpením,
zmenou pohľadu na životné hodnoty, zmenou životného štýlu a preto kladieme dôraz na:

aktívnu stabilizáciu psychického stavu,

primeranú informovanosť ženy lekárom o plánovanom operačnom výkone,
o aktuálnom zdravotnom stave, o potrebe písomného súhlasu s výkonom,

primeranú
informovanosť
ženy
pôrodnou
asistentkou
o ošetrovateľských
intervenciách v rámci predoperačnej prípravy a pooperačnej starostlivo(problematika bolesti
a jej tlmenie, hygienická starostlivosť-zvýšená hygiena genitálu, LTV, ošetrovanie operačnej
rany, starostlivosť o drény a katétre, vyprázdňovanie moča a stolice (permanentný katéter,
meteorizmus, obstipácia), o možnosti vedľajších účinkov anestetík (nauzea, zvracanie),
pozornosť venovať aj otázkam sexuálneho života po operácii (sexuálna abstinencia cca šesť
týždňov!),

informovať o následnej starostlivosti na špecializovanom pracovisku (onkológia)
alebo
v primárnej zdravotnej starostlivosti (rajónny gynekológ, domáca starostlivosť,
ADOS),

priebežne realizovať, už v primárnej zdravotnej starostlivosti, edukačné aktivity
s problematikou predoperačnej a pooperačnej starostlivosti.
Predoperačná príprava
Predoperačná príprava obsahuje klinické vyšetrenia ženy zamerané najmä na diagnostiku
operačných rizikových faktorov. Zároveň sa uskutočňuje celý rad základných a špeciálnych
gynekologických, resp. pôrodníckych vyšetrení na spresnenie diagnózy. Je predpísaný určitý
presný rozsah vyšetrení vo vzťahu k operačnému riešeniu s určitou dobou platnosti ( 14 dní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
115
1 mesiac u plánovaných operácií, u urgentných stavov 12 až 24 hod., u detských pacientov 1
týždeň). O dobe platnosti rozhoduje lekár
– operatér, gynekológ-pôrodník spolu
s anesteziológom, interným, resp. chirurgickým konziliárnym lekárom a inými potrebnými
odborníkmi, je zamerané na posúdenie operačného rizika, ktoré podmieňujú najmä tieto
faktory:

vek,

stav výživy,

rovnovážny stav tekutín a elektrolytov v organizme,

celkový zdravotný stav - treba venovať pozornosť aj systémovým ochoreniam, ktoré by
mohli značne zvýšiť operačné riziko (kardiovaskulárnym ochoreniam, krvným,
urologickým, neurologickým ochoreniam a ochoreniam GIT-u, poruchám krvnej
zrážanlivosti, akútnym infekciám horných dýchacích ciest, chronickým a obštrukčným
ochoreniam pľúc ),

pravidelné užívanie liekov pri iných systémových ochoreniach,

udržanie psychickej rovnováhy ženy na primeranej úrovni,

významné miesto v predoperačnej príprave má predanestetické vyšetrenie, pri ktorom sa
venuje pozornosť najmä :
o kontrole laboratórnych výsledkov, záverom iných odborných vyšetrení (preliečenie
vaginálnych a močových zápalových ochorení),
o cielenému fyzikálnemu vyšetreniu vo vzťahu k vykonávanej anestézie ako i operačnému
výkonu,
o cielenému anestéziologickému vyšetreniu,
o voľbe premedikácie (podávanie liekov pred anestéziou) k bezprostrednej predoperačnej
príprave,
o
zavedeniu invazívnych vstupov,
o
prevencii TECH (bandážovanie DK),
o kompletizácii zdravotnej dokumentácie.
Premedikácia a jej úloha pri operačnom zákroku :
Premedikáciu podávame asi 1 hodinu pred začiatkom operácie, resp. anestézie. Súčasťou
premedikácie je aj podanie hypnotík, sedatív, barbiturátov, analgetík - v predvečer operácie.
Po podaní premedikácie je žena transportovaná na operačnú sálu.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
116
Úlohou premedikácie je :

