Obsah
4
Lekár musí byť empatický
8
Deň zriedkavých chorôb 2014
– spoločne k lepšej kvalite starostlivosti
10 Lieky na zriedkavé ochorenia
12 Pompeho choroba
editori ál
Zriedkavosť
nemusí byť vôbec
zriedkavá
15 Menej zriedkavé ako sa zdá
V prvých mesiacoch roka si v kalendári môžeme nalistovať
18Fenylketonúria
niekoľko dní označených ako významné dni venované zdraviu.
20 Spevom k radosti a pohode
Prostredníctvom nich sa Svetová zdravotnícka organizácia
21 Hemofília A – geneticky podmienená
krvácavá choroba
24 Oči Slovákov pomôžu sledovať aj špičkoví vedci
26 Prvé oftalmologické centrum diagnostiky
zraku diabetikov
snaží pripomenúť nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti
témy súvisiace so zdravím. A tak si napríklad 4. februára
pripomíname Svetový deň rakoviny a posledný februárový
deň je venovaný zriedkavý ochoreniam. Ich presný rozpis
možno nájsť na stránke www.who.sk.
27 Hrozí mi osteoartóza? Pacienti so zriedkavými ochoreniami sa donedávna, obrazne
28 Zápach z úst
povedané, len zriedkavo dostali k adekvátnej liečbe. Na
30 Urologické a vaginálne infekcie
niektoré ochorenia dokonca ešte ani dnes liečba neexistuje.
32 So znamienkami k lekárovi
34 Znamienka krásy?
Takéto ojedinelé ochorenie totiž postihuje len jedného
jedinca spomedzi dvoch tisíc, ale vzhľadom na to, že medicína
identifikovala už viac ako šesť či možno dokonca osem tisíc
36 Zmierňovať bolesť, uzdravovať,
predlžovať život
zriedkavých ochorení, len na Slovensku nimi trpí takmer
39 Podpora pre Združenie sclerosis multiplex
Nádej
nezriedkavými. Aj preto sme sa v Bedekri zdravia rozhodli
300-tisíc pacientov. A tak sa zriedkavé choroby stávajú
venovať celý blok práve takejto „zriedkavosti“.
40 Prevencia a skríning rakoviny prsníka
43 Karcinóm prostaty
44 Prelomová bolesť
46 Aby voda vodu bola
Priestor sme vyhradili tiež onkologickým ochoreniam
a prevencii. Zaradili sme článok odborníčok z Onkologického
ústavu sv. Alžbety v Bratislave venovaný skríningu rakoviny
prsníka a pomerne obsiahlou témou je karcinóm prostaty
48 Paul Ehrlich
a jeho prevencia. O najčastejšom rakovinovom ochorení
49 Peľové alergie a alergény životného prostredia
mužov sa dočítate aj v rozhovore s primárom Urologického
51 Viskoportál – prieskum pacientov
s osteoartrózou
oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Skalici, docentom
52 Chronickú bolesť chrbta dokážu odstrániť
stimuláciou miechy
55 Žľaza veľkosti orecha
57 Tri otázky o prostate
58 Biopeptidy vo fermentovaných mliečnych
výrobkoch
MUDr. Jozefom Marenčákom.
Medzi témy blížiacej sa jari patria aj peľové alergie a tiež
rozhovor s dermatovenerológom MUDr. Jurajom Hegyim
na tému znamienok a prevencie rakoviny kože. Isto sa
mnohé a možno aj inšpiratívne dozviete o novej metóde
liečby chronickej bolesti chrbtice alebo o tom, či môžu zuby
zapríčiniť srdcový infarkt.
60 Zápalové ochorenia organizmu
62 Neviditeľné sily a bývanie
63 22. marec – Svetový deň vody
Príjemné jarné čítanie želá
redakcia Bedekra zdravia.
64 Môžu zuby zapríčiniť srdcový infarkt?
66 Čo je osteoartróza?
1/2014 | bedeker zdrav ia 1
pa r tn e r i
Dvojmesačník
Číslo 1/2014, Ročník X.
Dátum vydania: marec 2014
Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o.
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35810327
IČ DPH: SK 2020259208
OR: OS BA I., Odd.: Sro. Vložka č. 23916/B
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková
Obchodné oddelenie: Mgr. Iva Hložková, Karol Čermák
Administrácia: Mgr. Katarína Kožková, Tel: 02/59 324 225
Vedúci redaktor: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová, Tel: 02/59 324 224
jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková
Grafická úprava: Kumpan a Kuskus
odbo r n í pa r tn e r i
Foto na obálke: Valéria Zacharová
Foto: 123rf.com, archív redakcie a Valéria Zacharová
Tlač: Patria I., spol. s r. o.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4694/12, ISSN 1337-2734
Internet: www.bedekerzdravia.sk
E-mail: [email protected]
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2014
Redakčná rada časopisu Bedeker zdravia
MUDr. Vladimír Balogh, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Alena Kállayová
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
MUDr. Darina Sedláková, MPH
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
Výskumný
ústav
potravinársky
Odborná spolupráca
Úrad verejného zdravotníctva SR
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kancelária WHO na Slovensku
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská lekárska spoločnosť
Liga proti rakovine
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Slovenský červený kríž
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Upozornenie:
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na
jeho jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných
článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie
textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa.
Uverejnené texty, príspevky a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade
nemôžu nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný postup, meniť
spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo iných prípravkov, ktoré musia byť
vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za
škody, alebo prípadné nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.
2 bedeker zdrav ia | 1/2014
Často sa nás pýtate, kde možno Bedeker zdravia získať.
Časopis je nepredajný, a tak jednou z možností je úhrada
poštovného a balného v cene 13 € ročne poštovou poukážkou alebo internet bankingom priamo na:
účet v banke 26 24 43 12 97/1100
Variabilný symbol 27 01 99 99
Správa pre adresáta Bedeker zdravia
osobnosť
Lekár musí byť
empatický
—
Za rozhovor ďakuje Iva Baranovičová
Foto: Valéria Zacharová
Aj v malomestských podmienkach sa dá robiť veľmi slušná medicína. Práve táto myšlienka bola pred takmer tridsiatimi
rokmi inšpiráciou na založenie najprv ambulancie a neskôr urologického oddelenia, ktoré doc. MUDr. Jozef Marenčák,
PhD., dnes primár Urologického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Skalici, vybudoval. Nielen o urologických témach,
ale aj o chirurgickej rutine či nevyhnutnej empatii, sa dočítate v rozhovore pre Bedeker zdravia.
—Čo vás priviedlo k medicíne? Platí vo vašom prípade, že
táto myšlienka dozrievala už od detstva?
Presne tak, už v mojej detskej hlave sa zrodila myšlienka, že
by som mohol byť lekárom. Moja mama bola totiž vážne chorá. Pamätám si, ako som si okolo môjho desiateho roku predstavoval lekára ako muža s kufríčkom, v ktorom má nejaké
nástroje. Ďalšie „nástroje“, teda vedomosti, má najmä v hlave
a na základe takejto výbavy pomáha ľuďom. Vtedy som si trocha naivne myslel, že pomôžem aj mojej mame.
—Narodili ste sa v Bratislave, študovali ste na Lekárskej fakulte UK, ako si spomínate na toto obdobie? Akí sú dnešní
medici v porovnaní s časmi, keď ste študovali vy?
Moje úvahy o medicíne nadobudli konkrétnejšiu podobu počas štúdia na strednej všeobecnovzdelávacej škole a neskôr
na gymnáziu na Vazovovej ulici. Zaujímali ma predmety
ako chémia a biológia, najmä biológia človeka. Črtali sa aj
zatiaľ nejasné predstavy o chirurgii ako mojom možnom
smerovaní. A tak som si podal prihlášku na medicínu. Prvé
dva ročníky boli pre mňa priveľmi teoretické, hoci som bol
dobrý študent. V treťom ročníku sa naplnili moje túžby začať
sa konečne venovať aj chirurgickým disciplínam, ku ktorým
patria všeobecná chirurgia, ortopédia aj urológia. A akí sú
dnešní medici? Stretávam sa najmä s doktorandmi, ale všeobecne mám pocit, že im chýba pokora. A aj to, ako predpokladám, čo bolo jasné viacerým z mojej generácie. Chceli sme
najmä pomáhať ľuďom. Raz som sa študentov pýtal, prečo išli
študovať medicínu. Odpovedali mi, že nevedia.
—Po skončení štúdia ste neostali v Bratislave, ale na rok
ste odišli do Havlíčkovho Brodu za rieku Moravu, a pracovali ste aj v Skalici. Neskôr ste sa vrátili do Bratislavy, na
Urologickú kliniku nemocnice na Hlbokej. Čo vás priviedlo
k urológii?
Po skončení medicíny som síce v Bratislave dostal ponuku
4 bedeker zdrav ia | 1/2014
nastúpiť na oddelenie biochémie a na rőntgenologické oddelenie, čo ma, pochopiteľne, nepriťahovalo. Avšak ako študentovi, ktorý skončil s červeným diplomom, mi ponúkli vysnívané
miesto na chirurgii v Skalici. Ostal som tu 13 mesiacov a až
potom som nastúpil na vojenskú prezenčnú službu v Havlíčkovom Brode. Umiestnili ma v nemocnici, a keďže potrebovali chirurga – urológa, moja vojenčina sa premenila na veľmi
dobré odborné školenie. Práve tam som si po prvýkrát uvedomil, že aj v malomestskej nemocnici sa dá robiť veľmi slušná medicína. V Havlíčkovom Brode sa na tie časy vykonávali
pomerne zložité a ťažké zákroky, a darilo sa im aj s menším
počtom personálu. Neskôr ma to inšpirovalo, keď som u nás
v Skalici zakladal urologické oddelenie. Hoci mi ponúkali
v Brode ostať, kvôli budúcej manželke som sa vrátil späť na
Slovensko. Moje dovtedajšie skúsenosti ma utvrdili v tom, že
sa budem venovať urológii. Páčilo sa mi, že nešlo len o chirurgickú rutinu. V tomto odbore treba predsa len skĺbiť znalosti
z internej medicíny s praktickou chirurgickou zručnosťou.
Čo ma tiež priťahovalo, bol fakt, že práve chirurgia v urológii
bola jednou z prvých disciplín, kde sa začali používať miniinvazívne prístupy. Vrátil som sa teda na tri roky do Bratislavy,
na Urologickú kliniku nemocnice na Hlbokej ceste, kde som
atestoval z urológie.
—Ovplyvnili vás pri výbere povolania a neskôr vašej špecializácie nejaké osobnosti?
Určite áno, boli to viacerí kvalitní urológovia a skvelí ľudia.
Rád si spomínam na bývalého prednostu Urologickej kliniky na Hlbokej MUDr. Františka Jakeša, na MUDr. Františka
Lábadyho, bývalého primára a ďalších kolegov z tejto kliniky, najmä na MUDr. Iľju Červenakova a nebohých MUDr.
Mariána Jančára a MUDr. Jána Kalocsaya. V mnohom ma
ovplyvnil aj môj osobný priateľ prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.,
terajší prednosta Urologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
osobnosť
—V Bratislave ste však dlho neostali...
Áno, v roku 1985 som sa vrátil do Skalice. V tých časoch tam
urológia nebola, dokonca ani ambulancia, pacienti museli
cestovať do Bratislavy. Chodieval som raz za týždeň operovať
na Hlbokú a po druhej atestácii som sa v Skalici definitívne
usadil. Založil som tu najprv ambulanciu a potom ako ordinár, čo bola v tých časoch pozícia porovnateľná s vedúcim
lekárom, teda niečo ako zástupca primára lôžkového oddelenia, som operoval urologických pacientov. Najprv mali
k dispozícii len niekoľko lôžok na kožnom a chirurgickom
oddelení, potom aj vedenie nemocnice uznalo, že ide o ťažkú
disciplínu a ťažké prípady. Napokon sa mi podarilo vybudovať
samostatné oddelenie s 30 lôžkami, z toho bolo päť určených
detským pacientom. V súčasnosti máme k dispozícii 26 lôžok
a ročne hospitalizujeme zhruba 1 300 pacientov, a z tohto počtu pacientov operujeme tisíc. No a na dvoch ambulanciách
vybavíme ročne 23-tisíc pacientov.
—Odvtedy sa v medicíne veľa zmenilo. Zmenili sa aj pacienti?
Zmenilo sa veľa. Každá doba má svoje plusy a mínusy, ale zdá
sa mi, že ak porovnáme dnešok s povedzme sedemdesiatymi
či osemdesiatymi rokmi minulého storočia, vo vzťahu lekár
– pacient predsa len bolo viac úprimnosti a otvorenosti. V mojej generácii, aspoň si myslím, to našťastie pretrváva. Keď za
mnou príde pacient, snažím sa jeho ťažkosti zmierniť a bolesti utlmiť – veď preto som išiel na medicínu. Na druhej strane,
pozícia lekára nie je jednoduchá. Lekár či primár, a tí dobrí
zvlášť, nemávajú „len“ osemhodinový pracovný čas. Zdá sa mi
potom neprístojné obmedzovať ich byrokratickými nariadeniami. Lekárska profesia má v sebe istú stavovskú hrdosť, o to
nepochopiteľnejšie sa mi niekedy zdajú byť ataky pacientov
na lekárov. Situácia v zdravotníctve nie je ideálna, práve naopak, je veľmi zložitá a ťažká. Čo sa zmenilo pozitívne oproti
minulosti je fakt, že v období reálneho socializmu sa pacient
po 55. roku života nemal šancu dostať na dialýzu, prakticky
bol odsúdený. Dnes máme k dispozícii jednak modernejšiu
liečbu a našťastie, takéto obmedzenia už neplatia.
—Počas vašej medicínskej kariéry ste niekoľko ráz dlhšie
pobudli aj na zahraničných stážach. Čo vás oslovilo, zaujalo?
Pokiaľ ide o prístrojové vybavenie, v zahraničí boli počas deväťdesiatych rokov minulého storočia, keď som zahraničné
stáže absolvoval, aj v porovnaní s dneškom, na tom oveľa
lepšie. Bol som na niekoľkých stážach v nemeckom Freiburgu a v Oklahoma City v Spojených štátoch. Medicína v USA aj
v Nemecku sa mi však zdá byť priveľmi skomercionalizovaná
– až tak, že pacient sa medzi prístrojmi niekedy stratí. Určite
by som tam neostal. Bola to pre mňa vynikajúca skúsenosť,
až taká, že sa zrútil aj jeden mýtus o tom, že u nás nemôžeme dosiahnuť úroveň porovnateľnú so zahraničím. Videl som
tam vynikajúce veci, ktoré ma inšpirovali a ktoré som v rámci možností priniesol aj k nám do Skalice. A uvedomil som si,
že v prístupe k pacientom sme na tom predsa len lepšie my.
1/2014 | bedeker zdrav ia 5
osobnosť
nem mu neskorší popoludňajší termín. Na takýchto pacientov si treba nájsť čas. Aj spôsob, ako sa s pacientom rozprávať
o jeho, často nie dobrej prognóze, si vyžaduje istú pokoru. Nemôžem predsa takmer osemdesiatročnú pacientku pred ťažkou operáciou psychicky rozhádzať. Lekár musí byť empatický, a aj keď o sebe viem, že mám množstvo chýb, myslím si, že
práve empatia mi nechýba. Aj preto som sa stal lekárom. Niekedy si však myslím, že ekonomika v zdravotníctve medicínu
prerazila. Uvedomujem si síce, že aj v medicíne sa môžeme
zakrývať len takou perinou, akú máme, ale nepomôže nám,
ak namiesto lekára, ktorý má posudzovať konkrétny prípad,
budú zaňho rozhodovať tabuľky. Musíme vždy posudzovať
konkrétneho pacienta, nielen číslo. V opačnom prípade na to
môžeme doplatiť.
—S akými problémami k vám na oddelenie pacienti chodia najčastejšie?
Keďže sa v urológii špecializujem na onkourológiu, pacienti
s onkologickými ochoreniami predstavujú asi 30 až 40 percent zo všetkých prípadov. Dnes sme napríklad zoperovali 13
pacientov, z čoho bolo desať onkologických. Najčastejšie ide
o nádory na močovom mechúre, obličkách a prostate, menej
na semenníkoch a penise. K neonkologickým ochoreniam
patria napríklad kamene v prostate, takzvaná urolitiáza –
teda kamene v močových cestách, ktoré trápia aj mužov aj
ženy, únik moču, erektilná dysfunkcia. U nás na oddelení sa
nemôžeme úzko špecializovať, nie je nás tak veľa. Musíme
sa naozaj venovať všetkým problémom v urológii, ak chceme
obyvateľom regiónu na Záhorí, kde býva asi 170-tisíc obyvateľov, ponúknuť adekvátnu starostlivosť. Ako skúseného lekára
ma naozaj hnevá fakt, že v systéme nášho zdravotníctva funguje takzvaný geografický koeficient. Malé nemocnice, ktoré
nemajú kliniky, len oddelenia, nedostanú za porovnateľný
výkon rovnako zaplatené, ako klinické pracoviská. Opačnú
skúsenosť som mal počas môjho pobytu v nemeckom Freiburgu, tam poisťovňa preplácala výkon, a nie to, či sa uskutočnil
na malom oddelení alebo na klinike.
—Čo všetko musí primár na oddelení ako je vaše, riešiť?
Okrem toho, že sa venujem pacientom, musím sa venovať ako
primár aj ekonomickým veciam. Často mám pocit, že sme zahltení byrokraciou a zbytočnými papiermi, ktoré nikto nečíta. Niekedy tomu ani sám neverím, že som popri operatíve,
v deň, keď neoperujem, schopný na ambulancii vybaviť aj 90
pacientov. To je naozaj vojenská medicína, všetko sa deje za
pochodu, všetko musí ísť rýchlo. Ak sa niekto potrebuje viac
porozprávať, pochopiteľne, máme tu ťažké diagnózy, ponúk6 bedeker zdrav ia | 1/2014
—Spomínali ste prostatu, od istého veku môže predstavovať pre niektorých mužov strašiaka. Ostávajú problémy s ňou spojené ešte stále tabu?
Je to tak, prostata je ešte stále tabu. Z literatúry, ale aj z vlastnej skúsenosti viem, že asi 80 percent mužov príde do ambulancie urológa na „nátlak“ vlastnej manželky, a asi polovica
z nich príde aj s manželkou. Ženy sa viac starajú, majú predsa
len vyvinutejší ochranný reflex, viac si všímajú problémy mužov, ako oni sami. V tomto citlivom prípade stále ešte funguje
akási urazená mužská hrdosť, problém priznať si, že mám
problém.
—Aj v súvislosti s prostatou sa stále viac hovorí o preventívnych prehliadkach.
Kvalitná urologická prehliadka nie je bolestivá, skôr nepríjemná. Vyšetrenie špecifického prostatického antigénu raz
za tri roky preplácajú poisťovne mužom po päťdesiatke. Otázkou a problémom je, kto bude takéto prehliadky robiť. Urológov máme stále málo. Preventívna prehliadka musí mať aj
praktickú koncovku pre pacienta, nestačí si iba zaškrtnúť, že
sme ju vykonali. Pacientovi urobíme ultrazvuk, vyšetríme ho
a dáme mu vyplniť dotazník. Ako som spomínal, máme priveľa pacientov, a tak takýto postup šetrí čas. V prípade pacientov, ktorí za mnou prídu s erektilnou dysfunkciou, je odpovedať na otázky dotazníkovou formou niekedy jednoduchšie.
—Ženy k vám asi najčastejšie chodia zasa s inkontinenciou. A hovorí sa, že ženy viac trápi aj takzvaný hyperaktívny mechúr.
Hyperaktívny mechúr, alebo priveľmi aktívny močový mechúr, naozaj trápi viac ženy ako mužov. Ale nie až v takom pomere, ako sa kedysi myslelo. Dotýka sa asi 17 percent žien a 16
percent mužov. Z toho asi tretine, a týka sa to rovnako mužov
ako žien, vyvoláva hyperaktívny mechúr naozaj veľké ťažkosti a výrazne znižuje kvalitu života. Takýto pacient trpí opakovaným nutkaním na močenie, takzvanými urgenciami. Súčasťou problému je aj nočné močenie – noktúria. Močenie viac
osobnosť
ako trikrát za noc znamená zníženie kvality spánku, a najmä
v prípade starších pacientov tiež riziko pádov, zníženú pracovnú výkonnosť, chorobnosť, ale aj úmrtnosť. Problém patrí
do kompetencie urológa, avšak je to medziodborová záležitosť. V tomto prípade niekedy nevystačíte s jedným liekom
a nepomáha ani úprava životosprávy. Najčastejšie sa používajú anticholinergiká, to sú špecifické lieky blokujúce muskarínové receptory, teda také, ktoré sú jednoducho povedané,
zodpovedné za močenie. Noktúria je problém, ktorý sa bude
viac a viac manifestovať, ako populácia starne. Dá sa pomôcť,
len pacient musí prísť. Príčiny sú rôzne. Starnutím nastávajú
hormonálne zmeny v organizme, klesá produkcia antidiuretického hormónu, ktorý pôsobí proti tvorbe moču v obličkách
a mení sa rytmus vylučovania moču. Noktúria môže byť tiež
známkou kombinácie problémov, napríklad zväčšenia prostaty, mechúra a starnutia.
Pokiaľ ide o inkontinenciu, muži ňou síce trpia tiež, ale niekedy ma až zaráža a prekvapuje, že často aj vzdelané a inteligentné ženy inkontinenciu neriešia. Ak totiž žena príde za
urológom skôr, môžeme jej odporučiť kombináciu cvičenia
a liekov, čo dokáže problém udržať v medziach normy. Ak
však príde neskôr, ponúkneme jej miniinvazívny zákrok, ktorý trvá 15 minút, kedy jej močovú rúru vyzdvihneme páskou.
Je to postup, ktorý je veľmi šetrný, odpadá riziko infekcie, zotavenie je oveľa rýchlejšie. Avšak, ak by prišla skôr, mohol sa
problém riešiť veľmi jednoducho, liekmi.
—Urológii sa venujete nielen na oddelení, ale ste tiež docentom, prednášate, ste zakladajúcim členom Slovenskej
urologickej spoločnosti, editorom časopisu Urológia, vydali ste niekoľko kníh a skrípt.
Učiť a prednášať študentom by ma veľmi bavilo, no nedá sa
to pri mojich povinnostiach zvládnuť. Na Lekárskej fakulte
SZU mám na starosti doktorandov a aj teraz sa chystám na
oponentúru jednej doktorandskej práce. Písanie pre mňa
predstavuje istý relax. Pred niekoľkými rokmi sme v spoluautorstve s profesorom Brezom a ďalšími kolegami vydali
monografiu Nádory obličiek. Ďalšími sú Choroby obličiek, Inkontinencia a publikácia Prevencia onkologických ochorení.
