zdravia
medicína—prevencia—zdravý životný štýl
02—2014
bedeker
Sme tu pre vás
desať
rokov
Astma
Európsky DEŇ
So
znamienkami
k lekárovi
MelanomU
2014
www.melanom.sk
Neuro
modulačná
liečba
spasticity
Rozhovor
prof. MUDr.
L adi sl avc.
Hegyi, DrS
ie
en
Um
rnúť,
ie je zosta
n
v yrovnať
e
j
ie
n
e
m
u
sa s t ým.
so štátnym tajomníkom
Ministerstva zdravotníctva
Viliamom
Čislákom
bedeker zdravia
1
editoriál
Odborná spolupráca
Úrad verejného zdravotníctva SR
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kancelária WHO na Slovensku
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská lekárska spoločnosť
Liga proti rakovine
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Slovenský červený kríž
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Upozornenie Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ
si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na jeho
jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a
reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je
povolené len s písomným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, príspevky
a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu
nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný
postup, meniť spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo
iných prípravkov, ktoré musia byť vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za škody, alebo prípadné
nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
E-mail: [email protected]
P
rednedávnom, 7. apríla, sme si pripomenuli výročie
založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (World
Health Organization, WHO). Od roku 1948 si nielen WHO,
ale aj celý svet, pripomína Svetový deň zdravia. Tohtoročnou hlavnou témou sú choroby prenášané vektormi. Pod týmto názvom sa skrývajú infekčné ochorenia spôsobené
najčastejšie vírusmi alebo baktériami, ktorými sa človek nakazí od
zvierat, ktoré ich prenášajú, teda sú ich vektormi. Riziko vzniku
týchto ochorení ohrozuje viac ako polovicu svetovej populácie.
Na takéto choroby ročne zomrie viac než milión ľudí. Najnebezpečnejšou z hľadiska úmrtnosti je jednoznačne malária, ktorá
každoročne zabíja viac než pol milióna ľudí. Najrýchlejšie rozširujúcou sa chorobou prenášanou vektormi je však horúčka dengue.
Jej výskyt za uplynulých 50 rokov vzrástol až 30-násobne. Globalizácia obchodu a cestovania či klimatické zmeny napomáhajú
šíreniu všetkých ochorení prenášaných vektormi. Ich výskyt sa
dnes zaznamenáva aj v krajinách, kde boli predtým neznáme.
Ani ľudia v Európe a na Slovensku sa nevyhnú chorobám
prenášaným vektormi. Pre naše klimatické pásmo je najvýraznejším „vektorom“ kliešť. Prenáša vírus, ktorý spôsobuje kliešťovú
encefalitídu (zápal mozgových blán) a baktériu, ktorá spôsobuje
lymskú boreliózu. Obe ochorenia sú nebezpečné, lebo môžu trvalo
poškodiť centrálnu nervovú sústavu a v niektorých prípadoch
viesť až k smrti. Hoci len 1 či 2 % kliešťov sú prenášačmi spomínaných ochorení. Na Slovensku je podľa odborníkov 37 endemických
oblasti s infikovanými kliešťami, najmä okolo rieky Váh a na
východnom Slovensku. Každý rok je hlásených asi sto ochorení
na encefalitídu a kým borelióza bola v minulosti veľmi zriedkavá, v ostatných rokoch jej výskyt najmä vo východných okresoch
dramaticky stúpa.
Cieľom kampane pri príležitosti Svetového dňa zdravia je
zvýšenie povedomia o hrozbe, ktorú predstavujú vektory a choroby nimi prenášané. Malý živočích, veľká hrozba. Naučme sa
chrániť. Také je heslo tohtoročného Svetového dňa zdravia.
Opatrení, ktorými sa pred nákazou dá chrániť, je známych dosť,
len ich treba dôsledne uplatňovať. Proti niektorým ochoreniam sa
dá zaočkovať, napríklad proti žltej horúčke, japonskej encefalitíde
a kliešťovej encefalitíde.
Aby ste sa z každej prechádzky v prírode vrátili len so „suvenírmi“
v podobe príjemných zážitkov či milých spomienok a súčasne aj pekné jarné
čítanie Bedekra zdravia vám želá
Internet: www.bedekerzdravia.sk
Redakčná rada časopisu
MUDr. Vladimír Balogh, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Alena Kállayová
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
MUDr. Darina Sedláková, MPH
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD. MPH
Na choroby
prenášané
vektormi zomrie
každý rok viac
ako milión ľudí
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2014
Dvojmesačník BEDEKER ZDRAVIA
Číslo 2/2014, Ročník X.
Dátum vydania: máj 2014
Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o.
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35810327
IČ DPH: SK 2020259208
OR: OS BA I., Odd.: Sro. Vložka č. 23916/B
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková
Obchodné oddelenie: Mgr. Iva Hložková, Karol Čermák
Administrácia: Mgr. Katarína Kožková, Tel: 02/59 324 225
Vedúci redaktor: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora:
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová, Tel: 02/59 324 224
jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková
Grafická úprava: Kumpan a Kuskus
Foto na obálke: Valéria Zacharová
Foto: 123rf.com, archív redakcie a Valéria Zacharová
Tlač: Patria I., spol. s r. o.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4694/12, ISSN 1337-2734
medicína—prevencia—zdravý životný štýl
Máj 2014
6 Umením nie je zostarnúť, ale vyrovnať sa s tým
10 Novinky v liečbe prieduškovej astmy
14So sklerózou multiplex sa dá kvalitne žiť
17 Anafylaxia
18 Liečba pokročilého melanómu
21 Ako sa nestať diabetikom
22 Rakovina krčka maternice a prevencia
26 Neuromodulačná liečba ťažkej spasticity
29Hormonálna antikoncepcia
33Prepojenie potrieb pacienta
desať
rokov
33
ČASTO
tateno!Bedeker
sa pý
ož
a tak
te, kde m
nás pýta
redajný,
Často sa ať. Časopis je nep oštovného
ap
ísk
zdravia z ožností je úhrad oštovou poum
jednou z cene 13 € ročne p priamo na:
ov
gom
a balnéh
et bankin
bo intern
le
a
u
o
k
ž
k
ká
v ba n e
zs možnosťami medicíny
36 Kolorektálny karcinóm
39 Život s rakovinou hrubého čreva a konečníka
41 Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka
44 Ako si dobíjať baterky
49 Aby detskí onkologickí pacienti neostávali sami
50 Aspergerov syndróm
51 Svetový deň povedomia o autizme
52 Opakované urologické a vaginálne infekcie
53Európsky imunizačný týždeň
56Gerhard Domagk
57 Nominantka na titul Slovenka roka
pa r t n e r i
44
Sme tu pre vás
účet
00
12 97/11
6
2 2 4 4 3 ý sy m b o l
n
Variab il 9 99
0
7
2 1 9 dresáta
56
re a
Správa p zdravia
r
e
k
e
d
Be
58 Alergická sezóna
60Projekt hypertenzia
61 Unikátny extrakt z jadier viniča
64So znamienkami k lekárovi
66Význam prevencie pri liečbe
alergických ochorení
68
Upírska sága
o d b o r n í pa r t n e r i
Výskumný
ústav
potravinársky
www.rozdychajto.sk
Informácie a návody
pre prevenciu a liečbu respiračných ochorení
CHOCHP
www.facebook.com/rozdychajto.sk
Cystická fibróza
SK.FOS.14.04.01
ASTMA
4
infoservis
bedeker zdravia
Fínski lekári (v popredí) z Univerzitnej
nemocnice v Helsinkách Dr. Tom Scheinin,
PhD., a Dr. Monika Carpelan-Holmstrom,
PhD. v Onkologickom ústave sv. Alžbety
pri laparoskopickej operácii zhubného
nádoru konečníka. Ako
kvalitnejšie
liečiť onko–
pacientov
Fínski lekári z Univerzitnej nemocnice
v Helsinkách Dr. Monika Carpelan-Holmstrom, PhD. a Dr. Tom Scheinin, PhD., 20.
marca 2014 v Onkologickom ústave sv.
Alžbety (OÚSA) laparaskopicky operovali
zhubný nádor konečníka. Obaja poprední svetoví odborníci pritom uplatnili najnovšie postupy tejto miniinvazívnej liečby.
Prostredníctvom telemostu sa jej online
a interaktívne zúčastnili slovenskí i zahraniční onkochirurgovia. Pre porovnanie
sa súbežne konala ďalšia operácia tohto
ochorenia klasickou, otvorenou cestou.
Za uplynulé roky predviedli svoje umenie
v Onkologickom ústave sv. Alžbety renomovaní onkológovia zo špičkových svetových nemocníc už tretíkrát. „Aj týmto
spôsobom hľadáme ako kvalitnejšie liečiť
onkologických pacientov.“ Uviedol v súvislosti s prezentáciami svetových onkológov v ústave jeho riaditeľ doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h. prof.
Ako spomenul primár Kliniky onkologickej
chirurgie LF UK a OÚSA MUDr. Martin Sabol, PhD., iba za uplynulé dva roky na nej
vykonali okolo 160 radikálnych operácií pre
nádor konečníka. Na Slovensku tak klinike patrí popredné miesto pri operačnej
liečbe zhubných nádorov hrubého čreva
a konečníka.
Bazén Sina
sa začína
rekonštruovať
Kúpele Trenčianske Teplice opäť renovujú. Reagujú tak na nároky svojich klientov.
Spokojnosť kúpeľných klientov je pre kúpele vždy na prvom mieste. Rekonštrukcia
bazénu Sina a oddychovej časti Sina sa dostáva do svojej ďalšej časti. Najobľúbenejší
bazén kúpeľov Trenčianske Teplice tak už
onedlho dostane svoju novú tvár. Doteraz
bola zrekonštruovaná strecha pavilónu,
teraz prichádza na rad vnútorné vybavenie
budovy. Pre zvýšenie komfortu a estetických vlastností dôjde k výmene obkladov,
vnútorného zariadenia, stropov a okien.
Rozsah opráv a rekonštrukcie si však vyžiadali krátkodobé obmedzenie v prevádzke.
Preto od marca 2014 do leta 2014 bude
uzavretý bazén
Sina a súvisiaca
odpočiváreň Hammam. Na miesto
Siny budú mať kúpeľní hostia k dispozícií zrekonštruovaný
bazén PI – MUDr. A. Čapka.
„Bazén Sina sa teší vysokej obľube našich
klientov. Pre zvýšenie komfortu pristupujeme k jeho rekonštrukcii. Z krátkodobého
hľadiska sme presvedčení, že i bazén PI
MUDr. Čapka v plnej miere uspokojí požiadavky návštevníkov,“ hovorí generálna
riaditeľka kúpeľov Ing. Andrea Puskailer.
Bazén pôsobí dojmom tradičných – pravých kúpeľov. Nachádza sa v historickej
budove kaštieľa a tradičný dojem dotvára
i efektné stĺporadie, ktoré ho lemuje. Bazén nedávno prešiel rekonštrukciou, takže
zodpovedá najprísnejším požiadavkám súčasnosti. Zloženie a mineralizácia termálnej vody v bazéne PI sa nelíši od bazénu
Sina. „Zrekonštruovaný a zmodernizovaný
bazén Sina bude od leta 2014 opäť pripravený plniť všetky požiadavky hostí v novej
kúpeľnej sezóne,“ dodáva generálna riaditeľka. Viac na: www.kupele-teplice.sk
EFA supports pictorial and written content of poster information only
Umením nie je
zostarnúť, ale vyrovnať sa s tým
Profesor MUDr.
Ladislav Hegyi,
DrSc., je jediným
žijúcim držiteľom
titulu doktora vied
z Náuky o zdravotníctve na Slovensku,
ktoré zahŕňa sociálne lekárstvo, hygienu
a epidemiológiu.
J
eho odborné znalosti naprieč
spektrom viacerých medicínskych špecializácií sú skutočne
rozsiahle. Spoluzakladateľ a dlhoročný prezident Slovenskej
gerontologickej a geriatrickej
spoločnosti ich ďalej odovzdáva študentom na Slovenskej zdravotníckej univerzite,
kde dnes pôsobí ako profesor na Katedre
preventívnej a klinickej medicíny Fakulty
verejného zdravotníctva. Stál aj pri zrode
nášho časopisu Bedeker zdravia, oslavujúceho v tomto roku desiate výročie svojho
vzniku. V máji si svoje životné jubileum
pripomenie aj profesor Ladislav Hegyi.
Čo vás priviedlo k medicíne? Platí aj vo
vašom prípade, že ste o medicíne snívali
už od detstva?
Neviem, čo ma priviedlo k medicíne, ale od
svojich desiatich rokov som bol rozhodnutý stať sa lekárom. Veľmi pravdepodobnou
inšpiráciou však bolo to, že môj o dvadsať
rokov starší brat bol lekárom. U nás doma,
tak ako vo väčšine bratislavských rodín
tých čias, sa hovorilo po slovensky, maďarsky aj nemecky. Nemecky, viedenským
nárečím. Neskôr mi dalo veľa práce naučiť sa hovoriť spisovne, čo som potreboval
z profesijného hľadiska, keď som v Nemecku prednášal.
bedeker zdravia
Pochádzate z Bratislavy, ale medicínu ste odišli študovať do Olomouca. Bratislava vám v tých časoch
nepriala?
Skutočne mi nepriala. Nemal som dobrý kádrový posudok. Otec bol advokátom a brat lekárom a na prijímacích
pohovoroch v Bratislave mi povedali,
že nemám nadanie na prírodné vedy
a medicínu. V Olomouci tieto námietky
nemali.
Podobne to bolo asi aj po promócii v roku 1963, nevrátili ste sa do
Bratislavy, ale na miesto sekundárneho lekára ste nastúpili na
interné oddelenie v OÚNZ v Topoľčanoch. Pre internú medicínu
ste sa rozhodli už počas štúdia,
alebo to bola len „nevyhnutná“
príležitosť?
Už po prvom ročníku na vysokej škole
sme s manželkou tvorili pár. Vždy s potešením hovorím, že po piatom ročníku
sme sa museli zobrať. Nie preto, že by
sme čakali potomka, ale preto, že by nás
po skončení štúdia poslali pracovať každého na iný koniec republiky. Rozmiestňovali nás totiž ešte podľa tzv. umiesteniek. Tak sme sa dostali do Topoľčian.
Mali sme šťastie na skvelých učiteľov:
manželku „umiestnili“ na očné oddelenie k primárovi MUDr. Viktorovi Addovi
a mňa na interné oddelenie k primárovi
MUDr. Eugenovi Gressnerovi. Tu sme
strávili desať rokov.
Primár Gressner, ktorý založil
slovenskú geriatriu, vás podľa neskoršieho odborného smerovania
zrejme výrazne ovplyvnil...
Pána primára som si veľmi vážil a keď
ma vyzval, aby som s ním a ďalšími 21
kolegami založil v roku 1969 gerontologickú sekciu Slovenskej internistickej
spoločnosti a o rok neskôr samostatnú
Slovenskú gerontologickú spoločnosť,
tak som jeho prianie akceptoval a nikdy
som to neoľutoval.
Spomeniete si aj na iné osobnosti z vašich začiatkov, ktoré vás
ovplyvnili, inšpirovali?
Asi najviac ma hneď v začiatkoch
ovplyvnil práve primár Gressner, a to
osobnos ť
svojím spôsobom vnímania internej
medicíny. Mal zásadu odísť od pacienta
až vtedy, keď preňho urobil maximum.
Nemôžem opomenúť ani svojho brata,
profesora MUDr. Eugena Hegyiho, DrSc.,
ktorý vedel spojiť medicínsku prax s výskumom a pedagogickou činnosťou. Určite ma ovplyvnil prof. MUDr. Vladimír
Pacovský, DrSc., svojho času vedúca
osobnosť českej internej medicíny, ale
i geriatrie. V istom období medicínska
jednotka nielen v odbore vnútorného
lekárstva. Bol to práve on, kto medzi
prvými pochopil, že geriatria je kľúčovou záležitosťou vzhľadom na demografický trend starnutia populácie, aký bol
už v časoch zakladania tohto odboru.
Boli sme veľmi dobrými priateľmi a veľa
sme spolu precestovali. Práve on mi pomohol zorientovať sa v zahraničných
kontaktoch, čo bolo predpokladom, aby
sme mohli zbierať skúsenosti na medicínskych kongresoch. Pracovne sme
precestovali nielen štáty vtedajšieho
„východného bloku“, ale napríklad aj
Taliansko a v 90. rokoch zasa nemeckú
jazykovú oblasť. Tak trocha nám tieto skúsenosti otvorili oči: museli sme
si priznať, že nevyhnutne nie sme len
my tí jediní múdri, že takých je dosť,
len sa ich treba naučiť počúvať. Rád by
som spomenul aj prof. MUDr. Karola
Virsíka, DrSc., zakladateľa nemocnice
v Podunajských Biskupiciach, ktorý sa
vo veľkej miere zaslúžil o vykorenenie
tuberkulózy na Slovensku. Bol dlhoročným predsedom Slovenskej gerontologickej spoločnosti. Aj s ním ma spájal
blízky priateľský vzťah.
V sedemdesiatych rokoch ste dvakrát zmenili pôsobisko. Z Topoľčian ste v roku 1973 odišli do Novej
Bane a odtiaľ do Malaciek. Malackám ste ostali verný, v mestečku
na Záhorí ste ostali žiť a bývať,
čo neskôr, keď ste sa začali viac
orientovať na pedagogickú prácu,
malo výhodu vzhľadom na blízkosť Bratislavy. Malo to dopad
na váš odborný rast?
V Novej Bani sme strávili štyri roky. Bol
som tam zástupcom primára interného oddelenia, primárom Oddelenia
klinickej biochémie a vedúcim lekárom
7
alergologickej ambulancie. Do Malaciek
sme sa už aj s tromi deťmi prisťahovali
v roku 1977. Najskôr som pôsobil ako
primár II. interného oddelenia, neskôr
doliečovacieho oddelenia a napokon geriatrického oddelenia. Manželka získala
miesto vedúcej lekárky očnej ambulancie. Od začiatku sa jej toto pôsobisko veľmi páčilo, pochádza totiž od Prostějova,
a tak jej záhorácke nárečie pripomína
rodnú reč. V rokoch 1991 až 1996 som
vykonával funkciu riaditeľa Výskumného ústavu gerontológie a Geriatrického
centra. Všetky tieto pracovné zaradenia
ma odborne obohatili.
Medzitým, ešte v 80. rokoch minulého storočia, ste obhájili titul
kandidáta vied a v roku 2000 titul
doktora vied. A opäť nie v Bratislave...
Bratislavská pôda mi nikdy nebola zvlášť
naklonená. Keď som prišiel v roku 1984
obhájiť titul kandidáta vied na Karlovu
univerzitu v Prahe, profesor Pacovský
mi povedal, že v Prahe nie je dôležitý
môj kádrový profil, ale moje vedomosti. Predsa len, v Bratislave som v 1994
habilitoval v odbore vnútorné lekárstvo
na Lekárskej fakulte. Medzičasom som
získal špecializačnú skúšku z „interny“
1. a 2. stupňa, z geriatrie a zo sociálneho
lekárstva a z organizácie zdravotníctva.
Ale v roku 2000 som opäť obhajoval titul doktora vied na Karlovej univerzite.
Moja dizertačná práca sa týkala sociálnych dôsledkov zlyhania adaptácie vo
vyššom veku.
V roku 2004 vás inaugurovali za
profesora na Trnavskej univerzite. V minulom roku ste sa vrátili do
Olomouca na „zlatú promóciu“ po
päťdesiatich rokoch medicínskej
činnosti. V máji oslávite životné
jubileum 75 rokov. Vzhľadom na dosiahnutú odbornosť a špecializácie ste spokojný s touto bilanciou?
Primár Gressner mi raz povedal, že základom všetkého je poctivá práca. Práca
sa skrýva za všetkými titulmi a špecializáciami. Ak je motiváciou k práci snaha
zlepšiť starostlivosť o pacienta a zlepšiť
aj systém tejto starostlivosti, tak je aj
vykonaná práca vynaložená účelne. O to
8
osobnos ť
som sa snažil po celý život, i keď to bolo
spojené s mnohými prekážkami.
Poďme k vášmu súčasnému pôsobisku – Slovenskej zdravotníckej
univerzite. Od roku 1996 do 2002 ste
pôsobili ako docent na Škole verejného zdravotníctva Slovenskej
postgraduálnej medicíny v Bratislave, od roku 2002 do roku 2009 na
Fakulte verejného zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity ako vedúci Katedry výchovy
k zdraviu a medicínskej pedagogiky.
Dnes pôsobíte ako profesor na Katedre preventívnej a klinickej medicíny FVZ. Čo má spoločné geriatria s verejným zdravotníctvom?
Na vtedajšiu Školu verejného zdravotníctva, čo je dnes Fakulta verejného
zdravotníctva SZU, som prišiel po tom,
Pokiaľ ide o moje pôsobenie na
fakulte, súčasťou sociálnej
gerontológie je problematika
organizácie zdravotnej starostlivosti o seniorov. Táto problematika je zároveň aj súčasťou
štúdia verejného zdravotníctva.
čo v Malackách zrušili Výskumný ústav
gerontológie a Geriatrické centrum. Dostal som síce tiež ponuku ísť pracovať
do Nemecka, ale už som rodinu nechcel
sťahovať. Tak som si vybral Bratislavu.
Prednášal som a dodnes prednášam starostlivosť o seniorov, ale tiež napríklad
medicínsku pedagogiku. Donedávna
som sa venoval doktorandom, dnes som
oponentom prác študentov magisterského štúdia, ale aj študentov Master of
Public Health, ktorí sa kvalifikujú ako
odborníci pre riadenie zdravotníctva.
Pokiaľ ide o moje pôsobenie na fakulte, súčasťou sociálnej gerontológie je
problematika organizácie zdravotnej
starostlivosti o seniorov. Táto problematika je zároveň aj súčasťou štúdia
verejného zdravotníctva. I keď sa stále cítim byť v prvom rade geriatrom,
moja práca na Fakulte verejného zdra-
votníctva logicky zapadá do problematiky sociálnej gerontológie i verejného
zdravotníctva.
Akí sú dnešní študenti?
Denní študenti na našej fakulte k nám
prichádzajú bez akýchkoľvek zdravotníckych skúseností či teoretických vedomostí, získavajú ich až u nás. Ak to
môžem porovnať, lepšie sa prednáša
externým študentom, ktorí už majú za
sebou skúsenosť z práce v zdravotníctve. Viac rozumejú problematike. Najnáročnejší na prednášanie sú študenti
MPH. Pochopiteľne, veď majú už vysokoškolské vzdelanie. Nájde sa medzi nimi
aj pár profesorov či dokonca doktor vied.
Po skončení štúdia riadenia verejného
zdravotníctva získavajú na našej fakulte titul MPH – Master of Public Health.
Náročnejšia je, samozrejme, aj príprava
prednášok. Prednášajúci musí priniesť
nielen nové vedomosti, ale preukázať aj
svoj osobný postoj, pretože nároční študenti žiadajú od svojho prednášajúceho
aj jeho vyhranenú mienku v súvislosti
s odbornou témou.
Geriatrii sa venujete od roku 1969,
verejnému zdravotníctvu od roku
1996. Vydali ste 20 knižných publikácii, 8 učebníc, množstvo časopiseckých publikácií. Ste vedúcim
redaktorom časopisu Geriatria
a Verejné zdravotníctvo, zástupcom vedúceho redaktora nášho
časopisu Bedeker zdravia. Máte
vzťah k literárnej činnosti?
Od mladosti mám vzťah k literárnej
činnosti, i keď musím podľa pravdy
povedať, že všetky moje publikácie sú
odborné a nezapadajú do bežnej predstavy literárneho diela. Každá literatúra
– i odborná – však vychádza zo znalosti
jazyka, a to sa týka i mojich redaktorských činností. Som veľmi vďačný mojej
triednej profesorke a učiteľke slovenčiny na gymnáziu, pani doc. PhDr. Viere
Bunčákovej, CSc., že ma už v mladosti
naučila vážiť si slovenčinu. Mojou prvou
monografiou, ktorú som vydal, bola práve práca Zlyhanie adaptácie vo vyššom
veku. Na ňu nadväzovala moja habilitačná práca s rovnakou témou. Najbližší
vzťah, ak to tak môžem povedať, mám
bedeker zdravia
k monografii Geriatria, ktorú sme vydali
v roku 2010 a za ktorú sme aj s kolektívom autorov dostali cenu Slovenského
literárneho fondu. Dovolím si povedať,
že Geriatria je skutočne komplexným
dielom, zahŕňa všeobecnú aj špeciálnu
gerontológiu, podľa jednotlivých systémov. Navyše sa mi podarilo vybrať aj
výborný autorský tím odborníkov. Pokiaľ ide o Bedeker zdravia, práve tento
časopis mi pripadal ako veľmi prirodzený realizačný výstup našej katedry. Považujem ho za vynikajúci zdravotnícky
časopis a tiež edukačný projekt. Som len
rád, že si drží svoju odbornú úroveň,
akú sme aj s kolegami z našej katedry
nastavili pri jeho zakladaní.
V rokoch 1994 až 2002 ste boli prezidentom Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti,
od roku 1996 do roku 2002 aj viceprezidentom Európskeho zväzu
starších ľudí. Vzhľadom na to, že
populácia starne, je viac ako jasné,
že lekári – geriatri a aj medicínske
spoločnosti podobného zamerania, budú mať v budúcnosti plné
ruky práce. Ako to vidíte?
Vo výbore Slovenskej gerontologickej
a geriatrickej spoločnosti som od jej
založenia v roku 1969 nepretržite. Dnes
som jej čestným prezidentom. Pôvodným cieľom pri založení podobných
spoločností je šíriť medicínske poznatky. Neskôr k tomuto zámeru pribudlo
aj čosi dôležitejšie, a to ako konkrétne
organizovať praktickú medicínsku starostlivosť v určitom odbore. Rovnaké
platí pre geriatriu. Napríklad, aj prvú
koncepciu geriatrie ako medicínskej
špecializácie v roku 1979 vypracovala
naša spoločnosť. Ako špecializačný odbor vznikla potom geriatria v roku 1983.
Patrím medzi prvých štyroch lekárov
atestovaných v tomto odbore. Špecializačnú skúšku, alebo ako sa vtedy vravelo atestáciu, som zložil u profesora Virsíka. Pokiaľ ide o gerontológiu ako takú,
v súčasnosti sa zavádza ďalší štatistický
pojem – stredná dĺžka života v zdraví.
Ide o to, nielen sa dožiť vysokého veku,
ale dožiť sa ho aj v zdraví. Kým v roku
1960 bola stredná dĺžka života mužov
67,70 rokov a žien 72,47 rokov, v roku
bedeker zdravia
osobnos ť
9
2012 je to 72,47 rokov v prípade mužov
a 79,45 rokov v prípade žien. Počet ľudí
vo veku nad 60 rokov bude v roku 2015
tvoriť 19,4 % populácie, ale v roku 2050
to bude už 37 % populácie. Ak hodnotíme
strednú dĺžku života v zdraví – a tento
parameter máme najhorší v EÚ – v roku
2011 bola v ženskej populácii 52,3 roka
a v mužskej 52,1 roka. Tieto čísla svedčia
o zlom zdravotnom stave staršej generácie na Slovensku. Nie je veľmi významné
dožiť sa vysokého veku. Dôležité je dožiť
sa ho v dobrom zdraví. Tento problém,
teda či obyvatelia prežijú svoju starobu v zdraví, alebo budú pripútaní na
lôžko a budú trpieť, treba riešiť teraz.
Kladie to veľké nároky na organizáciu
zdravotnej starostlivosti o seniorov už
dnes, práve s ohľadom na budúcnosť.
Súvisí to nielen s prevenciou, ale aj s odbornými geriatrickými ambulanciami
a nemocničnými oddeleniami. Teraz by
sme sa mali tiež starať o to, aby sme
v budúcnosti mali dostatok geriatrov,
ktorí budú vedieť poskytnúť odborné
služby. Čo zameškáme dnes, trpko oľutuje dnešná stredná a mladá generácia.
Slovenskí geriatri by si veľmi želali,
aby tí, čo sú zodpovední za organizáciu zdravotnej starostlivosti, už dnes
mysleli na budúcnosť a neokliešťovali
geriatrickú starostlivosť, ale naopak ju
rozvíjali.
Medicíne sa v rodine, okrem jedného syna venujete všetci. Manželku
vo výbere medicínskej špecializácie nasledovala Vaša dcéra a internistom a gastroenterológom
je zasa jeden zo synov. Hovoríte
spolu o práci?
S manželkou som sa, ako som spomínal, zoznámil už počas štúdia v roku
1957. Minulý rok sme oslávili 50. výročie
svadby. Bez jej porozumenia a podpory
by som sa nikdy nemohol profesionálne
toľko angažovať. S našimi tromi deťmi
si rozumieme, lekárske a pracovné problémy sú v debatách časté. Každé z našich detí nám darovalo po dve deti, to
je spolu šesť vnúčat. Stretnutia s nimi
prinášajú do domu oživenie.
Čo vás v ostatných rokoch teší? Je
o vás známe, že máte radi litera-
túru, históriu, opernú a operetnú
hudbu, ale aj inteligentný humor.
Teší ma práca a teší ma stretávať sa
s mladými ľuďmi pri ich štúdiu. Teší ma
napísať knihu alebo redigovať časopis.
Ale teší ma aj prečítať si dobrú knihu
a počúvať hudbu. Mohol by som teraz
povedať, že humor ma v tomto veku
prechádza, ale klamal by som.
Johann Wolfgang von Goethe povedal, že zostarnúť nie je umenie,
umenie je zniesť to. Ako sa dá vyrovnať s vlastnou starobou?
Je to veľmi subjektívne. Ak je starší
človek spokojný so svojím doterajším
životom, ak má pocit, že niečo vytvoril
a po sebe zanechal, ak je sebestačný, má
funkčnú rodinu, je sociálne zabezpečený a k tomu všetkému znáša svoje zdravotné obmedzenia a má optimistický
postoj k životu, tak má vysokú kvalitu
života. Alebo inými slovami, spokojnú
a šťastnú starobu.
Za rozhovor ďakuje
Iva Baranovičová
Foto Valéria Zacharová
10
bedeker zdravia
alergológia
Novinky v liečbe
V
prieduškovej
astmy
ďaka médiám máme možnosť poznávať všetky novinky o alergiách a o prieduškovej astme takmer
každú jar, kedy sa so zobúdzaním prírody začína aj sezóna alergikov a problémy s dýchaním sa zhoršujú
aj astmatikom. Odborníci už viac ako
dvadsať rokov vedia, že astma je civilizačnou chorobou, ktorá je zvyčajne
celoživotným problémom pre každého
postihnutého pacienta.
Z ochorenia, ktoré v prvej polovici minulého storočia postihovalo okolo 0,5 %
populácie, sa stala hrozba postihujúca
v niektorých oblastiach sveta až 25 %
obyvateľov. Na Slovensku sa počet astmatikov v populácii pohybuje v rozmedzí 3 – 5 %. Potešiteľné je, že vďaka
moderným prípravkom a kvalitnej liečebnej stratégii môže absolútna väčšina astmatikov žiť plnohodnotný život
prakticky bez obmedzenia. Následkom
týchto pozitívnych zmien významne
poklesol počet pacientov s astmou v nemocniciach, sú veľkou zriedkavosťou
na oddeleniach intenzívnej starostlivosti a ich manažment sa koncentruje
predovšetkým v pľúcnych, imuno-alergologických a detských ambulanciách,
resp. v ambulanciách všeobecných
praktických lekárov.
Základné piliere liečby
K základným pilierom manažmentu
astmatika patrí okrem včasného stanovenia diagnózy predovšetkým čo
najúčinnejšia liečba s postupným eliminovaním spúšťačov záchvatu v domácom i pracovnom okolí. Vďaka množstvu kvalitných liekov môže odborník
– astmológ stanoviť spolu s pacientom
plán najvhodnejšej liečby s pravidelným
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a SZU
Univerzitná nemocnica Bratislava
precvičovaním techník inhalácie liekov a samokontroly pacienta, ktorý by
sa pre svoje dobro mal naučiť, ako včas
rozpoznať symptómy zhoršovania stavu
a v najlepšom prípade im predchádzať.
Farmaká používané v liečbe astmy
delíme na lieky, ktoré astmu kontrolujú (kontrolóri) a na lieky uvoľňujúce spazmus priedušiek (uvoľňovače).
Kontrolóri sú určení na každodenné dlhodobé užívanie s cieľom zastaviť progresiu astmatického zápalu.
Uvoľňovače sa používajú iba pri ťažkostiach, zabezpečujú rýchly ústup prieduškového spazmu (bronchospazmu),
ale neliečia zápal. Ich zvýšené podávanie
je signálom, že astma nie je dobre kontrolovaná (TABUľka 1). Po porade s lekárom treba zvýšiť liečbu kontrolórmi.
Antiastmatiká sa môžu podávať inhalačne, perorálne (tabletky, kvapky),
alebo parenterálne (vnútrožilne priamo, alebo vo forme infúzneho roztoku, vnútrosvalovo, alebo podkožne).
Inhalačné antiastmatiká sú dostupné
vo forme dávkovacích aerosólových
inhalátorov spúšťaných tlakom, aktivovaných vdychom, ale aj prostredníctvom práškových inhalátorov. Pre
pacientov, ktorí nezvládajú techniku
používania jednoduchých prenosných
inhalátorov, sú k dispozícii tryskové
alebo vlhké nebulizátory na väčšine
oddelení v nemocniciach. Hlavnou výhodou inhalačnej liečby je, že sa dostá-
vajú priamo na miesto určenia, do pľúc,
čím sa znižujú nepriaznivé vedľajšie
účinky v porovnaní s parenterálnou
a perorálnou liečbou, ktorá prechádza
celým organizmom a až krvnou cestou
sa dostáva do pľúc.