zmierňovať strach a úzkosť,

zmierňovať hypnotický účinok anestetík,

znižovať saliváciu v dutine ústnej,

znižovať sekréciu v dýchacích cestách,

ovplyvňovať pooperačné zvracanie, nauzeu,

oslabiť vagové reflexy (porucha dýchania z podráždenie bránice)

navodiť bazálnu analgéziu.
Urgentné operačné výkony si vyžadujú 1-2 hodinový posun pre úpravu homeostázy
organizmu, celkové zlepšenie zdravotného stavu a zamedzenie možnej aspirácie žalúdočného
obsahu. Pri masívnom krvácaní je samozrejme žena operovaná ihneď.
Odklad plánovanej operácie sa koná v prípadoch akútnych ochorení, resp. minimálne 2
týždne od ich prekonania. Ide o tieto stavy :

akútne infekčné stavy,

akútne ochorenia dýchacích ciest a pľúc,

akútne kardiovaskulárne ochorenia /IM/,

iné akútne, resp. dekompenzované systémové ochorenia.
5.5.1 Intervencie pôrodnej asistentky (PA) v predoperačnom období
Dĺžka predoperačného obdobia závisí od predoperačnej prípravy, ženu je potrebné pripraviť
po fyzickej a psychickej stránke. V našich podmienkach sa v informatívnom rozsahu obe
realizujú ešte pred nástupom do nemocnice, na realizáciu operačného výkonu a po nástupe do
nemocničnej starostlivosti sa vykonávajú tieto intervencie :

povinnosť vytvoriť intimitu prostredia, udržať psychickú stabilitu, zabezpečiť pokoj na
posteli,

vysvetliť
potrebu
a priebeh
predoperačnej
prípravy
v rozsahu
požadovaných
laboratórnych vyšetrení,

základných a špeciálnych gynekologicko-pôrodníckych vyšetrení, systémových vyšetrení,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
117

konziliárnych vyšetrení iných medicínskych odborníkov a predanesteziologického
vyšetrenia,

zdôvodniť potrebu diétneho predoperačného režimu,

zdôvodniť potrebu črevnej očisty (podanie očistnej klyzmy),

zdôvodniť potrebu prípravy operačného poľa - hygiena kože, hygiena pošvy,
odchlpovanie, či holenie,

zdôvodniť potrebu celkovej hygieny pred operačným výkonom,

vysvetliť ordinované vyšetrovacie metódy,

podľa ordinácie lekára vykonať potrebné predoperačné výkony:
o
zavedenie i.v. kanyly, permanentného katétra do močového mechúra,
o
výplach – dezinfekcia pošvy,
o
bandáž dolných končatín elastickým obvínadlom, alebo založením elastických
pančúch ako prevencii proti tromboembolickým komplikáciam,

zdôvodniť potrebu odstránenia zubných náhrad, okuliarov, laku na nechtoch, načúvacích
prístrojov a iných kompenzačných pomôcok,

pripraviť ženu na vyšetrenie anestéziológom,

podať informáciu o priebehu, trvaní operácie, resp. o zložení operačnej skupiny,

technika bandáže DK, holenia, cievkovania a ostatných predoperačných výkonov je
spracovaná v učebniciach ošetrovateľských techník ( Krišková, Kozierová).
5.5.2 Intervencie PA v bezprostrednej operačnej príprave (deň pred operáciou)

rozsiahlosť predoperačnej prípravy je v priamej závislosti na druhu a náročnosti
operačného výkonu, na využívanom systéme anestézie,

uskutočniť predoperačný rozhovor o očakávanej operácii - oboznámiť ženu s miestom
operácie, so zložením operačnej skupiny, dĺžkou operácie, priebehom a miestom
pooperačnej starostlivosti, so starostlivosťou o operačnú ranu ,

ak sa dá umožniť prítomnosť najbližšej osoby,

zmierniť strach a úzkosť vhodnou komunikáciou,

vykonať nácvik techník liečebného telocviku po gynekologických operáciách (dýchanie,
vykašliavanie, izometrické cvičenia končatín ),

oboznámiť s problémom ako sa bude riešiť pooperačná bolesť,

oboznámiť s pred a pooperačným diétnym režimom,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
118