No a v hlave nosím ďalšie tému, ktoré mám potrebu preniesť
na papier.
—Lekárkou je aj vaša manželka. Isto aj doma preberáte lekárske témy. Vaši dvaja synovia však vo vašich šľapajach nešli...
Moja manželka sa venuje otorinolaryngológii, tiež tu, v Skalici. Obaja naši synovia si urobili dve vysoké školy, právo a inžinierske štúdium. Medicína ich nepritiahla, a už vôbec nie
chirurgia.
—Vráťme sa ešte na chvíľu k prevencii. Existuje aj v súvislosti s urologickými onkologickými ochoreniami?
Nie je to jednoduchá problematika. Existuje primárna, sekundárna a terciárna prevencia. Prvá napríklad znamená, že sa
spoločnosť a štát postarajú, aby na ľudí nepôsobili priemyselné škodliviny, ktoré onkologické ochorenia môžu vyvolať.
Známe napríklad je, že ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia sme pozorovali vyšší výskyt rakoviny mechúra
v oblastiach, kde bol gumárenský priemysel. Dnes, našťastie,
sú takéto výrobné okruhy uzavreté a škodliviny neunikajú do
ovzdušia v takom množstve. Sekundárna prevencia znamená, že si pacient musí všímať niektoré varovné príznaky. Napríklad, ak sa objaví krv v moči, čo sme spomínali v súvislosti
s prostatou. Žiaľ, takýchto príznakov sa neobjavuje dosť v súvislosti s nádorom obličky. Stále častejšie sa uvažuje aj o chemoprevencii, čo je používanie špecifických prírodných alebo
syntetických látok, ktoré môžu zastaviť proces vývoja karcinómu. V súvislosti s chemoprevenciou, napríklad karcinómu
prostaty, zostávajú však stále nezodpovedané viaceré otázky:
ktorí muži sú vhodní na chemoprevenciu, ktorí majú vyššie
riziko vzniku karcinómu prostaty, kedy začať s chemoprevenciou a mnohé ďalšie ekonomicko-medicínske otázky. Terciárna onkologická prevencia je vlastne sledovanie (dispenzarizácia) pacientov s už dokázaným (prítomným) nádorovým
ochorením – pretože aj po prvotnej úspešnej liečbe môže
vzniknúť „neskorá“ recidíva primárneho nádoru. Môžu sa objaviť „neskoré“ komplikácie, niekedy liečiteľné alebo aj trvalé
následky. V mojej knihe o prevencii onkologických ochorení
po prvýkrát vyšla kapitola Fajčenie a urologické ochorenia.
Hovoriť o škodlivosti fajčenia nie je klišé. V cigaretovom dyme
je až dvetisíc jedovatých zlúčenín, ak je to možné, mali by sme
sa cigaretovému dymu vyhnúť. A nestať sa ani pasívnymi fajčiarmi. Existuje priamy vzťah, a to je dokázané, medzi fajčením a rakovinou močového mechúra. Myslím si, že aj problematiku prevencie treba komunikovať viac. Sám som to tak
cítil, a preto som túto publikáciu aj napísal.
—Zo všetkých vašich aktivít sa dá usúdiť, že si prácu nosíte aj domov. Ako si dobíjate baterky?
Relaxujem aj pri urológii, a to nie je fráza. Aj pri písaní. Ak
sa chcem posúvať ďalej, predpokladá to množstvo štúdia
a písanie je nevyhnutné. Našťastie, moja manželka to toleruje. A druhým šťastím je, že ak by mala v medicíne rovnaké
ambície ako ja, neviem, ako by naši dvaja synovia boli rástli.
Relax však dodnes pre mňa predstavuje šport. Kedysi, počas
štúdia medicíny, som aktívne vrcholovo športoval, hral som
futbal za reprezentáciu. Ak by som si nebol zranil koleno a rameno, neviem, ako by to napokon s mojím štúdiom dopadlo.
Možno by som bol známy futbalista. Rád si pozriem aj zápasy
hokejovej ligy, samozrejme, to už je pasívny relax. Mám rád
literatúru faktu, predovšetkým životopisy historických osobností, ale predpokladám, že čas si na ne naozaj nájdem až keď
prestanem pracovať. Aj keď, túto možnosť si celkom dobre
predstaviť neviem.
1/2014 | bedeker zdrav ia 7
z r i e d k av é o c h o r e n i a
Deň
zriedkavých chorôb
2014
— spoločne k lepšej
kvalite starostlivosti
—
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta
Ing. Beáta Ramljaková, Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Od roku 2008 si ľudia na celom svete každoročne pripomínajú Deň zriedkavých chorôb. Aktivity pri tejto príležitosti
bývajú veľmi rôznorodé: od príspevkov v médiách, vlastných príbehov pacientov až po odborné podujatia či okrúhle
stoly odborníkov. Prebiehajú pod vedením medzinárodnej organizácie EURORDIS, ktorá združuje vyše 614 pacientskych organizácií z 58 krajín.
Snažia sa oboznámiť, tak laickú ako aj odbornú verejnosť
o tejto problematike a poukázať na zriedkavé choroby ako
na jednu z priorít európskej zdravotníckej politiky. Takto
postupne prispievajú k zvýšeniu povedomia o zriedkavých chorobách. Zriedkavosť sa skrýva aj v samotnom
dátume, a tým je 29. február. Aj preto si ho v tomto roku,
podobne ako v ostatné nepriestupné roky, pripomenieme
28. februára.
Ľudia so zriedkavými chorobami čelia spoločným problémom, ktoré vyplývajú najmä z nedostatku vedeckých
a odborných informácií o ich chorobe. Následne sa to prejaví v predĺžení určenia diagnózy, v problémoch s hľadaním liečby a nesprávnej zdravotnej starostlivosti.
Podpora a starostlivosť
Deň zriedkavých chorôb 2014 je zameraný na starostlivosť, povzbudenie a podporu všetkých, ktorí sú nejakým
spôsobom so zriedkavými chorobami spojení, aby sa podieľali spoločne na zlepšení starostlivosti o pacientov
so zriedkavými chorobami.
Starostlivosť o ľudí so zriedkavými chorobami má mnoho
aspektov. Pre niektorých pacientov sú lieky a liečba dostupné, zatiaľ čo väčšina zriedkavých chorôb je neliečiteľná.
Niektorí pacienti sú úplne nezávislí a schopní postarať sa o
seba, zatiaľ čo iní potrebujú osobnú asistenciu a k svojmu
každodennému životu používajú zdravotnícke pomôcky.
8 bedeker zdrav ia | 1/2014
Starostlivosť vo väčšine prípadov pozostáva z využívania
špeciálnych zdravotníckych prístrojov, odborných konzultácií, fyzioterapie, nutričnej terapie, špecializovaných
sociálnych služieb, farmakoterapie, odľahčovacej služby pre rodinných príslušníkov a podobne. Pre väčšinu
detí a dospelých, ktorí trpia zriedkavými chorobami, je
primárnou starostlivosť poskytovaná rodinnými príslušníkmi.
Každá choroba je iná
Každé ochorenie má svoje špecifiká, avšak nároky na starostlivosť sú rovnaké, podobne ako aj prístup, ktorý si
vyžadujú. Spoločný postup môže pomôcť pacientom a ich
rodinám. Lekári, vedci, farmaceutický priemysel, aj politici, ktorí sa venujú zriedkavým chorobám, tiež často
hľadajú vhodné východiská pri poskytovaní starostlivosti
pre pacientov s takýmito ochoreniami. Skúsenosti v tomto smere dokazujú, že vhodné spojenie medzinárodných
odborných znalostí a zdrojov je efektívne pri napĺňaní
reálnych potrieb pre ľudí so zriedkavými chorobami. Je
pár oblastí, v ktorých sa Európa posunula o krok vpred
pri riešení problémov v oblasti zriedkavých chorôb v posledných rokoch:
→ Vytvorenie legislatívy na podporu výskumu a vývoja liekov a zdravotníckych pomôcok pre zriedkavé
choroby.
z r i e d k av é o c h o r e n i a
→ Identifikovanie a zlepšenie prístupu ku špecializovaným sociálnym službám pre pacientov so zriedkavými chorobami.
→ Vytváranie Centier expertízy a Európskej referenčnej
siete pre odborníkov na zriedkavé choroby v rámci
jednotlivých štátov Európy, ale aj celého sveta.
→ Projekt rozvoja Národných plánov pre zriedkavé choroby v jednotlivých štátoch Európskej únie, aj v štátoch v zámorí.
Téma Dňa zriedkavých chorôb 2014 zdôrazňuje, že aj napriek rôznym aspektom zriedkavých chorôb, ktoré boli
spomenuté vyššie, je univerzálnym a spoločným znakom
kvalitná starostlivosť pre ľudí so zriedkavými chorobami s ohľadom na ich potreby. Hájenie záujmov pacientov
so zriedkavými chorobami a ich rodín na lokálnej, ako aj
národnej úrovni, ktoré smeruje k zlepšeniu ich každodenného života je nevyhnutnosťou. Tento rok je Deň zriedkavých chorôb 2014 pokračovaním v úsilí nájsť rôzne cesty
spolupráce, aby sa v konečnom dôsledku zlepšila kvalita
života ľudí so zriedkavými chorobami.
sedníčka Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb, MUDr.
Anna Hlavatá, PhD., MPH. – primárka II. Detskej kliniky
LF a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSs. – prednosta Kliniky
detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
V tomto roku sa budú konať nasledujúce aktivity:
Marec 2014 – Deň zriedkavých chorôb v parlamente –
výstava vo foyer Národnej rady Slovenskej republiky
Ciele:
→ Podpora finančného krytia NP ZCH
→ Implementácia ZCH o národnej legislatíve
→ Zvýšenie povedomia o zriedkavých chorobách u zákonodarcov
Vedecké publikácie
Podobne, ako aj v ostatných rokoch, aj v tomto roku bude
publikované samostatné číslo domáceho vedeckého časopisu Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae.
Aktivity Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb
Na Slovensku aktivity pri príležitosti Dňa zriedkavých
chorôb riadi Slovenská aliancia zriedkavých chorôb.
Prednášajúcimi boli Ing. Beáta Ramljaková – podpred-
Putovná výstava
Výstava z foyer Národnej rady Slovenskej republiky sa bude
následne prezentovať na verejných priestranstvách v SR.
1/2014 | bedeker zdrav ia 9
z r i e d k av é o c h o r e n i a
Lieky na zriedkavé
ochorenia
­­­—
PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD.
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
­­­—
Ing. Mgr. Kristína Tomeková
Slovenská agentúra pre hodnotenie zdravotníckych technológií, SLOVAHTA, n. o., Bratislava
Ojedinelým ochorením sa vo všeobecnosti definuje choroba, ktorá postihuje menej ako päť z 10 000 ľudí. Po prepočte
na obyvateľov Slovenskej republiky to zodpovedá asi 2 700 chorým.
Predpokladá sa, že v EÚ trpí zriedkavo sa vyskytujúcimi
ochoreniami šesť až osem percent obyvateľov, čo je približne 30 miliónov pacientov. Existuje približne 7 000
ojedinelých ochorení, pričom väčšinu z nich (až 80 percent) spôsobujú genetické poruchy. Ďalším dôvodom týchto chorôb je škodlivé prostredie počas tehotenstva alebo
v neskoršom živote, často v kombinácii s genetickou náchylnosťou.
Problémy so zriedkavosťou
Z dôvodu ojedinelého výskytu vzácnych chorôb boli často
takíto pacienti zanedbávaní nielen farmaceutickým priemyslom, ale aj vedeckými, lekárskymi a politickými komunitami. Pre pacientov to má viaceré negatívne medicínske, rovnako ako aj sociálne dôsledky. Tieto choroby sú
často vážne, chronické, invalidizujúce a život ohrozujúce,
a pacienti nimi trpiaci sú znevýhodnení oproti tým, ktorí
trpia na častejšie sa vyskytujúce ochorenia. V súčasnosti je na trhu EÚ dostupných približne len 60 takzvaných
liekov sirôt, to znamená liekov na ojedinelé ochorenia.
Možnosti liečby ojedinelých chorôb tak ešte zďaleka nie
sú pokryté. Poznatky o týchto ochoreniach sú v mnohých
prípadoch nedostatočné. Pacienti alebo ich rodinní príslušníci často získavajú informácie svojpomocne. Presná
diagnóza ochorenia je mnohokrát stanovená neskoro, pretože neexistujú vhodné metódy na diagnostiku. Pacienti so zriedkavými ochoreniami majú právo na rovnako
kvalitnú liečbu ako pacienti s častejšie sa vyskytujúcimi
ochoreniami. Názor, že pacienti by mali mať horší prístup
k zdravotnej starostlivosti z dôvodu, že stav, v ktorom sa
10 bedeker zdrav ia | 1/2014
nachádzajú, je ojedinelý, je jasne neakceptovateľný. Tu sa
aktuálnou stáva otázka, ako k tomuto problému pristupovať napríklad v prípade, ak sa desať alebo viac ľudí s bežnou chorobou môže liečiť za tú istú cenu ako jeden človek
trpiaci ojedinelou chorobou.
Ojedinelými, zriedkavými chorobami sú napríklad karcinóm obličky (onkologické ochorenie), Fabryho choroba, Gaucherova choroba (metabolické ochorenia), narkolepsia (nervové ochorenie), respiračné ochorenia, ako sú
cystická fibróza, akútne poškodenie pľúc, alebo syndróm
dychovej tiesne (ARDS), ale napríklad aj pľúcna arteriálna hypertenzia (cievne ochorenie). Vymenované choroby,
spomedzi asi 7 000 iných, spĺňajú kritérium prevalencie
piatich osôb na 10 0000 obyvateľov.
Lieky siroty
Lieky, ktoré sú určené na liečbu vzácnych chorôb sa po anglicky nazývajú orphan drugs, doslovne lieky siroty. Sú
to lieky určené na diagnózu, prevenciu alebo liečbu život
ohrozujúcich alebo veľmi vážnych ochorení, ktoré sú zriedkavé.
Tieto lieky sú určené len pre malý počet pacientov a vývoj
a výroba väčšiny z nich sa z ekonomického hľadiska farmaceutickým firmám ani neoplatí. Nádejou pre pacientov
so zriedkavými chorobami sa stala legislatíva platná od
roku 1983 v USA a od roku 2000 aj v EÚ, ktorá podporuje
a stimuluje výrobu liekov v malom množstve, tak aby bola
ekonomicky výhodná pre výrobcov liekov.
z r i e d k av é o c h o r e n i a
Jednou z výhod je napríklad záruka pre výrobcu, že počas nasledujúcich desiatich rokov sa na trh nemôže uviesť
podobný liek. Výrobcovia „orphan liekov“ môžu požiadať
o grant aj Európsku komisiu, ktorá každoročne vyčleňuje
stále viac finančných prostriedkov na podporu výskumu
ojedinelých ochorení. Odporúčaním Rady Európy číslo
2009/872/EC sa spustila rozsiahla iniciatíva, ktorej cieľom
je zlepšenie informovanosti o týchto chorobách, rovnako
ako aj diagnostiky a liečby a podpora vedy a výskumu.
→ Pacienti a rodinní príslušníci môžu viac informácií
nájsť napríklad na stránke www.orpha.net, čo je
databáza zriedkavých ochorení a liekov.
Stránka ponúka informácie o viac ako 5 700
ojedinelých ochoreniach a je dostupná po anglicky,
nemecky, francúzsky, taliansky a španielsky.
→ Ďalším zdrojom informácií môže byť najväčšia
Rozhodnutie o tom, či sa liek zaradí do kategórie „orphan“
sa nazýva „designácia“. O udelení designácie lieku sa rozhoduje na úrovni Európskej únie za prítomnosti zástupcu
člena z každého členského štátu, ale aj reprezentantov pacientskych organizácií. Lieky, ktorým bol takto udelený
status „orphan“, sú následne zaradené do tzv. OMP registra, ktorý je dostupný na internetovej stránke Európskej
komisie. Rozhodnutie o úhrade týchto liekov je na lokálnych autoritách jednotlivých členských štátov, pričom dostupnosť v krajinách EÚ je rôzna. Najlepšia dostupnosť je
vo Fínsku, Francúzsku, Nemecku a Švédsku. Na Slovensku
je dostupných cca 40 percent takýchto liekov.
európska pacientska organizácia pre zriedkavé
ochorenia Eurordis (European organisation for
rare diseases), v ktorej je združených už vyše
434 pacientskych organizácií pre zriedkavé
ochorenia z viac ako 43 krajín.
→ Stránka Eurordis má adresu www.eurordis.org
a obsahuje skutočne vyčerpávajúce množstvo
informácií o vzácnych chorobách.
NAJBLIŽŠIA
POHOTOVOSŤ
A Lekáreň?
najbližšia pohotovosť
a lekáreň
zdravotná karta
preukaz poistenca
pripomienka
preventívnych prehliadok
SOS kartička
informácie o krvnej
skupine
To všetko a oveľa viac
v mobilnej aplikácii DÔVerA
Aplikácia je dostupná zadarmo
pre každého, ale iba poistenci DÔVERY
ju môžu využívať naplno.
www.dovera.sk/mobilna-aplikacia.
z r i e d k av é o c h o r e n i a
Pompeho
choroba
­­­—
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia
Univerzitná nemocnica v Bratislave – Ružinov
V Európe sa choroba považuje za zriedkavú, ak postihuje menej ako päť osôb z každých desať tisíc. Chorôb, ktoré
môžeme označiť prívlastkom zriedkavé, je viac ako šesť tisíc. Na Slovensku sa odhaduje, že takýmto typom
ochorenia trpí až 300-tisíc Slovákov. Aj Pompeho choroba – vzácne dedičné metabolické ochorenie, pre ktoré je
charakteristická postupne sa zhoršujúca svalová slabosť, sa radí medzi ne. Na otázky o potrebe správnej diagnostiky
a príznakoch, ktoré by mohli poukazovať na toto ochorenie, odpovedá doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
—Prečo je včasná diagnostika Pompeho choroby taká
dôležitá?
Pompeho choroba je zriedkavé dedičné ochorenie s autozómovo-recesívnym typom dedičnosti. Znamená to, že
rodičia sú klinicky zdraví, ale súčasne sú obaja nositeľmi
recesívnej (subklinickej) genetickej vlohy pre Pompeho
chorobu. Pre potomstvo týchto rodičov platí 25-percentné riziko ochorenia Pompeho chorobou a 50-percentné
riziko nositeľstva recesívnej dedičnej vlohy. 25 % detí je
úplne zdravých, nie sú ani nositeľmi dedičnej recesívnej
vlohy. Pri Pompeho chorobe génová porucha zapríčiňuje
úplné chýbanie alebo výrazný deficit enzýmu alfa-glukozidázy. Postihnuté bunky s chýbajúcou alfa-glukozidázou nie sú schopné štiepiť glykogén, preto dochádza
k jeho hromadeniu najmä vo svalových bunkách, čo sa
prejavuje závažným ochorením svalstva – myopatiou.
S dĺžkou trvania ochorenia sa hromadenie glykogénu
v bunkách zväčšuje, čo postupne vedie k zániku funkcií
postihnutých buniek. Pompeho choroba nebola liečiteľná do prvých rokov 21. storočia. Bez liečby mala myopatia
progredujúci vývoj – postihnutie končatinového a trupového svalstva sa postupne zhoršovalo a spôsobovalo zneschopňovanie a imobilizáciu pacientov. Pri postihnutí
dýchacieho svalstva sa vyvíjala dychová nedostatočnosť,
ktorá viedla pri ťažších formách ochorenia k úmrtiam.
Ak sa ochorenie prejaví v dojčenskom veku, dochádza
k hromadeniu glykogénu aj v bunkách srdca (kardiomy12 bedeker zdrav ia | 1/2014
opatia) a pečene (hepatopatia), čo vedie k úmrtiam pred
prvým rokom života. Významným medzníkom v liečbe
Pompeho choroby sa stali prvé roky 21. storočia. Vedcom
sa podarilo vytvoriť náhradný enzým – rekombinantnú
alfa-glukozidázu, ktorá sa podáva pacientom vnútrožilovo a účinne rozkladá glykogén. Enzymatická substitučná
liečba významne zlepšila prognózu a kvalitu života pacientov s Pompeho chorobou. Najlepšie liečebné výsledky sa dosahujú v prípade pacientov, ktorí majú Pompeho
chorobu diagnostikovanú vo včasných štádiách ochorenia. V úvodných štádiách ochorenia nie je nahromadenie glykogénu také výrazné, aby spôsobilo nezvratné
poškodenie postihnutých buniek. Ak sa však ochorenie
diagnostikuje v neskorších fázach, poškodenie buniek
býva nezvratné. Enzymatická substitučná liečba v týchto prípadoch môže zastaviť progresiu Pompeho choroby,
ale pacientom ostávajú trvalé a výrazné reziduálne klinické príznaky. Preto je potrebné vyhľadávať pacientov
s Pompeho chorobou vo včasných štádiách ochorenia, na
čo sa využíva skríningové meranie hladiny alfa-glukozidázy v tzv. suchej kvapke krvi. Na Slovensku používame
túto metodiku od januára 2009 a Pompeho chorobu sa
nám podarilo diagnostikovať piatim dospelým a dvom
deťom v dojčenskom veku. Aj podľa našich skúseností
majú včasná diagnostika a skorá ordinácia enzymatickej
substitučnej liečby rozhodujúci význam pre priaznivú
prognózu pacientov s Pompeho chorobou.
z r i e d k av é o c h o r e n i a
—V akom veku ochorenie vzniká?
Môže vzniknúť v ktoromkoľvek veku. Podľa toho, v akom
veku sa ochorenie rozvinie, ďalej podľa závažnosti postihnutia a rýchlosti progresie, sa rozlišujú tri formy Pompeho choroby – infantilná, juvenilná a adultná. Infantilná
forma vzniká tesne po narodení a má veľmi ťažký klinický priebeh. Aktivita alfa-glukozidázy je nulová. Choré
dojčatá majú výraznú generalizovanú svalovú slabosť, aj
postihnutie srdca a pečene. Ochorenie rýchle progreduje, dochádza k výraznému zväčšeniu srdca so závažnými EKG abnormitami. Väčšina detí s infantilnou formou
pred objavením enzymatickej liečby zomierala ešte pred
prvým rokom života v dôsledku kardio-respiračného zlyhania. Juvenilná forma vzniká vo vyššom detskom veku
a má určitú zvyškovú aktivitu alfa-glukozidázy (1 až 10 %).
Prejavuje sa progredujúcou slabosťou končatinového,
trupového a respiračného svalstva. Srdce a pečeň nebývajú postihnuté. Pri neliečenej juvenilnej forme progresia ochorenia viedla v dôsledku respiračného zlyhania
k úmrtiam obvykle do veku 25 až 30 rokov. Obe formy, infantilná aj juvenilná, sa vyskytujú v 10 % prípadov z celkového počtu pacientov s Pompeho chorobou.
