EuroPolicy, o.z.
v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Inovačný potenciál
slovenských MSP
Nástroje, aktéri, príklady
November 2013
Inovačný potenciál slovenských MSP. Nástroje, aktéri, príklady
EuroPolicy, o.z.
Autori: Zuzana Tučeková, Radovan Geist
Odborný recenzent: Pavel Nikodem
Copyright © 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Publikácia bola spracovaná v rámci projektu Prieskum inovačného potenciálu slovenských MSP,
podporeného v rámci druhého kola dotácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
v roku 2013.
Publikáciu vydalo v elektronickej forme o.z. EuroPolicy.
Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek reprodukovanie alebo kopírovanie tohto diela je možné len so
súhlasom autorov. Publikácia odráža stav problematiky k 18. novembru 2013.
1
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 3
Inovácie a malé a stredné podniky .......................................................................................................... 3
Inovačný potenciál MSP .......................................................................................................................... 5
Kam zamerať podporu inovatívnych MSP? ............................................................................................. 7
Verejní aktéri v oblastí inovácií MSP ..................................................................................................... 10
Vybraní súkromní aktéri v oblasti inovácií MSP .................................................................................... 14
Súťaže .................................................................................................................................................... 18
Výberové mapovanie inovačných MSP na Slovensku ........................................................................... 18
Užitočné linky ........................................................................................................................................ 24
Použitá literatúra a zdroje ..................................................................................................................... 26
2
Úvod
Problematika inovácií v MSP a inovatívnych MSP je veľmi široká. V predkladanej štúdii sme ju na
základe zadania zúžili najmä na oblasť verejných politík a nástrojov podpory inovatívnych malých
a stredných podnikov. Text sa skladá z dvoch veľkých blokov. V úvodných kapitolách ponúkame
základný teoretický rámec skúmanej problematiky. Keďže rozsah projektu neumožňoval realizovať
vlastný empirický výskum, vychádzame z existujúcich štúdií a dokumentov, spracovaných na
národnej, európskej či medzinárodnej úrovni. Problematika inovatívnych MSP je vnímaná v širšom
kontexte podpory udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti v národnej ekonomike.
Druhý blok je venovaný výberovému mapovaniu aktérov v oblasti podpory inovácií MSP,
a inovatívnych malých a stredných podnikov. Samozrejme, ponúknutý zoznam nemá ambíciu byť
vyčerpávajúcim. Pokiaľ ide o verejných a súkromných aktérov, zamerali sme sa na ústredné verejné
inštitúcie, súkromné iniciatívy a firmy, ktoré poskytujú rôznu formu podpory. Z mapovania sme
vynechali samosprávne orgány, či už na regionálnej, alebo miestnej úrovni, ktoré sú v tejto oblasti
často veľmi aktívne, rozsah štúdie však neumožnil prieskum na tejto úrovni. Zoznam inovatívnych
MSP je, samozrejme, tiež iba ilustratívny a otvorený. Vzhľadom na veľkosť a dynamickú povahu tohto
sektora by bol akýkoľvek pokus o statickú databázu nutne neobjektívny.
V štúdii bolo použitých niekoľko typov zdrojov. Teoretické časti vychádzajú z odborných štúdií,
monografií a článkov. Argumenty sú podporené odkazmi na dáta čerpané z medzinárodných (OECD),
európskych (Eurostat) a národných (Štatistický úrad SR) zdrojov. Do finálneho textu boli zapracované
aj odporúčania a postrehy, ktoré odzneli na workshope organizovanom v rámci projektu.
Výberové mapovanie bolo realizované vlastným internetovým prieskumom, údaje boli doplnené na
základe odporúčaní účastníkov spomínaného workshopu a bilaterálnych konzultácií.
Úplný zoznam použitej literatúry a konzultácií sa nachádza na konci štúdie.
Inovácie a malé a stredné podniky
Cieľom štúdie je výberové mapovanie inovatívnych malých a stredných podnikov a prostredia,
v ktorom pôsobia. V úvodnej teoretickej časti sa budeme zaoberať niektorými základnými pojmami
a teoretickými konceptmi, s ktorými pracujeme v ďalšom texte. V prvom rade ide o definovanie
„inovácií“, čo pod nimi rozumieme, a aký je vzťah medzi nimi a malými a strednými podnikmi.
Pojem inovácie je obsahovo široký. Vychádzať môžeme z definície používanej Európskou komisiou,
podľa ktorej inovácie sú „implementáciou nového, alebo výrazne vylepšeného produktu (tovaru,
alebo služby), alebo procesu, novej metódy marketingu, alebo novej organizačnej metódy
v podnikateľskej praxi, organizácie práce, alebo vonkajších vzťahov. Minimálnou požiadavkou na
inovácie je, aby produkt, proces, marketingová metóda, alebo organizačná metóda boli nové (alebo
významne vylepšené) pre firmu“.1 V inom prípade sú inovácie nové aj na trhu, na ktorom firma
pôsobí.
Pojem inovácie teda nemôžeme redukovať len na technologický aspekt (inovácie produktu). Zahŕňa
aj netechnologické inovácie, teda výrobné procesy, marketing, organizačnú štruktúru. Pri MSP
1
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/glossary/index_en.htm#i
3
zohrávajú netechnologické inovácie dokonca dôležitejšiu úlohu.2 Vzhľadom na cieľ štúdie
a mapovania sa však budeme ďalej venovať, pokiaľ nebude výslovne uvedené inak, predovšetkým
technologickým inováciám.
Malé a stredné podniky hrajú v ekonomike EÚ nezastupiteľnú úlohu – nielen svojím počtom (v EÚ
tvoria približne 98 percent všetkých firiem, teda 20,7 milióna, z toho 92,2 percenta sú mikropodniky
s menej ako desiatimi zamestnancami), podielom na zamestnanosti (v roku 2012 vytvárali 67 percent
pracovných miest) a generovaní hospodárskeho rastu (v roku 2012 vytvorili 58 percent hrubej
pridanej hodnoty)3, ale aj špecifickým miestom v inovačnom procese.
Podobné postavenie má táto kategória firiem aj v slovenskej ekonomike. MSP tvoria 99,9 %
z celkového počtu 563 351 podnikov evidovaných v SR (stav k 31.8.2013). Z nich 96,7 % tvoria
mikropodniky s počtom do 9 zamestnancov. Podiel MSP na zamestnanosti v podnikovej ekonomike
dosahuje 71,8 % a podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR 59,5 % (údaj ku koncu r.2012).
Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v nefinančnom sektore dosahuje 55,1 % a podiel na
dosahovanom zisku pred zdanením 53,4 % (obidva údaje za r. 2012). Z celkového počtu MSP
evidovaných v SR len 13,9 % realizovalo vývoz tovaru, resp. služieb (údaj za r. 2011). Súhrnne sa malé
a stredné podniky podieľali na celkovom objeme vývozu 30,4 %, čo predstavuje 17 486,2 mil. eur.
(2012).4
Dôležitosť inovácií pre malé a stredné podniky podčiarkuje zložité hospodárske prostredie, v ktorom
sa v súčasnosti pohybujú. Podľa štúdie Annual report on small and medium-sized enterprises in the
EU 2011/12 existuje pozitívny vzťah medzi inováciami v MSP a schopnosťou MSP generovať rast
a zamestnanosť. Krajiny s nadpriemerným podielom vysoko až stredne vysoko technologických
(HMHTM) MSP a MSP v sektore poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) dosahovali v rokoch 2009 až
2011 vyšší priemerný rast hrubej pridanej hodnoty (GVA) malých a stredných podnikov.
