Obsah
editori ál
4
Život, bolesť a osteoporóza
8
Múdrejší ako astma
Človek a jeho svedomie...
10 Problematika peľových alergií
12 Priedušková astma
14 Prevencia proti alergiám
15 Najčastejšie alergény
16 Zdravie bez doplatkov
18 Enzymatická liečba
20 Nové lieky ponúkajú nádej pre ženy s rakovinou prsníka
23 Nepočujúcim deťom sa musíme
venovať ihneď
24 Schizofrénia a jej liečba
28 Kontrolujte svoje lieky
30 Slnečný vek
31 Vyzvi srdce k pohybu
34 Neinvazívne vyšetrovanie kože
36 Ochrana pred slnečným žiarením
38 Je možné usilovať sa o zdravé zuby...
40 Hypertenzia – meranie tlaku krvi
42 Kedy navštíviť urológa?
44 Zdravie si treba udržiavať kontinuálne
46 Ako si poradiť s opakovanými gynekologickými mykózami?
48 Karcinóm hrubého čreva a konečníka
50 Chráňte svoj sluch pred hlukom
50 Šanca na lepší život
51 Otestujte si vlastné riziko vzniku rakoviny
hrubého čreva
52 Osteoartróza
54 Čierny humor v bielom plášti
55 Antioxidanty pre zdravé oči
56 Deň narcisov 58 Probiotiká a cestovateľská hnačka
60 Najvzácnejšia tekutina
62 Prevenciou proti následkom neželaného
tehotenstva
64 Vplyv stravy a výživy na ochorenia srdca
v detskom veku
65 Domáci miláčikovia a zbytočné riziko
66 Lekárnička na cesty
67 Prevencia a liečba chronickej
končatinovocievnej vénovej choroby
Aj vám sa, vážené čitateľky a vážení čitatelia, zdá tento titulok
prekvapivý? Dlho som ho zvažovala, lebo obsah aktuálneho
Bedekra zdravia je zameraný na iné témy. Hoci i tu – v spojení
so svedomím – môžeme nájsť paralely. Veľa sa v tomto čísle
hovorí o potrebe prevencie. Tak to asi poznáte: občas aj vás
trápi „svedomie“, ak vynecháte preventívnu prehliadku. Alebo
si spytujete „svedomie“, ak ste dlhý čas na slnku a nechránite
sa. Ak viete, že fast food nie je to, čo práve vášmu zdraviu
prospieva, tak vás pri jeho pojedaní pošteklí vaše „svedomie“...
Toľko k svedomiu v súvislosti s obsahom aktuálnych príspevkov
venujúcich sa témam prevencie, ochrany pred slnečným žiarením,
zdravej strave... Témam, na ktoré Liga proti rakovine spoločne
s Bedekrom zdravia upozorňujú v priebehu celého roka.
Môj úmysel pouvažovať nad svedomím vzišiel spontánne,
neplánovane a aktuálne, pretože prešiel necelý mesiac
od „nášho“ veľkého dňa – Dňa narcisov. Jeho poslaním je
predovšetkým pomôcť, ale tiež spríjemniť si deň tým, že sa
v uliciach stretáme a na odevoch máme pripnutý narcis –
„kvietok nádeje“ – prejav spolupatričnosti a solidarity. V tento
deň sa naše „svedomie“ ukazuje v tom najlepšom svetle, pretože
prispievame na prospešné veci, rokmi overené projekty. Žiaľ, nie
všetci vnímame ideu Dňa narcisov správne. Možno ste i vy stretli
„dobrovoľníkov“, ktorí vám ponúkli biely, oranžový, zelený narcis
a mnohí ste sa nás pýtali – prečo taký, prečo nie žltý? Prispeli ste
síce ľuďom, ktorí vám ukázali celoročné povolenie na zbierku,
ale ktorí nemajú nič spoločné s Ligou proti rakovine. Ľuďom,
ktorým ich „svedomie“ nenašepkalo, že nie je v poriadku, ak na
Deň narcisov používajú a zneužívajú symbol dlhoročnej zbierky
a tak mnohých zavádzajú v presvedčení, že ich príspevok je
skutočným vkladom k tomuto dňu. Rada by som však končila
pozitívne – vaše svedomie môže byť spokojné a čisté – prispeli
ste s tým najlepším úmyslom pomôcť a my vám ďakujeme.
Môžeme len dúfať, že nech už tie príspevky za biele, oranžové,
zelené narcisy prijal ktokoľvek, pohne sa v ňom svedomie
a použije ich efektívne a zmysluplne tak, ako to každý rok robí
Liga proti rakovine. Môžeme sa klamať navzájom, ale svoje
svedomie neoklameme.
Ing. Eva Kováčová
výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine
2/2013 | bedeker zdrav ia 1
part n e r i
Dvojmesačník
Číslo 2/2013, Ročník IX.
Dátum vydania: apríl 2013
Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o.
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35810327
IČ DPH: SK 2020259208
OR: OS BA I., Odd.: Sro. Vložka č. 23916/B
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková
Obchodné oddelenie: Jana Štefáneková
Ing. Viktória Kapitányová
Mário Bošanský
Administrácia: Bc. Katarína Kožková, Tel: 02/59 324 225
vedúci redaktor: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová, Tel: 02/59 324 224
jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková
Grafická úprava: Kumpan a Kuskus
Foto na obálke: súkromný archív
Foto: Valéria Zacharová, 123rf.com, archív redakcie
Tlač: Patria I., spol. s r. o.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4694/12, ISSN 1337-2734
Internet: www.bedekerzdravia.sk
E-mail: [email protected]
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2013
Redakčná rada časopisu Bedeker zdravia
MUDr. Vladimír Balogh, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Alena Kállayová
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Mgr. Lenka Skalická
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH
o db o r n í part n e r i
Výskumný
ústav
potravinársky
Odborná spolupráca
Úrad verejného zdravotníctva SR
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kancelária WHO na Slovensku
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská lekárska spoločnosť
Liga proti rakovine
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Slovenský červený kríž
Upozornenie:
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na
jeho jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných
článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie
textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa.
Uverejnené texty, príspevky a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade
nemôžu nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný postup, meniť
spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo iných prípravkov, ktoré musia byť
vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za
škody, alebo prípadné nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.
2 bedeker zdrav ia | 2/2013
Často sa nás pýtate, kde možno Bedeker zdravia získať.
Časopis je nepredajný, a tak jednou z možností je úhrada
poštovného a balného v cene 13 € ročne poštovou poukážkou alebo internet bankingom priamo na:
účet v banke 26 24 43 12 97/1100
Variabilný symbol 27 01 99 99
Správa pre adresáta Bedeker zdravia
osobnosť
Život, bolesť
a osteoporóza
­­­—
Zhovárala sa: Iva Baranovičová
Foto: súkromný archív
MUDr. Elena Ďurišová sa diagnostike a liečbe ochorení pohybového aparátu a tiež osteoporózy venuje už viac ako
18 rokov. Má komplexné vzdelanie v reumatológii – osteológii, fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii,
akupunktúre a rôznych typoch naturálnej medicíny. Primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci
s pobočkami v Trnave a v Galante je držiteľkou viacerých odborných certifikátov. Za svoju dlhoročnú prácu získala
viacero ocenení – spomeňme napríklad vyznamenanie za mimoriadne výsledky dosiahnuté v poskytovaní zdravotnej
starostlivosti a za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva a posledné, tohtoročné udelenie bronzovej medaily
Slovenskej lekárskej spoločnosti za odborný prínos v procese vzdelávania.
—Zvyčajná otázka na začiatok: ako vaša cesta za medicínou začala? Nejaké impulzy v úplne mladom veku?
Impulzov bolo niekoľko. Už od druhého stupňa základnej
školy a neskôr na strednej škole som mala záujem o prírodné
vedy. Bola som úspešnou riešiteľkou olympiád najmä vo fyzike, biológii a chémii. Už v tomto čase som „hltala“ knihy s
problematikou medicíny a mojím snom bola neurochirurgia.
Zúčastňovala som sa však i recitačných súťaží, písala som
články do študentského časopisu, venovala som sa spoločenským tancom, spievala vo folklórnom súbore. Jeden z mojich
profesorov ma dokonca od medicíny odhováral a bol sklamaný, že sa nehlásim na žurnalistiku. Vtedy som mu sľúbila, že
sa určite k nejakému „písaniu“ dostanem.
—Máte atestáciu z interného lekárstva a reumatológie.
Čo vás priviedlo k tomu, venovať sa práve týmto špecializáciám?
Už počas štúdia na brnianskej lekárskej fakulte mi kolegovia
ako žene „vyhovárali“ taký náročný chirurgický odbor, akým
je neurochirurgia, ktorý ma veľmi priťahoval. S úsmevom
dodávali, že aj ako matka rodiny to budem mať ľahšie, pretože blízko môjho rodiska sú kúpele pre ochorenia pohybového
aparátu. Aj medzi mojimi najbližšími a v okolí bolo veľa ľudí
s ochoreniami chrbtice a kĺbov, a tak ma už počas prípravy
na atestáciu z interného lekárstva začala táto problematika
zaujímať. Dokonca aj jedna z mojich atestačných otázok sa
týkala zápalových reumatických ochorení. Ďalšia náhoda
chcela, že už počas praxe na internej a diabetologickej ambulancii som sa začala zaoberať osteoporózou.
Reumatológia je veľmi široký odbor, rieši problematiku
zápalových, degeneratívnych aj metabolických ochorení po4 bedeker zdrav ia | 2/2013
osobnosť
hybového aparátu. A mne sa na ňom páči i možnosť liečebného zásahu priamo do kĺbu, aj keď podanie intraartikulárnej
injekcie alebo obstrek chrbtice nepatria do chirurgických výkonov, o ktorých som pôvodne snívala.
—Môžete sa pochváliť aj celým radom certifikátov, napríklad z naturálnej medicíny či akupunktúry. Neskôr ste
si doplnili odbornosť atestáciou z fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie. Výrok „lekár si musí neustále dopĺňať vzdelanie“ je asi pre vás každodenným chlebíkom...
Často som sa stretávala pri mojich pacientoch (a neskôr som
to zažila sama) s bolesťou a snažila som sa všetkými prostriedkami s ňou bojovať. Práve reumatológia s rehabilitáciou
sú odbory, kde som sa mohla plne realizovať. Môžem pomôcť
ordináciou farmakologických aj prírodných liekov, urobiť
obstrek. Teší ma, že môžem využiť všetky metódy rehabilitácie, akupunktúru, môžem riešiť predoperačnú i pooperačnú
starostlivosť o pacienta. Reumatológia je niekedy veľká detektívka, väčšina ochorení je spojená s chronickou bolesťou
a je dôležité pacientom pomôcť. Bolesti chrbtice a kĺbov má
po tridsiatke skoro každý. Neraz hovorím, že je to len otázka času, kedy všetci kolegovia aj z iných odborností skončia
v mojej ambulancii.
—Pôsobíte ako primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci, kde sa zameriavate na diagnostiku
a liečbu ochorení kĺbov, chrbtice a kostí. S akými problémami za vami chodia pacienti najčastejšie?
Pracovisko má reumatologickú, ortopedickú a osteologickú ambulanciu vybavenú denzitometrickým prístrojom,
ambulanciu fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,
s nadväznosťou tak na komplexnú rehabilitáciu, ako aj na
možnosť operačného riešenia. Najčastejšie nás navštevujú
pacienti s bolesťami pohybového aparátu, s degeneratívnymi kĺbovými ochoreniami – osteoartrózou (gonartrózou, koxartrózou, omartrózou, rizartrózou), zápalovými kĺbovými
ochoreniami, najviac s reumatoidnou artritídou, osteoporózou a jej komplikáciami. Chodia však za nami aj pacienti
s rôznymi ochoreniami chrbtice, ako aj poškodeniami šliach,
väzov, svalov.
Väčšina pacientov príde na komplexné vyšetrenie a následnú komplexnú liečbu, čo znamená v prípade nutnosti
operačný zákrok s predoperačnou a pooperačnou rehabilitáciou. Niektorí žiadajú o radu či možnosť kombinácie liečby
bolesti najmä s nechemickými metodikami, iní sa cielene
dostavia na aplikáciu HILTerapie, čo je laserová terapia vysokej intenzity s využitím v liečbe bolestivých a poúrazových
stavov kĺbov, šliach, väzov. Iným pacientom pri riešení tenisového a golfového lakťa či pätnej ostrohy môžeme zasa pomôcť rázovými vlnami, ďalší za mnou chodia kvôli akupunktúre. Veľa pacientov príde na inštruktáž o správnom cvičení
a za pomoci knihy s CD doma pokračujú v odporúčanej pohybovej aktivite.
—Vaše skúsenosti s liečbou bolesti pohybového aparátu,
konkrétne s liečbou osteoporózy, sú obrovské. Je o vás
známe, že liečbu osteoporózy považujete za niečo, čo
ešte stále má svoje rezervy. Čo považujete v tejto súvislosti za najdôležitejšie?
Liečbe pacientov s osteoporózou sa venujem už viac ako 18
rokov. Naše pracovisko v Hlohovci bolo jedným z prvých, ktoré sa začalo touto problematikou zaoberať. A čo považujem
pri jej liečbe za najdôležitejšie? Jednoznačne včasnú diagnostiku, komplexnú liečbu osteoporózy, čo môžeme dosiahnuť len správnou motiváciou pacienta a najmä vzájomnou
spoluprácou – keďže kosť sa mení pomaly a liečba musí byť
dlhodobá. V rámci včasnej diagnostiky osteoporózy je to najmä aktívne vyhľadávanie pacientov s rizikovými faktormi v
populácii. Medicína ide míľovými krokmi dopredu a je potrebné o tom informovať aj našich pacientov.
—Aké sú rizikové faktory osteoporózy a aké máte skúsenosti s vyhľadávaním rizikových pacientov?
Rizikové faktory osteoporózy sú najmä ženské pohlavie,
biela rasa, výskyt osteoporózy v rodine, včasná menopauza
pred 45. rokom života, vek ženy nad 65 rokov a muža nad 70
rokov, ďalej nízky index hmotnosti, nízky príjem vápnika,
nedostatok pohybovej aktivity – je toho naozaj dosť. Navyše
a nanešťastie, existuje aj celý rad ochorení, ktoré sú spojené
s osteoporózou. Ide o ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním – štítnej žľazy, prištítnych teliesok, nadobličiek, pohlavných žliaz. Súvislosť s osteoporózou majú aj obličkové,
krvné, pečeňové, tráviace ochorenia, a aj reumatické zápalové choroby či ochorenia spojené s dlhodobým znehybnením.
Osteoporózu môže vyvolať aj dlhodobé užívanie niektorých
liekov, spomeniem kortikoidy, metotrexát, heparín, antiepileptiká, protikŕčové preparáty.
Osobne sa snažím osvetu o osteoporóze šíriť na rôznych fórach, publikujem v časopisoch, mám rozhlasové
a televízne vystúpenia, veľa prednášok. Pravidelne prednášam na Dňoch zdravia v jednotlivých mestách, pre kluby dôchodcov a telesne postihnutých, v kúpeľných zariadeniach,
napríklad v Kúpeľoch Lúčky. Tieto aktivity sú často spojené
aj s vyšetrovaním periférneho typu denzitometrie. Napriek
tomu všetkému mám dojem, že stále prichádzajú pacienti
na vyšetrenie neskoro. Niektorí, žiaľ už aj so zlomeninou
stavca, predlaktia, či dokonca hornej časti stehnovej kosti.
Preto si myslím, že informovanosť verejnosti, rovnako ako aj
spolupráca praktického lekára so špecialistom – osteológom,
sú skutočne veľmi dôležité. Praktický lekár, ktorý najlepšie
pozná svojho pacienta, cieleným pátraním po menovaných
rizikových faktoroch, skôr ho odošle na naše špecializované
vyšetrenie.
—Ako sa takýto pacienti liečia? Je známe, že liečba osteoporózy musí byť komplexná, pravidelná a dlhodobá. Vaše
skúsenosti?
2/2013 | bedeker zdrav ia 5
osobnosť
Literatúra uvádza, že všetky liečebné opatrenia sa musia
aplikovať dlhšie ako päť rokov. Pacient musí byť poučený
o nutnosti dlhotrvajúcej liečby, o pretrvávajúcom riziku zlomeniny, o význame primeranej pohybovej aktivity
a úprave stravovania. Práve z tohto dôvodu som napísala aj
knihy o komplexnej problematike osteoporózy. Prvou bola
„Osteoporóza – tichý zlodej kostí – cvičenie pri bolestiach
chrbtice“, jej nemecká verzia „Osteoporose – der stille Knochendieb“. Nasledovali „ Ženské bolesti chrbtice – sterilita,
inkontinencia, osteoporóza“ a najnovšia je publikácia s CD
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“. Všetky som ich písala
s cieľom, aby mal pacient možnosť prečítať si dôležité informácie o ochorení, jeho výskyte, diagnostike, komplexnej liečbe, aby všetkými dostupnými prostriedkami predišiel komplikáciám osteoporózy v podobe osteoporotických
zlomenín.
Každá z kníh je teoretickým základom pre pacienta
s osteoporózou, keď si v pokoji, v domácom prostredí prečíta všetko o ochorení. Ostatná publikácia s CD je dôležitou
pomôckou v úprave stravovania a pohybovej liečby. Sú v nej
napríklad uvedené tabuľky s jednotlivými potravinami aj
s vyznačením obsahu vápnika, fosforu, ale aj bielkovín či
cholesterolu. Pacient si vyberie potraviny, ktoré majú pre
neho optimálne zloženie a ktoré toleruje. Je napríklad dôležité nielen vedieť či si v strave zabezpečil dostatok vápnika,
ale potrebuje aj informácie o jeho prijímaní a vstrebávaní,
napríklad pri problémoch s neznášanlivosťou mlieka. V knihách sa možno dočítať tiež o zaistení dostatku vitamínu D
a iných vitamínov spolu s mikroelementami dôležitými pre
kosť, ale napríklad aj to, aké dôležité je rešpektovanie správne zostavenej diéty pre pacienta s osteoporózou.
V Reumatologicko-rehabilitačnom centre v Hlohovci
navyše vedieme pacientov aj k pohybovej aktivite. Pacienti
s osteoporózou si môžu u nás zacvičiť tak špeciálnu zostavu podľa Ďurišovej, ako aj cvičenie svalov panvového dna,
prípadne cvičenie chrbtice so samonapravovacími prvkami,
alebo iné podľa ordinácie lekára.
Následne doma, pomocou knihy si zopakujú jednotlivé
cviky. Tie sú nafotené, presne popísané, označené grafickým
symbolom a na záver kapitoly je uvedený celý sumár cvičebnej zostavy. Pacient k nám príde ešte opakovane, aby sme
opravili prípadné chyby pri vykonávaní cvikov.
Je však dôležité pacienta nielen naučiť ako jednotlivé cviky správne vykonávať, ale ho aj motivovať k trvalej
fyzickej aktivite v domácom prostredí. K tomuto prispieva
i nahraté CD s jednotlivými cvičebnými zostavami. Kniha
prináša dýchacie a stabilizačné cvičenia, informácie o protetických pomôckach a tiež zásady Školy chrbta. Prostredníctvom nich sa pacient naučí, ako sa má k svojej chrbtici
správať, ako ju má správne zaťažovať pri bežných denných
činnostiach. Všetky tieto opatrenia prispievajú k zlepšeniu
stability a koordinácie, čo je dôležitou súčasťou prevencie
pádov.
6 bedeker zdrav ia | 2/2013
—Dlhé roky sa venujete aj problematike pohybovej liečby
pri osteoporóze. Spomenuli ste svoju vlastnú cvičebnú
zostavu. Mohli by ste nám ju bližšie predstaviť?
K dostatočnej záťaži kostí obyčajne nestačí pohyb v bežnom
živote, potrebné je cvičenie s odstupňovaným súborov cvikov. Cvičebný program musí byť správne kineziologicky zostavený, dostatočne intenzívny, ľahko osvojiteľný, s dobrou
toleranciou a vhodný aj pre starších pacientov. Cvičebná zostava podľa Ďurišovej spĺňa všetky tieto parametre a je praxou overená i pre pacientov s komplikáciami osteoporózy.
Odbornej lekárskej verejnosti sme prezentovali prácu, ktorá preukázala účinnosť tohto cvičenia pre pacientky s osteoporózou. V priebehu 12-mesačného sledovania sa
v súbore cvičiacich žien zistilo nielen výraznejšie zníženie
bolesti chrbta, ale i zvýšenie svalovej sily a parametrov kvality kosti. Špeciálna cvičebná zostava podľa Ďurišovej pozostáva z presne definovaných cvikov v štyroch polohách tela,
pričom dodržiava základné kinezioterapeutické pravidlá.
Najskôr sa v každej polohe vyťahujú posturálne svaly so sklonom ku skráteniu. Najviac sa nám skracuje šijové svalstvo,
svalstvo zadnej strany chrbta, stehien, lýtok a až potom sa
posilňujú fázické svaly s tendenciou k oslabeniu. To sú napríklad sedacie a brušné svaly. Cviky sú veľmi jednoduché,
nenáročné na rôzne pomôcky, ale veľmi účinné. Vykonávajú
sa pomaly, plynulým pohybom. Správna intenzita cvičenia
a jeho pravidelnosť sú zárukou vyburcovania kostných buniek k správnej činnosti so zvýšením kvality kosti, čo predchádza zlomeninám. Myslím si, a aj presadzujem, aby sa
pravidelné cvičenie stalo samozrejmou súčasťou komplexnej
liečby osteoporózy, pretože je významným činiteľom zvýšenia kvality života nášho pacienta. Okrem starostlivosti o pacientov každoročne organizujeme „Kurz kinezioterapie pri
osteoporóze“ určenej lekárom fyzioterapeutom a sestrám
osteologických ambulancií, kde v praktickej časti prebieha
nácvik aj tejto špeciálnej cvičebnej zostavy.
—Spomenuli sme vašu najnovšiu publikáciu s CD „Bolesti
chrbtice, kĺbov, kostí a ...“. Dostalo sa jej pozitívneho hodnotenia v označení „nová edukačná pomôcka pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu“.
Kniha je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom,
aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom
ochorení. Zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu svojich pacientov, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych
zdravotníckych odborov. Publikácia sa venuje ochoreniam
pohybového aparátu - zápalovým, degeneratívnym, metabolickým, mimokĺbovému reumatizmu. Popisuje možnosti
komplexného riešenia bolestí v oblasti chrbtice aj periférnych kĺbov.
V úvode rozoberá problematiku reumatoidnej artritídy,
ďalej artrózy, čo je degeneratívne postihnutie kĺbov v oblasti
bedra – koxartróza, kolena – gonartrózy, pleca – omartrózy,
osobnosť
chrbtice – spondyartrózy, drobných zhybov rúk a nôh, ale aj
ochorení šliach, svalov, väzov. Na začiatku kapitoly je vždy
popísaná charakteristika ochorenia, jeho diagnostika a komplexná liečba, na záver je uvedené špeciálne cvičenie. Keďže
pribúdajú ochorenia veľkých, takzvaných váhonosných kĺbov, ktoré môžu vyústiť až do nutnosti operačného riešenia,
kniha uvádza i cvičenia po totálnej endoprotéze bedra, kolena, a tiež cvičenia po operácii pliec, kĺbov rúk a podobne.
Popisuje sa, že 80 % všetkých bolestí spôsobuje svalová bolesť. Je známe, že dlho pôsobiace funkčné poruchy
v oblasti chrbtice dávajú predpoklad vzájomného reflexného pôsobenia svalov a vnútorných orgánov. Preto správnou
pohybovou aktivitou môžeme ovplyvniť i funkciu orgánov
pohlavno-močového traktu. Takáto nadväznosť sa môže vyskytnúť napríklad pri sterilite – neplodnosti, ktorej príčiny
a liečba sa popisujú v tretej časti publikácie. Súčasťou kapitoly je i modifikovaná cvičebná zostava podľa Mojžišovej,
ktorou možno upraviť svalovú nerovnováhu v panvovej oblasti, nesprávny sklon panvy, a tým aj polohu vnútorných
orgánov, zintenzívniť prekrvenie orgánov malej panvy, teda
predovšetkým vaječníkov a maternice a zlepšiť ich funkciu.
Štvrtá kapitola sa venuje inkontinencii, nechcenému
unikaniu moču, ktoré trápi 30 až 50 % žien. Uvádza jednotlivé jej typy a komplexné možnosti liečby. Popisuje rôzne lieky a špeciálne cvičenie panvového dna „Lúčky“, zameraného na zlepšenie stavu zvieračov, sklonu močového mechúra
a močovej trubice, aby posilnené svaly boli dostatočnou
oporou, a najmä pri námahe nedochádzalo k mimovoľnému
unikaniu moču.
Piata časť knihy podrobne spracováva problematiku
osteoporózy, rednutia kostí, ktoré je závažným civilizačným
ochorením spojeným s bolesťami a rizikom zlomeniny i po
minimálnom úraze predovšetkým v oblasti stavcov chrbtice,
krčku stehnovej kosti, zápästí. Odhaduje sa, že na Slovensku
týmto ochorením trpí až 8 % obyvateľstva a je predpoklad
nárastu počtu pacientov s osteoporózou i počtu zlomenín
na podklade rednutia kostí so závažnými zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dopadmi. Je veľmi dôležité včas
diagnostikovať skupinu rizikových osôb a následne ich komplexne a správne liečiť, aby sme komplikáciám v podobe zlomenín predišli. Súčasťou knihy je i špeciálna zostava cvičení
podľa Ďurišovej, ktorá upravením svalovej nerovnováhy znižuje bolesť v oblasti pohybového aparátu a zároveň zlepšuje
kostné parametre. Pre všetko dosiaľ spomenuté sa publikácia
s CD stala novou edukačnou zdravotnou pomôckou overenou
v praxi pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu.
—Sama ste po opakovanej operácii krčnej chrbtice, takže
ste na vlastnej koži pocítili dôležitosť pohybovej liečby
v komplexnej terapii pacienta s chronickou bolesťou pohybového aparátu. Predpokladám, že aj tieto skúsenosti
ste zúročili pri písaní publikácií, v ktorých sa pohybovej
liečbe venujete.
Pre mňa skutočne platí, že „bez bolesti prídeš o možnosť rastu“. S bolesťou bojujem každý deň, poznám i jej veľmi silnú
intenzitu dokonca ťažko zvládnuteľnú aj silnými opiátmi.
V prvom rade si po mojich skúsenostiach uvedomujem nutnosť každodenného cvičenia a pacientom donekonečna opakujem, že terapia ochorení pohybového aparátu bez správnej
pohybovej liečby nie je nikdy kompletná. Pripomínam im
dôležitosť najmä raňajšieho rozcvičenia, aby sme „správnou
nohou vykročili“ do nového dňa i význam jednotlivých typov
cvičebných zostáv.
—Publikujete, prednášate, riadite pracovisko, kde liečite
pacientov z celého Slovenska. Kde Vy sama čerpáte energiu? Máte čas na voľný čas, záľuby?
Mám veľké šťastie, že moja práca ma napĺňa a môžem sa v nej
plne realizovať. Som šťastná, keď môžem pacientovi pomôcť
v jeho bolesti, alebo povedať dobrý výsledok vyšetrení. V tomto snažení mi pomáhajú a podporujú ma manžel – stavbár,
ktorý sa podieľal na stavbe novej budovy nášho centra, dcéra
a zať, rovnako ako ja lekári a tiež syn – technik. Práve syn mi
nesmierne profesionálne pomáha, stará sa kompletne o všetku techniku i celkovú organizáciu činnosti zdravotníckeho
zariadenia i celej spoločnosti. Samotná práca, ale i ostatné
moje aktivity, mi skutočne zaberú veľa času, takže voľný čas
je pre mňa ozajstnou vzácnosťou. Som neustále v pohybe – v
práci i mimo nej, preto si veľmi vážim vzácne chvíle strávené
s mojimi rodičmi a priateľmi, rada cestujem, fotografujem,
aj keď v poslednom čase mojím najväčším potešením je čas
strávený s mojou vnučkou. Ak mám voľnú chvíľu, som rada,
ak mám možnosť zaspievať si pekné piesne alebo si zatancovať. Tanec je totiž pre mňa úžasným relaxom a navyše aj
formou rehabilitácie.
2/2013 | bedeker zdrav ia 7
Tému prináša
Múdrejší
ako astma
Hoci je astma chronickým ochorením, vďaka modernej a účinnej liečbe a jej dobrému manažmentu sa dá dobre liečiť. Základom je inhalačná liečba. Pri správnom používaní inhalačných pomôcok môže byť kvalita života pacientov zachovaná.
Astmatikov ich ochorenie sprevádza po celý život, zvyčajne
od detstva. Správnou a dlhodobou liečbou a dodržiavaním
určitých zásad možno ochorenie dostať pod kontrolu. Hoci
je základom liečby inhalačná liečba, svoj podiel na zvládnutí ochorenia má aj nefarmakologická liečba, teda liečba bez
liekov. Jej súčasťou je dodržiavanie zásad života astmatika,
odstránenie spúšťačov, ktoré ochorenie zhoršujú a tiež liečebná rehabilitácia – dýchacie cvičenia a klimatická liečba
(napríklad pobyt v horách alebo pri mori).
Keďže astma je chronické zápalové ochorenie, aj jeho
liečba musí byť dlhodobá a neprerušovaná. Farmakologickú liečbu a výber liekov a ich dávku riadi lekár – špecialista
a pacient by nemal svojvoľne liečbu meniť, alebo vynechávať. Pri svojvoľnom znížení dávky alebo vynechávaní liečby
môže dôjsť k prehlbovaniu chronického zápalu v dýchacích
cestách, ich nezvratnému a trvalému poškodeniu a progresii ochorenia do ťažšieho stupňa. Zároveň sa zvyšuje riziko
náhleho zhoršenia a ťažkého astmatického záchvatu. Čiastočný účinok liečby sa obvykle prejaví veľmi rýchlo, ale jej
plný účinok sa rozvíja postupne pri pravidelnom užívaní
v priebehu jedného až troch mesiacov.
pacient má potom pocit, že už je zdravý a ďalšie pokračovanie liečby považuje za zbytočné. Predčasné vynechanie liečby však opäť spúšťa zápal s poškodzovaním priedušiek a záchvatmi, preto liečba musí byť neprerušovaná a dlhodobá.“
Dobrý manažment liečby
Inhalačná liečba
„Základom liečby prieduškovej astmy je inhalačná liečba,
pri ktorej sa lieky pomocou prenosných inhalačných aplikátorov vdychujú cez ústnu dutinu a nosohltan priamo do
priedušiek,“ hovorí profesor MUDr. Peter Krištúfek, CSc.,
pneumológ z Kliniky pneumológie a ftizeológie LF SZU
a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
„Liečivo sa pri významne nižších dávkach dostáva na
miesto určenia. Lieky, ktoré potláčajú zápal (protizápalové lieky) priamo zasahujú do chorobného procesu. Liekom
prvej voľby sú inhalačné kortikosteroidy, ktoré sú účinné
v prieduškách a aj pri dlhodobom podávaní sú aj bezpečné.
Obava z vedľajších účinkov je pri moderných prípravkoch
bezdôvodná, lebo v dlhodobých liečebných režimoch sa
používajú kombinované inhalačné lieky, ktorých účinnosť
sa vzájomne zosilňuje. Ak sa užívajú dostatočne dlhý čas,
navodia bezpríznakový stabilizovaný stav, ktorý nazývame
dobre kontrolovanou astmou. Stabilizovaný, dobre liečený
8 bedeker zdrav ia | 2/2013
Významným pomocníkom pri záchvatoch sú uvoľňujúce
lieky, ktoré pomáhajú pacientovi od bezprostredných príznakov predovšetkým tým, že uvoľňujú kŕčovité stiahnutie
priedušiek. Profesor Krištúfek vysvetľuje: „V liečbe astmy
majú nezastupiteľné miesto, ale nie sú vhodné na pravidelné a dlhodobé užívanie, pri ktorom klesá ich účinnosť. Majú
sa používať iba pri ťažkostiach ako úľavové alebo záchranné lieky. Rýchle oslobodenie od kašľa, pískania a dýchavice vedie pacienta k predstave, že tento liek mu postačuje,
užíva ho viac, ako je potrebné a protizápalový liek považuje za zbytočný, čím sa postará o ďalšie zhoršovanie svojej
astmy. Preto je pri riadení liečby prieduškovej astmy mimoriadne dôležitá spolupráca s lekárom, ktorý by mal vysvetliť astmatikovi podstatu jeho choroby, zostaviť s ním
plán bežnej liečby a viesť ho ku kontrole svojho stavu, aby
sa odhalili vyvolávajúce príčiny. I keď kompletné odstránenie všetkých spúšťačov nie je vždy možné (peľ, úplná likvidácia roztočov, výfukové plyny, zmeny počasia), viaceré
z nich sú pri pochopení rodiny a okolia možné. Pomáha odstránenie stresových situácií, zmena životosprávy, zmena
pracovného prostredia, presťahovanie do iného bytu alebo
do inej oblasti. Počas kritických období by mal astmatik
mať možnosť opustiť prostredie, v ktorom mu vznikajú záchvaty, čo je aj základom úspechu doplnkovej klimatickej
liečby. Astma je celoživotným ochorením, ktorého podstatou je preladenie celkovej imunitnej odpovede organizmu,
ale dobre nastavený astmatik nemusí mať žiadne denné
ani nočné ťažkosti, ani záchvaty, nie je obmedzovaný pri
fyzickej námahe, lebo jeho pľúcne funkcie sú v medziach
normy rovnako, ako u zdravého človeka. Najlepším partnerom v liečbe astmy je dobre poučený a spolupracujúci pacient. Pri správnom užívaní liekov nemá žiadne nežiaduce
účinky a nepotrebuje záchrannú (úľavovú) liečbu. Lekára
navštevuje iba pri predpisovaní liekov a kontrole správnosti liečby. Pri dnešných možnostiach by žiadneho astmatika
nemalo jeho ochorenie obmedzovať.“
Ako správne inhalovať
Ako zdôraznil aj profesor Peter Krištúfek, liek sa pomocou
pokrokových inhalačných foriem liekov dostáva priamo
do priedušiek, navyše s použitím menšieho množstva lieku a s menšími vedľajšími účinkami v porovnaní s liečbou
v minulosti. Účinok inhalačných liekov je rýchlejší a nežiaduce účinky sú 10 až 20-násobne nižšie, než pri starších formách liekov v sirupoch alebo v tabletách.
Medzi jednotlivými liekmi sú výrazné rozdiely v účinnosti, spôsobe užívania a vo výskyte vedľajších účinkov. Ich
použitie je špecifické pre rôzne formy astmy, a preto si ich
pacient nesmie ľubovoľne zamieňať. Stáva sa, že pacienti
mávajú problém naučiť sa správnu techniku inhalácie. Keďže tá je základom dobrej a účinnej liečby, treba si ju dobre
natrénovať. Aby sa liek dostal naozaj dostal tam, kam má,
správna technika používania inhalačných pomôcok je veľmi dôležitá.