Adultná forma je najčastejšou formou, až v 80 % prípadov pacientov vzniká Pompeho choroba v dospelom veku.
Adultná forma má reziduálnu aktivitu alfa-glukozidázy
(5 až 30 %), v porovnaní s infantilnou a juvenilnou formou
má relatívne ľahší klinický priebeh, srdce a pečeň nie sú
postihnuté. Pompeho choroba sa v dospelosti prejavuje
postupne sa zhoršujúcou svalovou slabosťou, ktorá najvýraznejšie postihuje svaly panvového pletenca, stehenné svaly, svaly ramenného pletenca, vzpriamovače trupu
a brušné svalstvo. Pacienti majú ťažkosti s chôdzou, najmä do schodov a do kopca, ťažkosti pri vstávaní zo sedu,
nie sú schopní vstať z podrepu, mávajú problémy so vzpažením a predpažením horných končatín. Pomerne častými prejavmi v dospelosti bývajú únava, bolesti svalov,
zlá tolerancia fyzickej záťaže a svalové kŕče. Pri dlhšom
trvaní adultnej formy sa pacientom vyvíjajú výrazné svalové atrofie. V pokročilom štádiu sa mnohým pacientom
vyvinie závažná respiračná nedostatočnosť, ktorá si vyžaduje neinvazívnu alebo invazívnu riadenú ventiláciu.
Respiračné zlyhanie v dôsledku postihnutia dýchacieho
svalstva bývalo tiež najčastejšou príčinou úmrtia pacientov s adultnou formou Pompeho choroby.
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
1/2014 | bedeker zdrav ia 13
Kód materiálu: SK.RAD.14.02.01. Dátum prípravy: február 2014
—Ktoré príznaky môžu vzbudzovať podozrenie na Pompeho chorobu?
Pompeho choroba patrí do skupiny ochorení so zriedka-
z r i e d k av é o c h o r e n i a
vým výskytom. Vo všetkých krajinách je to poddiagnostikované ochorenie. V prípade niektorých pacientov býva
nesprávne diagnostikované a vedie sa pod mylnou diagnózou. Táto situácia je podmienená faktom, že Pompeho
choroba sa klinicky prejavuje rovnakými príznakmi ako
rôzne svalové ochorenia (myopatie) a tiež skutočnosťou,
že donedávna neboli k dispozícii presné vyšetrovacie metodiky k potvrdeniu diagnózy. Stav sa významne zlepšil
zavedením projektu vyhľadávania pacientov s Pompeho
chorobou pomocou skríningového vyšetrenia rizikových
jedincov metódou suchej kvapky krvi vo viacerých krajinách Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky. Projekt pripravili Centrum pre neuromuskulárne ochorenia
v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Ružinov, II. detská
klinika FDNsP Bratislava a spoločnosť Genzyme Europe.
V roku 2008 sme uskutočnili informačnú kampaň projektu so zameraním na informovanie odbornej lekárskej verejnosti. Realizačná fáza projektu bola spustená v januári
2009. V roku 2004 bol spustený celosvetový register Pompeho choroby, ktorý eviduje asi 2000 pacientov, vrátane
siedmich pacientov zo Slovenska.
14 bedeker zdrav ia | 1/2014
Na Pompeho chorobu je potrebné myslieť v prípade dospelých a starších detí, ak majú rôzne svalové príznaky nevysvetliteľného pôvodu. Prvým prejavom Pompeho choroby
môže byť určitá pohybová neobratnosť, nešikovnosť, odstávajúce lopatky, skolióza, ochabnuté chrbtové svalstvo. Rizikoví sú jedinci so svalovou slabosťou, svalovými bolesťami,
unaviteľnosťou, zlou toleranciou fyzickej záťaže, svalovými atrofiami, dýchavičnosťou a spánkovými poruchami
dýchania. V prípade niektorých dospelých pacientov môžu
byť dýchacie ťažkosti prvými prejavmi Pompeho choroby.
Patria sem námahová dýchavičnosť, sklon k opakovaným
infektom horných dýchacích ciest a spánkové poruchy dýchania. Pokiaľ ide o novorodencov a dojčatá, rizikovými
príznakmi sú výrazná svalová slabosť, svalová hypotónia,
kardiomyopatia a hepatopatia. Pri podozrení na Pompeho
chorobu musia byť pacienti podrobne neurologicky a myologicky vyšetrení, musí sa im vyšetriť hladina kreatinkinázy (CK) v sére a realizovať EMG vyšetrenie. Všetkým rizikovým jedincom s podozrením na Pompeho chorobu je nutné
realizovať skríningové vyšetrenie, ktorým sa meria aktivita alfa-glukozidázy v suchej kvapke krvi. Test je jednoduchý a ľahko prevediteľný. Ak sa v suchej kvapke krvi zistí
nulová alebo kriticky znížená hladina alfa-glukozidázy,
nález s vysokou pravdepodobnosťou svedčí pre diagnózu
Pompeho choroby. Definitívna diagnóza sa potvrdí špeciálnym enzymologickým vyšetrením hladiny alfa-glukozidázy a dôkazom génovej mutácie molekulárno-genetickým
vyšetrením (DNA diagnostika).
Pompeho choroba bola dlhé roky neliečiteľným ochorením.
V roku 2006 boli v USA (Food and Drug Administration Committee – Agentúra pre kontrolu potravín a liečiv) a v štátoch
Európskej únie (European Medicines Agency – Európska
lieková agentúra) schválené indikácie pre substitučnú enzymatickú liečbu rekombinantnou alfa-glukozidázou pre
všetky tri formy Pompeho choroby. Výsledky všetkých doterajších štúdií zdôrazňujú, že čím skôr sa s liečbou začne,
tým výraznejšie klinické zlepšenie sa dosahuje, čo podčiarkuje význam správneho určenia diagnózy už v úvodných
štádiách Pompeho choroby. Problematika zvýšenej starostlivosti o zriedkavé choroby, vrátane Pompeho choroby, sa
stala jednou z priorít európskej zdravotníckej legislatívy.
Odporúčaním Rady Európy číslo 2009/872/EC sa spustila
rozsiahla iniciatíva, ktorá zahŕňa tvorbu a sieťovanie špecializovaných centier, zlepšenie informovanosti o týchto
chorobách, zlepšenie diagnostiky a liečby a podporu vedy
a výskumu. Slovenské Centrum pre neuromuskulárne
ochorenia je zapojené do medzinárodných projektov, ktoré
prispeli k zlepšeniu diagnostiky, liečby a prognózy chorých
s Pompeho chorobou aj na Slovensku. Pre laickú verejnosť,
pacientov, ich príbuzných, ale aj pre lekárov je k dispozícii
internetová doména www.pompe.sk, ktorá prináša aktuálne informácie o Pompeho chorobe.
z r i e d k av é o c h o r e n i a
Menej zriedkavé
ako sa zdá
Viete si predstaviť, že niekoľko rokov chodíte od jedného lekára k druhému a nikto z nich vám nevie stanoviť diagnózu?
Že vašim bolestiam nikto neverí a vaše problémy berú na ľahkú váhu? Alebo že po rokoch hľadania diagnózy zistíte, že
na ňu aj tak neexistuje účinná terapia?
Pacienti trpiaci zriedkavými chorobami áno. Len na Slovensku ich medzi nami žije približne 300-tisíc, zatiaľ čo
v Európe je to asi 30 miliónov a vo svete 100 miliónov. Ak by
sa spojili všetci ľudia so zriedkavými chorobami, vytvorili
by tretí najľudnatejší štát Zeme. Uvedené čísla dokazujú, že
hoci zriedkavé choroby sú ojedinelé, celkový počet pacientov, ktorí nimi trpí, je vysoký. Napriek svojej početnosti sú
výnimkami v zdravotnom systéme, čo im bráni v potrebnej diagnostike, liečbe a profite z výskumu.
ALKAPTONÚRIA
Jedným z tisícok zriedkavých ochorení
je aj alkaptonúria. Je to genetická choroba, ktorá poškodzuje kosti a chrupavky, spôsobuje veľké bolesti a zdravotné problémy, ako sú osteoartritída,
srdcové choroby či infekčné ochorenie
obličiek. Pri tejto dedične podmienenej
metabolickej poruche telo nedokáže
metabolizovať látku, ktorá sa nazýva
kyselina homogentizová (HGA). Tá sa
potom hromadí v tele, napáda kosti a chrupavky, ktoré sa v dôsledku
toho zafarbujú do modro-čiernej farby
a tiež spôsobuje stmavnutie moču. Aj
preto sa niekedy táto choroba označuje ako choroba čiernych kostí alebo
choroba čierneho moču. Čierne a krehké chrupavky sú náchylnejšie na bežné
V snahe upozorniť na tento globálny zdravotný problém
stanovila v roku 2008 Svetová zdravotnícka organizácia
posledný februárový deň za Deň zriedkavých chorôb. Pri
tejto príležitosti Európska aliancia zriedkavých chorôb
(EURORDIS) organizuje celoeurópsku kampaň, do ktorej sa
Slovensko zapája tento rok už po tretíkrát.
Každý z nás je nositeľom predispozície, ktorá môže zapríčiniť vznik zriedkavej choroby. Zriedkavé choroby sú ocho-
opotrebovanie, a preto pacienti pomerne rýchlo začínajú pociťovať bolesti
kĺbov a rannú stuhnutosť. Tým, ako sa
chrupavka časom opotrebúva, dochádza k vzájomnému treniu kostí, čo spôsobuje bolestivú osteoartrózu.
Kyselina homogentizová sa môže hromadiť aj v cievach a v srdci. Nahromadenie HGA spôsobuje kôrnatenie ciev,
v dôsledku čoho sa znižuje ich schopnosť regulovať prietok krvi v tele. To
môže viesť k zvýšenie tlaku krvi a v zriedkavých prípadoch aj k vzniku srdcovej
choroby. Pomerne častým príznakom
alkaptonúrie sú močové kamene, ale
nemajú závažné dôsledky pre zdravie.
Môžu byť bolestivé, väčšinou sa ich
však telo zbaví prirodzenou cestou. Občas je potrebné jednoduchým operač-
ným zákrokom väčšie kamene vybrať.
Charakteristické pre väčšinu pacientov
s týmto ochorením sú tmavé, modro-čierne uši, čo je výsledok nahromadenia HGA v chrupavke pod kožou ucha.
Čierne usadeniny HGA sa nachádzajú
aj v očiach pacientov, a to už hneď po
štyridsiatke. Tieto usadeniny však nemajú nijaký vplyv na zrak a rovnako
ako v prípade uší, nespôsobujú žiadne
bolesti. Alkaptonúria je vo všeobecnosti extrémne zriedkavá choroba, ktorá
postihuje len jedného človeka spomedzi 250-tisíc. No na Slovensku je jeho
výskyt podstatne častejší, najmä v oblasti Kysúc. Slovensko má najväčší počet pacientov s alkaptonúriou na svete.
Zdroj: http://www.developakure.eu/
what-is-aku/?lang=Sk
1/2014 | bedeker zdrav ia 15
z r i e d k av é o c h o r e n i a
renia, ktoré postihujú menej ako jedného jedinca spomedzi
dvoch tisíc. Spolu rozlišujeme 6 000 až 8 000 druhov týchto
ochorení. Líšia sa svojou závažnosťou, no vo všeobecnosti
ide o chronické, progresívne, degeneratívne choroby, ktoré
pacienta dlhodobo obmedzujú, invalidizujú, až ohrozujú
jeho život. Približne 80 % z nich je dedičných. Každý z nás
je totiž nositeľom istej predispozície (zmeny DNA, chybného génu), ktorá môže zapríčiniť vznik zriedkavej choroby
(napr. ak sa stretnú dvaja jedinci s rovnakou chybou). Ostatné zapríčiňujú baktériové alebo vírusové infekcie, alergie či vplyvy životného prostredia. Ohrozený môže byť teda
každý z nás.
Náročnosť a zdĺhavosť diagnostiky
Jeden zo štyroch pacientov čaká na svoju diagnózu viac ako
30 rokov. Veľké množstvo zriedkavých chorôb, ich ojedinelý výskyt, symptómy v mnohých prípadoch totožné s bežnými ochoreniami, vysoká závažnosť a nedostatok odborných poznatkov sú hlavné faktory, ktoré sťažujú lekárom
správnu a včasnú diagnostiku. Navyše ojedinelosť chorôb
spôsobuje, že mnohí lekári sa s pacientom trpiacim zriedkavou chorobou počas celej svojej praxe nikdy nestretnú.
Interval stanovenia diagnózy sa preto pohybuje v rokoch,
prípadne až v desiatkach rokov.
16 bedeker zdrav ia | 1/2014
Neexistujúca liečba
Viac ako 95 % zriedkavých chorôb je neliečiteľných. Keďže vo väčšine prípadov zriedkavých chorôb nie je známa
liečba, lekári zmierňujú aspoň prejavy a ťažkosti, ktoré
nastávajú pri postupe ochorenia. Pacienti si vyžadujú prístup viacerých špecialistov (fyzioterapia, klinická výživa,
psychologická pomoc a pod.), nakoľko zriedkavé choroby
spravidla nepostihujú len jeden orgán či systém, ale postupne ovládnu celé telo. Prístup k liečbe musí byť teda
multidisciplinárny.
Jednou z takýchto chorôb je aj tuberózna skleróza. „Je to
geneticky podmienené ochorenie s poruchou regulácie
rastu buniek, ktorá sa prejavuje tvorbou nezhubných nádorčekov. Postihuje mozog, kožu, oči, obličky, srdce a pľúca a tak sú prejavy ochorenia veľmi rôznorodé. Diagnostika a liečba tohto ochorenia si preto vyžaduje spoluprácu
tímu odborníkov, ktorých činnosť koordinuje detský neurológ, lebo príznaky postihnutia mozgu sú zvyčajne
prvým a najzávažnejším príznakom ochorenia,“ hovorí
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., prednosta Kliniky detskej
neurológie DFNsP v Bratislave. Okrem toho je pre pacientov so zriedkavými chorobami nevyhnutná podporná
liečba v podobe zdravotníckych pomôcok. Vzhľadom na
z r i e d k av é o c h o r e n i a
špecifiká chorôb, ktorými trpia, si pomôcky často vyžadujú osobité úpravy a ich počet či dĺžka používania sú odlišné od chorôb častého výskytu.
Zriedkavé choroby výrazne menia život pacienta i celej
jeho rodiny
Zriedkavá choroba predstavuje záťaž a utrpenie, ktoré
znáša ako pacient, tak aj jeho rodina. Chorí často tápajú v neistote, pociťujú strach a bezmocnosť a zároveň čelia nedôveryhodným pohľadom a pochybnostiam okolia.
V dôsledku pribúdajúcich komplikácií sa stávajú odkázaní
na pomoc a opateru svojich blízkych. Choroba a súvisiace
režimové opatrenia ovplyvňujú ich vzdelávanie, výkon
práce či voľnočasové aktivity. Svoj život musia ochoreniu
podriadiť aj ostatní členovia rodiny, ktorí často z tohto
dôvodu nepracujú.
Nedostatok informácií
Len 1000 zriedkavých chorôb profituje z odborných publikácií. Pritom vzdelávanie odborníkov je len jedným z mnohých
krokov smerujúcich k zlepšeniu a urýchleniu diagnostiky
zriedkavých chorôb. Nemenej dôležité je, aby aj laická verejnosť bola dostatočne informovaná o zriedkavých chorobách
a možnostiach pomoci pacientom, ktorí sa tak môžu dostať
z nedobrovoľnej izolácie. Práve zvyšovanie povedomia verejnosti o zriedkavých chorobách a ich dopade na život ľudí,
ktorí nimi trpia i ľudí, ktorí sa o nich starajú, je hlavným
cieľom spomínanej celoeurópskej kampane pri príležitosti
Dňa zriedkavých chorôb. Aktuálny siedmy ročník sa venuje téme starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami a so sloganom „Spoločne k lepšej kvalite starostlivosti“
zdôrazňuje, že hoci starostlivosť o pacientov v sebe zahŕňa
mnoho aspektov, všetky predstavujú jedinú univerzálnu potrebu pacientov a ich rodín na celom svete, a tou je zlepšenie
ich života. V roku 2013 sa do kampane zapojilo rekordných
72 krajín a tento rok sa ich očakáva viac ako 80.
Rovnako ako minulý rok, aj tento rok sa Slovensko aktívne zapojí, a to vďaka aktivitám, ktoré na národnej úrovni organizuje Slovenská aliancia zriedkavých chorôb. Jej
cieľom je systémovo riešiť situáciu pacientov trpiacich týmito chorobami na Slovensku. „V októbri 2012 bola vládou
schválená Národná stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami a následne
sa v roku 2013 kontinuálne začalo pracovať na vytváraní
Národného plánu pre zriedkavé choroby (NP ZCH). Medzirezortná pracovná skupina na ňom pracovala počas celého roka. Ďalšími krokmi sú schválenie a postupné implementovanie NP ZCH do zdravotného a sociálneho systému.
Cieľom kampane Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb je
podporiť finančné krytie NP ZCH, implementácia definície
ZCH do národnej legislatívy a zvýšenie povedomia o ZCH
u zákonodarcov – poslancov, “ hovorí Ing. Beáta Ramljaková, podpredsedníčka Aliancie ZCH.
Pacientske organizácie, zameriavajúce sa na jednotlivé zriedkavé choroby, pôsobiace na Slovensku:
Zdroj: www.sazch.sk
PACIENTSKE ORGANIZÁCIELINK
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb www.sazch.sk
Asociácia Marfanovho syndrómu
www.marfan.szm.sk
DebRA SR – Organizácia združujúca ľudí s chorobou motýlích krídel
www.debra-slovakia.org
Slovenská asociácia Cystickej fibrózy
www.cfasociacia.wordpress.com
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SRwww.omdvsr.sk
ZOGO – Združenie ojedinelých genetických ochorení
www.zogo.sk
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou
www.phaslovakia.org
Občianske združenie Priatelia slaných detí
www.slanedeti.sk
Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe
www.sphch.sk
Slovenská spoločnosť pre Spina Bifida a Hydrocefaluswww.sbah.sk
Občianske združenie ASTUS
www.diagnozatsc.sk Národné združenie pre PKU –Slovensko
www.nspku.sk
Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek EBMT.sk
www.ebmt.sk
Slovenská myelómová spoločnosť – Klub pacientov
www.myelom.sk
Liga proti reumatizmu – Klub motýlik
www.zivotslupusom.sk
AKU spoločnosť Slovensko a Česko, o. z.
www.developakure.eu
Klub CF
www.klubcf.sk
1/2014 | bedeker zdrav ia 17
ZRIEDKAVÉ OCHORENIA
Fenylketonúria
– zriedkavé, ale včasne diagnostikovateľné ochorenie
­­­—
MUDr. Beáta Slezáková
Vzniká na základe mutácií génu, nachádzajúceho sa na q-ramienku 12. chromozómu, kde je uložený kód pre enzým
fenylalanínhydroxylázy. Porucha sa dedí autozómovo recesívne, čo znamená, že klinicky sa prejaví iba v prípade, ak
jedinec získa zmutovaný gén aj od otca aj od matky. Riziko ochorenia medzi súrodencami je 25 %.
Diagnostika
Fenylketonúria je zriedkavé ochorenie s udávaným výskytom na Slovensku 1:6300 živonarodených detí. Vďaka zavedeniu novorodeneckého skríningu (odber kvapky
krvi novorodenca) je možné presne monitorovať výskyt
tohto ochorenia a je zabezpečená nenahraditeľná včasná diagnostika. Diagnóza sa dá určiť aj počas tehotenstva
– cytogeneticky z amniocentézy (odber plodovej vody alebo biopsie chóriových klkov). V prípade včasnej diagnostiky, nasadenej liečby a dôsledného dodržovania diéty
sa postihnuté dieťa a jeho intelekt vyvíjajú normálne.
Pri novorodeneckom skríningu sa stanovujú sérové hladiny fenylalanínu a tyrozínu v krvi (odber kvapky krvi z päty
novorodenca) a ak hodnota fenylalanínu dosiahne 150 ųmol/l treba vyšetrenie zopakovať a následne sa realizuje genetické vyšetrenie na určenie mutácie génu.
Klinické príznaky
Pre pacientov s touto metabolickou poruchou je charakteristický myšací zápach potu a moču. A to v dôsledku neodbúraného fenylalanínu, ktorý sa premieňa na kyselinu
fenylpyrohroznovú, ktorá sa vylučuje najmä močom. Od
tretieho týždňa života sa môžu vyskytnúť kŕče a opakované
vracanie. Postihnuté deti sú svetlovlasé, majú citlivú svetlú pokožku a modré oči. Nedostatok pigmentu spôsobuje
chýbajúci tyrozín, ktorý je základom pre vznik melanínu.
Pacienti, ktorí nedodržiavajú prísnu nízkobielkovinovú diétu, sú postihnutí závažnými neurologickými poškodeniami a majú rôzne kognitívne a psychiatrické poruchy. Deficit
tyrozínu má za následok nedostatočnú stimuláciu nervového systému, ukladanie metabolitov fenylalanínu zapríčiní
mentálnu a motorickú retardáciu, poruchy správania a koncentrácie, zvýšenú dráždivosť až agresivitu, nočné mory,
strach, úzkosť a depresiu. Takéto deti zaostávajú aj rastom,
vyznačujú sa príznakmi ako mikrocefália (malá hlava),
vystupujúca horná čeľusť, široké hryzáky, medzery medzi
zubami a hypoplázia skloviny. Častým dôsledkom je suchá,
drsná, ekzematózna koža, zvýšený tonus svalstva, ploché
nohy, bezúčelové pohyby a šľachová hyperreflexia. Pri maternálnej fenylketonúrii (počas gravidity) v dôsledku nedô18 bedeker zdrav ia | 1/2014
sledného dodržiavania liečby a diéty, spôsobí vysoká hladina fenylalanínu vznik spontánnych potratov a embryopatií.
Terapia
Fenylketonúria je nevyliečiteľné ochorenie, ale dôsledným
dodržiavaním zásad liečby sa dá zabrániť vzniku trvalých
následkov a postihnutý dokáže viesť kvalitný život. Liečba
je založená na trvalej individuálnej diéte s nízkym obsahom
fenylalanínu, prípadne jeho úplným vylúčením. Potraviny,
ktoré sú bohaté na fenylalanín, a preto sú vylúčené z jedálnička, nahrádzame potravinami s nižším obsahom bielkovín alebo špeciálne upravenými preparátmi ako nízkobielkovinová múka, cestoviny, ryža. Pri prísnej diéte sa má
výrazne obmedziť alebo vynechať najmä mäso, ryby, vajcia,
mliečne výrobky, orechy a aj niektorá zelenina či ovocie.