Lieky na kontrolu astmy
Najúčinnejším liekom na protizápalovú liečbu astmy sú inhalačné kortikosteroidy (ICS). Ich účinnosť sa môže líšiť
v závislosti od typu použitej inhalačnej
pomôcky. Pred zvyšovaním dávky ICS
dávame prednosť kombinovanej liečbe
s dlhodobo účinkujúcimi liekmi rozširujúcimi priedušky (bronchodilatanciami), aby sme obmedzili možnosť
tak lokálnych (ústa, hlasivky), ako aj
celkových vedľajších účinkov (tvorba
modrín, zhoršenie cukrovky, osteoporóza a i.). Ďalšou možnosťou je použitie objemových nadstavcov, ktoré
znižujú nahromadenie inhalovanej
látky v ústach alebo použitie najmodernejších ICS, ktoré sa aktivujú až v pľúcach a dýchacími cestami prechádzajú
v neúčinnej forme. Najpoužívanejšími
liekmi do kombinácie sú dlho (8 až 12 hodín) účinkujúce tzv. beta2 mimetiká (beta
2 agonisty, LABA), ktoré sa nemajú používať samostatne, lebo v monoterapii
nedokážu ovplyvniť astmatický zápal.
Jedným z najstarších bronchodilatancií
je teofylín, ktorý má okrem bronchodilatačného aj mierny protizápalový úči-
alergológia
J
DN
O
V
E
H
I
NÝ L
DUCHÁ
IN
H
Ô
CK
A
OD
EK
E
AROSTLI
ST
T
IEN
AC
LEKÁR
VÝ
OVANÝ
P
UK
D
AL
M
AČ N Á PO
Upravené podľa Hrubiško M., Čižnár P. a kol. Astma bronchiale, národné smernice pre terapiu. Bratislava: BONUS, 2010. ISBN 978-80-969733-4-7.
SK/AST/0010/13
12
bedeker zdravia
alergológia
nok. Používa sa perorálne v prípravkoch
s tzv. riadeným uvoľňovaním a doteraz
aj ako záchranný vnútrožilný liek pri
záchvate astmy. Ďalší liek navrhovaný
do kombinácie, modifikátor antileukotriénov, môže napomôcť k zníženiu dávky
ICS. Má malý bronchodilatačný efekt,
ale môže sa používať ako alternatívna
liečba pri ľahkej perzistujúcej astme.
Ďalšími možnosťami v kontrolujúcej
liečbe sú moderné antihistaminiká, ktoré
majú svoje miesto v liečbe astmatikov
s výraznou alergickou zložkou, alebo
s inými alergickými pridruženými
chorobami. V prípade pacientov s ťažkou nekontrolovanou astmou je nutné
použiť systémové kortikosteroidy, ktoré
vzhľadom na prechod tráviacom traktom (tablety) a krvným obehom (tablety
aj injekcie) spôsobujú pri dlhodobejšom
podávaní významné systémové príznaky. Poslednou možnosťou pre pacientov
v ťažkou alergickou astmou sú monoklonálne protilátky proti imunoglobulínu E
(anti-IgE), ktoré v prísne indikovaných
prípadoch umožňujú v liečbe pacientov
redukovať až vynechať podávanie systémových kortikosteroidov.
Uvoľňovače
a záchranná liečba
Ich úlohou je rýchle uvoľnenie spazmu priedušiek pri zhoršení stavu počas stabilného obdobia, pri akútnych
záchvatoch a pri námahou navodenej
obštrukcii dýchacích ciest. Najvýraznejšími predstaviteľmi sú krátko účinkujúce beta2 mimetiká (beta2agonisty,
SABA), alternatívny, ale menší účinok
majú anticholinergiká (ACH), ktoré sa
často užívajú aj v kombinácii so SABA.
Ako uvoľňovač sa používa aj krátko
účinkujúci teofylín a perorálne beta2
mimetiká, ktorých miesto je iba tam,
kde astmatici nie sú schopní používať
inhalačnú liečbu, ktorá má podstatne
menšie vedľajšie účinky.
Celková stratégia a taktika antiastmatickej liečby
Nezávisle od toho, či ide o astmu alergického alebo nealergického pôvodu,
je stratégia manažmentu rovnaká. Už
z jej definície je jasné, že najvýraznej-
stupeň závažnosti
stupeň kontroly
Intermitentná
zriedkavé, ľahké exac, normálna funkcia pľúc, medzi epizódami,
≤ 2-krát mesačne v noci
PEF ≥ 80 % RH, variabilita < 20 %
Kontrolovaná astma
žiadne denné symptómy
nez záchrannej th (≤ 2-krát / týždeň),
bez nočných symptómov, bez limitácie aktivít, bez excerbácií
PEF a FEV1 v norme
Ľahká perzistujúca
> 1-krát týždenne, ale nie denne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami,
> 2-krát mesačne v noci
PEF ≥ 80 % RH, variabilita 20 — 30 %
Stredne ťažká perzistujúca
> 1-krát týždenne
≥ 1-krát týždenne v noci
PEF = 60 — 80 % RH, variabilita > 30 %
Ťažká perzistujúca
každodenné príznaky, časté excerbácie, časté príznaky v noci
PEF ≤ 60 % RH, variabilita > 30 %
liečiteľnosť
ľahko
liečiteľná
Čiastočne kontrolovaná
denné symptómy > 2-krát / týždeň
akékoľvek nočné symptómy, alebo
limitácia aktivít, záchranná liečba
>2-krát / týždeň
excerbácie 1 alebo viac / rok
FEV1 < 80% RH alebo PEF < 80 % OM.
Nekontrolovaná astma
3 alebo viac charakteristík čiastočne
kontrolovanej astmy prítomných v
ktoromkoľvek týždni
1 exacerbácia v ktoromkoľvek týždni
zle / ťažko
liečiteľná
TABUľka 1 — Kombinovaná klasifikácia astmy v závislosti od závažnosti (intermitentná, ľahká,
stredne ťažká a ťažká perzistujúca), od stupňa kontroly a od liečiteľnosti. (Podľa M. Hrubiško a spol.: Asthma
bronchiale, národné smernice pre terapiu, Bonus, 2010). Stupeň kontroly (stredný stĺpec) berie do úvahy
denné symptómy, obmedzenie aktivít, nočné symptómy a zobudenia, nutnosť použiť záchranné lieky a hodnoty pľúcnej funkcie (PEF = vrcholový výdychový prietok z výdychomera, FEV1 = objem úsilného výdychu za
prvú sekundu, OM = najlepšia osobná hodnota) a počty zhoršení stavu (exacerbácie).
Pacientovi s čiastočne
Účinnosť komplementárnej a alternatívnej kontrolovanou alebo s nekontrolovanou astmou
liečby sa v kontrolovaných sledovaniach
chronický zápal pokračunepotvrdila a takéto spôsoby liečby by preto je a postupne spôsobuje
nemali by byť náhradou štandardnej liečby. trvalé zmeny na prieduškách. Preto sa farmakologická intervenčná liečba
šou črtou chronického zápalu je variauskutočňuje v závislosti od liečebných
bilita symptómov a zvýšená vnímavosť
krokov (stupeň závažnosti, TABUľka 1).
(bronchiálna hyperreaktivita) na podneAk astma nie je pod kontrolou, je poty v okolí. Moderná klasifikácia astmy
trebné liečbu zintenzívniť až na úropodľa súčasných predstáv závisí od úrovveň, kedy sa dostane pod kontrolu. Ak
ne klinickej kontroly, ktorá je hlavným
sa kontrola astmy udrží počas troch
cieľom liečby. Od termínu kontrola odlimesiacov, po dohovore s pacientom sa
šujeme termín čiastočná a nedostatočná
zvažuje redukcia liečby. Okrem denných
kontrola (TABUľka 1). Hoci v prípade
a nočných príznakov rozhoduje častosť
väčšiny pacientov s astmou dosiahneme
použitia úľavového lieku, ktorú musí
potrebnú úroveň kontroly, asi v 10 až
mať pacient k dispozícii na každom
15 % prípadov pacientov to nie je možné.
stupni liečby. Zásluhou dobre spolupraNajčastejšou príčinou je neadekvátne pocujúceho pacienta môže lekár nastaviť
užitie predpísanej medikácie. Ďalšími
liečbu na najnižší možný stupeň, čím sa
možnosťami môže byť dysfunkcia hlaminimalizujú náklady a maximalizuje
siviek, chronický zápal nosovej sliznice
bezpečnosť liečby pre pacienta.
a sínusov (rinosinustída), návrat žalúdočLiečba bronchiálnej astmy, podobne ako
nej šťavy do pažeráka (gastroezofagálny
liečba pľúcnej hypertenzie alebo cukreflux), fajčenie, obezita, súčasná prítomrovky, významne závisí od spolupráce
nosť chronickej obštrukčnej choroby pľúc
lekára s pacientom a s jeho okolím. Je
alebo syndróm uzatvárania dýchacích
úspešná iba vtedy, keď sa všetky zložky
ciest v spánku (syndróm obštrukčného
vzájomne akceptujú a informácie vedia
spánkového apnoe).
využiť pri nastavovaní liečby.
Žijem svoj život naplno
vďaka spoločnosti
Biogen Idec.
Oľga Bobrovniková
koncertná klaviristka
Čo pre nás znamená skleróza multiplex?
Pre nás to nie je iba ochorenie, ktoré treba liečiť. Sú to predovšetkým ľudia, pacienti a ich
rodiny, ktorí majú svoje osudy. Sú to ľudia, s ktorými zdieľame ich priania, túžby a očakávania.
Sú to ľudia, ktorí nás inšpirujú svojou odvahou, statočnosťou a životným optimizmom.
Sú to ľudia, ktorým chceme byť nablízku. I s Vami sa chceme smiať, nechať Vami inšpirovať
a byť Vám bližší ako doteraz. I s Vami sa chceme radovať z našich spoločných úspechov.
Dali sme si záväzok zlepšovať životy ľudí so sklerózou multiplex.
A ten dodržíme.
Zamestnanci Biogen Idec Slovenská republika
Biogen Idec (Slovak Republic) s. r. o.
Palisády 33, 811 06 Bratislava, tel.: +421 (0) 2-323 340 08, fax: +421 (0) 2-323 340 20, www.biogenidec.sk
Dátum prípravy: Júl 2013
BI-SVK-0044
14
bedeker zdravia
NEUROLÓGIA
So sklerózou multiplex
sa dá kvalitne žiť
Zápalovo-degeneratívne
autoimunitné ochorenie
postihujúce predovšetkým
ľudí v produktívnom veku
mávalo v minulosti oveľa
horšiu prognózu ako dnes.
Vďaka novým moderným
liekom už nemusí diagnóza
roztrúsenej sklerózy znamenať osud pacienta končiaceho na invalidnom vozíčku. Keďže úspech liečby
závisí od včasnej a správnej
Aktuálne čísla
Na Slovensku sa na sklerózu multiplex lieči okolo 2 300 pacientov.
Vzhľadom na parametre výskytu ochorenia a štatistické ukazovatele sa však odhaduje, že ľudí s touto chorobou je omnoho viac.
Špecializovaných centier na liečbu SM je na Slovensku iba 10 s limitovaným počtom lekárov, ktorí môžu predpisovať liečbu sklerózy
multiplex. Len v centre pre liečbu sclerosis multiplex pri II. neurologickej kliniky LF UK Univerzitnej nemocnice na bratislavských
Kramároch sa lieči okolo 350 pacientov a v centre v Univerzitnej
nemocnici v Ružinove okolo 500. Vo svete trpí týmto ochorením
centrálneho nervového systému približne 2,5 milióna ľudí, z toho
v Európskej únii vyše 350 000 ľudí. V priemere sa počty pohybujú okolo 30 až 100 pacientov na 100 000 obyvateľov. Odhadovaný
počet nových diagnostikovaných pacientov je okolo 10 000 ročne. Ženy sú na ochorenie sklerózy multiplex omnoho náchylnejšie. Globálne pripadá na tri postihnuté ženy len jeden muž.
diagnostiky, nevyhnutné
je všímať si neštandardné
prejavy a zdravotné problémy, ktoré by mohli byť prvými príznakmi ochorenia.
O ochorení, prejavoch, liečbe
aj vyhliadkach pacientov so
sklerózou multiplex nám
porozprávala MUDr. Iveta
Lisá, CSc., z II. neurologickej
kliniky LF UK Univerzitnej
nemocnice na bratislavských
Kramároch.
Skleróza multiplex
Chronické zápalové autoimúnne ochorenie centrálneho nervového systému napáda mozog, miechu a zrakové nervy,
pričom nervové vlákna napádajú vlastný organizmus. Doteraz sa napriek rozsiahlym výskumom nepodarilo zistiť,
prečo sa imunitný systém začne takto správať a považuje
vlastné bunky za votrelca. Diagnostika sklerózy multiplex je
vzhľadom na rôznorodosť príznakov náročná. Medzi prvými príznakmi a diagnózou môže uplynúť aj niekoľko rokov.
Najčastejšie známe prvotné príznaky ochorenia sú dvojité
videnie, problémy s rovnováhou a koordináciou pohybov.
Takisto tŕpnutie končatín, častá a neopodstatnená únava, závrate a problémy s rečou. Symptómy u jednotlivcov
sú rôzne a časom sa u toho istého človeka môžu meniť.
bedeker zdravia
V
ypuknutie choroby pravdepodobne zapríčiňuje kombinácia viacerých faktorov
– od vírusového útoku a
genetických dispozícií, cez
vek, rasu a pohlavie, až po podnebie,
zemepisnú šírku a sociálno-ekonomické postavenie. Ochorenie sa u väčšiny
pacientov prejaví prvýkrát v dospelom
veku medzi 20. a 40. rokom. Priemerný
vek nástupu sklerózy multiplex je 30
rokov. Výskyt u detí pod 10 rokov alebo
u seniorov nad 60 rokov je vzácny.
Čo roztrúsenú sklerózu spôsobuje, zatiaľ presne nevie určiť ani medicínska
veda. Bezprostredná príčina ochorenia
nie je známa, sú však známe patologické mechanizmy, ktorými imunitný
systém, presnejšie aktivované bunky
a autoprotilátky, poškodzujú vlastné
myelínové obaly nervových vlákien
v centrálnom nervovom systéme a aj
samotné vlákna, čo vedie k poškodzovaniu nervových štruktúr a ich funkcie a následným klinickým prejavom
ochorenia.
Najčastejšie prejavy
Ochorenie má veľmi pestrú škálu klinických príznakov. Závisia od toho,
ktorá časť nervového systému je postihnutá. Laikom sú známe skôr tie
naozaj neprehliadnuteľné príznaky
spojené s obmedzením pohyblivosti či
ochrnutím. Doktorka Lisá hovorí, že
škála prejavov je veľmi široká: „Najmä
pre začiatok ochorenia sú typické dočasné poruchy zraku, časté sú poruchy
citlivosti sprevádzané tŕpnutím, mravenčením, necitlivosťou v rôznych častiach tela. A tiež poruchy hybnosti rôzneho stupňa. Zakopávanie pri chôdzi,
instabilita s ťahom do strán, pacientovi
vypadávajú predmety z rúk, postihnutá môže byť tiež jemná motorika, kedy
pacientovi robí problém napríklad aj
zapnúť si gombičku. Typickým príznakom je aj porucha koordinácie pohybov
alebo aj reči pri postihnutí mozočka.
V neskorších štádiách môže prísť k poruchám zvieračov a ťažkostiam napríklad s udržaním moču.“
NEUROLÓGIA
15
Včasné zachytenie
choroby
Základom úspešnej a účinnej
liečby je včasné neurologické
vyšetrenie ktoré odhalí, či
je nervový systém pacienta
v poriadku. Symptómy typické pre sklerózu multiplex
možno pozorovať aj pri iných
neurologických ochoreniach.
Ak sú včas zachytené a diagnostikované, súčasná liečba
dokáže zabezpečiť veľmi vysokú kvalitu aj dĺžku života.
Pri podozrení na roztrúsenú
sklerózu neurológ ako prvé
skúma funkcie zraku, sluchu
a reči. Následne testuje reflexy
na lakťoch, kolenách, členkoch
a chodidlách. Lekár si zároveň
všíma držanie tela a chôdzu
pacienta. Diagnózu sklerózy
multiplex možno považovať za definitívne potvrdenú, keď pacient prekoná
minimálne dva ataky, ktoré svedčia
o postihnutí mozgu alebo miechy na
dvoch rôznych miestach. Ak nie je neurologické vyšetrenie dostatočne presné,
na spresnenie diagnózy sa používajú
pomocné vyšetrenia ako napr. magnetická rezonancia, lumbálna punkcia
a meranie nervových vzruchov.
Viaceré formy ochorenia
Asi v 80 % prípadov majú pacienti so
sklerózou multiplex takzvanú relaps-remitujúcu formu ochorenia. „Pod
pojmom relaps rozumieme vzplanutie
ochorenia,“ vysvetľuje doktorka Lisá.
„Môže vzniknúť bez akejkoľvek príčiny.
Z večera do rána sa pacientovi objavia
už spomenuté klinické príznaky alebo sa relaps objaví v súvislosti s prekonanou infekciou či po pôrode. Relaps
definujeme ako stav, kedy klinické
príznaky nové alebo zhoršené pretrvávajú viac ako 24 hodín. Naším cieľom
je relapsy čím skôr liečiť, aby sa zápal,
ktorý sa pokladá za príčinu vzniku relapsov, potlačil. V období remisie, ktoré vystrieda relaps, klinické príznaky
buď úplne ustúpia a pacient sa dostáva
do pôvodného stavu, alebo zlepšenie
stavu v remisii nie je úplne dokonalé
a určité príznaky vo forme takzvaného
rezídua ostávajú. V určitom percente
prípadov pacientov po desiatich až 15
rokoch od vzniku prejde ochorenie do
sekundárne progresívnej formy. Znižuje sa frekvencia i závažnosť relapsov,
ale narastá klinický neurologický deficit a symtomatológia sa pomaly plynulo
zhoršuje. V asi 15 percentách prípadov
má ochorenie nie relaps-remitujúcu,
ale primárne progresívnu formu, kedy
relapsy a remisie nie sú prítomné a klinické prejavy sa od začiatku ochorenia
zhoršujú postupne a postupne narastá
aj zneschopnenie pacienta.“
Priaznivý vplyv na priebeh
ochorenia
Donedávna sa predpokladalo, že patologické mechanizmy, ktoré sa podieľajú
na vzniku relapsov a priebehu ochorenia sú predovšetkým zápal a demyelinizácia. „V súčasnosti sú známe aj ďalšie
mechanizmy podieľajúce sa neurodegenerácii, napríklad oxidatívny stres. Na
tomto základe boli objavené aj lieky zasahujúce do zápalovo-degeneratívnych
procesov. Označujeme ich ako chorobu
modifikujúce (IMD). Ide o imunomodulačnú liečbu. Práve vďaka tejto liečbe
je ochorenie, hoci nie je vyliečiteľné,
liečiteľné, a dá sa priaznivo ovplyvniť.“
16
neurológia
bedeker zdravia
Imunomodulačná liečba
Nové imunomodulačné lieky majú
signifikantný vplyv na redukciu atakov, spomalenie progresie ochorenia
a zmiernenie zmien zistiteľných na
mozgu a mieche magnetickou rezonanciou. „Na magnetickej rezonancii
je pri účinnej liečbe dobre viditeľné
zníženie počtu aktívnych ložísk, a tiež
zníženie alebo zmenšenie mozgovej
atrofie, ktorá je významným prognostickým parametrom ochorenia,“ vysvetľuje neurologička. „V súčasnosti,
od roku 2012, máme k dispozícii liek
s účinnou látkou fingolimod, pri ktorom sa po prvýkrát potvrdilo, že aj pri
krátkom, už šesťmesačnom užívaní,
spomaľuje atrofizáciu mozgu a tento
efekt pretrváva dlhodobo.“ Tento liek sa
v liečbe pacientov s SM začal používať
ako prvý perorálne používaný preparát
druhej línie imunomodulačnej liečby.
Pri zlyhaní liečby interferónmi alebo
glatimer acetátom sa používa ako liek
druhej línie natalizumab, ktorý má
pomerne vysokú účinnosť na potlačenie relapsov ochorenia a spomalenie,
resp. oddialenie progresie ochorenia.
U nás sa používa aj prvej línii liečby
pacientov s vysokou aktivitou ochorenia, (ktorí majú dva a viac relapsov za
rok). V Slovenskej republike je imunomodulačná liečba interferónmi beta
dostupná od roku 1997, od roku 2006
je dostupný glatimer acetát a od roku
2007 aj natalizumab.
Čo môžeme očakávať v najbližšej budúcnosti?
„V súčasnosti sa čaká na uvedenie/
schválenie novej molekuly, ktorou je
dimetyl fumarát. Má byť zavedený do
liečby ako prevencia relapsov a progresie ochorenia, podobne ako doteraz
používané ostatné preparáty imunomodulačnej liečby SM. Dimetyl fumarát, označovaný aj skratkou BG-12, má
však iný mechanizmus účinku odlišný
od ostatných preparátov. Uplatňuje sa
pri zabránení poškodenia tkanív CNS
následkom oxidačného stresu tým, že
stimuluje transkripčný faktor Nrf2
stimulujúci prepis génov kódujúcich
molekuly s protizápalovými, homeosta-
Zmeny objemu mozgového tkaniva
Pre neurodegeneratívny proces sprevádzajúci roztrúsenú sklerózu je typická atrofia (strata) mozgového tkaniva. Prejavy atrofie
sú jednak klinické, a jednak sa prejavia na MRI. V posledných
rokoch sa zistilo, že strata mozgového tkaniva, teda atrofia, je
významným prognostickým faktorom, ktorý určuje, aký bude
výsledný stupeň zneschopnenia pacienta. Ochorenie na sklerózu
multiplex má veľmi individuálny priebeh. „Dopredu nevieme povedať ako tomu ktorému pacientovi zaberie konkrétny liek ochorenie modifikujúcej liečby.“ Našťastie, medicínska veda ponúka
čoraz účinnejšie liečebné možnosti, dokonca aj v ovplyvnení straty mozgového tkaniva. V posledných rokoch sa tejto problematike
venovali viaceré štúdie. Doktorka Lisá spresňuje: „Pri viacerých
liekoch sa zistilo, že by mohli ovplyvňovať či redukovať stratu
mozgového tkaniva. V prípade zdravého človeka predstavuje
atrofizácia, ako prirodzený úbytok mozgového tkaniva asi desatinu až tri desatiny percenta objemu mozgového tkaniva ročne.
V prípade pacienta so sklerózou multiplex je to až troj až štvornásobne rýchlejšie. Hodnotili sa vplyv IMD liekov používaných
pri liečbe SM s ohľadom na spomalenie atrofizácie. Všetky lieky
v porovnaní s placebom mali vplyv na spomalenie atrofizácie.
tickými a neuroprotektívnymi účinkami. Progresia ochorenia sa prejaví buď
klinicky, alebo pribúdaním aktívnych
lézií, čo vyvolá ataky ochorenia, iným
slovom relaps. Práve relapsom má takáto liečba predísť. Imunomodulačná liečba sa nepoužíva štandardne v terapii
SM. Využíva sa v rámci kombinovanej
terapie pri agresívnych formách SM,“
dodáva neurologička.
Prognóza pacientov
V každom konkrétnom prípade je viac
menej nepredvídateľná. Avšak zavedením ochorenie modifikujúcich liekov
koncom 90. rokov minulého storočia
a zavádzaním nových liekov sa pokladá dlhodobá prognóza pacientov so
sklerózou multiplex za oveľa priaznivejšiu, než bola pred zavedením tejto
liečby. Okrem včasného neurologického
vyšetrenia vplýva na priebeh choroby
pravidelná a správna liečba. Aj keď
sklerózu multiplex zatiaľ nie je možné
úplne a definitívne vyliečiť, pacienti
dnes majú oveľa viac možností, ako s to-
uto chorobou bojovať a potláčať ju, a to
až do takej miery, že môžu viesť plnohodnotný život. Doktorka Lisá spomína
prípad pacientky, ktorá mala početné
ataky ochorenia, ktoré sa napriek nastaveniu na ochorenie modifikujúcu
liečbu nedarili zvládnuť. „Prechádzali
sme na iné formy modifikujúcej liečby, až nakoniec pri treťom druhu lieku sa ochorenie podarilo stabilizovať.
Pacientka vyštudovala vysokú školu,
je plne práceschopná. Myslím si, že
ochorenie na SM si vyžaduje trpezlivosť jednak zo strany pacienta, ale
aj lekára, ktorý by mal vytipovať ten
najlepší liek. Dopredu nikdy nevieme,
ako bude liek v konkrétnom prípade
pôsobiť, ale stabilizácia pacienta sa dá
dosiahnuť a pacient je plne výkonný.
Ako sú individuálne klinické prejavy,
tak sa individuálne musí nastavovať aj
liečba. Zvažujeme jednak prínos liečby,
ako aj riziká a takisto aj ďalšie ochorenia pacienta.“
Pripravila
Iva Baranovičová
bedeker zdravia
Spý tali sme sa z a vá s
Anafylaxia
Na otázky Bedekra
zdravia týkajúce sa
anafylaxie odpovedá
doc. MUDr. Martin
Hrubiško, PhD., mim.
prof., primár Oddelenia
klinickej imunológie
a alergológie Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Čo robiť v prípade, že takúto reakciu dostaneme po prvý raz a nemáme k dispozícii takzvaný balíček
prvej pomoci?
Predovšetkým treba zastaviť fyzickú
záťaž, pacienta uložiť do stabilizovanej
polohy (v prípade hroziaceho bezvedomia alebo pri upadnutí do bezvedomia
pozor na zapadnutý jazyk!) a najmä nečakať a hneď volať lekársku pomoc. Ako
prvá laická pomoc môžu poslúžiť dve
tabletky antihistaminika alebo prednizonu, ktoré ľudia z rôznych iných
medicínskych dôvodov mávajú v domácich lekárničkách. Pacientom, ktorí už
v svojej anamnéze mali anafylaktickú
reakciu, špecialista – alergológ balíček
prvej pomoci zvyčajne predpísal. Ten
totiž obsahuje adrenalín v autoinjektore. Pacient po ošetrení na pohotovosti
by mal vyhľadať alergológa, aby mu
balíček prvej pomoci predpísal. Zatiaľ
ho môže predpísať len špecialista, hoci
by, podľa môjho názoru bolo vhodné,
aby sa pacienti k nemu dostali aj jednoduchšou cestou prostredníctvom
svojho praktického lekára.
ABC Telové ošetrujúce mlieko
Najlepšie hydratačné, upokojujúce a absorbujúce
mlieko Body Lotion s terapeutickým jemným olejom
Tea Tree odporúčame pre starostlivosť o všetky typy
pokožky, zvlášť na suchú alebo inak poškodenú. Je
ideálne na hydratáciu po sprchovaní, je najlepšie
na upokojenie po opaľovaní, depilácii, je vhodné
na masáž po dlhej chôdzi, na dezinfekciu rúk a nôh,
atď. Má výnimočné upokojujúce, hojivé a prirodzene
repelentné vlastnosti. Pokožku zan
zanechá sviežu,
ú.
pružnú a zdravú.
V
Z
BE ÉNO
AB
Kto je anafylaxiou ohrozený
najviac?
Sú to ľudia z nejakého dôvodu citliví na
určitý alergén. Alergici majú síce väčší predpoklad, že takto zareagujú, ale
anafylaktickú reakciu môže mať každý,
a po prvýkrát nielen v mladom veku.
Takáto reakcia môže byť prvým signálom alergie, a to v hociktorom veku.
17
R
PA
V laickej verejnosti prevláda názor, že najčastejšie môže anafylaxiu spôsobiť určitý druh hmyzu.
Aké sú ďalšie alergény, ktoré môžu
spôsobiť anafylaktickú reakciu?
Skutočne najčastejšie môže takúto reakciu spôsobiť bodnutie včelou, osou,
sršňom či čmeľom. Na druhom mieste
v poradí vyvolávajúcich podnetov sú
liečivá – predovšetkým antibiotiká penicilínového radu a alergénové vakcíny,
ktoré sa používajú na desenzibilizáciu
jedincov precitlivených na konkrétny
alergén. Sú prispôsobené na to, aby sa
alergikovi znížila citlivosť na určitý
alergén, tak že mu v nízkych dávkach
takýto alergén aplikujeme. Súčasne
však nesú so sebou riziko vzniku anafylaxie. Preto je potrebné, aby pacient
po takejto terapii vyčkal pred ambulanciou aspoň pol hodinu až hodinu.
Anafylaktická reakcia sa totiž najčastejšie vyvíja do 15 minút po expozícii
alergénu. Včas začatou účinnou protialergickou liečbou vieme takúto reakciu
rýchlo vyriešiť. V poradí treťou príčinou vzniku anafylaxie sú potraviny.
Zaujímavé je, že v tomto prípade existujú pomerne veľké geografické rozdiely, a tiež rozdiely v genetickej výbave
a stravovacích návykoch. Napríklad
Američania sú častejšie ako Európania
alergickí na búrske oriešky, u nás sme
viac alergickí napríklad na lieskové.
Okrem orechov / orieškov medzi silné potravinové alergény spôsobujúce
anafylaktickú reakciu patria vajce,
predovšetkým vaječné bielko, mlieko
a pšeničný glutén. Pomerne častá je
anafylaxia na pšeničný glutén v spojení
s fyzickou námahou. Preto alergikom
odporúčame športovať nie vyslovene
nalačno, ale aspoň dve hodiny po jedle.
Všeobecne však nie je zdravé ísť si zabehať „s plným bruchom“.
čistota * ZDRAVIE * sviežosť
sk velé na leto
ABC pure Tea T
Tree Oil - TIP na použitie:
• na dezinfekciu pokožky, menších poranení...
• na herpesy, afty, hnisavé angíny, pľuzgiere...
• pri nádche a bolestiach uší...
• na odstránenie kliešťov a dezinfekciu po uhryznutí...
• na hnisavé rany, vyrážky, popáleniny...
• tlmí zápaly a infekty v ústach, plesne na nohách...
• na boľavé nechtové lôžka, panaríciá, zádery...
• na bradavice vírusového pôvodu...
• na štípance, popŕhlenie medúzami, trávami...
• najsilnejšie a najjemnejšie prírodné antiseptikum
• nevyhnutný doma, na výletoch, pri športe...
• neštípe, rýchlo zregeneruje poškodené tkanivo
ABC Tekuté antibakteriálne mydlo
Vynikajúce sviežie Body Wash je určené na dennú
hygienu pokožky tela, efektívne odstraňuje nečistoty, pot, ničí nežiaduce baktérie a bráni šíreniu
infekcií. Je zvlášť vhodné na podráždenú alebo
poškodenú pokožku (po opaľovaní, tiež pri výskyte
vyrážok, pri dermatitídach a pod.), upokojí zápaly
a svrbenie, udržiava jej prirodzenú rovnováhu. Prírodné antiseptické vlastnosti jemného oleja Tea
Tree nedráždia ani pri intímnej hygiene.
Pravidelným používaním bude
vaša pokožka vláčna a zdravá.
ORIGINÁLNE
ABC produkty
žiadajte v lekárni
Katalóg na LETO a vzorky ZDARMA na tel. 0907 906 906
www.australian-bodycare.sk
ww
w w aust
stra
trali
lian-b
lian
li
bod
odyc
dycare sk
k
18
bedeker zdravia
onkológia
Liečba
pokročilého melanómu
Zhubný (malígny)
melanóm je v porovnaní
s ostatnými nádormi kože
pomerne zriedkavý, zato
veľmi agresívny, pretože rýchlo
metastázuje. Donedávna, v nie
tak vzdialenej minulosti,
sa za jedinú liečbu, ktorá viedla
k vyliečeniu tohto ochorenia,
považovalo chirurgické odstránenie melanómového ložiska.
V súčasnosti máme k dispozícii
aj imunoterapiu a biologickú
liečbu. Na otázky Bedekra zdravia odpovedá v tejto súvislosti
MUDr. Zuzana Hlavatá
z Národného onkologického
ústavu v Bratislave.
Aké metódy liečby malígneho melanómu sa považovali ešte donedávna za najúčinnejšie?
Pri pôvodnom znamienku – primárnom ložisku melanómu napríklad na
koži – sa za najúčinnejšiu liečbu považovalo jeho odstránenie a prípadne aj
odstránenie príslušných lymfatických
uzlín. Rovnako sa postupovalo aj vtedy,
ak sa pacientovi začali tvoriť metastá-
zy, teda sekundárne ložiská. V oboch
prípadoch sa za najlepšie riešenie považovalo ich odstránenie, aj keď ich bolo
niekedy viacero.
Keď už je ochorenie metastatické,
to znamená, že postihuje viacero lokalít
rôzne v tele, podáva sa v súčasnosti skôr
systémová liečba. Ide o podávanie látok
s protinádorovým účinkom s cieľom pôsobiť v celom tele. Aplikuje sa väčšinou
vo forme tabliet alebo injekcií či infúzií. Základom takejto liečby je oddávna
klasická chemoterapia. V prípade malígneho melanómu sa podávala a často sa
dnes ešte používa ako monoterapia, teda
podávanie len jedného lieku, alebo v rôznych kombináciách. Napríklad pri liečbe dakarbazínom, čo je cytostatikum,
je len približne do 10 % objektívnych
odpovedí. Pre nás, lekárov, objektívna
odpoveď znamená, že sme zaznamenali zmenšenie nádoru. Účinnosť takejto
liečby je výrazne limitovaná, a skutočne
až na ojedinelé prípady, samotnou aplikáciou chemoterapie sa pokročilá forma melanómu vyliečiť nedá. Tolerancia
liečby je síce dobrá, a aj toxicita je nízka,
ale rovnako nízka je aj efektivita. Výskum a liečba nádorových ochorení však
v poslednom období zaznamenali veľký
pokrok. Kým pred dvoma rokmi sme
o melanóme hovorili ako o chemorezistentnom ochorení, čo znamenalo, že
takáto systémová liečba bola len veľmi
málo účinná, vďaka neustálemu vývoju
nových molekúl môžeme dnes v liečbe
tohto agresívneho ochorenia využívať
dva nové prístupy k liečbe.
O čo konkrétne ide? Stále častejšie
sa v súvislosti s liečbou onkologických ochorení spomína imunoterapia...