Aerosóly a prášky
Inhalačné lieky sa vyrábajú v aerosólovej alebo v práškovej
forme. Aerosólová forma lieku funguje ako sprej, účinná
látka sa dostane do priedušiek vdýchnutím, poháňaná plynom. V minulosti sa používali freóny, dnes sú to ekologickejšie prípravky ako hydrofluóralkán.
Aby bola inhalácia aerosólových foriem lieku účinná,
treba používať správnu inhalačnú techniku. Nesprávnou
inhaláciou stráca astmatik 50 – 70 % dávky, ktorá uniká do
okolia alebo ostane v ústach. Výhodou aerosólových inhalátorov je, že sú ľahko prenosné a rovnaké množstvo dávky sa
uvoľní pri každom použití. Medzi nevýhody, ktoré pacienti
udávajú najčastejšie, patrí náročnosť na koordináciu nádychu a uvoľnenia dávky.
Pre pacientov, ktorí nezvládajú klasickú techniku
inhalácie sa volí jednoduchšia inhalačná technika pomo-
cou objemových nadstavcov, napríklad takzvaný JetSpacer. Nadstavec alebo náustok, ktorý sa radí medzi nádobku s liekom a ústnu dutinu predstavuje zväčšený priestor,
ktorý zmenšuje možnosť zachytenia látky v ústnej dutine
a znižuje možnosť podráždenia horných dýchacích ciest
chladom a veľkou rýchlosťou prechodu aerosólu. Inhalačné
pomôcky JetSpacer zabezpečujú jednoduchšiu techniku inhalácie, lebo nie je potrebná koordinácia pri inhalácii. Navyše sa vďaka nadstavcu do dýchacích ciest dostane väčšie
množstvo účinnej látky.
Práškové formy sú vhodné aj pre deti a starších ľudí,
pretože ich inhalácia je jednoduchšia. Po uvoľnení prášku z
jednotlivého obalu alebo zo zásobníka treba liek jedným hlbokým nádychom vdýchnuť. Ak v inhalačnej pomôcke ešte
zostáva zvyšok lieku, je možné nádych zopakovať. Niektoré
práškové formy liekov majú sladkastú príchuť, ktorá informuje pacienta pri inhalácii, či má ešte v inhalačnej pomôcke inhalačnú látku. Výhodou práškových inhalátorov je, že
nevyžadujú koordináciu nádychu a aktivácie, teda stláčania inhalačného systému a tým pacienti robia menej chýb v
inhalačnej technike a kontrola celého inhalačného procesu
pacientom je tiež zraková (počítadlo), chuťová (laktóza) a
sluchová (kliknutie). Dosahuje sa tak vyššia depozícia lieku
v pľúcach. Nevýhodou je vyššie inspiračné úsilie ako pri aerosólových dávkovacích systémoch.
Ak sa chcte dozvedieť viac, prípadne si pozrieť edukačné video o správnej technike inhalačnej liečby, zavítajte
na stránku www.mojaastma.sk.
Spracovala Iva Baranovičová
Moja alergia prerástla až do astmy
Presne týmito slovami začína svoje rozprávanie 32-ročná
IT špecialistka Ľubica z Bratislavy. „Od ranného detstva
som trpela rôznymi alergiami. Už vtedy som pravidelne
podstupovala imunizačnú liečbu, napriek tomu som podľa
posledných alergologických testov alergická takmer na
všetko: na pele stromov i tráv, na latex či zvieracie alergény.
Už od detstva som trpela dusivým kašľom, ale astmu mi
diagnostikovali až okolo dvadsiatky. Pravdou je, že po
nástupe na vysokú školu som imunizačnú liečbu zanedbala
a to možno urýchlilo nástup ochorenia. Dnes užívam
tabletkovú aj inhalačnú liečbu. Inhalujem dva razy denne,
ráno a večer. V minulosti som nemala dobré skúsenosti
s inhalátormi, ich používanie bolo náročné na koordináciu
všelijakých stlačení a nádychov. Aerosólový inhalátor,
ktorý používam dnes, je jednoduchý, stačí raz vdýchnuť
a viem, že liek sa dostane tam, kam treba. Hoci pracujem
vo veľkej klimatizovanej budove, čo mi k môjmu ochoreniu
neprospieva, takzvané záchranné či uvoľňujúce lieky
nemusím používať často. Len v období, keď mám nejaké
ochorenie dýchacích ciest. Vtedy ma v noci zopárkrát dusil
kašeľ a musela som ich použiť.“
2/2013 | bedeker zdrav ia 9
alergológ i a
Problematika peľových alergií
­­­—
Mgr. Mária Tvrdá
Zuzana Mohyláková
Reginálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina
Zo všetkých alergénov je peľ jedným z najrozšírenejších. Mnohým alergénom, ako sú roztoče, potraviny, lieky, zvieratá, ktoré spôsobujú alergie, je možné sa vyhnúť. Neexistuje však , žiadny jednoduchý spôsob, ako sa vyhnúť peľu
počas peľovej sezóny.
Najčastejšie alergické ochorenie
Je ním senná či alergická nádcha. Podstatou ochorenia je
alergický zápal v dýchacích cestách, pri ktorom dochádza
k opuchu slizníc a zvýšenej tvorbe sekrétu. Nie vždy sa však
zápal „zastaví“ na úrovni horných dýchacích ciest a asi
v prípade 40 % pacientov postupuje aj do priedušiek, kedy
hovoríme už o alergickej prieduškovej astme. Prejavuje sa
ako dýchavica spojená s pocitom tlaku na hrudníku, „skráteným“ dychom a aj piskotmi. Inokedy sa tieto príznaky
zjavujú nenápadne a postupne sa zhoršujú. Najskôr ide len
o mierne pokašliavanie po námahe, najmä v prípade detí.
Neskôr sa kašeľ objavuje aj v pokoji a v noci alebo je to krátkotrvajúci pocit zvierania za hrudnou kosťou. Pre astmu
je typické, že príznaky sa objavujú iba v záchvatoch (epizódach) a mimo záchvatu má pacient minimálne ťažkosti.
Príčiny, ktoré vedú k vzniku sennej nádchy, sú rovnaké ako pri všetkých ostatných alergických ochoreniach.
Imunitný systém, ktorý je oslabený znečisťujúcimi látkami už nedokáže na bielkoviny peľu reagovať normálnou
imunitnou ochranou a preto je nútený „zatiahnuť záchrannú brzdu“.
Peľové alergény
Rastliny produkujú mikroskopické, okrúhle alebo oválne
peľové zrná, obsahujúce alergizujúce bielkoviny. Niektoré
druhy rastlín sú samoopelivé alebo vetroopelivé, iné sú cudzoopelivé, to znamená, že k oplodneniu potrebujú hmyz.
Peľové zrná obsahujú samčie bunky – rastlinné spermie. Sú
veľmi malé, ich priemerná veľkosť je 0,05 mm, a preto ich voľným okom nevidíme. Každý rastlinný druh má iný tvar peľového zrna. Tento fakt sa využíva pri určovaní peľov v rámci
peľovej informačnej služby (ďalej len PIS). Peľové zrná sa dostávajú k samičím bunkám (vajíčka v semenníku kvetu) dvoma spôsobmi: tie najmenšie sa roznášajú vetrom a rastliny
(vetroopelivé) ich produkujú v obrovských množstvách, väčšie
a ťažšie zrná prenáša hmyz (hmyzoopelivé rastliny).
Peľ vetroopelivých rastlín je najčastejším alergénom
vyvolávajúcim sezónnej alergie. Vietor ho prenáša na veľké
vzdialenosti, a tak ľudia môžu reagovať alergicky i na peľ
rastlín, ktoré v ich blízkosti priamo nerastú.
10 bedeker zdrav ia | 2/2013
Peľ hmyzoopelivých rastlín sa do ovzdušia dostáva len v nepatrnom množstve. Kvety týchto rastlín sú zvyčajne veľké,
nápadné a voňajú, aby vábili hmyz. Ich peľ môže spôsobiť
alergické prejavy len pri bezprostrednom kontakte (zber
kvetov, pobyt na lúke a pod.)
V našich podmienkach patrí k najčastejším alergia na
peľ tráv (asi 50 % prípadov polinózy), približne po 25 % pripadá na pacientov alergických na peľ drevín a bylín. Mnohí
pacienti reagujú na viac druhov peľu súčasne (tzv. polyvalentné alergie).
Peľové zrná
Peľové zrná sú mikroskopické útvary s veľkosťou asi 10 - 150
μm. Štruktúra exiny, veľkosť, tvar, prípadne iné znaky peľových zŕn sú charakteristické pre určité taxonomické kategórie, predovšetkým čeľaď, rod, druh. V takejto stručnej
charakteristike vystupujú ako kladné a potrebné elementy semenných rastlín, ale z iného pohľadu vystupujú – a to
veľmi výrazne – aj negatívne vlastnosti peľových zŕn niektorých druhov rastlín, pretože spôsobujú vznik alergií.
Z alergologického hľadiska je dôležitá chemická aj morfologická štruktúra peľového zrna. Zrelé obsahuje dve, zriedkavejšie tri samčie pohlavné bunky so spoločným dvojvrstvovým obalom. Rigidná vonkajšia vrstva sa nazýva exina.
Vnútorná vrstva, ktorá je hlavným nositeľom antigénnych
štruktúr je intina.
V cytoplazme sa nachádzajú aj škrobové zrná, ktoré sú
pri niektorých rastlinách ako napr. trávy, významným zdrojom alergénov. Antigény intiny, ktoré sú veľmi ľahko extrahovateľné vodou, cez mikrokanály a póry unikajú z peľového
zrna. V tom spočíva ich schopnosť spôsobiť ochorenie. Peľové
zrno, ktoré dopadne na sliznicu dýchacích ciest napučí, obal
sa rozpadne a do dýchacích ciest sa uvoľní antigén. Obalové
vrstvy obsahujúce rôzne fermenty poškodzujú povrch sliznice dýchacích ciest a napomáhajú šíreniu alergénu.
Klimatické zmeny a alergie
Úzky vzťah je pozorovateľný medzi zmenou klímy v posledných desaťročiach a výskytom alergických ochorení. Zmeny
klímy spôsobili aj vyššie počty peľových zŕn v jarnom ob-
alergológ i a
dobí. Podľa WHO je tento počet dvojnásobný
v priebehu posledných troch desaťročí. Tento
fakt spôsobuje hlavne zvýšenú senzibilázáciu na peľové alergény. Vďaka miernejším zimám nastupuje kvitnutie bylín, tráv a drevín
oveľa skôr ako v minulosti a peľová sezóna sa
každým rokom predlžuje. Za posledných 30
rokov sa peľová sezóna predĺžila o 10 – 11 dní,
jar nastupuje v priemere o 6 dní skôr a jeseň
zase končí o 5 dní neskôr. Klimatické zmeny
majú široké dopady na ľudské zdravie.
Peľová informačná služba
mesiac
01 02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
ambrózia
palina
breza
jelša
trávy
lieska
raž
skorocel
tis
brest
vŕba
jaseň
topoľ
dub
borovica
repka
platan
šťavel
žihľava
lipa
bielolist
Peľová informačná služba je systém meracích
staníc v rámci siete Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ). Jednotlivé národné PIS úzko spolupracujú. Stanice vytvárajú vlastné peľové spravodajstvo pre
región a zároveň poskytujú výsledky do koordinačného centra v Banskej Bystrici. Toto
centrum spracováva týždenné výsledky celoštátneho spravodajstva. Zverejňujú sa hlavne prostredníctvom internetových stránok.
Národná centrála zasiela výsledky aj do európskej peľovej databázy so sídlom vo Viedni.
Alergológovia aj pacienti uvádzajú, že je dôležité, aby
vedeli, pokiaľ možno v dostatočnom časovom predstihu,
aké peľové zrná alergénov a v akom množstve sa nachádzajú v ovzduší daného územného celku. Pre alergológa majú
takéto údaje diagnostický aj preventívny význam. Diagnózu tak možno určiť rýchlejšie, pretože je možnosť porovnať
začiatok zdravotných ťažkostí, prípadne ich gradovanie,
s jednotlivými fenologickými fázami rastlín produkujúcich alergénny peľ a predovšetkým s dynamikou výskytu
príslušných peľových zŕn v ovzduší. Liečba je potom účinnejšia, nakoľko sa začne v časovom predstihu a nie v tom
čase, keď je v ovzduší gradácia peľových zŕn alebo vrchol
zdravotných ťažkostí pacienta. Je známe, že v prvom prípade stačia podstatne nižšie dávky liekov.
Peľový kalendár
Peľovú sezónu rozdeľujeme na tri časti. V skorom jarnom
období dominujú v ovzduší najmä alergénne druhy kríkov
a drevín, a to hlavne z čeľade brezovitých. V letnom období je významný pre alergikov peľ tráv, predovšetkým lipnicovitých. Záver leta a jeseň pociťujú ťažkosti hlavne ľudia
s precitlivenosťou na peľ burín. Z veľkého množstva burín,
ktoré sa na Slovensku vyskytujú, je významne alergizujúci
peľ paliny pravej (Artemisia vulgaris) a ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisifolia). Hlavne peľ ambrózie nadobúda čoraz väčší význam. Ide o burinu pôvodom z Ameriky,
ktorá bola zanesená do Európy a v posledných dekádach sa
navyše šíri z juhu na sever.
stredný výkvet
silný výkvet
­­­—
Peľový kalendár
Výskyt peľových alergénov v období rokov 2006-2012
Priebeh peľovej sezóny je v jednotlivých rokoch veľmi variabilný – závisí napr. od teploty, smeru vetra, búrkovej
činnosti.
Problematika polinóz, čiže alergických ochorení,
ktoré spôsobuje peľ, vystupuje čoraz nástojčivejšie do
popredia a upútava pozornosť špecialistov v rôznych
profesiách, lekárov – alergológov, botanikov – aeropalynológov, aj biochemikov zameraných na imunochémiu,
a tiež ekológov a urbanistov. Údaje z rôznych krajín uvádzajú, že týmto ochorením je postihnutá skoro pätina
ľudskej populácie. Alarmujúce sú dve skutočnosti: polinózy majú stále narastajúcu tendenciu a alergickými
ťažkosťami sú vo väčšej miere postihnutí mladí ľudia.
Rizikom pre rozvoj alergických ochorení sú tiež
faktory životného prostredia. Môžeme ich rozdeliť na
vnútorné: domácnosť, pracovné prostredie, materská
škola, škola a pod. a vonkajšie, to je okolité prostredie.
Prostredie ovplyvňuje naše zdravie v mnohých
smeroch. V dôsledku expozície fyzikálnym, chemickým
a biologickým faktorom, alebo prostredníctvom zmien
v našom organizme, ktoré sú reakciami na tieto faktory.
Každý rok je na svete trinásť miliónov úmrtí, za ktorými stoja environmentálne príčiny. Prevenciou a odstraňovaním rizika, ktoré predstavuje znečistené životné
prostredie, je možné znížiť tento počet o štyri milióny
životov ročne, prevažne v rozvojových krajinách a tiež
v prípade detí mladších ako 15 rokov.
2/2013 | bedeker zdrav ia 11
alergológ i a
Priedušková astma
­­­—
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
Odborne asthma bronchiale je chronickým zápalom dolných dýchacích ciest s účasťou buniek a pôsobkov
navodzujúcich zvýšenú vnímavosť a precitlivenosť (hyperreaktivitu) priedušiek na okolité prostredie
Aj keď je astma dedičná, nie každé dieťa narodené astmatikovi musí mať astmu. Pri postihnutí obidvoch rodičov
pravdepodobnosť vzniku alergií a astmy u dieťaťa stúpa.
Ochorenie zapríčiňuje porucha vo viacerých génoch, ale
jej prejavy závisia od kvality okolia, ktoré každý z nás
významne ovplyvňuje, preto astmu považujeme za civilizačnú chorobu. Už počas vývoja plodu v tele matky má
negatívny vplyv fajčenie, alebo pobyt gravidnej ženy vo fajčiarskom prostredí, nezdravý životný štýl, stres, či depresie. Po narodení sa pridružujú ďalšie negatívne faktory,
z ktorých najdôležitejšie je nedojčenie dieťaťa. To môže
spôsobiť, že matka neposkytne dôležité ochranné faktory
pre imunitu vyvíjajúceho sa potomka ešte predtým, než
ich získa sám.
Riziká rozvoja ochorenia
Riziko vzniku alergie významne zvyšuje príliš časté vynucovanie podávania antibiotík pri banálnych vírusových
infekciách, ktoré narušujú prirodzené vytváranie imunity, potláčajú prirodzenú bakteriálnu flóru v črevách a vo
vagíne. Riziko vzniku alergických ochorení a prieduškovej
astmy v prípade jedincov s genetickými vlohami zvyšuje
nadmerná, až „sterilná” hygiena, pri ktorej detský organizmus nemá šancu vytvoriť si vlastné ochranné mechanizmy
proti infekciám. Prehnaná starostlivosť môže viesť k nedostatku pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu. Prispieva tiež zariadenie domácností vytvárajúce podmienky pre
množenie roztočov a plesní, nedostatočné vetranie domácností a vysávanie kobercov i čalúneného nábytku v bytoch.
sa môžu objaviť kedykoľvek pri kontakte s vyvolávajúcimi
príčinami (spúšťačmi), ale najčastejšie bývajú v noci a nad
ránom pri prebudení. Cez deň ich môže provokovať aj bežná
fyzická námaha, napr. chôdza do schodov. Pacient nedokáže vzduch vydýchnuť von z pľúc a aby prekonal zhoršenú
priechodnosť (obštrukciu) dýchacích ciest, zostáva viac
v nádychu (v inspirácii). Jeho hrudník je potom aj pri pokojnom dýchaní nadmerne nafúknutý (hyperinflácia). Zvýšená námaha pri dýchaní a hyperinflácia umocňujú pocit
dusenia (dýchavicu).
Hoci je bezprostrednou príčinou astmatického záchvatu kŕč (spazmus) hladkých svalov priedušiek, v liečbe nie sú
postačujúce iba uvoľňujúce lieky (bronchodilatanciá). Dnes
vieme, že tieto lieky iba rozširujú priedušky, ale samotný
zápal pri astme dlhodobo neliečia. Na zúženom priesvite
priedušiek sa okrem stiahnutých hladkých svalov podieľa
opuch sliznice a zvýšená produkcia väzkého hlienu, ktorý
priedušky upcháva. Príčinou je precitlivenosť organizmu
voči rôznym podnetom (pele a iné alergény, infekcia, vlhko,
chlad, výfukové plyny, cigaretový dym), ktoré zápal spúšťajú. Liečba astmatikov je preto podmienená potlačením
zápalu s takou kontrolou stavu, pri ktorých nie sú potrebné
takzvané úľavové lieky, alebo ich použitie je iba minimálne.
Inhalačná liečba
Základom liečby prieduškovej astmy je inhalačná liečba, pri ktorej
sa lieky pomocou prenosných inhalačných aplikátorov, vdychujú cez ústnu dutinu a nosohltan priamo do priedušiek.
Viac sa o manažmente ochorenia a inhalačnej liečbe či použití uvoľňujúcich prípravkov dozviete v článku Moja astma.
Zápal, spazmus, dýchavica
Zápal súvisiaci s astmou sa výrazne líši od zápalu pri infekčných chorobách a preto má aj rozdielny spôsob liečby.
Neliečený, alebo nedostatočne liečený astmatik trpí na dramatické, záchvatovité sťaženie dýchania, ale medzi jednotlivými záchvatmi kašľa, dýchavice a piskotmi spočiatku
nemusí mať žiadne ťažkosti. Ak sa však ochorenie nedostatočne lieči, poškodzovanie priedušiek postupuje až k trvalým zmenám, k zhoršeniu priechodnosti dýchacích ciest, k
pocitu nedostatku vzduchu až k dychovej tiesni. Záchvaty
12 bedeker zdrav ia | 2/2013
Prvý májový utorok je už viac ako 15 rokov
venovaný Svetovému dňu astmatikov so
zvyčajným heslom „Dostaňme našu astmu pod
kontrolu“. Cieľom je zlepšiť starostlivosť
o pacientov s týmto ochorením a informovať,
že dobre liečený astmatik má šancu žiť
rovnako kvalitný život ako zdravý človek.
EFA supports pictorial and written content of poster information only
2/2013 | bedeker zdrav ia 13
P revencia
Prevencia proti alergiám
pohlcovačmi nadmernej vlhkosti
Ceresit STOP
Pravdepodobne dnes už nikoho neprekvapí informácia, že v našich bytoch
a domoch nežijeme sami. Okrem najbližších zdieľajú našu spoločnosť aj
nepozvaní nájomníci – kolónie plesní
a roztočov.
Nielenže neplatia nájom a ani sa
nijako nepodieľajú na udržovaní domácnosti, ale dokonca nám aj škodia.
Ich prítomnosť môže vyvolať celý rad
chorôb – alergie, bolesti hlavy, zápaly
dutín, astmu, choroby respiračného
systému, kožné ochorenia. Preto ťažko nájdeme dôvod, prečo s nimi naďalej
žiť pod jednou strechou. Avšak zbaviť sa
takýchto nežiaducich nájomníkov ani
náhodou nie je ľahké.
priveľmi „tesným“ zateplením dochádza vo viacerých prípadoch k opačnému efektu. Vzdušnej vlhkosti je v našich
bytoch zrazu viac, ako je zdravé. Nemá
kam uniknúť, a ak nezabezpečíme dostatočné vetranie, môže vyústiť až do
vzniku nebezpečných plesní.
Jedna rodina denne vyprodukuje
až 12 litrov vodnej pary počas takých
bežných aktivít, ako sú varenie, pranie,
kúpanie. Ak vlhkosť nemá kam uniknúť, sústreďuje sa v najchladnejších
miestach bytu, napríklad na oknách,
v nevykurovaných miestnostiach alebo
v zle zaizolovaných priestoroch. Podporuje tvorbu plesní, tmavých škvŕn na
stenách, ktoré môžu byť príčinou rozvoja alergií a iných zdravotných problémov (reumatizmus, problémy s kĺbmi).
Nadmerná vlhkosť škodí nielen zdraviu,
ale poškodzuje aj bytové zariadenie – tapety, nábytok, elektroniku, zapríčiňuje
koróziu kovových predmetov.
Stop vlhkosti
Máme pre vás riešenie. Pohlcovač Ceresit STOP VLHKOSTI 2v1 nadmernú
vlhkosť pohltí, optimalizuje relatívnu
vlhkosť vzduchy, čo zabraňuje vzniku plesní. Tým pomáha predchádzať
alergiám, astmatickým prejavom, za-pchatému nosu, podráždeniu kože
a ekzémom. Ultra absorpčné aktívne
kryštáliky pohlcujú nadmernú vlhkosť,
ktorá sa zhromažďuje v zásobníku prístroja v podobe roztoku.
Niekoľko faktov navyše
Celé roky sme sa stretávali v bežných
panelákových bytoch s problémom suchého vzduchu. Zvlhčiť sme sa ho snažili neraz nie práve najestetickejšími
zariadeniami na zvlhčovanie vzduchu.
Rekonštrukciami, výmenou okien, či až
14 bedeker zdrav ia | 2/2013
chádza v modrej vrstve tablety. Vďaka
nej sa pachy pohlcujú počas celej doby
trvanlivosti tablety. (*Redukcia pachov
bola laboratórne overená v decembri 2009.)
Manipulácia s prístrojom je veľmi jednoduchá, stačí do prístroja vložiť
absorpčnú tabletu a nechať ju pracovať.
Po spotrebovaní ju jednoducho nahradíte novou. Prístroj Ceresit Stop Vlhkosti
okrem optimalizáciu vzdušnej vlhkosti a zabezpečenia zdravšieho bývania
poskytuje aj bezpečnosť. Jeho súčasťou
je bezpečnostný systém proti vyliatiu
nahromadenej tekutiny. Netreba sa preto báť, že sa deti alebo domáci miláčik
mohli dostať do styku s nazhromaždenou tekutinou.
Ak už došlo k najhoršiemu!
V dôsledku nadmernej vlhkosti v miestnostiach a nedostatočným vetraním
vytvárame ideálne podmienky na
vznik plesní. Okrem toho, že to nie je
najestetickejší doplnok nášho interiéru, v mnohých prípadoch môže spôsobiť
zdravotné problémy. Ak už k takémuto
stavu došlo, je vhodné plesne odstrániť
pomocou prípravku Ceresitu Stop Plesni. Koncentrát sa aplikuje priamo na
postihnuté miesto a nechá sa pôsobiť.
Likvidácia plesne nie je len povrchová.
Prostriedok sa napenetruje do omietky
a tým zneškodní všetky zárodky plesní. Následným používaním pohlcovačov vlhkosti Ceresit Stop Vlhkosti preventívne pôsobíme proti vzniku novej
„plesnivej dekorácie“.
Stop zápachu
Patentovaná technológia účinne ne-utralizuje tiež pachy. Zápach neprekrýva, ale redukuje ho až o 70 %. Výsledky
sú preukázané vedeckými testami.*
Aktívna zložka pohlcujúca pachy sa na-
Ceresit Stop Systém
Pre váš zdravší domov!
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
www.stopvlhkosti.sk
Najčastejšie alergény
ElegantnÉ, hygienickÉ
a inovatÍvne rieŠenie
prinášajú
Alergia je prehnaná reakcia imunitného systému na látku, ktorá je telu
síce cudzia, ale bežne sa vyskytuje v okolitom prostredí. Látka, ktorá
vyvolá túto prehnanú reakciu sa nazýva alergén.
Imunitný systém má veľmi dobré vyvinutú pamäť. Ak látka, na ktorú už
organizmus už raz reagoval prehnane sa dostane do organizmu, ďalšia
reakcia je rovnako alebo ešte viac
prehnaná. Preto, ak niekto je alergický na peľ tráv, bude vždy reagovať
alergicky, ak sa s peľom dostane do
kontaktu. Samozrejme, ak nie je liečený. Alergia sa môže objaviť u človeka,
aj keď v rodine sa alergia nevyskytuje.
Existuje však aj dedične podmienená
alergia, ktorej hovoríme atopia. Je
to zdedená schopnosť reagovať alergicky. Pričom platí, že dieťa nemusí
reagovať alergicky presne na tú istú
látku ako rodič.
Výskyt alergie
Výskyt alergických ochorení stúpa
a blíži sa k 30 %. Výskyt je prevažne
rodinný. Ak trpí alergiou jeden rodič,
potom u dieťaťa je pravdepodobnosť
výskytu až do 30 %. Ak alergiou trpia
obaja rodičia, potom je pravdepodobnosť 60 %. Štatistiky ukazujú, že
chlapci sú postihnutí častejšie ako
dievčatá, avšak astma sa vyskytuje u mladých dievčat častejšie ako
u chlapcov. Prejavy alergie u detí,
ktorých rodičia trpia alergiou, sú výraznejšie ako u detí zdravých rodičov.
Na základe tohoto rozoznávame nasledovné skupiny alergénov.
Inhalačné (prítomné vo vzduchu)
peľ, prach, roztoče, plesne
Potravinové
Kravské mlieko, arašidy, sója, ryby,
kôrovce, med, mak, citrusové plody,
kivi, mango, broskyne, figy, ďatle, jahody, maliny, černice, orechy, mandle, pistácie, slnečnicové semienka,
zeler, hrach, fazuľa, paprika, reďkvička, paradajky, vanilka, škorica, karí
a iné cudzokrajné koreniny, vajíčka,
obilniny, surové zemiaky, južné ovocie, čokoláda, kakao. Ktorákoľvek
potravina môže vyvolať alergickú
reakciu, u detí však až 93 % sú alergie na kravské mlieko, vaječný bielok,
obilniny (hlavne pšenica) a arašidy.
Alergény domácich zvierat
Môžu byť prítomné v slinách (pes,
mačka, kôň, morča, škrečok), v moči
(mačka, pes, malé laboratórne zvierat),
v krvnom sére, v lupinách, kožných šupinách a vo výlučkoch (napr. holubov).
Najagresívnejšie pôsobia alergény mačiek, prudké reakcie vyvolávajú aj alergény koňa a malých hlodavcov.
Lieky
Najčastejšie alergény
Alergény sú látky bežne sa vyskytujúce okolo nás. U množstva ľudí
nevyvolávajú žiadne prejavy. Ak sa
však alergén dostane do kontaktu
s osobou, ktorej imunitný systém má
tendenciu reagovať prehnane, dochádza k alergickým prejavom.
Alergény rozdeľujeme podľa ich
štruktúry, podľa pôvodu, podľa miesta, akým sa dostávajú do organizmu.
Najčastejšie penicilín, alergia môže
vzniknúť na každý liek.
bezdotykový
odpadkový
kôš
bezdotykový
dávkovač
mydla
Hmyz: osa, včela, sršeň
Potraviny s nízkym rizikom alergie
cukety, uhorka, baklažán, mrkva,
melón, hlávkový šalát, špenát, pór,
kapusta, zemiaky, jablká, hrušky,
avokádo, čerešne, borievky, z obilnín ryža, proso, ovos, kukurica, hydinové
a králičie mäso.
a Vaša ordinácia aj domácnosť
bude čistá
Objednajte eŠte dnes!
Z D RAV IE
Zdravie bez doplatkov
Doplácate za lieky alebo za zdravotnícke pomôcky? Doplácate za stomatologickú starostlivosť? „Práve pre vás pripravila Union poisťovňa jedinečný produkt, s ktorým už netreba doplácať za svoje zdravie,“ hovorí Eva Madarásová
zo spoločnosti Union poisťovňa, a.s. a dopĺňa: „Produkt Zdravie bez doplatkov je určený pre všetkých ľudí, ktorí
predvídajú, že sa v budúcnosti môžu dostať do situácie, keď budú potrebovať zdravotnú starostlivosť, za ktorú treba doplácať. Možno ho chápať ako doplnok k verejnému zdravotnému poisteniu. Ak však niekto už trpí chronickým
ochorením, pri ktorom napríklad užíva lieky s doplatkom pacienta, na toto ochorenie sa poistenie nevzťahuje.“ V
nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako si možno „pripoistiť zdravie“ a vyhnúť sa zbytočným doplatkom.
Doplatky za lieky predpísané lekárom
Doplatky za lieky, ktoré vám predpíše
lekár a ktoré si vyberiete v lekárni na
lekársky predpis, sa pohybujú od zanedbateľných súm až po desiatky či stovky
eur. Z poistenia Zdravie bez doplatkov
vám Union poisťovňa preplatí doplatky
za lieky predpísané lekárom, na ktoré
čiastočne prispieva zdravotná poisťovňa.
Doplatok za zdravotnícke pomôcky
Patria sem napríklad pomôcky pre diabetikov, pre inkontinentných poistencov, zdravotné pančuchy a iné pomôcky
na kompresívnu liečbu, ortopedicko-protetické, rehabilitačné a kompenzačné pomôcky, okuliare a pomôcky
pre zrakovo a sluchovo postihnutých.
Na mnohé zdravotnícke pomôcky musí
pacient doplácať, pričom výška doplatkov je rôzna podľa druhu pomôcky.
Môže ísť o 10 či 20 eur, ale napríklad
za náročnejšie ortopedické pomôcky
či pomôcky pre sluchovo postihnutých
sa môže doplatok podľa druhu prístroja
vyšplhať až na 350 eur. Z poistenia Zdravie bez doplatkov vám Union poisťovňa
preplatí 80 % doplatku za predpísanú
zdravotnícku pomôcku.
Náklady za stomatologickú
zdravotnú starostlivosť
Zdravotná poisťovňa uhrádza len niektoré výkony a použitie štandardných
materiálov, navyše len v prípade, že
klient absolvoval včas preventívnu stomatologickú starostlivosť. Náklady za
zdravotnú starostlivosť, ktorú zdravotná
poisťovňa neuhrádza, si hradí pacient.
Z poistenia Zdravie bez doplatkov vám
Union poisťovňa náklady za poskytnutú
stomatologickú starostlivosť preplatí.
16 bedeker zdrav ia | 2/2013
Náklady za jednodňovú zdravotnú
starostlivosť (JZS)
Pri JZS nie je potrebný pobyt v nemocnici, chirurgické výkony sú šetrnejšie,
rany sa rýchlejšie hoja, pacient sa skôr
dostáva do pôvodnej kondície, eliminujú sa vedľajšie následky tradičnej
chirurgie a úplnej anestézie. Pri návšteve zariadenia JZS však musí pacient
uhradiť poplatok podľa cenníka poskytovateľa JZS podľa druhu poskytnutého výkonu. Napríklad pri artroskopii
ramenného kĺbu je tento poplatok vo
výške približne 450 eur. Z poistenia
Zdravie bez doplatkov vám Union poisťovňa preplatí náklady za JZS.
Náklady za nadštandardnú
nemocničnú izbu
Cena za nadštandardnú izbu je rôzna
podľa jednotlivých nemocníc, v priemere to je približne 25 eur na deň. Z poistenia Zdravie bez doplatkov vám Union
poisťovňa preplatí tento poplatok.
Náklady za vykonanie plastickej operácie
Ak vám po úraze alebo medicínskom
zákroku zostala jazva, ktorá vám prekáža z estetického hľadiska, môžete si
ju dať odstrániť, tento výkon však nie je
hradený zdravotnou poisťovňou. Z poistenia Zdravie bez doplatkov vám náklady za vykonanie plastickej chirurgie
preplatí Union poisťovňa.
Náklady za vystavenie lekárskej správy
Poplatok za vystavenie lekárskej správy napríklad za účelom vystavenia životného poistenia, ktorý ste v takom
prípade povinní uhradiť zdravotníckemu zariadeniu, vám preplatí Union
poisťovňa z poistenia Zdravie bez doplatkov.
Zvýšené náklady pri hospitalizácii
dieťaťa
Máte dieťa mladšie ako 10 rokov a potrebuje hospitalizáciu? Prítomnosť blízkej
osoby počas pobytu v nemocnici mu určite prospeje pri liečbe. Za hospitalizáciu sprievodcu dieťaťa si stanovuje nemocnica poplatok vo výške minimálne
tri eurá za deň, za celodennú stravu
približne sedem eur. Z poistenia Zdravie bez doplatkov vám Union poisťovňa
tento poplatok preplatí.
Cestovné náklady pri hospitalizácii
blízkej osoby
Váš blízky potrebuje hospitalizáciu
v nemocnici vzdialenej viac ako 50 km,
pretože si to vyžaduje jeho zdravotný
stav, t. j. bližšie sa nenachádza nemocnica, v ktorej sa dá riešiť jeho zdravotný problém? Chcete ho navštíviť, aby
ste mu spríjemnili pobyt v nemocnici,
s jeho návštevou vám však vzniknú zvýšené náklady na dopravu. Z poistenia
Zdravie bez doplatkov vám Union poisťovňa cestovné náklady preplatí.
Kompenzácia za chirurgický zákrok
Ak podstúpite chirurgický zákrok
(spojený s hospitalizáciou min. 2 dni),
Union poisťovňa vám vyplatí jednorazovú kompenzáciu na zmiernenie finančného dosahu vašej choroby či úrazu. Vyberte si balík podľa vášho želania.