Zamestnanosť v MSP v krajinách s nadpriemerným podielom HMHTM MSP poklesla v rokoch 2009 až
2011 menej než je priemer celej EÚ. A miera zamestnanosti v MSP je v krajinách s nadpriemerným
podielom KIS MSP vyššia než v ostatných krajinách Únie.5
Inovácie majú aj pozitívny vplyv na produktivitu – priemerná produktivita MSP vo vysoko až stredne
vysoko technologickej výrobe a v sektore poznatkovo intenzívnych služieb bola vyššia než
produktivita MSP vo všeobecnosti.6
Pozrime sa na druhú stranu vzťahu medzi MSP a inováciami. Úlohou malých a stredných firiem
v inovačnom procese a ich celkovým prínosom pre posilnenie inovatívnosti ekonomiky sa zaoberá
množstvo štúdií. Tie takisto hodnotia faktory prospievajúce k zvýšenej inovatívnosti MSP. Niekoľko
základných argumentov možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
-
2
3
4
5
6
MSP dokážu inovovať vďaka jednoduchej organizačnej štruktúre a lepšej schopnosti a vyššej
ochote znášať riziko.
Pozri napr. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship SMEs, Entrepreneurship and Innovation. OECD Publishing,
2010, str. 30
Štatistiky dostupné napr. v ECORYS: EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on small and medium-sized
enteprises
in
the
EU,
2011/12.
Rotterdam,
September
2012,
str.
9.
Dostupné
na
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supportingdocuments/2012/annual-report_en.pdf Viac o mieste MSP v európskej ekonomike a vplyvoch súčasnej hospodárskej
krízy aj v Tučeková, Z.; Geist, R.: Európske nástroje na podporu podnikania v nečlenských krajinách EÚ. EuroPolicy,
2013.
Štatistický úrad SR: Ekonomické subjekty podľa právnych foriem, ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) a veľkostnej
kategórie počtu zamestnancov. 2013
ECORYS: EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on small and medium-sized enteprises in the EU, 2011/12.
Rotterdam, September 2012, str. 35 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf
Ibid, str. 36
4
-
Literatúra sa nezhoduje v otázke, či sú MSP vo všeobecnosti inovatívnejšie než veľké firmy.
Všeobecné porovnanie však môže byť zavádzajúce – kategória MSP obsahuje firmy
s prakticky nulovými inovačnými aktivitami aj technologických lídrov prinášajúcich radikálne
inovácie.7
-
Na základe empírie možno konštatovať, že MSP sa zapájajú do technologických inovácií vo
veľkom množstve sektorov a sú výrazným zdrojom rastu zamestnanosti a produktivity.8
-
Inovatívne firmy s vysokým rastovým potenciálom tvoria len malý podiel z celkového
množstva MSP – štúdie uvádzajú 2 až 8 percent z firiem nad desať zamestnancov, pričom len
menej ako 1 percento tvoria inovační lídri. Tieto firmy však majú obrovský vplyv na potenciál
hospodárskeho rastu.9
-
Inovácie vo výrobných procesoch sú veľmi komplexným procesom. Závisia od typu
technológií, rozdielu medzi veľkosťou začínajúcich firiem (start-upov) a minimálnou
veľkosťou potrebnou na fungovanie v danom sektore, a pod. Vo výslednom procese však noví
inovátori nahrádzajú staršie menej produktívne firmy. Dôležitým driverom inovácií sú tak
začínajúce malé firmy.10
-
Vlády zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní inovačnej kapacity EÚ – vytváraním
infraštruktúry (vrátane sociálnej), legislatívneho prostredia a vplyvom na celkový
hospodársky rámec.11
Podľa niektorých autorov zohrávajú malé firmy, predovšetkým start-upy, v inovačnom procese inú
úlohu ako veľké podniky. Baumol12 rozlišuje dva typy inovácií – prelomové a prírastkové. Prelomové
inovácie prinášajú diskontinuitu z pohľadu technológií, organizačných postupov, marketingu a pod.
Naopak, prírastkové inovácie sú malými zlepšeniami existujúcich produktov a procesov. Prvá skupina
je málo početná, ich individuálny vplyv na produktivitu, rast či zamestnanosť však býva výrazný.
Individuálny vplyv prírastkových inovácií je malý, kumulatívne však majú veľký význam. Podľa
Baumola v posledných dekádach vychádza väčšina prelomových inovácií práve z prostredia malých
firiem, start-upov. Veľké firmy sú dominantnými tvorcami prírastkových inovácií.13
Inovačný potenciál MSP
Z hľadiska rozvoja malých a stredných podnikov, najmä tých podkategórií, ktoré sa najčastejšie
zapájajú do inovačných procesov, Slovensko zaostáva za priemerom EÚ. Po období kontinuálneho
rastu v r. 2002 – 2008 zaznamenal vývoj MSP v období posledných štyroch rokov viaceré negatívne
zmeny, ktoré vyústili do utlmovania podnikateľských aktivít MSP, obmedzenia expanzie a sťahovania
sa z trhov. Medzi r. 2008 - 2012 klesol počet MSP v kategórii stredných podnikov (50 – 249
7
8
9
10
11
12
13
Asheim, B.T.: Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises. Adward Elgar Publishing. 2003
Audretsch, D.B.: The New Economy and Economic Growth in Europe and the US. Springer 2002
OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship SMEs, Entrepreneurship and Innovation. OECD Publishing, 2010, str. 24
Audretsch, D.B.: Innovation and Industry Evolution, MIT Press. 1995, tiež OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship
SMEs, Entrepreneurship and Innovation. OECD Publishing, 2010
Corsi, C.; Akhunov, A.: Innovation and Market Globalization: The Position of SME's. OS Press, 2000, prípadne tiež
OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship SMEs, Entrepreneurship and Innovation. OECD Publishing, 2010
Baumol, W.J.: The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton University
Press, 2002.
Pozri tiež OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship SMEs, Entrepreneurship and Innovation. OECD Publishing,
2010, str. 35
5
zamestnancov) o 15 % a počet malých podnikov (10 – 49 zamestnancov) až o 46 %. Počet
živnostníkov v rovnakom období klesol o 33 266.
To sa prejavilo výrazným nárastom počtu mikropodnikov na úkor väčších veľkostných kategórií MSP.
V r. 2012 na Slovensku pôsobilo iba 14 339 podnikov mimo kategórie mikropodnikov, t.j. s viac ako 10
zamestnancami a vyšším ročným obratom ako 2 mil. €, čo predstavuje 51-percentný pokles oproti
r.2008. Tieto zmeny následne vplývajú na znižovanie produkcie, ziskovosti a konkurencieschopnosti
MSP a ohrozujú ich udržateľnosť na trhu. Tento proces sa prejavuje aj v zamestnanosti, keď
mikropodniky tvoria na Slovensku až 45,6 % pracovných miest v podnikovej ekonomike (údaj za
r.2012), čo je o polovicu viac ako je priemer EÚ v tejto kategórii (29,9 %; údaj za r. 2010). MSP
dosahujú taktiež nižší podiel pridanej hodnoty ako je priemer EÚ (57,5 %; údaj za r. 2010).
Firiem pôsobiacich v priemyselných sektoroch s vysokou a stredne vysokou technologickou úrovňou
(HTMHT) a poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) je na Slovensku menej ako je európsky priemer.
Podľa údajov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, spracovaných na základe
štatistických podkladov Štatistického úradu SR, pôsobili k 30.6.2013 z celkového počtu MSP
(právnické osoby) registrovaných v odvetví priemyselnej výroby len 3 % v sektoroch výroby s vysokou
technologickou úrovňou (HT) a 14 % v sektoroch výroby so stredne vysokou technologickou úrovňou
(MHT). V prípade MSP-fyzických osôb (živnostníkov) to bolo len 0,8 % v sektoroch HT a 5,3 %
v sektoroch MHT. V sektore služieb pôsobilo v poznatkovo intenzívnych službách (KIS) 35,1 % MSP–
právnických osôb a 27,1 % MSP-fyzických osôb (živnostníkov) registrovaných v odvetví služieb.
V celkovom európskom priemere je podiel MSP v HTMHT a KIS 26 % (EÚ27).