Individuálne v stanovených množstvách – podľa vyšetrených hladín fenylalanínu, sú povolené potraviny s nižším
obsahom bielkovín ako cereálie alebo zemiaky. Bez výrazného obmedzenia je možné v strave ponechať tuky (maslo,
olej, masť), cukry, sirupy, niektoré druhy ovocia a džemy,
ako aj zeleninu. Spôsob prípravy stravy nie je obmedzený.
Sapropterín dihydrochlorid
Sapropterín dihydrochlorid (syntetická kópia tetrahydrobiopterínu - BH4) je účinným liekom pri hyperfenylalaninémii (vysoké hodnoty fenylalanínu v krvi), klasickej fenylketonúrii a nedostatku tetrahydrobiopterínu (BH4). Je prvou
liečebnou alternatívou pre pacientov s neuspokojivými
diétnymi výsledkami. Znižuje až normalizuje koncentráciu fenylalanínu a zvyšuje jeho toleranciu, čo zabezpečí pacientovi postupné a častejšie zaradenie prirodzenej stravy
aj s vyšším obsahom bielkovín.
Pravidelná kontrola
Aj popri správne nastavenej diéte a dlhodobému udržaniu
cieľových hodnôt fenylalanínu v krvi sú potrebné pravidelné kontroly u špecialistov. Prvým kontaktom pre detského
pacienta je pediater, pre dospelého všeobecný lekár, ktorí
úzko spolupracujú so špecialistom z centra pre liečbu fenylketonúrie – v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Košiciach.
rubrik a
KUV-MK-05-FEB/2014
Pomáhame pacientom
ochutnať viac zo života
MERCK spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava 16.
Merck - člen Platformy Orphan
www.liekysiroty.sk
1/2014 | bedeker
zdrav ia 19
Tému prináša
Spevom
k radosti a pohode
aj v Centre pomoci Ligy proti rakovine
„Každý, kto hovorí, je schopný aj spievať,“ s týmto mottom odštartoval v novom roku ďalší milý projekt v Centre pomoci Ligy proti rakovine – spevácky zbor. Návštevníčky centra – onkologické pacientky – pod vedením Moniky Sáričkovej absolvovali zatiaľ len prvé dve stretnutia, ale pohoda a radosť sprevádzajúce každé z nich naznačujú, že spev má
naozaj liečivé účinky...
Mnohí z nás sa spevu vyhýbajú v presvedčení, že nevedia
spievať, lebo sa tak niekto kedysi vyjadril, a tak nás táto
trauma sprevádza a bráni „otvoriť ústa“. Návštevníčkam
Centra pomoci stačili dve stretnutia na to, aby sa od tvrdenia, že nevedia spievať, prepracovali až k trojhlasnému
kánonu. Pretože každý má hlas, len ho potrebuje oslobodiť
– odhaliť. „Aj keď sa dnes spev vníma predovšetkým v umeleckom a výchovnom aspekte, komplexnejší obraz získame reflektovaním jeho terapeutického využitia. Takýto spev sa považuje za
niečo, čo vychádza z celej ľudskej bytosti, preto tento druh spevu
nemá len umelecký, ale aj liečivý účinok,“ vysvetľuje Monika
Sáričková.
Hlas môžu brzdiť rôzne fyziologické a iné zábrany. Ak ho
chceme mať krásny, je potrebné vylúčiť prekážky tak, aby
hlas prítomný v každej ľudskej bytosti mohol byť odhalený.
Pretože oslobodenie hlasu je len iným pomenovaním pre
odhalenie samého seba a často to prekoná aj tie najväčšie
očakávania. „Mala som predstavu, že to bude klasický spevokol
a aj obavy, že ma nezoberú, pretože nie som najlepšia speváčka.
No príjemne ma to prekvapilo. Nie je to len spevokol, ale aj muzikoterapia. Všetci sme boli z toho unesení a odchádzali s úžasnou
náladou, ktorá nám vydržala aj niekoľko dní,“ hovorí členka
zboru Jana Pokorná.
Aj keď novovzniknutý spevácky zbor Centra pomoci
Ligy proti rakovine v Bratislave absolvoval ešte len prvé
stretnutia, jeho členky sú už teraz z tejto aktivity nadšené
a plánujú prizvať aj svojich kamarátov a známych.
Nezáleží na veku, pohlaví či speváckom talente, všetci sú
vítaní. Veď nie je nič lepšie, ako sa vyspievať zo svojich
problémov, bolestí a odchádzať s úsmevom a dobrou ná20 bedeker zdrav ia | 1/2014
­­­—
Novovzniknutý spevácky zbor Centra pomoci Ligy proti rakovine
v Bratislave.
ladou. Pripojiť sa môžu nielen onkologickí pacienti, ale
aj sympatizanti Ligy proti rakovine. Ak by ste radi „podporili“ Spevácky zbor Centra pomoci Ligy proti rakovine
v Bratislave svojím hlasom, tešíme sa na vás každú stredu o 18. hodine popoludní. Ale ak preferujete inú formu
podpory a radi by ste prispeli na realizáciu našich aktivít
v Centrách pomoci, s úprimnou vďakou prijmeme vaše príspevky na čísle účtu: 104 832 012/0200. Všetky budú použité výlučne na prípravu a realizáciu existujúcich či nových
projektov pre onkologických pacientov a ich rodiny.
Tešíme sa na vás a za akúkoľvek podporu vám ĎAKUJEME.
www.lpr.sk www.facebook.com/ligaprotirakovine
www.lpr.sk
Tému prináša
Spýtali sme sa za vás:
Hemofília A
— geneticky podmienená
krvácavá choroba
­­­—
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
Centrum hemostázy a trombózy, HemoMedika s. r. o., Košice
Hemofília je vzácna dedičná porucha zrážania krvi s obmedzenou schopnosťou organizmu zastaviť krvácanie.
Pri hemofílii je porušená tvorba krvnej zrazeniny, čo sa prejaví zvýšeným krvácaním. Ide o genetické ochorenie.
Na otázky Bedekra zdravia odpovedá doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., z Centra hemostázy a trombózy,
HemoMedika s. r. o., Košice
— O hemofílii sa hovorí ako o krvácavej, dedičnej
chorobe...
Je to tak, hemofília je spôsobená kvantitatívnym alebo
kvalitatívnym nedostatkom koagulačného faktora VIII
(hemofília A) alebo faktora IX (hemofília B), ktoré sú
nevyhnutné v procese zrážania krvi a pri zastavení krvácania. Ide o dedičné ochorenie, v rodine sa odovzdáva z jednej generácie na druhú. Dedičnú predlohu pre
vznik znaku (vlohy), alebo pokyn pre tvorbu proteínov
napríklad faktorov VIII/IX predstavujú gény. Súbor všetkých génov v organizme tvorí génom. Polovica génomu
dieťaťa pochádza od otca a polovica od matky. V chromozóme (veľmi dlhá dvojreťazová molekula DNA) sa nachádza rôzne množstvo rôznych druhov génov. Systém
uloženia jednotlivých génov je v molekulách DNA pevne
daný, takže jeho zmena môže mať vážne dôsledky. Ľudia
majú 46 chromozómov. Dva z nich určujú pohlavie jedinca. Nazývajú sa pohlavné chromozómy X a Y. Ak jedinec
zdedí dva chromozómy X (XX), bude ženského pohlavia.
Ak zdedí jeden chromozóm X a jeden Y, bude mužského
pohlavia. Gény pre hemofíliu A a B sú na chromozóme X.
Hovoríme teda, že sú viazané na pohlavie. Z toho vyplýva, že osoby ženského pohlavia majú dva chromozómy
X a teda dve sady pokynov pre tvorbu faktorov VIII a IX.
Ak je jeden chromozóm chybný, poškodený a druhý chromozóm nepoškodený, funkčný ho môže nahradiť. Preto
ženy zvyčajne hemofíliu nemajú. Porucha je skrytá, žena
s poškodeným chromozómom túto chorobu iba prenáša.
Nazýva sa prenášačka a poškodený gén môže odovzdať
svojim deťom. Ak sa žene, ktorá je nositeľom defektného
génu narodí syn, ten môže chorobou trpieť, kým dcéra sa
väčšinou stane ďalšou prenášačkou choroby. Žena môže
mať hemofíliu v prípade, že zdedí dva poškodené gény
s faktorom VIII alebo IX, teda, ak jej otec je hemofilik
a matka prenášačka (čo je veľmi zriedkavé). Najznámejšou prenášačkou hemofílie v histórii bola britská kráľovná Viktória. Poškodený gén preniesla na svojho ôsmeho
potomka, syna Leopolda, ktorý trpel častým krvácaním
a ako tridsaťjedenročný zomrel na krvácanie do mozgu.
Jej dve dcéry Alice a Beatrice boli prenášačky a sobášmi
s členmi ďalších európskych kráľovských rodín rozšírili
hemofíliu do kráľovských a šľachtických rodín Nemecka,
Španielska a Ruska. Svetoznámym sa stal prí beh ruskej
cárskej rodiny, kde poškodený gén preniesla nemecká
princezná a vnučka kráľovnej Viktórie, Alexandra Fjodorovna. S cárom Mikulášom II. mali syna Alexeja, veľmi
ťažkého hemofilika.
—Ako často sa ochorenie vyskytuje v populácii?
Hemofília je najčastejšou vrodenou koagulopatiou.
Hemofília A predstavuje 85 a hemofília B asi 10 – 12 %
všetkých krvácavých chorôb, spôsobených vrodeným
defektom koagulačného faktora. Výskyt hemofílie A je
približne jeden prípad na 5 000 – 10 000 narodených
chlapcov a jeden prípad na 30 000 – 50 000 narodených chlapcov pre hemofíliu B. Na Slovensku je asi 550
1/2014 | bedeker zdrav ia 21
pacientov s hemofíliou. V Českej republike je registrovaných 980 hemofilikov. Incidencia je rovnaká na celom
svete a nebola zistená rasová závislosť. —Aké sú klinické prejavy ochorenia?
Hlavným klinickým prejavom je krvácanie. Rozsah a intenzita krvácania závisia od koagulačnej aktivity deficitného faktora. Ľudia s ľahkým (FVIII /IX > 5 % - < 15 %)
a stredne ťažkým (FVIII /IX >1 % - < 5%) stupňom hemofílie
nemajú veľa problémov. Nemajú spontánne krvácania.
V podstate si neuvedomujú, že sú chorí. Zvýšené riziko
krvácania majú pri poraneniach, úrazoch, extrakciách
zubov alebo operáciách. Typické spontánne krvácanie
bez zjavnej vyvolávajúcej príčiny majú pacienti s hemofíliou ťažkého stupňa (FVIII /IX < 1 %). Trpia častým, opakovaným krvácaním do kĺbov, svalov, kože, slizníc a môžu
mať aj hematúriu. Veľmi obávané sú v ich prípade závažné, život ohrozujúce krvácania do vnútorných orgánov
(mozog, tráviaci trakt). 90 % krvácavých epizód predstavuje krvácanie do kĺbov a svalov. Najčastejšie sú postihnuté kolenné a lakťové kĺby vzhľadom k svojej relatívnej
nestabilite a kombinovanej rotačno-uhlovej záťaži. Krvácanie do kĺbu sa prejaví bolesťou, opuchom, obmedzenou
pohyblivosťou. V dôsledku opakovaných krvácaní do kĺbov dochádza k poškodeniu kĺbového aparátu, deštrukcii chrupaviek a kosti s nezvratným funkčným poškodením, k nehybnosti a invalidizácii.
—Ako sa hemofília diagnostikuje?
Diagnostika sa robí vyšetrením krvi. Pre stanovenie
diagnózy a určenie stupňa závažnosti choroby je nevyhnutné vyšetrenie hladiny koagulačných faktorov VIII/
IX. Súčasťou diagnostiky je aj DNA analýza génov pre
FVIII/IX. Dnes DNA diagnostika umožní objasniť rozsah
a lokalizáciu genetickej poruchy, ale aj spoľahlivo zistiť
prenášačstvo. Je nevyhnutná pre prenatálnu diagnostiku plodu rizikových matiek. Z diferenciálno-diagnostického hľadiska je nutné vylúčiť iné vrodené defekty
koagulačných faktorov, napríklad von Willebrandovu
chorobu.
—Na rozdiel od minulosti majú pacienti s hemofíliou
k dispozícii modernú liečbu....
Hemofília je v súčasnosti aj naďalej nevyliečiteľnou
chorobou, ale už niekoľko desiatok rokov vďaka koncentrátom koagulačných faktorov úspešne liečiteľnou
chorobou. Chlapci narodení v 21. storočí môžu očakávať
normálnu dĺžku i lepšiu kvalitu života v podstate bez trvalých komplikácií zakrvácania. Hlavným cieľom liečby
sú prevencia a liečba krvácania, predchádzanie a liečba
komplikácií súvisiacich s hemofíliou (hemofilická artropatia, inhibítor FVIII/IX). Liečba spočíva v rýchlej a do22 bedeker zdrav ia | 1/2014
statočnej substitúcii chýbajúceho (defektného) faktora.
V súčasnosti sa používajú vysoko čisté a protivírusovo
ošetrené koncentráty faktorov krvného zrážania vyrobené z ľudskej plazmy, alebo rekombinantné faktory
pripravené metódami génového inžinierstva. Rekombinantné faktory sú vysoko efektívne, účinné a bezpečné.
Vylučujú riziko infekcie, ktoré ešte vždy, prinajmenšom
teoreticky (aj napriek všetkým moderným opatreniam
zamedzujúcim aktiváciu vírusov) hrozí v prípade použitia plazmy pochádzajúcej od darcu. Tretia generácia
rekombinantných preparátov FVIII neobsahuje žiadne
plazmatické proteíny a z mikrobiologického hľadiska sú
teda stopercentne bezpečné.
Štandardným postupom liečby hemofilikov je liečba „on
demand“, to znamená aplikácia koagulačného faktora pri
krvácaní. Pacientom s ťažkou a stredne ťažkou formou
hemofílie, hlavne deťom, s častým a spontánnym krvácaním, sa indikuje profylaktická liečba, ktorej cieľom
je zabrániť opakovanému krvácaniu a tým aj sekundárnemu poškodeniu kĺbov. Primárna profylaxia znamená
pravidelné podávanie koncentrátov so začiatkom pred
druhým rokom života ešte pred prvým krvácaním do kĺbov (alebo po prvom krvácaní). Dospelým sa koncentráty
podávajú profylakticky niekoľko týždňov až mesiacov po
operácii, pri rehabilitácii, rovnako ako aj pacientom s častým opakovaným krvácaním (sekundárna profylaxia).
Súčasťou liečby krvácania je aj podporná liečba, ktorá
zahŕňa lokálne fyzikálne chladenie – miesto krvácania,
krátkodobú imobilizáciu a pokoj na lôžku. Antifibrinolytiká je vhodné podávať pri krvácaní z ústnej dutiny alebo
z iných časti tráviaceho traktu a pri extrakciách zubov.
Nesmú sa podávať pri hematúrii. Kontraindikované je
podávanie liekov vnútrosvalovo a liekov s protidoštičkovým účinkom (kyselina acetylsalicylová, ibuprofen). Na
tlmenie bolesti sa môžu podávať analgetická s obsahom
paracetamolu.
Vzhľadom k závažným dôsledkom, ktoré táto choroba
prináša, je v prípade pacientov s hemofíliou nevyhnutná
komplexná starostlivosť v spolupráci s ostatnými odbormi medicíny. K tomu prispieva aj tzv. „domáca liečba“,
podávanie koncentrátov koagulačných faktorov samotným pacientom alebo jeho rodinnými príslušníkmi.
Cieľom je rýchle podanie v čase minimálneho krvácania. Mnohé športy sú pre ťažkých hemofilikov nevhodné
(kontaktné, kolektívne športy, futbal, hokej, basketbal,
box, zjazdové lyžovanie), ale odporúča sa telesná aktivita, plávanie, turistika, mierne posilňovanie pohybového
aparátu a podobne.
Rekombinantný faktor VIIa
Podporuje prirodzenú koagulacnú cestu
BIO/2014/FEB/01
Skrátená informácia o lieku:
Názov lieku: NovoSeven® 1 mg (50 KIU) prášok a rozpúšĹadlo na injekÜný roztok
NovoSeven® 2 mg (100 KIU) prášok a rozpúšĹadlo na injekÜný roztok
LieÜivo: eptakog alfa (aktivovaný)
Terapeutické indikácie: NovoSeven® je indikovaný na lieÜbu krvácania a na prevenciu krvácania pred podstúpením chirurgického zákroku alebo invazívnych procedúr u nasledujúcich skupín pacientov:
• u pacientov s vrodenou hemofíliou s inhibítormi koagulaÜných faktorov VIII alebo IX > 5 Bethesda jednotiek (BU),
• u pacientov s vrodenou hemofíliou, u ktorých sa oÜakáva vysoká anamnestická odpoveĵ na podanie faktoru VIII alebo faktoru IX,
• u pacientov so získanou hemofíliou,
• u pacientov s vrodeným nedostatkom FVII,
• u pacientov s Glanzmannovou trombasténiou s protilátkami na GP IIb-IIIa a/alebo HLA a s minulou alebo súÜasnou odolnosĹou na trombocytové transfúzie.
Dávkovania a spôsob podávania:
Hemofília A alebo B s inhibítormi alebo získaná hemofília
Dávka: odporúÜaná poÜiatoÜná dávka, ktorá sa podáva ako intravenózna bolusová injekcia, je 90 įg na kg telesnej hmotnosti. Intervaly dávok: spoÜiatku 2 - 3 hodiny do zastavenia krvácania.
Mierne až stredné krvácania (vrátane ambulantnej lieÜby): je úÜinné vÜasné podanie 90 įg na kg telesnej hmotnosti v jednej až troch dávkach, alebo jedno injekÜné podanie 270 įg na kg telesnej hmotnosti. Trvanie ambulantnej lieÜby nemá
presiahnuĹ 24 hodín. Trvanie domácej lieÜby nesmie presiahnuĹ 24 hodín. Silné krvácania: odporúÜaná poÜiatoÜná dávka je 90 įg na kg telesnej hmotnosti. Frekvencia podávania po poÜiatoÜnom podaní je každé dve hodiny, až do doby klinického
zlepšenia. Potom sa môže interval zvyšovaĹ na každých 4, 6, 8 a 12 hodín. Invazívny postup/chirurgický zákrok: poÜiatoÜná dávka 90 įg na kg telesnej hmotnosti sa má podaĹ bezprostredne pred výkonom. Dávka sa má opakovaĹ po 2 hodinách
a potom v intervale 2 - 3 hodín poÜas 24 - 48 hodín v závislosti na rozsahu chirurgického výkonu. Pri závažnejších chirurgických výkonoch sa má dávka podávaĹ v intervale 2 - 4 hodín poÜas 6 - 7 dní. Pacienti, ktorí podstúpili závažnejší chirurgický
výkon, môžu byĹ lieÜení až 2 - 3 týždne po zhojení operaÜnej rany. Nedostatok faktoru VII.
Dávka, rozsah dávky a intervaly dávok: odporuÜený rozsah dávky na lieÜbu krvácania a na prevenciu krvácania u pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok alebo invazívne postupy je 15 - 30 įg na kg telesnej hmotnosti každých 4 - 6 hodín
až do dosiahnutia hemostázy.
Glanzmannova trombasténia
Dávka, rozsah dávky a intervaly dávok: odporuÜený rozsah dávok na lieÜbu krvácania a na prevenciu krvácania u pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok alebo invazívne postupy je 90 įg (rozsah 80 - 120 įg) na kg telesnej hmotnosti v intervale 2 hodín
(1,5 – 2,5 hodiny).
Kontraindikácie: známa precitlivenosĹ na lieÜivo alebo na niektorú z pomocných látok alebo na myšaciu, škreÜiu alebo hovädziu bielkovinu. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: pri patologických stavoch, pri ktorých sa tkanivový
faktor uvoĸní vo väÜšej miere ako sa považuje za normálne, môže byĹ lieÜba s liekom NovoSeven® spojená s rizikom vzniku trombotických príhod alebo navodenia diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIC).
Liekové a iné interakcie: riziko možnej interakcie medzi liekom NovoSeven® a koncentrátmi koagulaÜného faktora nie je známe. SúÜasnému podávaniu aktivovaných alebo neaktivovaných koncentrátov protrombínového komplexu sa má vyhnúĹ.
Nežiaduce úÜinky: závažné nežiaduce úÜinky zahrúajú: tepnové tromboembolické stavy. Vo všetkých prípadoch mali sklon k trombotickým príhodám v závislosti od veku, predchádzajúcej anemnézy ateroskloretického. Žilové tromboembolické
stavy, ako sú tromboŃebitída, hlboká žilová trombóza a s tým súvisiaca pĸúcna embólia. Vo všetkých prípadoch mali pacienti sklon k žilovým trombotickým príhodám, ktoré boli spôsobené sprievodnými rizikovými faktormi. Trombotické stavy
peÜene v prevažnej väÜšine prípadov mali pacienti predispozíciu spôsobenú ochorením peÜene alebo chirurgickým výkonom na peÜeni. Neboli popísané protilátky proti faktoru VII u pacientov s hemofíliou A alebo B. Boli popísané ojedinelé prípady
u pacientov s dełcitom faktoru VII, u ktorých sa vyvinuli protilátky proti faktoru VII po lieÜbe s NovoSeven®. Po lieÜbe s NovoSeven® bol zaznamenaný jeden spontánny prípad angioneurotického edému u pacienta s Glanzmannovou trombasténiou.
Gravidita a laktácia: reprodukÜné štúdie na zvieratách ukázali, že intravenózne podávanie NovoSeven® nemalo žiadne úÜinky na fetálny vývoj, plodnosĹ alebo reprodukÜnú schopnosĹ.
Predávkovanie: toxicita limitovaná dávkou lieku NovoSeven® nebola zisĹovaná pri klinických štúdiách. Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania u pacientov so získanou hemofíliou a Glanzmannovou trombasténiou.
Ûas použiteĸnosti: Üas použiteĸnosti neotvoreného balenia je 2 roky.
Špeciálne upozornenia na uchovávanie: uchovávanie NovoSeven® pri izbovej teplote do 25 €C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazniÜke, aby sa nepoškodila injekÜná liekovka s rozpúšĹadlom.
Spôsob výdaja: na lekársky predpis
Dátum revízie textu: 01/2012
Držiteĸ rozhodnutia o registrácii: Novo Nordisk A/S, Bagsværd, Dánsko
Úplne informácie nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku alebo na adrese: Novo Nordisk Slovakia s.r.o., Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava.
of talmológi a
Oči Slovákov
pomôžu sledovať aj špičkoví
vedci z celého sveta
Slovenská vedecká špička z oblasti výskumu a vývoja biomedicíny a genetiky spojí sily so zahraničnými vedeckými
kapacitami. Spájať ich bude práca na projekte v Centre výskumu závažných ochorení a ich komplikácií v Bratislave.