Union poisťovňa uhradí poistné plnenie
do výšky poistnej sumy. Podmienkou
poistného plnenia je, aby zdravotná
starostlivosť bola poskytnutá na území Slovenska v dôsledku úrazu alebo
ochorenia, ktoré vznikli počas doby
poistenia. -PR-
Doplácate za lieky, zdravotnícke
pomôcky alebo u zubára?
A nebaví vás už stále doplácať?
Práve pre vás sme pripravili na Slovensku unikátny produkt, s ktorým už
nebudete doplácať za svoje zdravie. Z poistenia Zdravie bez doplatkov
vám Union poisťovňa, preplatí doplatky za lieky a zdravotnícke pomôcky
predpísané lekárom, náklady za stomatologickú, jednodňovú a nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a náklady spojené s vystavením lekárskej
správy či hospitalizácii dieťaťa, ktoré zdravotná poisťovňa neuhrádza
z verejného zdravotného poistenia.
Doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky...
Doplatky za lieky alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré vám predpíše lekár,
a ktoré si vyberiete v lekárni, sa pohybujú od zanedbateľných súm až po
desiatky či stovky eur. Na mnohé zdravotnícke pomôcky musí pacient
doplácať, pričom výška doplatkov je rôzna podľa druhu pomôcky; napríklad za jednoduchú ortézu na lakeť či členok dopláca pacient 10 – 20
eur náročnejšie ortopedické pomôcky môžu stáť až niekoľko sto eur. Ak
používate načúvaciu pomôcku, môže vás doplatok podľa druhu prístroja
stáť až 350 eur. Z poistenia Zdravie bez doplatkov vám Union poisťovňa preplatí 80 % doplatku za predpísanú zdravotnícku pomôcku. Patria
sem napríklad, pomôcky pre diabetikov, pomôcky pre inkontinentných
poistencov, zdravotné pančuchy, ortopedicko-protetické pomôcky, rehabilitačné pomôcky, okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a iné.
Z poistenia Zdravie bez doplatkov vám Union poisťovňa preplatí aj náklady za poskytnutú stomatologickú starostlivosť a ďalšie náklady, ktoré
uhradíte za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Máte na výber
Môžete si vybrať zo štyroch balíkov – Mini – v rámci ktorého je mesačné
poistné 3 eurá, alebo Štandard, ktorý okrem doplatkov za lieky kryje aj
doplatky za okuliare a optické pomôcky, za zdravotnícke pomôcky, náklady na stomatologickú starostlivosť, náklady za jednodňovú starostlivosť,
náklady za vystavenie lekárskej správy, zvýšené náklady pri hospitalizácii
dieťaťa, kompenzácia za chirurgický zákrok. Najširší je balík Plus, pre prípad úrazu si môžete uzatvoriť balík Risk.
Ak ste poistencom Union zdravotnej poisťovne a zaujalo vás poistenie
Zdravie bez doplatkov, viac informácii získate na zvýhodnenom čísle Zákazníckej linky 0850 111 211, alebo navštívte ktorékoľvek kontaktné
miesto Union poisťovne, a. s.
„Zdravie bez doplatkov“ – zdravotná
starostlivosť bez zvýšených nákladov
Vedeli ste, že poskytujeme produkt poistenia, v rámci ktorého si môžete
dať preplatiť náklady za:
Poplatok za jednodňovú zdravotnú starostlivosť - z poistenia Zdravie
bez doplatkov vám preplatíme náklady za úhradu poplatku za výkon JZS
podľa cenníka a druhu poskytnutého výkonu, ktorý ste hradili u poskytovateľa JZS.
Poplatok za nadštandardnú nemocničnú izbu - v prípade vašej hospitalizácie a ubytovania v nadštandardnej izbe vám z poistenia Zdravie
bez doplatkov tieto náklady preplatíme.
Kompenzácia za chirurgický zákrok - ak podstúpite chirurgický zákrok
(spojený s hospitalizáciou min. 2 dni), Union poisťovňa vám v rámci
poistenia Zdravie bez doplatkov vyplatí jednorázovú kompenzáciu na
zmiernenie finančného dosahu vašej choroby alebo úrazu.
Zvýšené náklady pri hospitalizácií dieťaťa - Máte hospitalizované dieťa
do 10 rokov? Chceli by ste byť s ním a pomáhať mu? Zaplatili ste poplatok
za ubytovanie a stravu? Z poistenia Zdravie bez doplatkov vám Union
poisťovňa poplatok preplatí.
V rámci poistenia Zdravie bez doplatkov máte možnosť využiť
doplatenie príspevku za lieky predpísané lekárom, doplatenie príspevku
za zdravotnícke pomôcky, preplatenie nákladov na stomatologickú
starostlivosť, úhradu nákladov za vykonanie plastickej operácie. Viac
informácií vám poskytneme na našich kontaktných miestach, na webovej
stránke www.union.sk, Zákazníckej linke alebo prostredníctvom našich
obchodných zástupcov.
• tel.: 0850 111 211 • www.union.sk
2/2013 | bedeker zdrav ia 17
Člen skupiny Achmea
medic ína
Enzymatická liečba
– účinná pomoc po stomatologických
zákrokoch
Takmer po každom väčšom stomatologickom zákroku, či už ide o vytrhnutie zubov múdrosti, resekciu alebo nasadenie
zubných implantátov, reaguje organizmus zápalom, opuchom a bolesťou.
Významným pomocníkom pri liečbe
akéhokoľvek zápalového procesu a následne pri hojení sú enzýmy. Práve liečba enzýmami dokáže obmedziť vznik
opuchov a ich vstrebávanie, zmierňuje
bolesť a urýchľuje hojenie. Môže tiež
pomôcť aj pri iných zápaloch v ústnej
dutine, ako sú afty na slizniciach či zápaly ďasien.
Nie je enzým ako enzým
Enzýmy sú biologické katalyzátory
prirodzene prítomné v ľudskom organizme v počte niekoľko tisíc druhov.
Každý z nich pôsobí určitým spôsobom na určitú látku. Pri systémovej
enzýmovej terapii sa využíva unikátna
zmes enzýmov v presne stanovenom
množstve, ktoré má svoj význam. Pokiaľ ide o zápalové procesy prebiehajúce v ústnej dutine napríklad po
spomenutej extrakcii zubov, alebo aj
akomkoľvek inom zápale, zohráva dôležitú úlohu živočíšny enzým trypsín
s výrazným protizápalovým účinkom.
A samozrejme aj správne fungujúca
imunita. Niektoré enzýmy, prítomné v
ľudskom organizme sú režisérmi imunitného systému – modulujú a riadia
jeho správne fungovanie a udržiavajú
imunitný systém v zdravej rovnováhe.
Ak je však imunita oslabená, môžeme
podporiť jej činnosť dodaním podobných enzýmov zvonka. Na rozdiel od
iných liekov nezasahuje enzymatická
terapia proti prejavom alebo pôvod18 bedeker zdrav ia | 2/2013
com určitého ochorenia. Mobilizuje
imunitný systém, aby sa s hrozbou
ochorenia, či napríklad zápalom, vyrovnal sám.
Potvrdené klinickými štúdiami
Účinnosť enzýmovej terapie na zápaly
sprevádzajúce rôzne ochorenia sa v posledných rokoch skúmala vo viacerých
klinických štúdiách. Liečba enzýmami
sa uplatňuje ako podporná terapia pri
liečbe antibiotikami, pri chronických
zápaloch od mandlí cez prostatu až po
žily či reumatoidnú artritídu. Vo všetkých týchto prípadoch bola potvrdená
jej účinnosť. V klinickej štúdii uskutočnenej v Rakúsku sa skúmal účinok
enzýmovej terapie na liečbu zápalu po
stomatologickom zákroku. Výsledky
potvrdili výrazne rýchlejší ústup zápalu v porovnaní s kontrolnou skupinou
pacientov užívajúcich placebo. Podpornú enzymatickú terapiu užívalo
80 pacientov, ktorým chirurgicky odstraňovali neprerezaný zub múdrosti
v dolnej čeľusti. Pacienti začali s užívaním enzymatickej terapie dva dni pred
plánovaným zákrokom a pokračovali
v ňom do siedmeho dňa po operácii.
Takmer v 90 percentách prípadov bola
podporná liečba úspešná. Už od prvého dňa po zákroku bolo zaznamenané
zmiernenie všetkých zvyčajných sprievodných komplikácií, ako je zdurenie,
hematómy, opuchy prestupujúce na jazyk a horné dýchacie cesty či ťažkosti
s prehĺtaním. Pozitívne účinky terapie
na rýchlejší ústup zápalov podporili aj
laboratórne výsledky. Podobne dobré
výsledky boli zaznamenané aj na stomatologických pracoviskách v Českej
republike. Enzymatickú terapiu užívali pacienti po resekcii zubov múdrosti,
po resekcii koreňového hrotu zuba či
po nasadení implantátov. Takmer všetci pacienti zaznamenali zmiernenie
pooperačných bolestí, zmenšenie opuchov a tiež to, že sa im rany hojili bez
komplikácií.
Na čo všetko?
Okrem spomenutých stomatologických zákrokov sa terapia enzýmami
uplatňuje aj pri liečbe celého spektra
ďalších zápalových procesov v ústnej
dutine. Má svoj význam pri liečbe akútnych či chronických a tiež opakujúcich
sa zápalov sprevádzajúcich také ochorenie, ako je paradentóza, pri liečbe
zápalov prebiehajúcich na slizniciach
v ústnej dutine, už spomenutých aftoch či abscesoch. Odporúča sa tiež na
zmiernenie zápalových komplikácií
po ožarovaní v oblasti hlavy a krku,
pri reumatickom ochorení čeľustného kĺbu alebo lymfedémoch v oblasti
hlavy a krku. Jednoducho všade tam,
kde je potrebné liečiť zápalový proces.
Dobrou správou tiež je, že účinok enzymatickej terapie pretrváva aj po jej
skončení.
—red—
Nebojte sa zákroku
u zubného lekára!
Liek Wobenzym®
•pomáha proti opuchom
•urýchľ uje hojenie
Viac na www.wobenzym.sk
po zákroku
•obmedzuje bolesť
Účinná pomoc po stomatologických zákrokoch
Enzýmy, ktoré obsahuje liek Wobenzym, urýchľujú vstrebávanie opuchov, krvných výronov a podliatin, čím zmierňujú aj bolesť. Použitie Wobenzymu skracuje dobu hojenia rán a obmedzuje výskyt niektorých komplikácií po zákroku, napr. s hnisaním rany. Najlepší účinok dosiahneme, ak začneme užívať Wobenzym čo najskôr po zákroku.
Nie je enzým ako enzým
Liek Wobenzym obsahuje unikátnu zmes enzýmov, ktorých účinnosť je overená rozsiahlym vedeckým výskumom, radou kontrolovaných klinických
štúdií a viac než 40 ročnou liečebnou praxou. Účinok iných enzýmových zmesí môže byť celkom odlišný. K liečbe vždy používajte liek, nie enzýmové
doplnky stravy, ktoré nie sú k liečbe určené.
Vhodný pri chirurgických výkonoch, trhaní zubov, resekciách, opuchoch ďasien, extrakciách zubov múdrosti a.i.
Wobenzym je tradičným liekom z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.2/2013 | bedeker zdrav ia 19
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila, www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723 175
Inzercia
Nové lieky ponúkajú nádej
pre ženy s rakovinou prsníka
Rakovina prsníka sa nevyhýba ani ženám, ktoré poctivo pristupujú k prevencii. Ročne na Slovensku pribúda 1 600 až
1 800 žien s touto chorobou, najviac vo veku 40 až 60 rokov. V boji s rakovinou prsníka je však moderná medicína stále
úspešnejšia vďaka inovatívnym liekom. Farmaceutická spoločnosť Novartis patrí k lídrom v boji s touto chorobou.
Európska lieková komisia v minulom roku zaregistrovala spoločnosti Novartis nový liek na liečbu pokročilého štádia
rakoviny prsníka, tým pádom je registrovaný aj na Slovensku, a práve prebieha jeho kategorizácia na ministerstve zdravotníctva. David Maier, riaditeľ onkologickej divízie spoločnosti Novartis na Slovensku však tvrdí, že už dnes je možná
liečba aj na Slovensku.
—Európska lieková komisia schválila nový liek
od spoločnosti Novartis na liečbu pokročilého štádia
rakoviny prsníka. V čom je výnimočný?
Niektoré medzinárodné medicínske autority sa vyjadrili, že ide o najvýznamnejší pokrok pri liečbe pokročilého
karcinómu prsníka od zavedenia inhibítorov aromatázy
pred viac ako 15 rokmi. Napriek prevencii a podchyteniu
liečby rakoviny prsníka v ranných štádiách sa niektoré
nádory dostávajú až do pokročilého štádia. Metastatický nádor prsníka je pritom najvážnejšia forma choroby.
Počas klinických štúdií sme však zistili, že liečba pacientok s pokročilým štádiom rakoviny prsníka naším
liekom spolu s podávaním inhibítora aromatázy viac
ako dvojnásobne predĺžila dobu bez ďalšieho rastu nádoru, ako keď sa pacientky liečili len podávaním inhibítora aromatázy.
—Liek ešte neprešiel kategorizačnou komisiou.
Je napriek tomu možné podávať ho už dnes aj u nás
pri liečbe pokročilého štádia rakoviny prsníka?
Tak, ako aj pri iných liekoch, aj v tomto prípade platí,
že ošetrujúci lekár môže požiadať zdravotnú poisťovňu
20 bedeker zdrav ia | 2/2013
120368
—Kedy bude liek dostupný aj pre slovenské pacientky?
Liek je na Slovensku plne hradený pri liečbe iných druhov rakoviny, napríklad pri diagnóze karcinómu obličky. Spoločnosť Novartis v priebehu tohto roka požiadala kategorizačnú komisiu ministerstva zdravotníctva
o kategorizáciu lieku aj pre pacientky s karcinómom
prsníka v pokročilom štádiu. Veríme, že na konci tohto roka by mohol byť liek plne hradený aj pre pacientky
s touto diagnózou.
Novartis Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
Novartis Slovakia s.r.o.
oncology-035/09/2012
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
o výnimku a preplatenie najmodernejšej liečby. Liek vo
forme tabliet bol zaregistrovaný v USA aj Európskou komisiou a spĺňa tak všetky najprísnejšie štandardy. Rozhodnutie Európskej komisie nadväzuje na kladné stanovisko prijaté Výborom pre lieky a vzťahuje sa na všetkých
27 členských štátov EÚ, Island aj Nórsko.
—Vývoj a výskum sú mimoriadne finančne náročné,
existuje neustály tlak na znižovanie cien liekov.
Pracuje Novartis napriek kríze na vývoji ďalších liekov?
Novartis je spoločnosť, ktorá podľa Európskej liekovej
agentúry (EMEA) a amerického Úradu pre lieky a potraviny (FDA) mala v rokoch 2000 – 2010 najviac registrovaných nových molekúl spomedzi všetkých farmaceutických spoločností. V najbližších piatich rokoch by sme
mali zaregistrovať vyše 20 nových molekúl respektíve
indikácií. Máme aj najviac nových projektov vo vývoji,
celkovo 140. Novartis je lídrom aj v oblasti vývoja liekov na zriedkavé ochorenia. V súčasnosti je na trhu viac
ako tucet našich liekov určených pre pacientov s týmito
ochoreniami. Okrem toho, viac ako 60 našich molekúl
v predklinickom alebo klinickom vývoji získalo označenie vhodnosti pre zriedkavé ochorenia. Žiaľ, trvá roky,
kým lekári, vedci a farmaceuti pochopia mechanizmus
spustenia a priebehu ochorenia a vyvinú a klinicky
otestujú nový liek. V priemere je to viac ako desať rokov
sústredenej práce, ktorá si vyžaduje investície vo výške
takmer dve miliardy dolárov.
— Chystáte v tomto roku aj ďalšie nové lieky pre
slovenských onkologických pacientov?
Spoločnosť Novartis má jedno z najširších portfólií liekov
z viacerých terapeutických oblastí, ale tými kľúčovými
sú oblasti primárnej a špeciálnej starostlivosti a onkológia. Výskum a vývoj v spoločnosti Novartis je založený na
sledovaní vedeckého pokroku a riešení nenaplnených potrieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. Verím, že je na-
šou morálnou povinnosťou urobiť pre pacientov všetko,
čo je v našich silách, bez ohľadu na zriedkavosť ich ochorenia. V roku 2013 prinesieme v rámci onkológie niekoľko
noviniek. Najočakávanejšou je liek určený na liečbu myelofibrózy. Ide o ochorenie, pri ktorom dochádza k bujneniu abnormálnych kmeňových buniek kostnej drene,
čo vedie k fibróze, alebo k nahradeniu kostnej drene kolagénovými tkanivovými vláknami. Liečba myelofibrózy
je v súčasnosti veľmi komplikovaná a momentálne je náš
liek jediný, ktorý bol schválený na liečbu tohto zriedkavého ochorenia.
—Venuje sa Novartis aj výskumu a vývoju liekov
na zriedkavé ochorenia?
Pre firmy je veľmi nákladné vyvíjať lieky pre úzke skupiny pacientov. Zároveň ich diagnostika je často veľmi
zložitá, pretože existuje viac ako 6 000 rôznych zriedkavých chorôb. Naše priority v oblasti výskumu však nie
sú determinované potenciálom veľkosti trhu. Novartis
zriadil špeciálny Inštitút pre biomedicínsky výskum
(NIBR), ktorý sa okrem iného zameriava aj na vývoj a výskum v oblasti zriedkavých ochorení, kde neexistuje
adekvátna liečba. Veríme, že budúcnosť liekov je ukrytá
v biotechnológiách a liekoch ušitých na mieru pre konkrétnych pacientov. Pred deviatimi rokmi sme pacientom na Slovensku priniesli výnimočný liek na liečbu
chronickej myelocytovej leukémie. Vďaka tomuto lieku
žije až 90 % pacientov kvalitnejší a predovšetkým dlhší
život. Poskytujeme tiež liek, ktorý môže zmenšiť mozgové nádory a nádory obličiek spôsobené tzv. komplexom tuberóznej sklerózy či liek, ktorým je možné liečiť
Cushingovu chorobu zapríčinenú tumorom hypofýzy.
Liečime aj gastrointestinálne stromálne tumory (GIST),
gastroenteropankreatické neuroendokrinné nádory
a akromegáliu.
Spoločnosť Novartis Slovakia je lídrom v oblasti vývoja a uvádzania inovatívnych originálnych
liekov a dostupných kvalitných generických liekov. Pod názvom Novartis Slovakia pôsobí
spoločnosŤ na Slovensku od roku 1996. Lieky z jej portfólia však pomáhajú pacientom na Slovensku
už viac ako 40 rokov, a to prostredníctvom spoločností Sandoz a Alcon. Novartis Slovakia
vyvíja a dodáva lieky z oblasti všeobecnej medicíny a onkológie, starostlivosti o zrak (Alcon),
voľnopredajných liekov, vakcín a diagnostiky, ako aj kvalitné generiká (Sandoz). Spoločnosť sa
okrem vývoja inovatívnych originálnych liekov, predaja dostupných kvalitných generických liekov
a informovania lekárov a lekárnikov o nových diagnostických a liečebných postupoch, venuje aj
podpore pacientskych organizácií a hľadaniu riešení globálnych výziev v oblasti zdravotníctva,
napríklad prostredníctvom Novartis Malaria Initiative.
22 bedeker zdrav ia | 2/2013
rubrik a
Nepočujúcim deťom
sa musíme venovať ihneď
Ak sa v rodine narodí nepočujúce dieťa, treba konať
hneď a dieťatku sa špeciálne venovať. Pri rozvoji reči
a intelektových schopností je obzvlášť dôležité obdobie
do troch rokov. Ak starostlivosť zanedbáme, môže sa
mu zabrzdiť rečový vývoj a dieťa možno nikdy nebude
schopné plnohodnotne komunikovať. Pomáhajú aj
mobilní pedagógovia.
Jednou z prvých mobilných pedagogičiek na
Slovensku je Martina Rzymanová. Výhodou
takejto terénnej práce je, že pracuje s nepočujúcimi deťmi v ich domácom prostredí a začleňuje tak do výučby aj ich rodičov a súrodencov.
Martinini starí rodičia sú obaja Nepočujúci,
a tak od malička vyrastala v tejto komunite
a naučila sa od nich aj posunkový jazyk. V starostlivosti má rodinu s 2,5-ročným Brunkom
s praktickou hluchotou a kochleárnym implantátom v Spišskej Novej Vsi a 4,5 ročného Samka
z Ružomberka, ktorému sluchové postihnutie
diagnostikovali až v troch rokoch.
Je veľký rozdiel pracovať priamo v rodine,
kde dieťa žije?
Mnohé veci, ktoré by som sa v prostredí poradne snažila dlho zisťovať, dieťa doma prirodzene robí a skôr prijíma nové veci. Dieťa, ani jeho
rodičia, nie sú unavení z cesty, čas návštevy
je prispôsobený ich potrebám. Ako mobilný
pedagóg sa snažím nemeniť systém v rodine,
naopak, rešpektujem ho.
Ako vyzerá vaša práca v praxi?
Do rodiny prichádzam s veľkou taškou pomôcok a hračiek. Hry sú zamerané na rozvoj
sluchových, rečových, komunikačných, ale aj
motorických a rozumových schopností dieťaťa. Na stimuláciu zvyškov sluchu využívam hudobné nástroje, ale aj zvuky z bežného života.
Zo začiatku vyberám výrazne odlišné zvuky
a dieťa upozorňujem na niektoré jeho kvality
ako rýchle a pomalé či vysoké a nízke. Spájame ich vždy s nejakým zvieratkom, činnosťou
– zajac je rýchly, slimák je pomalý, maco robí
brum a vtáčik pi. Dieťa sa tak učí upriamovať
svoju pozornosť na zvuky, ktorým predtým
nevenovalo pozornosť a jeho sluchové schopnosti sa zlepšujú. Táto metóda je veľmi účinná,
s mnohými deťmi sa postupne dostaneme až
k rozlišovaniu viet a porozumeniu celých rozhovorov. Samozrejme, učím zároveň rodičov,
ako môžu každý deň stimulovať sluch a komunikačné zručnosti svojich detí.
Čo je dôležité pre dosiahnutie výsledkov?
Žiadny pokrok by nebol možný bez aktívnych
rodičov. Dôležité je učiť sa s deťmi hrou v prirodzených situáciách, no poznať aj ich mieru
a nepreťažovať ich.
Je dôležité, aby sa učili posunkovať aj rodičia?
Dieťa v ranom veku ešte nevie hovorenú reč
používať, preto je veľmi potrebné využívať
gestá, detské a prirodzené posunky alebo
posunkový jazyk. Aj v prirodzenom vývine reči
používame detské posunky pred vyslovením
slov. Keď začne dieťa používať slová, od posunkov prirodzene upustí.
Čo sa musia rodičia naučiť pri komunikácii
s dieťaťom?
Musia hovoriť na úrovni očí dieťaťa, upozorniť
ho, že s ním budú hovoriť dotknutím rúčky alebo sa postaviť pred neho. Počas rozhovoru by
mali udržiavať očný kontakt, sledovať záujem
dieťaťa a týmto smerom viesť komunikáciu.
Môžu napodobňovať jeho zvukové prejavy.
Rodičov podporujem v tom, aby reagovali na
každý verbálny i neverbálny pokus o komunikáciu. Tak si podľa mňa dieťa najrýchlejšie
uvedomí, čo je to komunikácia – interakcia.
Aké máte výsledky – čo sa podarilo, s čím sa
pasujete?
Zatiaľ sa nám v oboch rodinách darí. Obaja
chlapci napredujú každý svojím tempom, hlav-ne vďaka svojim skvelým rodinám.
Rodina Nováková zo Spišskej Novej Vsi túto pomoc
veľmi oceňuje: „Mali sme veľké šťastie, že do našej
rodiny prišla práve táto ‚už naša‘ mladá usmievavá odborníčka, ktorá nás nielen stále povzbudzuje,
ale ukazuje nám možnosti, ako pracovať s naším
synom. Správanie Brunka sa zmenilo k lepšiemu.
Sme práve v období vzdoru a veľmi pozitívne na
neho vplýva práve to, že mobilný pedagóg príde za
ním domov a nie je stresovaný cudzím prostredím.
Učenie nevníma ako učenie, ale ako zábavu a hru.
Myslím si, že je veľmi rád, že ho niekto stále učí
a ukazuje mu niečo nové.“
Program Mobilný pedagóg uviedol na Slovensku po prvýkrát minulý rok Telekom prostredníctvom Nadačného
fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Aktuálne sa o rodiny s nepočujúcimi deťmi stará 12 mobilných pedagógov.
2/2013 | bedeker zdrav ia 23
Donna Williams, Discovery
dných umeleckých výstavách spoločnosti Mentally Ill Inc.
hnutí chorobami, ktorých prevencii a liečbe sa venujeme.
Tému prináša
Schizofrénia
a jej liečba
—
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.,
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
Schizofrénia je závažná psychická porucha, ktorou trpí asi 1 % populácie staršej ako 18 rokov. Termín znamená v preklade rozdelenie (schisis) duše či mysle (phrein). Často sa to nesprávne interpretuje ako rozdvojenie osobnosti.
Pri schizofrénii však skôr nachádzame nedostatočnú
spoluprácu a koordináciu medzi jednotlivými psychickými funkciami, čím je ovplyvnená celá osobnosť. Napríklad
citové prežívanie (emócie) nie je v súlade so spoločenskou
situáciou a očakávaniami, človek so schizofréniou nedostatočne emocionálne reaguje na podnety z okolia a pre
iných ľudí môžu byť jeho reakcie ťažko čitateľné
Psychotická porucha
To, ako schizofrénia „vyzerá“, sa všeobecne opisuje veľmi
problematicky, pretože prejavy každého jedinca sú veľmi
variabilné a závisia od osobnosti (povahy) človeka pred
ochorením, od vzdelania, rodinného zázemia, od závažnosti a typu ochorenia.
Ochorenie patrí medzi tzv. psychotické poruchy. Základnou charakteristikou psychózy je hlboké narušenie
vnímania, myslenia a vonkajších prejavov – konania. Medzi typické poruchy vnímania patria halucinácie, najčastejšie sluchové. Pacient môže opisovať hlasy, ktoré komentujú jeho správanie alebo mu dávajú príkazy, rozprávajú sa
o ňom. Nezriedka sú to len útržky viet, ktoré nevie dobre
reprodukovať a často ich opisuje ako „hlasy v hlave“.
V myslení sa najčastejšie vyskytujú paranoidné bludy
(presvedčenie o prenasledovaní, poškodzovaní či kontrolovaní) a myslenie je narušené aj v štruktúre a logickej výstavbe – reč sa môže stať ťažko zrozumiteľnou, rozpadnutou, okolie môže mať problém s pochopením zmyslu toho,
čo chce postihnutý povedať. Konanie môže byť narušené
pod vplyvom uvedených porúch, postihnutý si napríklad
zapcháva uši, pretože ho obťažujú slová, obalí sa alobalom,
aby sa chránil pred nebezpečným žiarením. Ďalším typickým znakom je tzv. autizmus (termín známy skôr z diagnózy detského autizmu, čo je však samostatná porucha či
24 bedeker zdrav ia | 2/2013
diagnóza). Autizmus sa prejavuje pohrúžením do vlastného sveta, malým záujmom o komunikáciu s okolím.
Tieto základné prejavy sa môžu kombinovať do nespočetného množstva individuálnych obrazov a tak môžeme
vidieť pacienta so schizofréniou, ktorý je veľmi nepokojný
až agresívny, a na druhej strane pacienta, ktorý je pohrúžený do seba, nekomunikuje, zanedbáva hygienu, riadne
sa nestravuje. Veľmi špecifickou formou je tzv. katatónna
schizofrénia, kedy je narušená pohybová aktivita a konanie až do tej miery, že pacient nadlho zotrváva vo zvláštnych polohách (má napríklad zdvihnutú hlavu nad lôžkom), alebo bez prestania vykonáva tie isté úkony. Ak sú
podobné prejavy veľmi intenzívne, dostáva sa do priameho
ohrozenia života, pretože neprijíma potravu ani tekutiny.
Typický nástup ochorenia
Obvyklý začiatok ochorenia je na konci obdobia dospievania a v mladom dospelom veku. Najčastejšie sa pacienti pre
svoju poruchu dostanú do lekárskej starostlivosti vo veku
23 až 25 rokov. No už niekoľko rokov predtým sa môžu vyskytovať prejavy, ktoré spätne svedčia o rozvoji ochorenia.
Je to predovšetkým zmena, ktorú príbuzní opisujú ako
zmena „povahy“. Napríklad zo spoločenského mladíka so
záujmom o šport sa stáva samotár, ktorý obmedzuje kontakty a bez vysvetlenia, na prekvapenie všetkých, končí so
športom. Odmieta sa stretávať s priateľmi, pôsobí „čudne“
a vzbudzuje nepríjemnú pozornosť svojimi neobvyklými
reakciami. Inokedy sa ochorenie prejaví akútne – v priebehu niekoľkých dní začne mladá žena tvrdiť, že je kontrolovaná procesorom, ktorý má umiestnený v hlave, obráti sa
na políciu, obviní príbuzných, že spolupracujú s tajnými
službami, zamyká vchodové dvere aj cez deň, nevyťahuje
rolety.
Príčiny vzniku
Príčiny schizofrénie sa doteraz nepodarilo plne objasniť.
Je to komplexné ochorenie, ktoré postihuje celú osobnosť
a asi neexistuje jediný, jednoznačný faktor, ktorý by schizofréniu vyvolával. Najväčší podiel na jej vzniku majú genetické faktory. Na tom sa podieľa z istej časti samotná
dedičnosť, ale z väčšej časti zmena genetickej informácie,
ktorú môže spôsobovať veľa doteraz neznámych faktorov.
Spomínali sme, že výskyt schizofrénie medzi dospelými je
približne 1 %. Pokiaľ jeden z rodičov trpí schizofréniou, potom je štatistická pravdepodobnosť, že jeho potomok bude
mať zhodné ochorenie približne 12 %. O tom, že výskyt
schizofrénie nie je osudovo daný génmi získanými od rodičov, svedčí aj skutočnosť, že rozvinutie ochorenia v prípade oboch jednovajcových dvojčiat (majú spoločný základný
dopamín na povrchu mozgových buniek viaže (receptory)
a zníži sa tak signál, ktorý je dopamínom sprostredkovaný. V ostatnom desaťročí sa do praxe dostali viaceré lieky z novej generácie antipsychotík, nazývajú sa atypické
antipsychotiká alebo antipsychotiká druhej generácie. Po
stanovení diagnózy má prebiehať liečba antipsychotikami
minimálne dva roky. To však naráža na problém. Okrem
prirodzenej nechuti k užívaniu liekov si ľudia so schizofréniou často neuvedomujú alebo nechcú prijať skutočnosť,
že majú nejaké príznaky psychického ochorenia. Antipsychotiká môžu taktiež spôsobovať nežiaduce účinky. Blokovanie účinku dopamínu sa môže prejavovať príznakmi
podobnými parkinsonizmu, môže zvyšovať hladinu hormónu prolaktínu, niektorí pacienti pri liečbe priberajú
na hmotnosti. Je veľmi dôležité, aby pacient v spolupráci
s lekárom o týchto problémoch diskutoval a aby sa využívali možnosti cieleného vzdelávania pacienta i príbuzných
o ochorení a liečbe.
Injekčné antipsychotiká
genetický materiál) sa vyskytuje len v polovici prípadov.
Medzi faktory prostredia, ktoré prispievajú k vzniku schizofrénie, patria vyšší vek otca, pôrodné a popôrodné komplikácie, infekcie matky počas ťarchavosti a pôrod v určitých mesiacoch roka.
Liečba antipsychotikami
Schizofrénia je v prevažnej väčšine prípadov chronické
ochorenie. Základom liečby je medikamentózna liečba.
Používa sa skupina liekov, ktoré označujeme ako antipsychotiká (predtým neuroleptiká). Ich pôsobenie je založené
na ovplyvnení prenášača nervových signálov, ktorý sa nazýva dopamín. Antipsychotiká obsadia miesta, na ktoré sa
26 bedeker zdrav ia | 2/2013
V posledných rokoch sú aj novšie lieky dostupné vo forme
injekcií, ktoré majú dlhodobú účinnosť – dva týždne až mesiac (v staršej terminológii depotné lieky, novšie sa používa
termín injekčné antipsychotikum s dlhodobým účinkom).
Podávaním týchto injekcií sa zabezpečí stabilná dávka lieku a eliminuje sa nepravidelné užívanie alebo neužívanie
liekov. Prvým z atypických antipsychotík s dlhodobým
účinkom bola účinná látka risperidón, pri ktorej bol určený interval podávania každé dva týždne. Ďalším atypickým antipsychotikom v injekciách s dlhodobým účinkom
je olanzapín. V závislosti od veľkosti dávky ho možno podávať každé dva týždne alebo len raz za mesiac. Ostatným
dostupným atypickým antipsychotikom v injekciách s dlhodobým účinkom je paliperidón. Liek je pripravený tak,
že sa môže podávať do deltového svalu (horná časť ramena)
alebo do sedacieho svalu. Prvé dve dávky paliperidónu s odstupom ôsmich dní sa však vždy podávajú práve do deltového svalu. To zabezpečí, že hneď od začiatku podávania sa
dosiahne účinná hladina lieku a nie je nutné užívať zároveň liek v tabletách. Potom už nasleduje podávanie injekcií
v intervale raz za mesiac. Sám pacient/pacientka si môžu
po dohode s lekárom zvoliť miesto podávania ďalších injekcií. Podľa prieskumov sa v niektorých krajinách značná
časť pacientov rozhoduje práve pre podávanie do ramena.
Dôvodom je pohodlnosť aplikácie i pocit lepšieho komfortu
bez narušenia intimity.
Liečba antipsychotikami, možnosť zapájať sa do rôznych podporných aktivít (napríklad činnosti organizácií,
ktoré združuje Liga pre duševné zdravie) možnosť parciálnej hospitalizácie v denných sanatóriách a, ak je to potrebné, psychoterapeutická starostlivosť, umožňujú ľuďom so
schizofréniou prežiť život bez zbytočných relapsov (návrat
akútnej fázy ochorenia) a hospitalizácií.