zabezpečiť potrebnú konzultáciu iných medicínskych odborníkov,

zabezpečiť podpísanie informovaného súhlasu (u neplnoletých zákonného zástupcu),

zabezpečiť podanie očistnej klyzmy ( pozri v učebnici Ošetrovateľské technuiky)
v predvečer operácie, !! očistná klyzma sa nepodáva u akútnych a urgentných
stavov!!,

pripraviť operačné pole - hygiena, odchlpenie - holenie, dezinfekcia,

kontrola kože po odchlpení, akékoľvek patologické prejavy hlásiť lekárovi,

zabezpečiť celkovú hygienu vrátane zvýšenej hygieny genitálu, hygieny vlasov, nechtov
na dolných a horných končatinách, odstránenie laku na nechtoch (potreba posudzovania
periférnej cirkulácie krvi – cyanotické sfarbenie lôžok nechtov), odstránenie iných
kozmetických prípravkov,

vysvetliť úpravu diétneho režimu v predoperačnom a pooperačnom období – ľahšia
strava, cca 8 hod. pred operáciou neprijímať nič per os, ani vodu (označenie na nočnom
stolíku, v dokumentácii), posledné jedlo na obed, odpoludnia a večer len
tekutiny, od
22,00 – 24,00 hod neprijímať už ani tekutiny, nefajčiť,

sledovať celkový súčasný zdravotný stav,

podať ordinovanú premedikáciu na noc,

nezabúdať na priebežnú kompletizáciu zdravotnej dokumentácie.
5.5.3 Intervencie PA v deň operácie
V deň operácie je z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou
nevyhnutné:

ústretová, upokojujúca, ale efektívna komunikácia,

pred postavením sa z postele založiť bandáž dolných končatín ako prevenciu TECH
(elastické obvínadlo, elastické antiembolické pančuchy, resp. medikamentózna podpora),

kontrola ženy v súvislosti s príjmom per os (absolútny zákaz príjmu per os čohokoľvek),

zabezpečiť vyprázdnenie močového mechúra prirodzeným spôsobom, resp. cievkovaním,

zabezpečiť opätovné podanie očistnej klyzmy,

zabezpečiť vykonanie rannej hygieny,

dlhé vlasy uviazať do chvosta, resp. uzla, odstrániť vlasové spony,

odložiť osobné prádlo, použiť nemocničné prádlo (hygienické predpisy pre chirurgické
pracoviská),
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
119

zabezpečiť odloženie cenností, kompenzačných pomôcok spôsobom na to určeným,
o prevzatí cenností spísať protokol pred svedkom,

skontrolovať dutinu ústnu (protéza, žuvačky, kývajúce sa zuby),

skontrolovať prípravu operačného poľa (hygiena, holenie, dezinfekcia),

aplikovať 30 – 45 minút pred začiatkom operácie ordinovanú premedikáciu (zníženie
salivácie, lepšie navodenie anestézie, sedatívny účinok),

zabezpečiť invazívne vstupy,

zaviesť permanentný katéter do močového mechúra,

dopĺňať priebežne zdravotnú dokumentáciu,

transport ženy na operačnú sálu spolu s kompletnou zdravotnou dokumentáciou.
5.5.4 Intervencie PA pri akútnej (urgentnej) operácii
Pri akútnej (urgentnej) operácii je zdravotná starostlivosť modifikovaná nasledovne:

všetky ordinované vyšetrenia uskutočňovať

zabezpečiť informovaný súhlas pacientky,

kompletizácia zdravotnej dokumentácie,

podľa aktuálneho zdravotného stavu uskutočniť hygienickú očistu ženy,

zabezpečiť uloženie cenností a kompenzačných pomôcok, spísanie protokolu pred
akútne „STATIM“ alebo rýchlo „CITO“,
svedkom,