Imunoterapia stojí dlhodobo v centre
pozornosti liečby melanómu, a nielen
melanómu. Vo všeobecnosti sa akékoľvek nádorové ochorenie dá označiť za
akési „zlyhanie imunitného dozoru”. V
ľudskom organizme by mal byť totiž stále zachovaný model rovnováhy medzi
tým, čo je telu „vlastné” a tým, čo je „cudzie”. Tu vystupuje do popredia úloha
buniek zodpovedajúcich za imunitu. Dôležité je, aby fungovali správne, rozoznávali tieto skutočnosti a bojovali proti cudzím elementom. Nádorové bunky však
vedia byť také „prefíkané”, že ich bunky
imunitného dozoru nerozoznávajú ako
cudzie a nebojujú proti nim. Tak sa
môžu nekontrolovane množiť a ničiť organizmus. Spolu s rozvojom chemoterapie sa vedci snažili súčasne zadefinovať,
kde presne imunita zlyháva. Avšak donedávna používaná imunoterapia (napr.
interferónmi či interleukínmi) nemala
také výsledky, ako sa očakávalo, a preto
sa ani veľmi nepresadila. V poslednom
období však vedci presnejšie špecifikovali, že zámerom imunoterapie súčasnosti
by malo byť hlavne odblokovať potlačenú protinádorovú imunitu, a to v konkrétnych kontrolných bodoch a presne
cielenými procesmi. V protinádorovej
imunite existuje pravdepodobne niekoľko takýchto „check-pointov” – akýchsi
kontrolných bodov, ktorých zlyhanie vedie k nekontrolovanému rastu nádorového ochorenia. Za posledné dva roky
sa do klinickej praxe pre diseminované
ochorenie dostávajú hlavne protilátky
voči CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4) a PD-1 (programmed
death-1), či PDL-1 (programmed death ligand-1). Zdá sa, že tieto lieky sú schopné
dlhodobo potlačiť rast nádoru s cieľom
definitívneho vyliečenia. Problémom
je, že zatiaľ nevieme, ktorí pacienti sú
najvhodnejší kandidáti na takúto liečbu.
Melanóm alebo znamienko?
NAUČTE SA
ROZPOZNAŤ
VAROVNÉ ZNAKY.
Kedy určite navštíviť lekára
a kde sa dať vyšetriť.
Vznik a liečba
melanómu.
Čítajte viac na stránke:
www.melanom.sk
20
onkológia
bedeker zdravia
↓ Obrázok Melanóma in situ v štádiu 0,
s vysokou šancou na vyliečenie.
Jej efektivita je naďalej dosť nízka, pozitívnou správou však je, že je vyššia v porovnaní s klasickou chemoterapiou. Samozrejme, neexistuje liek bez vedľajších
účinkov. Pri liečbe totiž prichádza k vystimulovaniu imunitnej reakcie – teda
neadekvátnej imunitnej odpovedi. Imunita sa „naštartuje“ takým spôsobom, že
príde k jej preexponovaniu, výsledkom
čoho je, že imunita organizmu sa „obráti“ proti, aj proti niektorým vlastným or-
Výskum a liečba nádorových
ochorení však v poslednom
období zaznamenali
veľký pokrok.
gánom, a spôsobí napríklad zápal. Stať
sa tak môže v pečeni, v stene hrubého
čreva, ale aj v žľazách s vnútorným vylučovaním, napr. v štítnej žľaze, ale aj
v koži. Preto pacienti na takejto liečbe
mávajú vyrážky či hnačky.
Úplne inou šálkou kávy je biologická liečba...
Je to tak. Druhým, úplne odlišným princípom pre liečbu metastatického melanómu je tzv. biologická liečba. Vedecké
výskumy sa stále snažia zaoberať viacerými smermi, akými by sa mohla uberať liečba a hľadajú odpovede na otázky,
ako a prečo vzniká nádorové bujnenie.
Ich práce dokazujú, že pri nádorovom
procese nezlyháva len imunita, ale aj
na úrovni genetickej informácie, ktorú máme v DNA zakódovanú, prichádza k určitým špecifickým zmenám,
mutáciám. Aj zhubné melanómy si
takúto mutáciu, odborne jej hovoríme
BRAF mutácia, nesú. Sú potom vhodné
na špeciálnu, takzvanú anti-BRAF liečbu. Ide približne o polovicu pacientov
s metastatickým melanómom, ktorí sú
na takúto liečbu vhodní. Aby sme určili, či pacient má túto mutáciu, musíme
ho geneticky vyšetriť, a to zo vzorky
nádoru, ktorý už bol odobratý. Vyšetriť
týmto spôsobom sa dá nielen pôvodné ložisko, ale aj vzniknuté metastázy,
a to tiež dodatočne. Že sa v prípade melanómu odkryla takáto súvislosť, nie
je náhoda. Pri viacerých nádorových
ochoreniach sú už identifikované „vedúce dráhy” – teda patologické procesy
prebiehajúce v bunkách s určitou poruchou génov, čo sa využíva v klinickej
praxi. Takejto liečbe potom hovoríme
biologická liečba. Liečiť dnes ňou môžeme napr. nádory prsníka, štítnej žľazy
či obličiek.
Anti-BRAF liečba sa aj v literatúre
označuje ako liečba tzv. malými molekulami, inhibítormi tyrozínkináz, pričom väčšinou sa podáva v tabletkovej
forme na báze denného užívania. Ak
zaberie, čo je asi v 60 % prípadov, pacientovi rýchlo uľaví. Zaberá dokonca aj
pacientom s extrémne veľkou náložou
ochorenia. Problémom je vznik rezistencie. Znamená to, že po určitom čase,
obyčajne do obdobia kratšieho ako rok,
začnú nádorové bunky využívať inú „vedúcu dráhu” a liečba prestane byť efektívna. Zatiaľ neboli publikované dáta
o dlhodobom dosahovaní remisií – teda
stavu bez aktivity nádorového ochorenia len s takouto liečbou. Napriek tomu
možno biologickú liečbu považovať za
účinnejšiu, ako bola pôvodná necielená chemoterapia. Aj pri tejto liečbe
však dochádza k nežiaducim vedľajším účinkom. Dominantnou toxicitou
sú rôzne prejavy na koži – od svrbenia,
fotosenzitivity, cez zmenu farby vlasov,
ich vypadávanie. Vyskytnúť sa môžu aj
slabosť či bolesti kĺbov. Napriek tomu
však môžeme jednoznačne povedať, že
pri pôvodne na protinádorovú liečbu
rezistentnom melanóme, s extrémne
nepriaznivou prognózou pri jeho rozšírení, dochádza k rýchlym zvratom,
kedy pri načasovaní a zvolení správnych liečebných modalít dokážeme
účinne predĺžiť prežívanie.
Naučte sa rozpoznať
varovné signály:
Čítajte viac na stránke
www.melanom.sk
bedeker zdravia
V
diabe tológia
21
Ako sa nestať diabetikom
ýskyt a šírenie diabetu
2. typu neustále narastajú, a preto je prioritou
identifikovať príčiny, ktoré
prispievajú k vzniku tohto
ochorenia alebo s ním súvisia. Jedným z
hlavných faktorov spojených s diabetom
2. typu je nadmerná telesná hmotnosť
a jej zníženie sa odporúča nielen pre
prevenciu, ale tiež pre kontrolu tohto
ochorenia.
Kilá navyše sú rizikovým
faktorom
V súčasnosti na celom svete trpí nadváhou viac než 1,1 miliardy dospelých
ľudí a 312 miliónov z nich je priamo
obéznych. Za posledných 30 rokov bol
zaznamenaný rapídny globálny nárast počtu dospelých ľudí s diabetom
2. typu. Od roku 1980 do roku 2008 sa
výskyt cukrovky 2. typu viac než zdvojnásobil a odhaduje sa, že do roku 2030
ňou bude trpieť vyše 500 miliónov ľudí.
Pri diabete 2. typu je navyše potrebné
vynaložiť značné výdavky na zdravotnú starostlivosť a vo veľkej miere je tiež
ovplyvnená kvalita života. Všetky tieto
faktory viedli k potrebe zamerať sa na
prevenciu a kontrolu cukrovky.
Avšak faktorom, ktorý sa s diabetom
2. typu spája najviac, zostáva nadmerná
telesná hmotnosť. Práve preto sa pozor-
nosť zameriava na riadenie hmotnosti
prostredníctvom zdravého životného
štýlu. Vzhľadom na spojitosť medzi priberaním a cukrovkou je najdôležitejšie
zamedziť nárastu telesnej hmotnosti,
aby sme tak predišli alebo spomalili
vznik diabetu 2. typu. Zníženie telesnej
hmotnosti sa odporúča aj ľuďom, ktorí
už majú cukrovku 2. typu. Pacientom,
ktorí schudli a dokázali si váhu udržať,
sa zistil ústup tohto ochorenia.
„Účinná kontrola telesnej hmotnosti je
neodmysliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Zdravá telesná hmotnosť
je významnou súčasťou prevencie nielen
cukrovky 2. typu, ale aj srdcovo-cievnych
chorôb a zhubných rakovinových nádorov. Sladká chuť v prírode signalizuje, že ide o zrelú, výživnú a zdravotne
neškodnú potravinu. Sladkú chuť majú
radi divoko žijúce aj domáce zvieratá.
Ľudia majú takisto radosť zo sladkej chuti danú od prírody. Vedci predpokladajú,
že pôžitok, ktorý väčšina ľudí pociťuje
pri konzumácii sladkých potravín a nápojov, je vrodený,“ uviedol MUDr. Peter
Minárik, odborník na obezitu, výživu
a zdravý životný štýl.
S nárastom hmotnosti súvisí príjem
cukrov, a preto sa im venuje zvýšená pozornosť. Z tohto dôvodu došlo k rozvoju
stratégií, ako znížiť ich príjem. Pri prevencii a kontrole nárastu hmotnosti sa
osvedčili nekalorické a nízkokalorické
sladidlá. Tieto sladidlá sa používajú ako
alternatíva k cukrom, pretože obsahujú
menej kalórií.
Nevyhnutným krokom programov na
prevenciu diabetu je stanovenie vzorca
telesnej aktivity, pretože sedavý životný štýl zvyšuje riziko vzniku cukrovky
2. typu priamo a rovnako aj prostredníctvom vplyvu na obezitu. Telesná aktivita vedie k nárastu citlivosti na inzulín,
ktorá pretrváva 24 až 72 hodín.
Inzulín a chudnutie
Ľudom, ktorí majú telo veľmi citlivé na
inzulín, stačí aj malé množstvo inzulínu
pre spracovanie sacharidov. Pokiaľ je
jeho hladina nízka, mastné kyseliny sa
premenia na energiu, inzulín ich nespracuje a človek chudne alebo aspoň
nepriberá. Naopak, ľudia trpiaci rezistenciou na inzulín – diabetici vyžadujú
na spracovanie sacharidov vyššiu dávku inzulínu. Pokiaľ je hladina inzulínu
vysoká, nie je možné zbavovať sa tukov,
k ich spaľovaniu dochádza až po jej znížení. Preto má pri prevencii cukrovky
veľký význam telesná aktivita, ktorá
vedie k nárastu citlivosti na inzulín,
na základe ktorej telo produkuje menšie množstvo inzulínu a človek môže
chudnúť.
(red)
22
bedeker zdravia
g ynekológia
tému prináša
Rakovina krčka maternice a
prevencia
MUDr. Peter Brenišin
Problematika rakovinového ochorenia
krčka maternice
si zasluhuje maximálnu pozornosť
zo strany lekárov, aj
zo strany žien ako
potenciálnych pacientok. Podľa štatistík patrí karcinóm
krčka maternice na
popredné miesta
medzi ochoreniami,
ktoré sú príčinou
smrti žien.
Podstatou ochorenia je – ako pri každej
rakovine – zhubné bujnenie ako následok zmien v bunkách. Dôvod, prečo je
však rakovina (karcinóm) krčka maternice taká nebezpečná, je rýchlosť,
s akou sa rozvíja a s akou je nádor
schopný metastázovať aj do iných častí
organizmu.
Smutné je, že gynekológovia často narazia už na rozvinutú formu ochorenia,
keď je liečba náročnejšia a znižujú sa
šance na úspech. Pritom absolútnu
väčšinu týchto prípadov by bolo možné
zachytiť včas, keby ženy viac využívali
svoje právo na bezplatnú preventívnu
gynekologickú prehliadku.
Gynekologická ambulancia a ambulancia
gynekologickej urogynekológie Bren-Care, Poprad
Cytologické vyšetrenie
ako súčasť prevencie
V rámci preventívnej gynekologickej
prehliadky sa okrem iného počas vyšetrenia posúdi povrch krčka maternice
pohľadom, pre lepšie posúdenie jeho
stavu sa však ešte odoberie cytologický
ster z krčka maternice. Aby bolo možné ster odobrať čo najlepšie, mala by
žena navštíviť gynekológa po skončení
menštruácie, keď už nie je prítomné
ani minimálne krvácanie či špinenie,
ale nie neskôr než do desiateho dňa od
začiatku menštruácie. Štetôčkou, ktorá
je na tento účel špeciálne upravená, sa
odoberú bunky z povrchu krčka maternice. Odobratý materiál sa potom
odošle do špecializovaného laboratória,
kde sa posúdi stav buniek.
Výhodou vyšetrenia je, že pod mikroskopom možno zistiť aj drobné zmeny
na bunkách, ktoré ešte v tomto štádiu
nemusia byť voľným okom na krčku
maternice viditeľné, takže s liečbou
sa dá začať včas a s podstatne väčšou
vyhliadkou na úspech.
V súčasnosti sa toto PAP-vyšetrenie
robí dvojakým spôsobom – ako „klasické“ vyšetrenie alebo modernejšie, tzv.
LBC vyšetrenie. Princíp je v oboch prípadoch rovnaký – materiál sa odoberie
z krčka maternice štetôčkou a pripraví
sa na odoslanie.
V prípade „klasickej“ cytológie sa
odobraté bunky nanesú na sklíčko
a okamžite sa ponoria do fixačného
roztoku. Okrem odobratých buniek
sa však na sklíčku môže nachádzať aj
krv, pretože pri odoberaní štetôčkou
môže jemný povrch krčka maternice
trochu zakrvácať, prípadne aj hlien, čo
niekedy zhoršuje možnosť dôkladného
posúdenia stavu odobratých buniek.
Preto bola vyvinutá nová metóda, tzv.
LBC (Liquid Based Cytology, cytológia
na báze tekutiny), kedy sa priamo kefka
transportuje na vyšetrenie v uzavretom špeciálnom zariadení, v ktorom sa
nachádza tekutina. Výsledným produktom je dokonalý cytologický preparát,
ktorý sa následne posudzuje.
Výhodou LBC metódy spracovania
vzorky je čistejší cytologický preparát,
vhodný aj na ďalšie špeciálne vyšetrenia, pomocou ktorých sa stanovuje
napr. prítomnosť HPV (ľudského papilomavírusu, zodpovedného za vznik
karcinómu – pozn. red.), respektíve prítomnosť rizikových typov HPV. Okrem
toho sa pri tejto metóde znižuje výskyt
falošne pozitívnych výsledkov. Nárok
na cytologické vyšetrenie majú všetky
ženy po dovŕšení 18. roku veku alebo
po prvom tehotenstve, pričom prvé
dva roky sa robí vyšetrenie oba roky
po sebe. Ak sú obe vyšetrenia v poriadku, stačí cytológiu opakovať až po
troch rokoch. Ak sa však objavia čo i len
minimálne zmeny, opakuje sa vyšetrenie každý rok, prípadne aj skôr (už
po troch až šiestich mesiacoch), ak to
vyžaduje charakter zmien v bunkách,
alebo ak nebolo možné test z odobratej
vzorky urobiť dostatočne spoľahlivo
Myslíme na zdravie Vašich detí
Copyright © 2014 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA. Všetky práva vyhradené.
Merck Sharp & Dohme, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 43, Bratislava 821 09
03-2015-VACC-1114607-0000
Dátum vypracovania: marec 2014
24
g ynekológia
bedeker zdravia
(napr. znečistenie vzorky hlienom, krvou, alebo ak z nejakého dôvodu došlo
k znehodnoteniu vzorky, čo sa však
stáva iba výnimočne).
HPV a karcinóm krčka
maternice
Ak sa takýmto vírusom žena infikuje,
nemusí to automaticky znamenať, že
ochorie na rakovinu krčka maternice. Mnohokrát sa organizmus dokáže
s vírusom vyrovnať sám. Zistilo sa, že
80 až 90 percent žien sa ho dokáže do
jedného alebo dvoch rokov zbaviť. No
zvyšným desiatim až 20 percentám
žien, ktorých imunitný systém si nedokázal s vírusom poradiť, môže (nemusí)
do desiatich rokov spôsobiť rakovinu.
Z toho vyplýva, že plošné testovanie
na prítomnosť HPV nemá až taký význam, ako sa pôvodne predpokladalo.
Je vhodnejšie zamerať sa na ženy, v
prípade ktorých cytológia napovedá,
že by mohli byť infikované HPV, čo by
v budúcnosti mohlo viesť k vzniku rakovinového ochorenia.
Očkovanie proti HPV
V rámci prevencie proti rakovine krčka možno využiť očkovanie proti HPV.
V súčasnosti sú na Slovensku k dispozícii dve očkovacie látky na prevenciu
HPV – dvojzložková vakcína chrániaca
proti ochoreniam súvisiacim s HPV
typmi 16 a 18 a štvorzložková vakcína
chrániaca proti ochoreniam súvisiacim
s HPV typmi 6, 11, 16 a 18. Optimálne
je, ak sa očkovanie aplikuje dievčatám,
ktoré ešte nemali pohlavný styk, ideálne vo veku 12 až 14 rokov. To znamená,
že ešte nie sú nositeľkami vírusu HPV
a imunitný systém je nastavený tak,
že hladiny protilátok, ktoré sa v tomto
veku po očkovaní vytvoria sú najvyššie
možné. Pokiaľ žena nestihne očkovanie
v tomto období, môže byť zaočkovaná aj
vo vyššom veku. S ohľadom na pozitíva
očkovania sa veková hranica posunula
nahor, žena by však mala pred očkovaním absolvovať cytologické vyšetrenia.
Medzi jednoznačné pozitíva očkovania
štvorzložkovou vakcínou patrí skutočnosť, že hoci chráni „len“ pred štyrmi
druhmi vírusov, sú medzi nimi práve
tiách, znamená to,
že do úvahy pricháV súčasnosti existuje okolo 100 rôznych
dzajú aj petting či
orálny sex. Hlavne
typov ľudského papilomavírusu (human
mladí ľudia sa niepapilomavirus, HPV) a z toho približne 40
kedy správajú zbytočne rizikovo – navyvoláva ochorenia v oblasti konečníka
zdávajú sa, že stačí,
a pohlavných orgánov. Iba niektoré z nich sa
ak sa chránia pred
otehotnením užívadávajú do súvislosti s rakovinou krčka maním hormonálnej
ternice. Infekcia HPV sa dokázala v 99,7 %
antikoncepcie. No
nezodpovedné strieprípadov žien s rakovinou krčka maternice.
danie partnerov vedie jednak k šíreniu
dva vysoko rizikové typy HPV. Dokonca,
prenosných ochorení (nie je tajomak očkovanie prebehlo plnou schémou,
stvom, že v súčasnosti sú kvapavka či
čo predstavuje tri dávky, v prípade, že
syfilis omnoho viac rozšírené než v mižena nebola predtým HPV pozitívna,
nulosti, nehovoriac o chlamýdiách),
udávajú medicínske štúdie až 100-perjednak k infikovaniu papilomavírusmi.
centnú ochranu pred vznikom karciRodičia by teda mali pamätať aj na tennómu krčka maternice. Zvyšné dva
to aspekt sexuálneho života, keď o ňom
prítomné typy HPV v štvorzložkovej
hovoria so svojimi deťmi. Nestačí iba
vakcíne chránia voči genitálnym braantikoncepcia a očkovanie, potrebný
daviciam, ktoré sa prenášajú telesným
je aj zrelý a zodpovedný postoj k intímkontaktom, najčastejšie počas pohlavnemu životu. A nezabúdať, že žiadna
ného styku.
žena by nemala vynechať pravidelnú
preventívnu prehliadku u svojho gyPrevenciou aj „slušné“
nekológa – včasné odhalenie zmien na
správanie
krčku maternice pomôže zachrániť
HPV sa šíri pohlavným stykom, ale aj
život. V tomto smere máme ešte stále
obyčajným dotykom v intímnych parčo doháňať.
Je to vážne, ZAPAĽUJÚ sa nám lýtka!
Bolesť nôh, tŕpnutie, ťažké a opuchnuté nohy znamenajú,
že máte chronické žilové ochorenie a chronický zápal žíl.
Navonok nemusíte ešte pozorovať žiadne príznaky a vaše nohy vyzerajú pekne, ale pod
kožou, v žilách, už môže vznikať zápal a tým aj chronické žilové ochorenie. Bolesť nôh,
tŕpnutie, kŕče, nepokojné, unavené, ťažké a opuchnuté nohy. To sú prvé príznaky
chronického žilového ochorenia, ktoré väčšina ľudí podceňuje a nevenuje im pozornosť.
Ak sa tieto ranné príznaky neliečia, postupne sa na koži objavujú viditeľné zmeny –
metličky, kŕčové žily, opuchy, ktoré sa pri dlhodobom prehliadaní môžu zmeniť až na
vred predkolenia. Nepodceňujte to, že nohy „iba trochu“ bolia. Navštívte lekára, pretože
ochorenie môže prerásť do závažnejších štádií s nemenej závažnými následkami.
Chronickým žilovým ochorením označujeme rôznorodé chorobné stavy žilového systému
s chronickým priebehom, ktoré sa prejavujú objektívnymi znakmi ako sú metličky, kŕčové žily,
opuchy končatín, kožné zmeny až vred predkolenia a/alebo subjektívnymi príznakmi - pocit
ťažkých či nepokojných nôh, napätie, nočné kŕče, bolesti, mravčenie, brnenie, svrbenie,
pálenie, či pocit chladu.
Navštívte praktického lekára
CHŽO je chronické progredujúce zápalové ochorenie, a preto je pre pacientov ním
trpiacich dôležitá včasná a správna diagnóza a liečba. Návšteva praktického lekára je
prvým a kľúčovým krokom, no prax na Slovensku je častokrát iná. Podľa závažnosti prejavov
rozlišujeme šesť štádií CHŽO. Ak sa začne komplexná liečba pacientov už hneď na začiatku
v prvých štádiách (C0-C2), predíde vzniku závažných poškodení končatín vredmi,
trombóze a embólii. Komplexná liečba znamená úpravu životosprávy, systematické
užívanie protizápalových liekov, používanie elastických pančúch.
Ako vzniká zápal v žile?
Prvotnou príčinou chronického žilového ochorenia je oslabenie žilovej steny (jej vrodená
menejcennosť, resp. poškodenie chorobným procesom), strata jej pružného napätia (tonusu)
a následné rozšírenie žily. Tento proces urýchľujú aj rizikové faktory zhoršením odtoku žilovej krvi
z dolných končatín. Druhotne s rozšírením žilovej steny vzniká nedovieravosť jej chlopní
a dochádza k obráteniu toku krvi v žilách. Všetko to spôsobuje hromadenie krvi predovšetkým
v povrchovom žilovom systéme dolných končatín, kde vzniká vysoký žilový krvný tlak. Ten na úrovni
veľkých žíl zvyšuje tlak aj v malých cievach – venulách, kapilárach a lymfatických cievach.
Dochádza k spomaleniu krvného prietoku, zhoršuje sa okysličenie cievnej steny, čo spôsobuje
poškodenie cievnej výstelky, poruchy jej funkcií a následné uľahčenie vzniku zápalu.
Dni zdravých žíl opäť v slovenských mestách
Pojazdná ambulancia s mottom „Počúvaj svoje nohy, kým nie je neskoro“ vyrazí
po minuloročnom úspechu do slovenských miest opäť. S cieľom zvýšiť povedomie
predovšetkým o ranných štádiách ochorenia, prevencii a dôležitosti včasnej diagnostiky
navštívia v roku 2014 členovia menovaných odborných lekárskych spoločností
s pojazdnou ambulanciou 30 miest Slovenska. Praktický lekár a angiológ vyšetria
záujemcom nohy a poskytnú konzultácie.Viac informácií o chronickom žilovom
ochorení nájdete na webovej stránke www.opuchnutenohy.sk, ktorej cieľom
je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o tejto problematike .
www.opuchnutenohy.sk
14DETC2 34 ALL GA/RS
Liečba CHŽO
1/ Konzervatívna liečba podľa najnovších doporučení, t. j. liečba liekom od počiatočných
štádií ochorenia. Neodmysliteľnou súčasťou konzervatívnej liečby je kompresívna pančucha.
Konzervatívnu liečbu pacientovi odporúča v prvom rade praktický lekár, prípadne angiológ
alebo cievny chirurg.
2/ Súčasná chirurgická a intervenčná liečba - moderná skleroterapia penou, endovenózne
techniky – laserová a rádiofrekvenčná ablácia varixov. Operácia sa vykoná bez celkovej
anestézy, bez rezu, bez stehov a pacient odchádza jednu hodinu po operačnom výkone.
Okamžite mobilizovaný pacient je garanciou minimálnych pooperačných komplikácií.
26
bedeker zdravia
neurochirurgia
Neuromodulačná
liečba ťažkej spasticity
Cesty života sú niekedy nevyspytateľné. Niekomu praje šťastie viac, inému
menej. My, lekári neurochirurgovia, sa
stretávame s rozličnými osudmi našich
pacientov. Sú to ľudia bojujúci s postihnutím nervového systému, ktoré môže
mať neraz vážne, život komplikujúce následky. Môže nastať postupne, ako napríklad v prípade mladších pacientov, ktorí
si začnú všímať zhoršenú pohyblivosť
končatín či poruchy reči. K podobnému
postihnutiu však môže prísť aj pomerne
rýchlo, v priebehu niekoľkých sekúnd,
napríklad pri úraze. Jeho následkom sa
zo zdravého človeka môže v priebehu
krátkej chvíle stať postihnutý, imobilný.
Sú to vážne okamihy v živote pacienta,
ale aj jeho rodiny, kedy nikto zo zúčastnených nie je pripravený na podobnú udalosť. Prežívanie danej situácie je rôzne.
Hovoríme o pacientoch, ktorí sa, či už
následkom úrazového poškodenia nervového systému alebo kvôli chorobe postihujúcej nervový systém, stali imobilnými a závislými od vozíčka. Ide o ľudí
s ťažkými životnými osudmi. V priebehu
krátkej chvíle sa im život obrátil na ruby.
Ani pokrok v medicíne ich nedokáže postaviť na nohy, nehovoriac o tom, že by
opäť mohli začať chodiť. Navyše sú veľmi často odsunutí na okraj spoločnosti,
neraz tiež na okraj záujmu zdravotníckej
verejnosti, a potrebujú veľkú psychickú
silu, aby sa so svojím životom vyrovnali.
Zvýšené svalové napätie
Takýto pacienti často trpia tzv. spasticitou, laicky povedané, zvýšeným
svalovým napätím končatín, najmä
dolných. Nedokážu ich ovládať vôľou.
Nielenže nemôžu vykonať vôľový pohyb a postaviť sa z vozíka, ale nemôžu
ani ovládať svalové napätie v nohách,
ktoré im spôsobuje bolesti, znemožňuje
usadiť sa na vozík, zhadzuje ich z lôžka, ovplyvňuje ich každodennú aktivitu.
A komplikuje aj situáciu ľuďom, ktorí
Spasticitu spôsobuje porucha
nervového systému napríklad
pri úraze. Takéto prejavy
vznikajú následkom poškodenia
krčnej či hrudnej miechy, alebo
sú dôsledkom choroby, ktorá
napadla nervový systém ako
sclerosis multiplex či detská
mozgová obrna.
sa o nich starajú. Spasticitu spôsobuje
porucha nervového systému napríklad
pri úraze. Takéto prejavy vznikajú následkom poškodenia krčnej či hrudnej
miechy, alebo sú dôsledkom choroby,
ktorá napadla nervový systém ako sclerosis multiplex či detská mozgová obrna. Spasticitu charakterizuje vôľou neovládateľné svalové napätie končatín,
ktoré je jednak pre pacientov bolestivé
a na druhej strane spôsobuje tzv. trvalé
svalové kontraktúry, teda skrátenia svalov. Znemožňujú rehabilitáciu a ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta. Chorého nie je možné posadiť na vozík bez
toho, aby nemusel byť priviazaný. Aj
jednoduché hygienické úkony sa dajú
urobiť len v spolupráci s ďalšími ľuďmi,
ktorí stuhnuté končatiny budú ovládať.
Spasticita významnou mierou zhoršuje
každodenný život už aj tak výrazne alterovaných pacientov.
Možnosti liečby spasticity
Možnosti sú rôzne a najlepšie je ich kombinovať. Je potrebné povedať, že žiadna
v súčasnosti dostupná liečba nenavráti
pacientovi schopnosť chodiť alebo plynulo ovládať vlastné končatiny. Dokáže
ovplyvniť iba symptóm – spasticitu –
a tým zlepšuje kvalitu života. Poznáme
ortopedické metódy liečby spasticity,
ktoré spočívajú v chirurgických korekciách šliach aj liekovú antispastickú liečbu. Jej efekt je však limitovaný, pretože
účinná látka prechádza k nervovému
tkanivu len v obmedzenom množstve.
Preto bol vyvinutý systém podávania
účinnej látky priamo k nervovému tkanivu. Tejto metóde liečby spasticity sa
venujeme aj na našej klinike. Používame
účinnú látku baclofen. Pôsobí priamo
na štruktúry uložené v mieche, ktoré
ovplyvňujú svalové napätie na dolných
končatinách. Jeho účinkom sa výrazne
znižuje svalová stuhnutosť pacientov
s poruchou nervového systému. Existuje
aj v tabletovej forme, avšak v rovnakej
dávke je účinnosť takejto liečby až 1000krát menšia oproti podávaniu priamo
do okolia miechy.
Priamo k mieche
Pri podávaní liečiva priamo k mieche
hovoríme o tzv. liečbe spasticity podávaním intratekálneho baclofenu. Princíp spočíva v zavedení tenkej hadičky
do oblasti miechy, do durálneho vaku.
Hadičku následne napojíme na liekovú
pumpu, ktorú má pacient implantovanú v podkoží brucha. Prostredníctvom
pumpy sa liek priamo dávkuje v určitom
množstve do okolia miechy. Táto metóda liečby je prísne vyhradená pre pacientov, ktorí trpia závažnou spasticitou
Spasticita
... keď sa zdalo, že z najhoršieho ste už vonku.
Čo je to spasticita?
Čo je spasticita?
Je to stav zvýšeného napätia svalov, ktorý nie je možné ovládať vôľou. Kŕče
sú častokrát bolestivé, znemožňujú vykonávať základné hygienické úkony
a obmedzujú polohovanie a ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta.
Kedy a u koho spasticita vzniká?
Vyvíja sa najčastejšie: a) po úraze chrbtice a poškodení miechy,
b) u pacientov so sclerosis multiplex,
c) u detí s detskou mozgovou obrnou.
Liečba spasticity
3. Neuromodulačná liečba
Cieľom je chirurgické riešenie už vzniknutých deformít, resp.
zmiernenie ich vývoja. Taktiež je dôležité zabezpečiť svalovú
rovnováhu na ďaľšie zabránenie patologických pohybových
vzorov. Využívajú sa najmodernejšie ortopedicko-chirurgické
prístupy a techniky.
V posledných rokoch sa veľmi úspešne rozvinula neuromodulačná liečba, využivajúca stimuláciu miechy a jej štruktúr
alebo aplikáciu liečiv do spinálneho kanála. V tejto súvislosti
hovoríme o neuromodulácii ako o chirurgickej liečbe, ktorej
cieľom je pomocou programovateľného implantovateľného
zariadenia ovplyvniť funkciu centrálneho, periférneho alebo
autonómneho nervového systému. Ak teda u pacienta nezaberá tabletková forma liečby baclofenom, zváži a navrhne
sa aplikácia baclofenu priamo, cez katéter zavedený do spinálneho kanála. Programovateľná pumpa sa chirurgicky implantuje pod kožu na bruchu. Následne sa nastaví program
s dávkovaním liečiva presne podľa individuálnych potrieb
pacienta. V súčasnosti je táto metóda považovaná za najúčinnejšiu formu liečby spasticity.
+ rehabilitačná a fyzioterapeutická liečba
+ rehabilitačná a fyzioterapeutická liečba
1. Medikamentózna liečba
V liečbe sa používajú najmä lieky, ktoré ovplyvňujú patologický svalový tonus – neúmerne zvýšené svalové napätie
(spasticitu) a taktiež lieky, ktorými možno ovplyvniť abnormálne pohyby (tzv. dyskinézy). Lieky používané na zmiernenie spasticity a abnormálnych pohybov zahŕňajú nasledovné:
1. Dopamínergické lieky, ktoré sú používané
napríklad pri liečbe Parkinsonovej choroby,
2. Myorelaxanciá – tieto látky znižujú
patologický zvýšený svalový tonus (spasticitu),
3. lokálna aplikácia botulotoxínu
(injekcie do spastických svalov).
+ rehabilitačná a fyzioterapeutická liečba
2. Korekčné ortopedické operácie
Neuromodulačná liečba
3. Doplňovanie
2. Implantácia
1. Test
ITB – tzv. intratekálny (priamo do spinálneho kanála) baclofen je liečivo, ktoré uvoľňuje svaly a pôsobí centrálne, teda
nie periférne ako botulotoxín. Testovacia dávka baclofenu
(podľa veľkosti a hmotnosti pacienta) sa podáva lumbálnou
punkciou v sterilných podmienkach. Nástup účinku podaného liečiva je cca po štyroch hodinách. Neurochirurg sleduje
a hodnotí efekt baclofenu, teda či dochádza k uvoľneniu svalstva. Testovacia fáza si vyžaduje krátkodobú hospitalizáciu
pacienta (2 – 3 dni), aby lekársky tím mohol poskytnúť chorému plnohodnotnú starostlivosť a riadne posúdiť jeho stav.