Flector EP Gél
Flector® EP Náplasť
®
,
TNUTIA OV,
R
V
D
O
P
AL
UTIA SV V
N
H
A
I
T
NA
A VÄZÍ
H
C
A
I
L
Š
I KĹBOV
BOLEST BTICE
A CHR
VÉ
ŠPORTO IA
EN
PORAN
VÉ
ZÁPALO TÍVNE
NERA
A DEGE RENIA
OCHO
ÚRAZY IA
ŽEN
Z PREŤA
TIZMUS
REUMA
AKTÍVNY ŽIVOT BEZ BOLESTI
Zloženie lieku:
Každá náplasť 10 cm x 14 cm obsahuje 14 g gélu. 100 g gélu obsahuje:
Diclofenac epolamine 1,292 g. Terapeutické indikácie: Pre lokálnu liečbu
zápalu spôsobeného traumou šliach, väzív, svalov a kĺbov po vyvrtnutí,
dislokácii, pomliaždení a presilení svalov. Na lokálne ošetrenie reumatických
bolestí, lokálna symptomatická liečba bolesti pri epikondylitíde
a vyvrtnutom členku. Aplikácia: Flector EP Náplasť sa aplikuje 1-2 x denne,
Flector EP gél aplikujte 3-4 krát denne (1-2 prstové končeky) vzhľadom
na veľkosť postihnutej oblasti. Kontraindikácie: Známa je individuálna
precitlivenosť na diklofenak, acetylsalicylovú kyselinu a iné nesteroidové
protizápalové lieky. Upozornenia: Neaplikovať na otvorené rany (škrabance,
rezné rany, atď.) a od 6. mesiaca tehotenstva. Vyhnúť sa styku s očami
a sliznicou. Výdaj liekov nie je viazaný na lekársky predpis a sú dostupné
v každej lekárni. Pozorne čítajte príbalovú informáciu a poraďte sa so svojim
lekárom alebo lekárnikom.
Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: [email protected]
www.ibsa.sk
Tému prináša
Kontrolujte
svoje lieky
4/23/13 10:05 AM
Nie je ničím nezvyčajným, že najmä chronickí pacienti užívajú súčasne viaceré lieky, ktoré im predpísali rôzni
lekári. Často nevedia, že kombinácie rôznych liekov sa vzájomne ovplyvňujú a to sa premieta na pacientovo
zdravie. Odborne sa tomu hovorí liekové interakcie. Zdravotná poisťovňa Dôvera sa tomuto problému venuje
a zavádza pre svojich poistencov novú službu s názvom Bezpečné lieky. Jej cieľom je pomôcť odhaliť nežiaduce
interakcie liekov a napomáhať bezpečnejšej liečbe.
Nežiaduce interakcie
Kombinácie niektorých liekov majú nežiaduce účinky.
Vedia to lekári a pacienti to zažívajú na vlastnej koži. So
zdravotnými ťažkosťami spojenými s užívaním viacerých
druhov liekov sa stretlo až 20 percent pacientov – poistencov Dôvery. Dôvera si medzi nimi spravila prieskum a porovnala ho s vlastnými údajmi. Výsledkom bolo zistenie,
že jej poistenci mali až milión liekových interakcií za minulý rok. Niektoré údaje boli naozaj absurdné. Možno to
bol ojedinelý prípad, ale isto stál za zamyslenie: je vôbec
možné, aby jednému pacientovi za pol roka naordinovali
72 rôznych liekov? Alebo aby si ďalší dal predpísať lieky
každý tretí deň, za mesiac viac ako 130 balení? Zdá sa to
nepravdepodobné, ale je to tak. Navyše, našiel sa aj pacient, ktorému v jednom mesiaci 11 lekárov naordinovalo
22 rôznych druhov liekov! Ako sa to mohlo stať? Pacienti
si nepamätajú svoje lieky a ak navštevujú niekoľko rôznych špecialistov, lekári bez potrebných informácií nemôžu ani len tušiť, čo ich kolegovia predpisujú. Zbytočne
tak dochádza k neželaným interakciám, pričom ohrození
sú najmä chronickí pacienti, staršia populácia a pacienti
s viacerými diagnózami.
Nové riešenie – bezpečné lieky
Samozrejme, nie všetky liekové interakcie sú nebezpečné.
Pod dohľadom lekára a pri určitom dávkovaní sú niektoré
naopak žiaduce. Napríklad pri liečbe vysokého krvného tlaku. Dôležité však je, aby o užívaných liekoch vedel ordinujúci lekár a upozornil svojho pacienta na možné liekové interakcie. Sami pacienti si to žiadajú. Len tak totiž môže byť
liečba kvalitná a bezpečná. Aj preto zdravotná poisťovňa
Dôvera sprístupnila online službu Bezpečné lieky informujúcu o liekových interakciách. Vďaka nej vidia lekári a už aj
pacienti nielen celú preskripciu, ale najmä to, či sa užívané
a predpísané lieky navzájom ovplyvňujú. Služba má výz28 bedeker zdrav ia | 2/2013
nam rovnako pre starších pacientov s viacerými ochoreniami, ako aj pre rodičov, ktorí si takto vedia skontrolovať lieky svojich detí poistených v Dôvere. Zároveň si však môžu
overiť interakcie medzi liekmi, ktoré užívajú ich príbuzní
bez toho, že by museli byť poistení v Dôvere. Privítali ju nielen pacienti, ale aj lekári, pre ktorých je služba praktickou
pomôckou v rozhodovaní o liekovej preskripcii svojich pacientov. Každý zmluvný lekár poisťovne Dôvera, ktorý má
v ambulancii internet, vidí v Elektronickej pobočke, aké
lieky predpísali jeho pacientom iní lekári, všeobecní aj špecialisti, a či medzi nimi nie sú interakcie. „Veľmi oceňujem
prehľadne spracovaný záznam o liekových interakciách mojich
pacientov. Službu Bezpečné lieky považujem za dobrý nástroj,
ktorý prispeje k bezpečnejšej medikamentóznej liečbe,“ hovorí
o službe popredný slovenský neurológ prof. MUDr. Peter
Turčáni, PhD., prednosta I. neurologickej kliniky Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice
Bratislava.
Pre bezpečnejšiu a kvalitnejšiu liečbu
Vždy informujte svojho lekára o všetkých
liekoch, ktoré užívate. Ak si ich nepamätáte a ste
poistencom Dôvery, vytlačte si Liekovú knižku.
V prípade, že užívate aj iné lieky, dopíšte si ich do
vytlačenej Knižky. Nehľadajte neoverené informácie
na internete, pozrite sa do svojej Elektronickej
pobočky (dostupná všetkým poistencom Dôvery).
Nájdete v nej upozornenie, či nemáte lieky
v interakcii. Svoje liekové interakcie konzultujte
s lekárom. Najlepšie pozná váš zdravotný stav a vie
zodpovedať vaše otázky.
Kód
54292
40754
Názov
Helicobacter Test INFAI 75 mg
prášok na perorálny roztok
Helicobacter Test INFAI 45 mg pre deti
vo veku 3 – 11 rokov, prášok na perorálny roztok
Doplnok
plv por 1x75 mg
(fla. polyst.)
plv por 1x45 mg
(fla. polyst./tuby)
Názov lieku: Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok Zloženie: Jeden téglik kemeninový aleto sklenený obal obsahuje 75 mg 13C-močoviny. Pomocné látky: žiadne. Lieková forma: Prášok na perorálny
roztok. Čistý, bezfarebný roztok. Indikácie: Helicobacter Test INFAI sa používa pre in vivo diagnostiku gastroduodenálnej infekcie, spôsobenej baktériou Helicobakter pylori: – u dospelých – u mladistvých, ktorí pravdepodobne majú peptický vred. Dávkovanie a spôsob podávania: Tento medicínsky produkt môže byť poskytnutý iba lekárom a pod profesionálnym medicínskym dohľadom. Helicobacter Test INFAI je dychový test. Mladistvý vo
veku od 12 rokov a dospelí užijú obsah 1 téglika so 75 mg látky. Dychový test je na jednorazové podanie. Na vykonanie testu u pacientov starších ako 12 rokov je treba 200 ml 100 % pomarančovej šťavy, alebo 1 g kyseliny citrónovej rozpustenej v 200 ml vody (nápoj sa podáva pred podaním testu) a pitná voda (na rozpustenie prášku 13C močoviny). Pacient musí byť 6 hodín pred testom nalačno, pokiaľ možno cez noc. Test trvá približne 40 minút. V prípade, že je nutné test opakovať, nesmie sa urobiť skôr ako nasledujúci deň. Supresia Helicobacter pylori môže spôsobovať falošné negatívne výsledky. Preto sa má test vykonať až po uplynutí najmenej
štyroch týždňov od ukončenia systémovej antibakteriálnej liečby a po dvoch týždňoch po poslednom podaní antacída. V obidvoch prípadoch je možná interferencia s prítomnosťou Helicobacter pylori. Je to dôležité najmä
po eradikačnej terapii Helicobacter pylori. Kontraindikácie: Test sa nesmie vykonávať u chorých so zistenou alebo suspektnou žalúdočnou infekciou alebo atrofickou gastritídou, ktoré môžu s močovinovým dychovým testom interferovať. Upozornenia: Samotná pozitivita testu ešte nie je indikáciou eradikačnej terapie. Aby sa vylúčila prítomnosť komplikácií, napr. vredu, autoimunitnej gastritídy a malignít, môže byť indikovaná diferenciálna
diagnostika s pomocou invazívnych endoskopických metód. Doposiaľ nie sú k dispozícii postačujúce údaje o diagnostickej spoľahlivosti testu Helicobacter Test INFAI na to, aby sa jeho použitie mohlo odporučiť u pacientov
po gastrektómii a u pacientov mladších ako 12 rokov. Pre deti od 3 rokov je k dispozícii Helicobacter test INFAI pre vek 3 – 11. V jednotlivých prípadoch A-gastritídy (atrofickej gastritídy) môže byť dychový test falošne pozitívny; preto musia byť pre dôkaz prítomnosti Helicobacter pylori vykonané ďalšie testy. Ak pacient počas testu vracia, je potrebné test opakovať; a to nalačno a najskôr na druhý deň. Interakcie: Helicobacter Test INFAI
bude ovplyvnený každou liečbou, ktorá interferuje s prítomnosťou Helicobacter pylori alebo s aktivitou ureázy. Gravidita a laktácia: Neočakáva sa, že by vykonanie test v priebehu gravidity a laktácie bolo škodlivé. Odporúča
sa vziať do úvahy informácie o liečivách, používaných pri eradikačnej terapii a o ich používaní v priebehu gravidity a laktácie. Ovplyvňovanie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Helicobacter Test INFAI nemá žiadny
vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiadúce účinky: Nie sú známe. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstrasse142 D44799 Bochum Nemecko Registračné číslo: EU/1/97/045/001 Dátum revízie textu: Júl 2004. Pred predpisovaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC).
Dovozca a distribútor: ALLMEDICAL s.r.o, Popradská 7, 040 11 Košice. [email protected], +421 911 654 505
D ERMAT OLÓGIA
Slnečný vek
­­­—
MUDr. Iveta HASOVÁ
dermatovenerologička
www.mediskin.sk
Príroda bola umelcom od nepamäti. Vietor, voda vo všetkých svojich skupenstvách, či iné živly dokážu vytvoriť neskutočné prírodné útvary hodné obdivu. Aj Slnko dokáže byť umelcom. Jedného sfarbí dočervena, iného zas dohneda. Nie
všetko je však krásne a už vôbec nie zdravé.
Kedysi sme sa pred slnkom prirodzene
chránili. Ľudia pod šírim nebom pracovali zaodetí, beduíni na púšti putovali zahalení abájou. Nevedome, ale predsa, sa
všetci pred slnkom chránili. Dnes, kedy
nám atmosféra už neponúka plnohodnotnú ochranu a o UV žiarení toho vieme veľa, sa sami dobrovoľne nekontrolovane opaľujeme na plážach, krytí iba pár
štvorcovými centimetrami textilu.
Stará známa pravda, že kam nechodí slnko, tam chodí lekár, platí aj
dnes. Rozhoduje však vždy miera! Slnko
nám zlepšuje náladu a UV lúče sú pre
nás nevyhnutným zdrojom vitamínu D.
Je dôležitý nielen pre stavbu kostí, ale v
dnešnej dobe sa diskutuje aj o jeho antikancerogénnom efekte, ba dokonca sa
jeho znížená hladina spája tiež s výskytom obezity. Slnko teda nie je možné
„prehliadnuť!“
Ak je však reč o starnutí, zbytočne to so slnením nepreháňajme. Neobviňujme zo všetkého iba genetiku.
Za to, že naša koža vykazuje známky
predčasného starnutia, môžeme často
sami. Slnko sa podpisuje viac ako 80
percentami na zmenách pokožky podmienených vonkajšími faktormi. Aj
preto hovoríme o slnečnom veku. Daň
za opálenú pokožku, daň za neznalosť?
Priveľmi vráskavú pokožku majú zvyčajne ľudia pochádzajú z oblastí s vysokou UV radiáciou a ich život je spojený
s pobytom na slnku – roľníci, námorníci...
Spomedzi všetkých environmentálnych faktorov patrí UV radiácia
30 bedeker zdrav ia | 2/2013
k najvýznamnejším zložkám podmieňujúcim starnutie. Zo štúdií posledných rokov jednoznačne vyplýva, že
oba typy UV radiácie – UVA aj UVB sa
podieľajú na starnutí. UVB radiácia
prednostne ovplyvňuje povrchovú časť
kože – epidermu, kde poškodzuje DNA
buniek pokožky a melanocytov, zároveň
je však zodpovedná za tvorbu enzýmov
narúšajúcich dermis – vlastnú kožu.
UVA dlhovlnné žiarenie prestupuje hlboko do kože a ovplyvňuje priamo epidermu aj dermu. Presný mechanizmus
starnutia nie je objasnený, avšak mnohé patomechanizmy sú dnes známe.
Medzi UV žiarením indukované zmeny
kožných tkanív a ich štruktúr radíme:
poškodenie mitochondriálnej DNA –
základných bunkových organel zodpovedných za tvorbu energie, alterácie
spojivového tkaniva zodpovedného za
pevnosť a pružnosť kože, ďalej dezorganizáciu a zníženú tvorbu kolagénových
vlákien a tiež kvalitatívne a kvantitatívne zmeny elastických vlákien. Na starnutí kože sa podieľa aj tvorba kyslíkových radikálov a singletového kyslíka,
čo má za následok mutácie DNA a navyše oxidatívny proces zahŕňa vplyv na
bielkoviny a je spojený s ich zhoršeným
odbúravaním. UV žiarenie zodpovedá
za poškodenie cievnej steny v zmysle jej
oslabenia, zredukovaný počet spojok,
lokálnu dilatáciu, ktoré vedú k zhoršenému prekrveniu, tvorbe rozšírených
cievok – teleangiektázií. V neposlednom
rade má vplyv aj na zvýšenie počtu buniek zápalového procesu.
Ak túžite po hladkej, farebne jednoliatej pleti s obmedzeným počtom
vrások, opaľujte sa s mierou a predovšetkým bezpečne. Zostarnete, ale pekne. Ak to preženiete, prejaví sa to najmä
na oblastiach, na ktorých vám najviac
záleží, pretože sú v komunikácii najdôležitejšie. Tvár, dekolt a ruky patria
k exponovaným oblastiam a váš vek
ihneď odhalia, či dokonca predbehnú.
Vrásky, rozšírené cievky, nepravidelné
pigmentácie či starecké bradavice sú
dôsledkom vášho nedostatočného rešpektu pred matkou prírodou. Aj to iba v
tom lepšom prípade.
DESATORO SLNENIA
❶ Správne zhodnoťte svoj fototyp kože.
❷Správne zvoľte výšku ochranného
faktoru.
❸Poludňajšia „siesta“ medzi 12 .
a 15. hodinou.
❹Špeciálna starostlivosť o malé deti.
❺Obmedzte či vylúčte UV radiáciu
chorých či na UV senzitívny osôb.
❻Slnečnému žiareniu sa vystavujte
postupne.
❼Oči si chráňte slnečnými okuliarmi
s UV filtrami.
❽Na pery používajte tyčinky
s ochrannými faktormi.
❾Zabezpečte dostatočný príjem
tekutín.
❿Nezabúdajte na starostlivosť
o pokožku po opaľovaní, vrátane
kontroly znamienok.
vyzvi srdce k pohybu
Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZSR a kancelárie WHO na Slovensku.
Máte nad 18 rokov? Prekonajte pohodlnosť - vyhráte zdravie
Zapojte sa do súťaže o hodnotné ceny od našich sponzorov!
Súťaž organizujú RÚVZ v SR pod gesciou RÚZ BB v rámci programu CINDI.
Venujte sa vo svojom voľnom čase pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov za sebou od 8. 4. 2013 do 30. 6. 2013.
Účastníci aktívni 6 a viac týždňov budú zaradení aj do prémiového žrebovania. Potrebné je každý týždeň mať pohybovú aktivitu aspoň
v 4 dňoch a venovať pohybu týždenne najmenej 210 minút. Dôsledne vyplňte vstupnú tabuľku a svoje osobné údaje. Potom obráťte
tento list a pravidelne zaznamenávajte vykonané pohybové aktivity do tabuľky na druhej strane. Vyplnený účastnícky list pošlite
po ukončení Vašej účasti v súťaži na adresu: OPZ, RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 975 56 B. Bystrica. Môžete ho tiež osobne odovzdať
na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva blízko miesta Vášho bydliska (v bývalých okresných mestách), alebo preskenovaný
sa vo poslať
svojome-mailom
voľnom čase
pohybovým
minimálne
počas 4 týždňov
za sebou
od 8. 4. „Vyzvi
2013 do
30. 6.k 2013.
z Venujte
oboch strán
na adresu,
ktorúčinnostiam
nájdete uvedenú
na www.vzbb.sk
v článku
o kampani
srdce
pohybu“.
Účastníci aktívni 6 a viac týždňov budú zaradení aj do prémiového žrebovania. Potrebné je každý týždeň mať
pohybovú aktivitu aspoň v 4 dňoch a venovať pohybu týždenne najmenej 210 minút. Dôsledne vyplňte vstupnú
tabuľku a svoje osobné údaje. Potom obráťte tento list a pravidelne zaznamenávajte vykonané pohybové aktivity do
tabuľky na druhej strane. Vyplnený účastnícky list pošlite po ukončení Vašej účasti v súťaži na adresu: OPZ, RÚVZ,
Osobné
účastníka
Cesta k údaje
nemocnici
1, 975 56 B. Bystrica. Môžete ho tiež osobne odovzdať na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva
blízko
miesta
(v bývalých
okresných
mestách),
alebo
preskenovaný
z obochpredpisov)
strán
Organizátori
súťaže
zaručujú
ichVášho
ochranubydliska
podľa zákona
č.428 / 2002
Z.z. o ochrane
osobných
údajov
(v znení neskorších
poslať
e-mailom
na adresu, ktorú nájdete uvedenú na www.vzbb.sk v článku o kampani „ Vyzvi srdce k pohybu “ .
Moja
práca
v zamestnaní
Túto časť vypíšte hneď, ako sa rozhodnete zapojiť do súťaže
0 nepracujem
Moja doterajšia pohybová aktivita počasAktivity trvajúcePohybové aktivity
0 je sedavá
posledných 3 mesiacov pred súťažou 10 - 29 minút nad 30 minút
0 vyžaduje fyzickú aktivitu
0 je fyzicky namáhavá
V príslušnom riadku označte krížikom
účastnícky list
dosiahnuté vzdelanie 0 ZŠ
0 učňovské
0 maturita
0 VŠ
POHLAVIE
0 žena
0 muž
Meno, priezvisko, titul, presná adresa:
frekvenciu Vašej pohybovej aktivity vyberte jednu z možností v každom stĺpci
ľahké
stredné
a ťažké
ľahké
stredné
a ťažké
vôbec nie - ani raz za posledné 3 mesiace
menej ako raz za mesiac, aspoň 1x štvrťročne
menej ako raz do týždňa, aspoň 1x mesačne
jeden až dvakrát týždenne
3 a viackrát týždenne
Na druhej strane tohto listu je Váš tréningový denník. Každému dňu
zodpovedá jeden stĺpec tabuľky. Počas účasti v programe vpíšte denne do
Na druhej strane tohto listu je Váš tréningový denník. Každému dňu zodpovedá jeden stĺpec tabuľky. Počas účasti v programe vpíšte
riadku,
kdeste
je jej
uvedená
činnosť
počet
minút,
ktorédoste
jej venovali.
denne do riadku, kde je uvedená Vaša činnosť počet minút,
ktoré
venovali.Vaša
Koncom
každého
týždňa
zapíšte
posledného
Dátum
narodenia:
Koncom
každého
týždňa vašich
zapíšte
do posledného
aktuálnu
riadku svoju
aktuálnu hmotnosť. Prajeme vám veľa zábavy
pri športe
aj pri evidencii
pohybových
aktivít ariadku
radosť zsvoju
výhry 
hmotnosť. Prajeme vám veľa zábavy pri športe aj pri evidencii vašich
pohybových aktivít a radosť z výhry ☺
telesná výška:úvodná váha:
Telefón, e-mail:
PREHLáSENIE
Potvrdzujem pravdicvosť všetkých údajov uvedených na obidvoch stranách tohto
listu a súhlasím s ich spracovaním RÚVZ pre potreby súťaže a prieskumnej štúdie
spojenej so súťažou. RÚVZ zaručuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretej
osobe, ani použité na iné účely.
Podpis účastníkapodpis svedka
meno, priezvisko a vek detského podporovateľa:meno, priezvisko, titul a adresa svedka:
(Svedok garantuje správnosť údajov. Detský podporovateľ môže byť najviac 1 dieťa 7 až 18-ročné, ktoré Vás motivovalo k účasti
v súťaži, ak prikladá k Vášmu účastníckemu listu svoj záznam o najmenej 3 aktivitách, ktorých ste sa spolu zúčastnili.)
Týždenne sa venuj fyzickým aktivitám aspoň 210 minút! Kritériá súťaže splníš, ak budeš mať pohyb minimálne
4 dni v každom zo 4 po sebe nasledujúcich týždňov. Nezabudni, dobré je byť každý deň aspoň 30 minút v pohybe!
Vysvetlivky k tabuľke: Chôdza zahrňuje všetky druhy – pomalšiu aj rýchlu chôdzu, vychádzky, pešiu turistiku. KORČUĽOVANIE môže byť na ľade,
aj na in-line alebo obyčajných kolieskových korčuliach. Bicyklovanie – sem patrí aj stacionárny bicykel a spinning. Do riadku cvičenia vpisujeme
všetky druhy cvičení zameraných na formovanie alebo relaxáciu svalstva (zdravotné cvičenia na chrbticu a kĺby, nápravné cvičenia na zlepšenie držania
tela a odstránenie svalovej nerovnováhy, strečing, posilňovanie, bodybuilding, kalanetiku, jógu, Pilatesove a iné podobné cvičenia), do ďalšieho riadku
aerobic, tanec uvádzame aerobické cvičenia obsahujúce tanečné prvky (vrátane zumby, brušných tancov, spoločenských či folklórnych tancov,
baletu a pod. Medzi športové hry patria všetky loptové a loptičkové hry (futbal, volejbal, basketbal, tenis, squash, golf a iné), ale aj hokej, baseball,
petang, vodné pólo, detské pohybové hry. Do riadku Iné vpisujeme len také činnosti, ktoré skutočne nemožno zaradiť do žiadneho riadku (napr.
horolezectvo, jazda na koni, kanoistika a pod.) Prácou v záhrade sa myslí telesná práca, nie posedenie pri grile.
aktivity / dátum
chôdza
beh, jogging
korčuľovanie
bicyklovanie
plávanie
športové hry
cvičenia, fitness
tanec, aerobic
práca v záhrade
iné (uveďťe, čo)
hmotnosť
koncom týždňa
aktivity / dátum
chôdza
beh, jogging
korčuľovanie
bicyklovanie
plávanie
športové hry
cvičenia, fitness
tanec, aerobic
práca v záhrade
iné (uveďťe, čo)
hmotnosť
koncom týždňa
aktivity / dátum
chôdza
beh, jogging
korčuľovanie
bicyklovanie
plávanie
športové hry
cvičenia, fitness
tanec, aerobic
práca v záhrade
iné (uveďťe, čo)
hmotnosť
koncom týždňa
aktivity / dátum
chôdza
beh, jogging
korčuľovanie
bicyklovanie
plávanie
športové hry
cvičenia, fitness
tanec, aerobic
práca v záhrade
iné (uveďťe, čo)
hmotnosť
koncom týždňa
po UT ST
ŠT
pi so
ne po
UT ST
ŠT
pi
so
ne po
UT
ST ŠT
pi
so ne
8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4.
po UT
ST
29.4. 30.4. 1.5.
ŠT
2.5.
pi
3.5.
so
4.5.
ne po
5.5. 6.5.
UT
7.5.
ST
8.5.
ŠT
9.5.
pi
so
ne po
UT ST
ŠT
pi so ne
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. 18.5. 19.5.
po UT
ST
ŠT
pi
so ne po UT ST
ŠT
pi
so
20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5. 1.6.
ne
2.6.
po
3.6.
UT
4.6.
ST
5.6.
ŠT
6.6.
pi
7.6.
so
8.6.
ne
9.6.
po UT
ST ŠT
pi
so ne po UT
ST ŠT
pi
so ne
po UT
ST
ŠT
pi
so ne
10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6.
rozhovor
Neinvazívne
vyšetrovanie kože
­­­—
Zhovárala sa: Iva Baranovičová
Foto: Valéria Zacharová
Tento rok, ako obvykle prvý pondelok v máji, sa bude konať už dobre známa kampaň s cieľom poukázať na dôležitosť
prevencie a ochrany pred rakovinou kože. Ambasadorom projektu Euromelanoma day – Európsky deň melanómu sa
stal dermatológ MUDr. Juraj Hegyi.
—Desaťročia bola alfou a omegou vyšetrovania kože histológia, teda skúmanie mikroskopickej štruktúry orgánov a tkanív. Poviete nám o tom viac?
Znamienko sa musela najskôr vyrezať z kože a potom sa
pomocou svetelného mikroskopu a farbiacich techník
vyšetrilo. Niekedy to mohlo trvať aj dva týždne, kým celý
proces narezania, fixovania a farbenia prebehol. Následne skúmanú vzorku musel odčítať histopatológ a stanoviť diagnózu. Takto sa to dialo v úplných začiatkoch.
V súčasnosti ostáva histopatológia, aj napriek novým metódam, naďalej štandardnou vyšetrovacou metódou. Ako
šiel vývoj dopredu, najmä v súvislosti s tým, aký dopad
má vyšetrovanie znamienka na kvalitu života pacienta,
štandardnou metódou sa stali neinvazívne vyšetrovacie
metódy, konkrétne dermatoskopia. Pomocou nej dokážeme znamienka vyšetriť bez toho, aby sme museli do kože
zarezať. Aj táto metóda má však svoje obmedzenia – poskytuje nám totiž len makroskopický obraz znamienka.
Dermatoskopom však nemožno vyšetrovať znamienka
na bunkovej úrovni, čo nám zasa umožňuje histopatológia. Na rýchly a pomerne dokonalý skríning, teda vyhľadávanie „podozrivých“ znamienok, je dermatoskopia
adekvátna a spolu s histopatológiou sa v dematológii
považujú za zlatý štandard v preventívnom vyšetrovaní
kože. Ich cieľom je odhaliť nádory či podozrivé znamienka, ktoré vykazujú nežiaducu aktivitu. Digitálna dermatoskopia, na rozdiel od jednoduchšieho prístroja, ktorý
pracuje viac menej na princípe lupy, umožňuje zaznamenávať vývoj znamienka v čase, teda jeho dynamiku. Digitálny dermatoskop zaznamenané snímky uchová a lekár
tak môže porovnať, či sa znamienko nejakým spôsobom
vyvíja v čase, alebo či začína vykazovať stopy malignity.
V prípade, že si pacient svoju kožu vhodne chráni pred
pôsobením slnečného žiarenia, má znamienko tendenciu dokonca vymiznúť. Čím sa vlastne znižuje riziko, že
sa začne nejako „nevhodne“ správať.
34 bedeker zdrav ia | 2/2013
—Revolúciou vo vyšetrovaní kože je takzvaný konfokálny mikroskop. Na akom princípe je založený? Čo všetko
umožňuje vyšetrovať?
Princíp konfokálnej mikroskopie je sám osebe známy už asi
šesťdesiat rokov. Pracuje na princípe osvecovania či ožarovania kože laserovým lúčom s nízkou intenzitou. V súčasnosti patrí konfokálny mikroskop k novinkám a jeho vývoj
trval preto tak dlho, že v minulosti technika jednoducho
neumožňovala skonštruovať dostatočne slabý a na druhej
strane intenzívny laserový lúč, ktorý by dokázal do kože penetrovať bez toho, aby ju poškodil. Skutočný vzostup zaznamenala konfokálna mikroskopia v Európe až v posledných
šiestich rokoch. Aj keď bol princíp známy, trvalo pomerne
dlhý čas, kým veda prišla na to, ako s výstupmi pracovať,
ktoré nálezy sú pozitívne a ktoré negatívne. Histopatológia
nám ukazuje laterálne rezy kože, to znamená zboku, navyše už neživého tkaniva a konfokálny mikroskop vyšetruje kožu in vivo, teda živé tkanivo a to horizontálne zhora
(en face), zabára sa doň. Prístroj umožňuje laserový lúč pomocou optickej osi zrkadiel zaostriť na jeden bod a penetrovať do takej hĺbky v pokožke, v epiderme, ktorá je dostatočná na to, aby sme mohli vyšetriť vrstvy kože, v ktorých by
mohlo prísť k nežiaducim zmenám. Ide zhruba o hĺbku pol
milimetra, dostávame sa teda takmer do podkožia. Takto
sa dajú vyšetrovať nielen znamienka, ale napríklad aj zmeny pigmentácie či suspektné (podozrivé – pozn. red.) psoriatické ložiská na koži. Špeciálnou kategóriou sú však tie
znamienka, ktoré ani po vyšetrení dermatoskopom nevykazujú také zmeny, ktoré by znamienko jednoznačne predurčovali na vybratie. Práve takéto znamienka sa odporúča
vyšetriť konfokálnym mikroskopom. Dobrými adeptmi na
vyšetrenie sú znamienka lokalizované na miestach, kde je
ťažké ich odstrániť, prípadne kde by ich odstránenie zanechalo nežiaducu jazvu – napríklad na tvári, na nose, pere,
na očnici. Platí to aj v prípadoch, ak majú podozrivé znamienka veľmi malé deti. Podobne, takéto vyšetrenie by som
rozhovor
príklad fototerapiou či lokálnymi externami, liečba trvá
aj niekoľko mesiacov. Na základe vyšetrenia konfokálnym mikroskopom vieme na bunkovej úrovni povedať,
či budúca liečba bude účinná alebo nie. Je teda rozdiel,
či pacient dostane dávky žiarenia a bude to mať účinok,
alebo zbytočne podstúpi riziko a navyše, bez účinku. Pokiaľ ide o nádory, vďaka konfokálnej mikroskopii vieme
zistiť, či je určitý kožný nádor odstránený celý, alebo
po jeho vybratí v koži ostalo nejaké aktívne ložisko. Špeciálne napríklad bazocelulárny karcinóm zvykne recidivovať v jazve tkaniva, odkiaľ bol chirurgicky odstránený. Navyše, na nešťastie býva takýto nádor lokalizovaný
na tvári. Je to naozaj veľký benefit pre pacienta, keď vyšetrenie skutočne potvrdí, že nie je nutné rezať. Prístroj
dokáže napríklad aj určiť, či sa jazva po odstránení znamienka bude mať tendenciu hojiť keloidne a teda už preventívne začať s prevenciou.
odporúčal pacientom, ktorých koža má tendenciu hojiť sa
takzvanými keloidnými jazvami, ktoré sú charakteristické
nepekným zhrubnutím. Všetky spomenuté dôvody, prečo
znamienko najskôr dostatočne posúdiť a až potom vybrať
boli skôr estetické. Existujú však aj zdravotné obmedzenia.
Do ambulancií totiž prichádzajú aj pacienti, v prípade ktorých je odstránenie znamienka komplikované napríklad
z dôvodu hemofílie či AIDS.
—Ako by ste zhrnuli benefity konfokálnej mikroskopie
v porovnaní s „klasickou“ mikroskopiou?
Konfokálny mikroskop nám zaručí takmer identické vyšetrenie ako histopatológia, avšak neporovnateľne rýchlejšie
a bez stresujúceho zaťaženia pre pacienta. Na Slovensku
máme k dispozícii zatiaľ len jeden takýto prístroj, vyšetrovanie ním je teda naozaj raritné. Napriek tomu, že ho
možno naozaj považovať za súčasť prevencie, poisťovne ho
vnímajú ako nadštandard a preto vyšetrenia nepreplácajú.
—Možno označiť konfokálny mikroskop za akýsi doplnok
digitálnej dermatoskopie, alebo túto metódu nahrádza
v plnom rozsahu?
Áno, je to tak. Konfokálna mikroskopia je istým doplnkom
dermatoskopie. Žiaľ, ani jedna z metód nie je úplne dokonalá. Dokonca ani histopatológia nie je stopercentná. Ale práve možnosť použiť všetky spomenuté metódy, využiť ich benefity a korelovať ich navzájom dáva takmer stopercentnú
šancu, že presne určíme, o aký nález ide. Čo následne dovoľuje presne stanoviť postup, ktorý pacientovi ponúkne možnosť byť zdravým či vyliečiť sa bez zbytočných invazívnych
zásahov do kože a teda bez obmedzenia kvality jeho života.
—V akých oblastiach medicíny, okrem onkológie, sa konfokálny mikroskop ešte využíva?
Napríklad pri ochoreniach pigmentácie kože, akým je vitiligo. Nech by sa pacient liečil akoukoľvek metódou, na-
—V máji si pripomenieme takzvaný Euromelanoma
day. Tohto roku ste sa stali ambasadorom jeho aktivít
na Slovensku. Čo nové plánujete?
Tento rok, v jubilejnom desiatom ročníku, ma z Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti poverili úlohou stať sa ambasadorom Európskeho dňa melanómu. Plánujeme predstaviť naše aktivity
tak trocha v inom svetle. Ľudia totiž vedia, registrujú,
že v tento deň si môžu prísť dať vyšetriť bezplatne svoje znamienka, ale myslíme si, že doterajšie kampane
verejnosť nepochopila celkom správne. Vyšetriť si totiž
znamienka možno dať bezplatne kedykoľvek počas celého roka. Deň melanómu by mal byť akýmsi dňom zdvihnutého prsta, kedy by sme mali verejnosti pripomenúť,
že dať sa preventívne vyšetriť má svoj význam. Tento
deň má pripomenúť, aby sa ľudia o svoju kožu starali
a aj s malým znamienkom navštívili radšej lekára. Novinkou tento rok je aj to, že sa snažíme osloviť mladých
ľudí v produktívnom veku tiež cez sociálne siete. Práve
takýto ľudia aktívne športujú, zdržiavajú sa na slnku,
mali by teda myslieť na ochranu kože pred slnečným žiarením.
—Čo by ste odporučili našim čitateľom, aby si na svojej
koži predovšetkým všímali?
V prvom rade by som odporúčal nespáliť sa, pretože koža
si pamätá. A pri pobyte na slnku radšej použiť krém
s vyšším ochranným faktorom. To znamená nielen chrániť kožu pred spálením, ale aj pred negatívnymi účinkami slnečného žiarenia všeobecne, ktoré je omnoho agresívnejšie, ako bolo v minulosti. V prípade spozorovania
nejakého znamienka alebo zmien na koži, radšej vyhľadať lekára. Pretože prevencia je pre pacienta výhodnejšia
a v konečnom dôsledku aj lacnejšia ako liečba závažného
ochorenia.