! Nepodávať očistnú klyzmu !,

aplikovať ordinovanú premedikáciu,

zabezpečiť iné potrebné ordinácie podľa požiadavky operatéra,

založiť a priebežne dopĺňať dokumentáciu,

zabezpečiť transport na operačnú sálu spolu s kompletnou dokumentáciou.
5.6 Intervencie PA v intraoperačnom období
Všetky intervencie v tomto období sú zabezpečované zdravotníckym personálom operačnej
sály (operačný tím, inštrumentárka - sterilná PA, obiehajúca PA), ktorí vykonávajú najmä
tieto intervencie :

ochrana pred infekciou a zranením,

ochrana pred poranením na operačnom stole,

udržiavanie operačnej polohy,

používanie vhodných ochranných pomôcok,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
120

sledovanie monitoringu vitálnych funkcií,

realizácia potrebných ošetrovateľských výkonov,

evidencia použitých chirurgických nástrojov a zdravotníckeho materiálu,

vedenie presnej zdravotnej dokumentácie počas operácie (operačný protokol),

potreba zabezpečenia postele a pooperačnej izby (v našich podmienkach JIS),

ďalšia ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná na JIS a na štandardnej pooperačnej
jednotke,

priebežne dopĺňať ošetrovateľskú dokumentáciu /operačný protokol/, operačný deň
označujeme ako nultý operačný deň.
5.7 Špecifiká pooperačnej starostlivosti
Pooperačná starostlivosť o ženu začína v čase prebúdzania z anestézie a trvá až do
prepustenia do domácej starostlivosti. Je zameraná na :

zotavenie sa z anestézie,

sledovanie stabilizácie zdravotného stavu ženy - kedy sama spontánne a voľne dýcha,

má stabilizovaný krvný obeh (nemá cyanotické prejavy) a poruchy hemokoagulácie,

reaguje na podnety,

je orientovaná ale ospalá,

obnovuje sa svalové napätie,

obnovuje sa spontánne dýchanie,

obnovujú sa ochranné fyziologické reflexy.
Po splnení týchto kritérií je žena obvykle prekladaná na tzv. prebúdzaciu izbu, resp. na
anestéziologicko-resuscitačnú jednotku, JIS, resp. štandardnú pooperačnú ošetrovaciu
jednotku. PA v tomto období monitoruje a priebežne zaznamenáva:

zabezpečenie merania vitálnych funkcií
(á 15 min. meranie TK,TT,D,P
- neskôr
každých 30 min. až 1 hod.),

sledovanie vedomia (orientácia miestom, osobou, časom, priestorom, situáciou),

sledovanie stavu zreníc,

zabezpečenie dostatočného príjmu tekutín parenterálne (infúzne roztoky s vitamínmi
a minerálnymi látkami),

sledovanie funkčnosti katétrov, drénov, resp. nazogastrickej sondy,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
121

zabezpečenie pooperačnej polohy (stabilizovaná poloha - pri nauzei, zvracaní, Fowlerova
poloha - pri dýchacích ťažkostiach, Trendelenburgova poloha - v pôrodníctve) podľa
požiadaviek operatéra,

po obnovení prehĺtacieho a zvracacieho reflexu sa žena ukladá do polohy na chrbát,

sledovanie krvácania (z rodidiel, operačnej rany - vnútorné krvácanie, drenážna sekrécia,

poruchy hemokoagulácie, telesná teplota a farba akrálnych častí tela často signalizujú
poruchu periférnej cirkulácie),

medikamentózne tíšenie bolesti (lieky podávame najmä v deň operácie po prebudení
z anestézie a na noc, obvykle parenterálne),

sledovanie vyprázdňovania močového mechúra ( ako preventívne opatrenie proti vzniku
ascendentnej infekcie urogenitálneho systému zavádzame permanentný katéter). Táto
drenáž je štandardne robená u všetkých urogynekologických operácií a je odstránená až
keď má žena číry, slamovožltý moč,

starostlivosť o črevnú peristaltiku – po laparotómii i vaginálnej operácii na 24 - 48 hod.
nastáva prechodný útlm črevnej peristaltiky prejavujúci sa vznikom plynatosti – po
výkone nafúknutosťou, nevoľnosťou, bolesťami až kolikovitého charakteru v celom
bruchu - vznikom
meteorizmu. Príznaky meteorizmu ustúpia po operácii bez
komplikácií obvykle spontánne do 48 hod. Dôležitý je aj odchod prvej pooperačnej
stolice 2. – 3. deň po operácii, ak nie, podáva sa glycerínový čípok alebo laxatívna
mikroklyzma. Ústup plynatosti ako aj odchod prvej stolice urýchli najmä včasná
mobilizácia (pooperačná LTV, skoré vstávanie, reedukácia chôdze),

posúdenie kože a slizníc (fyziologický odtieň od bledoružovej po červenú), biela až
bledá farba sú u ženy príznakmi vyvíjajúceho sa šoku, resp. u ženy so stratou krvi
červenofialová až fialová (cyanóza). Farba kože a slizníc hovorí o čiastočnej, alebo
úplnej prekážke v dýchacích cestách,