Táto situácia sa odráža aj na celkovom stave ekonomiky. Na základe Správy o globálnej
konkurencieschopnosti 2012 – 2013, ktorú zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF), Slovensko
obsadilo 71. priečku v rebríčku 144 hodnotených krajín – stali sme sa treťou najmenej
konkurencieschopnou ekonomikou Únie po Rumunsku (78. miesto) a Grécku (96.). Podpísali sa pod
to najmä naše zlé výsledky v oblasti inovácií: v dvanástom pilieri, ktorým WEF hodnotí ich celkový
stav v ekonomike, sme až na 96. pozícii.
Nízku mieru inovatívnosti MSP na Slovensku konštatuje aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (OECD). V správe z roku 201214 vidí príčiny najmä v slabo rozvinutých výskumných aktivitách
MSP. Výsledky výskumu a vývoja realizovaného v súkromnom sektore sú dlhodobo pod priemerom
OECD. Tomuto faktu zodpovedá aj klesajúci trend súkromných investícií do VaV, ktoré sú v súčasnosti
na úrovni 0,27 % HDP (2010).
Podľa OECD sa slovenská ekonomika snaží konkurovať skôr lacnou pracovnou silou než vyspelými
technológiami (115. priečka). Zároveň, slovenskí producenti majú slabý vplyv na medzinárodnú
distribúciu (126. priečka). Negatívne vplývajú neefektívna štruktúra verejných výdavkov (112.
priečka) a nedostatočný záujem vlády o obstarávanie technologicky najvyspelejších produktov (127.
priečka). Významnými negatívami sú slabá spolupráca medzi univerzitami a podnikmi (100. priečka),
nedostatočné výdavky podnikov na VaV (85. priečka), nízka kvalita VaV inštitúcií (90. priečka),
kapacita pre inovácie15 (88. priečka) a dostupnosť vedcov a výskumníkov (89. priečka).
K zlému stavu prispieva zaostávanie Slovenska v oblasti rozvoja inovačných klastrov, nízka kvalita
absolventov potrebných na pozície v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou a nesúlad ponuky
kvalifikácií s požiadavkami súkromného sektora.
14
15
OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012. OECD Publishing 2013. Dostupné na
http://www.keepeek.com/oecd/media/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook2012_sti_outlook-2012-en
V ukazovateli „kapacita pre inovácie“ sa hodnotí ich úroveň škálou 1 – 7. Hodnota 1 znamená, že sa v krajine
technológie obstarávajú výlučne cez licencie alebo imitovaním zahraničných spoločností, zatiaľ čo 7 znamená, že sa
technológie obstarávajú z vlastného výskumu a vývoja nových produktov a služieb. SR dosiahlo hodnotu 2,6 (priemer
OECD 3,2).
6
Na základe medzinárodných porovnaní a rebríčkov tak možno konštatovať, že zaostávanie Slovenska
v tejto oblasti je spôsobené najmä kombináciou faktorov:
-
Chýbajúca verejná infraštruktúra pre podporu inovácií, špecificky inovácií v MSP.
-
Slabé prepojenie MSP so širším inovačným prostredím, spôsobené aj zle nastavenou
infraštruktúrou.
-
Chýbajúce nástroje financovania rastu inovatívnych firiem v kritických počiatočných
a rastových fázach.
Napriek týmto problémom vyrástlo na Slovensku niekoľko malých a stredných podnikov so silným
inovačným potenciálom, ktorý posilňuje ich konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch. Ich
mapovaniu sa budeme venovať v ďalších kapitolách. Predtým však ešte popíšeme základných
verejných a súkromných aktérov tvoriaceho sa inovačného prostredia v SR (so zameraním na MSP).
Kam zamerať podporu inovatívnych MSP?
Otázke efektívnej podpory inovatívnych MSP sa venuje široké spektrum odbornej literatúry. Jednou
zo základných otázok je, či zameriavať podporu na konkrétne sektory priemyslu a služieb, alebo
poskytovať všeobecnú podporu, zlepšovať podnikateľské prostredie a reagovať na niektoré
z problémov, ktorým čelia inovatívne MSP (dostupnosť kapitálu, efektívny mentoring a pod.).16
Šírku názorov ilustrovali aj odporúčania, ktoré vzišli z workshopu organizovaného v rámci realizácie
tohto projektu. Zatiaľ čo niektorí z účastníkov odporúčali zamerať sa na konkrétne sektory
s najsilnejším potenciálom rastu, prípadne podľa zastúpenia MSP17, podľa iných by selektívna
podpora narúšala podnikateľské prostredie a treba sa zamerať na systémové opatrenia ako
prepájanie univerzít a výskumných inštitúcií s podnikmi, možnosti financovania, znižovanie
transakčných bariér, mentoring a pod.18
16
17
18
Pozri napr. Audretsch, D.: Sustaining innovation and growth: Public policy support for entrepreneurship. In: Industry
and Innovation, Vol. 11, Issue 3, 2004. str. 167-191., Murray, G.; Hyytinen, A.; MaulaIn, M.: Growth Entrepreneurship
and Finance. In: Ministry of Education and the Ministry of Employment and the Economy: Evaluation of the Finnish
National Innovation System – Full Report. Helsinki University Print, 2009. str. 147-202. Dostupné na
http://www.tem.fi/files/24929/InnoEvalFi_FULL_Report_28_Oct_2009.pdf, Bianchi, C.; Winch, G. W.: Supporting
value creation in SMEs through capacity building and innovation initiatives: the danger of provoking unsustainable
rapid growth. In: International Journal of Entrepreneurial Venturing, Vol.1, No. 2, 2009. str. 164-184.
Roderik Klinda z ministerstva školstva SR poukázal na Stratégiu smart špecializácie, ktorá bola v tom čase prijímaná na
úrovni Vlády SR. Tá definuje niekoľko sektorov s najsilnejším rastovým potenciálom – automobilový, IKT, životné
prostredie, poľnohospodárstvo, materiálový výskum, energetika, chemický a elektrotechnický priemysel. Daniel
Pitoňák z Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania zas argumentoval, že vzhľadom na vysoké
zastúpenie MSP v sektore služieb by sa mala podpora sústrediť na netechnologické inovácie.
Napr. príspevky: Daniel Straka, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity: sústrediť sa na globálnu
podporu, uľahčenie podnikania, začínajúcim firmám poskytnúť inkubátory, ktoré budú poskytovať aj mentoring,
pomoc s právnymi otázkami a pod.; Naďa Stránka, Connect: zlepšovanie vzdelávania, podpora jazykovej vybavenosti;
Anna Michalková, Americká obchodná komora: prepájanie biznisu a akademickej sféry, daňová podpora inovácií,
lepšia koordinácia rozličných aktivít a služieb pre MSP („jedno telefónne číslo“), rizikový kapitál; Martin Rajňák,
Centire: systémová podpora, jednoduchý a zrozumiteľný nástroj na podporu dobrých nápadov; Jaroslav Ľupták,
Neulogy: posilnenie ľudského kapitálu, jednoduché formy podpory, ktoré znižujú transakčné náklady pre začínajúcich
podnikateľov, posilnenie know-how ako robiť inovácie; Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových
organizácií: riešiť podkapitalizovanosť podnikovej sféry.
7
Štúdia Policies in support of high-growth innovative SMEs19, spracovaná na základe prehľadu
odbornej literatúry, rešerša existujúcich politík vo viacerých krajinách a konzultácií so stakeholdermi,
ponúka desať záverov, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre formulovanie efektívnej politiky podpory
inovatívnych malých a stredných firiem20:
19
20
21
-
Opatrenia špeciálne cielené na MSP s vysokým potenciálom rastu sa oplatia: keďže existujú
empirické dôkazy o dôležitosti MSP s vysokým potenciálom rastu pre zamestnanosť
v rozvinutých ekonomikách, je vhodné podporovať vysoký rast firiem vo všeobecnosti,
pretože to pákovo posilní pozitívne vplyvy tohto typu firiem. Verejná podpora by však mala
cieliť len na oblasti, kde zlyháva trh.