Samotná operácia obvykle netrvá dlhšie než dve hodiny a
prebieha pri celkovom znecitlivení (anestézii). Pumpu možno
implantovať rôznymi spôsobmi. U pacientov s dobrým kožným krytom a primeranou tukovou vrstvou sa implantuje
priamo do podkožného tukového tkaniva pokrývajúceho
brušné svaly v dolnej časti brucha. Pumpa je napojená na
tenkú ohybnú hadičku (katéter), ktorá je vedená podkožným
„tunelom“ cez bok do spinálneho kanála, ktorý obsahuje
mozgovomiešny mok, zabezpečuje mechanickú ochranu a
výživu miechy. V čase implantácie sa zásobník pumpy obob
vykle čiastočne naplní intratekálnym baclofenom, takže liečba pacienta sa môže začať okamžite.
Viacc iinformácií
Via
nformácií
f
na stránkach:
www.spasticita.sk a www.neurocenter.sk
Nasleduje obdobie titrácie optimálnej dávky liečiva – ITB, počas ktorého sa hodnotí jej efekt v zmysle zníženia spasticity.
Nie každá spasticita je nežiaduca. U niektorých pacientov je
v určitej miere užitočná, lebo umožnuje chôdzu a zachovanie
pohyblivosti pacienta. Cieľom liečby je utlmenie, príp. úplné
odstránenie nežiaducej spasticity. Po období titrácie a optimálnom naprogramovaní pumpy chodí pacient každých 3 –
6 mesiacov na pravidelné dopĺňanie pumpy liečivom. Pumpa
je naprogramovaná tak, aby zavčasu indikovala zvukovým
signálom, že je potrebné liečivo doplniť. Pacient kontaktuje
lekára a naplánuje sa termín na doplnenie baclofenu. Dopĺňanie sa realizuje
j pomocou tenkejj ihly
y cez kožu brušnejj steny
y
priamo do pumpyy špeciálnym
y otvorom. Podľa potreby je možné upraviť naprogramované parametre pumpy.
28
neurochirurgia
bedeker zdravia
čivo prostredníctvom plniaceho portu.
Následne pacienta týždeň sledujeme na
našej klinike. Počas tohto obdobia nastavíme vhodnú dávku a odsledujeme hojenie operačných rán.
V závislosti od veľkosti dávky
a množstva naplneného liečiva pozývame pacientov na pravidelné dopĺňanie
rezervoáru pumpy. Keď náplň pumpy
klesne pod určitú hladinu, signalizácia
pípaním upozorní, že je čas liečivo doplniť. Predchádza sa tým vážnym nežiaducim účinkom, ktoré by mohlo odňatie
baclofenu spôsobiť (silné kŕče, poruchy
dýchania...). Dopĺňanie sa realizuje ambulantne. Prostredníctvom špeciálnej
ihly sa napichne plniaci port pumpy
a baclofen sa doplní. Potom sa pumpa
opätovne naprogramuje. Pre pacientov
je dôležité sledovať funkciu systému,
najmä fakt, či sa spasticita opäť nevracia. Vtedy nás musia okamžite kontaktovať, pretože je možné, že nastala technická porucha, ktorá sa musí vyriešiť.
Pri každom dopĺňaní sa zhodnocuje
účinnosť liečby, miera poklesu spasticity
a podľa toho sa upravuje dávka.
Metódu liečby
a v ich prípade boli vyčerpané dostupnejšie možnosti liečby. Našou úlohou
je takýchto pacientov nájsť, zrealizovať
implantáciu systému a nastaviť vhodnú dávku lieku tak, aby sme dosiahli
dostatočné zníženie svalového napätia
pri nízkych nežiaducich účinkoch. V prvom rade si musíme byť istí, že pacienta
doteraz liečili tabletovou formou lieku
baclofen a že mu nezaberá. Ako druhý
krok musíme zhodnotiť mieru spasticity a stanoviť jej závažnosť. Používame
na to medzinárodne aplikované schémy
podľa Ashworta, Penna a iných.
Ak na základe spomínaných schém
zhodnotíme, že pacient má ťažkú spasticitu, ktorá nereaguje na bežnú liečbu,
urobíme tzv. baclofenový test. Je to ďalší
nevyhnutný krok, aby sme mohli baclofenovú liekovú pumpu použiť. Ide o jednorazové vpravenie baclofenu prostredníctvom lumbálnej punkcie do durálneho
vaku pacienta. Súčasne sa sleduje, či liek
pacientovi zaberá, či je dosatočne účinný.
Po splnení klinických podmienok ťažkej
spasticity a po pozitívnom baclofenovom
teste, keď skonštatujeme, že liek bude
účinný, pristupujeme k implantácii systému baclofenovej liekovej pumpy.
Lieková pumpa
Systém pozostáva z katétra, ktorý sa
zavádza do chrbtice (durálneho vaku)
pacienta a z vlastnej pumpy. Neoddeliteľnou súčasťou je aj programátor, kde
nastavujeme parametre dávkovania liečiva. Implantácia systému sa robí v celkovej anestézii, v prvej fáze sa katéter
zavádza do durálneho vaku v chrbtici
prostredníctvom lumbálnej punkcie
(Obr.). Na prednej strane brucha potom
operatér v podkoží vytvorí kapsu, do
ktorej umiestni vlastnú liekovú pumpu.
Ešte predtým do pumpy napustíme lie-
spasticity intratekálnym podávaním
baclofenu môžeme v súčasnosti
považovať za bezpečnú a odskúšanú.
Je dôležité o nej vedieť, a najmä je
nevyhnutné o nej povedať ľudom,
ktorých sa bezprostredne týka. Teda,
postihnutým pacientom na vozíčku,
ktorí majú stuhnuté dolné končatiny.
Ich denný režim je významne
poznačený bojom so spasticitou,
ktorá im znepríjemňuje všetky
činnosti. Pri dodržaní indikačných
kritérií a správnom výbere pacienta je
efekt intratekálnej liečby vynikajúci.
Podľa rozprávania našich pacientov môžeme povedať, že kvalita
ich života významne vzrástla, majú
menej bolestí a každý deň je pre nich
jednoduchší.
MUDr. Martin Melíšek
Neurochirurgická klinika FNsP,
Nové Zámky
bedeker zdravia
tému prináša
g ynekológia
29
Hormonálna
antikoncepcia
UPT %
N
ie je to tak dávno, čo sme stáli na prahu nového
milénia. Médiá celého sveta sa pretekali v uvádzaní rebríčkov najvýznamnejších objavov,
ktoré najviac zasiahli do života ľudí a ovplyvnili ich kvalitu v práve sa končiacom miléniu.
Možno to niekoho prekvapí, ale vo všetkých rebríčkoch sa
na popredných miestach umiestnil objav hormonálnej antikoncepcie. Prečo sa teda zdanlivo bezvýznamnej pilulke,
ktorá stála na začiatku vývoja hormonálnej antikoncepcie,
pripisuje taký epochálny význam?
Keďže antikoncepcia sa pre dnešné ženy
už stala prirodzenou súčasťou života, podobne ako internet
a mobilný telefón, dnes si už málokto uvedomuje, že jej vývoj
prebiehal na spoločenskú objednávku. Na jej začiatku stáli
už v prvej polovici 20. storočia americké feministky, ktoré sa
snažili prispieť k oslobodeniu žien z ich tradičného, podľa ich
hodnotenia podradného miesta v spoločenskej hierarchii. Za
podmienku oslobodenia žien považovali aj vymanenie z „vazalstva“ neželanej tehotnosti. Po skončení druhej svetovej
vojny vyšla iniciatíva podporujúca ďalší výskum a širšie využitie antikoncepcie z Organizácie spojených národov (OSN).
Jej pôvodnou motiváciou bolo nájsť bezpečný a dostupný
prostriedok, ktorý by pomohol kontrolovať populačnú explóziu, chránil by životy žien a ich detí, ohrozených častými
pôrodmi, ilegálnymi potratmi, hladom a migráciou a prispieť
tak k trvalo udržateľnému rozvoju sveta. Uvedené faktory
táto inštitúcia stále považuje za prapríčinu nestability sveta, narušenia životného prostredia, migrácie ľudí a vzniku
vojen. Tak vznikla na pôde OSN stratégia plánovaného rodičovstva na ktorú neskôr, po populačnej konferencii OSN
v Káhire v roku 1994, nadviazala koncepcia reprodukčného
zdravia a reprodukčných ľudských práv. Podľa nej má každý
jednotlivec aj pár právo na kontrolu svojej plodnosti a štát
povinnosť zabezpečiť vzdelávanie, služby a prostriedky, ktoré
im to umožnia. Dnes už vieme, že význam antikoncepcie
prekonal predpokladaný demografický a medicínsky rozmer.
Hormonálna antikoncepcia zasiahla do života tradičného
sveta a do miesta žien v ňom, tak ako si želali aj americké
feministky. Dala im do rúk prostriedok, ako si riadiť intímny
aj profesionálny život a myšlienke plánovaného rodičovstva
dala materiálny základ.
1,55
1,45
1,35
1,25
1,15
1,05
0,95
0,85
0,75
10
12
14
16
18
HAK %
20
22
24
GRAF 1 — Vzťah medzi užívaním hormonálnej antikoncepcie (HAK) a umelými
prerušeniami tehotnosti (UPT) na žiadosť na 100 žien vo fertilnom veku
Slovensko sa podpisom pod záverečný dokument populačnej
konferencie z Káhiry zaviazalo implementovať v podmienkach nášho štátu jej akčný program. To znamená zabezpečiť
prevenciu neželaných tehotností, sexuálneho zneužívania
detí, šírenia pohlavne prenosných infekcií, ako aj prevenciu potratov. Podľa tohto dokumentu aj podľa odporúčaní
Svetovej zdravotníckej organizácie, sa to nedá inak ako vytvorením špecifickej štátnej politiky na ochranu sexuálneho
a reprodukčného zdravia. Jej súčasťou má byť byť sexuálna
výchova na školách, ktorá má deťom podať základné informácie o možnostiach ochrany reprodukčného zdravia, vrátane
možností antikoncepcie. Jej súčasťou má byť štátna politika
zabezpečujúca zdravotné služby na ochranu reprodukčného
zdravia, vrátane poradenstva o antikoncepcii, rovnako ako aj
odstraňovanie ekonomických bariér k antikoncepcii, k sterilizácii a zachovanie legálneho statusu interrupcií tehotností.
Mnohoraké pozitíva
Objavu hormonálnej antikoncepcie blahorečia odborníci
(lekári, sociológovia, demografi) aj osvietení politici sveta. Jej
význam chápu obhajcovia ľudských práv, nielen feministické
organizácie. Práve tie sa snažia zmeniť rodové stereotypy
udržované tradíciou a predstaviteľmi konzervatívneho sveta.
Z konzervatívnych kruhov sa proti hormonálnej antikoncepcii totiž doteraz útočí ako proti neprirodzenému prostriedku
ohrozujúcemu zdravie, rodinu a morálku, napriek tomu že
dlhoročné skúsenosti svedčia o opaku. Práve antikoncepcia
umožňuje profesionálnu sebarealizáciu žien na jednej strane
a plánovanie rodičovstva na strane druhej. Používanie anti-
30
bedeker zdravia
g ynekológia
koncepcie je podľa týchto skúseností prejavom osobnostnej
zrelosti a zodpovednosti. Pomáha redukovať pôrody nechcených detí a počet legálnych, najmä však ilegálnych potratov,
na ktoré každoročne v rozvojovom svete umiera množstvo
žien a dievčat, často ešte detí. Mnoho žien by však aj na Slovensku vedelo rozprávať svoje príbehy, v ktorých im práve
nechcené a neplánované tehotenstvo zamotalo život, skrátilo
mladosť, zničilo profesionálny rast a napokon nezabránilo
rozvodu alebo životu osamelej matky. Iba ťažko sa dá zistiť
koľko nechcených detí bolo trýznených a zneužitých, lebo
nedostalo šancu vyrastať v prajnom prostredí. Výpovede tých
žien, ktoré sa nebáli, napriek tlaku tradícií a prirodzenému
ostychu, sprístupňujú verejnosti jednotlivé prípady, ktoré sú
iba vrcholom ľadovca omnoho početnejších ľudských tragédií.
antikoncepcia a nie plané moralizovanie. Za uplynulé obdobie sa teda najmä vďaka antikoncepcii dramaticky (o vyše
80 %) znížila potratovosť.
Od spoločenských zmien po roku 1989 sa však prejavil aj ďalší
rozmer plánovaného rodičovstva, a to politický lobizmus
konzervatívnych síl proti základným stavebným kameňom
na ktorých, podľa akčného programu OSN a odporučení SZO,
má stáť štátna politika ochrany reprodukčného zdravia.
Hoci je rok 2014 rokom 20. výročia konferencie OSN v Káhire, Slovensko doteraz nemá Národný program sexuálneho
a reprodukčného zdravia. Pritom je jasné, že jediný spôsob
ako napríklad predísť interrupciám, je kvalitná sexuálna
výchova, zdravotné služby ochrany reprodukčného zdravia, vrátane antikoncepcie, sterilizácie a odstraňovanie
Antikoncepcia a Slovensko
ekonomických bariér metódami plánovaného rodičovstva.
Rovnako výrazne ovplyvnila antikoncepcia aj život na SloNa Slovensku je problematika reprodukčného zdravia najvyvensku. Podobne ako inde vo svete, dala ženám do rúk nástroj
puklejšia v tzv. marginalizovaných skupinách obyvateľstva.
na riadenie svojho života a mnoho žien prinútila chodiť na
Ide mládež všeobecne a o sociálne slabé skupiny obyvateľov
pravidelné i onkologické prehliadky k svojmu lekárovi. V obzvlášť. Práve tu vytvára vzťah medzi vysokou pôrodnosťou,
dobí spoločenských zmien, na rozhraní 80. a 90. rokov 20.
chudobou, nízkou úrovňou zdravia, nedostatkom vzdelania,
storočia, patrilo Slovensko (ešte ako súčasť Československa)
nezamestnanosťou a kriminalitou začarovaný kruh. Štát
medzi krajiny s najvyšším počtom interrupcií tehotnosti.
nepomáha ženám z týchto skupín ani v oblasti vzdelávania,
V roku 1988 bolo na Slovensku vykonaných 48 603 umelých
ani v oblasti dostupnosti metód plánovaného rodičovstva
prerušení tehotnosti (UPT) na žiadosť ženy, čo bolo 43 intera namiesto odstraňovania ekonomických bariér ich naopak
rupcií na 1000 žien vo fertilnom veku (NCZI). V roku 2005 bolo
vytvára. Antikoncepcia nie je zaradená do skupiny prostriedvykonaných 11 971 UPT na žiadosť ženy, čo predstavuje menej
kov ochrany reprodukčného zdravia ako odporúča aj SZO.
ako 10 interrupcií na 1000 žien vo fertilnom veku. Tento neNielen za interrupciu, ale aj za antikoncepciu a sterilizáciu,
vídaný pokles nespochybniteľne ovplyvnila predovšetkým
musia ženy platiť trhovú cenu. To je aj dôvod, pre ktorý sa
zastavil pokles interrupcií tehotnosti približne
v roku 2007 a tento stav korešponduje s pokleTabuľka 1 — Vývoj potratov v rokoch1) 1960 - 2012 / Trends in abortions1) (1960 - 21012)
som predaja antikoncepcie. Dá sa to vysvetliť iba
faktom, že dostupnosť antikoncepcie narazila na
strop cenovej bariéry, ktorá je neprekonateľná práve pre najzraniteľnejšiu sociálne slabú skupinu
obyvateľov.
Graf 1 demonštruje nepochybný vzťah medzi
používaním antikoncepcie a poklesom umelých
prerušení tehotností. Graf 2 demonštruje pokles počtu užívateliek antikoncepcie po roku 2007.
Tabuľka 1 ukazuje vývoj potratovosti v rokoch
1960 až 2012 (centrum zdravotníckych informácií).
Chýbanie štátnej politiky ochrany sexuálneho
a reprodukčného zdravia však korešponduje aj
s nárastom pohlavne prenosných infekcií, vrátane HIV, s neriešením sexuálneho zneužívania
a sexuálneho násilia, čo vážne znižuje úroveň reprodukčného zdravia na Slovensku. Za toto všetko
sú zodpovedné všetky doterajšie vlády.
Možné riziká
Antikoncepcia, podobne ako každý produkt farmaceutického priemyslu, zasahuje do biologických
procesov živých organizmov, a teda aj ľudí. Preto je
Ženy na Slovensku najčastejšie siahajú po kvalitnej kombinovanej
hormonálnej antikoncepcii od spoločnosti Gedeon Richter.1
1. Zdroj:IMS data 1QMAT 2014
www.richter.sk
www.tabletka.sk
www.rychlaulava.sk
Gedeon Richter Slovakia, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
32
g ynekológia
bedeker zdravia
pri jej užívaní potrebné brať do úvahy potenciálne existujúce
riziká. S určitým rizikom je spojené totiž aj užívanie vitamínov, antibiotík alebo napríklad acylpyrínu. Len vedomosť
o možných rizikách predpokladá využívať všetky takéto prostriedky v náš prospech. Podobne je to aj s antikoncepciou.
Dnes máme množstvo diagnostických metód, ktoré pomáhajú lekárom odhaliť niektoré rizikové stavy, a zabrániť tak
výskytu nežiaducich účinkov. Týka sa to napríklad porúch
zrážania krvi alebo niektorých onkologických ochorení, pri
ktorých je možnosť podávania hormónov limitovaná. Publikované štandardné postupy pre predpis antikoncepcie tak
vytvárajú bezpečný rámec pre lekára aj užívateľky.
Antikoncepcia „ušitá na mieru“
Vznešené úvahy o význame antikoncepcie z globálneho
celosvetového pohľadu alebo pohľadu jednotlivých štátov
nepresvedčia všetky ženy o tom, aby radšej ako po vypísanie
žiadosti o interrupciu, navštívili svojho lekára so žiadosťou
o antikoncepciu. Preto sa výrobcovia antikoncepcie predbiehajú v tom, ako ešte ďalej redukovať riziká a naopak zvýšiť
ich vedľajšie neantikoncepčné pozitívne účinky. Vzájomný
pomer medzi jednotlivými hormonálnymi zložkami antikoncepcie, novovyvinuté hormóny alebo spôsoby aplikácie
umožňujú lekárovi, na základe objektívneho vyšetrenia a
rozhovoru so svojou pacientkou, ponúknuť takú hormonálnu
antikoncepciu, ktorá najviac vyhovuje zdravotnému stavu
a spôsobu života konkrétnej ženy alebo páru. Dnes je teda
možné antikoncepciu „ušiť na mieru“. Napríklad využívať
prípravky s nízkou alebo supernízkou dávkou estrogénu.
V závislosti od typu gestagénu ovplyvniť kvalitu kože a výskyt
akné, upraviť cyklus a odstrániť menštruačné bolesti. Možno
nájsť správne kombinácie hormónov pre stredný či vyšší vek
až do obdobia premenopauzy. Podávanie antikoncepcie je
možné v tradičných tabletkách alebo verejnosťou ešte stále
„neobjavených“ podkožných implantátoch, ktoré zabezpečujú
dlhodobý až niekoľkoročný antikoncepčný efekt. Správny
výber gestagénu, jedného z hormónov pravidelne sa vyskytujúcich v dvojzložkovej antikoncepcii, dokáže ovplyvniť
nepríjemné opuchy tela a napätie v prsníkoch, čo takzvané
tradičné prostriedky, hoci zriedkavo, občas spôsobujú. Podávanie hormónov cez kožu formou antikoncepčných náplastí,
alebo cez pošvu formou vaginálneho krúžku, umožňuje zase
redukovať vplyv na pečeň a súčasne minimalizovať riziko
zabudnutia (keďže na antikoncepciu netreba myslieť každý
deň), čo je tiež faktor zohrávajúci úlohu pri váhaní v rozhodnutí pre antikoncepciu v inej skupine žien. Čisto gestagénová
antikoncepcia nielenže neovplyvňuje zdravotný stav dojčených detí, ale pomáha udržovať tvorbu mlieka. Vnútromaternicové, gestagénmi medikované hormonálne systémy, zase
ženám na hranici klimaktéria priaznivo ovplyvňujú kvalitu
sliznice maternice a znižujú väčšie krvné straty, častejšie sa
vyskytujúce v tejto fáze života. Redukcia rizika malígnych
nádorov vaječníka, rakoviny sliznice maternice, funkčných
GRAF 2 — Vývoj potratov 1) na 100 živonarodených a UPT na 100 narodených
v rokoch 1960 - 2012 / Trends in abortions1) per 100 live births and LIA per 100
births (1960 - 21012)
vaječníkových cýst, endometriózy, ako aj benígnych tumorov
prsníkov, je ďalším dokázaným benefitom pre ženy, ktoré
si regulujú plodnosť kombinovanou hormonálnou antikoncepciou. Vedecké analýzy vplyvu antikoncepcie na život žien
odhalili aj doteraz málo známu redukciu rizika karcinómu
konečníka a hrubého čreva v prípade užívateliek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie.
Iba naivný človek by očakával, že antikoncepcia prestane
vyvolávať odpor ultrakonzervatívnej časti sveta. Nie každému sa totiž páči, že ženy oslobodzuje, a nemusia tak byť
rukojemníčkami svojej tehotnosti, ako boli často doteraz,
a môžu si svoju prirodzenú túžbu po dieťati naplánovať na
čas, kedy budú mať pre túto udalosť vytvorené primerané
podmienky. S antikoncepciou sa však treba naučiť žiť, tak
ako so všetkým, čo nová doba priniesla. V čase mobilnej
komunikácie, počítačov a spájajúceho sa sveta nemožno
očakávať, že sa ženy vrátia do polohy, v akej by ich najradšej
videli „ochrancovia tradičných hodnôt“. Prirodzená túžba
po deťoch je našťastie silnou motiváciou zabezpečujúcou
prežitie ľudského druhu. Potrat sa na druhej strane pociťuje ako zlyhanie v spoločnosti, ktorá dáva dostatok informácií, aj prostriedkov ochrany. Bez antikoncepcie nie je
možné spojiť ľudskú túžbu kontrolovať svoj život na jednej
strane, a v správnom čase uspokojiť prirodzenú túžbu stať
sa matkou alebo otcom. Plané moralizovanie brániace informáciám a používaniu prostriedkov ochrany je prejavom
neúcty k zdravému rozumu a morálke našich detí a žien,
a cestou do pekla neželaných gravidít a osobných tragédií.
Antikoncepcia nie je len jedným z najvýnimočnejších objavov
predchádzajúceho milénia, ale jej nové formy určite budú aj
naďalej pozitívne zasahovať do života ľudí v novom miléniu.
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Zakladajúci člen spoločnosti pre plánované
rodičovstvo a jej bývalý prezident. V súčasnej dobe
ambulantný gynekológ v Pezinku.
bedeker zdravia
rozhovor
33
Prepojenie potrieb
pacienta s možnosťami medicíny
B
ežná agenda štátneho tajomníka na ministerstve
zahŕňa celé spektrum oblastí. O prevencii, národných programoch podpory zdravia, unitárnom
poisťovacom systéme, projekte eHealth
aj víziách do budúcnosti, rozpráva pre
Bedeker zdravia štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Viliam Čislák, MPH.
Čo všetko patrí do kompetencie
štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva?
Mojou ťažiskovou úlohou je zastupovať
pani ministerku počas jej neprítomnosti
na MZ SR. Samozrejme, že v rámci rezortu mám pridelené oblasti, ktoré zastrešujem. Ide napríklad o zahraničné vzťahy, agendu týkajúcu sa Úradu verejného
zdravotníctva SR, či oblasť záchrannej
zdravotnej služby. Moja práca zahŕňa
bežné aktivity, napríklad prípravu stanovísk, pripomienok, spracovávanie
analytických materiálov. V plnej miere zodpovedám za riešenie úloh ministerstva vyplývajúcich z uznesení vlády,
výborov NR SR a gremiálnych porád.
Pred nástupom na ministerstvo
ste pôsobili najprv ako lekár košickej záchrannej služby a neskôr
ste jej šéfovali (manažérske skúsenosti ste zbierali aj v rožňavskej
nemocnici). Ako sa systém záchrannej služby zmenil od tých čias?
Po skončení vysokoškolského štúdia
som mal možnosť pôsobiť v rôznych
oblastiach zdravotníctva. Sedem rokov
som pracoval ako sekundárny lekár na
Klinike úrazovej chirurgie v Košiciach,
neskôr ako lekár pozemnej a leteckej posádky záchrannej zdravotnej služby na
Operačnom stredisku ZZS a neskôr som
pôsobil ako riaditeľ Košickej záchran-
nej služby. Celé predošlé pôsobenie bolo
pre mňa prínosné, najmä pokiaľ ide o
získavanie praktických skúseností, rovnako ako lekára – špecialistu v odbore
úrazové lekárstvo, ako aj štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva.
Práve poznatky z praxe a skúsenosti z
terénu boli základným pilierom zmien
v záchrannej službe, ktoré sme uviedli
do praxe minulý rok. Záchranná zdravotná služba bola na Slovensku dlhodobo finančne poddimenzovaná, bývalé
vedenie ministerstva zdravotníctva
záchrankám dokonca znížilo úhrady
od zdravotných poisťovní, pričom ich
náklady neustále stúpali. Bol to ústredný dôvod zmeny a transformácie celého systému, do ktorého sme zaviedli
tri základné zmeny: vyššie platby, racionalizáciu a zefektívnenie záchrannej
zdravotnej služby. Som presvedčený, že
práve tieto zmeny pomôžu zefektívniť
poskytovanie neodkladnej zdravotnej
starostlivosti v rámci záchrannej zdravotnej služby a zároveň priblížia Slovensko európskym trendom. Treba však
zohľadniť skutočnosť, že rovnako ako
iné oblasti, aj záchranná zdravotná služba sa neustále vyvíja, preto opatrenia
na zefektívnenie jej činnosti vychádzajú vždy z aktuálnych potrieb. Z vlastnej
skúsenosti môžem konštatovať, že záchranári odvádzajú skvelú prácu a majú
všetky predpoklady na to, aby v tomto
trende pokračovali. Podmienkou rozvoja je však neustále vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a zvyšovanie
ich kompetencií. V roku 2010 vyhláška
upravila ich kompetencie, vďaka čomu
môžu napríklad podávať omnoho viac
liekov ako v minulosti a minulý rok sa
v zákone ustanovila aj Komora zdravotníckych záchranárov. Novinkou je
tiež ich pôsobenie v ambulanciách urgentných príjmov, kde môžu ako vysoko
erudovaní pracovníci zastúpiť sestru.
Prevencia je lacnejšia ako liečba.
O preventívnych prehliadkach
sa veľa popísalo, napriek tomu sa
na nich zúčastňuje len malé percento populácie. Má ministerstvo
zdravotníctva účinný nástroj ako
priviesť pacienta do ambulancie
lekára?
Prevencia je mimoriadne dôležitá, zanedbať ju znamená hazardovať so svojím
životom a zdravím. Netýka sa to iba návštev u praktického lekára, ale aj preventívnych prehliadok u gynekológa, zubára
a iných špecialistov. Zmeny v prevencii
priniesla novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti (účinná od apríla
2013). Upravili sme rozsah a periodicitu
preventívnych prehliadok, pri ktorých
je dôležité zachytiť ochorenie včas. Takýto postup môže prispieť aj k zníženiu
nákladov na liečbu. Z doterajšej praxe
vyplýva, že prevencia sa na Slovensku
podceňuje. Napríklad, len jedna štvrtina
obyvateľov chodí na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi. Slováci
sa vyhýbajú aj gynekológom a urológom.
Naopak, zubného lekára raz ročne navštívi až 90 % občanov. Zrejme preto, že
inak by si museli ošetrenie hradiť v plnej výške. Ľudia by si mali uvedomiť, že
najlepší spôsob ako predísť ochoreniu,
prípadne ho včas diagnostikovať, je prevencia. Skorá diagnostika dokáže v mnohých prípadoch zachrániť ľudský život.
Minulý rok sme si pripomenuli 15 rokov od prvej transplantácie srdca
uskutočnenej na Slovensku. Rok
2013 bol súčasne aj rokom, v ktorom sa skončil Národný program
prevencie ochorení srdca a ciev.
Dôležitú úlohu zohráva edukácia o prevencii ochorení. Práve
program mal pomôcť k zníženiu
počtu pacientov. Ako výsledky
programu hodnotíte? Priniesol
34
rozhovor
bedeker zdravia
Naša kampaň podáva pacientom pomocnú ruku a je cielená na širokú oblasť
poskytovania zdravotnej starostlivosti. Niektoré informácie sú na webovej
stránke ministerstva zdravotníctva.
Záujemcovia nájdu inšpiráciu aj na
plagátoch s najčastejšími pacientskymi
otázkami a je tu ešte jedna možnosť.
Aktívna účasť v diskusii so zástupcami
nášho ministerstva. Doteraz sme zorganizovali tri stretnutia so seniormi
a ich záujem, ako aj vysoká účasť nás
prekvapili. Seniori sa do kampane zapájajú veľmi aktívne, preto sme ju rozšírili
o prieskum, ktorý sa zameriava na ich
konkrétne skúsenosti z ambulancií lekárov. Naše stretnutia so seniormi formou besied budú pokračovať aj v ďalších
slovenských regiónoch.
obyvateľom Slovenska to, čo sa
od neho očakávali?
Na Slovensku si len srdcovo-cievne
ochorenia ročne vyžiadajú asi 28-tisíc životov. Vysokým krvným tlakom,
jedným z rizikových faktorov takých
ochorení ako infarkt myokardu či náhla
mozgová príhoda, trpí takmer polovica
dospelej populácie. Cieľom Národného
programu prevencie ochorení srdca
a ciev bolo zvýšiť informovanosť a záujem obyvateľov o svoje zdravie, znížiť
výskyt kardio-vaskulárnych ochorení
a tiež komplikácií, mortality a morbidity v súvislosti s nimi. Ak by sme mali
zhodnotiť efektivitu programu, môžeme povedať, že vďaka takmer päťročnej intenzívnej edukácii obyvateľstva
sme dosiahli pokles strednej hodnoty
celkového cholesterolu o 10 % na úrovni celej populácie. Prijatím zákona na
ochranu nefajčiarov došlo k miernemu
poklesu fajčenia, okrem žien v mladších
vekových skupinách. Výrazne stúpla informovanosť obyvateľov o rizikových
faktoroch fajčenia, optimálnom tlaku
krvi aj hladine cholesterolu. Napríklad
v rámci projektu Vzdelaný pacient sa
podarilo až v 15,7 % prípadov relatívne
zdravých osôb identifikovať vysoké
kardio-vaskulárne riziko. Počet úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia radí
Slovensko na jedno z najhorších miest
v Európe. Aj tento údaj by mal byť pre
obyvateľov alarmujúci. Riziko vzniku
kardio-vaskulárnych ochorení a výskytu
cievnej mozgovej príhody možno zistiť
pomocou sledovania faktorov, ale ľudia
by mali poznať aj základné prejavy infarktu a mozgovej príhody. Kvalitná informovanosť je prvoradá. Preto MZ SR
podporilo kampaň Rozpoznaj príznaky
akútneho infarktu myokardu.
Náš časopis pred desiatimi rokmi vznikol ako projekt edukácie
laickej verejnosti. Ako vnímate
podobné projekty? Hovorí sa, že
informovaný a vzdelaný pacient
je dobrý pacient...
Súhlasím. Aj to bol dôvod, prečo ministerstvo zdravotníctva rozbehlo kampaň
„Pýtajte sa lekára – chráňte svoje zdravie“. Pacientov trápia mnohé otázky, aj
v ambulanciách chcú počuť fundované
odpovede a kvalifikované informácie.
Obyvateľov Slovenska, podobne
ako ďalšie krajiny s westernizovaným štýlom života, už dnes postihuje celé spektrum civilizačných
ochorení, ktorým sa však zdravým
životným štýlom dá aspoň sčasti
predchádzať. Súčasne je to tiež
cieľom Národných programov prevencie a podpory zdravia. Darí sa
nám v tomto smere?
Národný program podpory zdravia v SR
funguje od roku 1992, aktualizovaný bol
v roku 2011. Dnes zahŕňa dve oblasti.
Predovšetkým preventívne opatrenia
zamerané na znižovanie výskytu chronických neinfekčných ochorení a opatrenia na znižovanie výskytu infekčných
ochorení. Zdravie však musíme vnímať
komplexne ako jeden celok. Ak sa totiž zameriame len na jednu skupinu
ochorení, hrozí, že ostatné môžeme
zanedbať. Aj preto sme sa rozhodli do
Národného programu prevencie a podpory zdravia včleniť Národný program
prevencie ochorení srdca a ciev, Národný diabetologický program, ako aj
skríningové programy onkologických
ochorení – karcinómu hrubého čreva,
karcinómu prsníka a karcinómu krčka
maternice. V súčasnosti pracujeme na
tvorbe tohto materiálu, uskutočňujú sa
odborné stretnutia. Verím, že ich výsledkom bude prezentácia kvalitného
a užitočného programu koncom tohto
roka.
bedeker zdravia
V poslednom čase sa veľmi veľa diskutuje o unitárnom systéme zdravotného poistenia. Argumentuje
sa, že takýto systém prevláda vo
viacerých krajinách Európy, a pluralitný systém majú len naozaj
„bohaté“ krajiny ako Švajčiarsko
či Luxembursko.
Zákon a projekt unitarizácie sme pripravili naozaj veľmi dobre. Vďaka vytvoreniu jednej zdravotnej poisťovne
by sme mohli niektoré kroky zrealizovať oveľa efektívnejšie. Naším cieľom
bolo, aby sa finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia vrátili
tam, kam patria, teda k pacientom.
Len v rokoch 2006 až 2012 dosiahli súkromné zdravotné poisťovne zisk 616
miliónov eur, pričom len na ich prevádzku išlo ďalších 382 miliónov eur.