úprava pooperačného stravovania,
ponechávame parenterálnu výživu infúziou nultý
a prvý deň po operácii, tekutú stravu podávame od 2. dňa po operácii, od 4.-5. dňa
podávame ľahkú stravu a podľa zdravotného stavu ženy predpisujeme stravu racionálnu,

sledovanie krytia operačnej rany - operačná rana môže mierne zakrvácať, v priebehu 3
dní sa začína zaceľovať fibrínovým krytím, krvácanie sa nezväčšuje. Výnimku tvoria
rany, ktoré sa drenujú a secernujú sekréty s prímesou krvi, hnisu a pod.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
122

starostlivosť o operačnú ranu – dodržiavajú sa zásady aseptického ošetrovania, hojenie
rany urýchľuje hydroterapia, ktorá sa realizuje formou teplých spŕch po 24 hod. po
operácii, vlhké krytie sa z rany ihneď odstraňuje, od 3. pooperačného dňa sa rana nekryje,

7.-9. deň sa odstraňujú stehy (po vaginálnych operáciách sa rana nešije, prikladá sa
sterilná vložka),

starostlivosť o Redonovú
podtlakovú drenáž, ktorej úlohou je aktívne odsávanie
sekrétov, či krvi z retroperitoneálneho priestoru pri gynekologických operáciach a
používa sa aj pri pôrodníckych a prsníkových operáciách. PA sleduje funkčnosť
Redonového drénu, kontroluje množstvo, farbu, zápach, prímesy vytekajúcej tekutiny
a robí záznam do dokumentácie, na drenáž sa používajú vakuované systémy s nízkym
podtlakom (7-15 kPa) a s vysokým podtlakom (80-90 kPa), koniec drénu, ktorého
veľkosť je označená podľa Charrierovej stupnice ( pozri učebnicu ošetrovateľských
techník Krišková) je zavedený do jednorazovej sterilnej graduovanej nádoby so
skrutkovou objímkou, graduovaná nádoba má na objímke 2 tyčinky, ktoré sa pri
vytvorení podtlaku od seba odtiahnu, podtlak v graduovanej nádobe sa vytvára odsatím
vzduchu odsávacím zariadením, alebo Janettovou striekačkou. Pred odpojením od
odsávacieho zariadenia, po odsatí vzduchu, PA preruší odsávanie a uzavrie drenážnu
hadicu peánom, odpojí odsávacie zariadenie, veľmi rýchlo pripojí spojovaciu hadicu
z graduovanej nádoby svorkou na drén a odstráni peán,
Obrázok 45 Zavedená drenáž po laparatómii (foto z archívu autorov)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
123
Obrázok 46 Ústie drenážnej kanyly po laparatómii (foto z archívu autorov)
Obrázok 47 Drenáž v operačnom poli po mastektómii (foto z archívu autorov)

sledovanie funkčnosti aplikácie infúznej, resp. transfúznej liečby. PA zabezpečí polohu
miesta aplikácie, sleduje možné komplikácie - vznik edému, bolesti v mieste vpichu paravenózna aplikácia, hematóm, prepichnutie cievy, exantém po tele, zvýšená telesná
teplota, dýchavica, tachykardia, pokles TK, prudká bolesť v bedrovej oblasti, nauzea,
tlak na prsiach, sťažené dýchanie, úzkosť, dezorientácia,

prevenciu tromboembolickej choroby (TECH) zabezpečuje najmä včasná mobilizácia (od
1.dňa po operácii), skoré vstávanie a reedukácia chôdze,
vykonávanie cvičenia na
vykašliavanie s fixovaním operačnej rany, kondičných cvičení s využitím dýchania,
cievnej gymnastiky a izometrických cvičení končatín. Najdôležitejšou súčasťou cvičenia
je však polohovanie, vertikalizácia (vysadzovanie, skoré vstávanie) a reedukácia chôdze,