-
Cieľom je udržateľný (vysoký) rast, nie len rast: cieľom podpornej politiky by mal byť
udržateľný rast. Jeho výsledky nemusia byť také viditeľné, môžu však vytvárať „skrytých
šampiónov“ a zabezpečovať dôležitú časť zamestnanosti a sociálneho blahobytu. Vlády by sa
však nemali za každú cenu snažiť predchádzať neúspechu začínajúcich firiem.
-
Všeobecná politika podpory MSP a politika podpory MSP s vysokým potenciálom rastu by
mali koexistovať: cielená podpora inovatívnych MSP s vysokým potenciálom rastu nie je
argumentom pre oslabenie či vzdanie sa podpory ostatných malých a stredných firiem.
-
Na podporu vysokého rastu MSP sa treba pozerať zo širšej perspektívy: nástroje podpory
MSP s vysokým potenciálom rastu by sa nemali zamerať len na určitý aspekt (napr. financie),
ale mali by byť koncipované zo širokej perspektívy.
-
Nezameriavať sa na špecifické sektory: malé a stredné podniky so silným rastom možno nájsť
v akomkoľvek sektore a podnikateľské ekosystémy, dôležité pre udržateľnosť a rast firiem,
často prechádzajú cez hranice viacerých sektorov. Nástroje a politiky by sa preto nemali
zameriavať na špecifické priemyselné sektory.
-
Naprávať rámcové podmienky, nie vyberať si konkrétnych šampiónov: verejná podpora by
nemala vychádzať zo zamerania sa na konkrétnych „šampiónov“, ale zaoberať sa rámcovými
podmienkami. V tomto zmysle je dôležité odstraňovanie bariér brzdiacich rast MSP, ako
napr. zlé nastavenie systému vzdelávania či výskumu, regulácie investícií či zakladania firiem,
bariéry vstupu na trh, pracovné zákonodarstvo, regulácia bankrotov a pod.
-
Posilnenie koučingu: kvalitný koučing môže pomôcť začínajúcim MSP prekonať priepasť
medzi podnikateľským nápadom a masovým uvedením na trh.
-
Zlepšenie prístupu k financiám: prístup k financiám je problém, ktorý spája mnoho MSP
zameraných na rast či začínajúcich podnikateľov. V tomto smere by verejná politika mala
podporovať súkromné iniciatívy, resp. vytvárať vhodné podmienky ich rozširovania (biznis
angels, rizikový kapitál a pod.), alebo zapĺňať medzery vytvorené zlyhaniami trhu.
-
Posilnenie internacionalizácie: v prípade inovatívnych MSP je často podmienkou vysokého
rastu schopnosť uspieť na medzinárodných trhoch. Špeciálne pri malých národných
ekonomikách, akou je slovenská, sa zákazníci a obchodní partneri nachádzajú často
v zahraničí. Verejná politika by preto mala poskytovať nástroje posilňujúce
internacionalizáciu MSP.21
Lilischkis, S.: Policies in support of high-growth innovative SMEs. INNO-Grips Policy Brief No. 2, June 2011. Dostupné
na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/inno-grips-policy-brief-2_en.pdf
Spracované podľa Lilischkis, S.: Policies in support of high-growth innovative SMEs. INNO-Grips Policy Brief No. 2, June
2011, str. 92-92. Dostupné na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/inno-grips-policybrief-2_en.pdf
K internacionalizácii MSP a jej význame pozri aj Tučeková, Z.; Geist, R.: Európske nástroje na podporu podnikania
v nečlenských krajinách EÚ. EuroPolicy, 2013.
8
-
22
Posledný desiaty záver v citovanej štúdii sa týka úlohy Európskej komisie a dodržania princípu
subsidiarity. Pre naše potreby je možné upraviť ho ako zásadu zabezpečenia synergií
s existujúcimi či pripravovanými nástrojmi: na európskej úrovni funguje, či bude fungovať
viacero nástrojov na podporu inovácií v MSP a inovatívnych MSP – napríklad programy
Horizont 2020 či COSME. Aj vzhľadom na skúsenosti končiaceho programovacieho obdobia je
potrebné zabezpečiť posilnenie účasti slovenských subjektov v týchto programoch
a využívania iných služieb poskytovaných na celoeurópskej úrovni.22
O dôležitosti programu Horizont 2020 a príležitostiach, ktoré ponúka MSP, hovoril počas konzultačného workshopu aj
Roderik Klinda z ministerstva školstva SR.
9
Verejní aktéri v oblastí inovácií MSP
V nasledujúcej časti ponúkame výberový zoznam verejných aktérov v oblasti inovácií MSP. Pri
každom uvádzame stručnú charakteristiku činnosti a základné kontaktné údaje. Ako sme zdôraznili
v úvode, ide o informatívny a otvorený zoznam – čo platí najmä pre poslednú časť kapitoly, venovanú
univerzitám.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
APVV je rozpočtová organizácia, ktorá podporuje špičkový základný a aplikovaný výskum a vývoj vo
všetkých odboroch vedy a techniky, realizovaný štátnym sektorom, vysokými školami,
podnikateľským sektorom a neziskovým sektorom v rámci jej programov. Na svojich stránkach
zverejňuje príslušné výzvy, poskytuje finančné prostriedky na riešenie projektov a organizuje
informačné podujatia.
Kontakt: [email protected]
Web: www.apvv.sk
JEREMIE
Iniciatíva Európskej komisie a Európskeho investičného fondu JEREMIE je na Slovensku
implementovaná cez Slovenský záručný a rozvojový fond. Zameriava sa najmä na investície
rizikového kapitálu a portfóliové záruky pre malé a stredné podniky. Na návratnú finančnú podporu
MSP disponuje zdrojmi vo výške 100 miliónov eur. Medzi možné produkty iniciatívy JEREMIE na
Slovensku okrem rizikového kapitálu a záruk patria aj mikroúvery, globálne pôžičky, podriadené
pôžičky, pôžičky s účasťou, mezanínové pôžičky, financovanie prenosu technológií a služby
podnikateľských anjelov.
Kontakt: http://www.szrf.sk/sk/Kontakt
Web: www.szrf.sk
Ministerstvo hospodárstva SR – Inovačný fond
MH SR realizuje opatrenia inovačnej politiky delené na základe troch priorít vyplývajúcich z Inovačnej
stratégie SR na obdobie 2007 až 2013:
-
Vysoko kvalitná infraštruktúra a efektívny systém pre rozvoj inovácií (napr. podpora klastrov,
budovanie povedomia o inováciách, čerpanie zdrojov z komunitárnych programov EÚ na
podporu inovácií).
-
Kvalitné ľudské zdroje (napr. vzdelávanie MSP v oblasti inovácií).
-
Účinné nástroje pre inovácie (napr. podpora inovačných aktivít v MSP, nástroje finančného
inžinierstva, inovačné vouchery, ochrana duševného vlastníctva).
Ministerstvo zriadilo Inovačný fond, ktorý je na báze návratného financovania. Prostredníctvom neho
podporuje aktivity, ktorých výsledkom sú inovatívne výrobky a služby s vyššou pridanou hodnotou
s potenciálom uplatniť sa na domácom, európskom či svetovom trhu.
10
Rezort tiež organizuje súťaž Inovatívny čin roka v štyroch kategóriách – výrobková inovácia,
technologická inovácia, inovácia služby a medzinárodná kooperácia.
Kontakt: http://www.economy.gov.sk/-inovacny-fond-6195/127880s
Kontakt: odbor priemyslu a inovácií - [email protected], [email protected]
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj
a inovácie
Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie je jedným zo základných informačných,
manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. Zverejňuje informácie o
vede v SR i EÚ, financovaní (napr. stimuly pre výskum a vývoj), verejných výzvach na riešenie
projektov či výsledkoch projektov.
Kontakt: [email protected]
Web: https://www.vedatechnika.sk/SK/Stranky/default2.aspx
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) – Podnikateľské centrum
Rezort zahraničných vecí vyvíja aktivity spojené s medzinárodným rozmerom inovačných MSP.