Spolu teda hovoríme o miliarde eur. Ak
by sa vytvorila jedna zdravotná poisťovňa, tieto finančné prostriedky by sa
vrátili späť do zdravotníctva, čím by sa
jednoznačne zvýšila kvalita zdravotnej
starostlivosti. Najväčším cieľom vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne je to,
aby sa nám tento projekt vrátil v podobe starostlivosti o občanov – dostupnej
a v čo možno najväčšej kvalite. Príprave
analýz, aj samotnému transformačnému zákonu sme venovali maximálne
úsilie. Platí však, že kým nebude zabezpečené plné finančné krytie, nepodnikneme ďalšie kroky. Projekt unitarizácie
sme zastavili v čase, keď si nevyžiadal investície, pričom dôvodom bolo práve
nedostatočné finančné krytie.
eHealth – projekt, o ktorom sa
roky diskutuje. Hovorilo sa o ňom
už od polovice 90. rokov minulého
storočia. V akom štádiu je dnes?
Žijeme v 21. storočí, teda v dobe neskutočného technologického pokroku.
Novinkám v tejto oblasti sa nevyhýba
ani samotné zdravotníctvo, práve naopak. Dnes v nemocniciach používame
zdravotnícku techniku, o akej sa našim
kolegom v minulom storočí ani len nesnívalo. Operujeme pomocou robotov,
prijímame informácie prostredníctvom
sofistikovaných prepojených IT systémov. Výhody informatizácie zdravotníctva sú nesporné. Vďaka nej budeme môcť
rozhovor
účinnejšie bojovať proti neefektívnosti.
Kvalitnejšia diagnostika, odstránenie
duplicitných vyšetrení, minimalizácia chýb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, redukcia predpisovania zbytočne veľkého počtu liekov – to všetko sú
pozitíva, ktoré informatizácia prináša.
Jedným z benefitov pre pacienta bude
aj to, že nestrávi toľko času v čakárni.
Na druhej strane, lekár bude mať na
vyšetrenie viac času, pretože sa odbúra
množstvo „papierovania“. V súčasnosti sa dokončuje vývoj jadra eHealth na
centrálnej úrovni a pripravuje sa testovanie jeho funkcionality. V skúšobnej
prevádzke budú do eHealth pripojené
vybrané ambulancie, lekárne a laboratóriá. Dielo sa už vlastne otestuje v praxi
tak, aby všetko 100-percentne fungovalo
a následne sa pôjde do ostrej prevádzky
s pripájaním všetkých poskytovateľov,
pričom zákonná povinnosť používať
eHealth pre lekárov je od januára 2016.
Aká je vaša predstava kvalitného
zdravotníctva na Slovensku a aké
sú vaše ciele?
Heslom dňa bude kvalita a efektívnosť.
Práve o ňu sa MZ SR opieralo, keď pred
dvoma rokmi vytýčilo plán finančnej
stabilizácie fakultných a univerzitných
nemocníc. Výsledky naznačujú, že tento
zámer sa napĺňa a nárast dlhu sa postupne znižuje. Znížili sa prevádzkové
náklady, klesli výdavky na lieky aj na
materiál. Výsledky ukazujú, že tento
zámer sa úspešne napĺňa a nárast dlhu
sa postupne znižuje. Kým pred dvoma
rokmi bola zisková iba jedna nemocnica, dnes, po prijatí tvrdých opatrení, už
máme štyri plusové zdravotnícke zariadenia. Pričom netreba zabúdať, že
je to bez akéhokoľvek nekoncepčného
oddlžovania. Sú to najmä racionalizačné kroky vedenia nemocníc, ktoré pozitívne ovplyvnili aj ich celkovú stratu.
Pokiaľ ide o hospodárske výsledky, strata nemocníc sa znížila medziročne o 50
miliónov eur. Nazdávam sa, že trend,
aký naštartovali štátne nemocnice, je
dobrý. Rovnako aj smerovanie liekovej
politiky. Referencovanie cien liekov,
prísnejší monitoring vývozu liekov
a zastavenie reexportu liekov zo Slovenska – sú pre Slovensko veľké výzvy
35
a nedávne kauzy týkajúce sa vývozu
liekov a ich nedostupnosť v susednej
Českej republike iba potvrdili, že naša
legislatíva je v prospech pacientov. Nie
je síce jednoduché odolávať tlakom z
farmaceutického prostredia, ale efekt
je jednoznačný. Slovensko ako jediná
krajina z členských štátov EÚ legislatívne riešila reexport liekov. Dnes môže
ŠÚKL vývoz lieku zakázať, ak jeho vývoz
ohrozuje zdravie a život občanov SR. A
to je odvážna zmena!
Teší ma, že sme predstavili návrh rozšírenia kompetencií všeobecných lekárov a projekt „Rezidentský program“.
Prináša zmenu nielen vo vzdelávacom
procese lekárov prvého kontaktu, ale
aj v praxi. Naším cieľom je zatraktívniť povolanie a odbornosť všeobecný
lekár a zároveň posilniť vedomosti
a zručnosti medikov, ako aj absolventov
lekárskych fakúlt. Je to veľmi dôležitý
krok, pretože nedostatok všeobecných
lekárov a najmä ich vysoký priemerný
vek sú problémom nášho zdravotníctva. Aj napriek tomu, že na Slovensku
máme takmer 3 070 lekárskych miest
všeobecných lekárov, obyvatelia niektorých krajov pociťujú ich nedostatok.
Nový projekt bude určite prínosom pre
pacientov, pretože výrazne zvýši kvalitu
aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti
v primárnom kontakte.
Nie je žiadnou novinkou, že je pripravený plán obnovy infraštruktúry nemocníc (vzhľadom na vek budov nesmierne
žiaduci) a prvá v poradí je nová nemocnica v Bratislave. Ťažiskovým cieľom
tohto roka je pre nás práve projekt novej
bratislavskej nemocnice. Región ju nevyhnutne potrebuje, aj s prihliadnutím
na skutočnosť, že Bratislava nemala
možnosť čerpať finančné prostriedky
z Operačného programu Zdravotníctvo
na rekonštrukciu nemocníc. Štúdia realizovateľnosti nám ukáže, aké riešenie
je pre nás výhodné a efektívne. Ide však
o veľmi náročný projekt, pretože pôjde
o medicínske pracovisko na najvyššej
úrovni a práve v tomto projekte je ukrytá aj moja odpoveď ako si asi predstavujem fungovanie zdravotníctva. Ideálne
prepojenie potrieb pacienta, vedy, techniky, medicínskej zručnosti, profesionality, efektívnosti...
36
bedeker zdravia
onkológia
Kolorektálny
karcinóm
Rakovina hrubého čreva a konečníka
(kolorektálny karcinóm, KRCa)
je najčastejšie nádorové ochorenie tráviacej
trubice a jedno z troch najčastejších
onkologických ochorení vôbec.
Zo 100 Európanov naň môže v priebehu
života ochorieť až šesť.
Medzi najviac ohrozené skupiny patria:
príbuzní ľudí, ktorým zistili kolorektálny karcinóm
Mnohí pacienti majú príbuzných, ktorí trpia
alebo trpeli rovnakou diagnózou. Preto by
s pravidelným testovaním na okultné krvácanie
mali začať už od 40. roku života, vždy raz ročne.
Postačujú kontroly u praktického lekára, pokiaľ
sa však objavia akékoľvek príznaky ťažkostí
s trávením či vyprázdňovaním, mali by čo najskôr podstúpiť vyšetrenie u špecialistu – gastroenterológa. Obrovské riziko majú ľudia, ktorí
majú vrodenú familiárnu adenómovú polypózu.
ľudia starší ako 50 rokov
Riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka
rastie najmä po päťdesiatke, i keď niekedy
choroba napadne aj mladých ľudí. Vek sa
považuje za nízkorizikový faktor, no určuje,
kedy treba začať s pravidelnými prehliadkami. Všetci bez ohľadu na to, či majú alebo
nemajú zdravotné problémy, by mali po 50.
roku podstúpiť vždy raz za dva roky test na
okultné krvácanie (ak nepatria do niektorej
z vysokorizikových skupín).
ľudia s inými (nezhubnými) ochoreniami hrubého čreva
Zápalové ochorenia ako napr. Crohnova
choroba, idiopatická hemoragická proktokolitída, chronická ulcerózna kolitída (Colitis
ulcerosa). Crohnova choroba zvyšuje riziko
ochorenia na rakovinu čreva sedem až 20krát, pri ulceróznej kolitíde je toto riziko ešte
vyššie. Po 25 rokoch dostane 40 % pacientov
trpiacich ulceróznou kolitídou rakovinu čreva.
ženy, ktoré mali / majú rakovinu
prsníka, vaječníka alebo maternice
Preventívne vyšetrenia na okultné krvácanie
by mali podstúpiť raz ročne bez ohľadu na
vek (pokiaľ nemajú tráviace ťažkosti).
diabetici Pacienti s cukrovkou majú o 30
až 40 % vyššie riziko kolorektálneho karcinómu, ako zdraví ľudia.
fajčiari a obézni ľudia Klinické štúdie
potvrdili, že obezita má priamy vzťah k rakovine hrubého čreva a konečníka.
Aj keď tento typ rakoviny postihuje
predovšetkým ľudí po päťdesiatke (asi
80 % prípadov), čoraz častejšie postihuje aj mladších. Medziročný nárast počtu prípadov je asi 5 %. Viac ako tretina
pacientov prichádza k lekárovi neskoro
a v čase stanovenia diagnózy už majú
pokročilé ochorenie s metastázami.
Hlavnou príčinou vysokej úmrtnosti
je práve neskorá diagnostika.
Kolorektálny karcinóm o niečo častejšie postihuje mužov ako ženy, čo platí
najmä pre karcinóm konečníka. Nie
je len problémom ľudí v dôchodkovom
veku, ale čoraz častejšie postihuje aj
mladších. Jeho výskyt je vysoký najmä vo vyspelých krajinách, preto ho
môžeme zaradiť medzi civilizačné
ochorenia.
Kolorektálny karcinóm označuje rakovinu hrubého čreva (kolón) a konečníka (rektum), môže sa teda nachádzať
v ktorejkoľvek časti hrubého čreva
vrátane konečníka. Často vzniká z nezhubných nádorov – adenómov či adenómových polypov. Niekedy ich bun-
bedeker zdravia
onkológia
ky zmenia štruktúru, tvar a funkciu
a proces vyústi až do rakoviny hrubého
čreva, konečníka alebo hrubého čreva
a konečníka. Nádorové bunky sa môžu
z nádoru uvoľniť a dostať sa do krvného obehu či lymfatického systému. Tak
sa nádor rozšíri aj do vzdialených častí
tela a vytvára druhotné nádorové ložiská – metastázy; najčastejšie v pľúcach,
pečeni, mozgu, obličkách a močovom
mechúre.
Rizikové skupiny
Presnú príčinu vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka sa zatiaľ nepodarilo odhaliť, no sú známe faktory,
ktoré riziko ochorenia zvyšujú. Medzi
ľuďmi so stredným alebo vysokým rizikom kolorektálneho karcinómu sa vo
veku 50 rokov až v tretine, a vo veku 70
rokov až v polovici prípadov objavujú
adenómové polypy, ktoré môžu prerásť
do rakoviny.
Súvisiace črevné
ochorenia
Až 80 % prípadov kolorektálneho karcinómu vzniká z adenómu – nezhubného
nádoru, ktorý sa v čreve objavuje ako
žľazový polyp a vyzerá ako výčnelok na
sliznici čreva. Príčinou je nadmerné
delenie sliznicových buniek. Niekedy
začne polyp rásť a jeho bunky zmenia
štruktúru, tvar a funkciu. Adenóm je
predrakovinovým stavom a zmeny,
ktoré sa v ňom postupne odohrávajú,
môžu skončiť až vznikom zhubného
nádoru. Táto premena môže trvať aj
niekoľko rokov.
Polypy nemusia spočiatku spôsobovať
žiadne problémy. Riziko však astronomicky stúpa, keď začnú krvácať.
Pravdepodobnosť, že sa zvrhnú do
zhubného ochorenia, sa dá posúdiť na
základe veľkosti polypu, jeho histologickej štruktúry a stupňa dysplázie
(deformácia orgánov); môže byť nízka, stredná alebo ťažká. Pravdaže, nie
každý adenómový polyp musí nutne
prerásť do onkologického ochorenia.
Endoskopická polypektómia ich však
dokáže jednoducho odstrániť a tým
znižuje výskyt rakoviny kolorekta
v prípade ľudí, ktorí nimi trpia.
37
Ak sa objaví niektorý
alebo viaceré z týchto
príznakov, nezávisle od
množstva či frekvencie,
človeka musí vyšetriť
odborník, ktorý stanoví presnú diagnózu:
→zmena pravidelnosti stolice
→hnačka alebo zápcha
→bolesti brucha
→veľmi tmavé zafarbenie
stolice
→prítomnosť krvi v stolici
Najčastejšie príznaky
závisia od veľkosti nádoru
a jeho umiestnenia
v hrubom čreve.
→nebolestivé krvácanie
z konečníka, svrbenie,
podráždenie a opuch
→pocit, že črevo sa úplne
nevyprázdňuje
→stolica odchádza v úzkom
prúžku
Príznaky
Príznaky rakoviny hrubého čreva
a konečníka často nebývajú výrazné
ani trvalé, nezriedka sú prerušované,
striedavé a zdanlivo bezvýznamné.
Človek ich neraz úplne prehliadne
alebo ich dáva do súvislosti s inými
vplyvmi – zlou stravou, stresom, či
hemoroidmi. Je nevyhnutné všímať
si bežné fungovanie svojho tráviaceho
systému, aby sme si čo najskôr všimli
prípadné zmeny.
?
→tráviace problémy (nadúvanie, pocit plnosti, kŕče)
→časté, bolestivé uvoľňovanie
vetrov
→anémia, celková slabosť,
únava
→neúmyselná strata hmotnosti, nechuť do jedla
RAKOVINA
HRUBÉHO ČREVA
Viac informácií nájdete na:
www.rakovinahrubehocreva.sk
38
onkológia
6%
transverzná časť
hrubého čreva
(pravý kolón)
žalúdok
5%
pravá časť
hrubého čreva
(pravý kolón)
tenké črevo
20%
ľavá časť hrubého čreva (ľavý
kolón)
4%
slepé črevo
32%
rektum
30%
rektum
3%
konečník
Familiárne podmienený
karcinóm hrubého čreva
a konečníka
Asi 20 % prípadov
kolorektálneho
karcinómu tvorí nádor spojený
s vrodeným, rodinným rizikom a prejavuje sa zvyčajne
v populácii ľudí
mladších ako 50
rokov.
Existujú rodiny, kde sa kolorektálny karcinóm vyskytuje častejšie ako
v bežnej populácii. Pokrvní príbuzní človeka, ktorému diagnostikovali
kolorektálny karcinóm alebo črevné
polypy, sú ohrození jednoznačne vyšším rizikom ochorenia na kolorektál-
bedeker zdravia
ny karcinóm než zvyšok populácie.
Je známe, že ľudia nad 50 rokov majú
nárok na preventívne vyšetrenie KRCa
zdarma, no v posledných rokoch sa čoraz častejšie dostáva do popredia otázka, akými opatreniami by bolo možné
podchytiť skupinu ľudí so zvýšeným
rizikom ochorenia, ktorí sú mladší
ako 50 rokov. Na Slovensku zatiaľ neexistuje žiadny mechanizmus na vyhľadávanie mladých bezpríznakových
jedincov, ktorí môžu mať familiárne
podmienený KRCa. Riziko tohto typu
rakoviny sa pritom dá priam drasticky
znížiť prevenciou zameranou práve na
tento typ nádoru.
Verejnosť však o vrodenom riziku
vzniku rakoviny hrubého čreva nie
je informovaná a doteraz neprebehla
žiadna informačná kampaň zameraná
na túto problematiku. Určenie pacientov s familiárnym rizikom KRCa nie
je dôležité len pre nich samotných, ale
vďaka nim sa umožní aj identifikácia
ďalších členov rodiny, ktorí netušia,
že patria do skupiny s vysokým rizikom ochorenia už v mladšom veku.
Včasný skríning je dôležitý
Pre ľudí s rodinnou záťažou kolorektálneho karcinómu je mimoriadne dôležité začať so skríningom oveľa skôr, než
v prípade ľudí bez zvýšeného rizika:
→→Pokiaľ sa kolorektálny karcinóm
vyskytuje len u jedného člena
rodiny, jeho prvostupňoví príbuzní (deti, súrodenci, rodičia)
majú dva až štyrikrát vyššie riziko ochorenia na kolorektálny
karcinóm, než aké má populácia
s bežným rizikom. Preto sa príbuzným pacientov odporúča podstúpiť svoj prvý skríning KRCa už
vo veku 40, maximálne 45 rokov.
→→Ak sa však v rodine na kolorektálny
karcinóm ochorie viacero príbuzných, pravdepodobne ide o dedičné,
vysoko rizikové formy ochorenia
a je dôležité, aby všetci prvostupňoví príbuzní podstúpili svoju prvú
skríningovú kolonoskopiu už vo
veku 25 rokov.
bedeker zdravia
onkológia
39
Život s rakovinou
hrubého čreva
a konečníka
K
eď lekár vysloví vetu: máte
rakovinu, tieto dve slová
dokážu človeku zmeniť
celý jeho „vesmír“. Musí
zrazu zabojovať o to najcennejšie čo má – o život. Onkologické
ochorenie a jeho liečba výrazne zasiahnu aj sociálne vzťahy pacienta, počnúc
vzťahom k sebe, až po vzťahy v rodine
či v práci.
Osamelosť
tiž, že rodina pacienta v dobrej
viere vedie k tomu, aby nehovoril o smútku a strachu, ktorý prežíva, aby mu nebolo ešte
ťažšie a neprehlbovalo to jeho
beznádej. Pacient však takéto
emócie nedokáže jednoducho
vytesniť zo svojej mysle. Tak
sa stáva, že navonok chorý vystupuje ako pozitívny a v dobrý
výsledok veriaci pacient, no vo
Ľudia v prvých dňoch až týždňoch bojujú s neistotou, strachom, záplavou
množstvom irelevantných informácii, ale najmä s osamelosťou. Pacienti
sa totiž snažia svoju rodinu a okolie
„ochrániť“ a „nezaťažovať“ problémami. Veľakrát používajú vetu: „Nechcem
im byť na príťaž, veď oni majú svoje
vlastné problémy.“ Pacienti cítia, že ich
ochorenie rodinu traumatizuje, ťaží
a radšej o svojich bolestiach a pocitoch
nehovoria. Dôsledkom sú okrem iného
aj pocity osamelosti. Pacienti následne
môžu nadobudnúť dojem, že chorobe
čelia sami, napriek tomu, že im okolie
bedeker_205x63:Layout
1 14.
4. 2014
pomáha najlepšie, ako
vie. Stáva
sa to-15:09
Spýtali sme sa za vás: Ako komunikovať s chorým?
Odpovedá Mgr. Lucia Vasiľková, klinická psychologička z Národného onkologického ústavu v Bratislave, odborná poradkyňa Klubu podpory pacientov o. z. Europacolon Slovensko:
„Nesprávna komunikácia môže spôsobiť, že pacient o ochorení prestane rozprávať. Príbuzní sa však
niekedy mylne domnievajú, že pacient ochorenie zvláda dobre práve preto, že o tom prestal hovoriť.
Ak sa pacient sa uzavrie do seba, kde so svojimi pocitmi strachu a bolesti bojuje sám, komunikačný
kruh sa uzavrie a nie je vôbec ľahké ho prelomiť. Preto je dôležité pýtať sa, nedomýšľať si a nepredpokladať, ale otvorene sa pýtať, ako sa pacient cíti, alebo čo by si prial. Začať možno aj otvoreným
priznaním: „Chcela by som ti pomôcť, ale neviem ako, skús mi povedať v čom ti môžem pomôcť.“
Nevnucujte chorému občas až nerealistické predstavy o tom, ako sa o chvíľu uzdraví a všetko bude
dobré. Nemusíte vždy používať upokojujúce a zvyčajne málo účinné frázy. Pokúste sa prijať aj jeho
negatívne emócie. Veď kto z nás by bol po týždňoch v nemocnici neustále usmiaty? Pýtajte sa na
to, čo by ho potešilo, čo si praje alebo aj na to čoho sa bojí. Dobré je tiež viesť rozhovor o telesných
procesoch (bolesť, teplota, stolica...). Je to bezpečný spôsob komunikácie, pretože udržuje rozhovor,
neobjavuje sa mučivé ticho a chápe sa ako prejav záujmu. Skúste však občas túto etapu aj vynechať.“
Page 1
KLUBY PODPORY PACIENTOV S RAKOVINOU HRUBÉHO ČREVA A KONEČNÍKA
podávajú pomocnú ruku
v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, Klenová ul.
vždy v pondelok a v stredu od 9.00 do 12.00 h
Vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach
vždy v piatok od 10.00 do 13.00 h
na –1.poschodí pri mamografe
www.europacolon.sk
bez pl at n á i n f ol i n k a:
0800 800 183
40
onkológia
KOMUNIKUJTE
Pokiaľ sa s pacientom príbuzní nebudú rozprávať, nemôžu sa dozvedieť čo prežíva a potrebuje. Tu je niekoľko základných odporúčaní od
psychológov ako komunikovať s onkologickým pacientom a ako k nemu
pristupovať:
→Pýtajte sa, nedomýšľajte si a nepredpokladajte – Ak skutočne chcete vedieť
čo chorý prežíva, musíte sa ho na to opýtať. Pokúste sa spoločne nájsť spôsob ako sa vzájomne podporiť, aby ste nezostali každý izolovaný vo svojom
„svete“.
→Snažte sa fungovať tak, aby chorý člen rodiny nezostával „mimo diania“.
Nechajte na ňom rozhodnutie koľko a čoho unesie, kedy má odpočívať a kedy
byť aktívny.
→Fakt, že máte v rodine onkologického pacienta, ešte neznamená, že je zakázaný humor. Niektorí ľudia mylne predpokladajú, že je nemiestne vtipkovať v
prítomnosti onkologického pacienta. Aj onkopacienti majú radi humor a radi
vtipkujú, zlepší im to náladu a nabíja ich to energiou.
→Ak cítite, že potrebujete pomoc od iných ľudí, poproste o ňu. Nie je to prejav
slabosti alebo neschopnosti.
→Pokúste sa nebyť príliš iniciatívni a nevnucujte chorému svoje predstavy
o liečbe.
svojom vnútri je plný strachu a bolesti,
o ktorej nemá komu povedať.
Príbuzní pacientov mnohokrát kladú
otázky: „Ako mu mám pomôcť? Ako ho
mám podporiť? Ako s ním komunikovať? Máme sa s ním rozprávať o rakovine?“ Mnohí však dospejú k odpovedi:
„Nevieme ako komunikovať a tiež sa bojíme“. Takto vzniká začarovaný kruh,
v ktorom sa stáva, že rodina v snahe
byť nápomocná, ponúka pacientovi rôznu pomoc, ktorá ho „zavalí či pohltí“.
Keď sa však tento „začarovaný komunikačný kruh“ uzavrie, rodina nemá
možnosť dozvedieť sa, ako sa pacient
v skutočnosti cíti, čo prežíva a ako by
mu mohli jeho najbližší reálne pomôcť.
Príbehy pacientov z Klubu
podpory pacientov v Národnom onkologickom
ústave v Bratislave
V NOÚ v Bratislave už dva roky úspešne funguje Klub podpory pacientov
s kolorektálnym karcinómom. Pri
príležitosti tohtoročného Európskeho
mesiaca osvety o kolorektálnom karci-
nóme sa OZ Europacolon rozhodlo rozšíriť svoje doterajšie úspešné aktivity
pre pacientov, ktorí týmto rozšíreným
zhubným ochorením trpia a otvára
rovnaký klub aj v priestoroch Východoslovenského onkologického ústavu
v Košiciach.
Anna
— pacientka so stómiou
„Operovali ma v roku 1985, teraz v apríli mám výročie. Po operácii ma 25-krát
ožarovali. Môj stav sa však skomplikoval, pomotali sa mi črevá a opäť ma
museli operovať. Urobili mi vývod,
čomu lekári odborne vravia stómia.
V tých časoch sme my, stomici, nemali ľahký život. K dispozícii boli dosť
nekvalitné igelitové vrecká, opatrené
hrubými gumenými krúžkami, ktoré dobre nepriliehali a všetko z nich
pretekalo. Keď som niekam chcela
ísť, nemohla som sa najesť. Celému
zariadeniu sme hovorili „Jánošíkovský opasok“ – také bolo nepohodlné.
Asi osem mesiacov po operácii som
sa z novín dozvedela, že existuje klub
stomikov, pacientov, ktorí si vzájomne pomáhajú. V tom čase som svoju
situáciu veľmi zle zvládala, hovorila
bedeker zdravia
som s psychológom aj psychiatrom,
presviedčala som samú seba, že ľudia
musia žiť aj bez ruky či bez nohy, že ja
som na tom vlastne lepšie. V klube mi
veľmi pomohli. Nielen psychicky, ale
hlavne mali k dispozícii nové pomôcky.
V tom čase to malo pre mňa cenu zlata.
Dodnes klub navštevujem a dokonca
v ňom pôsobím ako dobrovoľníčka,
rovnako sa zapájam aj do aktivít občianskeho združenia Europacolon.“
Ivan:
Pacient pacientovi
najlepšie rozumie
Päťdesiatnik Ivan prišiel do Klubu
podpory pacientov občianskeho združenie Europacolon Slovensko v NOÚ
v Bratislave, ako sám hovorí preto, aby
sa vyrozprával: „Môj príbeh je jednoduchý. Po operácii hrubého čreva, sa
môj prípad skomplikoval, ale vďaka
starostlivosti lekárov všetko dopadlo
dobre. Absolvoval som chemoterapiu,
ktorú som celkom dobre znášal, ale
potom nastala situácia, ktorá ma nasmerovala práve do Klubu. Napriek
tomu, že som chemoterapiu bral,
zdurila sa mi uzlina, a po jej vyoperovaní sa zistilo, že je pozitívna. Moje
ochorenie metastázovalo. Veľmi ťažko
som to znášal, a v klube som hľadal
spôsob, ako sa s tým vyrovnať. Práve
tam mi na moje pochybnosti o tom, že
vlastne moja chemoterapia nezaberá,
tak na čo ju beriem, položili otázku:
„A ako vieš, že nezaberá?“ Práve to mi
pomohlo. Odvtedy so svojimi problémami pravidelne chodím do Klubu.
A veľmi mi to pomáha. Dokonca som
so sebou priviedol aj rovnako chorého priateľa, ktorý svoj stav psychicky
tiež veľmi zle znášal. Práve v Klube sa
potvrdilo, že často pacient pacientovi
najlepšie rozumie. Neraz tam chodia
ľudia s riadnym chaosom v hlave. Možno naozaj niekedy stačí len sa vyrozprávať a pýtať sa. V Klube vás najprv
vypočujú a potom vhodne kladenými
otázkami aj nasmerujú. Každý si tak
môže vytvoriť vlastnú stratégiu, ako
sa s chorobou vyrovnať.“
(red)
bedeker zdravia
onkológia
Prevencia
41
rakoviny
hrubého čreva a konečníka
Výživa a rakovina
Rozdiely medzi populáciami v rôznych
krajinách s odlišnými stravovacími návykmi jednoznačne potvrdzujú, že faktory výživy patria medzi najvýznamnejšie
pri vzniku kolorektálneho karcinómu
(KRCa). Dôležitosť stravy potvrdzujú aj
tzv. migračné štúdie – ak ľudia žijú v krajine s nízkym výskytom KRCa a presťahujú sa do krajiny, v ktorej je toto ochorenie
rozšírené, po čase, keď sa prispôsobia
miestnym stravovacím návykom, výskyt
nádorov v ich prípade vzrastie na úroveň
krajiny, v ktorej žijú.
Súvislosť medzi výživou a KRCa dokazuje
aj súhrn až 4 500 klinických štúdií. Potvrdili, že v 66 až 75 % prípadov rakoviny, sa
jej vzniku dalo predísť diétnymi opatreniami! Tieto poznatky prinášajú obrovský potenciál na jednoduchú a účinnú
prevenciu tohto zhubného ochorenia.
Výživa ovplyvňuje proces vzniku rakoviny v dlhom časovom období. Pokiaľ sa
v potrave nachádzajú karcinogénne látky
alebo mutagény (látky, ktoré priamo alebo nepriamo narúšajú štruktúru DNA),
v priebehu času sa môže normálna bunka zmeniť na nádorovú.
prevencia výživou
Primárna prevencia výživou znamená
takú stravu, ktorá pomáha predchádzať
Vplyv stravy na vznik a výskyt
kolorektálneho karcinómu skúmajú odborníci už viac ako 30
rokov. Keďže strava sa do organizmu dostáva prostredníctvom
tráviaceho systému, v ktorom
sa spracováva, ovplyvňuje
vznik nádorov zažívacieho
traktu, najmä hrubého čreva.
Zdravá strava je samozrejmou
súčasťou prevencie.
Primárna prevencia – opatrenia, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku ochorenia, teda pôsobia tak, aby ochorenie
vôbec nevzniklo
Sekundárna prevencia – vyhľadávanie včasných a dobre liečiteľných foriem
ochorenia, kým prejdú do závažnejšieho
stavu
Sekundárna prevencia sa môže robiť formou
vyhľadávania a vyšetrenia rizikových skupín
národných programov prevencie – skríning
– vyhľadávanie včasných foriem ochorenia
genetickými vyšetreniami rizikových skupín
(tzv. „karcinómové rodiny“)
vzniku kolorektálneho karcinómu a znižuje jeho výskyt. Zameriava sa na životosprávu a na starostlivosť o pravidelné
vyprázdňovanie hrubého čreva.
K vzniku kolorektálneho karcinómu
môže prispievať:
→ prebytok tukov
→ konzumácia červeného mäsa – hovädzie, jahňacie, bravčové
→ údené mäso, údené výrobky a vnútornosti
→ smaženie a vyprážanie na tukoch, keďže ich prepálenie a spojenie s kyslíkom
pôsobí karcinogénne
→ nadbytočný príjem cukrov v podobe
sladkostí a výrobkov z bielej múky
→ nedostatok vlákniny, niektorých vitamínov a stopových prvkov
→ obmedziť by sa mala aj konzumácia vajec a údených vysoko kalorických syrov
Vhodnou zeleninou na ochranu pred
vznikom kolorektálneho karcinómu je
najmä zelená a tmavožltá zelenina zo
skupiny kapustovitých, sójové produkty
a strukoviny, napríklad brokolica, zeler,
kapusta, chren, karfiol, mrkva, reďkovka,
sladké zemiaky, sója, špenát, tekvica, fazuľa, cibuľa, cesnak, z ovocia napríklad
ananás.
Okrem zloženia potravy je dôležitý aj
spôsob jej prípravy. Je dokázané, že mäso
TEST STOLICE NA PREVENCIU
KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU
ScheBo® M2-‐PK™ Quick
Rakovina hrubého čreva nie je osud!
Pri včasnej diagnostike sa dá úspešne liečiť!
Prevencia je dôležitá!
1 balenie = 10 testov
ŽIADAJTE U SVOJHO LEKÁRA!
Objednávky na dobierku od distribútora: medATEL diagnostics,
Tel: 0948 833 377, web: www.medatel.sk, e-mail: [email protected]
42
bedeker zdravia
onkológia
a dokonca aj ryby, ktoré sú pripravované
na drevenom uhlí, ako aj fritované zemiaky, obsahujú silné karcinogénne zložky, aj keď pri inom spôsobe prípravy sú
zdraviu prospešné.
Odborníci tiež radia dodržiavať pitný režim a piť dostatok tekutín. Odporúča sa
zelený čaj, ktorý má ochranný účinok
proti vzniku KRCa. Prísne by sa však mal
obmedziť prísun alkoholických nápojov,
vrátane piva.
Vplyv tukov na vznik KRCa
Zo všetkých základných živín majú asi
najvýraznejší podiel na vzniku kolorektálneho karcinómu tuky. V krajinách, kde
je súčasťou stravy veľa tukov, je výskyt
KRCa častejší ako v krajinách s nízkou
spotrebou tukov. Tuky totiž menia mikroflóru v čreve, spôsobujú zvýšenie obsahu žlčových kyselín, ktoré potom sliznicu
čreva poškodzujú a zvyšujú riziko chorobného bujnenia tkaniva. Nemalý vplyv
má aj úprava tukov pred konzumáciou –
pri tepelnom spracovaní vysokými teplotami (pri vyprážaní, pečení) vznikajú látky s karcinogénnym účinkom. Zvýšené
riziko KRCa sa často spomína napríklad
v súvislosti s červeným mäsom (hovädzie, bravčové), čo je zrejme spôsobené
práve vysokým obsahom tuku v tomto
druhu mäsa a tiež jeho následným tepelným spracovaním.
Tuky sa vo všeobecnosti odporúča obmedziť asi na 30 % denného príjmu energie
(kalórií). Dôležité však nie je len množstvo tuku, ale aj jeho zloženie. Kým niektoré tuky (najmä živočíšne) sú škodlivé
a môžu spôsobovať vznik rakoviny, iné
môžu mať opačný – ochranný účinok.
Medzi „zdravé“ tuky patria tzv. omega-3
mastné kyseliny (rybí tuk, obsahujú ich
najmä mastné ryby – losos, sardinky, tuniak, makrela) a kyselina olejová (zdrojom je olivový olej).
Alkohol
Vzťah medzi karcinómom konečníka a alkoholom je dobre známy a nepopierateľný. Platí to aj pre ľahšie alkoholické nápoje, ako napríklad pivo. Práve pri nadmernom pití piva bola po prvýkrát odhalená
súvislosť medzi KRCa a alkoholom (už
v roku 1957). Alkohol bráni reparačným
procesom DNA a v organizme spôsobuje
úbytok kyseliny listovej, ktorá chráni pred
vznikom kolorektálneho karcinómu.
Obezita a jej vplyv na riziko vzniku kolorektálneho karcinómu
Vyšší výskyt kolorektálneho karcinómu
sa spája s nadmerným príjmom energie
a obezitou. V populácii obéznych mužov
je výskyt KRCa až dvojnásobný, obéznym
ženám hrozí o 40 % vyššie riziko vzniku
ochorenia oproti ženám s normálnym
BMI. Počet nových prípadov KRCa, ktorých príčinou bola obezita, vzrástol v
populácii európskych mužov viac ako
dvojnásobne medzi rokmi 2002 a 2008.