praktizovať liečebnú telesnú výchovu (LTV)
za účelom, cvičením zabrániť vzniku
pooperačných komplikácií, podporiť a urýchliť návrat fyziologických funkcií organizmu,
zabezpečiť vertikalizáciu ženy ( vysadzovanie, skoré vstávanie a reedukácia chôdze).
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
124
Význam cvičenia spočíva v prehĺbení pľúcnej ventilácie, zlepšení látkovej premeny, zlepšení
cirkulácie krvi, črevnej peristaltiky, zlepšení prekrvenia v malej panve a tým i v urýchlení
hojenia operačnej rany, v zlepšení celkovej fyzickej a psychickej kondície.

cviky pre hlboké dýchanie (dýchacia gymnastika),

cviky pre vykašliavanie,

izometrické cviky dolných a horných končatín,

cievna gymnastika,

polohovanie ženy,

vertikalizácia (vysadzovanie, skoré vstávanie a reedukácia chôdze,

cvičenia panvového dna,

posturálna (denná optimálna pohybová aktivita) životospráva,

všetky činnosti PA priebežne zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie (operačný
protokol).
5.7.1 Pooperačné komplikácie
Pooperačné komplikácie môžeme diferencovať ako včasné a neskoré.

včasné komplikácie vznikajú 12-24 hodín po operácii, sú miestne a celkové,
o
miestne komplikácie (komplikácie v mieste operácie), ktoré sa najčastejšie prejavujú
ako krvácanie v rane a objavenie sa patologického obsahu v rane (hnis, moč, črevný
obsah),
o
celkové komplikácie (v inej časti orgánového systému), ktoré sa prejavujú ako zlyhanie
dýchania, zlyhanie krvného obehu, poškodenie CNS, hypertermia, hypotermia, ...
o
pooperačný šok - zlyhanie periférneho krvného obehu s následnou hypoxiou tkanív,
acidózou až zlyhaním životne dôležitých orgánov (obličky, pečeň, pľúca, srdce),
o
hypovolemický šok - pri nadmerných stratách tekutín (krv, plazma, voda, elektrolyty),
o
hemoragický šok - nadmerné straty krvi pri pooperačných stavov,
o
septicko-toxický šok - po operácii pri peritonitíde, infekciách močových ciest,
pneumóniách,
o
alergický šok - vzniká ako reakcia na stretnutie s cudzorodou bielkovinou, najčastejšie je
reakciou na antibiotiká, lokálne anestetiká, kontrastné látky,
o
kardiogénny šok - príčinou je akútne zlyhanie krvného obehu,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
125
o
ďalšie komplikácie - respiračné (pľúcna embólia, pneumónia, tracheobronchitída,
tromboembolická choroba, infekcia rany, pooperačná peritonitída, pooperačný illeus,
dekubity),

neskoré komplikácie vznikajú o 1-4 týždne po operácii, keď sa už zdá, že žena je už
zdravá a v poriadku. Prejavujú sa ako hnisanie v rane, dehiscencia (rozpad) operačnej
rany, dekubity, neskoré kardiovaskulárne komplikácie (tromboembolické ochorenie žíl
DK), bronchopulmonálne, komplikácie z GIT, poruchy močového systému.
5.7.2 Intervencie PA v deň operácie (nultý pooperačný deň)
Starostlivosť o ženu bezprostredne po operácii prebieha nasledovne:

po stabilizácii vitálnych funkcií na operačnej sále zabezpečiť prevoz na prebúdzaciu
izbu, resp. JIS, ARO alebo štandardnú pooperačnú jednotku,

ak nie je žena stabilizovaná, lekár nevykoná extubáciu endotracheálnej kanyly!,

uloženie operovanej ženy do stabilizovanej polohy - fixácia jazyka proti zapadnutiu,
poloha uľahčuje odtok slín, zvratkov, v tejto polohe je žena udržiavaná až do obnovenia
funkčnosti prehĺtacieho a zvracacieho
reflexu, po ich obnove dochádza k extubácii
endotracheálnej kanyly.
Do operačného protokolu (operačná dokumentácia) PA zaznamenáva:

vitálne funkcie (TK, P, D, TT, posúdenie vedomia) každých 15 min podľa závažnosti
zdravotného stavu, neskôr každých 30 min až 1 hod,

kontrolovať stav očných zreníc,

sledovať farbu a teplotu kože na tele, farbu na perách, nechtových lôžkach - bledosť až
cyanóza signalizujú poruchu prekrvenia,

stav krytia pooperačnej rany (zakrvácanie je potrebné hlásiť lekárovi),

ordinované infúzie, transfúzne prípravky, injekcie (zaznamenať druh, množstvo, rýchlosť
podávania, miesto aplikácie, ordinujúci lekár),

polohovanie ženy (frekvencia, druh),

bolesť (druh analgetika, čas aplikácie, množstvo, ordinujúci lekár),

sledovať drenážny sekrét (farbu, množstvo, konzistenciu),

pooperačné komplikácie a subjektívne údaje operovanej ženy,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
126

zabezpečiť dostatočnú náhradu tekutín parenterálne, pretože 6 hod. po operácii operovaná
pacientka neprijíma nič perorálne, iba sa jej otierajú pery navlhčenou - gázou, alebo sa
dáva medzi pery kúsok ľadu (zaznamenať),

po 6 hodinách ak je pri vedomí a je orientovaná miestom a prostredím, začína PA
s podávaním čaju po lyžičkách (zaznamenať množstvo),

sledovať bilanciu príjmu a výdaja tekutín,

kontrolovať priechodnosť zavedených katétrov a funkčnosť drénov,

sledovať schopnosť vyprázdňovania močového mechúra – fyziologické je vymočiť sa do
8 hod. po operácii spontánne, ak nie treba použiť pomocné impulzy - púšťanie vody,
oplach rodidiel vlažnou vodu, do podložnej misy dať teplú vodu, namočiť horné
končatiny do studenej vody - ak tieto impulzy zlyhajú pristupujeme ku cievkovaniu,

vykonávať ordinované vyšetrenia,

sledovať psychickú stabilitu operovanej ženy.
5.7.3 Intervencie PA v ďalších dňoch pooperačného obdobia
V ďalších pooperačných dňoch je PA povinná:

monitorovať vitálne funkcie podľa ordinácie lekára,

sledovať vyprázdňovanie močového mechúra a stolice,

do 8 hod. po operácii by malo byť obnovené spontánne močenie,

do 48 hod. po operácii by mala byť obnovená črevná peristaltika a spontánny odchod
plynov a stolice,

prejavy meteorizmu ovplyvňovať liečebne podľa ordinácie lekára,

prvý deň po operácii, podľa zdravotného stavu, je možné už operovanú ženu mobilizovať
(vstávanie, chôdza) ako prevenciu TECH a pľúcnych komplikácií,

naďalej cca každé 2 hod. precvičovať hlboké dýchanie a vykašlávanie - prevencia
odstraňovania hlienu hromadiaceho sa v
pľúcnych alveolách po aplikovaných
anestetikách, resp. vzniku pneumónie,

izometrické cviky horných a dolných končatín vykonávať každé 4 hod ako prevenciu
vzniku TECH,

zabezpečiť dodržiavanie zásad hygieny, zvláštnu pozornosť je potrebné venovať
najmä hygiene dutiny ústnej,

zabezpečiť dodržiavanie pooperačného diétneho režimu, spôsob stravovania určuje
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
127
lekár podľa zdravotného stavu a druhu operačného výkonu, (nesladený čaj, kašovitá
strava, pevná strava). Môže však byť na niekoľko dní ordinovaná aj parenterálna výživa,

zabezpečiť polohovanie operovanej ženy (prevencia dekubitov),

sledovanie prejavov bolesti, obvykle sa aplikujú analgetiká prvé 2 dni, najčastejšie
parenterálnou (injekčnou) formou, ak je to potrebné, lekár ordinuje analgetiká aplikovať
špeciálne aj pred mobilizačnými technikami,

sledovať hojenie operačnej rany (suché, mokré preväzy operačnej rany podľa ordinácie
lekára),