2/2013 | bedeker zdrav ia 35
pre venc i a
Ochrana
pred slnečným žiarením
­­­—
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
Koža každého človeka je iná. Aj na to by sme mali myslieť v súvislosti s ochranou pred slnečným žiarením.
Slnko je zdrojom kozmického žiarenia, gama žiarenia, X-žiarenia, ultrafialového žiarenia (UV) (skladajúceho sa
z UVA, UVB a UVC žiarenia), viditeľného žiarenia, infračerveného žiarenia (IR) a rádiových vĺn. Po prechode filtrom
atmosféry dopadajú na zem približne dve tretiny svetelného žiarenia. Kozmické žiarenie, gama žiarenie, X-žiarenie
a UVC lúče, ktoré sú nezlučiteľné so životom, za normálnych atmosférických podmienok na zem nedopadajú. Zo žiarenia, ktoré preniká cez atmosféru, má vplyv na náš organizmus len UVA, UVB, viditeľné a infračervené žiarenie.
Pozitíva aj negatíva
Napriek tomu, že hovoríme o ochrane pred slnečným
žiarením, nemožno hovoriť len o jeho negatívnych vplyvoch. K priaznivým účinkom na ľudský organizmus patrí
schopnosť UVB lúčov podieľať sa na tvorbe vitamínu D
nevyhnutného na viazanie vápnika v kostiach. Viditeľné
svetlo má zasa antidepresívne účinky a infračervené lúče
sú zdrojom tepla a zohrievajú našu kožu.
Ak je expozícia slnečnému žiareniu nadmerná, UVA a UVB
lúče môžu byť aj škodlivé. Môžu spôsobiť popáleniny, môžu
byť impulzom k vzniku fotosenzitívnych reakcií (patologické príznaky na koži pod vplyvom vonkajších činiteľov
a slnečného žiarenia) a pri dlhodobom pôsobení sú UVA
a UVB lúče zodpovedné za starnutie kože a predstavujú rizikový faktor pre vznik rakoviny kože.
Narušenie ozónovej vrstvy
Ide o dlhodobý a veľmi zložitý proces, za ktorý sú zodpovedné nielen splodiny ľudskej činnosti (freóny), ale tiež
prach z výbuchov sopiek a ďalšie prírodné úkazy. Freóny
sú halogénované uhľovodíky, ktoré sú stabilné, ale chlór
v nich obsiahnutý spôsobuje katalyticky rozklad ozónu.
Jeho molekula dokáže rozštiepiť desať tisícok atómov ozónu na obyčajný kyslík, ktorý nemá ochranné vlastnosti
proti UV žiareniu. Úbytok ozónu v atmosfére je zodpovedný za dopad väčšej dávky slnečného žiarenia vrátane škodlivej UV zložky na zem.
Vrstva ozónu je dostatočná v rovníkových oblastiach, ale
od 80. rokov minulého storočia, vplyvom už spomenutých faktorov, nedostatočná v polárnych oblastiach Zeme.
K tvorbe ozónu je nutné najmä slnečné žiarenie, ktoré tam
počas polárnej noci nedopadá. „Ozónová diera“ z polárnej
zimy pretrváva a na jar sa môže rozširovať aj do nižších
zemepisných šírok, takže v našich zemepisných podmienkach je najnebezpečnejšie obdobie marec až máj. Za po36 bedeker zdrav ia | 2/2013
sledných 15 rokov sa priemerná ročná hodnota UV indexu
z hodnoty 2,5 priblížila k hodnote 3.
Slnečné žiarenie je najnebezpečnejšie najmä v čase okolo
obeda, kedy slnečné lúče prenikajú cez atmosféru kolmo a na
Zem dopadne najviac UV žiarenia. Naopak, ráno a večer pri
šikmom prieniku cez atmosféru sa svetelné lúče absorbujú.
Každý človek má inú kožu
Hrubšiu, tenšiu, a rozdiely sú najmä v jej pigmentácii.
Na UV žiarenie sú najcitlivejší rusovlasí ľudia so svetlou kožou, ktorí sa bez ochrany kože spália asi za 10 minút. Druhý
fototyp je svetlovlasý (spálenie za 20 minút), tretí fototyp s
tmavou kožou a bledohnedými vlasmi vydrží na slnku asi
pol hodiny a štvrtý typ s tmavou kožou a vlasmi aj 45 minút. Pri nadmernom pobyte na slnku sa môžeme spáliť aj v
zime, najmä na snehu, ktorý slnečné lúče výrazne odráža,
alebo aj pri pobyte vo vysokých nadmorských výškach (turistika v horách). Jednoduché pravidlo hovorí, že byť o 1000
metrov vyššie je ako byť o 1000 kilometrov južnejšie.
Kožu si môžeme chrániť vhodným oblečením, rozumným
správaním pri pobyte na slnku, ako aj používaním ochranných krémov pred UV žiarením.
pre venc i a
Kedy, ako, koľko?
Zapamätajme si:
Na telo dospelého človeka sa spotrebuje pri jednej aplikácii asi 35 ml ochranného krému, čo je asi sedem čajových
lyžičiek. Ak sa toto množstvo zníži na polovicu, účinok
ochrany sa zmenší až na jednu tretinu. Ak sa pri pobyte
na slnku aj kúpeme, prípravok by mal byť aj vode odolný.
Slnečné žiarenie v čistej vode totiž preniká aj pol metra
pod hladinu.
Pred opaľovaním by sa mal prípravok na ochranu pred UV
žiarením rovnomerne a v dostatočnom množstve rozotrieť na všetky odhalené miesta a predovšetkým na najcitlivejšie časti: uši, nos, pery, krk, ramená, horná časť chrbta, šija, zadná časť kolien a lýtka. Každé dve hodiny treba
aplikáciu zopakovať, rovnako ako aj po kúpaní alebo po
zmazaní prípravku (trenie, vysušenie uterákom).
Mechanizmus účinku ochranných krémov je dvojaký. Buď
kožu kryjú drobnými pigmentami zo zinku alebo titánu
alebo obsahujú látky, ktoré slnečné žiarenie menia na teplo. Niekedy sa kombinujú. Dôležité je aj to, že slnečné svetlo čiastočne odrážajú. A najmä by mali filtrovať obe zložky
UV žiarenia, A aj B. Označujú sa anglickou skratkou SPF –
sun protecting factor. Tento ochranný faktor predstavuje
časový faktor, ktorý odsúva prejav spálenia za štandardných podmienok: pri pôsobení slnečných UVB a UVA lúčov
a pri množstve 2 mg/cm3 prípravku určeného na slnečnú
ochranu aplikovaného na pokožku.
SPF nám umožní určiť fotoochrannú kapacitu prípravku,
takže si môžeme zvoliť vhodný výrobok pre náš fototyp
a pre podmienky, ktorým budeme vystavení.
V prvých rokoch života je detská koža tenká, jemná a nezrelá. Nemá dostatočne vyvinuté všetky funkcie a preto
je oveľa zraniteľnejšia než koža dospelého jedinca. Práve
opakované spálenia kože v detskom veku sú najvážnejšími
spúšťačmi rakoviny kože.
Dojčatá a deti do troch rokov by sa nemali
vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.
2 V čase medzi 10. a 14. hodinou by sme nemali byť
na slnku.
3 Aj zamračená obloha prepúšťa 40 – 60 %
slnečných lúčov. Na tvorbu vitamínu D v koži,
dôležitého pre výstavbu kostí stačí denne
15-minútový pobyt na slnku.
4 Chráňme najviac exponované časti tela – oči,
tvár, uši, nos, ramená, chrbát a hlavu.
5 Používajme ochranné krémy s látkami, ktoré
filtrujú alebo odrážajú svetlo.
6 Nezabúdajme na pokrývku hlavy a slnečné
okuliare.
7 Prostriedok proti UV žiareniu musí spĺňať
nasledujúce kritériá: Ochranný faktor prípravku
(SPF) musí byť vysoký. Filter musí pokrývať UVB
ako aj UVA spektrum slnečného žiarenia. Prednosť
majú fyzikálne mikropigmentované filtre pred
chemickými. Prípravok má byť bez parfumu a
konzervačných látok, ktoré zvyšujú riziko alergií.
Tiež nemá mať fotosenzibilizujúci účinok.
8 S opaľovaním súvisí aj vysušovanie kože a strata
vody v pokožke. Nezabudnime preto po každom
opaľovaní ošetriť kožu vhodným hydratačným
prostriedkom.
9 V žiadnom prípade sa nesmieme spáliť. Koža si to
zapamätá a po rokoch môže vzniknúť rakovina.
10 Nechránená koža počas prvých 15 rokov života
znamená zvýšené riziko vzniku kožných nádorov.
1
* náš tip
Kontaktné šošovky, v ktorých môžete aj spať
Aktívny životný štýl, dlhé pracovné dni,
náročné profesie, ale aj nepreberné
množstvo športových aktivít – to všetko
si žiada pohodlné a flexibilné riešenie
korekcie očnej poruchy. Vhodnou voľ-
bou sú kontaktné šošovky. V minulosti sa často používali tzv. hydrogélové šošovky, ktoré majú vysoký obsah vody, ale
nemajú potrebnú priepustnosť pre kyslík, a tak ich nositeľnosť bola obmedzená.
V súčasnosti sú vďaka špeciálne vyvinutým unikátnym technológiám kontaktné šošovky určené aj na kontinuálne nosenie. Vďaka vysokej priepustnosti pre
kyslík boli silikón-hydrogélové kontaktné šošovky AIR OPTIX® NIGHT&DAY®
AQUA schválené podľa normy CE na nepretržité nosenie až na 30 dní a nocí.
Kontaktné šošovky AIR OPTIX® NIGHT&DAY® AQUA sú vyrobené unikátnou
technológiou TriComfort® prinášajúcou zdravý a prirodzený pocit pohodlia pri nosení po celý deň, po celý čas
nosenia. Zvlhčujúce zložky pomáhajú minimalizovať stupeň dehydratácie
šošovky na dosiahnutie celodenného
pohodlia. Plazmou zušľachtený povrch
zabezpečuje vyššiu odolnosť proti usadeninám v porovnaní s inými silikón-hydrogélovými šošovkami, čo prispieva k pohodlnému noseniu.
2/2013 | bedeker zdrav ia 37
pre venc i a
Je možné usilovať sa o zdravé zuby
bez ohľadu na hygienu
ústnej dutiny ako celku?
­­­—
MUDr. Gabriel Pallay, CSc.
Ústna dutina, ako jedno z miest otvorenej komunikácie
nášho organizmu s okolitým prostredím, plní niekoľko
funkcií životne dôležitých pre existenciu celého ľudského
organizmu. Je miestom zisťovania chutí, príjmu potravy
(žuvanie, trávenie pomocou slín, prehĺtanie), dýchania
a reproducie hlasu a reči. Najväčšie nároky na ústnu dutinu prirodzene kladú príjem a úvodná fáza trávenia potravy. Väčšinu nárokov, ktoré by mohli poškodiť štruktúry ústnej dutiny (napr. prehnane horúce, studené, tvrdé,
kyslé, slané či sladké jedlá), môžeme kontrolovať vlastným
rozhodnutím. Naproti tomu kolonizácia mikroorganizmami prebieha trvalo a prevažne nezávisle od našej vôle.
Preto je ústna dutina celoživotne prirodzene infekčným prostredím, ktoré aj za bežných okolností môže spôsobovať
vznik dvoch najčastejších ľudských ochorení – zápalu ďasien a zubého kazu.
povrchov zubov znamená čistenie iba 20 až 25 % plochy
celej ústnej dutiny. Zvyšných 75 až 80 % tvoria slizničné
povrchy, ktoré nie sú vhodné pre mechanické čistenie.
Samotné mechanické čistenie však predovšetkým nedokáže významnejšie ovplyvniť ani množstvo, ani aktivitu
mikroorganizmov prítomných v ústnej dutine – podobne
ako sa nedá samotným mechanickým čistením odstrániť
z rúk infekčný materiál. Logickým krokom je preto pridať k mechanickým prostriedkom aj chemické prostriedky,
ktoré svojím antimikrobiálnym účinkom v miestach nevhodných pre mechanické čistenie budú plniť funkciu
„predĺženej zubnej kefky“. Práve túto funkciu účinne plnia
antiseptické ústne vody.
V ústnej dutine prežívajú iba tie baktérie, ktoré sú schopné
zachytiť sa na jej povrchových štruktúrach. Tie, ktoré túto
schopnosť nemajú, sa spolu so slinami a sústami jedál odplavujú do ďalších častí tráviaceho traktu. Zachytené baktérie sa v ústnej dutine množia a vytvárajú mikrobiálne
kolónie, čoho výsledkom je tvorba viditeľného zubného
povlaku. Spoločenstvo mikroorganizmov v rámci zubného povlaku získava zvýšenú odolnosť proti antimikrobiálnym látkam – v niektorých prípadoch sa táto odolnosť
môže zvýšiť až tisícnásobne. Čím dlhšie kolónie mikroorganizmov v ústnej dutine prežívajú, tým dôslednejšia je
selekcia mikroorganizmov schopných odolávať a prispôsobovať sa podmienkam daného prostredia – a tým zložitejšie potom bude ich následné odstraňovanie.
Ak má ústna voda plniť funkciu predĺženej zubnej kefky,
musí mať neselektívny antimikrobiálny účinok – to znamená, že bude odstraňovať všetky baktérie, bez ohľadu
na ich kmeňovú príslušnosť. Ďalej musí prenikať a pôsobiť antibakteriálne v hlbokých vrstvách zubného povlaku
a v neposlednom rade musí mať laboratórne aj klinickými
štúdiami preukázanú účinnosť a bezpečnosť pri pravidelnom dlhodobom používaní. Všetkým prísnym nárokom na
pravidelné dlhodobé používanie vo všetkých smeroch vyhovuje ústna voda LISTERINE®. Od roku 1879 je jej základom
zmes štyroch extraktov prírodných silíc – tymol, eukalyptol, metylsalicylát a levomentol. Všetky uvedené zložky boli
extrahované z rastlín. Pri pravidelnom dlhodobom používaní ústna voda LISTERINE® proporcionálne redukuje, stabilizuje a zachováva vlastné východiskové zloženie mikrobiálneho
osídlenia ústnej dutiny – ideálne tak plní spomenutú funkciu
predĺženej zubnej kefky v oblasti celej ústnej dutiny.
Súvislosť medzi prítomnosťou zubného povlaku a vznikom i priebehom chorôb ústnej dutiny je dobre známa.
Pravidelné odstraňovanie zubného povlaku je preto nevyhnutným predpokladom dosiahnutia a udržania zdravia
ústnej dutiny. Avšak jeho odstraňovanie je už odstraňovaním následku a nie samotnej príčiny. Navyše, čistenie
Zdravie zubov je možné dosiahnuť a udržať iba v rámci dlhodobej účinnej starostlivosti o zdravotný stav celej ústnej
dutiny. Pravidelné používanie mechanických prostriedkov
ústnej hygieny v kombinácii so zubnou pastou s obsahom
fluoridov a s antimikrobiálnou ústnou vodou LISTERINE®
približujú tento cieľ každému z nás na dosah ruky.
38 bedeker zdrav ia | 2/2013
TOTAL CARE ENAMEL GUARD
KOMPLEXNÁ OCHRANA
ZUBNEJ SKLOVINY
účinná ochrana zubnej skloviny
mimoriadne obmedzenie tvorby zubného povlaku
pre každodenné dlhodobé používanie
2/2013 | bedeker zdrav ia 39
CU_201205086
PRI POUŽÍVANÍ DVAKRÁT DENNE
k ardiológi a
Hypertenzia –
meranie tlaku krvi
­­­—
MUDr. Jana Hasáková,
kardiologička, NÚSCH
Hypertenzia predstavuje závažný zdravotnícky problém, so zvyšujúcou sa prevalenciou. Trpí na ňu viac ako štvrtina
celosvetovej populácie a vo vyspelých krajinách dokonca viac ako tretina dospelej populácie.
Odhaduje sa, že len necelá polovica hypertonikov sa buď lieči, alebo je ich liečba správna. Tieto údaje sú mimoriadne
závažné, pretože dokázaný priaznivý
účinok zníženia krvného tlaku sa prejavuje znížením výskytu infarktu myokardu o 20 až 25 %, zlyhávania srdca
o viac ako 50 % a mozgovej príhody o 35
až 40 %. Výška krvného tlaku významne ovplyvňuje kardiovaskulárne riziko a optimalizácia liečby hypertenzie
pomáha predchádzať komplikáciám
predovšetkým v prípade diabetikov 2.
typu alebo môže dokonca znížiť riziko
novovzniknutého diabetu, ktorý je 2,5krát častejší v skupine hypertonikov.
Krvný tlak má kontinuálny vzťah
s kardiovaskulárnym rizikom. Pri hodnotách systolického krvného tlaku pod
115 – 110 mmHg a diastolického krvného tlaku pod 75 – 70 mmHg sa riziko
kardiovaskulárnych komplikácií významne redukuje. Na základe európskych tradícií a zvyklostí, čo podporili
aj výsledky štúdií, sa odporúča klasifikácia krvného tlaku (tab.1).
Rizikové faktory
Individuálne riziko pacienta sa stanovuje v závislosti od prítomnos-
ti rizikových faktorov. Podľa počtu
prognostických rizikových faktorov
(poškodenie cieľového orgánu, diabetes mellitus, kardiovaskulárne alebo
renálne – obličkové ochorenie) a hodnoty krvného tlaku sa určí kategória
rizikovosti pacienta. Odhad celkového
kardiovaskulárneho rizika závisí vždy
od hodnôt TK, prítomnosti alebo neprítomnosti ostatných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení,
metabolického syndrómu, poškodenia
cieľových orgánov, diabetu, od prítomnosti alebo neprítomnosti obličkového
ochorenia. Celkové riziko potom rozhoduje o iniciácii a charaktere liečby.
V súvislosti s kardiovaskulárnym rizikom sa rozlišujú štyri kategórie rizika
vzniku cerebrovaskulárnej (mozgovej
– pozn. red.) príhody alebo infarktu
myokardu:
→ malé riziko (do 15 %)
→ stredné riziko (15-20 %)
→ vysoké riziko (20-30 %)
→ veľmi vysoké riziko (viac ako 30 %)
Liečbu hypertenzie ovplyvňuje
predovšetkým správna diagnostika
hypertenzie, t.j. nameranú hodnotu
TK nad 140/90 mmHg treba pacientovi
overovať minimálne trikrát v priebe-
Klasifikácia hodnôt TK (mmHg)
KategóriaTKS/TKD (mmHg)
Optimálny tlak menej ako 120/menej ako 80
Normálny tlak
120-129 a/alebo 80-84
Vysoký normálny tlak
130-139 a/alebo 85-89
Mierna hypertenzia (Hypertenzia 1. stupňa)
140-159 a/alebo 90-99
Stredne ťažká hypertenzia (Hypertenzia 2. stupňa)
160-179 a/alebo 100-109
Ťažká hypertenzia (Hypertenzia 3. stupňa)
viac ako 180 a/alebo viac ako 110
40 bedeker zdrav ia | 2/2013
hu štyroch týždňov. Ďalším faktorom
je úroveň celkového kardiovaskulárneho rizika: ak sa pridruží ťažké orgánové poškodenie, kardiovaskulárne
komplikácie alebo diabetes, terapia sa
indikuje pacientom aj pri hodnotách
krvného tlaku 130-139/85-89 mmHg.
Každé oneskorenie liečby zvyšuje počet kardiovaskulárnych príhod, naopak podaním antihypertenzívnej liečby sa odďaľuje progresia hypertenzie.
Meranie tlaku krvi v domácom prostredí
Umožňuje merať krvný tlak v rôznom
čase pri bežnom dennom živote. Ide
o meranie nezávislé od zdravotníckeho zariadenia, čím sa odstráni „fenomén bieleho plášťa“, ale i v situáciách,
kedy má chorý subjektívne ťažkosti.
Hodnoty TK merané v domácom prostredí sú lepšie reprodukovateľné a spoľahlivejšie poukazujú na prítomnosť
a progresiu orgánového poškodenia,
ako aj rizika kardiovaskulárnych príhod. Poskytujú závažnú informáciu
pri rozhodnutí o zmene liečebnej taktiky a zároveň ide o lacný postup, ako
možno zlepšiť pacientovu spoluprácu
pri liečbe.
Odporúčania na meranie TK
v domácom prostredí:
• Používať výlučne schválené prístroje. Ide o dostupné zápästné tlakomery, pri meraní TK by mal pacient
udržiavať rameno v úrovni srdca.
• Uprednostňovať radšej poloautomatické tlakomery ako ortuťové tlako-
mery, aby sa predišlo ťažkostiam pri
inštruovaní pacienta a chybám pri
zhoršenom sluchu.
• Inštruovať pacienta, aby pri meraní
TK sedel a TK si meral pokoji, najmä
ráno a večer, pričom hodnoty TK
môžu byť pre jeho spontánnu variabilitu rôzne.
• Vyhnúť sa nadmernému počtu meraní a zabezpečiť, aby tieto merania
zahŕňali obdobie pred užitím lieku,
aby sa získala informácia o trvaní
účinku liečby.
• Pri ambulantnom monitorovaní TK
treba pamätať, že normálne hodnoty sú doma nižšie než v ambulancii.
Hodnoty TK 130-135/85 mmHg sú
hodnoty, ktoré približne korešpondujú s hodnotou 140/90 mmHg, ktorú nameriame v ambulancii.
• Dať pacientovi jasné inštrukcie o potrebe poskytnúť lekárovi vlastnú dokumentáciu nameraných hodnôt.
•Vyhnúť sa ľubovoľnému užívaniu
antihypertenzív.
Ambulantné 24-hodinové
monitorovanie tlaku krvi
Ambulantné monitorovanie tlaku krvi
umožňuje prenosnými osciloskopickými prístrojmi monitorovať tlak krvi
počas 24 hodín, čo treba zvážiť v prípadoch:
• Zistenia značnej variability TK nameraného počas viacerých návštev.
• Pri nameraní zrejmého rozdielu TK
v ambulancii a domácom prostredí.
•V ordinácii nameraného vysokého
TK osobám s nízkym kardiovaskulárnym rizikom.
• V prípadoch podozrenia na rezistenciu na farmakologickú liečbu.
• V prípadoch podozrenia na epizódy
nízkeho TK v prípade starších osôb
a diabetikov.
• V prípadoch tehotných žien s vysokým krvným tlakom v ordinácii a pri
podozrení na komplikácie v druhej
polovici tehotenstva: vysoký krvný
tlak, bielkoviny v moči, opuchy.
svetová jednotka v tlakomeroch
1 z 3 dospelých
má vysoký krvný tlak
Týka sa to
aj vás?
Prečo lekári odporúčajú merať
krvný tlak doma?
viac na www.krvnytlak.sk
Nefarmakologická liečba hypertenzie
TLAKOMERY OMRON
• jedna manžeta pre celú rodinu
• jednoduché používanie
• klinicky overené
3x víťaz
ankety
,,lekárnici
odporúčajú”
RN
KÁ
ICI ODPORÚ
ČA
OTC
VÍ
JÚ
• Pacient dve hodiny pred vyšetrením
TK nesmie fajčiť, konzumovať alkohol a kávu.
• Pred meraním TK treba umožniť pacientovi aby sedel niekoľko minút
v tichej miestnosti.
• Merať TK dvakrát s časovým intervalom jednej až dvoch minút a urobiť
doplnkové merania, ak sú prvé dve
merania úplne rozdielne.
•Pri prvej návšteve zmerať TK na
oboch ramenách, aby sa zistil prípadný rozdiel pri periférnom postihnutí ciev, v takomto prípade treba za referenčnú hodnotu považovať
vyššiu nameranú hodnotu.
• Starším osobám zmerať TK postojačky v prvej a piatej minúte, po tom,
čo sa postavia, rovnako tiež diabetikom a pri stavoch, kedy možno očakávať posturálnu hypotenziu.
•Pri druhom meraní zmerať posediačky pulzovú frekvenciu – najmenej počas 30 sekúnd.
Pri prevencii a liečbe hypertenzie pomáhajú zmeny životného štýlu. Odporúča sa najmä: ukončiť fajčenie, udržiavať normálnu hmotnosť (dospelí:
BMI od 18,8 do 24,9), redukovať príjem
sodíka na nie viac ako 100 mmol/deň
(približne 6 g NaCl alebo 2,4 g Na denne), zaradiť pravidelnú aeróbnu fyzickú aktivitu – napríklad rezkú chôdzu
minimálne 30 minút denne alebo viac
dní v týždni, obmedziť konzumáciu
alkoholu (muži na maximálne 30 ml
etanolu (napríklad 720 ml piva, 300 ml
vína, 100 ml destilátu, ženy a chudší
ľudia maximálne na 15 ml), udržiavať
adekvátny príjem draslíka (viac ako
3,5 g denne), konzumovať stravu bohatú na ovocie a zeleninu, nízkotučné
mliečne produkty so zníženým obsahom nasýtených a celkových tukov.
Preventívne pôsobenie má čiastočný podiel na redukcii hypertenziou navodenej morbidity a mortality.
Jestvujú dôkazy o zmenách vedúcich
k zníženiu TK ovplyvnením kardiovaskulárnych rizikových faktorov.
LE
Niektoré inštrukcie pre správne
meranie TK v ambulancii:
ŤA Z 2 0 1 2
ach
V predaji v lekárň
potrebách
a zdravotníckych
CELIMED s.r.o.
autorizovaný distribútor OMRON pre SR
www.celimed.sk
S p ý t a l i s m e s a z a vá s
Kedy navštíviť
urológa?
Napriek všeobecne dostupným informáciám a aj dobrej edukácii pacientov, existujú zdravotné problémy, s ktorými sa
pacienti niekedy obávajú navštíviť lekára. Na otázky Bedekra zdravia, v akých prípadoch netreba odkladať návštevu urológa, odpovedá docent MUDr. Jozef Marenčák, PhD., primár Urologického oddelenia nemocnice s poliklinikou v Skalici.
„Určite neodkladajte návštevu urológa, keď máte krvavý
moč, odborne hematúriu. Najmä ak nie je sprevádzaný žiadnymi ďalšími príznakmi, môže upozorňovať na prítomnosť
závažných ochorení, ako sú napríklad nádory močových
ciest (močového mechúra, prostaty, obličiek). Hematúria
nemusí byť prítomná pri každom močení. Časté sú prípady, keď prítomnosť krvi v moči trvá iba krátky čas, potom
je moč normálny a krv sa zjaví až po niekoľkých dňoch, ba
až mesiacoch. Prítomnosť krvi v moči však nemusí byť len
príznakom rakoviny, ale vyskytuje sa aj pri zápaloch močových ciest (najmä u žien je to tzv. hemorargická cystitída), alebo v dôsledku kameňov (konkrementov) v močových
cestách (tzv. urolitiázy) a pod. Vždy však platí pravidlo, že
každá hematúria vyžaduje okamžité a kompletné urologické vyšetrenie.
Ťažkosti s močením (ako rezanie, pálenie pri močení,
slabý prúd moču a pod.) bývajú prítomné pri zápalovom
postihnutí močovo-pohlavného traktu. Trpia nimi obe pohlavia. Ženy mávajú najčastejšie zápaly močového mechú42 bedeker zdrav ia | 2/2013
ra (cystitídy), mladší muži zasa zápaly predstojnej žľazy
(prostatitídy) a v prípade starších mužov ide často o prekážku odtoku moču z dolných močových ciest v dôsledku
nezhubného zväčšenia prostaty (tzv. benígnej prostatickej
hyperplázie) alebo aj rakoviny prostaty a pod. Všetky vyššie
spomenuté ochorenia sa dajú úspešne liečiť, ak sa diagnostikujú včas a postihnutý jedinec dodrží rady ošetrujúceho
lekára – urológa.“
Do kompetencie urológa patrí aj nedobrovoľný únik
moču. Docent Marenčák vysvetľuje: „Odborne inkontinencia moču síce nie je ochorenie, ale je to príznak, ktorý poukazuje na prítomnosť poruchy najmä v oblasti dolných
močových ciest. Inkontinencia moču má viacero typov
a vyskytuje sa u oboch pohlaví a častejšie vo vyššom veku.
Platí pravidlo, že čím skôr sa postihnutý jedinec zdôverí so
svojím problémom odborníkovi (urológovi, gynekológovi),
tým jednoduchšia bude diagnostika (menej invazívnych
vyšetrení) a následná liečba, ktorá bude aj dlhodobo účinnejšia. Aj preto je potrebné zdôrazniť nutnosť otvorene hovoriť o probléme udržania moču s lekárom. Je známe aj to,
že všetky zápalové ochorenia (najmä sezónne – na jar a jeseň) zhoršujú problémy s udržaním moču (najmä ženám)
a tak včasná a dostatočná liečba, napríklad infekcií močových ciest, je aj prevenciou možnosti výskytu inkontinencie moču v neskoršom období. Zníženie telesnej hmotnosti
a vhodné, pravidelné cvičenie svalstva panvového patria
medzi ďalšie možnosti predchádzania nedobrovoľnému
úniku moču. Vždy je však potrebné odborné diagnostické
zhodnotenie a prípadná liečba navrhnutá lekárom, ktorý
sa danou problematikou zaoberá.
Ak príznaky zápalu močových ciest (rezanie, pálenie
pri močení, časté močenie cez deň i v noci) trvajú niekoľko dní a ak sú prítomné triašky a zimnice, horúčky vyššie
ako 39° C sprevádzané bolesťami, ktoré sa stupňujú a „presúvajú“ sa z „podbruška“ do boku (alebo do oboch bokov) –
je potrebné ihneď vyhľadať odbornú pomoc. Môže totiž ísť
o zápal obličky (obličiek). Ak sa nelieči, môže skončiť nebezpečnými komplikáciami a postihnutý jedinec sa dostáva až
S p ý t a l i s m e s a z a vá s
do ohrozenia svojho života. V prípade akútneho zápalu horných močových ciest (obličiek) je väčšinou potrebná hospitalizácia pacienta.“
—Do ambulancie urológa často zavítajú pacienti trpiaci močovými kameňmi. Aké sú najčastejšie príčiny ich
vzniku?
„Príčinou urolitiázy, ako odborne hovoríme močovým kameňom môžu byť poruchy metabolizmu (látkovej výmeny)
v organizme, ktoré vedú ku zvýšenej tvorbe a vylučovaniu
kameňotvorných látok močom. Ďalšími vyvolávajúcimi
momentmi môžu byť prekážky v odtoku moču v priebehu močového traktu (napr. zúženiny panvičkovomočovodového prechodu, zväčšená prostata, vývojové anomálie
a pod.), ale aj infekcie močových ciest. Približne 50 % pacientov s urolitiázou má recidívu v priebehu svojho života.
Pri vymočení kameňa je vždy potrebné urologické vyšetrenie, ktoré môže stanoviť nielen príčinu urolitiázy, ale aj
prítomnosť ďalších kameňov v močových cestách. Cieľom
liečby pacientov s urolitiázou je zbaviť ich bolesti, odstrániť
konkrement a zabrániť jeho recidíve. Preto dôležité dodržať
aj niektoré všeobecné zásady prevencie, napríklad zvýšený
prívod vhodných tekutín v pravidelných intervaloch, vhodné zloženie potravy. O diéte a príjme tekutín je potrebné sa
poradiť s odborným lekárom – urológom, ktorý individuálne zváži výhody a riziká a rozhodne aj o medikamentóznej
liečbe (ktorá je pri niektorých druhoch konkrementov veľmi efektívna). Pacienti s akoukoľvek formou urolitiázy by
mali byť pravidelne kontrolovaní a v prípade niektorých
vrodených porúch treba preventívne vyšetriť aj priamych
rodinných príslušníkov postihnutých.“
PSÚ
A
PSÚ
L
K
A
L
K
—Ako je to s odkladaním návštevy urológa?
„Na Slovensku je ‚spolupráca‘ pacienta s lekárom vcelku
dobrá, ale to až v prípade, že postihnutí lekára navštívi.
Bolo dokázané, že až 85 % mužov s benígnou prostatickou
hyperpláziou dodržuje liečebný režim a chodí pravidelne na
urologické kontroly. Čo je však horšie, podobne ako v iných
krajinách Európy, aj na Slovensku je príliš dlhý časový interval, ktorý uplynie od prvých príznakov do návštevy lekára. Pri ochoreniach prostaty je to viac ako deväť mesiacov
a pri inkontinencii moču niekedy viac ako 24 – 36 mesiacov!
Pritom je potrebné upozorniť, že diagnostika a liečba mnohých urologických ochorení (najmä v ich iniciálnych štádiách) je dnes minimálne invazívna a maximálne efektívna.“
Skrátená informácia o lieku: Prostamol ®uno - 1 kapsula obsahuje 320 mg extraktu zo Serenoa repens. Indikácie: poruchy močenia pri benignej hyperplázii prostaty v I. a II. štádiu podľa Alkena. Dávkovanie a spôsob podávania:
1 kapsula denne v rovnakom čase po jedle. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok. Nežiaduce účinky: zriedkavé žalúdočné ťažkosti. Dátum poslednej revízie textu: december 2012. Pred užitím
lieku sa oboznámte, prosím, s úplnou informáciou o lieku v príbalovej informácii pre používateľov. Spôsob výdaja lieku: liek nie je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ registračného rozhodnutia: Berlin-Chemie AG, Berlín, Nemecko.
Dátum výroby materiálu: apríl 2013
BERLIN-CHEMIE AG, obchodné zastúpenie v SR, Palisády 29, 811 06 Bratislava, tel.: 02 / 544 30 730, fax: 02 / 544 30 724, e-mail: [email protected]
2/2013 | bedeker zdrav ia 43
PROST 2013 - 012
inzercia
Serenoae extractum concentratum 320 mg
1x DENNE
RO Z HO V OR
Zdravie si treba
udržiavať kontinuálne
Dekanka Fakulty verejného zdravotníctva doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH, mim. prof. sa na pedagogickej
a vedeckovýskumnej činnosti, nielen v rámci SZU, ale aj iných akademických inštitúcií, aktívne podieľa od roku 1992.
Je členkou Vedeckej rady SZU, FVZ a FZŠŠ. Venuje sa sociálno-ekonomickým problémom vyplývajúcich z pracovných
úrazov, chorôb z povolania a z chorôb nezamestnaných. Je dlhoročnou členkou redakčnej rady prestížneho časopisu
Central European Journal of Occupational and Enviromental Medicine. Na otázky týkajúce sa nielen života fakulty, ale
aj aktívneho starnutia a zdravého životného štýlu, odpovedá v rozhovore s profesorom MUDr. Ladislavom Hegyim, DrSc.
—Ste dekankou Fakulty verejného
zdravotníctva. Aké úlohy fakulta
plní?