Pokiaľ bude výskyt nadváhy a obezity
v populácii naďalej stúpať, budú pribúdať
aj prípady KRCa. Okrem toho sa zistilo,
že obezita zvyšuje riziko úmrtia na kolorektálny karcinóm v prípade ľudí, ktorí
už majú ochorenie diagnostikované, a to
najmä ženám po menopauze. Obézne
ženy majú až o 45 % vyššie riziko úmrtia
na KRCa.
Fyzická aktivita
Nedostatočná pohybová aktivita spôsobuje, že čas prechodu stravy tráviacim
traktom trvá dlhšie. Kvôli tomu môže
byť črevo dlhší čas vystavené pôsobeniu
karcinogénnych látok. Mnohé štúdie
dokazujú, že vyššia fyzická aktivita má
ochranný účinok proti vzniku kolorektálneho karcinómu. Najvhodnejším, a zároveň najľahším pohybom, je pravidelná
chôdza, ktorej intenzita a dĺžka trvania
sa môžu postupne zvyšovať. Vhodné je
aj plávanie a bicyklovanie. Ideálne je venovať miernej fyzickej aktivite aspoň 30
minút päťkrát v týždni.
Sekundárna prevencia
Sekundárna prevencia je zameraná na
vyhľadávanie včasných foriem ochorenia,
ktoré je možné úspešne liečiť a zabrániť
tak prepuknutiu rakoviny do pokročilých
štádií. Každý človek by mal vo svojom
záujme pravidelne absolvovať systém
preventívnych prehliadok hradených poisťovňou, a to aj keď nemá žiadne príznaky. Práve kolorektálny karcinóm sa totiž
vyvíja bez príznakov aj celé roky. Preventívne prehliadky sa v krajinách, kde sa
uplatňujú celoplošne a kontinuálne už
Jedálniček
Ak má pomáhať predchádzať vzniku kolorektálneho karcinómu, by mal obsahovať:
stravu bohatú na vlákninu, najmä
→ cereálie a celozrnné produkty
→ ako zdroj bielkovín ryby, hydinu, kvasné
a mliečne produkty
→ veľa surovej zeleniny a ovocia (ideálne
až päť dávok denne)
→ stravu na rastlinnej báze, ako je celozrnný chlieb, ryža, bôb...
→p
otraviny bohaté na karotén (vitamín
A), vitamín C, vitamín E, selén a kyselinu listovú
→ dostatok vápnika
→ tuky s obsahom omega-3 mastných
kyselín a kyselinou olejovou (rybí tuk,
olivový olej)
viac rokov, potvrdili ako správna a účinná
cesta k zníženiu úmrtnosti na KRCa.
Medzi preventívne vyšetrenia,
na ktoré má každý nárok v rámci
zdravotného poistenia, patria:
Testy na okultné (skryté) krvácanie do
stolice pravidelne od 50 rokov – každý
človek starší ako 50 rokov má raz za dva
roky tento test hradený poisťovňou, poskytne mu ho praktický lekár.
Preventívna kolonoskopia raz za desať
rokov vo veku nad 50 rokov, nahrádza
pravidelné testovanie na skryté krvácanie ľuďom, ktorí nemajú žiadne príznaky a záleží im na ich zdraví. Netreba
udávať žiadne ťažkosti, poisťovňa ju hradí každému občanovi od 50 rokov.
Systém preventívnych vyšetrení mladých ľudí u gastroenterológa, ktorí majú
preukázané riziko rodinne podmieneného KRCa – lekár môže odporučiť testy
a vyšetrenia už v mladšom veku, v niektorých prípadoch by sa s prevenciou
malo začať už od 25. rokov života. Týmto
rizikovým pacientom hradí všetky odporúčané vyšetrenia poisťovňa bez ohľadu
na vek.
Je dôležité, aby ľudia vedeli o svojom individuálnom riziku a o tom, že ak patria do rizikovej skupiny, mali by začať
so systémom preventívnych prehliadok
omnoho skôr.
(RED)
Liečivé účinky
DUDINSKEJ
MINERÁLNEJ VODY
vyplývajú z jej jedinečného zloženia s vysokou mineralizáciou
a ojedinelou kombináciou oxidu uhličitého a sírovodíka. Tá
umožňuje liečiť ochorenia pohybového aparátu, neurologické ochorenia, ochorenia kardiovaskulárneho aparátu
a následky profesionálneho preťaženia SÚČASNE.
PREČO DOKÁŽE DUDINSKÁ VODA LIEČIŤ TAK
ŠIROKÉ SPEKTRUM OCHORENÍ?
LEKÁR ODPOVEDÁ...
Oxid uhličitý a sírovodík sa pri prenikaní do tela navzájom podporujú. Oxid
uhličitý prítomný v dudinskej minerálnej vode výrazne zvyšuje prekrvenie
kože, čo má vplyv na hemodynamiku a zníženie periférnej cievnej rezistencie.
Tým dochádza k poklesu systolického i diastolického krvného tlaku a poklesu srdcovej frekvencie. Zlepšuje sa ekonomika práce srdca a zlepšujú sa
reologické vlastnosti krvi a krvnej plazmy (t. j. zvýšená flexibilita červených
krviniek a zníženie nahromadenia krvných doštičiek). Resorbovaná síra zo sírovodíka a hydrosulfidu obsiahnutých v minerálnej vode sa
zachytáva v spojivovom tkanive tým viac, čím viac je tkanivo poškodené. Okrem toho sírne vody zvyšujú rozšírenie kapilár a artérií. Zvyšujú hladinu vazoaktívnych látok,
pôsobia na periférne sympatikové nervové zakončenia.
Znižujú pocit bolestivosti a na hemodynamiku pôsobia
podobne ako oxid uhličitý.
Práve toto vzájomné synergické pôsobenie sa využíva
pri liečbe pacientov s polymorbiditou (kombinácia
MUDr. Dagmar Demeterová
ochorení kardiovaskulárneho aparátu s ochoreniami
vedúca lekárka
pohybového aparátu a nervovej sústavy). Pri jednom
Kúpele Dudince, a.s.
liečebnom pobyte sa tak môžeme zamerať naraz
na liečbu napr. ischemickej choroby srdca, stavu po infarktoch srdcového
svalu, vysokého krvného tlaku, ako aj na liečbu degeneratívnych, resp. zápalových ochorení pohybového aparátu, neurologických a ďalších ochorení.
Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. má povolenie prevádzkovať prírodné
liečebné kúpele na základe rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie
Ministerstva zdravotníctva SR. Kúpeľné hotely Rubín, Smaragd a Minerál
poskytujú ubytovaným hosťom v zime i v lete pohodlie a komfort vďaka
svojej širokej ponuke služieb.
Kúpeľné hotely
RUBÍN***
SMARAGD***
MINERÁL****
VODA, KTORÁ LIEČI
Doplatky pri kúpeľnej liečbe
cez zdravotnú poisťovňu v skupine „B“
Doplatok za ubytovanie v 2-lôžkovej izbe a plnú penziu
pri pobyte v mesiacoch máj - jún:
KH Minerál
KH Smaragd
KH Rubín
15,- € os./ noc
19,- € os./ noc
23,- € os./ noc
Liečebný pobyt
Partner na liečení
naša
novinka
Cenovo zvýhodnený pobyt
s plnou penziou a 1 procedúrou denne pre tých, ktorých
partner absolvuje kúpeľnú liečbu plne alebo čiastočne
hradenú zdravotnou poisťovňou.
od 35,- € os./ noc v 2-lôžkovej izbe
Online rezervácie liečebných pobytov MEDICAL
so zľavou 5%
na w w w. k u p e l e d u d i n c e . s k
44
wellness a rel a x
bedeker zdravia
Ako si
dobíjať
baterky
Poznáte to, večne vás niečo tlačí.
Ešte urobiť to, dokončiť tamto,
nezabudnúť, stihnúť, vybaviť,
vyriešiť, splniť... Hoci niekedy
môže byť bežný denný stres aj
dobre fungujúcim motorom
pracovného výkonu, ak ho
zažívame neprestajne a navyše
sme zabudli relaxovať, „zarábame si“ na problémy – nielen
psychické, ale aj zdravotné.
Hrozí vám syndróm
vyhorenia?
Keď už pracovné a iné povinnosti prerastajú človeku cez hlavu, nie vždy musí
ísť „iba“ o stres. Ten si totiž často zamieňame so syndrómom profesionálneho
vyhorenia (takzvaný burnout syndróm).
Zatiaľ čo stres môžeme dostať pod kontrolu, vyhorenie je oveľa závažnejšie.
Nejde iba o prechodne zlú náladu, ktorá
nás krátkodobo oberá o energiu. Vyhorenie je dlhodobý stav, ktorému dominuje
pocit únavy, vyčerpanosti. Objavujú sa
pocity depresie a beznádeje. Ide o dlhodobú a závažnú záležitosť, ktorá môže
človeka, ak takýto stav nerieši, pripraviť
nielen o zdravie, ale aj prácu. Psychológovia upozorňujú, že takéto stavy môžu
sprevádzať aj psychosomatické symptómy: poruchy spánku, žalúdočné ťažkosti, kožné problémy, bolesť pri srdci. Podľa psychológov sa do stresu môže dostať
každý človek, syndróm vyhorenia však
najčastejšie hrozí ľuďom intenzívne za-
ujatým svojou prácou, ktorí majú vysoké
pracovné a osobné ciele a pracujú v náročných profesiách. Syndróm vyhorenia
– ako stav silného citového a duševného
vyčerpania – vzniká ako dôsledok pracovného preťaženia a neschopnosti regenerovať sily a týka sa predovšetkým
ľudí, ktorí nevedia odpočívať.
Naučme sa relaxovať
Je veľmi dôležité naučiť sa odpútať od
bežných denných záležitostí, naučiť sa
odpočívať. Pomôže to zmierniť alebo
odstrániť stres, odbúrať napätie a dosiahnuť duševný pokoj a vyrovnanosť.
Dôležité je to nielen pre zdravý duševný
život. Psychika úzko súvisí aj s fyzickým
zdravím a keď sa necháme stresom „prevalcovať“, môže sa stres navonok prejaviť na našom zdraví – vo forme somatických zdravotných problémov. Dobré
je preto naplánovať si určitý pevný čas,
ktorý budeme venovať práci a čas, kedy
sa budeme venovať oddychu, či lepšie
46
wellness a rel a x
povedané oddychovej aktivite. Súčasťou
aktívneho oddychu môže byť napríklad
aj pestovanie zdravých stravovacích
Výnimočnosťou Alexandria Spa &
Wellness hotela je úroveň kvality
služieb, porovnateľná so štvorhviezdičkovými hotelmi okolitých krajín,
predovšetkým Rakúska a Nemecka,
avšak za ceny zodpovedajúce českému trhu. Hotel s celkovou kapacitou
106 lôžok ponúka komfortné ubytovanie v izbách vybavených televízorom
so satelitným príjmom, telefónom,
trezorom a minibarom. Jednolôžkové izby sú bez príplatku. Nechýba ani
pravidelný kultúrny program vo vyhlásenom nočnom klube s prvorepublikovou atmosférou. Nezabudnuteľný
kulinársky zážitok si hostia môžu
dopriať vo Francúzskej reštaurácii,
ktorá vďaka svojej pôvodnej podobe
z tridsiatych rokov minulého storočia
patrí medzi perly hotela Alexandria.
návykov, výlety do prírody alebo pobyt
vo welness centre. Pobyt v prírode má
blahodarné účinky rovnako na telesné
i psychické zdravie – zeleň, podobne ako
fyzické rozmaznávanie napríklad v termálnej vode, dokážu veľmi dobre dobíjať
stresom poškodené „baterky“.
bedeker zdravia
k dispozícii aj tenisové či multifunkčné
ihrisko, bowling, petanngue, minigolf
a tiež požičovňu bicyklov.
Viac na: www.wellnesspatince.sk
V hlavnej úlohe relax
Slováci objavili čaro
wellness hotela
Alexandria v Kúpeľoch
Luhačovice
Wellness pobyt alebo dovolenka na Slovensku alebo v susednom Česku môžu
byť veľmi dobrou alternatívou dovolenky niekde na brehu mora. Ak sa
rozhodnete navštíviť Wellness Hotel
v Patinciach – jedno z najobľúbenejších
dovolenkových miest nielen na južnom
Slovensku – na vlastnej koži pocítite, že
jedným z dôležitých faktorov dokonalej
relaxácie môže byť práve termálna voda.
Wellnes Hotel v Patinciach sa môže pochváliť najväčším vnútorným zážitkovým bazénom na Slovensku. Teplota
termálnej vody sa pohybuje od 30 do
36 °C. Okrem saunového sveta a bohatej
ponuky kúpeľových procedúr má hotel
Ďalším príjemným prostredím, kde si
možno dobiť baterky, je kúpeľné mesto
Luhačovice. Ak potrebujete na chvíľu
poľaviť v hektickom pracovnom tempe, či uvažujete o netradičnom darčeku pre svojich blízkych, prinášame
vám tip na relaxačný a ozdravný pobyt
v štýlovom štvorhviezdičkovom wellness hoteli v jedných z najkrajších kúpeľov v Českej republike. Architektúra
moravských Luhačovíc má nenapodobiteľný ráz, ktorý jej vtisol slovenský
architekt Dušan Jurkovič. Jedinečné
pramene zaraďujú Luhačovice medzi
najlepšie kúpele v Európe v liečbe dýchacích ciest a ďalších ochorení – tunajšie
48
wellness a rel a x
v roku 2013 navštívilo spolu 1 500 slovenských klientov.
Kúpele Luhačovice, a. s. pripravili
na rok 2014 širokú ponuku liečebných,
regeneračných, relaxačných a wellness,
víkendových, rekondičných pobytov
a pobytov pre deti. V hoteli Alexandria
poteší dámy nový, len pre ženy špeciálne zostavený pobyt ,,Wellness – pohyb
– zdravie“. Ide o týždenný pobyt pod
vedením profesionálneho trénera, s lekárskou konzultáciou a diagnostikou
zdravotného stavu. Na každý deň je stanovený špeciálny program a počas celého pobytu je podávaná vyvážená strava
podľa zásad zdravej výživy.
Viac na: www.hotelalexandria.cz,
www.lazneluhacovice.cz
systematické využívanie minerálnych
prameňov na liečebné účely má viac
ako 300-ročnú tradíciu. V minulom roku
vzrástol počet návštevníkov zo Slovenska v luxusnom ALEXANDRIA**** Spa
& Wellness hoteli až o neuveriteľných
70 %. Jeho služby využilo viac ako šesť
stoviek Slovákov. Zároveň sa zvýšil počet
hostí zo Slovenska tiež v ostatných zaroiadeniach kúpeľného mestečka. Kúpele
Luhačovice (Lázně Luhačovice) a. s. tak
Do Dudiniec už aj
s partnerom
Slovenské kúpeľné zariadenia sú dnes
vyhľadávaným miestom oddychu a prevencie, no stále sa tešia vysokej popularite medzi tými, ktorí ich služby potrebujú najviac. Reč je o klientoch, ktorým
zdravotná poisťovňa pridelí komplexnú
(poukaz „A“) alebo príspevkovú liečbu
(poukaz „B“). Kúpeľnú liečbu navrhuje
obvodný alebo odborný lekár na základe
zdravotného stavu klienta. Návrh schva-
bedeker zdravia
ľuje zdravotná poisťovňa. Klient s príspevkovou liečbou si môže vybrať spomedzi viacerých kúpeľov, podmienkou
je, aby sa v nich liečila jeho indikácia.
Dĺžka trvania liečby je 21 alebo 28 dní,
v závislosti od typu poukazu a indikácie.
Aj keď musí držiteľ poukazu myslieť predovšetkým na svoje zdravie a na liečebný program, mnohým počas relatívne
dlhej doby odlúčenia chýba domov a rodina. Kúpele sa čoraz častejšie stretávajú s požiadavkou, aby aj životný partner
mohol absolvovať aspoň časť liečenia so
svojou polovičkou. Kúpele Dudince od
januára preto zaviedli v kúpeľných hoteloch Smaragd, Rubín a Minerál novinku
nazvanú Partner na liečení.
Partner, ktorý bude robiť spoločnosť
klientovi s poukazom A alebo B, si môže
objednať zvýhodnený pobyt s plnou penziou, jednou procedúrou a vstupom do
bazénu. Urobí tak niečo pre svoje zdravie,
a zároveň môže byť nápomocný svojej polovičke. K úspešnosti liečby často prispieva aj prítomnosť blízkeho človeka – v Dudinciach môžu klienti (ak chcú) absolvovať so svojou polovičkou aj celé liečenie.
Bližšie informácie rady poskytnú pracovníčky rezervačného oddelenia kúpeľov na telefónnom čísle 045/550 44 44.
(red)
bedeker zdravia
49
detskí
onkologickí
pacienti neostávali sami
Aby
tému prináša
Pre rodinu nie je vôbec
ľahké, keď sa dozvie, že
ich dieťa má rakovinu.
Čo je však ešte ťažšie,
je odlúčenie samotných
detí od rodičov počas
zdĺhavej a veľmi náročnej liečby. Nemusí to
tak byť. Od roku 2005
zabezpečuje Liga proti
rakovine „domov“ pre
rodičov sprevádzajúcich
deti v priebehu ich liečby v Bratislave na Kramároch a od roku 2009
aj „náhradný domov“
v Košiciach. Vznik obdobného ubytovacieho
zariadenie podporila
Liga proti rakovine finančne tiež v Banskej
Bystrici.
Prečo vznikla myšlienka „náhradného domova“?
Na začiatku bolo poznanie problému
rakoviny v spojitosti s hospitalizáciou
– dá sa vyjadriť slovami trauma a psychická záťaž, ktoré pacient odlúčený
od najbližších znáša. Potom nasledovala úvaha, ako túto traumu zmierniť.
„Uvedomovali sme si, že pomáhať vieme
len postupne, a preto sme sa rozhodli
sústrediť sily v prvom štádiu na najviac
zraniteľných – na detských onkologických pacientov. Práve oni sú totiž najviac ohrození, čo sa psychickej pohody
týka, nehovoriac o dlhodobejšom odlúčení od rodiny. Preto sme sa rozhodli,
že zabezpečíme prítomnosť ich rodiny
práve tam, kde sa liečia,“ približuje výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine,
Eva Kováčová, vznik a realizáciu „náhradných domovov“.
Čo „Náhradný Domov“ prináša?
Na rozdiel od nemocničných priestorov
onkologického oddelenia, kde rodičia
často spávali na matracoch uložených
na zemi, ponúka „domov“ pohodlné
a moderne zariadené bytové jednotky.
Vďaka tejto možnosti môžu rodičia tráviť každý deň so svojím chorým dieťaťom a pomáhať mu tak prekonávať ťažké momenty hospitalizácie a zvládnuť
náročnú liečbu. „Domov“ sa vzhľadom
a vybavením takmer ničím nelíši od
toho nášho, ibaže jeho obyvatelia denne
riešia iné, ako bežné problémy. Čelia
spoločne rakovine. „Náhradný domov
neponúka „len“ možnosť byť blízko
svojich detí počas liečby, ale vzájomný
kontakt s inými rodičmi detských onkologických pacientov pomáha rodičom
tento stav aj lepšie znášať. Vymieňajú
si tam skúsenosti, navzájom si vedia
poradiť a tým sa vyrovnávajú s problémami, ktoré choroba ich detí so sebou
prináša,“ uzatvára Eva Kováčová.
V minulom roku využilo ubytovacie zariadenie Ligy proti rakovine pre rodičov
onkologických pacientov na Kramároch
237 rodičov a najbližších príbuzných
detí, ktoré sa liečia na onkológii v Bratislave. V Košiciach bolo v „náhradnom
domove“ v spolupráci so Svetielkom
pomoci ubytovaných 93 osôb. A to aj
vďaka podpore vás všetkých. V mene
rodičov a detí vám ďakujeme za túto
možnosť, v mene Ligy proti rakovine
vám ďakujem za dôveru, ktorú nám
akýmkoľvek svojím príspevkom prejavujete.
Viac informácií o projektoch
nájdete na www.lpr.sk
50
ps ychológia
bedeker zdravia
Aspergerov syndróm
Považuje sa za poruchu autistického spektra – teda je to
jedna z foriem autizmu. Ľudia
ako keby nedokázali dekódovať
sociálne kľúče, ktoré my ostatní ešte v detstve pochytíme
rýchlo a vnímame potom intuitívne po celý život.
Deti s Aspergerovým syndrómom nerozumejú dobre emóciám vlastným, ani
cudzím („nechápem, prečo sa rozplakala – veď som len povedal pravdu“),
sú neohrabané pri konverzácii („nikdy
neviem, kedy je ten správny moment,
aby som prehovoril – buď niekomu skočím do reči alebo dlho nič nehovorím“),
často nerozumejú dvojzmyslom a metaforám, irónii („povedal mi, aby som
mu vrazil, keď sa nebojím – nechápem,
prečo ma teda zažaloval“). Medziľudský
svet je skrátka pre ľudí s Aspergerovým
syndrómom príliš premenlivý, komplexný, nezrozumiteľný, plný nástrah a nedorozumení. V porovnaní s tým, svet
vecí má svoj poriadok, je predvídateľný,
platia v ňom jednoduché zákonitosti.
Preto „aspíkov“ často priťahujú počítače, programovanie, technika, čísla a zoznamy. A aj preto majú pravdepodobne
radi rituály a nemenný stereotyp. Ľudia
s Aspergerovým syndrómom (a ostatnými poruchami autistického spektra), nie
sú samotári ani mizantropi. Izolujú sa
dobrovoľne alebo sú ostatnými izolovaní preto, že majú ťažkosti rozumieť svetu okolo seba. Často ich vlastná osamelosť trápi.
Ľahšia forma
Aspergerov syndróm je „ľahšia“ forma
autizmu, intelekt nebýva postihnutý
(môže byť dokonca až nadpriemerný).
Vďaka svojej inteligencii dokážu ľudia
s týmto syndrómom veľa vecí pochopiť,
doučiť sa a vykompenzovať. Aspergerov
syndróm býva navyše niekedy spojený
s výrazným talentom, ostatní im čudáctvo tolerujú, vnímajú ho ako cenu za
genialitu.
Fakt, že má táto forma autizmu
miernejšiu podobu, je zároveň aj jej
prekliatím. Keďže problémy nie sú také
výrazné (napr. reč môže byť síce už od
detstva iná: formálna a monotónna; ale
zároveň funkčná), nevyhľadajú pomoc.
Ostávajú na to sami, myslia si, že je to
akési ich životné zlyhanie, keď ich ro-
Fakt, že má táto forma
autizmu miernejšiu podobu,
je zároveň aj jej prekliatím.
Ľudia s Aspergerovým
syndrómom nechcú
byť odlišní.
vesníci odstrkujú, rodičia sú s nimi nespokojní, keď sa im nedarí nájsť prácu...
Dokonca aj niektorí menej informovaní
odborníci ich môžu odbiť s tým, že o nič
nejde, že sú „len introverti“.
Viacero odlišností
Ľudia s Aspergerovým syndrómom
nechcú byť odlišní (na rozdiel od niektorých excentrických osobností) a predsa
sa od neautistov v mnohom líšia. Nie sú
asociálni (ak sa im vysvetlí, čím niekoho urazili, úprimne to ľutujú), „sociálna
negramotnosť“ trvá odmala a viaže sa
na všetky situácie (nie je to len voči konkrétnym osobám alebo situáciám). Majú
záujem o druhých, snažia sa ich pochopiť, aj keď svojským, „vedeckým spôsobom“. Aj v psychiatrii a psychológii platí,
že každá minca má dve strany. Na jednej
strane sa Aspergerov syndróm považuje
za poruchu, na druhej strane má aj isté
„výhody“ a ľudia s týmto syndrómom sú
zvyčajne lojálnymi priateľmi, navyše sú
pravdovravní a priami, zvyčajne sú zanietení pre tému a sú to originálne osobnosti. Pre mňa osobne je práca s ľuďmi
s poruchami autistického spektra obohacujúca a inšpiratívna.
Čo s tým? Na čo by mal rodič
pamätať pri výchove dieťaťa
s Aspergerovým syndrómom?
→ Dôležitá je primeraná výchova (pravidelnosť a predvídateľnosť plánov,
primerané očakávania).
→
Podpora jedinečnosti (takýto je
a takáto je jeho životná cesta). Oceňovanie tých kvalít, ktoré dieťa má
– napr. logika, presnosť, dôslednosť.
→ Vhodná práca (sústrediť sa na svoje
silné stránky; vyhýbať sa pozíciám,
kde sa vyžaduje multitasking, intenzívny kontakt s inými ľuďmi).
→ Možná je aj podporná psychoterapia a nácvik s rôznymi cieľmi (napr.
zvládanie ťažkostí pri konverzácii,
pri uchádzaní o prácu, a i.)
Mgr. Lenka Rušarová
Psychoterapeutka,
klinická psychologička
bedeker zdravia
ps ychológia
Svetový deň povedomia
o autizme
Kampaň „Rozsvieť modrú“
upriamuje pozornosť
na autizmus, vývinovú
poruchu, ktorá postihuje viac
ľudí než je pacientov s cukrovkou a AIDS dohromady.
Začiatkom apríla sa aj Slovensko zapojilo do celosvetovej kampane Rozsvieť
modrú, ktorá pochádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií v tejto oblasti, Autism Speaks.
Práve tento dátum Organizácia spojených národov vyhlásila v roku 2007 za
Svetový deň povedomia o autizme.
Druhého apríla sa niekoľko desiatok významných budov, monumentov,
mostov a iných stavieb po celom svete
rozsvietilo na modro. Nechýbali medzi
nimi ani budova Opery v Sydney, Empire State Building, CN Tower v Toronte,
socha Ježiša nad Rio de Janeiro či bratislavský hrad. Na Slovensku projekt Rozsvieť modrú odštartoval už v polovici
marca teasingovou kampaňou s heslom
Vráťme modrú do hry, počas ktorej dostali niektoré sochy v bratislavských uliciach – Hviezdoslav, Napoleon, Schöne
Náci či Čumil – modré šály.
Ide o gesto spolupatričnosti so
všetkými, ktorých sa autizmus dotýka.
Modrá farba je symbolom dôvery, tradície, oddanosti a tiež komunikácie, s ktorou majú autisti často veľký problém.
Ich nedostatky v sociálnej interakcii
a predstavivosti ich často posúvajú na
okraj záujmu spoločnosti.
Rozdiel je hlavne
vo vnímaní života
Kampaň Rozsvieť modrú má za cieľ
podporiť integráciu autistov do bežného prostredia. „Autistické deti majú
problém nadväzovať vzťahy, socializo-
vať sa a komunikovať
o témach, ktoré sú pre
iných zaujímavé, no
nechápu ich,” vysvetľuje Monika, matka
osemročného chlapčeka s Aspergerovým syndrómom, ktorý je jednou z foriem autizmu.
„Môj syn navštevuje
súkromnú školu, kde je
menší kolektív v triede
a učitelia sa venujú žiakom individuálne. Má
väčší priestor ukázať čo
Monika, matka osemročného chlapčeka s Aspergerovým synvie v predmetoch, v ktodrómom a Eleonóra Kostolanská, riaditeľka Základnej školy
rých vyniká a naopak
pre deti s autizmom na Hálkovej ulici v Bratislave.
pri predmetoch, ktoré
mu nejdú, má priestor na individuálne
Individuálny prístup šitý
vysvetlenie.“ Najväčšiu odlišnosť svojho
na mieru
syna oproti štandardným deťom vidí
„Pri práci s autistickými deťmi sa
Monika vo vnímaní života.
treba vyzbrojiť veľkou dávkou trpezlivos„Niektoré pre nás štandardné veci,
ti a pri každom dieťati hľadať optimálny
ako tykanie, vykanie, či spoločenské konprístup, pretože každé jedno je jedinečverzácie sú pre nás rutinou a ovládame
né a vyžaduje si osobitú starostlivosť,”
ich automaticky. On nedokáže pochopiť
hovorí Eleonóra Kostolanská, riaditeľka
Základnej školy pre deti s autizmom na
spoločensko-sociálny aspekt. Nechápe,
Hálkovej ulici v Bratislave, kde sa tento
prečo by si nemohol každý hovoriť kedy
školský rok venujú 64 žiakom. „V triede
chce a čo chce. Prečo sa musí sedieť na
vyučovaní v lavici, prečo starším treba
je zvyčajne šesť žiakov s dvoma špecivykať, ale zasa svojej babke môže tykať
álnymi pedagógmi. S každým dieťaťom
a plno iných nepochopených odlišností.
pracujeme podľa individuálneho vzdeVidí svet vlastnými očami. Má vlastný
lávacieho programu, ktorý mu je ušitý
názor, ktorý mu nezmeníte žiadnymi
na mieru na základe zhodnotenia jeho
logickými argumentami. Svet je väčšisilných i deficitných stránok a poznania
nou čierno-biely, takže je buď niečo zlé
špecifík vyplývajúcich z primárnej, príalebo dobré. Ako štandardné dieťa sa
padne ďalších diagnóz,“ vysvetľuje Elenehrá s hračkami, neznáša básničky či
onóra Kostolanská bežnú prax v škole.
(red)
rozprávky, besiedky, karnevaly. Radšej
sa hrá sám so sebou alebo pozerá dokumentárne filmy z prvej alebo druhej sveViac informácií a všetky aktuality
sú k dispozícii na webovej stránke
tovej vojny, prípadne vedie konverzácie
www.rozsvietmodru.sk a na
na úrovni dospelého človeka, a preto sú
www.facebook.com/rozsvietmodru.
jeho najlepšími kamarátmi väčšinou dospelé osoby,“ dodala.
51
52
bedeker zdravia
g ynekológia
Opakované urologické
a vaginálne infekcie
Možno sa niekomu bude zdať
zvláštne, prečo miešame veci,
ktoré na prvý pohľad spolu
vôbec nesúvisia. Pravda je však
taká, že vzhľadom na blízkosť
pošvy a močovej rúry sa stav
týchto dvoch orgánov vzájomne
ovplyvňuje. Niekedy sa stáva, že
žena trpí opakovanými zápalmi
močových ciest, ktoré odolávajú
liečbe, pritom príčina je doslo-
MUDr. Peter Brenišin
Gynekologická ambulancia
a ambulancia gynekologickej
urogynekológie Bren-Care, Poprad
va o pár centimetrov vedľa –
v pošve. Ale býva to aj opačne.
Z tohto dôvodu sa dnes presadzuje
komplexnejší prístup k liečbe týchto
infekcií. Na začiatok je však dobré predstaviť si najskôr jednotlivé typy ochorení osobitne.
Urologické infekcie
Príčiny zápalu bývajú rozličné. Môže
to začať obyčajným prechladnutím,
ktoré oslabí imunitný systém a dovolí,
aby sa rozmnožili nežiaduce mikroorganizmy. Alebo – ako bolo spomenuté
vyššie – najskôr môže vzniknúť infekcia pošvy, ktorá sa rozšíri do močovej
rúry a následne aj do močového mechúra (niekedy je to opačne – infekcia
z močového mechúra sa prenesie na
pohlavné orgány ženy). K vzniku a rozvinutiu ochorenia nepochybne prispieva aj stres či znížená obranyschopnosť.
Okrem toho zvýšenú predispozíciu na
infekciu močových ciest mávajú ľudia
trpiaci cukrovkou alebo ženy v období
tehotenstva. Najčastejšie prejavy zápalu sú rezanie alebo pálenie pri moče-
ní, často sa vyskytujú teploty. Občas sa
dokonca môžu objaviť bolesti v oblasti
chrbta či dokonca zvracanie. Moč býva
skalený, niekedy dokonca so stopami
krvi, mení sa jeho zápach. Močenie je
mimoriadne nepríjemné, akoby močovú rúru zvnútra niečo rezalo, takže
pacienti sa snažia vyhnúť bolesti niekedy aj tým, že začnú prijímať menej
tekutín, aby obmedzili počet močení.
Takéto konanie však môže priebeh
ochorenia ešte zhoršiť.
Pite dostatok tekutín
Pri nedostatočnom príjme tekutín majú
totiž baktérie v močovom trakte úplne
ideálne podmienky pre ďalšie množenie.
Navyše koncentrovaný moč je omnoho nepríjemnejší a dráždivejší. Celkovo
teda nedostatočný príjem tekutín môže
ochorenie iba zhoršiť – a to nielen, čo sa
týka bolestí pri močení, ale stúpa riziko
rozšírenia infekcie aj na ďalšie časti močového traktu. Dôležité je teda v rámci
liečby prijímať dostatočné množstvo te-
kutín (dva až tri litre denne). Ak sa infekcia rozvinie do zápalu (pálenie a rezanie
pri močení, teploty, príp. ďalšie ťažkosti), je potrebné nasadiť antibiotiká. Môže
však určitý čas trvať, kým antibiotiká zaberú a dostaví sa úspech v liečbe – zápal
močových ciest je v tomto smere mimoriadne náročný na trpezlivosť a disciplinovanosť pacienta, keďže niekedy ide
o dlhšie trvajúcu liečbu.
Myslite na prevenciu
Aby sme tomuto nepríjemnému ochoreniu predišli, treba myslieť aj na prevenciu. Dôležité je dodržiavať zásady
zdravej životosprávy a otužovania, ktoré majú zásadný význam pri budovaní
imunity, čiže odolnosti voči chorobám.
Mimoriadny pozor treba dávať na oblasť
močového traktu – tá by sa rozhodne
nemala prechladiť, takže v chladnom
počasí pokojne pridajte jednu vrstvu navyše. Taktiež si treba dávať pozor, aby si
človek nesadal (ani nakrátko) na studené
predmety.
bedeker zdravia
Vaginálne infekcie
Pošva tvorí súčasť pohlavných orgánov
ženy. Vyznačuje sa kyslým prostredím,
ktoré je predpokladom pre prítomnosť
laktobacilov (Döderleinových bacilov).
Tieto bacily dobre rastú v kyslom prostredí a vytvárajú kyselinu mliečnu.
Vďaka laktobacilom sa v pošve udržiava
potrebná kyslosť prostredia, takže ostatné baktérie sa vyskytujú len v malom
počte, pretože sa nedokážu premnožiť.