Centrum bude mapovať problematiku ochorenia diabetickej retinopatie pacientov s ochorením diabetes mellitus.
Diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktorého komplikácie významne skracujú očakávanú dĺžku života a znižujú kvalitu života pacientov, ale aj ich blízkych a rodinných
príslušníkov. Jednou z najzávažnejších komplikácií cukrovky sú poruchy zraku, diabetická retinopatia. Začína sa
prejavovať po piatich až 20 rokoch trvania ochorenia a je
najčastejšou príčinou praktickej slepoty ľudí v produktívnom veku. „Vznik a priebeh diabetickej retinopatie úzko
súvisia s pretrvávajúcou hyperglykémiou, pričom závažnosť komplikácií sa zvyšuje s trvaním diabetu a súbežným
výskytom iných ochorení, ako sú zvýšený krvný tlak a zvýšené množstvo lipidov (cholesterolu) v krvi,“ hovorí prof.
RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK,
ktorá je jedným z partnerov projektu Centra výskumu závažných ochorení a ich komplikácií.
Projekt Centra výskumu závažných ochorení a ich komplikácií je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Výskum a vývoj programového obdobia 2007 – 2013.
V rámci projektu dochádza k prepojeniu spolupráce medzi
súkromným sektorom a akademickou pôdou na domácej,
ako aj medzinárodnej úrovni. Úlohou centra je vytvoriť dlhodobé partnerstvo medzi účastníkmi projektu na základe
partnerskej zmluvy a prepojiť základný, ale aj aplikovaný
výskum a vývoj na vysokoškolské vzdelávanie. Študenti,
doktorandi a mladí vedeckí pracovníci sa takto budú môcť
priamo zapájať do výskumu a vývoja prostredníctvom interdisciplinárne zameraného výskumného centra.
Projekt má vo svoje prvej fáze, plánovanej do konca roka 2014,
vyselektovať a zozbierať dáta od 5 000 pacientov s diabetom
v diabetologických ambulanciách s následným vyšetrením
pacientov na špecializovaných oftalmologických pracoviskách. Prvé reálne výsledky by mali byť známe koncom septembra 2015. Ukážu, ako sú na tom Slováci s chorobnosťou
24 bedeker zdrav ia | 1/2014
a mali by nielen analyzovať, ale aj odhaliť možné dedičné
súvislosti tohto závažného ochorenia a nájsť riešenia, ako
eliminovať riziko trvalej slepoty spôsobenej cukrovkou.
Zámerom Centra je založiť a prevádzkovať DNA banku diabetickej retinopatie, ktorá by v budúcnosti mohla poskytnúť významnú východiskovú bázu pre zavedenie a testovanie postupov umožňujúcich aj kauzálnu liečbu, t. j.
odhalenie príčin ochorenia a podmienok, ktoré ju spôsobujú. „V populácii pacientov s diabetom možno pozorovať významné rozdiely vo výskyte aj v progresii diabetickej retinopatie,“ hovorí profesor Kadáši. „Hromadia sa dôkazy, že
v pozadí týchto rozdielov sú genetické faktory, respektíve
ich spoluúčasť na vývine a progresii diabetickej retinopatie
je nesporná. Cieľom projektu v iniciálnom štádiu riešenia
problematiky spoluúčasti genetických faktorov na diabetickej retinopatii je predovšetkým vytvoriť materiálne, ako
aj metodické predpoklady pre ďalšie projekty už väčšieho
rozsahu. Prvotným cieľom je založenie DNA banky klinicky presne charakterizovaných pacientov s cukrovkou,“ vysvetľuje profesor Kádaši.
Ďalšími cieľmi výskumu je vývoj metód a postupov na monitorovanie a hodnotenie zdravotného stavu diabetických
pacientov prostredníctvom telemedicínskych služieb, ako
aj vývoj analytických metód a systémov na podporu rozhodovania medicínskeho personálu na základe neštruktúrovaných a semištruktúrovaných dát.
Odbornými zahraničnými garantmi projektu sú významní odborníci z oblasti medicíny, biomedicíny a genetiky zo
Spojených štátov i Európy, medzi inými Keith J. Johnson
a Joseph Szustakowski, z Inštitútu pre biomedicínsky výskum v americkom Cambridgei či James E. Foley, medicínsky a výskumný expert na diabetes z East Hanoveru v USA.
Partneri projektu na Slovensku sú Medirex Group Acade-
of talmológi a
my, n. o., výskumná a vzdelávacia nezisková organizácia,
zameriavajúca sa najmä na oblasti biomedicíny, prioritne
na humanitné biomedicínske smery a tiež spomínaná Prírodovedecká fakulta UK. Jej pracoviská disponujú nielen
kvalifikovaným personálom, ale aj prístrojovým vybavením. V rámci viacerých projektov bolo vybudované moderné Centrum genomiky, ktoré poskytuje služby súvisiace
s analýzou genómu vrátane sekvenovania a fragmentovej
analýzy DNA, merania koncentrácie špecifických úsekov
DNA. Moderne vybavené je aj Centrum bioinformatiky
a Centrum proteomiky. Partnerom projektu je aj Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky.
Diabetes a postihnutie očí
Diabetická retinopatia je ochorenie sietnice oka, spôsobené cukrovkou. Svetová zdravotnícka organizácia
odhaduje, že v roku 2030 bude na celom svete viac ako
366 miliónov ľudí s diabetom. Riziko oslepnutia je
v prípade diabetikov približne desať až 20-krát vyššie
ako v prípade „nediabetikov“.
Komplikácie sa začnú prejavovať po piatich až 20
rokoch trvania ochorenia, čím zásadne obmedzia
pacienta práve v období, keď chce reálne pracovať,
zakladať si rodinu a plnohodnotne prežiť svoj život.
Včasný záchyt retinopatie a prevencia progresie do
terminálnych štádií závisia od pravidelných kontrol
očného pozadia, od dobrej spolupráce a informovanosti pacienta a od včasnej liečby s cieľom zachovať
na čo najdlhší čas použiteľné videnie. Svetová zdravotnícka organizácia celosvetovo odhaduje až 1,8 milióna ľudí, ktorí prichádzajú o zrak z dôvodu diabetickej retinopatie. Presná príčina ochorenia nie je stále
objasnená. Uvažuje sa o niekoľkých rizikových faktoroch ako dĺžka trvania cukrovky, fajčenie, konzumácia alkoholu, vysoký krvný tlak. Posledné výsledky
však poukázali aj na možné genetické faktory.
Reading centrum
Prednedávnom bola zriadená špecializovaná očná ambulancia v Národnom endokrinologickom a diabetologickom
ústave v Ľubochni. Zariadenie bolo zriadené na včasné odhalenie poruchy zraku diabetikov. Centrum robí systematický skríning a zber dát pacientov s cukrovkou v spolupráci s II. Očnou klinikou Fakultnej nemocnice s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Špecializovanou nemocnicou v odbore oftalmológia, OFTAL s. r. o, Zvolen.
Diabetická retinopatia
Postihnutie očných ciev súvisiace s diabetom patrí medzi
chronické komplikácie sprevádzajúce toto ochorenie. Hovorí
MUDr. Zuzana Némethyová,
hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva na diabetes
mellitus druhého typu:
„Ak sa diabetes správne nelieči, alebo je vlastne dlhodobo
nerozpoznaný, môže navodiť
chronické komplikácie. Asi
30 % diabetikov druhého typu môže mať niektorú z komplikácií, čo vypovedá o tom, že ochorenie trvá už niekoľko
rokov. Ide o postihnutie jednak malých, rovnako ako aj veľkých ciev. V prvom prípade hovoríme o mikroangiopatii,
v druhom a makroangiopatii. Do prvej skupiny postihnutí,
ktoré súvisia výlučne s diabetom, patrí postihnutie očných
ciev, ktoré laicky povedané, praskajú, a sietnica následne
zakrváca alebo ide o novotvorbu ciev na sietnici, takzvanú diabetickú retinopatiu. Aj preto je dôležité, aby každého diabetika odosielal jeho lekár raz za rok na vyšetrenie
očného pozadia. Ak sa diabetická retinopatia zachytí včas,
môže sa aj skôr liečiť. Dnes existujú postupy, ktoré sú síce
nákladné, ale vedia zabrzdiť progresiu. Nebezpečné je, že
pacient spočiatku nemáva ťažkosti, poruchy videnia pociťuje, až keď sa ochorenie rozvinie.“
Prečo by mali diabetici pravidelne navštevovať očného
lekára?
Odpovedá MUDr. Zuzana Jamrichová, Očná klinika SZU
a UN Bratislava:
„V prípade diabetikov prvého typu dochádza k poškodeniu
sietnice asi päť rokov od nástupu ochorenia. V prípade ešte
nerozpoznaného diabetu druhého typu sú však zmeny na
očnom pozadí prvým signálom ochorenia. Stačí, že diabetes bol neskôr diagnostikovaný, a k takýmto zmenám na
sietnici dôjde. Zmeny na očnom pozadí teda signalizujú
úroveň kompenzácie diabetu. Dobre kompenzované a liečené ochorenie sa prejaví aj na očnom pozadí. Pri diabete
ide väčšinou o zmeny na cievach sietnice, ich zakrvácanie
a opuch sietnice. Pri ťažkom poškodení môže dôjsť až k odlúpeniu sietnice a oslepnutiu. Keďže okrem retinopatie
sprevádza diabetes mellitus aj ďalšia z chronických komplikácií, a tou je neuropatia, čiže postihnutie nervov, zasiahnutý je aj zrakový nerv a jeho vyživovanie. Práve pre
tieto riziká by každý diabetik mal aspoň raz ročne navštíviť oftalmológa. Keď sa nájdu zmeny na sietnici, treba ju
ošetriť laserom a injekčne aplikovať antirastové faktory do
sklovca. Pomáha to redukovať nežiaduce chronické komplikácie cukrovky – vznik patologických ciev a opuch.“
1/2014 | bedeker zdrav ia 25
OFTALMOLÓGIA
Prvé Oftalmologické centrum
diagnostiky zraku diabetikov
v NEDÚ Ľubochňa
—
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Národný diabetologický a endokrinologický ústav Ľubochňa, n. o.
Diabetes mellitus je v súčasnej dobe najčastejšou príčinou
slepoty u ľudí v produktívnom veku v priemyselne vyspelých krajinách sveta. Hlavnou príčinou straty videnia v dôsledku diabetických komplikácií je diabetická retinopatia
a jej vystupňované formy ako proliferatívna diabetická retinopatia, diabetický edém makuly či krvácanie do sklovca. Zmeny na očnom pozadí sú často prítomné už v čase
diagnózy diabetu najmä pri diabete 2. typu, čo je spôsobené oneskorenou diagnózou diabetu. Oneskorené je však
často aj prvé oftalmologické vyšetrenie týchto pacientov.
Nie zriedkavé sú prípady prvého vyšetrenia po niekoľkých
rokoch od diagnózy ochorenia. Preto je často výskyt retinálnych komplikácií v úvodných štádiách diabetes mellitus „poddiagnostikovaný“ a mnoho pacientov nedostáva
optimálnu liečbu (k súčasným možnostiam), so všetkými
z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Príčiny takéhoto stavu
môžeme rozdeliť na faktory zo strany lekára, ako aj pacienta. Nie je zriedkavosťou stretnúť sa s nespoluprácou
pacienta a benevolentným postojom, nerealizovaním doporučených vyšetrení, nakoľko v úvodných štádiách ochorenie nemusí mať žiadne prejavy a aj závažná retinopatia
môže dlho prebiehať asymptomaticky. Často sú však problémom nedostatočné vedomosti o potrebe pravidelného
vyšetrenia a tiež relatívna nedostupnosť oftalmologického vyšetrenia. V prípade diabetológov ide zasa o nedostatočnú frekvenciu odosielania pacientov k oftalmológovi.
Rovnako, nie každý ambulantný oftalmológ je špecialista na zadný segment oka, nie každý má fundus kameru
s možnosťou archivácie výsledkov a nie každý má možnosť
aplikovať laserovú liečbu či najmodernejšiu vysokoefektívnu terapeutickú metódu, ako je napríklad aplikácia antiVEGF protilátok. Pomerne častá sa javí aj subjektívna chyba pri vyšetrení.
Jedným z cieľov programu Slovenskej diabetologickej
spoločnosti je zlepšiť výsledky starostlivosti o pacientov
s diabetom v zmysle redukcie výskytu a rýchlosti progresie komplikácií zabezpečením včasnej diagnostiky ochorenia, včasnej a štandardizovanej diagnostiky komplikácií,
interdisciplinárnej spolupráce na báze optimalizovaných
26 bedeker zdrav ia | 1/2014
štandardov a zabezpečenia reálnej dostupnosti moderných diagnostických a terapeutických prístupov. Dôležitá
je preto dobre organizovaná interdisciplinárna spolupráca
diabetológa s oftalmológom s dostupnou, včasnou, špecializovanou diagnostikou a adekvátna dostupnosť modernej
liečby. Jednou z možností ako zabezpečiť tieto požiadavky,
je vytváranie tzv. oftalmologických „reading“ centier (ORC).
Prvé centrum diagnostiky zraku diabetikov – Oftalmologické reading centrum, vzniklo v druhej polovici
roku 2012 a do prevádzky bolo uvedené 24. novembra. ORC
vzniklo ako spoločný projekt na podnet Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci so Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou v rámci pracovísk Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni (ako
špecializovaného diabetologického pracoviska na jednej
strane) a II. oftalmologickou klinikou Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a centrom Oftal vo Zvolene. Odbornými garantmi a zakladateľmi projektu sú doc. MUDr.
Emil Martinka, PhD., za odbor diabetológie a MUDr. Marta
Ondrejková, PhD., za odbor oftalmológie.
Cieľom centra je zabezpečiť interdisciplinárnu starostlivosť na vysokej úrovni, rovnako ako aj včasnú diagnostiku špecialistom a dostupnosť včasného a špecializovaného oftalmologického vyšetrenia, ďalej štandardnú
diagnostiku s minimalizáciou chyby jednotlivca, dostupnosť včasnej a adekvátnej starostlivosti a liečby. Potrebné
je tiež sledovať jej efekt, archivovať výsledky a vytvoriť databázu pre neskoršie hodnotenie dynamiky nálezov. Sme
presvedčení, že zakladanie oftalmologických „reading“
centier má niekoľko výhod. Pre pacienta znamená lepšiu
dostupnosť a pohodlie vyšetrenia, lepší a včasnejší záchyt
patológií, pacient sa rýchlejšie dostane do rúk špecialistu
a skôr sa dostane aj k adekvátnej modernej liečbe. Pre lekára znamená štandardizáciu hodnotenia, minimalizuje
sa subjektívna a interpersonálna chyba, dosahuje sa väčšia
výťažnosť vyšetrenia. Napokon, zvyšuje sa kvalita starostlivosti a šetria sa finančné prostriedky. Ďalšie oftalmologické „reading“ centrá chceme v blízkej budúcnosti uviesť
do prevádzky aj v Bratislave a Košiciach.
rubrik a
Hrozí mi osteoartróza?
Condrosulf® 400 mg, cps
60x400 mg chondroitín sulfátu
­­­—
Primárka MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec, www.rrc.sk
Na vzni­ku osteoartrózy sa spolupodieľajú rôzne rizikové fak­
tory ako obezita, dedičnosť, vek, úrazy, zápaly, preťažovanie
kĺbov či kontaktné športy (hokej, futbal).
—Ako spoznáte, že trpíte osteoartrózou?
Príznaky nemusia byť v počiatočnej fáze výrazné. Ochorenie
sprevádza len mierna slabosť a stuhnutosť v postihnutom kĺbe,
„kým sa človek rozchodí“. Neskôr sa bolesť kĺbu prejaví po každom zaťažení (únavová) a v pokoji ustúpi. Nakoniec pretrváva aj
v pokoji, spája sa s opuchom, obmedzením pohybu a zmenami
tvaru kĺbu. Postihnuté kĺby sú veľmi citlivé na chlad a zmeny
počasia – chorý sa stáva „spoľahlivým barometrom“.
—Počiatočné príznaky
Zdravá chrupka, ktorá pokrýva kosť, tlmí všetky nárazy vznikajúce pri pohybe kĺbu. Osteoartróza sa začína poškodením
chrupky a neskôr všetkých tkanív kĺbu (tvorba výrastkov,
zhrubnutie kĺbu). Keďže v kĺbovej chrupke sa nenachádzajú
nervy, príznaky ochorenia môžu byť nenápadné, v úvode bez
výraznejšej bolesti. Poškodením sa však stupňujú a pacienta
obmedzujú v pohybe. Najčastejšie sú postihnuté váhonosné
kĺby – kolenné (gonartróza) a bedrové (koxartróza), ale i drobné kĺby rúk a chrbtice.
MENEJ BOLESTÍ KĹBOV, VIAC POHYBU
PRVÝ
VOĽNOPREDAJNÝ
LIEK NA LIEČBU
ARTRÓZY
NA SLOVENSKU
Diagnostika a liečba osteoartrózy
SPOMAĽUJE PRIEBEH
OCHORENIA A TLMÍ BOLESŤ
Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a prečítajte
si pribalenú písomnú informáciu pre používateľa lieku.
Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: [email protected]
www.ibsa.sk
1/2014 | bedeker zdrav ia 27
CSF_inz_12/2013
Pri potvrdení osteoartrózy sa začína liečba, s cieľom zníženia bolestí, zlepšenia funkcie a ochrany chrupky pred odbúravaním. Komplexná liečba sa snaží ochorenie spomaliť alebo zastaviť. Pozostáva z kombinácie nechemických postupov,
chemickej liečby a v prípade nutnosti operačného zákroku (až
po totálnu náhradu kĺbu). Súčasťou nechemickej liečby je poučenie pacienta o základných princípoch ochrany kĺbov, ďalej fyzikálna liečba, ortézoterapia (používanie barly, správnej
obuvi) a hlavne z pohybová liečba. V pokročilejšom štádiu sa
pacient bez liekov nezaobíde a je nutné ich pravidelné užívanie.
Pre zvládnutie akútnych príznakov sa podávajú lieky proti
bolesti a zápalu vo forme tabletiek, injekcií (do svalu alebo
priamo do kĺbu) i miestne ako masti či gély a spreje. Ďalšou
skupinou sú látky, ktoré ovplyvňujú štruktúru chrupky, kde
spomaľujú degeneratívne procesy (napr. chondroitín sulfát
v prípravku Condrosulf 400, glukosamín sulfát, diacereín, kyselina hyalurónová). Je výhodná aj ich vzájomná kombinácia.
Pri liečbe je dôležité užívanie liekov s dodržaním odporučených dávok, aby sa choroba ďalej nerozvíjala a aby mal pacient možnosť žiť kvalitne a bez obmedzenia.
Zápach z úst
— spoločenská nepríjemnosť
i možný prejav celého radu ochorení
Nepríjemný zápach z úst alebo zlý dych – v odbornej literatúre označovaný pojmom halitóza – je jedným z jednoznačne negatívnych signálov, ktoré ľudský organizmus dokáže okolo seba šíriť. Pre vznik a šírenie halitózy sú potrebné
dva základné predpoklady: (i) prítomnosť prchavých látok, ktoré ľudský čuch vníma ako nepríjemný zápach a (ii)
dych samotný. Pred vydýchnutím z pľúcnych mechúrikov prechádza vzduch mnohými štruktúrami, ktoré môžu byť
zdrojom nepríjemných prchavých látok, a tým i halitózy. Zlý dych môže preto byť prejavom ochorení spojených s vylučovaním spomenutých látok do vydychovaného vzduchu – príkladom môže byť cukrovka, kedy dych cítiť po acetóne,
alebo zlyhávanie pečene či obličiek.
Halitóza je však v prípade väčšiny ľudí prejavom viacerých
ochorení postihujúcich samotnú ústnu dutinu. Okrem
ústnych prejavov niektorých systémových ochorení alebo
porúch vylučovania slín, najčastejšou príčinou zlého dychu bývajú zubný kaz, zápalové ochorenia (parodontóza,
povrchové i hlboké zápaly ďasien, vriedky, abscesy), zlá
hygiena ústnej dutiny a nevhodná starostlivosť o ortodontické pomôcky či protézy.1 Ústna dutina je vysoko infekčné
prostredie: za normálnych okolností jeden mililiter slín
obsahuje 10 až 100 miliónov baktérií.2 Prchavé látky dodávajúce dychu nepríjemný zápach vznikajú v ústnej dutine
práve pôsobením bakteriálnych enzýmov, ktoré rozkladajú bunky olupujúce sa zo slizničných povrchov, zvyšky
jedla, ale i bielkoviny prítomné v slinách alebo prítomné
zložky krvi.3
Zásadným a úplne nevyhnutným predpokladom na to, aby
sme sa zbavili halitózy, je dodržiavanie troch základných
krokov pravidelnej kompletnej ústnej hygieny:
❶ správne používanie zubnej kef ky a zubnej pasty,
❷ používanie medzizubných čistiacich prostriedkov (kefky, nite)
❸ zakončenie hygieny vypláchnutím ústnej dutiny účinnou antiseptickou ústnou vodou.4
1
2
3
Povrch zubov, ktoré sú pre mnohých z nás jediným cieľom
hygieny v oblasti ústnej dutiny, predstavuje iba zhruba
20 % plochy celej ústnej dutiny. Zvyšných 80 % jej plochy
tvoria slizničné povrchy, pre ktoré nie je vhodné mechanické čistenie.5 Ústna voda svojím antimikrobiálnym
účinkom „predĺženej zubnej kef ky“ zavŕši ústnu hygienu
v oblasti povrchu slizníc, ktoré sú pre mechanické prostriedky určené na čistenie nedostupné alebo nevhodné
a ktoré sú mohutným rezervoárom baktérií. Nie všetky
antibakteriálne ústne vody sú však vhodné na dlhodobé
používanie.
Ústna voda LISTERINE® obsahujúca 130 rokmi praxe overenú kombináciu zložiek prírodných silíc (thymol, eukalyptol, methyl-salicylát a levomentol) vyhovuje najprísnejším nárokom modernej vedy – jej antibakteriálna účinnosť
a klinická bezpečnosť pri dlhodobom používaní z nej činia
prostriedok prvej voľby v boji s halitózou. Pravidelné používanie mechanických prostriedkov ústnej hygieny (zubná
kefka, interdentálne nite, medzizubné kefky) v kombinácii so zubnou pastou s obsahom fluoridov a s antimikrobiálnou ústnou vodou LISTERINE® sú základom nielen pre
udržanie zdravia ústnej dutiny, ale i pre prevenciu a účinné riešenie nepríjemného zápachu z úst – halitózy.