7. - 10. deň podľa rozsahu asistencia pri vyberaní stehov,

ordinované kontrolné odbery biologického materiálu,

priebežné posudzovanie zdravotného stavu ženy,

priebežne a so všetkou dôslednosťou viesť ošetrovateľskú dokumentáciu o priebehu
pooperačného zotavovania, výkonoch, vyšetreniach,

umožniť (podľa prevádzkových možností) prítomnosť najbližšej osoby,

postupne
vykonávať
rehabilitačné
aktivity
(LTV)
u operovaných
žien
po
gynekologických operáciách,

odporúča sa minimálne 6-týždňová sexuálna abstinencia,

informovať o potrebe pokračovania v domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ADOS,
Konkrétne
postupy pri meraní obsahu redonu, výmene sáčku pri cievkovaní, metodika
merania TK, P, D, TT, posudzovanie vedomia, polohovanie, LTV sú uvedené v učebniciach
ošetrovateľských techník.
Úlohy
1.
Popíš jednotlivé druhy gynekologických operácií
2.
Popíš predoperačnú prípravu pri gynekologických operáciách
3.
Demonštruj bezprostrednú predoperačnú prípravu pred vaginálnou operáciou
4.
Demonštruj bezprostrednú predoperačnú prípravu pred abdominálnou operáciou
5.
Popíš intraoperačnú a pooperačnú starostlivosť pri gynekologických operáciách
6.
Demonštruj pooperačnú starostlivosť po abdominálnej operácii
7.
Demonštruj pooperačnú starostlivosť po vaginálnej operácii
8.
Demonštruj prevenciu tromboembolickej choroby
9.
Popíš a demonštruj správne vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v perioperačnom
období
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
128
Použitá literatúra:
FARKAŠOVÁ, D. a kol. 2005. Ošetrovateľstvo - teória. Martin: Osveta, 2005, 215 s. ISBN
80-8063-182-4
GREGUŠOVÁ, E. a kol. 1992. Starostlivosť o ženu. Martin: Osveta, 1992, 333 s. ISBN 80217-0439-X
KOBILKOVÁ, J. a kol. 2005. Základy gynekológie a porodnictví. Praha: Galén a Karolínum,
2005. 368 s. ISBN 80-7262-315-X
KOZIEROVÁ, B. a kol. 1995. Ošetrovateľstvo 1. 2., 1. vyd. Martin: Osveta, 1995. 1471 s.
ISBN 80-217-0528-0
KRIŠKOVÁ,A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. 2001. 1.vyd. Martin: Osveta, 2001. 804
s. ISBN 80-8063-087-9
MACKU, F. a kol. 1995. Kompendium gynekologických operací. 1.vyd. Praha: Grada, 1995.
600 s. ISBN
80-7169-1545-2
MARTIUS, G. a kol. 1996. Gynekologie a porodnictví. Martin: Osveta, 1996-648 s.
ISBN
80-88824-56-7
MIKŠOVÁ, Z. a kol. 2006. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 1.vyd. Praha: Grada Publishing,
170 s. ISBN 80-247-1443-4
OLEJNÍK, J. a kol. 1999. Perioperačná liečebná starostlivosť. Martin: Osveta, 1999. 234 s.
ISBN 80-217-0527-X
PONŤUCH, A. a kol. 1989. Gynekológia a pôrodníctvo. 2.vyd. Martin: Osveta, 1989, 445 s.
ISBN 80-217-0034-3
REPKOVÁ, A. a kol. 2006, Gynekologické ošetrovateľstvo. 2006. Martin: Osveta, 2006, 135
strán, ISBN 80-8063-236-7
SLEZÁKOVÁ, L. a kol. 2011. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada
Publishing, a.s. 2011, 280 s. ISBN 978-80-247-3373-9
Šuška, P. a kol. 2003. Vybrané kapitoly z gynekológie. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, 2003, 256 s. ISBN 80-223-1818-3
URBANOVÁ, E. a kol. 2010. Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách
ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.Martin: Osveta, 2010, 255 s. ISBN 978-80-8063-343-1
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
129
Download

Techniky pôrodnej asistencie - E