Laktobacily teda plnia v pošve významnú ochrannú funkciu.
Aj v tomto optimálnom prostredí,
čiže pri bežnej vaginálnej flóre, sa v pošve tvorí belavá tekutina, ktorý sa skladá
z laktobacilov a odlúčených pošvových
epitélií. Samotný výtok nezapácha. Pokiaľ je však hygiena nedostatočná, môže
sa začať po čase na nohavičkách rozkladať a zapáchať, dokonca môže byť zdrojom infekcie pohlavných orgánov.
Vlhkosť pošvy má pre ženu veľký
význam. Ak je všetko v poriadku, ženy si
ju ani neuvedomujú. Problém nastáva,
ak sa vlhkosť pošvy zníži (hlavne v období menopauzy) alebo zvýši, napr. počas
ovulácie, pri ochorení pošvy alebo vnútorných genitálií.
Narušenie rovnováhy
prostredia
Ak sa kyslosť prostredia v pošve naruší
(stúpa hodnota pH), napr. pri antibiotickej liečbe, začnú sa množiť patogénne („škodlivé“) baktérie a vzniká zápal
pošvy, čiže kolpitída. S ohľadom na mechanizmus vzniku rozlišujeme dva základné typy kolpitídy – primárnu a sekundárnu.
Pri primárnej kolpitíde najskôr
vniknú patogénne mikroorganizmy do
pošvy a narušia mikrobiálnu rovnováhu
do takej miery, že nastáva zápal pošvovej steny. Pri sekundárnej kolpitíde sa
najskôr naruší prirodzená vaginálna flóra a následne sa premnožia patogénne
mikroorganizmy. Zápal teda vzniká ako
druhotná „záležitosť“, prvotné je narušenie rovnováhy pošvového prostredia.
Niekedy je ťažké oddiferencovať,
o ktorý typ kolpitídy ide – zvyčajne sa
oba spôsoby prelínajú. Pri kolpitíde sa
mení charakter vaginálneho výtoku,
g ynekológia
ktorý nadobudne typický vzhľad a zápach podľa pôvodcu ochorenia. Často
sa pridruží i vulvitída (zápal vulvy, teda
vonkajších ženských orgánov).
Zdĺhavá liečba
Liečba kolpitídy je založená na odstránení pôvodcu ochorenia, pričom môže
Príčiny zápalu bývajú rozličné.
Môže to začať obyčajným
prechladnutím, ktoré oslabí
imunitný systém a dovolí,
aby sa rozmnožili nežiaduce
mikroorganizmy.
ísť o kombináciu viacerých patogénov.
Obnovenie normálnej pošvovej flóry
je pomerne zdĺhavé, preto je vhodné
okrem bežnej liečby podávať preparáty obsahujúce kyselinu mliečnu alebo
laktobacily. Medzi časté príčiny kolpitídy patrí plesňové ochorenie, baktérie,
Gardnerella vaginalis (typická je prenikavým „rybacím“ zápachom po styku),
ale aj chlamýdie.
Nech je pôvodca kolptitídy akýkoľvek, vždy treba dbať na správnu a dostatočne dlhú liečbu. Ak ju pacientka preruší, pretože sa už cíti lepšie, môže si
vypestovať chronický zápal, ktorý vzdoruje známym liekom.
Prevencia je najlepšia
cesta
Boj proti zápalom, či už urologickým
alebo gynekologickým, by nemal zmysel
bez dôrazu na prevenciu. Či už tým myslíme primerané oblečenie, otužovanie,
hygienu alebo aj výživové či iné zdravotné doplnky.
V rizikovejšom období si na podporu imunity treba dopriať vitamínové
preparáty. Pre oblasť močových ciest sa
výborne hodia brusnice alebo výživové
doplnky obsahujúce brusnice.
Pri predchádzaní gynekologickým zápalom je vhodné zamerať sa
predovšetkým na primeranú hygienu,
vzdušné spodné aj vrchné oblečenie. Ak
je to potrebné, aj tu možno siahnuť po
53
rôznych prípravkoch, ktoré môžu v boji
proti zápalu pomôcť. Lekár alebo aj lekárnik určite ochotne poradia vhodné
prípravky na obnovu prirodzeného pošvového prostredia či výživové doplnky
– probiotiká užívané ústami a vaginálne
prípravky obsahujúce laktobacily, ktoré
napr. po antibiotickej liečbe (resp. už počas nej) pomôžu „dať do poriadku“ tráviaci trakt aj pošvové prostredie a tým
zabraňujú vzniku kolpitídy.
Enzymatická liečba
V rámci prevencie možno odporúčať
tiež znížiť konzumáciu sladkostí. Pri
plesňových infekciách, takzvaných
kandidózach, vyvolaných kvasinkou
Candida albicans, okrem takzvaných
antimykotík vo forme mastí, čapíkov
alebo tabletiek, ktoré sú určené na liečbu akútneho ochorenia je k dispozícii
aj podporná liečba. Za príčinu opakovaného vzniku mykóz sa často považuje
oslabená imunita. Preto treba podporiť
práve imunitný systém. A keďže plesňové infekcie zvyčajne sprevádza zápal – a enzymatická liečba pôsobí tiež
proti zápalom – je takáto liečba presne
zacielenou artilériou. Zistiť, ako podporná liečba enzýmami funguje, bolo
cieľom nedávneho projektu „Overenie
účinnosti Wobenzymu v komplexnej
liečbe opakovaných vaginálnych mykóz“. Zúčastnilo sa ho sedem ambulantných gynekologických pracovísk v Českej republike. Počas dvoch rokov bolo
sledovaných 62 žien (od 18 do 48 rokov).
Výsledky štúdie potvrdili v takmer
90 % prípadov, napríklad odstránenie
svrbenia či výtoku, ale predovšetkým
mala enzymatická liečba vplyv na zníženie opakovaného počtu mykóz a v 63 %
sa vďaka nej podarilo dosiahnuť ich úplné vymiznutie.
Trpezlivosť a disciplína
Nech už ide o ktorýkoľvek typ infekcie,
vždy si zasluhuje absolútnu pozornosť
zo strany lekára a maximálnu disciplínu pri liečbe zo strany pacientky, a to až
do úplného vyliečenia. Nedoliečený zápal totiž zvykne odolávať liečbe a môže
prejsť do chronického stavu, ktorý sa lieči podstatne ťažšie.
54
bedeker zdravia
očkovanie
Európsky
imunizačný týždeň
Slovenská republika sa už po
ôsmykrát zapája do Európskeho imunizačného týždňa
(EIW), ktorý sa uskutočnil
v termíne od 22. do 26. 4.
2014. Cieľom realizácie tejto
kampane, ktorú od roku 2005
každoročne vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), je
podpora úrovne zaočkovanosti
a zlepšenie informovanosti
o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá očkovaním úspešne
predchádzať a potreba reakcie
na antivakcinačné aktivity.
Témou tohto ročníka EIW je podpora
očkovania v jednotlivých vekových
skupinách. Aktivity EIW sa realizujú
pod záštitou hlavného hygienika SR
a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
(ÚVZ SR) v spolupráci s Pracovnou
skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii aktivít
EIW, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky regionálne úrady verejného
zdravotníctva (RÚVZ) v SR.
Očkovanie stále patrí k významným a účinným spôsobom prevencie
infekčných chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom
až vymiznutím mnohých ochorení,
ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. V SR sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním koncom
štyridsiatych rokov minulého storočia. V roku 1986 bol v súlade s odporúčaním SZO prijatý Národný imunizačný program SR, ktorého cieľom
je eliminovať až eradikovať infekčné
ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie
je však zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny
vrátane Slovenska vylúčené. Pokiaľ je
pôvodca nákazy prítomný v populácii
niektorej krajiny, riziko zavlečenia infekcie stále trvá. SZO preto odporúča
pre zabezpečenie kolektívnej imunity populácie dosiahnutie minimálne
95 % zaočkovanosti.
Pravidelné povinné očkovanie
detí v SR sa vykonáva proti desiatim
infekciám, a to proti: záškrtu, tetanu,
čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým
invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole.
Celoslovenské výsledky zaočkovanosti pri všetkých druhoch pravidelného povinného očkovania prekročili
hranicu 95 %. Priemerná celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na
úrovni 98 %. Domnievame sa, že za
pokles zaočkovanosti môžu antivakcinační aktivisti.
RÚVZ v SR realizovali v júni 2013
projekt pod názvom „Postoj rodičov
a budúcich rodičov k očkovaniu v SR“.
bedeker zdravia
Do výskumu boli zaradené dve cieľové
skupiny populácie SR - skupina budúcich rodičov (reprezentovaná študentkami stredných škôl) a skupina rodičov
(matky z pediatrických ambulancií).
Kladný postoj k povinnému očkovaniu
malo 89,1 % študentiek a 91,6 % matiek,
to znamená, že vyššie uvedené percentá študentiek a aj matiek by dali svoje
deti zaočkovať. Na základe výsledkov
výskumu možno konštatovať, že 8,4 % budúcich matiek a 10,9 % matiek prejavilo negatívny postoj k očkovaniu, t.j. je
za jeho úplne alebo čiastočné zrušenie.
V prípade, že by očkovanie detí v SR
nebolo povinné je rozhodnutých dať
zaočkovať svoje dieťa len 76,8 % matiek
a 75,6 % budúcich matiek. Pokles zaočkovanosti o cca 23 – 24 % by mohol
výrazne ohroziť kolektívnu imunitu
a viesť k nárastu počtu ochorení, s ktorými sa dnes prakticky už nestretávame, a ktoré významne ohrozujú život
a zdravie populácie. Najvýznamnejší
očkovanie
faktor vedúci k odmietaniu očkovania
sa v oboch skupinách javí osobný názor
respondenta o negatívnych následkoch
predchádzajúceho očkovania. Výskum
zároveň poukázal na významné nedostatky vo vedomostiach o chorobách
preventabilných očkovaním.
Očkovanie stále patrí
k významným a účinným
spôsobom prevencie infekčných
chorôb. Účinnosť očkovania
je jednoznačne dokázaná
ústupom až vymiznutím
mnohých ochorení.
ÚVZ SR distribuoval celkovo
42 500 kusov praktickej formy očkovacej kartičky pre 1 213 ambulancií pre
deti a dorast v Slovenskej republike ces-
55
tou RÚVZ v SR. Okrem toho boli očkovacie kartičky distribuované Kancelárii
SZO na Slovensku, Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky, Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvu
obrany Slovenskej republiky. Pripravená bola aj praktická forma očkovacieho
kalendára (70 000 kusov). Praktickú formu očkovacieho kalendára dostanú rodičky v pôrodniciach pri narodení dieťaťa počas roka 2014. Okrem toho bola
praktická forma očkovacieho kalendára
distribuovaná na regionálne pobočky
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.,
na území SR, RÚVZ v SR a do Kancelárie SZO na Slovensku, Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
Úrad
verejného
zdravotníctva
56
bedeker zdravia
his tória
Gerhard
Domagk
(1895 – 1964)
Nemecký lekár, patológ
a mikrobiológ, nositeľ
Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Gerhard
Johannes Paul Domagk sa
narodil 30. októbra 1895
v Lagowe v Brandeburgskej marke (teraz Poľsko)
ako syn učiteľa.
prof. MUDr.
Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka
univerzita
Základnú školu navštevoval v Sommerfelde, po 14. roku veku chodil na gymnázium v Sliezsku. Jeho štúdium medicíny v Kieli prerušila 1. svetová vojna.
Prihlásil sa ako dobrovoľník do armády
a v decembri 1914 bol ranený. Neskôr bol
preradený do zdravotnej služby a slúžil
v infekčných nemocniciach v Rusku.
Tam sa oboznámil s ťažkými infekciami
postihujúcimi vojakov – s cholerou, týfusom, hnačkovitými ochoreniami a ďalšími. Naučil sa tiež, že vojaci zomierajú po
rozsiahlych chirurgických výkonoch na
ťažké bakteriálne infekcie. Po skončení
vojny sa v roku 1918 vrátil na univerzitu
v Kieli, kde v roku 1921 získal lekársky
diplom. V roku 1923 sa presťahoval do
Greifswaldu, kde od roku 1924 pôsobil
ako asistent a potom docent na oddelení patologickej anatómie. Habilitoval sa
prácou o ničení pôvodcov infekcií na pokusných zvieratách. Od roku 1925 zastával rovnaké miesto na univerzite v Münsteri, kde dostal v roku 1928 profesúru.
V roku 1925 sa oženil s Gertrud Strübe,
s ktorou mal troch synov a jednu dcéru.
V rokoch 1927 až 1929 pracoval zároveň
v laboratóriách I. G. Farben vo Wuppertale. V roku 1929 tam zriadili nový výskumný ústav pre patologickú anatómiu
a bakteriológiu, kde Domagk realizoval
výskum, ktorý ho doviedol až k udeleniu
Nobelovej ceny v roku 1939.
V roku 1935 uverejnil Domagk
v Deutsche medizinische Wochenschrift
prácu Príspevok k terapii bakteriálnych
infekcií, ktorou uviedol do medicíny
prvý terapeuticky odskúšaný sulfonamid Prontosil. Medzi prvými pacientmi,
na ktorých odskúšal Domagk Prontosil,
bola jeho dcéra Hildegarde, ktorú vďaka
sulfonamidu uchránil pred amputáciou
hornej končatiny pre ťažkú infekciu. Vyvinul aj prípravky na liečbu tuberkulózy
a rakoviny.
V roku 1939 dostal Nobelovu cenu
za fyziológiu a medicínu za objav antibakteriálneho vplyvu prontosilov, sulfonamidového preparátu pre chemoterapiu bakteriologických infekcií. Cenu si
nemohol prevziať vzhľadom na konflikt
nemeckej vlády s komisiou udeľujúcou
ceny. Prevzal si ju až v roku 1947. Domagk za svoje zásluhy o zavedenie sulfonamidov do liečby infekčných ochorení
dostal mnohé ďalšie ocenenia – čestný
doktorát univerzít v Bologni, Münsteri,
Córdobe, Lime, Buenos Aires či v Giessene. V roku 1952 sa stal rytierom Čestnej légie. Dostal medailu a cenu Paula
Ehrlicha, stal sa zahraničným členom
British Academy of Science and of the
Royal Society (1959), čestným členom
Nemeckej dermatologickej spoločnosti
a japonského Rádu cti vychádzajúceho
slnka (1960).
Gerhard Domagk zomrel 24. apríla
1964 v Burgbergu. Patológ, mikrobiológ
a chemik, ale predovšetkým lekár, svojim objavom účinku sulfonamidov a jeho
zavedením do liečby výrazne posunul
možnosti chemoterapie a medicíny vôbec, najmä v liečbe infekčných ochorení
a vojnových poranení.
bedeker zdravia
57
Nominantka
na titul Slovenka roka
Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským
národným divadlom už po
šiestykrát vyhlásili anketu
Slovenka roka. Jednou
z nominovaných v kategórii
Zdravotníctvo je naša dlhoročná spolupracovníčka a autorka
príspevkov do rubrík Seriál
článkov o osteoporóze
a Seriál článkov o osteoartróze
primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra
v Hlohovci
MUDr. Elena Ďurišová.
Ako sama zvykne vravieť, s bolesťou sa
stretáva pri svojich pacientoch denne,
a preto sa snaží všetkými prostriedkami s ňou bojovať. „Práve reumatológia
s rehabilitáciou sú odbory, kde som sa
mohla plne realizovať. Môžem pomôcť
ordináciou farmakologických aj prírodných liekov, urobiť obstrek. Teší ma, že
môžem využiť všetky metódy rehabilitácie, akupunktúru, môžem riešiť predoperačnú i pooperačnú starostlivosť o pacienta. Reumatológia je niekedy veľká
detektívka, väčšina ochorení je spojená
s chronickou bolesťou a je dôležité pacientom pomôcť,“ hovorí zakladateľka
Reumatologicko-rehabilitačného centra
v Hlohovci, kde sa zameriavajú na diagnostiku a liečbu ochorení kĺbov, chrbtice
a kostí či poskytujú komplexnú rehabilitáciu. Pani primárka, aktívna a činorodá
žena, sa svojim pacientom venuje naozaj
na plný úväzok. Keďže v Hlohovci sa zaoberajú aj diagnostikou a liečbou osteoporózy, vytvorila špeciálnu cvičebnú zostavu pre pacientov s komplikáciami tohto
ochorenia. Okrem liečby a rehabilitácie
svojich pacientov vzdeláva, ale v tomto
smere nezanedbáva ani svojich kolegov.
Presadzuje názor, že terapia ochorení
pohybového aparátu bez správnej pohybovej liečby nie je nikdy kompletná.
„Literatúra uvádza, že všetky liečebné
opatrenia pri osteoporóze sa musia aplikovať dlhšie ako päť rokov. Pacient musí
byť poučený o nutnosti dlhotrvajúcej
liečby, o pretrvávajúcom riziku zlomeniny, o význame primeranej pohybovej aktivity a úprave stravovania. Práve
z tohto dôvodu som napísala aj knihy
o komplexnej problematike liečby osteoporózy. Prvou bola „Osteoporóza – tichý
zlodej kostí – cvičenie pri bolestiach
chrbtice“. Nasledovali „Ženské bolesti
chrbtice – sterilita, inkontinencia, osteoporóza“ a najnovšia je publikácia s CD
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“ Všetky
som ich písala s cieľom, aby mal pacient
možnosť prečítať si dôležité informácie
o ochorení, jeho výskyte, diagnostike,
komplexnej liečbe, aby všetkými dostupnými prostriedkami predišiel komplikáciám osteoporózy v podobe osteoporotických zlomenín,“ vysvetľuje primárka
Elena Ďurišová. Každá z kníh je teoretickým základom nielen pre pacienta s osteoporózou, aj pre všetkých ostatných
s bolesťami chrbtice a kĺbov. Navyše,
ostatnú publikáciu označila odborná
verejnosť pozitívnym ohodnotením ako
novú edukačnú pomôcku pre pacientov
s ochoreniami pohybového aparátu. Výsledky ankety sa dozvieme v júni tohto
roka. Pani primárke držíme palce!
58
bedeker zdravia
alergológia
Alergická sezóna
Alergia je neprirodzená, prehnaná reakcia organizmu na látky, ktoré sa bežne
vyskytujú v prostredí. Imunitný systém
produkuje substancie, tzv. protilátky.
Niektoré z nich sú dôležité, pretože
chránia organizmus proti infekciám. Ví-
Na Slovensku trpí alergiou
až 40 % obyvateľstva.
Úlohu v zvyšujúcom sa počte
alergických ochorení hrá nielen
genetika, ale aj vplyv životného
prostredia.
rus alebo baktériu rozozná organizmus
ako telu cudzie a správne reaguje tvorbou protilátok, čím pomáha ubrániť sa
infekcii. Organizmus „alergika“ však považuje aj bežné látky z prostredia za cudzie (hovoríme im alergény) a tvorí proti
ním protilátky. Táto protilátková aktivita
organizmu je nežiaduca, škodlivá. Vedie
k uvoľneniu chemických látok, ktoré sú
zodpovedné za príznaky, ako je nádcha,
kýchanie, kašeľ, kožné zmeny, problémy
s dýchaním, až život ohrozujúci stav.
Prvé stretnutie s alergénom len pripraví organizmus na reakciu. Zvyčajne sa
príznaky objavia pri druhom, resp. opakovanom stretnutí. Preto tvrdenie, „už
som to jedol a nič mi nebolo“ alergiu nevylučuje. Závažnosť alergickej reakcie sa
mení od človeka k človeku. Ten istý podnet môže u niekoho vyvolať život ohrozujúci stav – anafylaktickú reakciu, u iného
len ľahké kožné zmeny alebo nádchu.
Rizikové faktory
Pozitívna rodinná anamnéza sa na vzniku alergie podieľa v najväčšom pomere.
Ak jeden z rodičov trpí na alergické ochorenie, riziko, že ochorie dieťa, je 30 %. Ak
obidvaja rodičia trpia alergiou, udáva sa
až 50 či 60-percentné riziko. Alergické
ochorenie sa môže samozrejme vyvinúť
aj človeku s negatívnou rodinnou anam-
nézou. Relatívne rizikovým faktorom je
tiež vek. V detstve sa častejšie vyskytuje najmä potravinová alergia, ktorá sa
však mnohým deťom vekom stráca. Prítomnosť jedného typu alergie je rizikom
pre vznik ďalšieho typu alergie. V prípade detí s atopickým ekzémom môžeme
v neskoršom veku očakávať napríklad
sennú nádchu alebo aj astmu.
Najčastejšie alergény
Vzdušné alergény: peľ, prach, perie,
srsť zvierat a ich výlučky, plesne, roztoče
Potravinové alergény: kravské mlieko, vajíčko, arašidy, sója, ryby, kôrovce,
med, mak, citrusové plody, kivi, mango,
figy, ďatle, jahody, orechy, zeler, paradajky, cudzokrajné koreniny, čokoláda.
93 % potravinových alergií predstavuje
alergia na kravské mlieko, vaječný bie-
Príznaky alergie
Príznaky závisia od miesta postihnutia.
Senná nádcha sa prejavuje opuchom nosovej sliznice, výtokom z nosa a očí, zápalom
spojiviek, kýchaním. Stav je prechodný, príznaky sú sezónne. Väčšinou ide o alergiu na peľ
kvitnúcich rastlín, ale môže to byť aj alergia na
prach, vzdušné plesne.
Atopický ekzém sprevádzajú zmeny na koži.
Typickým príznakom sú pľuzgieriky, šupiny,
mokvajúce ložiská, koža je suchá, zhrubnutá,
popraskaná, olupujúca sa, prítomné je silné svrbenie hlavne vo večerných hodinách a v noci.
Typické obdobie vzniku je dojčenský vek.
Potravinovú alergiu identifikuje človek
ťažko, pretože niektoré alergény sa môžu vyskytovať vo viacerých potravinách. Prejavuje
sa tŕpnutím resp. svrbením a opuchom perí,
jazyka, krku, viečok, tváre. Môže byť prítomná
hnačka, kožné zmeny: žihľavka, ale aj dýchavičnosť až anafylaxia. Potravinová alergia začínajúca v detskom veku môže časom ustúpiť. Ak
sa prejaví až v dospelosti, zvyčajne pretrváva.
Alergiu na uštipnutie hmyzom pozorujeme najčastejšie po poštípaní osou, včelou,
menej iným hmyzom. Prejavuje s opuchom
a zápalom v mieste vpichu, svrbením celého
lok, obilniny (hlavne pšenica) a arašidy.
Jed hmyzu: osa, včela, čmeliak, komár
Lieky: najčastejšie penicilín
Kontaktné alergie: umelé hmoty,
farbivá, riedidlá, parfumy, krémy, šampóny, ale aj kovy, slnečné žiarenie (solárna alergia)
Liečba
Prvým a základným bodom liečby je
vždy eliminácia alergénu.
Medikamentózna liečba je nutná
vtedy, ak príznaky pretrvávajú, resp. ak
nie je možné eliminovať stret s alergénom. Existuje široká škála antihistaminík, či už lokálnych na použitie do očí,
nosa, alebo celkových vo forme tabliet.
Pri sennej nádche je dôležité začať liečbu už pred peľovou sezónou.
Hormonálnu liečbu začíname tam,
tela alebo postihnutého miesta, môže sa pridružiť kašeľ, sťažené dýchanie až anafylaxia.
Alergia na lieky môže vzniknúť do niekoľkých minút alebo hodín po požití lieku, ale
aj po niekoľkých dňoch. Prítomná je vyrážka
drobná alebo splývajúca mapovitá, svrbenie,
začervenenia kože, opuch tváre, dýchavičnosť,
anafylaxia.
Alergický zápal prinosových dutín je
častou komplikáciou sennej nádchy. Prejavuje
so bolesťami hlavy, pocitom napätia a bolesti nad prínosovými dutinami. Výtok z nosa je
zvyčajne hlienový, nesfarbený. Zvyšuje sa riziko infekčnej sekundárnej infekcie.
Anafylaxia je najzávažnejšia alergická reakcia, ktorá prichádza náhle po stretnutí s alergénom a ohrozuje život postihnutého. Anafylaxiu môže vyvolať každý alergén, najčastejšie
sú to však potravina, liek, hmyz. Rozbehnutá
anfylaxia sa prejavuje sčervenaním kože, vracaním alebo napínaním na vracanie, opuchom
dýchacích ciest, ktorý znemožňuje dýchanie,
stratou vedomia, ťažko hmatateľným pulzom
až srdcovým zlyhaním. Takáto reakcia vyžaduje urgentnú lekársku pomoc. Jedinci so silnou
alergickou reakciou by mali so sebou nosiť pohotovostný balíček prvej pomoci, ktorý obsahuje aj adrenalínové pero.
bedeker zdravia
alergológia
kde antihistaminiká nemajú požadovaný
účinok. Prípravky sú tiež k dispozícii vo
forme mastí, očných či nosových kvapiek
alebo prípravkov určených na inhaláciu.
V prípade astmy, ale aj sennej nádchy alebo aj alergií z interiérového
prostredia, sú účinné inhibítory leukotriénov, ktoré blokujú uvoľňovanie látok
zodpovedných za prejavy alergie.
Imunoterapia – desenzibilizačná liečba sa odporúča tam, kde sa nedá predchádzať styku s alergénom, alebo napriek liečbe antihistaminikami nemáme stav úplne pod kontrolou. Pozostáva
z dlhodobého podávania malých dávok
alergénu. Organizmus si „zvykne“ na
alergén a pri stretnutí s ním nereaguje
alergicky. Liečba trvá niekoľko rokov.
Kedysi bola možná aplikácia len vo forme injekcií, v súčasnosti je k dispozícii
aj vo forme kvapiek.
Akútna liečba pozostáva s okamžitého podania adrenalínu.
Prognóza
Hoci sa alergia vyliečiť nedá, vhodnou
liečbou sa dá dostať pod kontrolu, takže
59
pacient bude bez príznakov. Za určitých
nepriaznivých okolností sa však môžu
objaviť znovu. Pri dlhodobej liečbe je
potrebné zobrať do úvahy aj nežiaduce
účinky liečby.
Prevencia
Dojčenie minimálne štyri až šesť mesiacov môže oddialiť alebo zmierniť
príznaky alergie detí. Vynechanie alergénov v strave matky počas tehotenstva
alebo dojčenia pravdepodobne nemá
ochranný účinok na vznik alergie.
Na základe tzv. „hypotézy hygieny“ majú deti vystavené v prvom roku
života malému množstvu prachu alebo
zvieratám znížené riziko alergických
reakcií na prach a zvieratá. Táto téza sa
opiera o nízky výskyt alergie na prach,
zvieratá a peľ v populácii detí žijúcich
na farmách v porovnaní s deťmi žijúcimi v sterilnom prostredí.
Zamedzenie kontaktu s alergénom, dodržiavanie režimu alergika (minimalizovať domáci prach, žiadne domáce zviera, predchádzať výskytu plesni
v domácnosti a na pracovisku, nefajčiar-
Čo je dobré vedieť?
Lekár na základe vyšetrenia v prípade
podozrenia na alergiu odosiela pacienta
alergológovi. Ten ordinuje zvyčajne kožné testy, navrhuje a riadi liečbu. Čo by
teda pacient mal vedieť?
→ Definovať hlavné príznaky, kedy sa začali vyskytovať, v akej frekvencii, denná závislosť, sezónna závislosť, či sú
horšie v interiéri alebo exteriéri.
→ Prekonanie infekcie dýchacích ciest
pred spozorovaním príznakov.
→ Či je niečo, čo zlepšuje alebo zhoršuje
príznaky. V prípade, že užil pacient antihistaminiká, aký bol účinok.
→
Čo sa vyskytuje v domácnosti alebo
v pracovnom prostredí – prach, chemikálie, kvety, perie, vlhkosť, cigaretový dym.
→ Poznať rodinnú anamnézu pokrvných
príbuzných z hľadiska výskytu alergie.
ske prostredie, čistička vzduchu, správny výber povolania a podobne).
MUDr. Monika Antošová,
pediatrička
PSILO-BALSAM
®
rýchlo uľaví od bolesti a svrbenia pri:
UŠTIPNUTÍ
K
V KAŽD ÚPITE
EJ DOB
LEKÁRN REJ
I
POPŔHLENÍ
POPÁLENÍ
Vhodné:
Po uštipnutí a bodnutí hmyzom
Pri popŕhlení žihľavou
Pri podráždení pokožky slnkom
Po popálení horúcimi predmetmi
Pri rôznych svrbivých prejavoch pokožky
Pre deti od 6 mesiacov a dospelých
Pre pacientov s ovčími kiahňami
Do každej dovolenkovej lekárničky
STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
60
zdr avé srdce
Projekt
HYPERTENZIA.SK
Pri príležitosti Svetového dňa
hypertenzie sa aj Slovensko rozhodlo hovoriť viac o tejto chorobe. V spolupráci so Slovenskou
ligou proti hypertenzii vznikol
projekt HYPERTENZIA.SK,
ktorý na vážnosť hypertenzie
poukazuje. Informuje o problematike, hovorí o prevencii
a zmene životného štýlu.
Súčasťou projektu je podujatie MARTIN
PROTI HYPERTENZII, ktoré sa bude konať v sobotu 17. mája 2014. Budeme radi,
ak budete pri tom.
Stretli sme sa pri tejto príležitosti
s doc. MUDr. Štefanom Farským, CSc.,
kardiológom, predsedom organizácie
Slovenskej ligy proti hypertenzii a koordinátorom projektu.
Hypertenzia patrí k najčastejším
a závažným ochoreniam, 1/3 dospelej
populácie trpí hypertenziou, 1/3 populácie trpí hraničným a vysokým krvným
tlakom.
Ako s tým môžeme bojovať?
Úskalím vysokého tlaku je, že nebolí
a nijako výrazne sa neprejavuje, takže
pacient o ňom nemusí vedieť, kým sa
k slovu nedostane tlakomer.
Ak premýšľate nad jeho kúpou, vyberte
si kvalitný. Hypertenzia je nebezpečná
a základom je včas a správne ju liečiť.
Hypertenzia môže byť primárna – vtedy vysoký tlak nie je dôsledkom iného
bedeker zdravia
2 otázky
pre kardiológa
doc. MUDr. ŠtefanA FarskÉHO, CSc.
ochorenia a tento typ hypertenzie tvorí
okolo 90 % všetkých prípadov. Vo zvyšných prípadoch ide o tzv. sekundárnu
hypertenziu, ktorá je dôsledkom iného
ochorenia.
Je liečba vysokého tlaku
doživotná?
Kardiológ doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.
hovorí, že liečba je síce väčšinou doživotná, ale nemuselo by to tak byť. Stav
krvného tlaku podľa lekára vo väčšine
prípadov odráža spôsob života človeka.
Ak sa lekárovi podarí presvedčiť pacienta k zmene životného štýlu v prvotnej
fáze, môže byť hypertenzia reverzibilným procesom. Ak je však hypertenzia
už fixovaná, trvá dlho, potom už pacientovi ostáva celoživotná liečba. Vtedy je
samozrejme veľmi dôležité, aby pacient
zmenil svoj životný štýl. Priaznivé zmeny, napríklad zníženie hmotnosti, optimálna pohybová aktivita, vyvážená
strava a pod., sa premietnu aj do liečby a
pacient môže užívať menej liekov.
Je pri liečbe hypertenzie dôležitá prevencia? Ako liečiť tlak bez
liekov?
→ schudnite, znížením hmotnosti klesá
aj tlak (ale len ak máte nadváhu)
→ hýbte sa aspoň 30 minút denne
→ obmedzte solenie a potraviny s vysokým obsahom sodíka (aj niektoré minerálky)
→ zdravo sa stravujte
→ nefajčite a znížte príjem alkoholu (ak
presahuje jeden až dva drinky denne
v prípade mužov a jeden drink v prípade žien)
→ ak je to možné, vyhýbajte sa liekom,
ktoré zvyšujú zadržiavanie sodíka
a vody v tele (hlavne analgetiká a protizápalové lieky používané pri bolesti
kĺbov)
O situačnej hypertenzii bude
aj podujatie MARTIN PROTI HYPERTENZII.
Je to nová tendencia, pozornosť sa
začína zameriavať viac na tlak v stresovej situácii. Chceme navodiť jednotlivé situácie a poukázať na dôležitosť
tejto fázy merania. Budeme tancovať,
cvičiť, spievať, vyvíjať rôzne aktivity,
aby sme poukázali na možnosti ako
znížiť vysoký krvný tlak. To všetko za
účasti odbornej aj laickej verejnosti,
ale podporu nám prisľúbili aj osobnosti kultúrneho a spoločenského
života.
Druhou témou je soľ v potravinách. Je dôležité tieto informácie sledovať?
Niektoré potraviny môžu zvyšovať
tlak. Ak trpíte hypertenziou, všímajte si obsah soli (sodíka) uvedený na
obale potravín. Pri vysokom krvnom
tlaku sa vyhýbajte sladkému drievku
– poznáme ho ako pelendrek, a aj zázvoru vo väčšom množstve. Vhodné
nie sú ani minerálky s vysokým obsahom sodíka. Naopak, svojmu tlaku
pomôžete, ak budete jesť veľa zeleniny, ovocia, do stravy zaradíte semená
a orechy, ktoré obsahujú magnézium
a aj nízkotučné mliečne výrobky.
bedeker zdravia
zdr avé srdce
→ dbajte na pravidelné kontroly a meranie tlaku.
Situačná hypertenzia je témou
tohtoročného Svetového dňa hypertenzie. O čo presne ide?
Obvykle sa odporúča merať tlak v pokoji
a dodržať aj pri domácom meraní určité
pravidlá, aby sme namerali hodnoty tlaku v bazálnych podmienkach. Situácia
sa trochu mení. „V poslednom čase sa
zaoberám tzv. situačnou hypertenziou.