Scully, C., Greenman, J.: Halitology (breath odour: aetiopathogenesis and management). Oral Dis. 2012 May;18(4):333-45.
Liljemark, W. F., Bloomquist, C. G., Reilly, B. E. et al.: Growth dynamics in a natural biofilm and its impact on oral disease management. Adv Dent Res
1997;11(1):14-23.
Hughes, F. J., McNab, R.: Oral malodour – a review. Arch Oral Biol. 2008 Apr;53 Suppl 1:S1-7.
4
Tolentino, E. de S., Chinellato, L. E., Tarzia, O.: Saliva and tongue coating pH before and after use of mouthwashes and relationship with parameters
5
Barnett, M. L.: The rationale for the daily use of an antimicrobial mouthrinse. J Am Dent Assoc. 2006 Nov;137 Suppl:16S-21S.
of halitosis. J Appl Oral Sci. 2011 Apr;19(2):90-4.
(MAT/356/02/2014)
28 bedeker zdrav ia | 1/2014
Spoločným základom ústnych vôd LISTERINE® je od roku 1879 zmes štyroch
základných extraktov prírodných silíc (v anglosaskej literatúre označovaných ako
essential oils) – tymol, eukalyptol, metylsalicylát a levomentol.1 Všetky tieto zložky boli
extrahované z rastlín a v živej prírode sa bežne vyskytujú. Tieto extrakty prírodných
silíc spolu vytvorili a v jedinečnej kombinácii v ústnej vode LISTERINE® dodnes
tvoria základ ústnej vody pre pravidelné a dlhodobé používanie s neprekonateľným
účinkom z hľadiska redukcie zubného povlaku. Ide pritom o zložky známe z bežného
každodenného života:
Rasca koptská
(Trachyspermum ammi)
Pamajorán obyčajný – známy ako oregáno
(Origanum vulgare)
MENTOL
Koncentrácia v ústnych
vodách LISTERINE®
Tymol
0,064 %
Eukalyptol
0,092 %
Metylsalicylát
0,060 %
Levomentol
0,042 %
VLASTNOSTI
Širokospektrálny antimikrobiálny účinok vo veľkom rozsahu pH:
narúša prirodzenú polaritu cytoplazmatickej membrány baktérie,
ktorá tak stráca schopnosť udržať homeostázu a umiera.2,3
Tlmí produkciu zápalových mediátorov leukotriénu B4 (LTB4),
prostaglandínu E2 (PGE2), tumor necrosis faktorov alfa (TNF-alfa),
interleukínu 1 beta (IL-1beta) a thromboxanu B2 (TXB2) – tým
facilituje hojenie defektov.4
Typicky v eukalypte
(Eucalyptus globus)
METYLSALICYLÁT
EUKALYPTOL
TYMOL
PRÍKLADY VÝSKYTU
Aktívne zložky
Prítomnosť voľných radikálov a reaktívnych foriem kyslíka
(reactive oxygen species) v oblasti ústnej sliznice je prejavom
prirodzenej aktivity fagocytujúcich leukocytov. Metylsalicylát
napomáha hojeniu tým, že svojim antioxidačným účinkom
znižuje riziko fragmentácie DNA fibroblastov uvedenými
reaktívnymi formami.5
Gaultéria ležatá
(Gaultheria procumbens)
Napomáha hojeniu a utlmuje miernu stimuláciu opioidných
kapa-receptorov, chladivý účinok vyvoláva stimuláciou
chladových TRPM8 receptorov.6,7
Mäta pieporná
(Mentha piperita)
ANTIBAKTERIÁLNY ÚČINOK
• Preniká do hĺbky orálneho biofilmu8
• Má širokospektrálny antibakteriálny účinok9
• Redukcia obsahu zubného povlaku o ďalších 51,9 % nad rámec možností mechanických prostriedkov ústnej hygieny10
Partner
PRAVIDELNÉ DLHODOBÉ POUŽÍVANIE
• Zachováva stabilné zloženie vlastného orálneho mikrobiofilmu9
• Vedie k neselektívnej proporcionálnej redukcii mikrobiálnych druhov9
• Nevedie k pomnoženiu oportúnnych ani patogénnych mikroorganizmov11
ÚČINNOSŤ A BEZPEČNOSŤ
• Viac ako 130 rokov bezpečného používania a viac ako 50 rokov vedeckého výskumu1,12,13
• Najviac používaná a najrozsiahlejšie študovaná značka medzi ústnymi vodami1,12,13
• Slovenskými stomatológmi najčastejšie odporúčaná, ale aj nimi samotnými najčastejšie používaná ústna voda14
• Partner Asociácie dentálnych hygieničiek v SR, partner Európskej parodontologickej federácie a držiteľ Pečate Americkej dentálnej asociácie15,16
1 Fine DH: Listerine: past, present and future – a test of thyme. J Dent. 2010 Jun; 38
Suppl 1:S2-5.
2 Santiesteban-López A, Palou E, López-Malo A: Susceptibility of food-borne bacteria to
binary combinations of antimicrobials at selected a(w) and pH. J Appl Microbiol. 2007
Feb; 102(2):486-97.
3 Xu J, Zhou F, Ji BP, et al.: The antibacterial mechanism of carvacrol and thymol
against Escherichia coli. Lett Appl Microbiol. 2008 Sep; 47(3):174-9.
4 Yuan G, Wahlqvist ML, He G, et al.: Natural products and anti-infl ammatory activity.
Asia Pac J Clin Nutr. 2006; 15(2):143-52.
5 Battino M, Ferreiro MS, Fattorini D, et al.: In vitro antioxidant activities of mouthrinses
and their components. J Clin Periodontol. 2002 May; 29(5):462-7.
6 Rasakham K, Liu-Chen LY: Sex differences in kappa opioid pharmacology. Life Sci.
2011 Jan 3; 88(1-2):2-16.
7 Farco JA, Grundmann O: Menthol – pharmacology of an important naturally medicinal
„cool“. Mini Rev Med Chem. 2013 Jan 1; 13(1):124-31.
8 Pan P, Barnett ML, Coelho J, et al.: Determination of the in situ bactericidal activity of
an essential oil mouthrinse using a vital stain method. J Clin Periodontol. 2000
Apr; 27(4):256-61.
9 Albert-Kiszely A, Pjetursson BE, Salvi GE, et al.: Comparison of the effects of
cetylpyridinium chloride with an essential oil mouth rinse on dental plaque and
gingivitis - a sixmonth randomized controlled clinical trial. J Clin Periodontol. 2007
Aug; 34(8):658-67.
10 Sharma N, Charles CH, Lynch MC, et al.: Adjunctive benefit of an essential oilcontaining mouthrinse in reducing plaque and gingivitis in patients who brush and
floss regularly: a six-month study. J Am Dent Assoc. 2004 Apr; 135(4):496-504.
11 Sreenivasan P, Gaffar A: Antiplaque biocides and bacterial resistance: a review.
J Clin Periodontol. 2002 Nov; 29(11):965-74.
12 http://www.listerine.com/products/cool-mint-antiseptic-mouthwash
13 http://dentistrytoday.com/articles-hygiene/7104-its-80-20-with-biofilm
-update-on-oral-rinses
14 © TNS AISA s.r.o.: Behavior & Attitudes of the Professionals in the Oral Care
Category. Slovakia, Feb 2010.
15 http://www.ada.org/sealprogramproducts.aspx
16 http://www.efp.org/
CU_201310034
G Y NEKOLÓGIA
Urologické
a vaginálne infekcie
—
MUDr. Peter Brenišin
Gynekologická ambulancia a ambulancia gynekologickej urogynekológie Bren-Care, Poprad
Možno sa niekomu bude zdať zvláštne, prečo miešame veci, ktoré na prvý pohľad spolu vôbec nesúvisia. Pravda je
však taká, že vzhľadom na blízkosť pošvy a močovej rúry sa stav týchto dvoch orgánov vzájomne ovplyvňuje. Niekedy
sa stáva, že žena trpí opakovanými zápalmi močových ciest, ktoré odolávajú liečbe, pritom príčina je doslova o pár
centimetrov vedľa – v pošve. Ale býva to aj opačne. Z tohto dôvodu sa dnes presadzuje komplexnejší prístup k liečbe
týchto infekcií. Na začiatok je však dobré predstaviť si najskôr jednotlivé typy ochorení osobitne.
Urologické infekcie
V súvislosti s infekciami močových ciest má väčšina ľudí
na mysli hlavne zápal močového mechúra, ktorý patrí v tejto kategórii medzi najrozšírenejšie ochorenia. Zaraďujú sa
sem však aj ďalšie zápaly močového traktu.
Príčiny zápalu bývajú rozličné. Môže to začať obyčajným
prechladnutím, ktoré oslabí imunitný systém a dovolí, aby
sa rozmnožili nežiaduce mikroorganizmy. Alebo – ako bolo
spomenuté vyššie – najskôr môže vzniknúť infekcia pošvy,
ktorá sa rozšíri do močovej rúry a následne aj do močového mechúra (niekedy je to opačne – infekcia z močového
mechúra sa prenesie na pohlavné orgány ženy). K vzniku
a rozvinutiu ochorenia nepochybne prispieva aj stres či
znížená obranyschopnosť. Okrem toho zvýšenú predispozíciu na infekciu močových ciest mávajú ľudia trpiaci cukrovkou alebo ženy v období tehotenstva.
Najčastejšími prejavmi zápalu sú rezanie alebo pálenie pri
močení, často sa vyskytujú teploty. Občas sa dokonca môžu
objaviť bolesti v oblasti chrbta či dokonca zvracanie. Moč
býva skalený, niekedy dokonca so stopami krvi, mení sa
jeho zápach.
Pite dostatok tekutín
Pri nedostatočnom príjme tekutín majú totiž baktérie
v močovom trakte úplne ideálne podmienky pre ďalšie
množenie. Navyše koncentrovaný moč je omnoho nepríjemnejší a dráždivejší. Celkovo teda nedostatočný príjem
tekutín môže ochorenie iba zhoršiť – a to nielen, čo sa týka
bolestí pri močení, ale stúpa riziko rozšírenia infekcie aj
na ďalšie časti močového traktu. Dôležité je teda v rámci
liečby prijímať dostatočné množstvo tekutín (dva až tri
litre denne). Výborný je nesladený urologický čaj, ktorý má
na močový trakt vynikajúce účinky. Treba ho však striedať
aj s inými nápojmi, takže môžete popíjať aj čistú nesýtenú
vodu či odvar z petržlenovej vňate. Vyslovene nevhodné sú
dráždivé nápoje – alkohol, káva, sýtené limonády.
30 bedeker zdrav ia | 1/2014
Ak sa infekcia rozvinie do zápalu (pálenie a rezanie pri močení, teploty, príp. ďalšie ťažkosti), je potrebné nasadiť antibiotiká. Môže však určitý čas trvať, kým antibiotiká zaberú
a dostaví sa úspech v liečbe – zápal močových ciest je v tomto smere mimoriadne náročný na trpezlivosť a disciplinovanosť pacienta, keďže niekedy ide o dlhšie trvajúcu liečbu.
Myslite na prevenciu
Aby sme tomuto nepríjemnému ochoreniu predišli, treba
myslieť aj na prevenciu. Dôležité je dodržiavať zásady zdravej životosprávy a otužovania, ktoré majú zásadný význam
pri budovaní imunity, čiže odolnosti voči chorobám. Otužovanie neznamená, že sa človek vystavuje za každú cenu
pôsobeniu chladu – naopak, treba sa obliekať primerane
teplo, ale nepreháňať to ani v jednom, ani v druhom smere.
Ak je vonku chladnejšie, treba si obliecť viac vrstiev, ktoré
možno podľa potreby pridávať alebo uberať.
Vaginálne infekcie
Pošva tvorí súčasť pohlavných orgánov ženy. Vyznačuje sa
kyslým prostredím, ktoré je predpokladom pre prítomnosť
laktobacilov (Döderleinových bacilov). Dobre rastú v kyslom
prostredí a vytvárajú kyselinu mliečnu. Vďaka nim sa v pošve
udržiava potrebná kyslosť prostredia, takže ostatné baktérie
sa vyskytujú len v malom počte, pretože sa nedokážu premnožiť. Laktobacily plnia v pošve významnú ochrannú funkciu. Aj v takomto optimálnom prostredí, čiže pri bežnej vaginálnej flóre, sa v pošve tvorí belavá tekutina, ktorý sa skladá
z laktobacilov a odlúčených pošvových epitélií. Samotný výtok nezapácha. Pokiaľ je však hygiena nedostatočná, môže sa
začať po čase na nohavičkách rozkladať a zapáchať, dokonca
môže byť zdrojom infekcie pohlavných orgánov. Vlhkosť pošvy má pre ženu veľký význam. Ak je všetko v poriadku, ženy
si ju ani neuvedomujú. Problém nastáva, ak sa vlhkosť pošvy
zníži (hlavne v období menopauzy) alebo zvýši, napr. počas
ovulácie, pri ochorení pošvy alebo vnútorných genitálií.
G Y NEKOLÓGIA
Narušenie rovnováhy prostredia
Ak sa kyslosť prostredia v pošve naruší (stúpa hodnota pH),
napr. pri antibiotickej liečbe, začnú sa množiť patogénne
(„škodlivé“) baktérie a vzniká zápal pošvy, čiže kolpitída.
S ohľadom na mechanizmus vzniku rozlišujeme dva základné typy kolpitídy – primárnu a sekundárnu.
Pri primárnej kolpitíde najskôr vniknú patogénne mikroorganizmy do pošvy a narušia mikrobiálnu rovnováhu do
takej miery, že nastáva zápal pošvovej steny. Pri sekundárnej kolpitíde sa najskôr naruší prirodzená vaginálna flóra
a následne sa premnožia patogénne mikroorganizmy. Zápal teda vzniká ako druhotná „záležitosť“, prvotné je narušenie rovnováhy pošvového prostredia.
Zdĺhavá liečba
Liečba kolpitídy je založená na odstránení pôvodcu ochorenia, pričom môže ísť o kombináciu viacerých patogénov.
Obnovenie normálnej pošvovej flóry je pomerne zdĺhavé,
preto je vhodné okrem bežnej liečby podávať preparáty obsahujúce kyselinu mliečnu alebo laktobacily.
Medzi časté príčiny kolpitídy patrí plesňové ochorenie,
baktérie, Gardnerella vaginalis (typická je prenikavým „rybacím“ zápachom po styku), ale aj chlamýdie.
Nech je pôvodca kolptitídy akýkoľvek, vždy treba dbať na
správnu a dostatočne dlhú liečbu. Ak ju pacientka preruší,
pretože sa už cíti lepšie, môže si vypestovať chronický zápal, ktorý vzdoruje známym liekom.
Prevencia je najlepšia cesta
Boj proti zápalom, či už urologickým alebo gynekologickým, by nemal zmysel bez dôrazu na prevenciu. Či už tým
myslíme primerané oblečenie, otužovanie, hygienu alebo
aj výživové či iné zdravotné doplnky. V rizikovejšom období si na podporu imunity treba dopriať vitamínové preparáty. Pre oblasť močových ciest sa výborne hodia brusnice
– nemusí ísť len o mrazené brusnice, brusnicový džús alebo kompót, ale v lekárni nájdete aj výživové doplnky s výťažkami z brusníc. Pri predchádzaní gynekologickým zápalom je vhodné zamerať sa predovšetkým na primeranú
hygienu, vzdušné spodné aj vrchné oblečenie. Ak je to potrebné, aj tu možno siahnuť po rôznych prípravkoch, ktoré
môžu v boji proti zápalu pomôcť. Lekár alebo aj lekárnik
určite ochotne poradia vhodné prípravky na obnovu prirodzeného pošvového prostredia či výživové doplnky – probiotiká užívané ústami a vaginálne prípravky obsahujúce
laktobacily, ktoré napr. po antibiotickej liečbe (resp. už počas nej) pomôžu „dať do poriadku“ tráviaci trakt aj pošvové
prostredie a tým zabraňujú vzniku kolpitídy.
DERMATOVENEROLÓGIA
So znamienkami
k lekárovi
­­­—
Zhovárala sa Iva Baranovičová
Foto: Valéria Zacharová
Zimné a predjarné obdobie je najvhodnejšie na vyberanie rôznych znamienok na koži. Hoci sa táto téma komunikuje
najmä pred začiatkom leta, v máji, v súvislosti s Dňom melanómu, pacienti si môžu dať vyšetriť znamienka počas
celého roka. MUDr. Juraj Hegyi prezrádza o tejto téme viac.
—Čo by si pacienti mali na svojej koži najviac všímať?
Predovšetkým rôzne kožné výrastky, fibrómy, kožné znamienka. Možno ich odstrániť. Napríklad fibróm sa dá odstrániť koaguláciou, veľmi elegantne a nekrvavou cestou,
bez jazvy. Seboroické keratózy a starecké škvrny sa dajú
tiež odstrániť laserom. Takto sa však nesmú odstraňovať
pigmentové névy, teda melanocytové névy. Mohlo by to
byť pre pacienta nebezpečné, pretože laserom znamienko
„odpálime“ a to sa nedá histologicky vyšetriť. Navyše ani
nevieme, akú časť znamienka sme odstránili. Dokonca by
po takomto odstránení mohli ostať kruhové jazvy. Ak znamienko odstránime chirurgicky, dáva nám to jednak možnosť vyšetriť ho a vďaka malému množstvu stehov a následnej starostlivosti ostane na koži len jazva tenká ako
vlas. Predpokladom je však správna starostlivosť samotného pacienta o jazvu. Ak ju dodrží, naozaj mu na koži neostanú stopy. Pacient by sa mal vyhnúť akejkoľvek námahe,
ktorá by jazvu mohla natiahnuť, napríklad aj pri športe,
akým je tenis. Jazva sa dá aj stiahnuť, dôležité však je, aby
sa tento spôsob dlhodobo dodržiaval, najlepšie tri až štyri
mesiace. Je to síce obmedzujúce a časovo náročnejšie, ale
dá sa tak vyhnúť roztiahnutiu jaziev. Pokiaľ ide o čas, kedy
je vhodné znamienka vyšetrovať, pacienti majú túto možnosť počas celého roka, a takto to komunikujeme aj v rámci
projektu Európskeho dňa melanómu.
Hoci vyberať sa dajú znamienka počas celého roka, najvhodnejšie sú jesenné, zimné a skoré jarné mesiace, nielen
z dôvodu expozície slnečnému žiareniu, ale napríklad aj
preto, že koža nie je až taká prehriata a je menej prekrvená. Menej sa potíme, čo znamená menšiu pravdepodobnosť
infekcie. Má to svoj význam pri hojení jazvy. A samozrejme, v súvislosti so slnečným žiarením, keďže nevystavujeme kožu slnku, nevznikajú pozápalové hyperpigmentácie
a iné následné komplikácie.
Vyšetrovanie znamienok a kože je všeobecne súčasťou prevencie pred kožnou rakovinou. Hoci melanómová rakovina
kože nepostihuje veľké percento populácie, patrí asi k tým
najzákernejším.
Z údajov, ktoré máme na Slovensku k dispozícii, vyplýva,
že melanóm postihuje asi päť až sedem ľudí na 100 000 obyvateľov. Záleží na regióne a demografickom rozložení obyvateľstva. Najväčší výskyt melanómovej rakoviny kože je
na Slovensku v Bratislavskom, Trnavskom, čiastočne Trenčianskom kraji, čo je spôsobené aj tým, že ľudia viac cestujú
a chodia na letné a zimné dovolenky aj do exotických krajín. Svoje zohráva fakt, ako dlho sú ľudia na slnku, ale napríklad aj nadmorská výška. Hoci melanómových nádorov
kože nie je až tak veľa, sú agresívne, často metastázujú a ak
im pacienti nevenujú pozornosť, prichádzajú k dermatovenerológovi neskoro.
—Ako často by mal pacient navštevovať dermatológa?
A s akým typom znamienka by určite nemal návštevu
odkladať?
Znamienka, ktoré by rozhodne mal vidieť lekár, môžu byť
rôznej farby, hnedé, do červena, niekedy čierne. V každom
32 bedeker zdrav ia | 1/2014
DERMATOVENEROLÓGIA
prípade, podobne ako ženy chodia raz ročne ku gynekológovi a muži po 45. roku života by raz ročne mali navštíviť
urológa, bolo by vhodné v takomto intervale navštíviť aj
dermatovenerológa. Vo verejnosti pretrváva názor, že melanóm je len čiernej farby. Nie je to tak, existujú aj formy
amelomatické, teda bez pigmentu, a nebezpečné sú v tom,
že ich nemusí byť vidieť. Môžu, ale aj nemusia vystupovať
nad okolitý povrch kože. Nad povrch kože vystupujú skôr seboroické keratózy, najčastejšie s karfiolovitým povrchom,
ktoré laici majú tendenciu považovať za nádory. Tie v skutočnosti nie sú nebezpečné. Melanóm sa tvorí predovšetkým z melanocytov, kožných buniek, ktoré môžu alebo nemusia byť exponované slnečnému žiareniu. Znamená to, že
sa môže vyvinúť hocikde na tele, napríklad aj pod nechtom.
V každom prípade odporúčame s akýmkoľvek podozrivým
znamienkom navštíviť dermatovenerológa. Sme skúsení
a trénovaní na to, aby sme rozoznali, posúdili a vyšetrili,
či je alebo nie je znamienko zhubné. Ak znamienko alebo
nejaký útvar na koži poraníme, poškodíme, alebo podlieha
permanentnému dráždeniu napríklad ramienkom či kosticou podprsenky, opaskom v oblasti pása, je dobré nechať si
ho vyšetriť. V prípade, že znamienko svrbí alebo krváca, začne sa zväčšovať, meniť farbu alebo bolieť, je podozrivé, že
sa začína meniť na zhubný útvar. Je určite lepšie aj päťkrát
navštíviť dermatovenerológa zbytočne, ako prísť neskoro. Ešte stále v našej populácii prevláda názor, že na znamienka sa neumiera. Žiaľ, ak sú zhubné, tak veľmi rýchlo.
V prípade, že melanómy metastázujú, primárne sa tak deje
takmer vždy do mozgu, pľúc a pečene. Sú to orgány, ktoré
sa liečia veľmi ťažko, aj napriek tomu, že máme k dispozícii
modernú liečbu. Aj preto platí, že liečba melanómu by sa
mala preniesť do oblasti prevencie – je vždy jednoduchšia
a lacnejšia ako liečba.
—Keď príde takýto pacient do vašej ambulancie, čo mu
ponúknete, aké vyšetrenie?