Podnikateľské centrum MZVaEZ slúži ako zdroj informácií pri exporte výrobkov, služieb či kapitálu do
zahraničia, hľadaní partnerov či iných aspektoch realizácie podnikateľských zámerov.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/podnikajme_v_zahranici-uvod
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME)
NADSME poskytuje bezplatné informačné a vzdelávacie služby. Okrem toho realizuje aj finančné
aktivity cez mikropôžičkový program a Fond na podporu inovácií a technológií so zameraním na startupy najmä z oblasti informačných technológií. Agentúra je tiež partnerom viacerých projektov na
podporu inovácií v MSP – napr. Innofun (tvorba metodológie a digitálneho nástroja na urýchlenie
uvádzania inovácií na trh), TwinEntrepreneurs (podpora spolupráce start-upov vo Viedni
a Bratislave).
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.nadsme.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Agentúra sa usiluje o zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň uplatnenie slovenských
firiem na globálnom trhu. Jedným z cieľov je získavanie investorov, ktorých produkcia sa vyznačuje
vysokou pridanou hodnotou. SARIO tiež podporuje inovatívne start-upy v rámci Slovak Start-up
Development Program, ktorým im umožňuje pobyt v americkom Sillicon Valley.
Web: www.sario.sk
Kontakt: [email protected]
11
Slovenská akadémia vied (SAV)
Vedecká inštitúcia sa zameriava na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky a svoje aktivity
realizuje cez vedecké, špecializované a servisné organizácie. Mnohé majú medzinárodný rozmer.
V oblasti inovácií spolupracuje s univerzitami a podnikmi. Prenos výsledkov výskumu a vývoja do
komerčnej sféry podporuje Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a duševného vlastníctva
SAV.
Web: http://www.sav.sk
Web: http://www.ktt.sav.sk
Kontakt: [email protected]
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
SIEA je zodpovedná za administráciu opatrení na podporu výskumu, inovácií, spoločných služieb pre
podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej
a verejnej sfére. Podnikateľom poskytuje bezplatné energetické a environmentálne poradenstvo
a informácie o priemyselných inováciách a súvisiacich podporných programoch, grantoch
a dotáciách.
SlEA je vykonávateľom nástroja MH SR - Inovačné vouchery, ktoré majú podporiť spoluprácu MSP
a vedecko-výskumných pracovísk, a naštartovať záujem podnikateľov o výskumné a vývojové služby.
Ide o nenávratné finančné príspevky na podporu rozvoja inovačných aktivít v MSP. Oprávnené sú
inovácie produktov, technologických postupov alebo služieb. Hodnota jedného vouchera je 3500 eur.
Je tiež vykonávateľom rezortnej schémy na poskytovanie dotácií na podporu klastrových organizácií,
ktorých členmi sú aj malé a stredné podniky. V rámci schémy podporuje projekty neinvestičného
charakteru, ktoré napĺňajú cieľ pomoci:
-
vzdelávanie členov priemyselných
špecializované vzdelávacie aktivity),
klastrov
(workshopy,
konferencie,
semináre,
-
prezentácia priemyselných klastrov a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí
prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách,
-
tvorba spoločnej expertnej bázy, technologických máp priemyselných klastrov, stratégie
priemyselných klastrov a expertné činnosti,
-
účasť priemyselných klastrov v medzinárodných projektov a sieťach.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.siea.sk
Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku
Stanislav Sipko, splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku, pôsobí v rámci Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pracuje na rozvoji, koordinuje a hodnotí stav plnenia úloh
v oblasti vedomostnej ekonomiky. Zabezpečuje súlad a synergie medzi politikami orgánov štátnej
a verejnej správy najmä v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja, inovácií, podnikateľského prostredia
a IKT.
Kontakt: [email protected]
12
Univerzity
Slovenské univerzity sa usilujú o prepojenie poznatkov z akademickej pôdy s podnikateľskou praxou
najmä prostredníctvom inkubátorov a špecializovaných pracovísk, ktoré popri nich vznikajú.
Vyberáme niektoré z nich:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Európska aliancia pre inovácie otvára svoju prvú regionálnu pobočku v strednej a východnej Európe
na pôde Slovenskej technickej univerzity. EAI prepája viac ako osem miliónov vedcov, inovátorov
a biznismenov. Sústreďuje sa najmä na komercionalizáciu poznatkov, teda ich prenos z akademickej
pôdy do ekonomickej praxe. Vytvára príležitosť pre podporu podnikania mladých ľudí a hľadania ich
partnerov v zahraničí.
Univerzitný technologický inkubátor (InQb)
Inkubátor STU v Bratislave podporuje začínajúcich inovatívnych podnikateľov. Usiluje sa o previazanie
vedy, výskumu a inovácií s podnikateľskou praxou. Začínajúcim firmám ponúka priestory za
výhodnejšie ceny a podporné služby. Zverejňuje tiež ponuky pracovných miest v inovatívnych
firmách. Služby inkubátora môžu využiť čerstvo založené firmy a tiež budúci podnikatelia.
Koncentruje sa na technologické, inovatívne firmy v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.inqb.sk/
Žilinská univerzita
Vedecko-technologický park (VTP)
VTP vznikol pri Žilinskej univerzite. Ponúka poradenstvo, vzdelávacie workshopy na rozvoj
podnikateľských zručností, sprostredkováva partnerov, kontakty, investorov. Prenajíma tiež priestory
pre rozbiehajúce sa biznisy.
Web: www.vtpzilina.sk
Technická univerzita v Košiciach
Participuje v klastrovej iniciatíve Košice IT Valley. Viac informácií nájdete pod rovnomenným heslom
v rámci state 6 Vybraní súkromní aktéri v oblasti inovácií MSP.
13
Vybraní súkromní aktéri v oblasti inovácií MSP
V oblasti podpory inovatívnych MSP sa angažuje aj viacero súkromných aktérov. Menovať všetkých
presahuje možnosti tejto štúdie, ponúkame však aspoň výberový zoznam tých, ktorých aktivity
zaznamenali v posledných rokoch najväčší ohlas. Záver je venovaný charakteristike niekoľkých súťaží,
ktorých cieľom je podporovať inovatívne nápady či podnikateľské aktivity.
Americká obchodná komora (AmCham)
AmCham sa na poli inovácií dlhodobo venuje prepájaniu biznisov s akademickou sférou. Malé
a stredné podniky tvoria významnú časť jej členov, z ktorých 40 % predstavujú slovenské firmy.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.amcham.sk/home
BIC Bratislava – Podnikateľské a inovačné centrum
Cieľovou skupinou BIC sú MSP s aktívnou snahou inovovať svoje výrobky či technológie, využívať
zdroje poznatkov iných firiem alebo vedecko-technických inštitúcií na Slovensku a EÚ. Poskytuje
podnikateľské poradenstvo, pomáha slovenským firmám zapájať sa do programov EÚ zameraných na
vedu, výskum a inovácie. Koordinuje slovenské zastúpenie siete Enterprise Europe Netowork –
európskej iniciatívy na podporu inovácií v podnikaní. BIC koordinuje aj Inovačné fórum Slovensko,
platformu združujúcu inovačných expertov.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.bic.sk
CIF – Fórum kreatívneho priemyslu
CIF združuje subjekty, ktoré pôsobia v kreatívnom priemysle. Jeho úlohou je propagovať tento sektor
a vytvárať preň vhodné podmienky pre rozvoj. Slúži ako platforma na vzájomné prepájanie
a zdieľanie informácií a know-how v oblasti príslušnej regulácie a legislatívy a ochrany duševného
vlastníctva. Svojich členov tiež zastupuje v medzinárodných organizáciách kreatívneho priemyslu.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.ciforum.sk
CEIT SK – Stredoeurópsky technologický inštitút pre inovácie a technológie
Ponúka riešenia a služby v oblasti výskumu a vývoja pre firmy v strednej Európe. Realizuje transfer
nových technológií a metód do priemyselnej praxe, ako aj riešenie projektov pre priemysel. Aktivity
firmy sa týkajú aj aplikovaného výskumu.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.ceit.eu.sk
14
Centire
Spoločnosť Centire poskytuje poradenské služby podnikateľom so zaujímavým nápadom , ktorí by
svoj inovatívny produkt alebo službu chceli presadiť v rámci celej Európy. Pomáha pri zapájaní sa do
medzinárodných programov financovaných z prostriedkov EÚ zameraných na vedu a výskum,
transfer technológií do praxe, manažment, kultúru či sociálne vedy a pri projektovom riadení
a implementácii.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.centire.com
Connect Coworking
Connect je coworkingové centrum v bratislavskom areáli bývalej Cvernovky. Ponúka priestory
a vzdelávacie služby pre začínajúcich podnikateľov a dizajnérov. Snaží sa o vytváranie spolupráce
a prepájanie podobne zmýšľajúcich ľudí z rôznych oblastí a poskytovať im podporu cez vzdelávacie
konferencie a workshopy zamerané na rozvoj podnikateľských zručností. Poskytuje tiež kancelárske
priestory na realizáciu podnikateľských nápadov.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.connect-network.com
EASTcubator
Košický inkubátor EASTcubator podporuje spoluprácu pri rozvoji podnikania. Svoje služby ponúka
začínajúcim firmám, freelancerom, študentom. Ponúka prenájom priestorov, poradenské služby,
mentoring, networking v komunite startupov, organizuje podujatia a odborné školenia.