Fakulta verejného zdravotníctva je
jednou zo štyroch fakúlt Slovenskej
zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave. Univerzita tohto roku slávi už 60
rokov inštitucionálneho vzdelávania
vo všetkých zdravotníckych povolaniach. Fakulta verejného zdravotníc44 bedeker zdrav ia | 2/2013
tva (FVZ) bola založená až v roku 2002,
odkedy vytvára predpoklady na rozvoj
verejného zdravotníctva v teoretickej,
ako aj praktickej oblasti. Vychováva
odborníkov vo verejnom zdravotníctve, ktorí po úspešnom ukončení štúdia nájdu uplatnenie na úradoch verejného zdravotníctva, v zdravotníckych
zariadeniach, v pracovných zdravotných službách a inšpektorátoch práce, ale aj v neštátnych organizáciách
zaoberajúcich sa ochranou a podporou
zdravia, ako aj vo farmaceutických firmách. Okrem pedagogickej činnosti sa
fakulta venuje tiež výskumu – najmä
v environmentálnej oblasti a je úspešným riešiteľom významných grantových úloh.
Všetky vyššie spomínané aktivity zabezpečujú pedagogické a výskumné
útvary fakulty – Katedra epidemiológie, Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva, Katedra preventívnej a klinickej medicíny, Ústav
ochrany zdravia, Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky a Ústav pracovnej zdravotnej služby.
Fakulta verejného zdravotníctva je
členom ASPHER a poskytuje päť typov
vzdelávania v odbore verejné zdravotníctvo: bakalársky študijný program,
magisterský študijný program, doktorandský študijný program, špecializačné štúdium a sústavné vzdelávanie. Zo špecializačného štúdia by som
chcela upozorniť najmä na štúdium
Master of Public Health (Odborník na
riadenie vo verejnom zdravotníctve),
ktorý je zameraný na manažment
a organizáciu zdravotníctva.
—Aký máte názor na zdravý životný
štýl a aktívne starnutie?
Aby ľudia mohli byť zdraví, musia sa
venovať činnostiam, ktoré ku zdraviu
vedú. Súbor takýchto trvalých činností
realizovaných v záujme zabezpečenia
zdravia môžeme nazvať zdravým životným štýlom. Je to vlastne cieľavedomá systematická činnosť, ktorú človek vykonáva pre svoje zdravie. Patrí
sem predovšetkým zdravá a vyvážená
strava, dostatok telesného pohybu,
odolnosť voči stresu, pozitívny prístup
k životu, kvalitný spánok, otužovanie.
Nevyhnutnosťou je vyhýbať sa tomu,
čo naše zdravie zhoršuje (alkohol, fajčenie, inaktivita, zlá duševná hygie-
RO Z HO V OR
na). Zjednodušene môžeme povedať,
že je potrebné vyhľadávať všetko, čo
zdraviu prospieva a vyhýbať sa všetkému, čo zdraviu škodí.
Zlepšenie zdravia detí a dospelých
v produktívnom veku podporí aj zdravé starnutie. Starnutie v dobrom zdraví je takisto podporované realizáciou
činností na podporu zdravého spôsobu života. Znížením vplyvu škodlivých
návykov predchádzame určitým chorobám a ich liečeniu. Nevyhnutnosťou
je podpora vývoja geriatrickej medicíny. Podpora dobrého zdravotného
stavu počas celého života vedie k zvýšeniu predpokladanej dĺžky života
a k dlhovekosti, ktoré môžu prinášať
dôležité ekonomické, spoločenské a individuálne benefity.
Napriek tomu, že zdravotníctvo a metódy liečenia sa stále zdokonaľujú a sú
stále účinnejšie, nemožno sa spoliehať
len na lekársku vedu a zdravotníctvo.
Zdravie nie je tovar a nedá sa kúpiť.
Hlavným udržiavateľom zdravia a sebaliečiteľom je každý z nás. Spôsob
nášho každodenného života má zrod
v našom myslení, v našej motivácii
a v našom následnom konaní. Nedostatok zdravého životného štýlu skracuje život, znižuje jeho kvalitu a zhoršuje celkový zdravotný stav.
—Aké je vaše odborné zameranie?
Základom môjho životného pracovného zamerania sa stalo pracovné lekárstvo a hygiena práce. Od roku 1982,
kedy som sa ako asistentka na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie
LF UK v Bratislave zamerala na odbor
pracovné lekárstvo a hygiena práce,
respektíve po získaní nadstavbovej
špecializácie z tohto medicínskeho
odboru, vypĺňala môj pracovný život
pedagogická, vedecká, ako aj praktická činnosť v rámci tejto špecializácie.
Tak, ako sa ťažisko problémov pracovného lekárstva presúvalo postupne viac a viac do oblasti primárnej
prevencie chorôb z povolania a iných
poškodení zdravia z práce, tak som aj
ja videla svoje uplatnenie predovšet-
kým v oblasti hygieny práce. Bola to
novovytvorená zaujímavá hraničná
zóna – nazvaná pracovné zdravotné
služby. Posudzovaním a hodnotením
rizikových faktorov práce a pracovného prostredia, vo vzťahu k prvým zistiteľným znakom poškodenia zdravia
v praxi, som v rámci činnosti nového
Ústavu pracovnej zdravotnej služby
vytvorila podmienky pre kvalitnú
pedagogickú činnosť v tejto oblasti.
V rámci riešenia hlavných úloh Fakulty verejného zdravotníctva sa spolu
mojimi spolupracovníkmi z fakulty,
ako aj zo SZU, snažíme prispieť v oblasti prevencie poškodenia zdravia
z práce, k úspešnej výchove vysokoškolských odborníkov, požadovaných
v terénnej praxi.
Na moju vyššie uvedenú záujmovú
pracovnú oblasť (pracovná činnosť
a zdravie) priamo nadväzuje aj záujem o kontinuálne udržanie zdravia
osôb aj v postprodukčnom období ich
života.
—Poviete nám niečo o vašich osobných záľubách. Nájdete si na ne čas?
Priznám sa, že na moje osobné záľuby
zostáva stále menej a menej času.
Mojou srdcovou záležitosťou je cestovanie. Rada navštevujem vo voľných
chvíľach zaujímavé lokality najmä
u nás na Slovensku, ale aj v okolitých
štátoch. Zaujímajú ma hlavne kultúrne, historické a prírodné pamiatky.
V priebehu celého roka využijem každú príležitosť na rekreačné plávanie
a pobyty s možnosťou komplexnej
regenerácie. Najviac sa teším na pravidelný letný pobyt pri mori s celou
rodinou, kedy sa môžem naplno venovať svojim dvom vnúčatám Karolínke
a Filipkovi. Rada čítam literatúru faktu, alebo v rámci psychického uvoľnenia romány s kriminálnou zápletkou.
Nikdy nevynechám aj zábavné, pravidelné mesačné spoločné relaxačné
obedy s mojimi tromi zhovorčivými
sestrami, kde si cvičím schopnosti ako
sa dostať k slovu.
2/2013 | bedeker zdrav ia 45
pre venc i a
Ako si poradiť s opakovanými
gynekologickými mykózami?
S nepríjemným ochorením prichádzajú do ambulancií gynekológov ženy často. Príčinou takmer každej tretej návštevy sú práve mykózy spôsobené kvasinkou Candida albicans (kandida biela). Charakteristické a veľmi nepríjemné pre
ne je, že sa zvyknú opakovať. Riešením, ako si s recidivujúcim ochorením poradiť je systémová enzýmoterapia.
Vaginálna mykóza, kvasinková infekcia pošvy alebo kandidóza – synonymá nepríjemného ochorenia, ktoré sa ohlási
úporným svrbením a zápalom. Uvádza sa, že aspoň raz za
život sa s týmto problémom stretnú viac ako tri štvrtiny
žien. Polovica z nich ide za lekárom opakovane. Svrbenie,
pálenie, pošvový výtok, neraz aj bolesti pri pohlavnom
styku a močení. To sú typické príznaky vaginálnej infekcie kvasinkami často vedúcej až k zápalu pošvy. Za opakovaným návratom ochorenia môže byť užívanie antibiotík,
hormonálna substitučná liečba, nadmerná konzumácia
sladkého jedla, stres. Problémy však môžu byť výraznejšie
aj počas tehotenstva alebo pri niektorých ochoreniach, ako
je napríklad cukrovka. Príčinu možno nájsť aj v nesprávnej
hygiene – nevhodné je nadmerné umývanie intímnych partií a používanie parfumovaných mydiel a vložiek.
Vhodné riešenie – enzymatická liečba
Okrem takzvaných antimykotík vo forme mastí, čapíkov
alebo tabletiek, ktoré sú určené na liečbu akútneho ochorenia, je k dispozícii aj podporná liečba. Keďže za príčinu
opakovaného vzniku mykóz sa často považuje oslabená
imunita, dobré je podporiť práve imunitný systém. Napríklad enzymatickou liečbou. Niektoré enzýmy sú schopné
vďaka svojim účinkom zmierňovať zápalové procesy v organizme. Liek Wobenzym okrem iných enzýmov obsahuje enzým tripsín, ktorý má výrazný protizápalový účinok
zlepšujúci hojenie. Zistiť, ako podporná liečba enzýmami
funguje, bolo cieľom projektu „Overenie účinnosti Wobenzymu v komplexnej liečbe opakovaných vaginálnych mykóz“. Prebiehal v rokoch 2005 až 2007 a zúčastnilo sa ho
sedem ambulantných gynekologických pracovísk v Českej
republike. Bolo sledovaných 62 žien (od 18 do 48 rokov), ktoré aj napriek liečbe antimykotickými prostriedkami trpeli
vaginálnymi mykózami štyri až deväťkrát za rok. Lekári
im naordinovali podpornú liečbu Wobenzymom a zistili, že
v 63 % prípadov sa mykózy po celý nasledujúci rok vôbec
neobjavili. Podobne v prípadoch všetkých ostatných sledovaných žien prišlo k výraznému poklesu počtu mykóz.
46 bedeker zdrav ia | 2/2013
II. fáza projektu – účinok pretrváva
V nadväznosti na tento projekt sa uskutočnilajeho druhá fáza
s cieľom zistiť, či vôbec a prípadne ako dlho pretrvával pozitívny efekt podávania Wobenzymu i v nasledujúcich rokoch.
Odborný časopis „Česká gynekologie“ teraz priniesol
informácie o jeho výsledkoch, ktoré potvrdili, že aj po uplynutí ďalších troch rokov účinok enzýmov proti nepríjemnému recidivovaniu vaginálnych mykóz aj naďalej pretrváva.
Ukázalo sa, že po celý sledovaný čas sa priemerný počet
opakovaných vaginálnych mykóz v porovnaní s rokom pred
začiatkom podávania enzymatickej liečby významne znížil.
Ak je to aj váš prípad a mykózy vás opakovane obťažujú, vyskúšajte pridať k obvyklej liečbe aj liečbu enzymatickým prípravkom Wobenzym.
—red—
V ý ž i va a p r e v e n c i a
Karcinóm
hrubého čreva
a konečníka
—
MUDr. Peter Minárik
ONLIFE, s.r.o.
Centrum zdravia a výživy, Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl
Zdravie je pre každého človeka nepochybne jednou z najvýznamnejších hodnôt. Napriek tomu je aj dnes ešte stále mnoho ľudí, ktorí si ho začnú ceniť až potom, čo vážne ochorejú.
Dobré zdravie sa navyše nedá kúpiť. Kvalitné je čiastočne
darom našich predkov. To však nestačí. Tento dar sa dá
ľahko premrhať. Ak si chceme zdravý „korienok“ uchovať,
musíme pre to niečo aj sami urobiť. Naším príspevkom
pre posilnenie a uchovanie pevného zdravia je zdravá životospráva a jej významná súčasť zdravá výživa. Je vecou
slobodného výberu každého jedinca, či bude viesť zdravý
životný štýl, alebo sa vydá na cestu nevšímavosti k hodnotám vlastného zdravia a bude sa riadiť falošným heslom:
„čo mi chutí, to mi prospieva“. Navyše zastávať zásady zdravej výživy neznamená propagovať askézu a odriekanie. Aj
zdravá strava je mimoriadne kvalitná a chutná a prináša
veľký kulinársky pôžitok.
trpia predovšetkým ľudia nad 50 rokov. Preto sa na Slovensku boj s týmto ochorením sústreďuje na cielené vyhľadávanie včasných štádií ochorenia práve v tejto vekovej kategórii. Každý občan SR si môže nechať bezplatne vyšetriť
vzorky stolice na skryté krvácanie a v pozitívnom prípade
nasleduje kolonoskopické vyšetrenie.
Výskumy posledných desaťročí dokázali, že riziko
KRCa sa významne znižuje zdravou výživou, pravidelnou
telesnou aktivitou a zdravou telesnou hmotnosťou. Z diétnych faktorov riziko KRCa znižuje vápnik a vitamín D (predovšetkým mlieko) a rastlinná vláknina.
Na druhej strane riziko významne zvyšujú: obezita,
nadmerná konzumácia červeného a údeného mäsa a alkohol.
Existuje účinná prevencia?
Rakovina patrí medzi najobávanejšie choroby. Niektoré
zhubné nádory sa vyskytujú často, iné zriedkavejšie. Jedným z najčastejších a najobávanejších je rakovina hrubého
čreva a konečníka (skratka KRCa). Na celom svete je KRCa
treťou najčastejšou rakovinou v dospelom veku (po rakovine prsníka a pľúc). Vo svete sa každoročne diagnostikuje
150 000 nových prípadov a 50 000 ľudí na ňu umrie. Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom KRCa. Každoročne sa na 100 000 obyvateľov odhalí približne 60 nových
prípadov v mužskej populácii a 45 v ženskej. Dnes sa vie, že
každý tretí prípad rakoviny vrátane KRCa sa dá odvrátiť.
Existujú konkrétne a reálne spôsoby, ako sa voči tejto zákernej chorobe chrániť. V boji proti KRCa máme dispozícii
dve zbrane: jednou je aktívne vyhľadávanie a včasná diagnostika a druhou zdravá výživa a životospráva. Na KRCa
48 bedeker zdrav ia | 2/2013
Strava, výživa a životospráva – významné faktory
v prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka
Ďalej sa zmienime o rizikových faktoroch, ako aj o preventívnych opatreniach pred samotným karcinómom. Všetky
tieto faktory a opatrenia, aj preventívne, sa uplatňujú takisto po liečbe rakoviny hrubého čreva.
Zdravá telesná hmotnosť. Nadváha a obezita zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka. Rizikový
vzťah obezity sa v prípade KRCa pokladá za presvedčivý.
Fyzická aktivita. Pravidelné športovanie a pohyb zabraňujú vzniku nadváhy a obezity a navyše udržujú hladiny jednotlivých hormónov a ďalších látok v tele v optimálnych pomeroch, ktoré priamo znižujú riziko karcinómu.
Minimálny čas, ktorý treba venovať telesnej činnosti alebo
športovaniu, je 30 minút denne. Ideálne je 60 minút denne.
V ý ž i va a p r e v e n c i a
MEDICÍNA
Obmedziť pitie alkoholických nápojov. Alkohol sa
b. Zaraďte do svojej stravy podstatne viac: celopokladá za dokázaný faktor rizika pre karcinóm hrubého
zrnných obilnín, strukovín, zeleniny a ovocia. Obsahučreva a konečníka. Ľudia by nemali vôbec piť alkohol. Pojú menej energie a pomáhajú udržiavať zdravú telesnú
kiaľ ho konzumujú, ženy by nemali prekročiť dávku 1 alhmotnosť. Navyše sú dobrým zdrojom vitamínov a ďalších
koholického nápoja denne (1 malé pivo, 1 deci vína, ¼ deci
rastlinných látok s antioxidačným účinkom. Antioxidanliehoviny)
a
muži
2
alkoholické
nápoje
denne
(1
veľké
pivo,
ľudské
bunky pred
poškodením zhubnými náNa Slovensku ochorie ročne približne 2 800 ľudítynachránia
rakovinu
hrubého
čreva.
2 deci vína, ½ deci liehoviny).
dormi. Nejedzte denne menej ako dve porcie ovocia (aspoň
300 g) a tri porcie zeleniny (aspoň 600 g).
Prevencia vďaka testom
P
Zdravá výživaribližne 1 700 pacientov na túto diagnózu zo-
a. Vyberať
zdravé
a nápoje sochorenia
nízkym obmiera.
Pripotraviny
včasnom podchytení
by sa
mohlo
% pacientov
úplne
vyliečiť.
sahom energie,
tukupribližne
a cukru. 90
Toto
stravovacie
opatrenie
Vyše 1ako
500prevencia
ľudí tedanadváhy
zomiera a
najmä
kvôli
nedoje všeobecne platné
obezity.
Zárostatočnej
prevencii.
Pritom
práve
pri
rakovine
hrubého
veň znižuje tiež riziko rakoviny prsníka. V praxi ide o náčreva sa vhodnou prevenciou dá rozhodujúcou mierou
hradu mastných, tučných a smotanových potravín vrátane
znížiť úmrtnosť. Zlatým štandardom v diagnostike nakonvenčných sladkostí za nízkotučné, nízkokalorické poďalej ostáva kolonoskopické vyšetrenie hrubého čreva.
traviny,
navyše
pri na
sladkostiach
obsah
cukru. je
Avšak
nielen
Slovensku,treba
ale ajznížiť
v iných
krajinách
Príkladov
je
viac
ako
dosť.
Namiesto
šľahačky
(33
%
akceptovanosť vyšetrenia veľmi nízka. Odhadom tuku)
len 1 až
použite
dezertoch
odtučnený
tvaroh
(0 % tuku).
Na2 %pri
ľudí
z tých, ktorí
by ho mali
absolvovať,
vyšetrenie
miesto
masla na hrubo
(80 % tuk) natierajte na chlieb nízv skutočnosti
aj podstúpi.
V rámci
skríningu
(vyhľadávanie
včasných
štádií ochorekotučný
margarín
na tenko
(20 – 30 % tuku).
Uprednostnite
nia)srakoviny
hrubého
čreva sa používajú
testy
na okultmúčniky
minimálnym
množstvom
cesta (alebo
úplne
bez
né
(skryté)
krvácanie
v
stolici.
Napriek
niektorým
neho), s použitím nízkotučného (odtučneného) tvarohu, jo-nevýhodám
ostáva
ich hlavnou
nevýhodou
nízka
gurtu,sporným
šľahaného
vaječného
bielka,
želé a ovocia
namiesto
citlivosť, resp. len 25 až 30-percentná presnosť. Dokážu
maslového krému. Používajte menej cukru pri všetkých retotiž zachytiť len také zmeny na čreve, ktoré už krvácajú.
ceptoch. Neváhajte použiť nekalorické sladidlá – niektoré
To znamená, že aj pri negatívnom výsledku ostáva stále
sa dajú
aj pri pečení.
To, že
sú zdraviunekrvácajúceho
škodlivé, sa
asivyužiť
70-percentná
možnosť
prítomnosti
vo vedeckých
kruhoch
pokladá
(zámerne
mýrakovinového
ochorenia.
A za
práve
z tohto šírený?)
dôvodu odbortus. Z níci
náhradných
ešte žiadna žena
na rakovinu
volajú posladidiel
„...vysokosenzitívnom,
špecifi
ckom, lacnom,
dostupnom
a najlepšie
sérologickom
teste“.
(citát
prsníka
neochorela.
Avšak
z obezity
áno! Nejedzte
mastné
onkológia
2008).
mäso Gastrointestinálna
ani údeniny. Zvyknite
si na nízkotučné
a nízkokaloNa Slovensku
teraz khodispozícii
nový
test stolice na
rické hydinové
mäsojea jedzte
bez kože a
bez vyprážania.
prevenciu
rakoviny
hrubého
čreva,
ktorý
spĺňa takmer
Podobne obsahujú málo tuku aj ryby (1 – 10 %) a energie
(300
všetky tieto požiadavky. Test nie je založený na zisťovaní
– 750 kJ na 100 g) a hodne bielkovín (20 – 23 %). Rybí olej má
krvi v stolici, ale na dôkaze prítomnosti špecifického nánavyše optimálne zloženie mastných kyselín. Zvýšte porcie
dorového M2-PK (pyruvátkináza) enzýmu v stolici. Nový
zeleniny
chleba
pečiva. Zaveďte
praxe „správne
testna
je úkor
nezávislý
naaprítomnosti
resp.doneprítomnosti
krvi
delenýv tanier“
% zelenina
25 až
% celozrnná
obilnina
+ 25
stolici a– 50
preto
dokáže +2,5
3-krát citlivejšie
zachytiť
% chudá
bielkovina;
akoaajpolypy
bohatý
režim
s konzumárakovinové
zmeny
napitný
hrubom
čreve
ako doteraz
ciou prevažne
nekalorických
tekutín.
Takto
znížite
obsah
bežne používané
testy. Test
vyrába
nemecká
firma
ScheBo tuku
a na aSlovensku
je k dispozícii
názvom
„ScheBo
energie,
cukru a rýchlo
zistíte, žepod
aj menej
kalorické
M2-PK
Quick-Test“.
Test
je ľahko aplikovatelný,
jedlo môže
byť
veľmi chutné
a kulinársky
príťažlivé. pretože
si nevyžaduje žiadne dodatočné laboratórne vybavenie
a môže ho vykonať každý obvodný, praktický alebo odborný diagnostika
lekár vo svojej ambulancii.
Nová
pomocou enzýmového testu
Karcinóm hrubého čreva patrí medzi najčastejšie nádorové
ochorenia. V Európskej únii ochorie približne 400 000 ľudí na
Medzi hlavné
výhody
nového
M2-PK testu
stolice
na prevenrakovinu
hrubého
čreva.
Asi polovica
z nich
na toto
ochorenie
ciu rakovinového ochorenia hrubého čreva patria:
aj zomiera. Nemuselo by to tak byť. Vďaka včasnej diagnostike
totiž
stúpa percento
úplne vyliečených pacientov.
• výrazne
Vysoká senzitivita
a špecificita.
• Nezávislosť
od prítomnostirakoviny
krvi v stolici.
Doteraz
sa na diagnostiku
hrubého čreva používal
•
Žiadne
falošné
pozitívne
nálezy
spôsobené
predovšetkým test zisťujúci prítomnosť krvihemoroidmi
v stolici. Novinkou
alebo iným zdrojom krvácania.
na našom trhu je enzýmový test na včasnú diagnostiku
• Dôkaz aj o nekrvácajúcich črevných polypoch
rakoviny
hrubého
čreva
vyvinutý a vyrobený v Nemecku
a rakovine
hrubého
čreva.
• Nevyžaduje
sa žiadnaTest
špeciálna
diéta. ScheBo® M2-PK™ Quick
spoločnosťou
ScheBo.
s názvom
malácitlivejší
vzorka stolice.
test• jePostačuje
podstatne
a presnejší ako doteraz používaný
• Výsledok k dispozícii počas niekoľkých minút.
test• na
zisťovanie prítomnosti krvi v stolici. Je založený na
Jednoduché prevedenie.
dôkaze
„nádorového
enzýmu“
M2-PK
(pyruvátkináza) v stolici.
• Nie sú potrebné žiadne
dodatočné
prístroje.
Test dokáže zachytiť niektoré druhy črevných polypov
a približne v 85 % prípadov postihnutých odhaliť už veľmi
včasné
rakoviny
čreva.
Pre šťastia.
porovnanie
Hovorí štádium
sa, že každý
si jehrubého
strojcom
svojho
Dnes–
doposiaľ
na prítomnosť
ale platí,sa
žepoužívali
každý jelen
vo nešpecifické
veľkej miere testy
aj strojcom
svojho
zdravia
môže svýznamnou
mierou ovplyvniť
svoj zdrastôp
krvi av stolici
približne 30-percentnou
presnosťou.
votný stav. Prevencia sa ukazuje ako kľúčový nástroj
nielen venzýmového
onkologických,
ale aj v iných závažných ochoVýhody
testu„M2-PK“
reniach.
Ale
najmä
pri
rakovinových
ochoreniach
platí,
Patrí medzi ne vysoká presnosť, senzitivita
a špecificita.
že čím skôr sa ochorenie odhalí, tým výraznejšie stúpajú
Keďže test nezávisí od prítomnosti krvi v stolici, nehrozia ani
šance na jeho vyliečenie. Preto argument: nemám žiadne
žiadne falošne pozitívne nálezy spôsobené hemoroidmi alebo
ťažkosti, tak na preventívnu prehliadku nepôjdem, alebo
iným
zdrojom
krvácania.
Vďaka
novej diagnostike
pôjdem,
až keď
budem mať
problémy,
neobstojí.založenej
Rakovina
„nádorového
enzýmu „M2-PK“
možno
z veľmi
na prítomnosti
hrubého čreva
nielen v skorých
štádiách,
ale často
aj
malej
vzorky
stolice a štádiách,
vlastne v nemusí
priebehuspôsobovať
pár minút žiadne
odhaliť
vo veľmi
pokročilých
aj
nekrvácajúce
črevné Jedinou
polypy, respektíve
hrubom
subjektívne
ťažkosti.
šancou nanádory
včasnév odhalenie je Výhodou
preventívna
prehliadka.
čreve.
je tiež
veľmi jednoduché prevedenie.
TEST STOLICE NA PREVENCIU
KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU
ScheBo® M2-PK™ Quick
Rakovina hrubého čreva nie je osud!
Pri včasnej diagnostike sa dá úspešne liečiť!
Prevencia je dôležitá!
1 balenie = 10 testov
ŽIADAJTE U SVOJHO LEKÁRA!
Objednávky na dobierku od distribútora: medATEL diagnostics,
Tel: 0948 833 377, web: www.medatel.sk, e-mail: [email protected]
-PR-
medic ína
Šanca na lepší život
Nelly je prvé slovenské dieťa s detskou mozgovou
obrnou, ktoré v rámci klinickej štúdie podstúpi liečbu
vlastnou pupočníkovou krvou.
Naozaj je tá možnosť reálna! Presne takto reagovali Enrico
a Mariana Vadovičovci, keď sa dozvedeli o možnosti unikátnej terapie pre ich päťročnú dcéru Nelly. Celá rodina veľmi
vytrvalo bojuje s jej detskou mozgovou obrnou. Teraz má
však novú nádej – pupočníkovú krv.
Dievčatko s kuframi
Sympatická Mariana dokázala s Nelly zázraky. Aby sa dievčatko vôbec postavilo na nohy a urobilo prvé kroky, boli potrebné roky „dvadsaťštyrihodinovej makačky a driny“. Stále
však nie je samostatné, potrebuje asistenciu aj pri vstávaní.
Veľkú časť roka preto dcérka s mamou trávia na rôznych pobytoch. Otvorený kufor vždy znamená, že sa opäť niekam
chystajú. Nelly to už vie, na svoj vek je totiž mimoriadne bystrá. Jej najväčší sen je behať spolu s kamarátkami a je ochotná
na sebe pracovať. Šikovná škôlkarka cvičí každý deň. Realita
však mohla vyzerať inak. Chyba nastala počas pôrodu. Nelly
sa zasekla v pôrodných cestách, matka upadla do bezvedomia, dieťa preto muselo prísť na svet pomocou klieští. Bez
kyslíka bola Nelly takmer päť minút. Napriek tomu lekári
rodičov prvý rok ubezpečovali, že je zdravá. Diagnóza detská
mozgová obrna prišla až v 13. mesiaci jej života. Nebyť obetavosti rodičov a pravidelnej rehabilitácie, možno by sa naplnili prognózy lekárov, že Nelly nebude nikdy chodiť. Namiesto
toho, vo svojich piatich rokoch, balí znovu kufre. Letí do Ameriky, spolu s mamou a tatom. Pre ňu to znamená výlet, pre
rodičov nádej na trvalé zlepšenie jej zdravotného stavu.
­­­—
Vadovičovci: Pupočníkovú krv dali odobrať pre zvýšený výskyt
rakoviny v rodine. Vôbec netušili, že Nelly ju využije na liečbu
detskej mozgovej obrny.
kovú krv sme dali odobrať kvôli zvýšenému výskytu rakoviny v rodine. Vôbec som netušila, že sa dá použiť aj pri iných
diagnózach. Našťastie, Nelly splnila prísne kritériá na zaradenie do štúdie a na prvú návštevu cestujeme už začiatkom
mája,“ hovorí mama Mariana. Na prestížnu Duke University Hospital v Durhame pocestujú dokopy trikrát, s ročnými
odstupmi. Prvý a druhý rok dostane dievčatko dve infúzie.
Keďže ide o dvojito zaslepenú randomizovanú štúdiu, jedna
bude obsahovať jej vlastnú pupočníkovú krv, druhá placebo.
Ani sami lekári netušia, ktorú jej podajú teraz v máji. Obálky
rozlepia až po tretej návšteve a objektívne zhodnotia prípadné pokroky. Z predošlých skúseností so 150 deťmi očakávajú,
že nastane zlepšenie rečových schopností aj jemnej a hrubej
motoriky. Nelly, šťastnú cestu!
—red—
Oprava mozgu
Vadovičovcom z Voderad zmenil zabehnutý stereotyp list
z rodinnej banky pupočníkovej krvi Cord Blood Center, ktorá svojim klientom zaslala informácie o projekte Pomocná
ruka. V rámci neho zabezpečuje liečbu detí pomocou ich
vlastnej pupočníkovej krvi v Európe alebo USA a hradí aj náklady spojené s cestou a ubytovaním rodičov. V liste stálo,
že detská mozgová obrna sa dá liečiť vlastnou pupočníkovou krvou, ale klinické štúdie sa robia najmä v USA. Princíp
je jednoduchý – do žily sa formou infúzie podajú kmeňové
bunky, ktoré sú schopné nájsť a opraviť poškodené tkanivo.
Potom zostáva už len čakať, kedy a v akej miere sa dostaví
progres. Rodičia vedeli, že túto šancu chcú využiť. „Pupoční50 bedeker zdrav ia | 2/2013
„Do prebiehajúcich klinických štúdií, prevažne v USA,
nie je jednoduché sa dostať, pretože účastníci musia
splniť prísne kritériá. Nelly ich splnila a pocestuje za
oceán. Skutočnosť, že také prestížne transplantačné
pracovisko, ako je Duke University Hospital, akceptovalo jednotku pupočníkovej krvi z našej rodinnej banky, je pre nás potvrdením kvality našich transplantátov
a našej práce. Ide nám o to, aby sa pupočníková krv nielen uchovávala, ale najmä využívala na liečbu pacientov
v súlade s trendmi vo svetovej medicíne, “ hovorí RNDr.
Miroslav Kubeš, CSc., zástupca Cord Blood Center.
pre venc i a
Otestujte si vlastné riziko vzniku
rakoviny hrubého čreva
Pri príležitosti Mesiaca osvety o kolorektálnom karcinóme pripravilo Občianske združenie europacolon slovensko
výnimočnú kampaň. Jej cieľom je vyhľadávanie rodinne podmienenej rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorá často
postihuje ľudí mladších ako 50 rokov.
Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) patrí na Slovensku medzi tri najčastejšie onkologické ochorenia a v rámci Európy sa Slovensko opakovane
umiestňuje na smutných prvých priečkach vo výskyte KRCa.
Kampaň s mottom „Hrozí vám rakovina hrubého čreva? Kliknite na www.europacolon.sk a otestujte si svoje
vlastné riziko. Rakovina ohrozuje stále mladších a môže byť
aj dedičná,“ bude verejnosť informovať o rodinne podmienenom karcinóme hrubého čreva a konečníka s cieľom identifikovať ľudí, ktorí sú ohrození týmto typom ochorenia.
Vrodené riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka sa dá celkom presne odhaliť pomocou dotazníka, ktorý
teraz OZ europacolon sprístupňuje na svojej web stránke.
Každý, kto pravdivo odpovie na päť otázok, sa mailom dobedeker zdravia_205x130:Layout 1 12. 4. 2013 13:02 Page
zvie svoj výsledok a zároveň aj informáciu o tom, ako má
ďalej postupovať. Ľudia, ktorým sa potvrdí zvýšené rizi-
ko, dostanú aj odborné usmernenie a informácie o vyšetreniach, na ktoré majú nárok zo zdravotného poistenia.
Ambíciou OZ europacolon v spolupráci s MUDr. Rudolfom Hrčkom, vedúcim skupiny pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti zodpovednej za skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku, je osloviť kampaňou čo najviac
Slovákov. Tí, ktorí nemajú prístup na internet, budú môcť
svoje odpovede nadiktovať cez bezplatnú infolinku združenia 0800 800 183.
Každoročne na Slovensku pribúda 3500 nových pacientov s rakovinou hrubého čreva a mnohí z nich majú
príbuzných, ktorí môžu byť ohrození už v mladom veku
a často si to neuvedomujú. Pri včasnom odhalení sa dá kolorektálny karcinóm vyliečiť takmer u všetkých pacien1
tov. Vyplnenie jednoduchého dotazníka tak môže mnohým
z nás zachrániť život...
Hrozí vám rakovina hrubého čreva?
Kliknite na
a otestujte si svoje
vlastné riziko*
* Rakovina ohrozuje
stále mladších
a môže byť aj
dedičná
bezplatná infolinka
0800 800 183
spolu bojujeme
proti rakovine
hrubého čreva
ME D ICÍNA
Osteoartróza
­­­—
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Jedným z najčastejších zdravotných problémov sú bolesti kĺbov spôsobené osteoartrózou. Výskyt ochorenia sa
v priebehu starnutia zvyšuje.
Bolesťami trpí 30 % ľudí starších ako 70 rokov. Osteoatróza
je ochorenie, ktoré začína poškodením chrupaviek. Na jej
vzniku sa podieľajú genetické aj vonkajšie faktory. Najdôležitejším vonkajším faktorom je preťažovanie kĺbu nadmernou hmotnosťou, ťažkou prácou a športom. Nepriaznivo
pôsobia aj faktory, ktoré zaťažujú kĺb iným ako obvyklým
spôsobom (skrátenie, deformity končatiny po úrazoch).
Keď je vplyv vonkajších faktorov výrazný, ide o sekundárnu osteaoartrózu. Ak je vplyv vonkajších faktorov menej
významný, hovorí sa o primárnej osteoartróze. Chrupavka tlmí nárazy pri pohyboch a ďaka hladkému povrchu je
pohyb v kĺbe hladký. Nevýhodou chrupaviek je, že nemajú
cievy a ich bunky sa nedelia. Preto je možnosť „opravy“ poškodenej chrupavky veľmi malá.
Poškodenie chrupavky a zápal
Následkom poškodenia povrch chrupavky zdrsnie, pohyb
v kĺbe sa sťažuje a nad kĺbom možno cítiť praskoty. Z povrchu chrupavky sa odlupujú drobné kúsky, ktoré sťažujú
pohyb a dráždia kĺbové puzdro. Dráždenie spôsobuje zápal,
ktorý sa prejavuje zvýšenou teplotou kĺbu, opuchom a niekedy i nahromadením tekutiny v kĺbe. Kosť priliehajúca
na chrupavku sa stáva hustejšou. Neskôr vznikajú na okrajoch kĺbov kostné výrastky. Súčasne s týmito zmenami
pokračuje poškodzovanie chrupavky, ktorá sa stenčuje až
zaniká. Bolesť vyvolaná poškodením kĺbu a zápalom spôsobuje obmedzenie pohyblivosti kĺbu. Následkom zníženej
pohyblivosti sa skracujú väzy a hrubne kĺbové puzdro, čo
vedie k ďalšiemu zhoršeniu pohyblivosti a atrofii svalov.