Pozornosť sa začína zameriavať viac na
tlak v stresovej situácii ako v bazálnych
podmienkach. Ukazuje sa, že dôležitejší
je tlak v situáciách, keď sa mení, rolu zohráva, aký je variabilný, aké maximálne
hodnoty dosahuje,“ hovorí lekár. Preto
podľa neho ide do popredia 24-hodinové meranie krvného tlaku, keď sa tlak
meria napríklad každých 20 minút, alebo riešením je aj domáce meranie, keď
si pacient môže monitorovať tlak sám
v domácich podmienkach. „Preferoval
by som meranie tlaku v stresových situáciách. Dôležité potom je aj to, či lieky,
ktoré pacient užíva, dokážu eliminovať
vzostup tlaku v stresovej situácii.“ Dnes
už existujú tlakomery, ktoré poskytujú
Ako môže správne dýchanie
pomôcť pri zvýšení tlaku?
Ocitli ste sa v stresovej situácii a stúpol vám tlak? Lekár odporúča, aby ste
ako prvú pomoc využili jednoduché,
ale účinné dychové cvičenie. Pomaly
na dve doby sa nadýchnite a na štyri
doby pomaly vydýchnite. Stres začne
opadať a aj tlak vám klesne. Ovládanie
dýchania teda priaznivo pôsobí aj na
tlak krvi.
presnejšie informácie ako ortuťové, sú
dostupné a kvalitné. Jedným z nich je aj
tlakomer Tensoval, ktorý môžu používať
aj tí, ktorí majú nepravidelný srdcový
rytmus.
Viac sa dočítate na:
www.ligaprotihypertenzii.sk
(red)
61
Unikátny extrakt
z jadier viniča
pomáha regulovať krvný tlak v štádiu prehypertenzie
™
®
Čo je prehypertenzia?
Viete, že každá druhá osoba v Európe má prehypertenziu (miernu formu
hypertenzie) a komplikácie s ňou spojené? Za štádium prehypertenzie považujeme stav, keď dospelý človek má
systolický krvný tlak 120 – 139 mmHg
a diastolický krvný tlak 80 – 89 mmHg.
Riziko kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení sa zdvojnásobí
každým nárastom krvného tlaku o 20
/ 10 mmHg, počnúc od stavu 115 / 75
mmHg. To znamená, že krvný tlak 135
/ 85 mmHg už indikuje zvýšené riziko,
napriek tomu pacienti v štádiu prehypertenzie nezvyknú byť medikamentózne liečení.
Dôkazy naznačujú, že zníženie krvného
tlaku o 5 až 6 mmHg môže znížiť riziko
koronárnych srdcových ochorení o 10 až
20 % a cievnej mozgovej príhody o 40 %.
Prevencia vo fáze
prehypertenzie je najúčinnejší
spôsob, ako chrániť
svoje zdravie
Inými slovami, aj najmenšie zníženie
zvýšeného krvného tlaku znižuje pravdepodobnosť demencie, zlyhania srdca
a mortality o 20 %.
62
zdr avé srdce
bedeker zdravia
– BP / deň. Po ôsmich týždňoch sa priemerný systolický TK signifikantne znížil
o 8 mmHg a diastolický TK signifikantne znížil o 5 mmHg oproti pôvodnému
stavu v skupine užívajúcej MegaNatural ®
– BP, kým v skupine s placebom nedošlo
prakticky k žiadnym zmenám TK.
(M. Robinskon, B. Lu and T. Kappagoda: Effects of Grape Seed Extract in Subjects with
Pre-Hypertension, Recent Advances in Cardiovascular Disease, International Proceedings, 13th World Congress of Heart Disease,
International Academy of Cardiology, Medimond (2007), pp.
239-242.)
K základným preventívnym
opatreniam patrí:
→ pravidelné meranie krvného tlaku,
→ zdravá strava,
→ pravidelná telesná aktivita,
→ vyhýbať sa stresu,
→ nepiť alkohol, kávu a nefajčiť.
Okrem základných preventívnych opatrení sa odporúča pravidelné užívanie
výživových doplnkov.
Prečo extrakt
z jadier viniča?
Inšpiráciu na hľadanie aktívnej látky
na regulovanie krvného tlaku v hrozne
poskytol tzv. francúzsky paradox. Podľa
štatistík vo Francúzsku zomiera najmenej ľudí na choroby obehovej sústavy,
srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu vďaka tomu, že pijú veľké množstvo
červeného vína, s vysokým obsahom
prírodných polyfenolov z hrozna.
Výživový doplnok HYPECOR ® je
100-percentne prírodný produkt, bohatý na patentom chránené bioaktívne
polyfenoly, ktoré sú vyrobené patentom
chráneným extrakčným procesom zo
starostlivo vybranej špeciálnej zmesi
viniča hroznorodého, čo zaručuje obsah
minimálne 90 % polyfenolov. Počas procesu extrakcie sa získa čistený, koncentrovaný a rozprašovaním vysušený extrakt, aktívna látka prípravku HYPECOR
®, MegaNatural ® – BP, ktorý obsahuje
polyfenoly s nízkou molekulovou hmot-
nosťou so štrukturálne špecifickým
zložením. Polyfenoly v MegaNatural ®
– BP majú oveľa nižšiu priemernú molekulovú hmotnosť, ako ktorýkoľvek iný
extrakt z hroznových jadier na trhu, čo
umožní využitie skutočného potenciálu
polyfenolových zlúčenín, prítomných v
tomto prípravku. Tento proces zabezpečuje lepšiu biologickú aktivitu, stabilitu,
100-percentnú rozpustnosť a biologickú
dostupnosť (biologicky aktívne polyfenoly sa absorbujú oveľa rýchlejšie a ľahšie).
HYPECOR ® je unikátny, patentom chránený výživový doplnok, ktorý pomáha
regulovať krvný tlak
Dve randomizované, dvojito slepé, placebom kontrolované klinické štúdie
vykonané na UC Davis Medical Center,
Oddelenie vnútorného lekárstva, Divízia
kardiológie a angiológie, pod vedením
prof. C. Tissa Kappagodu, Ph.D., poskytli
vedecké dôkazy o účinnosti MegaNatural ® – BP, aktívnej látky HYPECOR ® – u.
1. randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná osem týždňov trvajúca klinická štúdia: 30 pacientov s prehypertenziou. Štúdia zisťovala, či MegaNatural ® – BP znižuje krvný tlak pacientom
s prehypertenziou. Pacienti boli náhodne rozdelení do dvoch skupín po 15: skupina, ktorá dostávala placebo a skupina,
ktorá dostávala 300 mg MegaNatural ®
2.
randomizovaná,
dvojito slepá, placebom
kontrolovaná štyri týždne trvajúca klinická štúdia: 27 pacientov
s metabolickým syndrómom. Štúdia
bola vykonaná na zistenie, či MegaNatural ® – BP znižuje krvný tlak pacientom
s metabolickým syndrómom. (Jedným
zo symptómov metabolického syndrómu je zvýšený krvný tlak.) Pacienti boli
náhodne rozdelení do troch skupín po 9:
(a) skupina, ktorá dostávala placebo, (b)
skupina, ktorá dostávala 150 mg MegaNatural ® – BP na deň a (c) skupina, ktorá dostávala 300 mg MegaNatural ® – BP
za deň. Priemerný systolický aj diastolický krvný tlak sa oproti pôvodnému
signifikantne znížili po štyroch týždňoch v oboch skupinách, aj s dennou
dávkou 150 mg, aj s dennou dávkou 300
mg MegaNatural ® – BP (s dennou dávkou 300 mg systolický TK ↓ 12 mmHg,
diastolický TK ↓ 8 mmHg).
(Brahmesh Sivaprakasapillai, Indika Edirisinghe, Jody Randolph, Francene Steinberg,
Tissa Kappagoda: Effect of Grape Seed Extract on Blood Pressure in Subjects with the
Metabolic Syndrome, Metabolism Clinical
and Experimental Journal 58 (12), Elsevier
(2009), pp. 1743-6.)
Podľa vyššie uvedených klinických štúdií, užívanie jednej 300 mg kapsuly HYPECOR ® – u denne, v spojení s úpravami
životného štýlu, môže účinne pomáhať
pri regulácii krvného tlaku pacientov
s prehypertenziou a/alebo metabolickým syndrómom.
www.hypecor.sk
Kód
54292
40754
Názov
Helicobacter Test INFAI 75 mg
prášok na perorálny roztok
Helicobacter Test INFAI 45 mg pre deti
vo veku 3 – 11 rokov, prášok na perorálny roztok
Doplnok
plv por 1x75 mg
(fla. polyst.)
plv por 1x45 mg
(fla. polyst./tuby)
Názov lieku: Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok Zloženie: Jeden téglik kemeninový aleto sklenený obal obsahuje 75 mg 13C-močoviny. Pomocné látky: žiadne. Lieková forma: Prášok na perorálny
roztok. Čistý, bezfarebný roztok. Indikácie: Helicobacter Test INFAI sa používa pre in vivo diagnostiku gastroduodenálnej infekcie, spôsobenej baktériou Helicobakter pylori: – u dospelých – u mladistvých, ktorí pravdepodobne majú peptický vred. Dávkovanie a spôsob podávania: Tento medicínsky produkt môže byť poskytnutý iba lekárom a pod profesionálnym medicínskym dohľadom. Helicobacter Test INFAI je dychový test. Mladistvý vo
veku od 12 rokov a dospelí užijú obsah 1 téglika so 75 mg látky. Dychový test je na jednorazové podanie. Na vykonanie testu u pacientov starších ako 12 rokov je treba 200 ml 100 % pomarančovej šťavy, alebo 1 g kyseliny citrónovej rozpustenej v 200 ml vody (nápoj sa podáva pred podaním testu) a pitná voda (na rozpustenie prášku 13C močoviny). Pacient musí byť 6 hodín pred testom nalačno, pokiaľ možno cez noc. Test trvá približne 40 minút. V prípade, že je nutné test opakovať, nesmie sa urobiť skôr ako nasledujúci deň. Supresia Helicobacter pylori môže spôsobovať falošné negatívne výsledky. Preto sa má test vykonať až po uplynutí najmenej
štyroch týždňov od ukončenia systémovej antibakteriálnej liečby a po dvoch týždňoch po poslednom podaní antacída. V obidvoch prípadoch je možná interferencia s prítomnosťou Helicobacter pylori. Je to dôležité najmä
po eradikačnej terapii Helicobacter pylori. Kontraindikácie: Test sa nesmie vykonávať u chorých so zistenou alebo suspektnou žalúdočnou infekciou alebo atrofickou gastritídou, ktoré môžu s močovinovým dychovým testom interferovať. Upozornenia: Samotná pozitivita testu ešte nie je indikáciou eradikačnej terapie. Aby sa vylúčila prítomnosť komplikácií, napr. vredu, autoimunitnej gastritídy a malignít, môže byť indikovaná diferenciálna
diagnostika s pomocou invazívnych endoskopických metód. Doposiaľ nie sú k dispozícii postačujúce údaje o diagnostickej spoľahlivosti testu Helicobacter Test INFAI na to, aby sa jeho použitie mohlo odporučiť u pacientov
po gastrektómii a u pacientov mladších ako 12 rokov. Pre deti od 3 rokov je k dispozícii Helicobacter test INFAI pre vek 3 – 11. V jednotlivých prípadoch A-gastritídy (atrofickej gastritídy) môže byť dychový test falošne pozitívny; preto musia byť pre dôkaz prítomnosti Helicobacter pylori vykonané ďalšie testy. Ak pacient počas testu vracia, je potrebné test opakovať; a to nalačno a najskôr na druhý deň. Interakcie: Helicobacter Test INFAI
bude ovplyvnený každou liečbou, ktorá interferuje s prítomnosťou Helicobacter pylori alebo s aktivitou ureázy. Gravidita a laktácia: Neočakáva sa, že by vykonanie test v priebehu gravidity a laktácie bolo škodlivé. Odporúča
sa vziať do úvahy informácie o liečivách, používaných pri eradikačnej terapii a o ich používaní v priebehu gravidity a laktácie. Ovplyvňovanie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Helicobacter Test INFAI nemá žiadny
vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiadúce účinky: Nie sú známe. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse142 D44799 Bochum Nemecko Registračné číslo: EU/1/97/045/001 Dátum revízie textu: Júl 2004. Pred predpisovaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC).
Dovozca a distribútor: ALLMEDICAL s.r.o, Popradská 7, 040 11 Košice. [email protected], +421 911 654 505
64
pre vencia
bedeker zdravia
So znamienkami
k lekárovi
O prevencii a ochrane
pred slnečným žiarením nám porozprávala MUDr. Katarína
Poláková, PhD.,
dermatovenerologička
z Preventívneho centra Onkologického
ústavu sv. Alžbety.
Práve je najvhodnejší čas na vyberanie znamienok – pigmentových
névov. Poviete nám, čo to presne
névy sú?
Znamienka na koži, alebo odborne
pigmentové névy, môžu byť vrodené,
vtedy sa objavia buď hneď po narodení,
alebo do dvoch rokov veku. Tie, ktoré
vzniknú neskôr, považujeme za získané.
Dermatológ ich vie klinicky zhodnotiť
voľným okom a následne preskúmať
ešte prostredníctvom dermatoskopu, čo
je epiluminiscenčný mikroskop, ktorý
umožňuje veľmi dobre vidieť štruktúru
znamienka. Takmer každému človeku
sa počas života nejaké névy objavia.
O tom, koľko ich bude, rozhodujú viaceré faktory, napríklad dedičná vloha. Keď
majú rodičia viac znamienok, je pravdepodobné, že ich zdedia aj deti. O rizikových pigmentových névoch uvažujeme
aj v prípade ľudí, ktorí majú veľký počet
znamienok, napríklad päťdesiat, sto,
či dvesto. A to aj vtedy, ak sú tvarovo
a štrukturálne v poriadku. Vysoký počet
znamienok je totiž sám osebe rizikom.
Za rizikové a nebezpečné sa tiež považujú znamienka, ktoré sa vyvinú až po puberte. Hovoríme im dysplastické névy.
Niekedy tvarom pripomínajú volské oko,
kedy stredová časť znamienka vyčnieva
nad povrch kože a periférna je takmer
v úrovni kože. A majú aj ďalšie charakteristiky: nemajú ideálne okrúhly alebo
oválny tvar, okraje znamienka pripomínajú čipku, farebnosť nie je homogénna,
vo farbe znamienka môže prevažovať
viac odtieňov hnedej, niekedy je farba
až čierna alebo do ružova. Takéto znamienka bývajú mierne asymetrické.
Čiže veľkosť, tvar a farba už na prvý
pohľad skúsenému dermatológovi napovedia, že znamienko môže byť rizikové. Ultraštruktúru znamienka podrobnejšie preskúma dermatoskopom.
Skúsený dermatológ, ktorý vyšetruje
znamienka často, s pomerne vysokou
pravdepodobnosťou dokáže posúdiť, či je
znamienko rizikové, alebo ho treba len
sledovať. Ak je riziko zvýšené, odporučí
ho chirurgicky odstrániť, aby sa mohlo
histologicky vyšetriť, čo podozrenie buď
potvrdí alebo vyvráti. Niekedy sa vyberajú znamienka aj z estetických dôvodov. Pokiaľ ide o obdobie, znamienka sa
síce môžu vyberať počas celého roka, ale
v zimnom a skorom jarnom období je to
vhodnejšie už len z toho dôvodu, že nie
sú horúčavy a rany sa lepšie hoja. Avšak
v prípade, že lekár nájde rizikové znamienko niekedy uprostred júla, takéto
znamienko určite treba vybrať. Ročné
obdobie nerozhoduje ani v prípade, ak
nájdeme nielen podozrivé znamienko,
ale už rozvinutý karcinóm. Vtedy ide
o čas a treba ho urýchlene vybrať.
Čo by sme si mali na znamienkach
najviac všímať?
Svoju kožu by si mali viac všímať ľudia
so svetlou pokožkou a s pehami, pretože vzhľadom na svoj fototyp kože sú
náchylnejší na kožné nádory. Platí to
aj v prípade melanómových aj nemelanómových nádorov kože. Tak ako je
teraz populárne samovyšetrovanie,
aj v tomto prípade by sa človek aspoň
raz mesačne mal na svoju kožu pozrieť
trocha bližšie. Hľadať znamienka by
sme mali napríklad aj vo vlasatej časti
hlavy. No a dôležité je vnímať zmenu:
či sa nemení veľkosť, farba, tvar znamienka, všímať si, či sa niečo nedeje na
jeho povrchu, či nemokvá, nekrváca,
netvoria sa na ňom šupiny. Známkou
rizikového znamienka môže napríklad
byť svrbenie či dokonca bolesť.
Čo sa stane, ak nedopatrením znamienko poškodíme? Muži napríklad
pri holení... Je to nebezpečné?
Ak je znamienko na tvári, v oblasti,
kde muž zarastá, často sa stáva, že sa
znamienko poraní až tak, že zakrváca a hojí sa chrastičkou. Drobné jednorazové poranenie by nemuselo byť
nebezpečné, ale ak si muž znamienko
opakovane traumatizuje poranením,
odporúčame, aby si ho dal odstrániť.
V súvislosti s pigmentovými névami a rizikom vzniku melanómu sa
zdôrazňuje prevencia.
Slnečné žiarenie, ktoré dopadá na zemský povrch, je dnes oveľa intenzívnejšie
ako kedysi. Znamená to, že ozónová vrstva nás pred účinkami ultrafialového
žiarenia nechráni tak ako kedysi. Ľudská
koža síce disponuje vlastnými ochrannými mechanizmami a po expozícii UV
bedeker zdravia
pre vencia
žiareniu si vytvorí pigment, ale túto
telu vlastnú ochranu musíme doplniť
ochrannými prostriedkami, takzvanými fotoprotektívami so zabudovanými
ochrannými faktormi v podobe krémov
a telových mliek. Rozhodne ich treba
používať a nezabúdať ani na to, že je
potrebné naniesť ich asi pol hodinu pred
plánovaným pobytom na slnku. Aj zdravý rozum hovorí, že sa pobytu na slnku
treba v čase najsilnejšieho žiarenia, teda
medzi 11. a 15. hodinou vyhnúť. Samozrejme, najlepšie je kombinovať ochranu
fotoprotektívami s fyzikálnymi faktormi
– teda vyhľadať tieň, opakovať nanesenie
fotoprotektívneho prostriedku a pomôcť
si aj textilnou ochranou, prípadne aj
ochranou hlavy čiapkou alebo klobúkom.
Známe je, že pri výbere ochranného
prostriedku treba brať ohľad na to, aký
fototyp kože máme. Ľudia so svetlou kožou potrebujú vyšší ochranný faktor, tí
tmavší si môžu dovoliť nižší. Rada by
som však zdôraznila, že minimálny
faktor je 15. FDA – americký úrad pre
kontrolu potravín a liečiv deklaroval,
že všetky výrobky určené na ochranu
pred slnečným žiarením musia mať na
obale uvedené, ak ide o ochranný faktor
15 a viac, že ide o opaľovací a ochranný
prostriedok, ktorý chráni pred spálením
kože, rizikom starnutia a aj pred rizikom vzniku rakoviny kože. V prípade, že
ide o ochranný prostriedok s faktorom
10, musia mať uvedené, že tento prostriedok čiastočne chráni pred spálením, ale
nechráni ani pred starnutím a ani pred
rizikom ochorenia na rakovinu kože.
Navyše, na ochranu pred slnečným žiarením ako prevenciou rozvoja rakoviny
kože treba myslieť od útleho detského
veku. Pri melanóme je totiž súvis s opakovaným silným spálením kože, niekedy až do pľuzgierov, práve v detskom
veku. Za nemelanómovou rakovinou
kože je zase skôr chronická expozícia ultrafialovému žiareniu. Trpia ňou ľudia,
ktorí napríklad pracujú vonku, alebo
sa priveľmi opaľujú. V rozvoji nádorov
kože hrá istú úlohu aj dedičnosť.
65
A preventívne prehliadky?
Myslím si, že aj vďaka takým aktivitám
ako je Európsky deň melanómu sa do
povedomia obyvateľstva dostalo, že
prevencia má zmysel a v období, keď
sa tieto akcie komunikujú, sa aj Slováci zaktivizujú a na preventívne prehliadky chodia. Keďže sme preventívne
centrum, pochopiteľne, zavítajú k nám
aj ľudia, ktorí majú záujem dať sa preventívne vyšetriť. Výskyt ochorení na
melanómovú, rovnako ako aj nemelanómovú rakovinu kože v poslednom
období stále narastá. Aj vzhľadom na
to, čo sme hovorili o životnom prostredí a strate ozónovej vrstvy, ale aj
vzhľadom na to, že ľudia viac cestujú
do oblastí s vyššou intenzitou slnečného žiarenia. Napriek varovaniam sa
niektorí ľudia stále excesívne opaľujú
alebo nemyslia na dostatočnú ochranu
napríklad pri športe, akým je golf a
spália sa. No a ako je známe, opakované spálenie zvyšuje riziko.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
NATRITE TO ALERGIÁM NA SLNKO
Ladival vám poskytne najvyšší štandard ochrany pod slnkom
LADIVAL® Allerg
L
IIdeálna ochrana pre ľudí, ktorí sú náchylní na alergické kožné reakcie na slnko
• Neobsahuje tuky a emulgátory
• Hypoalergénny – neobsahuje farbivá a konzervačné látky
• Neparfumovaný
• Dermatologicky testovaný
• Obsahuje vitamín E
• Chráni pred UVA lúčmi spôsobujúcimi spálenie
• Chráni pred UVB lúčmi, ktoré zapríčiňujú starnutie
• Vodovzdorný
www.ladival.sk
STADA PHARMA Slovakia, s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
66
bedeker zdravia
alergie
Význam prevencie
pri liečbe
alergických ochorení
V minulom čísle Bedekra zdravia sme sa
v článku Peľové alergie
a alergény životného
prostredia venovali rozvoju alergických
ochorení. Dnes sa detailnejšie pozrieme na
dôležitosť prevencie
a informácií o výskyte peľov v ovzduší.
DÔLEŽITÁ PREVENCIA
V rámci prevencie je pre pacientov
s alergiou a alergológov veľmi dôležitá dostupnosť presných a včasných
informácií o stave ovzdušia – jednak
množstvo a druhové zastúpenie peľových zŕn, ako aj množstvo a druhové
zastúpenie spór plesní. Umožňuje to
Peľová informačná služba.
Znalosť obsahu peľu v ovzduší je užitočný nástroj pri liečbe a diagnostike
peľových alergií, ktorých počet sa v poslednom období výrazne zvýšil.
Alergológovia aj pacienti uvádzajú, že je
dôležité v dostatočnom časovom predstihu vedieť, aké peľové zrná alergénov a v akom množstve sa nachádzajú
v ovzduší daného územného celku. Pre
alergológa majú takéto údaje diagnostický aj preventívny význam. Diagnózu
tak možno určiť rýchlejšie, pretože je
možnosť porovnať začiatok zdravotných ťažkostí, prípadne ich gradovanie,
s jednotlivými fenologickými fázami
rastlín produkujúcich alergénny peľ
a predovšetkým s dynamikou výskytu
príslušných peľových zŕn v ovzduší.
Liečba je potom účinnejšia, nakoľko
sa začne v časovom predstihu, a nie až
v čase, keď v ovzduší graduje koncentrácia peľových zŕn a pacient má už výrazné ťažkosti. Je známe, že v prvom
prípade stačia podstatne nižšie dávky
liekov.
Peľová informačná služba
Zohráva nezastupiteľnú úlohu v poskytovaní presných a včasných informácií o obsahu organických častíc,
najmä peľu v ovzduší. Tiež umožňuje
alergológom i alergikom, aby včas začali
s vhodnými preventívnymi opatreniami. Ako najoptimálnejšia oblasť využitia výsledkov tejto služby v medicíne sa
dnes ponúka prevencia a terapia peľových alergií. Aby lekár vedel presne načasovať začiatok podávania antialergík,
je pre neho potrebné čo najpresnejšie
poznať spúšťací alergén a obdobie jeho
výskytu v ovzduší, ktoré sa väčšinou
kryje s obdobím sezónnych ťažkostí pacienta. Presným určením najvhodnejšieho termínu začiatku liečby a tiež jej
ukončenia po sezóne, je možné nielen
minimalizovať prípadne dočasne eliminovať zdravotné problémy alergika,
ale tiež ušetriť aj značné finančné prostriedky. A to najmä vďaka cielenej diagnostike i správne načasovanej liečbe. Na
www.alergia.sk a www.pelovespravy.sk
je prehľadné peľové spravodajstvo rozdelené podľa skupín alergénov, podľa
jednotlivých druhov alergénov a tiež
podľa regiónov. Pacienti zaregistrovaní na stránke majú možnosť dostávať
upozornenia na výskyt vybraných dru-
hov alergénov formou e-mailu, sledovať
peľové spravodajstvo, ktoré je spojené
s najrozsiahlejšou alergologickou poradňou a viesť si online peľový denník
s možnosťou porovnania príznakov
s aktuálnym výskytom alergénov.
Pre odbornú verejnosť – hlavne lekárov,
sú tieto možnosti rozšírené o možnosť
sledovania grafického znázornenia aktuálneho vývoja peľovej situácie (výber
graf/tabuľka), prípadne na porovnanie
možnosť výberu časového obdobia aj
z databázy uplynulých rokov, zasielanie upozornenia na výskyt vybraných
druhov alergénov e-mailom i formou
SMS a aerobiologická poradňa. Lekári
majú tiež možnosť rozhodnúť sa pre
špecifickú alergénovú imunoterapiu.
Projekt Alergia je prínosom aj z pohľadu verejného zdravotníctva, nakoľko
umožňuje nadštandardnú dostupnosť
údajov z peľového spravodajstva pre
laickú a odbornú verejnosť.
Národný program podpory zdravia
Aj v rámci Národného programu podpory zdravia má verejné zdravotníctvo určené cielené dlhodobé programy
a projekty. Jedným z nich je práve projekt Peľovej informačnej služby, ktorý
má prispieť k prevencii civilizačných
ochorení. Malo by byť snahou všetkých – lekárov, pacientov i širokej verejnosti, aby sa dokonalou znalosťou
príčiny problému alergie, pravidelnou
informovanosťou o súčasnom stave
a zodpovedným prístupom všetkých
zainteresovaných skupín eliminovali
alebo aspoň minimalizovali dôsledky
peľových alergií, a tým aj symptómy
ochorenia.
bedeker zdravia
Informovanosť
alergie
Prístup k informáciám pacientov a ich
najbližšej rodiny je dôležitý v stále početnejších prípadoch, keď sa peľová alergia vyskytuje aj vo veku batoliat a detí
predškolského veku. Pojem informovanosť samozrejme zahŕňa aj nutnosť sledovania peľového kalendára a hlásenia
peľovej informačnej služby, dostupných
ako na internete, tak aj v niektorých
televíznych reláciách. Informovanosť sa potom môže využiť práve na:
PREVENCIA
zahŕňa dva základné
body: informovanosť
a obmedzenie kontaktu s alergénom
Obmedzenie kontaktu s alergénom
→ak je to možné, je dobré denne sledovať koncentrácie peľu v ovzduší
→pri upratovaní používať vlhkú utierku
→posteľnú bielizeň prať pri vysokých
teplotách, aspoň 60 °C
→nesušiť bielizeň vonku, hlavne
cez obed, keď je koncentrácia peľu
v ovzduší najvyššia
→alergik by si mal upraviť svoj stravovací režim, dbať pritom na riziko
skrížených alergických reakcií
→nespávať pri otvorenom okne v čase
Takmer nikdy sa nemožno alergénu vyhnúť úplne, ale pomocou vhodných režimových opatrení sa dá vyhnúť oblastiam
so zvýšeným výskytom (daného) peľu.
Uplatnenie v tomto smere nájdu aj čističky vzduchu v domácnostiach, zmena
režimu vetrania v závislosti od množstva
peľu v ovzduší a od počasia. Po pobyte
vonku je vhodná sprcha, ktorá zmyje
prilepené prachové zrná a z rovnakého
dôvodu aj prezlečenie do čistého odevu.
VŠEOBECNÉ
REŽIMOVÉ OPATRENIA
67
výskytu alergénu
→denne sa sprchovať, spláchnuť vodou
aj vlasy
→na prechádzky nechodiť v čase masívneho kvitnutia rastlín, najvhodnejšie
na prechádzky je obdobie po daždi,
keď sa vzduch vyčistí
→nosiť pravidelne pri pobyte vonku
slnečné okuliare
→plánovať si dovolenku podľa aktuálneho peľového kalendára v danej
destinácii
→nesedieť pri otvorenom okne, ani vo
vlaku, autobuse a aute
→v aute je vhodné mať nainštalovaný
účinný peľový filter
→tráviť voľný čas pri vodných plochách
(radšej s piesočnými alebo kamenistými okrajmi ako trávnatými brehmi)
→vyhýbať sa okraju lesa fungujúcemu
ako filter, v ktorom sa koncentruje
peľ – naopak vo vnútri lesa býva peľu
málo
PhDr. Tvrdá Mária
PoBeZdra, s. r. o.
Trápi Vás alergia?
Pomôže Vám Cetirizine Sandoz® 10 mg.
Liek proti alergii, ktorý pomáha zvládnuť alergickú reakciu
a jej prejavy spojené so sennou nádchou, alergiou
na roztoče prachu napr.
✓ Kýchanie
✓ Výtok z nosa, svrbenie nosa
✓ Začervenanie alebo slzenie očí
✓ Svrbenie a žihľavka
Cetirizine Sandoz 10 mg pomáha zvládnuť alergickú reakciu a jej prejavy. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg cetirizíniumchloridu. Dávkovanie
kovanie a spôsob podávania: Dospelí
p a dospievajúci
p j nad 12 rokov
rokov:: jedna
tableta denne. Deti od 6 do 12 rokov s hmotnosťou 30 kg a viac: jedna tableta denne alebo 5 mg (½ tablety) dvakrát denne (ráno a večer). Deti od 6 do 12 rokov s hmotnosťou menšou ako 30 kg
kg:
g: 5 mg (½ tablety) jedenkrát
denne. Deti od 2 do 5 rokov: Cetirizine Sandoz 10 mg sa neodporúča používať u detí od 2 do 5 rokov. Dátum revízie textu:apríl 2012 (SmPC, PIL) Informácia
mácia je určená pre laickú verejnosť. Liek nie je viazaný na lekársky predpis.
m alebo lekárnikom.
Pred začatím užívania lieku si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľov. O prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom
Zastúpenie držiteľa v SR: Sandoz d.d. - organizačná zložka, Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava.
235485_04_2014_OTC/04/2014,03/2015
68
bedeker zdravia
dermatológia
Tému prináša
Upírska
SÁGA
Čo symbolizuje život? Predsa
krv. Pulzujúce tepny so životodarným mokom v nás evokujú
nesmrteľnosť a večnú mladosť.
Nie náhodou červená farba
označuje život a tok znázorňuje
čiaru života. Túžba po večnom
živote a nestarnúcej kráse,
to je Drakula terapia.
RÉBUS ODHALENÝ
Tajomstvom rébusu večnej mladosti je
krv. Krv, ktorá nám pulzuje v žilách. Krv,
ukrývajúca schopnosť regenerovať a revitalizovať. Aj „Báthoryčka“ vzhliadla
v krvi omladzujúci prostriedok umocňujúci jej nehynúcu krásu a zaklínajúci
známky staroby. Večná mladosť obsiahnutá v plazme nabitej rastovými faktormi rozpumpuje reparačné mechanizmy
a naštartuje proces obnovy. Vaša pleť
opäť odhalí ukrytú krásu.
MNOHOSTRANNÉ VYUŽITIE
A-PRP (Autologous Platelet Rich Plasma,
autológna, o krvné doštičky obohatená
plazma) sa využíva v rozličných oblastiach medicíny, zahŕňajúc dentálnu
medicínu, ortopédiu, hojenie rán a popálenín, oftalmológiu, športovú medicínu, neurochirurgiu, kardiochirurgiu,
maxilofaciálnu chirurgiu. Dokáže uvoľniť bolesť a naštartovať hojenie pri muskuloskeletálnych ochoreniach. Nezameniteľné a podstatné uplatnenie našla aj
v estetickej medicíne.
A-PRP tvoria koncentrované krvné doštičky v malom objeme plazmy. Doštičky
sú nositeľmi rastových faktorov (PDGF,
TGF-ß, IGF, EGF, VEGF), ktoré indukujú
proliferáciu (vyvolávajú novotvorbu –
pozn. red.) buniek a podporujú hojenie
a regeneráciu buniek. Dochádza k aktivácii mezenchymálnych kmeňových
buniek.
UPÍRSKA SÁGA
V medicíne nie je využitie vlastnej krvi
novinkou. V minulom storočí sa využívali jej imunostimulačné účinky. Separácia jednotlivých zložiek s jej kvalitatívnymi prednosťami sa však naplno
rozvinula až v tomto storočí. V estetickej medicíne sa využíva viac ako desať
rokov a tento rok firma RegenLab prichádza s prípravkom obohateným o kyselinu hyalurónovú – rezervoár večnej
hydratácie.
MUDr. Iveta Hasová
www.mediskin.sk
Estetická medicína
→
revitalizácia pleti (unavený vzhľad
pleti, nedostatok pružnosti, farebná
nejednotnosť, suchá pleť)
→
vyznačené známky starnutia pleti
(vrásky, záhyby, ochabnutosť pleti,
zmeny textúry kože)
→
kvalitatívna stimulácia hojenia po
iných zákrokoch (napr. frakčný resurfacing, ihličková rádiofrekvencia, operačné rany)
→ mužský typ alopécie
→ telu vlastná procedúra
→ stimulácia kolagénu, zlepšenie elasticity a textúry kože
→ zlepšená hydratácia
→ aktivácia kmeňových buniek
Všetky zložky obohatenej plazmy sú
vlastné, čiže 100-percentne biokompatibilné, bez obáv z imunitnej reakcie. Pár
mililitrov krvi sa po odbere okamžite
spracuje a vrátime ju tam, kde ju najviac
potrebujete. Tvár, krk, dekolt a či ruky...
Mezoterapeutická aplikácia je rýchla,
miniinvazívna a nebolestivá. Potrebné
sú tri opakovania v pravidelných časových odstupoch.
Využite jednoduchú registráciu do
ELEKTRONICKEJ POBOČKY
Šetrite si svoj čas na príjemnejšie veci,
ostatné vybavíte online.
www.vszp.sk
sme otvorení vašim potrebám
Download

Neuro Umenie - Bedeker zdravia