Kontakt: [email protected]
Web: www.eastcubator.com
Junior Chamber International Slovakia
Dobrovoľná nezisková organizácia združuje mladých ľudí a samostatných podnikateľov vo veku 18 –
40 rokov. Realizuje vzdelávacie aktivity, vedecké súťaže, semináre, informuje o legislatíve či podpore
z eurofondov.
Kontakt: [email protected]
Web: http://jc.bst.sk
Košice IT Valley (klaster)
Klaster Košice IT Valley podporuje spoluprácu IT firiem, univerzít a samospráv pri prepájaní výskumu
a vývoja s praxou, rozvoji kreativity a inovácií. Vyvíja aktivity na zlepšenie vzdelávacích programov IKT
na univerzitách, stredných školách a v IT firmách, motivovanie mladých k štúdiu a neskôr práci
v oblasti IKT a na podporu inovácií a realizáciu spoločných vedecko-výskumných projektov.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.kosiceitvalley.sk
15
Mozgohouse
Coworkingové centrum Mozgohouse ponúka začínajúcim inovatívnym podnikateľom bezplatné
priestory, kontakty a finančné prostriedky. Je prepojené so združením 42Angels, ktoré investuje do
začínajúcich technologických firiem v SR a ČR.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.mozgohouse.sk
Neulogy
Spoločnosť Neulogy poskytuje komplexné služby a know-how oblasti výskumu a vývoja. Podieľa sa na
budovaní laboratórií a výskumných centier, navrhuje a konzultuje vedecké a technologické parky
a pomáha pri realizácii výskumných a vývojových projektov. Špecializuje sa tiež na komercionalizáciu
výsledkov výskumu a vzniknutých startupov. V tejto oblasti poskytuje služby pri rozbehu začínajúcich
firiem, sprostredkovaní financovania rizikovým kapitálom a prenose poznatkov do praxe. Má tiež
pobočku v americkom Silicon Valley.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.neulogy.com
Slovenské centrum produktivity (SLCP)
SLCP v oblasti inovácií poskytuje služby na zvyšovanie zisku firiem, pre efektívny technologický
transfer z univerzít do praxe a pre verejnú správu. Venuje sa tiež poradenskej činnosti v oblasti
podpory podnikania a eurofondov, vzdelávacej a konferenčnej činnosti.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.slcp.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Podporuje rozvoj a expanziu podnikov na národnej, európskej aj globálnej úrovni, pomáha pri
zakladaní firiem, prenikaní na zahraničné trhy, poskytuje právne poradenstvo, zvyšuje povedomie
o inováciách a o možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ .
Kontakt: [email protected]
Web: http://web.sopk.sk/
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)
SOVVA je národným koordinátorom 7. Rámcového programu. Podieľa sa na rozvoji výskumu, vývoja
a inovácií na Slovensku posilňovaním výskumných a vývojových kapacít, budovaním vzťahov medzi
akademickou a komerčnou sférou. Poskytuje komplexné vedecko-technické služby, poradenstvo
a expertíznu činnosť v oblasti výskumu a vývoja, vyhodnocovanie dát, vzdelávanie pre potreby
výskumu a vývoja, služby v oblasti duševného vlastníctva a realizuje aktivity podporujúce vedeckotechnickú spoluprácu.
Kontakt: http://www.sovva.sk/
Web: [email protected]
16
The Spot
The Spot je coworkingové centrum, ktoré poskytuje priestory pre kreatívnych a inovatívnych ľudí,
vytvára prostredie pre ich vzájomnú spoluprácu. Sprostredkuje networking startup komunity,
organizuje workshopy, prednášky na rozvoj podnikateľských zručností a stretnutia s mentormi.
Web: http://www.thespot.sk/
Únia klastrov Slovenska
Cieľom únie je podporovať hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť všetkých regiónov
prostredníctvom nástrojov klastrovania. Členmi UKS sú: 1. slovenský strojársky klaster, Slovenský
plastikársky klaster, Klaster Liptov - združenie cestovného ruchu , Klaster Orava - združenie
cestovného ruchu, Klaster Turiec - združenie cestovného ruchu, PROUNION, a.s., BITERAP, Košice IT
Valley, Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, Automobilový klaster Slovensko. V oblasti
inovácií podporuje najmä spoluprácu v rámci celého inovačného cyklu.
Web/Kontakty: http://www.uksk.sk/index.php/kontakty
Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS)
ZMPS združuje podnikateľov do 40 rokov. Venuje sa mentoringu, networkingu mladých podnikateľov,
pomoci s financovaním počiatočných fáz podnikania a prezentovaniu príkladov úspešných
podnikateľov.
Web: http://zmps.sk/
Websupport
Websupport je webhostingová spoločnosť. V rámci svojho programu Freeweb ponúka zdarma
hosting pre startupy.
Web: https://www.websupport.sk/
Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Združuje výskumné organizácie v SR, ktoré sa venujú výskumu, vývoju, vzdelávaniu, certifikácii
a s tým súvisiacimi činnosťami ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení. Obhajuje
záujmy svojich členov a zastupuje ich v rámci diskusie s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami
počas prípravy strategických dokumentov týkajúcich sa výskumu, vývoja a systému ich financovania.
Kontakt: [email protected]
Web: www.zpvvo.sk
17
Súťaže
Inovatívny čin roka
Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ organizuje SIEA. Cieľom súťaže je upozorniť
a spropagovať v širokej verejnosti zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Pri
hodnotení sa kladie dôraz na originalitu a novosť produktu, technológie alebo služby, na ekonomické
parametre projektu a vplyv na životné prostredie.
Web: http://www.siea.sk/inovativny-cin-roka/
Mladý inovatívny podnikateľ roka
Projekt organizuje Junior Chamber International Slovakia a Združenie podnikateľov Slovenska. Zapojiť
sa môžu podnikatelia vo veku 18 – 40 rokov podnikajúci v akejkoľvek oblasti. Dôraz je dávaný na
aplikovanie kreatívneho prístupu v podnikaní.
Kontakt: [email protected]
Web: http://jc.bst.sk/mlady_inovativny_podnikatel_2013
Podnikateľský nápad roka
Súťaž v rámci podpory inovatívneho podnikania organizuje Združenie mladých podnikateľov
Slovenska (ZMPS). Oceňuje inovatívne podnikateľské nápady, ktoré môžu získať komunikačnú
kampaň za 100 tisíc eur.