Obmedzený rozsah pohybov v kĺbe robí ťažkosti pri bežných činnostiach. Pacienti, ktorí majú artrózu bedrového
kĺbu (koxartrózu) majú ťažkosti s obúvaním ponožiek a neskôr so sedením na stoličke (nezohnú dostatočne dolnú
končatinu v bedrách a musia sedieť na konci sedadla).
52 bedeker zdrav ia | 2/2013
Osteoartróza môže postihnúť hociktorý kĺb v tele. Častejšie sa vyskytuje na dolných končatinách (bedrové kĺby
a kolená), ktoré sú najviac zaťažované. Bolesť vzniká pri
záťaži kĺbu (napríklad pri artróze kolien, pri chôdzi dole
schodmi). Býva často na začiatku pohybu (štartovacia)
bolesť, a ráno po prebudení. Ranná bolesť býva spojená
s pocitom stuhnutosti, ktorý ustúpi po 10 až 25 minútach.
Bolesť býva prítomná i v pokoji, najmä pri nemožnosti
zmeny polohy. Niektorí pacienti sa sťažujú na nestabilitu
postihnutého kĺbu. Priebeh osteoartrózy je pomalý, môže
sa urýchľovať, alebo naopak spomaliť. Osteoartróza sa
diagnostikuje na základe anamnézy, klinického a rtg. vyšetrenia.
Starostlivosť o pacientov s osteoartózou
Príčinná (kauzálna) liečba artrózy neexistuje. Dôležitá je
úprava životosprávy. Potrebné je znížiť záťaž postihnutých
kĺbov. Dosiahne sa to obmedzením aktivít zaťažujúcich
kĺby (státie, dlhá chôdza, nosenie
bremien, beh). Kĺbová chrupavka však potrebuje pre udržiavanie
svojho dobrého stavu pohyb. Veľmi
vhodné sú pohybové aktivity, pri
ktorých je kĺb odľahčený (bicyklovanie, plávanie a pod). Inaktivita
vedie k atrofii svalov, čo ďalej zhoršuje pohyblivosť. Pre osoby s nadváhou je veľmi vhodná redukcia
hmotnosti. Poškodenie chrupavky
nárazmi zmenšujú topánky s mäkkou podošvou (vhodné sú športové
topánky). V pokročilejšom štádiu sa
na odľahčenie používajú palice lebo
barly. Kvalitu života ťažšie pohyblivých pacientov s artrózou zlepšia
úpravy prostredia a pomôcky.
+ vitamín C
Čistý kryštalický kolagén
s kyselinou hyaluronovou
Liečba
Na liečbu artróz sa používajú dve skupiny liekov: lieky, ktoré majú spomaliť
rozvoj ochorenia a lieky, ktoré tlmia bolesti. Do prvej skupiny patria lieky
obsahujúce chondroitín sulfát a glukozamínsulfát. Tieto látky produkujú
bunky chrupavky. Pri artróze dochádza k zníženiu ich koncentrácie, čo
zhoršuje mechanické vlastnosti chrupavky a vedie k zvýšenému opotrebovaniu chrupavky. Ich účinok je väčší, keď sa podávajú v kombinácii. Inými
účinnými látkami z tejto skupiny sú diacereín a piascledin.
Niekoľkomesačnú úľavu prináša i podanie injekcie kyseliny hyalurónovej
do kĺbu (viskosuplementácia). Kyselina hyalurónová je najdôležitejšou súčasťou chrupavky, práve jej vďačí chrupavka za svoje mechanické vlastnosti
– elasticitu a stlačiteľnosť. Jej prítomnosť v kĺbovom maze, kde sa vyskytuje vo vysokej koncentrácii, znižuje trenie. Bolesť tlmia viaceré lieky. V zahraničí je najčastejšie používaným paracetamol, ktorý nedráždi žalúdočnú
sliznicu a má menej nežiaducich účinkov. Pri užívaní vyšších dávok však
môže prísť k poškodeniu pečene a obličiek.
Veľmi rozšírené je užívanie liekov zo skupiny nesteroidových antireaumatík. Ich výhodou je, že ich koncentrácia je najvyššia v poškodenom mieste,
čo zvyšuje ich účinnosť. Tieto lieky majú mnoho nežiaducich účinkov. Môžu
poškodiť sliznicu zažívacieho traktu a spôsobiť krvácanie alebo vznik žalúdkového alebo dvanástnikového vredu. Môžu tiež spôsobiť opuchy, zvyšovať krvný tlak a poškodzovať obličky. Riziko je menšie pri užívaní liekov,
ktoré znižujú najmä aktivitu cyklooxygenázy druhého typu (COX 2), ktorá
je aktívna pri zápaloch. (Nepriaznivé účinky antireumatík sú spôsobené
potlačením aktivity cyklooxygenázy prvého typu). Pri silnejších bolestiach
sa užívajú opidoidy. V starostlivosti o pacientov s artrózou hrá dôležitú úlohu fyzikálna liečba a rehabilitácia. Niektorým pacientom môže priniesť
zlepšenie stavu artroskopia, pri ktorej sa odstránia drobné úlomky, ktoré
poškodzujú povrch. Výrazné zlepšenie kvality života pacientov s pokročilou artrózou prináša náhrada kĺbu.
výživový doplnok
Ako pôsobia jednotlivé zložky
Hyalfitu na ľudské telo?
Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe
kolagénu:
• pre normálnu funkciu chrupaviek
• pre normálnu funkciu kostí
Boswellia serrata prispieva k:
• posilnenie kĺbov, kostí a svalov
• podpore pohyblivosti kĺbov
• udržanie zdravých kĺbov
Kolagén a kyselina Hyaluronová:
• majú priaznivý vplyv na zachovanie
pružnosti a pevnosti pokožky
Doprajte svojmu telu kvalitné látky
a buďte v pohode.
Hylafit obsahuje tieto látky:
boswellii serratu, chondroitin sulfát, kyselinu
hyaluronovou, vitamín C, kryštalický kolagén
typu I, čistoty 99,9 %
Stačí jedna kapsula denne.
Užívať najmenej po dobu 2-3 mesiacov,
2x ročne opakovať.
8 mg lyofilizovaného kolagénu zodpovedá
800mg kolagénového gelu
Zakúpiť možno v lekárňach, alebo
na www.dacomslovakia.sk
DACOM SLOVAKIA s.r.o., Moravská 737, Kopčany
k n i h a z o s v e t a zd r av i a
Peter Valo: Čierny humor v bielom plášti
Objavenie penicilínu je v
histórii pevne
spojené s menom Flaming,
hoci
liečivé
účinky plesne
vyskúšali až
jeho nasledovníci. Ale naozaj nikto pred
ním na túto spojitosť neprišiel? Možno
aj, a možno ním bol MUDr. Armin Hoffmann zo Sniny už počas 1. svetovej vojny. Slovensko však bolo chudobné, a aj
keď výsledky doktora Hoffmanna ho-
vorili jasnou rečou, vtedajšie ministerstvo zdravotníctva sotva vzniknutého
štátu malo iné problémy ako sa zaoberať výskumom doktora zo vzdialeného
kúta republiky. Aj o tom píše Peter Valo
v svojej najnovšej knižke Čierny humor
v bielom plášti.
Nie všetky príbehy sú len o lekároch – priekopníkoch vo svojom odbore, hoci každý z nich musel okrem
svojej profesie zvládnuť aj iné znalosti. Napríklad dešifrovať vetu staručkej
pacientky z Kvetnice, ktorá „keď išla
po grátoch, boleli ju pokrútky“ alebo
odhaliť chorobu s názvom „zipsový
syfilis“.
Zlomená ruka v „ketreci“
Peter
Bola hor úca letná noc. Dok tor
neskej
inov
ruž
Sijk a mal služ bu v
ozav
mu
tej
nás
jede
lo
moc nici. Oko
pamá
že
mu,
príj
o
neh
trál
cen
lali z
dra l
cienta. Rýchlo zbehol dole. Pre
bola
kou
ient
Pac
sa zhlu kom ľud í.
á
aven
upr
úca
eraj
vyz
veľm i slušne
a
Mal
u.
vek
m
vsko
ičko
bab
v
pan i
na
k
odí
opuchnuté zápästie. Sch
eňom hovoril o bajonetovej zlom
al
bov
otre
nep
ade
príp
to
nine. V tom
pis.
ani sním ku. Ale predpis je pred
olal
zav
a
Poslal pan i na röntgen
bude
ošet rovateľovi: „Priprav sadr u,
sa sadrovať.“
Stará pan i sa vrát ila so snímpéd
kou, ktorá len pot vrd ila, čo orto
pijej
e
inn
Rut
m.
videl voľným oko
boti
pro
lku
loká
y
enin
chol do zlom
očne
lest i. Pan i sa držala veľm i stat
anať
a
teli
aj vtedy, keď jej ošet rova
al
dáv
ami
prst
r
hovali ruk u a leká
tvapolá mané kos ti do pôvodného
sto.
mie
je
svo
na
adli
zap
dko
ru. Hla
xozafi
Potom už len mechan icky
šlo
tko
Vše
.
rou
val zlomeninu sad
ol
sad
si
a
Sijk
tor
Dok
le.
ako po mas
vu
sprá
al
spís
aby
ju,
stro
u
ciem
k písa
nou
o ošet ren í. Začal ju celkom všed
ol
neb
tým
pred
ú
otáz kou, na ktor
54 bedeker zdrav ia | 2/2013
čas: „Pani, čo sa vám prihodilo?“
a„Bola som sa prejsť so psíkom. Vrac
é
točit
e
la som sa domov. V dome mám
keď
,
byte
pri
o
schody. Už som bola skor
nema zrazil lyžiar.“ „Čo sa vám stalo?“
vám
som
„Veď
m.
ušia
m
tný
veri l vlas
som a
povedala, zrazil ma lyžiar. Spadla
zlomila som si ruku.“
Ošetrovateľ referova l, že na
machodbe čak ajú ďalší štyr ia dolá
na
ní pac ient i. Ešte raz sa poz rel
lete
v
ú
ktor
u,
dist ing vovanú dám
dlh„zra zil na schodoch lyžiar“. Na
si.
nite
„Sad
.
času
olo
neb
aty
šie deb
,
ísal
nap
a
Musím ešte zavolať kolegu,“
zíkon
ké
tric
že pot rebuje psychia
psylium. O chv íľu prišiel mrz utý
mto
tako
o
k
ina
by
ý
ktor
chiater,
ačase spa l hlbokým spá nkom. Zop
dzpove
e
pekn
mi
koval otáz ku: „Teraz
sa so
te, čo sa vám stalo?“ „Vracala som
ých
točit
na
a
dom
a
zky
hád
prec
z
psíkom
a
som
a
schodoch ma zrazil lyžiar. Padl
zlomila som si ruku.“
Bola dusná, hor úca noc, keď
trov i
na človeku stojí pot. Psychia
l si,
eda
bolo hneď všet ko jasné. Pov
mži
oka
a
ier
pap
tá je naša. Vypísal
...
vali
lizo
pita
te babičku hos
Kniha päťdesiatych kurióznych
príhod z lekárskej praxe zo všetkých
kútov Slovenska prináša množstvo humorných situácií, o ktoré nie je núdza
ani v takých nadmieru vážnych zariadeniach ako sú ambulancie a nemocnice. Zároveň však hovorí aj o lekárskych
objavoch či nových postupoch, za ktoré
sa ich objaviteľom namiesto odmeny
a slávy dostalo len pocitu dobre vykonanej práce.
Curriculum vitae
Peter Valo (4. 7. 1948 v Komárne) novinár
a spisovateľ, študoval na Divadelnej fakulte VŠMU. Po jej absolvovaní sa venoval divadelnej kritike. Presadil sa aj ako
televízny a rozhlasový scenárista. Vydal
satirickú burlesku JUJ, KEBY TAK PSIARE
MESTOM BOLI (1986), paródiu na sci-fi
ORGIE BEZ TIBÉRIA (1989). Za divadelnú burlesku AKO HRYZIE KÔŇ (1989) mu
udelili Cenu Ivana Stodolu. Ako novinár
pracoval vo viacerých redakciách. Osudy
slovenských pilotov v druhej svetovej
opísal v bláznivom románe ZABÍJAL SOM
ŠTÁT (1992) a v knižke z literatúry faktu
SLOVENSKÉ ESO A RUSKÝ CÁR (1996).
V roku 1993 vydal úsmevný detský román Zlejko sa vráti. Z pomerov v súčasnej armáde si vystrelil v divadelnej
fraške MAUZÓLEUM.
Ako novinára ho inšpiruje zápas
o ľudský život. Pod titulom VIRSÍKOVCI
vyšiel knižne medailón profesora Karola
Virsíka, ktorý sa neskôr stal základom
pre Virsíkov životopisný román ODCHÁDZAM S HIPPOKRATOM (2005). Pri
reportážach z operačných sál sa zoznámil s osobnosťami slovenskej medicíny.
Humorné epizódky z ich života sa stali
základom knižky ČIERNY HUMOR V BIELOM PLÁŠTI. Je spoluautorom spomienkových medailónov o významných osobnostiach nášho kultúrneho života, ktoré
vyšli pod názvom NEZOSTALO PO NICH
TICHO vo Vydavateľstve Forza Music.
of talmológi a
Antioxidanty pre zdravé oči
Vplyvom metabolizmu buniek sa do ľudského tela uvoľňujú
kyslíkové zlúčeniny – voľné kyslíkové radikály. Pri zvýšenej
námahe, strese, nevyváženej strave či infekcii môže v organizmu dôjsť k nahromadeniu či prebytku týchto radikálov, k takzvanému oxidačnému stresu. Za normálnych okolností sa ľudské telo s voľnými radikálmi vyrovná pomocou
antioxidantov. Problém však nastane v prípade, keď príde
buď k zvýšeniu tvorby voľných radikálov alebo naopak, telo
nemá či neprijíma dostatok antioxidantov. Prebytok kyslíkových zlúčenín na sebe naviaže všetky antioxidanty, ktoré sú práve k dispozícii a zvyšné nespárované voľné radikály následne spôsobia oxidačný stres, vplyvom ktorého sa
spustí celý rad rôznych degeneratívnych procesov, vrátane
predčasného starnutia.
Oči a zvlášť sietnice sú veľmi citlivé voči voľným radikálom, pretože sietnice je, okrem vyššie popísaného, vystavená vplyvu voľných radikálov tiež „vďaka“ priamemu pôsobeniu svetelného žiarenia dopadajúceho na sietnicu. Oxidačný
stres sa tak stáva jedným z faktorov, ktoré môžu prispieť k poškodeniu sietnice ľudského oka a k zhoršeniu kvality videnia.
Doplnok stravy Vitalux Plus bol špeciálne vyvinutý podľa najnovších poznatkov medicíny a obsahuje vitamín E a zinok,
ktoré chránia bunky oka (ale nielen oka) pred oxidatívnym
stresom. Zinok navyše pomáha udržiavať normálny stav
zraku a v prípravku je obsiahnutý v takom množstve, ktoré
predstavuje 100-percentnú suplementáciu odporúčanej dennej dávky. Množstvo vitamínu E ju dokonca prevyšuje. Vitalux Plus vďaka svojmu zloženiu, obsahuje vitamíny E a C,
silné antioxidanty, ako sú luteín a zeaxantín, ale tiež vďaka starostlivému spracovaniu omega-3 polynenasýtených
mastných kyselín a kvalite všetkých komponentov, pomáha
všetkým, ktorí sa chcú starať o svoj zrak, či doplniť si stravu
o potrebné látky. Avšak aj pri pravidelnom užívaní prípravku
Vitalux Plus dodržujte rôznorodú a vyváženú stravu a zdravý
životný štýl. Doporučené denné dávkovanie je jedna želatínová tobolka denne. Prekračovať dávku sa neodporúča.
Spoločnosť Alcon® sa dlhodobo špecializuje na vývoj
a výrobu prípravkov určených rovnako pre očných špecialistov, ako aj ich pacientov. Doplnok stravy VitaluxPlus s puncom vysokej kvality rozširuje portfólio spoločnosti.
Výživový doplnok
S obsahom Vitamínu C a E,
Luteínu, Zeaxantínu
a Omega 3 mastných
kyselín DHA a EPA
Miestne zastúpenie v SR:
Alcon Pharmaceuticals Ltd., o.z.,
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
©2013 Novartis Pharma/OTC/VLX/PR/130225/SK
2/2013 | bedeker zdrav ia 55
Tému prináša
Ďakujeme všetkým,
ktorí prijali kvietok nádeje
12. apríla na Deň narcisov
Dlhoročné spojenie Liga proti rakovine a Deň narcisov už zrejme nie je potrebné na stránkach Bedekra Zdravia
predstavovať. Tento rok, v piatok 12. apríla 2013, sa uskutočnil už 17. ročník tejto jedinej verejnoprospešnej
finančnej zbierky Ligy proti rakovine.
Narcis – symbol zbierky, si za dlhé
roky našiel svoje miesto, nielen na
vašich odevoch, ale získal si aj vaše
srdcia. V čase uzávierky vieme presne povedať prvé dva výsledky – výnos
zbierky za Bratislavu (184 642,29 EUR)
a Košice (57 838,95 EUR). Celoslovenský výnos bude vzhľadom k 713 spoluorganizátorom a náročnému procesu
kontroly známy až koncom mája. Radi
vám však predstavíme projekty, ktoré
môže Liga proti rakovine i vďaka vašej
podpore v tento deň realizovať.
Realizované a podporované projekty sa zameriavajú na tri oblasti –
psychosociálnu pomoc pacientom a ich
blízkym, na oblasť výchovy, informovanosti a prevencie a na podporu nemocničných a zdravotníckych zariadení,
klinických a výskumných projektov.
V rámci psychosociálnej
starostlivosti o pacientov
a ich rodiny sú to najmä projekty:
56 bedeker zdrav ia | 2/2013
Centrá pomoci Ligy proti rakovine
– v Bratislave je evidovaných viac ako
438 návštevníkov centra z radov pacientov, ich blízkych, či zdravej verejnosti, v Martine ich je 189 a v Košiciach
59. Pre pacientov poskytujú široké
spektrum služieb ako rehabilitácia a
pohybové aktivity, vzdelávacie kurzy,
voľnočasové aktivity, besedy s odborníkmi, spoločenské podujatia. Pacienti i zdravá verejnosť môžu využívať
poradenstvo vo forme Linky pomoci,
edukačné prednášky, v rámci Martina
a Košíc aj Poradňu zdravia.
Linka pomoci a poradenská služba
umožňujú telefonické, mailové i osobné poradenstvo priamo v Centrách
pomoci. V pracovných dňoch sú vám
k dispozícii onkológovia, sociálna sestra a psychológovia.
Relaxačné týždňovky sú určené pre
pacientov po liečbe bez rozdielu druhu
onkologickej diagnózy. Umožňujú im
načerpať nové sily, stretnúť sa s ľuďmi
s rovnakými problémami. Ročne tieto
služby využije viac ako 300 pacientov
z celého Slovenska. V tomto roku sa
budú pobyty konať:
→ pre pacientov do 60 rokov:
17. 8. – 23. 8. 2013 Štrba;
21. 9. – 27. 9. 2013 Smižany;
7. 10. – 13. 10. 2013 Malatiny.
→ pre pacientov nad 60 rokov:
15. 6. – 21. 6. 2013 Dudince;
8. 7. – 14. 7. 2013 Štrba.
Rekondičné pobyty sú určené
prevažne pre pacientky po operácii
karcinómu prsníka združené v organizačných zložkách Ligy proti rakovine. Ročne sa ich na pobytoch zúčastní
viac ako 500.
Psychologická podpora pacientov
v nemocniciach sa realizuje formou
bezplatných služieb psychológov pôsobiacich na lôžkových oddeleniach nemocníc a v ambulanciách v 17 mestách
na Slovensku.
V oblasti detskej onkológie
ide o projekty:
Ubytovacie zariadenia pre rodičov
detských onkologických pacientov
v Bratislave a Košiciach poskytujú
ubytovanie rodičom, ktorých deti
sú hospitalizované na Odd. detskej
hematológie a onkológie v Bratislave a v Košiciach, aby mohli byť počas
liečby so svojimi deťmi (v Košiciach
spolupráca so Svetielkom pomoci, n.
o.). Letné a zimné tábory realizujeme
v spolupráci s Klubom Detskej Nádeje, každý rok sa v nich počas zimných
i letných turnusov vystrieda viac ako
110 detí vo veku od 6 do 18 rokov. Bez-
vodiči zrealizovali už 640 jázd s malými pacientmi. Detský mobilný hospic
umožňuje, aby detskí pacienti v terminálnom štádiu choroby strávili posledné chvíle doma s blízkymi.
V rámci výchovy, informovanosti
a prevencie sa Liga proti rakovine za-
platná preprava detských pacientov na
liečbu a projekt detského mobilného
hospicu na východe Slovenska realizujeme v spolupráci so Svetielkom pomoci, n. o. Projekt umožňuje prepravu
detí na liečbu a z liečby domov i na výkony medzi zdravotníckymi pracoviskami v Košiciach. Od jeho spustenia
v roku 2010 až do marca 2013 skúsení
meriava na pacientov, mladú generáciu
i širokú verejnosť. Cieľom je vyplniť
medzery v informovaní o onkologických ochoreniach i edukovať o potrebe
návštevy lekára pri podozrivých príznakoch. Výrazná je aj finančná podpora zdravotníckych a nemocničných
zariadení, hospicov i paliatívnych oddelení nemocníc, či podpora klinických a výskumných projektov.
O týchto projektoch i mnohých
iných sa dozviete viac na www.lpr.sk
alebo www.dennarcisov.sk.
Spýtali sme sa za vás
­­­—
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
_ Aká by mala byť životospráva pacientov s von Willebrandovou chorobou?
Ide o vrodenú krvácavú chorobu, ktorá má zvyčajne miernu formu. Prejavuje sa krvácaním do kože (modriny)
a slizníc (krvácanie z nosa, ďasien),
nadmerným krvácaním pri poranení,
po extrakciách zubov alebo napríklad
pri holeni. Pri ťažkom stupni je krvácanie podobné ako pri hemofílii, to
znamená, že pacient môže krvácať do
svalov, kĺbov alebo do životne dôležitých vnútorných orgánov.
Ľudia s ľahkým a stredne ťažkým stupňom ochorenia nemajú veľa
problémov a ani si neuvedomujú, že
sú chorí. Porucha zrážania krvi sa
často zistí až po úraze, operácii alebo po vytrhnutí zuba, keď pacient neprimerane dlho krváca a krvácanie
sa nedarí zastaviť. Dobrý zdravotný
stav a kvalita života hemofilikov a pacientov s von Willebrandovou chorobou závisia od celého radu opatrení.
Okrem rýchleho zastavenia krvácania je to zmiernenie bolesti, fyzioterapia, pravidelný pohyb a zdravá výživa. Na zmiernenie bolesti je vhodný
paracetamol, ktorý neovplyvňuje
zrážanie krvi. Nesmú sa používať
lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú, ktorá dráždi žalúdok,
spôsobuje krvácanie aj nehemofilikom a ovplyvňuje funkciu krvných
doštičiek. Pre pacientov s hemofíliou
a von Willebrandovou chorobou sú
šport a pohybová aktivita veľmi dôležité, pretože posilňujú pohybový aparát (svaly a kĺby) a to platí nielen pre
mladých ľudí, ale rovnako pre starších. Veľmi vhodné je plávanie alebo
turistika, prechádzky. Plávanie a cvičenie v teplej vode umožnia precvičiť
všetky kĺby a svaly. Nevhodné sú kolektívne, kontaktné športy s rizikom
úrazu. Špeciálnu životosprávu si pacient nevyžaduje. Úprava životného
štýlu závisí od závažnosti a stupňa
ochorenia. Je veľmi dôležité predchádzať úrazom, poraneniam, dodržiavať zásady zdravej výživy. Aj táto skupina pacientov totiž môže mať sklon
k obezite a kardiovaskulárnym chorobám. K správnej životospráve patrí
aj kvalitný nočný spánok. Starší ľudia
s hemofíliou alebo von Willebrandovou chorobou mávajú spánok často
narušený bolesťou spôsobenou krvácaním a často siahajú po práškoch na
spanie. Ich dlhodobé užívanie môže
spôsobiť závislosť. Preto odporúčame
skúsiť v praxi overené rady: pravidelný pohyb a fyzická únava by mali zabezpečiť dobrý spánok, večer nejesť
ťažké jedla, a nepiť veľa alkoholu.
2/2013 | bedeker zdrav ia 57
pre venc i a
Probiotiká
a cestovateľská hnačka
­­­—
prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc.
emeritný profesor Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Komplex mikroorganizmov v čreve, najnovšie nazývaný črevná „mikrobiota“, pozostáva najmenej z 1 000 druhov
baktérií, mikroskopických húb a prvokov. Priateľské črevné mikroorganizmy majú nezastupiteľnú úlohu pri trávení
potravy a pri ochrane proti patogénom. Zostava črevnej mikroflóry sa vyvíja od narodenia až do dospelosti, v dospelom organizme je relatívne stabilná. Priateľské baktérie v čreve bránia prichytávaniu a množeniu baktérií a vírusov
tzv. bariérovým efektom. Vyvážený stav a stabilitu mikróbneho komplexu v čreve môžu poškodiť mnohé faktory.
Dezintegrujú ho napríklad antibiotiká, pretože zasahujú nielen patogénne, ale aj priateľské baktérie, v dôsledku
čoho vzniká črevné ochorenie zvané postantibiotická hnačka.
Hnačka cestovateľov
Na začiatku turistickej sezóny je vhodné spomenúť aj
cestovateľskú hnačku súvisiacu s cestovaním do iných,
najčastejšie exotických geografických oblastí. Hlavnou
príčinou cestovateľskej hnačky je psychický stres spojený s cestovaním, nové zloženie potravy, kontaminovaná voda a potraviny. Podľa údajov WHO cestovateľská
hnačka ročne postihne najmenej 12 miliónov turistov.
Frekvencia výskytu cestovateľskej hnačky sa pohybuje
v rozmedzí 5 až 60 %, čo závisí od navštívenej turistickej
destinácie. Rozšírená je najmä v krajinách s nižším hygienickým štandardom. 80 % cestovných hnačiek spôsobujú baktérie, najmä patogénne kmene Escherichia coli,
Shigella, Salmonella, Campylobacter a Vibrio, zriedkavejšie aj baktérie Plesiomonas a Aeromonas. Vírusy, najmä
vírus Norwalk (norovírus) a rotavírusy vyvolávajú 10 %
hnačiek a prvoky 5 %. Z prvokov spôsobujúcich cestovateľskú hnačku sa najčastejšie uvádza Giardia intestinalis a Entamoeba histolytica.
Najväčšie riziko cestovateľskej hnačky, ktorá postihuje vyše 50 %
58 bedeker zdrav ia | 2/2013
turistov, zaznamenali v niektorých oblastiach Afriky,
Latinskej Ameriky, Juhozápadnej Ázie a Stredného východu. Osobne som takúto hnačkovú pohromu
zažil počas plavby po
Amazonke v septembri
1964. Vypukla v luxusnom vládnom parníku
asi šesť hodín po tom,
čo zakotvil v Manause.
„Montezumova pomsta“
v nasledovných dvoch dňoch zasiahla až 90 % z celkového počtu 500
cestujúcich. Tieto skúsenosti ma motivovali k výskumu probiotík pred
ďalšou cestou do Amazónie v roku 1992. Prvotnou príčinou tejto nákazy
bola znečistená voda. Kontaminovaná voda a potraviny sú najčastejšími
zdrojmi nákazy. Skúsení cestovatelia odporúčajú piť iba prevarenú vodu
alebo z originálne balených f liaš. K šíreniu nákazy významne prispieva aj
zlyhanie základnej hygieny. Preto by sa pravidelne mali umývať ruky a keď
takáto možnosť neexistuje, je vhodné používať antibakteriálny gél alebo
antibakteriálne obrúsky. Infekcia sa šíri aj od miestnych obyvateľov, ktorí
nemajú žiadne klinické príznaky ochorenia, ale sú nosičmi patogénov. Preto je veľkým rizikom tepelne neupravená potrava v pouličných stánkoch,
ako aj ručne lisované ovocné šťavy, najmä s prídavkom ľadu.
Na dovolenku do exotických krajín sa odporúča pribaliť si aj prípravky
na nápravu cestovateľskej hnačky, od rehydratačných prípravkov až po
črevné dezinficiens.
Prevencia probiotikami
Medzi sľubné prístupy patrí aj prevencia probiotikami. Viaceré vedecké
štúdie potvrdzujú, že niektoré probiotiká podávané preventívne znižujú
frekvenciu cestovateľskej hnačky. Presvedčivé výsledky sa dosiahli s probiotickými prípravkami obsahujúcimi laktobacily (najmä Lactobacillus
acidophillus, L. rhamnosus a L. casei) a kvasinky Saccharomyces boulardii. V iných štúdiách vykázali pozitívne výsledky aj prípravky obsahujúce
zmes laktobacilov a bifidobaktérií. Potvrdilo sa, že účinok týchto probiotík spočíva v udržovaní zdravej zostavy črevnej mikrof lóry a v posilňovaní imunitného systému významného pre zneškodňovanie patogénov.
Z probiotických prípravkov si treba vybrať také, ktoré sú stabilné aj v extrémnych podmienkach. Sú to najmä tie, v ktorých sú lyofilizované probiotické mikroorganizmy obalené ochrannou vrstvou. Celkom nevhodné
sú prípravky, ktoré sa musia prechovávať v chladničke.
Účinnosť preparátov je spravidla viazaná na konkrétny, dobre definovaný probiotický kmeň otestovaný podľa prísnych kritérií, pretože môžu
existovať rozdiely v účinnosti aj medzi jednotlivými kmeňmi v rámci
toho istého druhu. Dôležité tiež je dodržiavať dennú dávku probiotika.
Najčastejšie sa odporúča aplikovať dvakrát denne 1010 KTJ (10 miliárd
živých zárodkov), iní výrobcovia navrhujú dávky zvýšiť na dvakrát denne 1011 KTJ (100 miliárd). Zistilo sa, že ochranný účinok konkrétneho
preparátu nemusí byť rovnaký vo všetkých destináciách. Najmarkantnejšie sa to prejavilo s aplikáciou jedného prípravku obsahujúceho Saccharomyces boulardii. Kým v severnej Afrike presvedčivo znižoval výskyt cestovateľskej hnačky, ten istý výrobok v Indii nevykazoval takmer
žiadne ochranné účinky. Súvisí to najmä s odlišnosťou patogénov v konkrétnych exotických destináciách. Významný vplyv na vznik cestovateľskej hnačky má aj vek turistu. Náchylné sú na ňu deti, osoby vyššieho
veku, ako aj osoby s oslabenou imunitou. Väčšina štúdií odporúča začať užívať probiotiká pár dní (asi štyri až sedem) pred nástupom cesty
a ukončiť až niekoľko dní po návrate z dovolenky. V niektorých turistických destináciách pomáhajú chrániť pred cestovateľskou hnačkou alebo
ju zmierňovať živé jogurty, kefír a iné tradičné fermentované mliečne
výrobky. Rozhodne sa však treba vyhýbať surovému, tepelne neošetrenému mlieku a z neho pochádzajúcich produktov.
IDEÁLNE NA CESTY
NEMUSIA BYŤ V CHLADNIČKE
PRE DETI:
BioLac Baby drops
JEDINEČNÉ KVAPKY S OBSAHOM
AKTÍVNYCH KULTÚR PRIRODZENE
PRÍTOMNÝCH V MATERSKOM
MLIEKU.
2 aktívne kmene: Lactobacillus plantarum
a Bifidobacterium breve:
Prispievajú k zvýšeniu črevného komfortu
a k zníženiu plynatosti.
Prispievajú k zachovaniu rovnováhy črevnej
motility a zlepšeniu črevného tranzitu.
Napomáhajú obnoveniu rovnováhy črevnej
mikroflóry po liečbe antibiotikami.
Kvapky sú vyrobené jedinečnou patentovanou
metódou mikroenkapsulácie, ktorá významne
zvyšuje životaschopnosťť
kultúr v tráviacom trakte
a tým zvyšuje ich pozitívne účinky a zlepšuje
stabilitu, takže nemusia
byť v chladničke ani po
otvorení.
BioLac neobsahuje lepok
ani laktózu, je vhodný aj
pre diabetikov.
PRE DOSPELÝCH:
Probicus
Jedna kapsula obsahuje 10 miliárd lyofilizovaných
jedinečných aktívnych kultúr Lactobacillus
plantarum 299v. Lyofilizácia zaručuje životnosť
použitých kultúr a tým aj ich účinok.
Lactobacillus plantarum 299v v kapsliach je
chránený jedinečnou patentovanou technológiou
g
acidorezistentného Star®. Táto technológia
poskytuje 100 % ochranu
nu
proti žalúdočným
kyselinám a umožňuje,
že kultúry sa uvoľňujú
až v čreve.
Probicus neobsahuje lepok
ani laktózu, je vhodný aj
pre diabetikov, ako aj pre
tehotné a dojčiace ženy.
Pestrá, vyvážená strava a zdravýý životný
ži
ý štýl
š ýl sú
ú dôležité
dôl ži é faktory
f k
zdravia.
d i
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
www.generica.sk
HEMAT OLÓGIA
Najvzácnejšia
tekutina
­­­—
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
Centrum hemostázy a trombózy, Hemo Medika s. r. o., Košice
Krv je mimoriadna tekutina. Po cele tisícročia ju ľudstvo považovalo za sídlo duše a života. Blahodarná tekutina bola
inšpiráciou pre básnikov, nádejou pre večnú mladosť a nesmrteľnosť. Pripisovali sa jej liečivé účinky i čarodejné sily.
Z medicínskeho hľadiska sa dnes na
krv pozeráme úplne inak. Lekárska
veda odhalila zloženie krvi, identifikovala krvotvorné orgány, objasnila úlohu krvi v organizme za prirodzených,
fyziologických okolností aj chorobných
podmienok. V súčasnosti poznáme
etiopatogenézu krvných ochorení, ich
liečbu (anémie, ochorenie bielych krviniek, krvných doštičiek, krvácavé stavy,
trombózy, embólie) a dosiahla sa liečiteľnosť závažných krvných ochorení,
ktoré boli v minulosti neliečiteľné. Moderná hematológia a imunohematológia riešia transplantačnú problematiku,
transplantáciu kostnej drene, kmeňových krvotvorných buniek a pomáhajú
pri riešení transplantácie orgánov.
Základná charakteristika a funkcia
Krv je tekutina, ktorá obsahuje množstvo bunkových elementov. Tekutá časť
krvi sa nazýva krvná plazma. Obsahuje
organické látky (bielkovinové a nebielkovinové dusíkaté látky, glycidy, lipidy,
bilirubín, acetónové látky, vitamíny,
hormóny, enzým), anorganické látky
(voda, sodík, draslík, vápnik, horčík,
železo, meď, kobalt), plyny (kyslík, oxid
uhličitý, dusík) anióny (chlór, bróm,
jód, fosforečnany, uhličitany, sírany
a iné). Bunkové elementy nazývame
krvinky; rozlišujeme tri druhy: červené
krvinky (erytrocyty) biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocty).