Okrem digitálneho dermatoskopu, ktorý lekárovi umožní
vizuálne rozlíšiť znamienko, máme ako jediný na Slovensku možnosť vyšetriť znamienko tzv. konfokálnym mikroskopom. Je to prístroj, ktorý nám umožňuje vyšetriť znamienko „in vivo“ – zaživa, na histologickej úrovni. Bez toho,
aby sa muselo vyrezať a poslať na histologické vyšetrenie,
ktoré bolo doteraz alfou a omegou vyšetrovacích metód
v dermatovenerológii. Konfokálny mikroskop dokáže s veľkou presnosťou ukázať, či ide o znamienko, ktoré treba odstrániť, alebo ho treba zatiaľ len sledovať. Aj preto je vhodné
vyšetrovať znamienka digitálnym dermatoskopom, ktorý
zaznamenáva v minulosti už urobené snímky, aby sme videli, ako sa v čase znamienko dynamicky vyvíja. Konfokálna
mikroskopia predstavuje v súčasnosti vysoký nadštandard
nielen u nás, ale aj inde vo svete. Je to relatívne nová metóda, a poisťovne vyšetrenie týmto prístrojom nepreplácajú.
—Aké ďalšie využitie má tento prístroj?
Konfokálna mikroskopia sa dá využiť nielen pri pigmentových prejavoch, ale vyšetriť sa ňou dajú aj iné prejavy
na koži, napríklad vitiligo, strata pigmentácie, alebo koža
postihnutá sklerodermiou. Prístroj má výhodu aj vtedy, ak
potrebujeme vyšetriť kožné prejavy pacientov, pre ktorých
chirurgický zákrok nie je vhodný alebo by predstavoval
zbytočné riziko, napríklad z dôvodu infekčného ochorenia.
Takéto vyšetrenie je vhodné aj pre pacientov, ktorý majú
poruchu zrážanlivosti krvi, či trpia hemofíliou a aj pre
malé deti alebo ľudí, ktorým sa jazvy zvyknú hojiť keloidne.
—Rovnako ako v prípade melanómu, tak aj pri nemelanómových rakovinách kože, je istý vzťah medzi ochorením
a exponovaním kože slnečnému žiareniu?
Je to tak, nemelanómová rakovina priamo súvisí, koreluje
so slnečným žiarením, konkrétne UV žiarením. Ochorenie
vzniká v hlbších vrstvách pokožky, a je dokázaný priamy
vzťah medzi vznikom rakoviny a slnečným žiarením. Aj
preto treba neustále apelovať na to, aby sa ľudia zbytočne
a nezdravo nevystavovali slnečnému žiareniu. Za posledné roky totiž pozorujeme výrazný výskyt karcinómov na
koži, najmä bazocelulárneho karcinómu. Dôvodom je fakt,
že ľudia chodia častejšie na slnko, aj v lete, aj v zime, chodia
na exotické dovolenky, na čo väčšina populácie s fototypom
typickým pre strednú Európu nie je ani zvyknutá, ani geneticky prispôsobená. Keď sa našinec vyberie na dovolenku, považuje takmer za nevyhnutné vrátiť sa opálený, ako
sa len najviac dá. Na rozdiel, napríklad, od stredomorských
krajín, kde ľudia rešpektujú siestu, my akoby sme si stále
mysleli, že nás sa to netýka. Žiaľ, týka. Koža si totiž pamätá.
Dôsledky rizikového správania sa možno neprejavia hneď,
ale až za nejakých dvadsať rokov. Vtedy však už koža bude
staršia, bude mať zníženú regeneračnú schopnosť. Hoci na
rakovinové ochorenia kože máme liečbu, stále treba opakovať, že prevencia je a aj vždy bude lacnejšia.
1/2014 | bedeker zdrav ia 33
DERMATOLÓGIA
Tému prináša
Znamienka krásy?
­­­—
MUDr. Iveta HASOVÁ
dermatovenerologička
www.mediskin.sk
Viete čo spája Marilyn Monroe, Cindy Crawford či Evu Mendes? Znamienko krásy! Niektoré sú pravé, iné domaľované, nie
vždy sú želané. Jedno zvyčajne označíte za symbol krásy, ale ak ste nimi posiaty, takýto prívlastok určite nezískavajú.
Pojem „znamienko” je naozaj veľmi
široký. Pod znamienkom si môže niekto predstaviť stopkový výrastok farby
kože, iný červenú bodku tvaru špendlíkovej hlavičky, iný hnedú škvrnu
na koži. Kožný lekár považuje za znamienko melanocytárne (pigmentové)
lézie kože. Nie všetky znamienka sú
nebezpečné. Všetky však treba pravidelne kontrolovať. Samovyšetrovanie
je dôležité a nezameniteľné, ale dermatologické preventívne vyšetrenie
by malo byť súčasťou vašej pravidelnej
ročnej prehliadky.
V prevencii rakoviny kože ponúka centrum Mediskin absolútne nový
screeningový systém. FotoFinder je
počítačový systém, ktorý metódou
ATBM (Automated Total Body Mapping) sleduje a vyhodnocuje dynamiku
Výhody vyšetrenia ATBM Foto Finder:
• najmodernejšia, celosvetovo unikátna metóda
• holistický skríning rakoviny kože s dôrazom na
jej prevenciu
• vizualizácia celého tela od hlavy po päty • jednoduché, objektívne, rýchle, porovnateľné
výsledky • možnosť kontroly zmien v čase
• zmapuje celý povrch, avšak neunikne žiaden
detail
• absolútna a nenahraditeľná podpora lekárskeho vyšetrenia
• vysoké skóre odhalenia pravdepodobnosti
malígneho potenciálu
• elektronická prezentácia a archivácia snímok
vo Full HD kvalite
34 bedeker zdrav ia | 1/2014
zmien kože, predovšetkým jej pigmentových útvarov. Počas vyšetrenia prístroj kamerou dôkladne zosníma celé
telo a zaznamená všetky existujúce
znamienka. Vďaka technológii Smart
Match ich dokáže detailne zobraziť vo
vysokom rozlíšení. Navyše, systém fotografie vo Full HD kvalite archivuje,
a tak pri opakovanom vyšetrení, odporúčanom najneskôr o 12 mesiacov,
presne dokáže vyhodnotiť aktivitu
kože a akékoľvek vzniknuté abnormality či zmeny. Vďaka tomu je možné
odhaliť rakovinu kože už v jej začiatočnom štádiu.
Podozrivé znamienka, je vhodné chirurgicky odstrániť. Ideálnym
obdobím pre vyšetrenie znamienok
a chirurgickú intervenciu je neslnečné
obdobie. Malý ambulantný zákrok sa
vykonáva v lokálnej anestézii, ktorá sa
aplikuje do podkožia formou injekcie.
Rana vzniknutá po vyrezaní sa zošíva
atraumatickým nevstrebateľným šicím
materiálom, štandardne používaným
v plastickej chirurgii. Stehy sa ponechajú sedem až 12 dní, v závislosti od
lokalizácie zákroku. Pacient je prvých
24 hodín obmedzený v hygiene, rana
nemôže prísť do kontaktu s vodou. Po
uplynutí tohto času sa obmedzenia
redukujú. Veľkosť, tvar a konzistencia
výslednej jazvy závisia od veľkosti znamienka, lokalizácie a od samotného
klienta a schopnosti jeho kože hojiť sa.
Jazva dozrieva rok a netreba zabúdať
na to, že ide o menejcenné tkanivo so
zníženou elasticitou. Každá odobratá
vzorka sa po posúdení lekárom odosiela na histologické vyšetrenie.
...a voňajú zdravím
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
Müllerove pastilky®
Müllerove sirupy®
Müllerove bylinné čaje®
ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI
www.muller-pharma.cz
rozhovor
Zmierňovať bolesť,
uzdravovať,
predlžovať život...
—
Za rozhovor ďakuje Iva Baranovičová
Foto: Valéria Zacharová
Jedným zo svetových lídrov v oblasti prístrojových zariadení, ktoré zlepšujú život pacientov – zmierňujú im
bolesť, uzdravujú ich i predlžujú im život, je spoločnosť Medtronic. Portfólio jej produktov zahŕňa celé ľudské telo.
Od ochorení centrálneho nervového systému, ktoré sa dajú terapeuticky zvládať neurostimuláciou možno pokračovať
ortopedickými zákrokmi a skončiť na dolných končatinách periférnymi stentmi na riešenie nepriechodnosti
periférnych ciev. O možnostiach nových prevratných terapií, ale aj víziách do budúcnosti, rozpráva oblastný manažér
spoločnosti Medtronic na Slovensku Ing. Pavol Lepey.
—Prvými prístrojmi, ktoré Medtronic priniesol na trh,
boli kardiostimulátory, prístroje regulujúce srdcový
rytmus. História založenia firmy je dosť zaujímavá.
Spoločnosť Medtronic vznikla ako takzvaná garážová firma v roku 1949 v americkom Minneapolise. Založili ju Earl
Bakken aj so svojím švagrom. Pán Bakken pracoval predtým v nemocnici ako technik. Po čase ho lekári z nemocnice, s ktorou aj naďalej spolupracoval, požiadali, či by
nevedel vymyslieť prístroj, ktorý by pacientovi zabezpečil
stimuláciu srdca v okamihu, keď dôjde k výpadku prúdu.
Dovtedy kardiostimulácia bez pripojenia k elektrickej sieti
možná nebola. V roku 1957 Medtronic predstavil prvý stimulátor srdca na batériu a o tri roky neskôr prvý implantovateľný kardiostimulátor na batériu.
—V centre vášho záujmu v oblasti malých prístrojových
zariadení stoja kardio-vaskulárne ochorenia a diabetes?
Terapia diabetu pomocou inzulínovej pumpy pre pacientov, ktorí si potrebujú pichať inzulín, sa najviac približuje
fyziologickému stavu vylučovania inzulínu. Pumpa kontinuálne dodáva presne takú dávku inzulínu, akú pacient
potrebuje. Glykemický senzor nepretržite meria hodnoty
glykémie a komunikuje s pumpou, vďaka čomu sa dá presnejšie nastaviť potrebná dávka inzulínu tak, aby nedochádzalo ani k hypo- ani k hyperglykémii. Takto ochránime
pacienta pred stavmi, ktoré ohrozujú jeho život. Keby sme
v tejto súvislosti hovorili o víziách do budúcnosti, aj v tomto smere sa kruh pomaly uzatvára a vývoj smeruje k vytvo36 bedeker zdrav ia | 1/2014
reniu umelého pankreasu. Hovorí sa o umelých pankreatických bunkách, ktoré by sa implantovali do organizmu,
a hoci takáto technológia nie je ešte k dispozícii, intenzívne sa na nej pracuje.
—Okrem takzvaných vreckových prístrojov vyrábate
aj zariadenia určené pre operačné sály a zobrazovacie
a diagnostické technológie.
V minulosti sa spoločnosť Medtronic spájala možno viac
s kardiostimulátormi a defibrilátormi, prípadne inzulínovými pumpami. V portfóliu našich produktov však
máme aj veľké prístrojové zariadenia určené na operačné
sály, napríklad špecializovaný CT prístroj, takzvané O-rameno, ktorý dokáže poskytnúť operatérovi počas operácie
online informácie o tom, ako to vyzerá v operačnom poli.
Podobne máme k dispozícii aj MRI – špecializovanú magnetickú rezonanciu, určenú pre operačné sály, kedy chirurg dokáže lepšie manažovať zásah. Pomáha mu to vďaka spätnej väzbe spresniť, napríklad pri operácii nádorov
na mozgu, koľko tkaniva má či môže odobrať. V portfóliu
máme aj navigačné prístroje, ktoré slúžia na navigované
operácie na mozgu, ortopedické či neurochirurgické výkony. Pomocou nich operatér spájaním výsledkov magnetickej rezonancie a CT vyšetrenia dokáže navigovať operačné nástroje, aby sa dostali presne tam, kde potrebujú,
čím sa minimalizuje poškodenie tkaniva. Takéto navigované operácie sa dajú vykonávať aj v citlivej oblasti okolo
miechy.
rozhovor
ty, ktoré sa používajú v kardiochirurgii. Ide o rôzne náhrady chlopní, nástroje, ktoré sa používajú pri operáciách na
otvorenom srdci či prístrojové vybavenie na zabezpečenie
mimotelového krvného obehu. Ďalej ponúkame široké
množstvo produktov pre operácie chrbtice, neurostimulačné prístroje a zariadenia na operačné zákroky v oblasti otorinolaryngológie. Napriek tomu, že slovenské zdravotníctvo
nemá dostatok peňazí na všetko, vytvára podmienky, aby aj
slovenskí pacienti mali prístup k novým inovatívnym tera­
piám. V mnohom je náš systém k takýmto terapiám oveľa
prístupnejší, ako si myslíme, že to je napríklad v Spojených
štátoch či inde vo svete. Je to aj otázkou legislatívy, ktorá
umožňuje, že sa nové terapie dostanú k pacientovi pomerne
rýchlo, hneď po klinických odskúšaniach.
—Prednedávnom ste na náš trh priniesli neuromodulačnú pumpu určenú na liečbu spasticity. Poviete nám viac
o neuromodulácii?
Minulý rok sme predstavili špeciálnu implantovateľnú
pumpu na liečbu spastických kŕčov, ktorá sa implantuje do
podbrušia a pomocou špeciálnej kanyly sa liečivo dostáva
do špecifickej oblasti okolo miechy. K spastickým kŕčom
väčšinou dochádza v stavoch po úrazoch, ktorých následkom je poškodenie nervových prepojení, kedy sa svaly nesprávajú štandardne. Spastické kŕče sa dajú zmierňovať
pomocou liekov, avšak časom, napriek tomu, že zvyšujú
dávky, lieky prestávajú účinkovať. Vďaka pumpe sa liečivo
dá priviesť priamo do miesta v mieche, kde problém vzniká, takže nie je nutné používať vysoké dávky liekov.
—K akým prístrojom majú prístup pacienti na Slovensku?
Slovenskému trhu sú dostupné všetky zariadenia, ktoré
má Medtronic v portfóliu. Predávame kardiostimulátory,
implantovateľné defibrilátory a zariadenia, ktoré pomáhajú pri liečbe atriálnej fibrilácie, teda porúch srdcového
rytmu. Ďalej všetky zariadenia spojené s intervenčnou kardiológiou, čo sú výkony na spriechodnenie ciev srdca pomocou stentov, napríklad po infarkte. V ponuke firmy sú
aj stentgrafty, čo sú vlastne veľké stenty, ktoré sa miniinvazívnou cestou cez žilový systém implantujú do brušnej
alebo hrudnej aorty, do miesta, kde sa vytvorila vydutina
hroziaca roztrhnutím. Vďaka stentgraftu sa takéto miesto
spevní. Podobne sa dá „ošetriť“ aj vydutina na mozgových
cievach. Slovenským pacientom sú k dispozícii tiež produk-
—Venujete sa aj liečbe bolesti?
Medtronic zabezpečuje naozaj široké terapeutické možnosti. V portfóliu máme neurostimulačné systémy, ktoré pomocou elektrických impulzov dokážu napríklad liečiť bolesť či
také ochorenie, akým je Parkinsonova choroba. V prvom
prípade sa takéto systémy implantujú k mieche a pri Parkinsonovej chorobe ide o takzvanú hlbokú mozgovú stimuláciu, kedy sa stimulujú hlboké mozgové štruktúry, vďaka
čomu pacient vôbec nemá ťažkosti s trasom či kŕčmi. Hoci
je výber vhodného pacienta zložitý a zdĺhavý, výkon preplácajú poisťovne, takže pacienti na Slovensku majú k takejto
úžasnej modernej vymoženosti prístup a už niekoľko desiatok pacientov sa z nej môže tešiť. Neurochirurgické centrá,
kde sa špecializujú na neurostimulačné systémy, sa budujú
v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.
—Ako sa žije pacientom s prístrojmi Medtronic?
Súčasťou nášho poslania je prostredníctvom bioinžinierstva prispievať k lepšej kvalite života pacientov s neraz
veľmi vážnymi ochoreniami. Zlepšiť či prinavrátiť človeku
kvalitu života, je obrovský pokrok. Stačí spomenúť pacientov so zlyhávajúcim srdcom, ktorí nedokážu prejsť pár krokov od domu, a po voperovaní kardiostimulátora sa im znovu podarí vrátiť život do normálu. Veď napokon motto našej
spoločnosti „Zmierňovať bolesť, uzdravovať, predlžovať život“, ktoré je na svete od založenia firmy, je naším poslaním. Bolo víziou a misiou už pri založení firmy a zostáva aj
naďalej. Presne takéto vízie našej spoločnosti dávajú smer.
—Ako sa vám pracuje pod americkým vedením? Predsa
len, filozofia amerického biznisu asi nie vždy kopíruje
slovenskú...
Centrála firmy pre Európu je vo Švajčiarsku, takže ani tak
nezáleží na tom, či pracujete pre európsku či americkú spoločnosť, vždy treba mať výsledky. Pre spoločnosť Medtronic je typické, že hľadí do budúcnosti, teda nie iba na bezprostredný zisk. Dáva nám to možnosť rozvoja, napríklad
1/2014 | bedeker zdrav ia 37
rozhovor
v podpore edukačných aktivít určených jednak pre lekárov
a jednak pre pacientske organizácie. Zámerom Medtronicu
nie je len profitovať z toho, čo vyrába, ale aj vrátiť na trh
niečo, čo ľuďom prospeje. Je veľmi dôležité mať alebo vyrábať špičkové prístroje a technológie, ale ak nemáte ľudí,
ktorí by s nimi dokázali pracovať, nemáte nič. Práve preto
je jedným z nosných pilierov nášho snaženia vzdelávanie
odborníkov, ktorí sú schopní nové technológie okamžite
uviesť do života. Pre pacienta je však tiež rovnako dôležité, aby bol dostatočne vzdelaný. Aby vedel, na čo má nárok,
prípadne aká terapia môže pomôcť jemu či niekomu z jeho
príbuzných. Vzdelaný pacient napokon dokáže aj oveľa lepšie komunikovať s lekárom.
—Akým spôsobom vzdelávanie pacientov prebieha?
Snažíme sa spolupracovať s pacientskymi organizáciami
a viesť aj pacientov k tomu, aby sa medzi sebou podporovali. Aby si dokázali odovzdať svoje skúsenosti, napríklad
pri používaní inzulínových púmp. Venujeme sa nielen diabetikom, ale aj chorým s Parkinsonom, a vlastne celému
spektru pacientov, pre ktorých zabezpečujeme terapiu.
Vzdelaný pacient kladie otázky, zaujíma sa či je alebo nie
je vhodným adeptom na novú prevratnú liečbu. Pomôcť im
v tom môže aj naša webová stránka, kde sú informácie pre
pacientov spracované takou formou, aby boli zrozumiteľné. Slovenská webová stránka kopíruje zatiaľ korporátnu
stránku Medtronicu, ale verím, že v horizonte troch šty38 bedeker zdrav ia | 1/2014
roch mesiacov sa nám všetky informácie podarí sprístupniť aj v slovenskom jazyku.
—Spoločnosť Medtornic sa aj vďaka strategickým fúziám
a akvizíciám rozširuje a tým rozširuje aj svoje portfólio....
Medtronic je spoločnosťou, ktorá je spojená s inováciami.
Stále sa investuje veľký balík peňazí do vývoja nových technológií, či už sú to len nové vlastnosti pridané k už existujúcim produktom, alebo sú to úplne nové oblasti, do ktorých
sa chceme posunúť. Populácia starne, a dá sa predpokladať,
že ľudia budú mať v budúcnosti o to viac zdravotných problémov, a keďže sa u nás zaoberáme chronickými ochoreniami, bude v portfóliu našich produktov vždy čo zlepšovať.
Napríklad v oblasti kardiostimulácie očakávame príchod
nového kardiostimulátora, ktorý sa injekčne dopraví do
srdca, a nebude potrebovať žiadne elektródy. Miniaturizácia umožňuje menej invazívny prístup, ktorý pacienta z pohľadu výkonu oveľa menej traumatizuje. Ďalším nóvom na
poli miniaturizácie sú srdcové chlopne, ktoré sa dajú vpraviť do srdca bez otvorenia hrudníka alebo srdcový monitor.
Do tela pacienta sa zavedie na niekoľko rokov, napríklad
v prípade, že sa bežným vyšetrením nedarí odhaliť problémy so srdcom. Inovácie v našej spoločnosti nepredstavujú
len prístroje. Medtronic sa snaží aj o to, aby zdravotnícke
systémy, ten slovenský nevynímajúc, boli a pracovali efektívnejšie. Aby sme s tými istými peniazmi dokázali lepšie
využiť to, čo máme k dispozícii.
Podpora pre Združenie sclerosis multiplex Nádej
Prednedávnom, 11. februára 2014,
otvorili v Bratislave prvý mobilný stacionár pre pacientov s diagnózou sclerosis multiplex. Jeho prevádzka mohla vzniknúť vďaka podpore množstva
prispievateľov. Na podobnom základe,
s podporou prispievateľov prostredníctvom 2 % z daní, pracujú v rámci
Združenia sclerosis multiplex Nádej aj
chránené dielne.
Mobilný stacionár je novou službou
pre takýchto pacientov. Na návštevu
domov k viac či menej imobilným pacientom budú chodiť špecialisti podľa
aktuálnej potreby a požiadaviek pacienta – psychológ, psychiater, ošetrovateľ či fyzioterapeut. Pacientovi
jednorazovo alebo pravidelne, podľa
zvoleného režimu, poskytnú v domácej liečbe odbornú a profesionálnu
pomoc, ktorú by inak musel vyhľadať
v lekárskom zariadení. Zvýši sa tak
kvalita života pacientov, ktorí nemu-
sia dochádzať na prepotrebnú rehabilitáciu či potrebujú sociálny kontakt.
„Zmyslom tohto projektu je hlavne
pomôcť pacientom. Ochorenie nie je
vyliečiteľné, obmedzuje nás v normálnom živote. Takáto starostlivosť podľa
skúseností zo zahraničia prináša predĺženie a skvalitnenie života,“ hovorí
o zmysle mobilného stacionáru Jaroslava Valčeková, predsedníčka Združenia sclerosis multiplex Nádej.
Chránené dielne
Zjednodušiť a skvalitniť život pacientom so sclerosis multiplex sa v združení SM Nádej snažia aj prostredníctvom vybudovania chránených
dielní. Vzhľadom k svojmu ochoreniu
je v dielni všetkých päť pracovníčok
zamestnaných na polovičný pracovný
úväzok. Pomáha im jedna pracovná
asistentka. Podmienky a možnosti,
ako sa zamestnať, sú pre ľudí so scle-
rosis multiplex, veľmi ťažké. Aj preto
treba rozsah prác, prípadne predaj
výrobkov, veľmi obozretne plánovať.