Startup Awards
Súťaž organizuje spoločnosť Neulogy s cieľom odmeniť inovatívnosť začínajúcich firiem a zároveň
pomôcť im preniesť ich idey do praxe. Má štyri kategórie - Startup Award DIGITAL, Startup Award
SCIENCE, Startup Award ART a Startup Award SOCIETY. Výhercovia okrem zviditeľnenia sa majú šancu
získať investorov a možnosť ísť na pracovný pobyt do významných technologických hubov.
Kontakt: [email protected]
Web: http://www.startupawards.sk
Výberové mapovanie inovačných MSP na Slovensku
Pri veľkom množstve existujúcich malých a stredných podnikov s inovatívnymi aktivitami je nemožné
vytvoriť ich vyčerpávajúcu databázu. Naviac, ide o vysoko dynamický segment ekonomiky, s mnohými
neustále vznikajúcimi iniciatívami a zanikajúcimi subjektmi. Ponúkame preto iba úzky výber, ktorý
ilustruje rôznorodosť sektora. Nájdete v ňom etablované stredné podniky aj začínajúce mikrofirmy,
ktoré sa len nedávno vyvinuli z inovatívnych nápadov. Široké je aj zastúpenie sektorov – od IKT cez
energetiku, elektrotechniku, chemický priemysel, biotechnológie atď.
18
Sygic
Produkuje GPS navigácie, pričom nedávno dosiahol 30 miliónov používateľov, čím sa stal
najsťahovanejšou offline navigáciou na svete.
Web: http://www.sygic.com
Anasoft
Spoločnosť sa zameriava na softvérové riešenia. Má pobočky v Čechách, Nemecku a USA. V oblasti
inovácií sa venuje digitálnemu podpisu s podporou biometrie, kontrole spotreby energií domácností
cez internet, zelenej a inteligentnej doprave a nulovej chybovosti vo výrobe.
Web: http://www.anasoft.com
Pixel Federation
Venuje sa tvorbe online webových a mobilných hier.
Web: http://www.pixelfederation.com
Zaraguza Digital
Poskytuje firmám služby pri rozvoji predaja cez internet. Facebook ju ocenil medzi Top 10 digitálnymi
agentúrami sveta.
Web: http://www.zaraguza.com
Monogram Technologies
IT firma poskytuje služby v oblasti návrhu, vývoja, nasadzovania a údržby komplexných internetových
aplikácií a web dizajnu. V roku 2013 získala cenu IT firma roka za výsledky v oblasti exportných aktivít,
vývoz produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hodnoty a investície do rozvoja firmy
a zamestnancov.
Web: http://www.monogram.sk
C2i (Composites Innovations International)
Firma ponúka komponenty z uhlíkového vlákna, kompletný servis od dizajnu cez prototyp až po
sériovú výrobu kompozitných komponentov. Má skúsenosti z rôznych trhov - automobilové
príslušenstvo z karbónu, dodávky priamo na pás, päťdňové projekty z oblasti moto-športu, ako aj
vysokoobjemové technické dielce s RTM technológiou – technológiou budúcnosti v elektromobiloch.
Zameriava sa na inovácie dizajnu, materiálov a výrobných techník v oblasti kompozitov.
Web: http://www.c2i.sk
19
OMS Lighting
Tvorí a produkuje priemyselné a dizajnové svietidlá a komplexné svetelné riešenia pre interiér
a exteriér. Má vlastné výskumné a vývojové centrum. Venuje sa inováciám v oblasti dizajnu
technológií a zodpovednosti voči životnému prostrediu.
Web: http://www.omslighting.sk
Geneton
Venuje sa príprave a analýze DNA vzoriek. Medzi služby spoločnosti patrí test otcovstva, prenatálny
test otcovstva, test pohlavia plodu, DNA diagnostika a prognostika, prenatálna DNA diagnostika
a ďalšie. Tím spoločnosti tvoria odborníci na molekulárnu biológiu a genetiku.
Web: http://www.geneton.sk
Geothermal Anywhere (GA Drilling)
Vyvinula cenovo efektívny systém pre hĺbkové vŕtanie a dezintegráciu hornín s cieľom získať prístup
k doteraz nedosiahnuteľným zdrojom energie. Pôsobí v segmente ropy a zemného plynu,
geotermálnej energie a baníctva. Okrem Slovenska má pobočku aj vo Veľkej Británii.
Web: http://www.gadrilling.com
CulCharge
Piešťanská firma CulCharge vytvorila najmenší nabíjací USB kábel na svete, ktorý umožňuje dobíjanie
smartfónov z akéhokoľvek USB portu. Biznis idea bola ocenená v rámci súťaže Podnikateľský nápad
roka.
Web: http://www.culcharge.com
Piano Media
Poskytuje vydavateľom služby v oblasti spoplatnenia internetového obsahu. Okrem Slovenska pôsobí
aj v Slovinsku a Poľsku.
Web: http://www.pianomedia.sk
Sli.do
Prostredníctvom webovej aplikácie pre smartfóny umožňuje zapojenie publika do obsahu podujatí
a konferencií cez kladenie otázok, pridávanie komentárov či hlasovanie v reálnom čase.
Web: http://www.sli.do
Excalibur
Nápad startupu je založený na bezpečnom overovaní identity prostredníctvom mobilného telefónu.
Patrí medzi víťazov súťaže Startupawards.sk a Telekom Innovation Contest. Vyvíjanie produktu
podporuje Deutsche Telekom.
Web: http://www.xclbr.com
20
ZTS VVÚ Košice
Výskumno-vývojová, inžinierska a dodávateľská spoločnosť ZTS VVÚ Košice sa zameriava na vývoj,
výrobu a komplexné dodávky a servis zariadení pre domáci i zahraničný trh. Ponúka dopravné
a manipulačné systémy, roboty a manipulátory, výrobné stroje a zariadenia, technologické zariadenia
pre papierenský a chemický priemysel, zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu, linky pre
povrchovú úpravu plechu, účelové vozidlá a kontajnery, priemyselnú automatizáciu, pohony a ďalšie.
Web: http://www.ztsvvu.eu/ztsvvu/index.php
Glaston – Slovenské centrum regeneračnej medicíny.
Firma Glaston sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti biotechnológie a regeneračnej medicíny.
Venuje sa štúdiu chorôb a ich prevencii a liečbe metódami modernej regeneračnej biomedicíny na
báze buniek, tkanív moderných biomateriálov a genetických manipulácií. Úvodným projektom je
vývoj 3D nosiča pre kultiváciu buniek a vytvorenie chrupkových konštruktov, umožňujúcich nahradiť
poškodenú časť chrupavky kolenného alebo bedrového kĺbu.
Web: http://www.glaston.sk
VUEZ
Spoločnosť sa v rámci svojich služieb zameriava na zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární,
výskum a vývoj, výskum a vývoj energetických zariadení, automatizáciu transportu a skladovania
sypkých materiálov, servisné merania a diagnostiku, garančné skúšky energetických zariadení,
autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia, výrobu a montáž elektrických a
tlakových zariadení, injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom. Má vysoký podiel
intelektuálnych, výskumných, vývojových a predvýrobných etáp.
Web: http://www.vuez.sk
TUVATECH
Pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Zaoberá sa vývojom a predajom inovatívnych
parných motorov s vonkajším spaľovaním.
Web: http://www.tuvatech.sk
ESOX – Plast
Venuje sa vývojovej a výrobnej činnosti. Hlavným výrobným programom je dizajn a výroba lisovacích
foriem a nástrojov pre technické výlisky a ich sériové lisovanie.
Web: http://www.esox.sk
Nicereply
Víťaz prvého ročníka Startupawards.sk je spin-offom webhostingovej spoločnosti Websupport.
Zameriava sa na analytické riešenia pre zákaznícku podporu a nástroje na sledovanie spokojnosti
klientov.