Hlavným orgánom pre tvorbu
krvi je kostná dreň. Pre krvotvorbu sú
60 bedeker zdrav ia | 2/2013
nevyhnutné bielkoviny, aminokyseliny,
minerály (železo pre hemoglobín, meď
pre vstrebávanie železa, kobalt pre vitamín B12),vitamíny (B6 pre zabudovanie
železa do hemoglobínu, B12 a kyselina
listová pre syntézu nukleových kyselín, vitamín C reguluje využitie železa
v organizme). Krvotvorba je neustály,
plynulý dej riadený hemopoetickými
rastovými faktormi (erytropoetín,
trombopoetín, rastové faktory pre bielu zložku), nervovými a hormonálnymi
vplyvmi. Pri zvýšenej potrebe krviniek
reaguje krvotvorba ich zvýšenou tvorbou. Červená krvinka je v krvi najpočetnejšie zastúpená. Erytrocyty tvoria
40 – 45 % objemu krvi. Každú sekundu
sa vytvorí a zároveň zaniká asi tri miliónov erytrocytov. Hlavnou funkciou
erytrocytov v organizme je prenos kyslíka. Túto funkciu sprostredkuje hemoglobín, červené krvné farbivo.
Biela krvinka (leukocyt) sa zúčastňuje obranných reakcií organizmu. Poznáme niekoľko druhov bielych
krviniek, ktoré sú funkčne aj svojím
pôvodom odlišné: granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily), monocyty,
makrofágy a lymfocyty. Tvoria komplexný systém obrany organizmu proti
infekcii a sú zodpovedné za imunitnú
odpoveď organizmu. Lymfocyty zistia
a označia cieľ, granulocyty sú prvou
obrannou líniou a monocyty s makrofágmi definitívne odstraňujú mikroorganizmy a cudzorodý materiál. Krvná
doštička je najmenšia častica v krvi. Zú-
častňuje sa pri zástave krvácania, hrá
dôležitú úlohu pri chorobnom uzávere a
upchaní ciev krvnou zrazeninou, vykazuje fagocytovú aktivitu a podieľa sa na
správnej funkcii endotelových buniek.
Krv ako najdôležitejší transportný systém spája všetky súčasti organizmu. Hlavnou funkciou krvi je transportovať kyslík z pľúc do všetkých buniek
tela a odvádzať oxid uhličitý a ďalšie odpadové produkty biochemických reakcií. Krv tiež zásobuje tkanivá živinami,
transportuje hormóny, vitamíny a iné
dôležité látky, udržuje a reguluje telesnú teplotu, acidobázickú rovnováhu
vnútorného prostredia. Obsahuje rôzne
zložky imunitného systému, ktoré slúžia na obranu organizmu pred poškodením, pred pôvodcami chorôb (imunitná
obrana). Krv má nenahraditeľnú úlohu
v procese zrážania. Má schopnosť zastaviť krvácanie a minimalizovať krvné
straty. Chráni nás nielen pred vykrvácaním pri poranení (kedy prebieha
zložitý ochranný proces krvného zrážania), ale ochranné mechanizmy (prirodzené inhibítory zrážania) nás chránia
pred nadmerným zrážaním, kontrolujú proces zrážania, bránia vytvoreniu
trombu a upchatiu ciev krvnou zrazeninou (trombóza a embólia).
Krvné ochorenia
Krvné ochorenie (vrodené, získané) zahŕňajú choroby krviniek (erytrocytov,
leukocytov, trombocytov) a krvného
zrážania.
rubrik a
Najčastejším ochorením je anémia. Ide o chorobný stav, pri ktorom organizmus pre nedostatok erytrocytov
a hemoglobínu trpí nedostatkom kyslíka v tkanivách a bunkách. Anémia vzniká z dvoch hlavných príčin: 1. Anémie zo
zvýšenej straty (napríklad krvácanie pri
operácii, úraze, pri chronickej priebežnej strate malého množstva krvi pri vredovej chorobe žalúdka, hemoroidoch,
menštruácii, pôrode, rakovine a pod.)
alebo z deštrukcie, teda rozpadu (hemolýze) erytrocytov (napríklad pri vrodených poruchách červených krviniek
alebo pri pôsobení mimokrvinkových
činiteľov na erytrocyt). 2. Anémia z poruchy tvorby erytrocytov, to znamená
z nedostatočnej, zníženej alebo chybnej
produkcie červených krviniek, napríklad pri nedostatku železa, vitamínu
B12 a kyseliny listovej, z útlmu erytropoézy, alebo keď je krvotvorba vytlačená iným patologickým procesom.
Okrem iného môže byť anémia dôsledkom nesprávnej výživy, infekcie, liekov,
ochorení tráviaceho traktu, obličiek,
štítnej žľazy, niektorého druhu rakoviny
a pod. Rodiace ženy sú obzvlášť náchylné na anémiu z nedostatku železa, ako
dôsledok straty krvi počas menštruácie
a zvýšených požiadaviek počas tehotenstva. Anémia sa vyskytuje takmer v prípade 20 % žien počas pôrodu. Všeobecné
príznaky anémie počas tehotenstva sú
zvyčajne nepatrné a žena im nepripisuje
veľký význam. Počas tehotenstva však
telo potrebuje viac železa. Požiadavky na
príjem železa sú vyššie z viacerých dôvodov (zvýšenie objemu krvi, zvýšený prísun železa pre rastúci plod, krvná strata
pri pôrode). Bežne žena stráca priemerne dva miligramy železa denne. Táto
strata sa musí denne aj nahradiť. Pri
každej menštruácii stráca 4 až 100 mg
železa a počas každého tehotenstva až
500 mg železa. Málokrvnosť v tehotenstve môže viesť k vážnym komplikáciám. Možné následky nedostatku železa
(anémie z nedostatku železa) sa týkajú
nielen matky (znížená fyzická aktivita,
únava, znížená imunita, redukované
rezervy krvi, zásoby železa, zvyšuje sa
riziko podania krvných transfúzií počas tehotenstva alebo po pôrode, častejšie sa vyskytujú infekcie a poruchy
hojenia popôrodného poranenia), ale
aj plodu (zvýšené riziko retardácie, poruchy rastu, predčasný pôrod, anémia
a pod.). Plod nevyhnutne potrebuje železo pre zásobovanie krvou, okysličovanie a stavbu vnútorných orgánov. Denný príjem železa v tehotenstve by mal
byť 27 mg. Konzumácia
stravy bohatej na železo (plody mora, celozrnné produkty,
zelen ina, ovocie,
hovädzie, kačacie, jahňacie
mäso, orechy) je dôležitá a často
postačujúca v prevencii anémie. Veľmi
vhodné sú aj doplnky výživy s obsahom
železa vo forme prenatálnych multivitamínov, ktoré sa bežne užívajú hneď po
potvrdení tehotenstva. V mnohých prípadoch je anémia závažná a nevyhneme
sa suplementácii železa. V súčasnosti je
k dispozícii celý rad liekov obsahujúcich
železo a v tehotenstve dôležitú kyselinu
listovú, čo je vhodné na obnovu normálnych hladín železa a kyseliny listovej
v krvi z dôvodu zvýšených potrieb počas
tehotenstva. Účinná liečba so železom
musí trvať niekoľko týždňov (minimálne
osem až 12 týždňov, eventuálne počas celého tehotenstva) i po úprave červených
krviniek a hemoglobínu na normálne
hodnoty a po úprave hladiny železa v sére.
BRÁŇTE SA
MÁLOKRVNOSTI
prírodnou cestou
HEMO
PLUS
KYSELINA LISTOVÁ
s hroznom
Výživový doplnok
Prípravok obsahuje zložky
bohaté na prírodné vitamíny
a minerály, najmä hrozno, bazu
čiernu, ostružinu a ďalšie.
Vďaka obsahu vitamínov
B2, B6, B9 a B12 prispieva
k tvorbe červených krviniek
a hemoglobínu a vďaka obsahu
železa prispieva k prenosu kyslíka.
ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH
Objednávajte telefonicky
035 769 25 28
www.hemoplus.sk
2/2013 | bedeker zdrav ia 61
Vyrába: TEREZIA
COMPANY
antikoncepcia svetoznámej kvality
Tému prináša
Prevenciou proti následkom
neželaného tehotenstva
Slúži ženám od roku 1901
V roku 2011 bolo na Slovensku vykonaných 8 818 interrupcií. V porovnaní s rokom 1989, kedy počet potratov dosahoval
číslo 48 602, klesol ich počet na Slovensku viac ako štvornásobne. Svoju zásluhu na klesajúcom trende má nesporne aj
užívanie hormonálnej antikoncepcie ako prevencie a ochrany pred neželaným tehotenstvom. Antikoncepcia v modernom 21. storočí umožňuje žene slobodne sa rozhodnúť a naplánovať si rodičovstvo bez toho, aby sa vystavila traumatickým zážitkom z možného rizika neželaného tehotenstva.
Súčasný počet interrupcií je síce výrazne nižší, než bol
pred 23 rokmi, no už päťrokov sa neznižuje. Kde hľadať
príčinu?
Počet užívateliek antikoncepcie oproti roku 1989 síce
vzrástol, napriek tomu však stále ani zďaleka nedosahujeme úroveň vyspelých európskych krajín, ako je Nemecko,
Švédsko, Francúzsko, či susedná Česká republika. V týchto štátoch užíva hormonálnu antikoncepciu 30 až 40 %
fertilných žien (vek 15 až 45 rokov) na rozdiel od Slovenska, kde pravidelnými užívateľkami hormonálnej antikoncepcie je len 15 % žien v reprodukčnom veku. Za týmito
číslami sa skrýva nielen štátna politika, silnejúci tlak zo
strany cirkví, ale tiež nedostatočná prevencia a informovanosť dievčat a žien v reprodukčnom veku.
Prevencia a informovanosť o možnostiach hormonálnej antikoncepcie a sexuálna výchova vo všeobecnosti
u nás vo veľkej miere zaostávajú. Svoj názor na to má aj
psychologička PhDr. Iveta Šefarová. Podľa nej je hlavným
problémom krízového riešenia neželaného tehotenstva
hlavne nedostatočná prevencia a edukácia dievčat v mladom veku. „Mladé dievčatá majú pocit, že im sa to nemôže
stať. Je to prirodzený postoj, ktorý však má za následok
nedostatočnú ochotu dané informácie prijímať a venovať im väčšiu pozornosť,“ uvádza. Napriek tomu, že lekári
neradi predpisujú hormonálnu antikoncepciu v priveľmi
mladom veku, informovanosť o možnostiach, ktoré prináša, by sa nemali zanedbávať. Najväčší počet potratov
totiž ženy podstúpia vo veku, kedy už slobodne rozhodujú
o svojej budúcnosti.
Riešenie situácie interrupciou pôsobí negatívne nielen na
psychiku ženy, ale prináša so sebou ďalšie riziká. „Stáva
sa, že mnohé dievčatá majú aj napriek možnostiam inter62 bedeker zdrav ia | 2/2013
netu málo informácií o možných dôsledkoch interrupcie,
a to nielen o riziku následnej neplodnosti, ale aj o psychických dôsledkoch (tzv. postabortívnom syndróme).
Často sa s neželaným tehotenstvom nedokážu vyrovnať,
hľadajú neadekvátne, i život ohrozujúce spôsoby jeho
ukončenia. Ak sa dieťa z takéhoto tehotenstva narodí, nie
je nezvyčajné, že je zverené do starostlivosti starých rodičov, prípadne určené k adopcii,“ uvádza psychologička
PhDr. Iveta Šefarová.
Dnešná hormonálna antikoncepcia sa výrazne líši od
starších generácií antikoncepcie, ktoré v mladosti užívali
matky dnešných mladých dievčat. Užívanie hormonálnej
antikoncepcie okrem prevencie neželaného otehotnenia
predstavuje aj mnohé benefity, ktoré zlepšujú kvalitu života.
„Pravidelné užívanie hormonálnej antikoncepcie má
vplyv na úpravu nepravidelného cyklu, eliminovanie silnej a bolestivej menštruácie, je prevenciou mimomaternicovej neplodnosti, prináša pokles rizika vzniku myómov
maternice, benígnych tumorov prsníka, ovariálneho karcinómu, prichádza k redukcii akné či mastenia vlasov,“
uvádza MUDr. Michal Kliment CSc., zakladajúci člen Spoločnosti pre plánované rodičovstvo.
Popri iných spoločenských subjektoch aj spoločnosť Gedeon Richter v rámci spoločenskej zodpovednosti napomáha zvyšovať povedomie o možnostiach ochrany pred
neželaným tehotenstvom.
Záujmom spoločnosti je dosiahnuť stav, kedy budú mať
ženy dostatočné informácie o tom, ako zaobchádzať
s vlastným reprodukčným zdravím a o možnostiach ako
predchádzať núdzovým situáciám.
—PR—
Hormonálna antikoncepcia svetoznámej kvality
Slúži ženám od roku 1901
PRE V ENCIA
Vplyv stravy a výživy
na ochorenia srdca v detskom veku
—
MUDr. Peter Minárik
ONLIFE, s.r.o., Centrum zdravia a výživy, Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl
Z výsledkov mnohých štúdií vyplýva, že kardio-vaskulárne choroby postihujúce ľudí v dospelosti sa vyvíjajú dlhodobo
a väčšinou bez klinických príznakov už od obdobia detstva a dospievania. Už v ranom detskom veku sa našli na stenách
tepien (artérií) prejavy včasného aterosklerotického poškodenia.
Kardio-vaskulárne choroby (KVCH) sú
stále najčastejšou formou smrti vo vyspelých krajinách sveta. Predpoklad pre
ich vznik v detstve aj dospelosti narastá
v prípade ľudí, u ktorých sú prítomné
tzv. rizikové faktory. Významnými rizikovými faktormi vzniku aterosklerózy
mladých ľudí sú vysoký celkový a LDL
cholesterol v krvi a vysoký BMI (obezita)
v tomto období. Pokiaľ sa k uvedeným
rizikám pridružujú aj ďalšie ohrozujúce faktory, akými sú napríklad aktívne
či pasívne fajčenie, vysoký krvný tlak,
pozitívna rodinná anamnéza KVCH, sedavý spôsob života s nedostatkom systematického pohybu alebo zvýšené niektoré zápalové parametre v krvi (napr.
CRP) – celkové riziko vzniku KVCH
v mladom veku výdatne stúpa.
Úzky vzťah medzi KVCH a nadváhou i obezitou je dávno známy. Podľa
správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2010 dosiahol výskyt
obezity v detskom veku v celosvetovom
meradle epidemický rozmer. V USA sa
výskyt obezity vo veku šesť až 11 rokov
zvýšil zo 6,5 % (1980) na 17 % (2006). Nepriaznivý trend narastajúceho výskytu
obezity detí a dospievajúcich nevynechal ani Slovensko. Podľa nedávno publikovaných údajov sa výskyt klinickej
obezity školskej mládeže vo veku sedem
až 14 rokov v období rokov 1964 – 2007
na Slovensku viac ako zdvojnásobil (3,1
% výskyt v 1964) a (6,3 % v 2007). Obezita počas detstva a dospievania má väčšinou za následok celoživotnú obezitu
v dospelosti so všetkými negatívnymi
zdravotnými následkami. Obézne deti
a dospievajúca mládež majú preto väčší
predpoklad, že ochorejú na cukrovku 2.
typu, vysoký krvný tlak, choroby srdca,
mozgovú porážku a rakovinu.
Strava a výživa
Zdravie človeka ovplyvňujú v dobrom
i zlom slova zmysle a v dlhodobom horizonte spolu s ostatnými už spomínanými
rizikovými faktormi sú spoluzodpovedné za vývoj závažnej chorobnosti, predovšetkým obezity, cukrovky (2. typu),
chorôb srdca a ciev, ako aj rakoviny.
Okrem dedičných faktorov sa všetky
ostatné rizikové faktory, vrátane stravy
a výživy, radia medzi tzv. ovplyvniteľné
faktory. To znamená, že každý človek je
schopný ich buď sám, alebo v spolupráci
s lekármi a ďalšími zdravotníkmi pozitívne zmeniť vo svoj prospech (pokiaľ
o nich vie a pokiaľ tak chce urobiť!).
Pri stravovaní detí a mládeže sa sledoval
význam nasledujúcich výživových aspektov vo vzťahu k riziku KVCH:
❶ Príjem „kalórií“ – energetický príjem v potrave ❷ Príjem celkového tuku ❸ Príjem
nasýteného tuku (nasýtených mastných
kyselín = MK) ❹ Príjem nenasýteného tuku
(mono-nenasýtených MK, viac-nenasýtených esenciálnych MK) ❺ Pomer esenciálnych viac-nenasýtených MK omega-6 k omega-3 MK ❻ Príjem cholesterolu ❼ Príjem
bielkovín a sacharidov ❽ Príjem jednoduchých cukrov ❾ Príjem rastlinnej vlákniny ❿
Príjem mikroživín – vitamínov, minerálnych
látok a rastlinných antioxidantov.
Aj keď sa ukázalo, že význam jednotlivých výživových faktorov samých
o sebe nie je veľmi významný pri ovplyvňovaní kardio-vaskulárneho rizika detí
a mládeže, komplexné stravovanie a celkový charakter výživy vplývajú na vývoj
ďalších významných rizík a podieľajú sa
tak na prevencii alebo podpore vzniku
Pokračovanie v ďalšom čísle
KVCH.
Váš NOVÝ e-shop
ZDRAVE J VÝŽIVY a biopotravín
ŠIROKÝ SORTIMENT
VYNIKA JÚCE CENY
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
ROZH
litu, nie kvantitu! Spolo
92 distribuuje
ODN
ITE SA pre kva
čnosť TT RACIO už od roku 19
produ
VA ŠI CH RU K ÁC
iopotravín po celom
kty zd
H.
Slovensku. Rozhodnutie je len VO
ravej výživy a b
r
www.tt acio.sk
Ak vystavíme našich domácich štvornohých miláčikov zbytočnému
riziku napadnutia kliešťom alebo inými parazitmi riskujeme, že
sa prípadná infekcia môže preniesť aj na nás či naše deti. Parazity
môžu byť zdrojom nebezpečných ochorení, ako je napríklad lymská
borelióza, kliešťová encefalitída či babezióza. Pritom prevencia pred
parazitmi môže byť pre chovateľov veľmi jednoduchá a bezpečná.
Pravidelná prevencia a vhodné prípravky proti parazitom
Choroby spojené s napadnutím vonkajšími parazitmi (najčastejšie
kliešťami a blchami) sú stále častým problémom. Tým, ako sa psy
a mačky stávajú právoplatnými členmi domácností, narastá riziko
aj pre človeka. Veterinárni lekári upozorňujú, že aj tu platí: prevencia je vždy jednoduchšia a lacnejšia ako liečba. Keď už parazita na
tele domáceho zvieraťa objavíme, je zvyčajne neskoro hľadať riešenia, ktoré zabránia potenciálnemu prenosu choroby. Prevencia znamená správne používať antiparazitiká. K dispozícii je celý rad rôznych druhov prípravkov. V súčasnosti sa vzhľadom na jednoduchú
aplikáciu a tiež interval medzi jednotlivým ošetrením za výhodné
a navyše účinné považujú takzvané spot-on prípravky (pipety).
Blchy a kliešte – celoročný problém
Takéto prípravky sú účinnou metódou ako bojovať proti najbežnejším parazitom, ktoré našich zvieracích miláčikov ohrozujú najčastejšie. Jedna kvapka na kožu v správnej frekvencii opakovaného
podania, čo znamená raz mesačne ako účinná prevencia postačí.
Prípravok sa aplikuje na kožu zvieraťa v mieste, kde si ho nemôže
zlízať ani zoškriabať, najlepšie po rozhrnutí srsti na kožu na zátylku alebo medzi lopatky. Antiparazitiká majú nielen insekticídny
účinok, teda zabraňujú napadnutiu dospelými blchami po dobu až
8 týždňov, ale dokážu zabrániť aj množeniu bĺch tým, že potláčajú
vývoj vajíčok, lariev a ich vývojových štádií. Akaricídny (neurotoxický) účinok na kliešte trvá asi štyri týždne. Výhodou tiež je, že účinnosť prípravku sa neznižuje ani po navhnutí či namočení srsti.
Vďaka antiparazitikám môžeme ochrániť psov a mačky
pred neželanou infekciou, hroziacou po napadnutí blchami, švolami alebo kliešťami. Zablšenie je celoročným problémom, ktorý
sa zhoršuje koncom leta. Kliešte sú v posledných rokoch aktívne
celoročne s výnimkou krátkeho obdobia zimy. Ich výskyt vrcholí
na jar a na jeseň. Blchy, kliešte a komáre sú veľmi vytrvalé. Prežívajú v nepriaznivých podmienkach a okamžite aktívne reagujú
pri zlepšení situácie. Kožné problémy, ktoré vyvolávajú, prevyšuje riziko prenosu nebezpečných infekcií, z ktorých veľká časť je
prenosná aj na človeka. Medzi najzávažnejšie ochorenia prenášané
kliešťami patrí vírusová kliešťová encefalitída a borelióza. Blchy
znervózňujú zvieratá, vyvolávajú alergické kožné reakcie a prenášajú ďalšie ochorenia (napr. pásomnicu). Jedinou účinnou cestou
k zamedzeniu prenosu a šírenia infekcií je aplikácia účinných prípravkov zabraňujúcich napadnutiu.
—red—
*Mačky: staršie ako 8 týždňov, s hmotnosťou viac ako 1 kg. Psy: starší ako 8 týždňov, s hmotnosťou viac ako 2 kg.
Domáci miláčikovia
a zbytočné riziko
Najlepšia starostlivosť,
na ktorú je spoľahnutie
Proti blchám a kliešťom.
Ošetrenie jednou pipetou FRONTLINE Combo®
alebo FRONTLINE® zabezpečí dlhodobú ochranu psa a mačky počas niekoľkých týždňov.
Pri pravidelnom používaní umožňuje jednoduchý a účinný spôsob likvidácie bĺch a
kliešťov na zvieratách, ako aj preventívnu ochranu domácnosti (FRONTLINE Combo®)
pred zamorením cudzopasníkmi. Psom a mačkám všetkých veľkostí, plemien a každého
veku* poskytuje FRONTLINE Combo® alebo FRONTLINE® najlepšiu starostlivosť, na
ktorú je spoľahnutie.
www.frontline.com
Akutol™
Kompletná starostlivosť o drobné poranenia:
+ tekutý obväz + zastavenie krvácania
+ čistenie a regenerácia + mokré hojenie
+ ochrana a bezpečie
Lekárnička
na cesty
Premyslene zostavená lekárnička by nemala chýbať v batožine
žiadneho cestovateľa. Aby na tvári miesta splnila svoj účel a našli
sme v nej všetko potrebné, je dobré popremýšľať o jej zložení
v dostatočnom predstihu pred cestou.
Arpalit® BIO Repelent 150 ml
→ Odpudzuje bodavý hmyz,
komáre a kliešte.
→ Chráni a ošetruje pokožku.
→ Obsahuje biopesticídnu
účinnú látku.
→ Neobsahuje DEET!
→ Účinnosť prípravku trvá na
pokožke 4 hodiny alebo do
umytia, na odeve a obuvi
1 až 3 dni alebo do vyprania.
Na čo by sme nemali pri zostavovaní
cestovateľskej lekárničky zabudnúť?
Predovšetkým na lieky, ktoré užívame pravidelne alebo vtedy, ak nás
postihnú menej časté, ale už zažité
a očakávané zdravotné ťažkosti.
Slnko, more, vzduch...
Trioderm®
Kompletná rada novej opaľovacej kozmetiky
s unikátnou 360⁰ aplikáciou!
Produkty dostanete v každej dobrej lekárni.
VÝROBCA: AVEFLOR, a.s., Budčeves 26,
507
Kopidlno,
Česká republika
24 32bedeker
zdrav ia | 1/2013
www.aveflor.sk
... a úpal. Medzi veľmi časté zdravotné ťažkosti patria úpal a úžeh. Aj
keď skúsení cestovatelia vedia, ako
sa podobným problémom vyhnúť,
je lepšie predchádzať im. Najjednoduchšie je dodržať pravidlá pitného
režimu pre horúce podnebie umocnené protislnečnou a protiteplotnou
ochranou v podobe vzdušného odevu a pokrývky hlavy. Úpalom, čiže
celkovým prehriatím organizmu, čo
si v závažných prípadoch môže vyžiadať až lekársky zásah, veľmi často
trpia malé deti alebo obézni ľudia.
Pri úžehu, ktorý vzniká prehriatím
organizmu a priamym pôsobením
slnečných lúčov sa k slabosti môžu
navyše pridružiť aj teplota a spálená pokožka. Aj tu platí, že prevencia
je lepšia ako liečba. Lekárnička cestovateľa by určite mala obsahovať
kvalitné prípravky na ochranu kože
pred slnečným žiarením, prípadne prípravky na báze panthenolu
na ošetrenie pokožky po opaľovaní.
Panthenol pôsobí na povrchové aj
hlbšie uložené štruktúry kože, kde
stimuluje tvorbu kolagénových vlákien a napomáha ochrane a regenerácii pokožky.
Poranenia, alergie a hmyz
V prípade rôznych alergických reakcií je dobré mať so sebou vhodné
antialkergikum. Pomôže napríklad
aj pri kožných problémoch spôsobených alergiou na slnko. Alergiu však
môže vyvolať aj poštípanie hmyzom, napríklad komármi. Aj preto je
vhodné sa pred dotieravým bodavým
hmyzom či pred kliešťami prenášajúcimi vírusové ochorenia chrániť,
najlepšie repelentnými prípravkami.
V prípade, že na dovolenku cestujú aj
neposedné deti, nie je nikdy ďaleko
k malým nehodám v podobe odretej
kože. V takých prípadoch isto oceníte tekutý obväz na čistenie drobných
poranení či zastavenie krvácania.
-ib-
ANGIOLOGICK É KON Z ULT ÁCIE
Prevencia a liečba
chronickej končatinovocievnej vénovej choroby
­­­—
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Prvé angiologické pracovisko (PAP) LFUK a UNB; predseda Sekcie angiológov SLK
­­­—Aký význam majú rastlinné výťažky a lieky v prevencii a liečbe kŕčových žíl a ich následkov? ­­­—G. S., Jablonec
Prevencia chronickej vénovej choroby spočíva najmä v tom,
že osoby s predispozíciou k tejto chorobe sa musia vystríhať statického zaťažovania dolných končatín. Dôsledne
a včas treba liečiť efektívne všetky choroby, ktoré spôsobujú
sekundárnu formu tejto choroby (flebotrombózy, vénová
tromboembólia, tromboflebitídy, traumy a podobne).
Prevencia a liečba chronickej vénovej choroby dolných
končatín musí byť komplexná a celoživotná. Základom je
eliminácia alebo aspoň redukcia všetkých rizikových faktorov, ako je redukcia telesnej hmotnosti osôb s obezitou,
fajčenie, užívanie hormonálnej antikoncepcie. Dobré je
vystríhať sa státia. Odporúča sa polohovanie dolných končatín, používanie kompresívnych pančúch v gravidite atď.
Veľmi dôležitá je pravidelná pohybová aktivita, ako napríklad chôdza, plávanie či bicyklovanie. Medzi základné liečebné metódy patrí kompresívna liečba pomocou kompresívnych ovínadiel a kompresívnych pančúch.
K invazívnym liečebným metódam patrí okrem angiochirurgickej liečby laseroskleroterapia a farmakoskleroterapia, pri ktorej sa vstrekujú do rozšírených žíl sklerotizačné lieky vo vhodnej dávke a koncentrácii rôznymi
technikami a spôsobmi. Patria k tým efektívnym liečebným metódam, ktoré vyžadujú detailné angiologicko-interné vyšetrenie a aj istú manuálnu zručnosť angiológa.
Fytoterapia a farmakoterapia patria k pomocným
symptomatickým liečebným metódam. Venofarmaká účin-
kujú predovšetkým na subjektívne príznaky (pocit ťažkých nôh, kŕče, únava, bolesti) a niektoré aj objektívne na
zmiernenie až ústup opuchov. Treba zdôrazniť, že ani pri
pravidelnom užívaní nemožno od nich očakávať vymiznutie kŕčových žíl. Venoaktívne prípravky sa delia z viacerých
hľadísk, najčastejšie podľa účinnej látky. Medzi látky prírodného pôvodu patria: flavonoidy, napríklad diosmín, hesperidín, rutín a iné; ďalej saponíny, napríklad escín, ruskogeníny. Využívajú sa aj iné látky alebo rastliny, napríklad
pagaštan konský, brusnica čučoriedková, ginko dvojlaločné
a mnohé ďalšie. Používajú sa však aj prípravky na báze semisyntetických či syntetických látok.
Heparínové prípravky
Na vonkajšie použitie, samotné alebo
kombinované so systémovou liečbou sú na
ošetrenie chorobných zápalových stavov
a s tým súvisiacich komplikácií, ako sú
žilová trombóza, hlboký zápal žíl, stavy po
operačnom odstránení skrytých žíl vhodné
tiež dermálne prípravky či gély obsahujúce
heparinum natricum.
—red—
Pre zdravie a krásu vašich nôh!
Lieči boLestivé príznaky a kompLikácie
kŕčových žíL
zmierňuje opuch a zápaL
Lieči úrazy svaLov, šLiach a väziva
redukuje podkožné krvné podLiatiny
Berlin-Chemie AG, Palisády 29, 811 06 Bratislava, tel.: 02/5443 0730, fax: 02/5443 0724, e-mail: [email protected]
LIO 2013-010
Skrátená informácia o lieku:
Liek na vonkajšie použitie. V 100g gélu sa nachádza liečivo heparinum natricum – 100 000 IU (medzinárodných jednotiek).
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: A. MENARINI (Menarini Group), Pharmaceutical Industries Group Ltd., Florencia, Taliansko. Dátum výroby materiálu: apríl 2013.
Ii n f o s e r v i s
Novartis spolu so Slovenskou nadáciou
Silvie Gašparovičovej podporili základnú školu pre nevidiacich
a slabozrakých
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých
a farmaceutická spoločnosť Novartis
Slovakia podporili darom deti zo Spojenej školy internátnej (pre slabozrakých
a nevidiacich) na Svrčej ulici v Bratislave. Dve prenosné vreckové čítacie lupy
v hodnote 1 640 € odovzdali riaditeľovi
školy manželka prezidenta Slovenskej
republiky pani Silvia Gašparovičová
a riaditeľ spoločnosti Novartis Slovakia pán Zsolt Kajtor. Zamestnanci spoločnosti zároveň počas dňa pomáhali
s renováciou dverí do tried základnej
školy. Touto aktivitou otvorili už 17.
ročník svojho tradičného Community
Partnership Day, teda Dňa ľudskej spolupatričnosti.
„Som šťastný, že sme mohli spolu
s nadáciou pani Gašparovičovej podporiť tých najmenších, ktorí našu pomoc
najviac potrebujú. Tento rok je pre nás
výnimočný, keďže zamestnanci zo
všetkých našich divízii spojili sily, aby
sme mohli v rámci medzinárodného
Dňa ľudskej spolupatričnosti pomáhať
na viacerých miestach. Okrem tejto základnej školy pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave budeme tento rok
pomáhať najmä pacientom s onkologickým ochorením, ale aj obyvateľom
domovov sociálnych služieb či liečební. Náš Community Partnership Day
však nie je len o fyzickej či finančnej
podpore, ale aj o nadviazaní osobného, ľudského kontaktu,“ uviedol Zsolt
Kajtor, generálny riaditeľ Novartis Slovakia.
Zamestnanci Novartis Slovakia
pomohli deťom na Spojenej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich
v Bratislave zveľadiť priestory školy a
premaľovať dvere na jednotlivých triedach. Nebol to však jediný dôvod pre
detskú radosť. V spolupráci so Slovenskou nadáciou Silvie Gašparovičovej
– Vzdelanie a zdravie pre všetkých, poskytla farmaceutická spoločnosť finančné prostriedky na nákup špeciálnych
prenosných lúp. Tento dar prijal riadi-
teľ základnej školy pán Jozef Šimko z
rúk prvej dámy SR pani Silvie Gašparovičovej a generálneho riaditeľa Novartis
Slovakia pána Zsolta Kajtora.
Community Partnership Day, teda
Deň ľudskej spolupatričnosti organizuje spoločnosť Novartis na celom svete v
apríli. Tento rok však päťdesiat zamestnancov spoločnosti Novartis Slovakia,
ako aj jej divízii Sandoz a Alcon, spojilo
svoje sily, aby dobrovoľne pomohlo na
štyroch miestach, a to nielen v jeden
deň.
V rámci Community Partnership
Day poskytujú dobrovoľníci zo spoločnosti Novartis na celom svete konkrétnu pomoc vždy v apríli, a to v oblasti
zdravotníctva, sociálnej práce a životného prostredia, s prihliadnutím na
špecifiká konkrétnej krajiny. Túto aktivitu organizuje spoločnosť vo všetkých
krajinách, kde Novartis a jeho dcérske
spoločnosti pôsobia, a to v ten istý deň
pri príležitosti vzniku spoločnosti Novartis.
Univerzita Komenského a Geneton
otvorili Výskumné centrum molekulárnej genetiky
Na Slovensku pribudlo nové špičkové
Výskumné centrum molekulárnej genetiky. Otvorili ho na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o unikátne centrum, ktoré umožní našim vedcom priblížiť sa
k svetovej vedeckej špičke.
V súčasnosti sa slovenskí vedci
pri skúmaní DNA sústreďovali najmä
na jednotlivé časti génov, prípadne
malé skupiny génov. Komplexnejšie
analýzy väčších úsekov DNA boli príliš
68 bedeker zdrav ia | 2/2013
zdĺhavé a prácne. Vedci v laboratóriách
novovzniknutého výskumného centra
budú využívať metódu založenú na
tzv. sekvenovaní novej generácie, čo
im umožní „prečítať“ aj celý ľudský genóm v nepomerne kratšom čase. „DNA
tak bude možné skúmať komplexne a
tiež hľadať vzájomné súvislosti v neporovnateľne väčšom rozsahu, čo predstavuje generačný skok oproti možnostiam doteraz používaných metód a
prístrojov. Vďaka laboratóriu vybavenému najmodernejšou technikou na
výskum sekvenovania nukleových kyselín tak bude možné napríklad identi-
fikovať príčiny ochorení, ktoré doteraz
nebolo možné zistiť,“ zdôraznil RNDr.
Gabriel Minárik, PhD., vedecký pracovník spoločnosti Geneton.
Vybudovanie tohto centra dostáva slovenských vedcov do pozície porovnateľnej s ich kolegami v iných európskych výskumných centrách.
Centrum je jedným z výsledkov
spoločného projektu Prírodovedeckej
fakulty UK a firmy Geneton, ktorá sa
ako jedna z mála firiem na Slovensku
venuje výskumu v oblasti molekulárnej
genetiky.
Download

BZ 2/2013 - Bedeker zdravia