Web: http://www.nicereply.com
21
BioScience
Spoločnosť sa venuje biotechnologickému výskumu a vývoju s využitím v diagnostike solídnych
tumorov a infekčných ochorení imunologicky oslabených pacientov, vrátane príjemcov orgánových
transplantátov a pacientov na dialýze.
Web: http://www.bioscience.sk
Thermosolar Žiar
Je jedným z najvýznamnejších výrobcov termických slnečných kolektorov. Neustále investuje nielen
do výskumu a vývoja, ale aj do ekologizácie výroby.
Web: http://www.thermosolar.sk
VIPO Partizánske
Zameriava sa najmä na výskum, vývoj a výrobu strojov a elektronických systémov. Produkuje
strojotechnologické systémy na výrobu pneumatík a stroje a zariadenia pre uhlikársky priemysel
a tiež tavné lepidlá, vulkanizačné cementy či plošné materiály z drvenej odpadovej gumy na
vytváranie elastických povrchov a zvukovú izoláciu.
Web: http://www.vipo.sk
VUKI
Zaoberá sa výrobou a predajom káblov, vodičov a elektroizolačných materiálov a s tým súvisiacim
výskumom a vývojom, skúšobníctvom, technickou normalizáciou a expertíznou činnosťou.
Web: http://www.vuki.sk
VUKOV EXTRA
Zameriava sa na vývoj a výrobu jednoúčelových strojov a zariadení, dopravníkov, priemyselných
robotov, manipulátorov a manipulačnej techniky, projektovanie automatizovaných pracovísk a
systémov operačnej a medzioperačnej manipulácie.
Web: www.vukov.sk
VUP
Vykonáva výskum chemických syntéz, vyrába produkty malotonážnej chémie, chemické špeciality,
čisté chemikálie a výrobky pre zdravotníctvo a kozmetiku. Poskytuje servisné a expertízne služby v
oblasti priemyselnej ekológie, chemických analýz, fyzikálno-chemických procesov, merania
explozívnych vlastností plynov a pár a testovania chemických látok pre potreby európskej chemickej
legislatívy REACH.
Web: www.vupas.sk
22
VURAL
Vyvíja, konštruuje a vyrába jednoúčelové stroje a zariadenia, meradlá, upínacie, montážne, meracie
a kontrolné prípravky a zariadenia, dopravné systémy vo výrobných a manipulačných procesoch,
presné súčiastky vysokých úžitkových parametrov vystrekovaných z termoplastov, plechové súčiastky
vyrábané tvárnením a kombinovanými technológiami, špeciálne náradie (lisovacie náradie,
vstrekovacie formy na plasty atď.).
Web: www.vural.sk
ME-Inspection SK
Špecializuje sa na vývoj, výrobu a realizáciu meracích systémov, systémov na vizuálnu kontrolu a
informačných systémov.
Web: http://www.me-inspection.sk/
KWD
Konštrukčná a vývojová spoločnosť KWD rieši dizajn strojov a zariadení, konštrukčné práce
v strojárenstve či výrobu a montáž strojov a zariadení.
Web: http://www.kwd.sk/
23
Užitočné linky
Siedmy rámcový program: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP): http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
Rámcový program Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
Program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME):
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
Európska komisia, Podnikanie a priemysel – Priemyselné inovácie:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_sk.htm
Európska komisia, Výskum a vývoj – MSP: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
Stratégia Európa 2020 – Inovačná únia: http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm
Európsky inštitút inovácií a technológií (EIT): http://eit.europa.eu/
Európska investičná banka – Portfólio produktov: http://www.eib.org/products/index.htm
Európska investičná banka – JEREMIE: http://www.eib.org/products/jeremie/index.htm
Európsky investičný fond – Služby pre MSP: http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm
Program Eurostars: http://www.eurostars-eureka.eu/
Program Eurostars – Kontaktný bod pre Slovensko: http://www.eurostarseureka.eu/contact/show/SK
EU Skills Panorama: http://euskillspanorama.ec.europa.eu/Default.aspx?culture=sk-SK
Sieť EUREKA: http://www.eurekanetwork.org/
Enterprise Europe Network Slovensko: http://www.enterprise-europe-network.sk/
Európska sieť národných úradov pre duševné vlastníctvo (INNOVACCESS):
http://www.innovaccess.eu/index.php
Európska sieť podnikateľských a inovačných centier: http://www.ebn.be/
OECD – MSP, podnikanie a inovácie:
http://www.oecd.org/cfe/smes/smesentrepreneurshipandinnovation.htm
Ministerstvo hospodárstva SR – Inovačný fond: http://www.economy.gov.sk/-inovacny-fond6195/127880s
Ministerstvo hospodárstva SR – Súťaž Inovatívny čin roka: http://www.economy.gov.sk/sutaz--inovativny-cin-roka-6575/128260s
24
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí – Podnikajme v zahraničí:
http://www.foreign.gov.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania - Podnikateľské a technologické
inkubátory: http://www.nadsme.sk/content/podnikatelske-a-technologicke-inkubatory
SMART Inovačná sieť pre novú generáciu podnikov: http://www.iesmart.eu/
25
Použitá literatúra a zdroje
Články, dokumenty, monografie
Asheim, B.T.: Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises. Adward Elgar Publishing.
2003
Audretsch, D.: Sustaining innovation and growth: Public policy support for entrepreneurship. In:
Industry and Innovation, Vol. 11, Issue 3, 2004. str. 167-191
Audretsch, D.B.: Innovation and Industry Evolution, MIT Press. 1995
Audretsch, D.B.: The New Economy and Economic Growth in Europe and the US. Springer 2002
Baumol, W.J.: The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism.
Princeton University Press, 2002
Bianchi, C.; Winch, G. W.: Supporting value creation in SMEs through capacity building and
innovation initiatives: the danger of provoking unsustainable rapid growth. In: International Journal
of Entrepreneurial Venturing, Vol.1, No. 2, 2009. str. 164-184
Corsi, C.; Akhunov, A.: Innovation and Market Globalization: The Position of SME's. OS Press, 2000
ECORYS: EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on small and medium-sized enteprises in
the EU, 2011/12. Rotterdam, September 2012
Lilischkis, S.: Policies in support of high-growth innovative SMEs. INNO-Grips Policy Brief No. 2, June
2011
Murray, G.; Hyytinen, A.; MaulaIn, M.: Growth Entrepreneurship and Finance. In: Ministry of
Education and the Ministry of Employment and the Economy: Evaluation of the Finnish National
Innovation System – Full Report. Helsinki University Print, 2009. str. 147-202
OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012. OECD Publishing 2013
OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship SMEs, Entrepreneurship and Innovation. OECD
Publishing, 2010
OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship SMEs, Entrepreneurship and Innovation. OECD
Publishing, 2010
Štatistický úrad SR: Ekonomické subjekty podľa právnych foriem, ekonomických činností (SK NACE
Rev. 2) a veľkostnej kategórie počtu zamestnancov. 2013
Tučeková, Z.; Geist, R.: Európske nástroje na podporu podnikania v nečlenských krajinách EÚ.
EuroPolicy, 2013
26
Konzultácie
Účastníci workshopu „Prieskum inovačného potenciálu slovenských MSP“ (5. novembra 2013)
Daniel Pitoňák, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Daniel Straka, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Martin Rajňák, Centire
Zuzana Tučeková, EuroPolicy
Naďa Stránska, Connect
Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Pavol Matejka, Podnikateľské centrum, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Jaroslav Ľupták, Neulogy Ventures
Anna Michalková, Americká obchodná komora
Natália Poliaková-Spodniak, Americká obchodná komora
Roderik Klinda, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Michal Jenco, I-Europa/EurActiv.sk
Bilaterálne stretnutia
Michal Hudec, Energy Online
Zuzana Lukáčová, Energy Analytics
Kristína Pomothyová, Neulogy
Elektronicky
Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS)
Anna Filippová, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Pavol Duman, Slovenská inovačná a energetická agentúra
27
Download

Inovačný potenciál slovenských MSP