Dielňa súčasne funguje aj ako komunitné centrum a pracovníčky sa v nej
venujú predovšetkým pleteniu z papiera, servítkovacej technike degqoupage,
krakelovaniu a šitiu drobných darčekových predmetov. „Situáciu v chránených dielňach SM Nádej skomplikovala
novela zákona o zamestnanosti z minulého roka, a tak máme vážne obavy,
aby naše pracovníčky od leta tohto
roka neskončili na úradoch práce,“ hovorí Jaroslava Valčeková.
Venujte nám 2 % z dane
Ak chcete prispieť na a podporiť
Združenie sclerosis multiplex Nádej
a pomôcť tak udržať zamestnanecké
miesta v našej chránenej dielni,
pomôže nám, ak nám venujete
2 % z dane. Ďakujeme.
Pacientsky program SM KOMPAS
je určený pacientom so sklerózou
multiplex a ich rodinným príslušníkom.
Podporovať:
pacientske organizácie pre SSM
M
Jeho úlohou je predovšetkým:
Prostriedky, ktorými
pacientsky program SM KOMPAS
MPAS
oslovuje pacientov s SM:
časopis SKOMPASOM
internetový portál SM KOMPAS
MPAS
vzdelávacie aktivity (semináre,
náre,
prednášky)
Informovať:
o možnostiach liečby sklerózy multiplex
o novinkách vo vývoji liekov
o spôsobe života (výživa, cvičenie, relaxácia)
•
•
•
Pomáhať:
riešiť problémy, ktoré vznikajú pri liečbe SM
pri riešení psychických problémov
zlepšovať kvalitu života pacientov
novodiagnostikovaným pacientom
zorientovať sa v problematike liečby a zbaviť
ich strachu pred touto chorobou
pri riešení sociálnych problémov
a orientovaní sa v legislatíve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontakt:
www.smkompas.sk,
email: [email protected]
•
Pacientsky program SM KOMPAS vznikol
s podporou spoločnosti TEVA Pharmaceuticals
Slovakia, s.r.o.
1/2014 | bedeker zdrav ia 39
ONKOLÓGIA
Prevencia a skríning
rakoviny prsníka
­­­—
MUDr. Alena Kállayová
MUDr. Jana Zrebná
MUDr. Miriam Pleváková
Karcinóm prsníka je nádorové ochorenie, ktoré vzniká v štruktúrach mliečnej žľazy. V celosvetovom meradle ide
o najčastejšiu nádorovú chorobu vôbec. Postihuje, samozrejme, hlavne ženy. Pri tomto pohlaví ide o najčastejšie sa
vyskytujúce nádorové ochorenie. Navyše na tento druh rakoviny aj najviac žien umiera.
Mechanizmus vzniku karcinómu prsníka je do veľkej
miery stále neznámy. Nedá sa určiť jedna jednoznačná
príčina. Vieme však pomenovať niekoľko faktorov, ktoré
zvyšujú riziko, že naň žena ochorie. O čo viac sa ich v prípade konkrétnej ženy naraz stretáva, o to viac treba byť
v ostražitosti.
tehotenstvo ženy po tridsiatom až tridsiatom piatom roku
života. Rovnako riziková je bezdetnosť po danom období.
Zvýšenú opatrnosť treba tiež venovať ženám, ktoré majú
potvrdené nezhubné ochorenie prsníkov (cysty, fibroadenómy), alebo aj iné gynekologické ochorenie ovplyvňujúce
ich hormonálny profil.
Faktory, ktoré sa nedajú ovplyvniť
Faktory, ktoré sa dajú ovplyvniť
Popri samotnom ženskom pohlaví je najvýznamnejším rizikovým faktorom vek. Ochorenie sa v omnoho väčšej miere začína vyskytovať v populácii žien vo veku nad štyridsať,
respektíve štyridsaťpäť rokov. Nárast výskytu pokračuje približne do sedemdesiateho roku života. Ochorenie sa
však najnovšie stále častejšie vyskytuje aj v mladších, či
starších ročníkov žien.
Estrogény sa do istej miery tvoria aj v tukovom tkanive. Rizikovým faktorom je tak pre ženy obezita (respektíve vyšší
jednostranný prísun tukov v potrave). Tak pred, ako aj po
menopauze. Užívanie hormonálnej antikoncepcie, ako aj
hormonálnej substitučnej liečby sa tiež považuje za rizikový faktor. Ochranu naopak vytvárajú tie životné obdobia,
kedy mala žena optimalizovaný pomer pôsobenia pohlavných hormónov. Osobitne počas tehotenstva ako takého
(ráta sa každé tehotenstvo osobitne). Najžiaducejšie je, aby
následne žena čo najdlhšie dojčila.
Za ďalší rizikový faktor sa považuje prítomnosť rakoviny
prsníka v rodine. Najmä po ženskej línii: matka, sestra,
stará matka a teta z matkinej strany. Zvážiť genetické vyšetrenie na konkrétne mutácie (BRCA1, BRCA2, p53, ATM,
PTEN) sa odporúča pri každej z týchto dvoch okolností: Za
prvé, v prípade viacpočetného výskytu rakoviny prsníka
v rodine. Za druhé vtedy, ak mali ženy v čase objavenia choroby menej než tridsať rokov.
Prežívanie a aktivita buniek mliečnej žľazy je v priamom
vzťahu k ženským pohlavným hormónom – estrogénom.
Ochorenie sa v súvislosti s tým častejšie vyskytuje u tých
žien, ktoré sú relatívne dlhý čas vystavené ich pôsobeniu.
Teda predovšetkým v prípade tých, ktorým skôr začne
menštruačný cyklus (pred dvanástym rokom života). Prípadne majú neskorý nástup menopauzy (po päťdesiatom
štvrtom roku života). Podobne rizikovo pôsobí, ak je prvé
40 bedeker zdrav ia | 1/2014
Samozrejme, plne platí všeobecne dobre známa výstraha
pred kancerogénnymi účinkami: fajčenia, alkoholu, preťažujúceho stresu a znečisteným životným prostredím. Naopak, ochranný efekt poskytuje správna životospráva,
pravidelný fyzický pohyb a dostatočný spánok. Svoju rolu
tak zohráva starostlivosť a pozitívny vzťah k svojmu telu
a duševná hygiena.
Zaujímavosťou je vyššia miera včasnejšieho záchytu rakoviny pozorovaná v populácii žien s vyšším dosiahnutým
vzdelaním a lepším sociálno-ekonomickým zázemím.
Prevenciu voči chorobám posudzujeme na viacerých úrovniach: primárnu – kedy predchádzame samotnému vzniku
ONKOLÓGIA
ochorenia, sekundárnu – kedy sa snažíme o čo najvčasnejší
záchyt už vzniknutého nádorového ochorenia (kým ešte
nie je invazívne, resp. je minimálne invazívne), a terciárnu – kedy sa snažíme predchádzať opakovaniu nádorového
ochorenia resp. zhoršovaniu stavu v rámci neho.
Čo môže žena pre seba robiť – primárna prevencia:
Samovyšetrovanie: Najlepšie je vytvoriť si zvyk, na základne ktorého nezabudneme vykonať samovyšetrenie aspoň
raz mesačne. Vhodná je prvá fáza menštruačného cyklu
(druhý až štrnásty deň, za prvý deň cyklu pokladáme deň
začiatku menštruácie), preto je najlepšie vykonať ho druhý
alebo tretí deň po skončení menštruácie, respektíve po menopauze v konkrétny deň, ktorý si určí a na ktorý si žena
zvykne (napr. vždy prvý deň v mesiaci). Dôležité je vyšetriť
vždy oba prsníky v stoji aj v ľahu, ako aj oblasť pod pazuchami, prípadne pod kľúčnymi kosťami. Vyšetrovaný prsník by nemal byť napnutý, preto ho vyšetrujeme vždy rukou z protiľahlej strany, pričom ruku na danej strane ako
je vyšetrovaný prsník upažíme za hlavu.
Životný štýl: Veľkou výhodou je, že zásady predchádzania
dvom najčastejším druhom civilizačných chorôb – srdcovo-cievnym a nádorovým chorobám (ktoré sú zároveň
najčastejšou príčinou úmrtí vôbec), sa vyznačujú prakticky veľmi podobnými preventívnymi postupmi. Zdravý životný štýl stojí na dvoch pilieroch: stravovacích návykoch
a psychickej hygiene. Tieto nielen podmieňujú prevenciu,
ale v prípade vzniku ochorenia vždy ovplyvňujú aj jeho
priebeh. Nevýhodou je, že v dnešnej dobe rýchleho životného tempa, zhonu a dostupnosti hlavne takej stravy, ktorá
telu síce rýchlo dodáva veľa energie, avšak svojím zložením
nie je ideálna voči jeho skutočným potrebám, človek potrebuje brať zdravý životný štýl vážne, cielene sa oň zaujímať
a snažiť sa uplatňovať ho v každodennom živote.
Úprava stravovacích návykov spočíva najmä v prijímaní
pravidelnej pestrej stravy. V slove pravidelná sa skrýva potreba nájsť si dostatok času na jednotlivé jedlá počas dňa
(pričom netreba zabúdať na dostatočne sýte raňajky). Slovo
pestrá odkazuje na dostatočný prísun nielen tzv. makronutrientov, z ktorých získavame samotnú energiu (cukry,
tuky, bielkoviny), ale tzv. mikronutrientov, ktoré sú pre
naše telo ochranné (vitamíny, minerálne látky, vláknina).
Uplatňovanie zásad stravovania podľa tzv. potravinovej
pyramídy znamená skonzumovať približne 50 % stravy zo
zeleniny a ovocia, najlepšie v surovom stave (napriek tomu,
že to v našich geografických šírkach nie je bežné). Zvyšok
by mali tvoriť polysacharidy – zemiaky, ryža, celozrnné
obilniny (cestoviny, pečivo) a zdravé bielkoviny (ryby, hydina, strukoviny a orechy, čím menej červeného mäsa, mlieko a mliečne výrobky stačí obmedziť na najviac dve menšie
porcie denne).
Pri úprave je vhodné uprednostniť varenie a dusenie pred
vysmážaním, grilovaním a pečením. K surovej zelenine je
vhodné dopĺňať kvalitné oleje pre studenú kuchyňu. Dôležitý je aj dostatočný pitný režim (2 l denne – čistá voda,
príp. striedať stolové minerálne vody, čaje, obmedziť sladké
vody). V spojení s pravidelnou fyzickou aktivitou (stačí aj
mierna aktivita 45 minút denne – dôležitá je pravidelnosť)
sa dá dosiahnuť stabilné udržanie primeranej telesnej
hmotnosti. K primárnej prevencii samozrejme patrí aj vyhýbať sa návykovým látkam – fajčeniu, alkoholu, drogám,
ako aj sexuálne rizikovým kontaktom a promiskuite.
Uvedené body sa vzťahujú na primárnu prevenciu rakoviny
prsníka. Zodpovednosť spočíva hlavne na samotnej žene.
Sekundárna (a aj terciárna) prevencia sa dá uskutočniť len
v rámci štandardných ambulantných (prípadne nemocničných) zdravotných postupov. Tieto postupy idú ruka
Darujte 2 % z daní Lige proti rakovine. Pomôžete pacientom
bojujúcim s rakovinou opäť nájsť krásu plnohodnotného života.
ĎAKUJEME!
perrccent,
0
0
1
a
n
ť
i
ži
li
h
o
m
e
sm
Aby
stačia nám vaše
Lucia, onkologická pacientka
2%
Liga proti rakovine SR
Adresa: Brestová 6, 821 02 Bratislava
Právna forma: občianske združenie, IČO: 00641219
Na zaslanie 2 % nie je potrebné číslo účtu organizácie.
www.2percenta.lpr.sk
1/2014 | bedeker zdrav ia 41
Tlačivo na zaslanie 2 % a bli
bližšie informácie nájdete na:
ONKOLÓGIA
v ruke s predchádzajúcimi. Nadradené sú však postupom
primárnej prevencie natoľko, nakoľko sú schopné zachytiť
aj tie štádiá ochorenia, ktoré ešte nie je možné nahmatať
(od 3 do 4 mm).
Sekundárna prevencia:
Najdôležitejším vyšetrením z programu sekundárnej
prevencie je preventívne mamografické vyšetrenie. Ide
o zobrazovacie vyšetrenie prsníka mäkkým röntgenovým
žiarením, štandardne každého prsníka v dvoch rovinách.
Jeho hlavným cieľom je rozpoznanie benígnych (nezhubných) zmien v prsníku a včasné zachytenie karcinómu
prsníka. Na toto vyšetrenie má na Slovensku nárok každá žena nad 40 rokov, a to každé dva roky. Odporúča naň
gynekológ po tom, ako predtým sám vykoná vyšetrenie
oboch prsníkov pohľadom a pohmatom. Mamograficky sú
vyšetrované ženy, ktoré nepociťujú žiadne priame známky prítomnosti nádorového ochorenia prsníka. Existujú dva základné postupy, akými sa môže mamografické
vyšetrenie vykonávať – prevencia (v užšom zmysle slova)
a tzv. skríning.
Základný rozdiel medzi nimi je v tom, že zatiaľ čo pri prevencii ide o nekoordinovaný (na vlastnú žiadosť), prípadne
sčasti koordinovaný (gynekológom) súbor mamografických vyšetrení, pri organizovanom skríningu ide o snahu
o záchyt v rámci organizovaného programu, ktorý sa celoplošne zameriava na určitú rizikovú skupinu žien. To znamená, že všetky ženy v danom štáte a určitej vekovej skupiny sa na vyšetrenie pozývajú (poštou), a môžu sa na ňom
bezplatne zúčastniť. Rozdiel je aj v tom, že pri prevencii
(alebo tzv. „šedom“ skríningu) sa vyšetrenia uskutočňujú
bez akreditáciou garantovanej dostatočnej kvality pracoviska. Často s dlhými čakacími lehotami a obmedzenejšími možnosťami doriešenia nálezov. Nakoľko momentálne
na Slovensku chýba organizovaný skríningový program,
týmto spôsobom bola v populácii žien, ktorých sa to týkalo,
ešte v roku 2005 účasť na preventívnom mamografickom
vyšetrení len 21,5 %. Určite sa na tom spolupodieľal fakt
nedostatočnej osvety a všeobecnej nedostatočnej znalosti
nároku na preventívne vyšetrenie.
Skríning
Okrem hlavného benefitu – včasného rozpoznania nádorového ochorenia prsníka v neinvazívnom, resp. včasne invazívnom štádiu bez metastáz, si kladie za cieľ aj dostatočnú
účasť žien na týchto vyšetreniach (70 až 75 %) a zníženie
úmrtnosti na ňu o 30 až 35 %. Nezanedbateľné je aj zvýšenie kvality života pacientok vďaka včasnejšiemu záchytu,
ako aj zlepšenie ich životných podmienok cez efektívnejšie
liečebné postupy, vyplývajúce zo špecializácie na rýchly
a efektívny ďalší postup.
42 bedeker zdrav ia | 1/2014
Predpokladom pre možnosť pracoviska vykonávať skríning
je akreditácia. Je podmienená štandardným personálnym
a prístrojovým vybavením, kontrolovaním parametrov
prevádzky, ako aj dopredu určeným vysoko kvalitným procesom diagnostiky a ďalšieho liečebného riešenia nálezov.
Súčasťou činnosti pracoviska pri skríningu je tiež epidemiologický zber dát o vyšetreniach aj ďalších následných
vyšetrovacích procedúrach. Na záver sa uskutoční monitoring celého diagnostického procesu, ako aj vyhodnotenie
jeho efektívnosti pri znižovaní úmrtnosti na rakovinu prsníka. Pri kvalitnom skríningu býva spravidla zachytených
viac ako 80 % včasných štádií rakoviny, úmrtnosť sa všeobecne znižuje až o 30 %. Ak sú náklady na liečbu včasného
štádia okolo 2 000 až 3 000 eur, liečba pokročilého štádia je
až desaťnásobne drahšia. V konečnom dôsledku tak skríning znamená zníženie nákladov na liečbu rakoviny prsníka. Navyše ťažko je vôbec vyčísliť hodnotu vyššej kvality
života žien vďaka včasnému záchytu ochorenia.
Slovensko je v súčasnosti jedinou krajinou Európy, v ktorej
ešte organizovaný skríning karcinómu prsníka nebol zavedený. Jeho zavedenie odporúčajú viaceré vrcholové kompetentné inštitúcie Európskej únie. Pre reálne regionálne,
prípadne aj celoštátne zavedenie skríningu však musia byť
vytvorené náležité podmienky – štrukturálne, právne aj
špecializačné.
ONKOLÓGIA
Karcinóm prostaty
­­­—
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
primár Urologického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Skalici
Považuje sa za jeden z hlavných problémov mužskej populácie. V Európe sa ročne diagnostikuje približne 2, 6 milióna
nových prípadov. Súčasne predstavuje 11 % všetkých nádorových ochorení a je v 9 % príčinou úmrtí na nádorové
ochorenia mužov v Európskej únii.
Medzi krajiny s vysokým výskytom sa radia vyspelé štáty sveta: USA, Kanada, Švédsko, Austrália a Francúzsko.
V Spojených štátoch je karcinóm prostaty najčastejším malígnym ochorením mužov a druhou najčastejšou príčinou
smrti amerických mužov. Je to typické ochorenie postihujúce mužov vo vyššom veku – najviac pacientov je vo veku
od 70 do 80 rokov. Podľa najnovších štatistík je až 56 % mužov v čase zistenia ochorenia starších ako 70 rokov. Na Slovensku predstavuje karcinóm prostaty štvrtý najčastejší
zhubný nádor mužov (hneď za ním sa radia zhubné nádory
hrubého čreva a konečníka, pľúc a nemelanómové nádory
kože). Každoročne sa u nás diagnostikuje približne tisíc
nových prípadov a zomiera 500 až 550 postihnutých mužov. V európskom meradle sa Slovensko takto zaraďuje medzi krajiny so strednými hodnotami incidencie (výskytu)
a mortality (úmrtnosti) na toto ochorenie a zároveň medzi
krajiny s relatívne vysokým podielom pacientov s viac ako
päťročným prežívaním. Napriek niektorým priaznivým
ukazovateľom je však mortalita na karcinóm prostaty na
Slovensku stále ešte vysoká.
Rizikové faktory vzniku a rozvoja karcinómu prostaty
Medzi riziká vzniku ochorenia patrí vyšší vek, ale svoje môže, hoci len v asi 9 % prípadov, zohrať aj dedičnosť.
Z vonkajších vplyvov sa poukazuje na vysoký príjem živočíšneho tuku v strave a súčasne nízky príjem vitamínu E,
selénu, izoflavonoidov a ďalších antioxidantov. Tieto faktory môžu spôsobiť, že takzvaný latentný (bezpríznakový,
skrytý) karcinóm sa zmení na klinický (príznakový). Riziková je aj príslušnosť k rase, častejší je výskyt napríklad
v černošskej populácii a v oblastiach severnej Európy. Vrodené faktory hrajú významnú úlohu pri vzniku klinického
(príznakového) karcinómu prostaty a vonkajšie faktory ho
môžu ovplyvniť tiež. Neexistuje však ešte dostatok dôkazov
na to, či odporúčať alebo neodporúčať zmeny životosprávy.
Prevencia karcinómu prostaty
Cieľom primárnej prevencie je zabrániť vzniku invazívneho
karcinómu v populácii zdravých mužov alebo mužov s prekancerózami (stavmi predchádzajúcimi vzniku zhubného
nádoru). Zahŕňa jednak elimináciu rizikových faktorov
a tiež chemoprevenciu.
Sekundárna prevencia má za cieľ zistiť ochorenie v liečiteľnom stave a zahŕňa skríning a včasnú diagnostiku.
Chemoprevencia karcinómu prostaty znamená používanie
špecifických prírodných alebo syntetických látok, ktoré
môžu zastaviť proces karcinogenézy, a tým zabrániť vzniku invazívneho karcinómu. Cieľom je zabrániť procesu
viacstupňovej karcinogenézy, v ktorom sú niektoré stupne
vratné práve chemoprevenciou. Ideálna chemoprevencia je
cenovo dostupná a zlepšuje prežívanie. Viaceré dlhodobé
klinické štúdie v tejto súvislosti preverili látky ako vitamíny D a E, selén, zinok, lykopén a ďalšie karotenoidy, no ich
jednoznačný efekt dosiaľ nebol potvrdený. Otázkou ostáva
špecifikovať skupinu mužov, pre ktorých je takáto prevencia vhodná.
Skríning
Znamená použitie diagnostických testov v bezpríznakovej
populácii mužov pozvaných na vyšetrenie s cieľom zistiť
pravdepodobnosť alebo nepravdepodobnosť ochorenia. Konečným cieľom je zníženie úmrtnosti včasným záchytom
ochorenia. Medzi štandardné metódy patria digitálne rektálne vyšetrenie, stanovenie prostatického špecifického
antigénu (PSA) v sére, vyšetrenie prostatickej žľazy ultrasonografiou a prípadným odberom vzorky (biopsia prostaty)
na histologické vyšetrenie. Hodnoty PSA bývajú markantne zvýšené už niekoľko rokov pred tým, ako sa karcinóm
prostaty klinicky prejaví. Čím je tumor agresívnejší, tým
skôr je možné zistiť vzostup sérového PSA.
Skríning karcinómu prostaty je mimoriadne dôležitý vzhľadom na vysokú incidenciu ochorenia v mužskej populácii,
mnohé otázky, týkajúce sa napríklad veku (optimálny vek
je medzi 50. a 70. rokom života, v populácii mužov mladších ako 50 rokov sa karcinóm prostaty vyskytuje v menej
ako 2 %.). V odbornej verejnosti sa diskutuje tiež o stanovení
hraničných hodnôt PSA. Všeobecne sa však odporúča digitálne rektálne vyšetrenie a stanovenie hodnoty prostatického špecifického antigénu v sére mužov starších ako 50 rokov a v rizikových skupinách mužov starších ako 40 rokov.
1/2014 | bedeker zdrav ia 43
ONKOLÓGIA
Prelomová bolesť
pri onkologických ochoreniach
­­­—
MUDr. Ivana Panáková
Jedným z najčastejších príznakov sprevádzajúcich onkologické ochorenie a ich liečbu je bolesť. Je vždy subjektívna
a každý pacient ju prežíva individuálne.
Bolesť pri onkologickom ochorení, či
už chronická alebo prelomová, sa javí
ako výrazný pretrvávajúci problém súčasnej medicíny a významne ovplyvňuje kvalitu života pacientov.
V čase diagnostikovania nádorového
ochorenia pociťuje bolesť asi 30 až 40 %
pacientov. Približne trom zo štyroch
pacientov prejde bolesť v priebehu
ochorenia do chronickej, pretrvávajúcej
bolesti. Liečba bolesti v prípade onkologického pacienta vyžaduje individuálny
prístup, či už na ambulancii onkológa
alebo algeziológa, z odborov špecializovaných na liečbu chronickej bolesti.
prelomovej bolesti závažne ovplyvňujú
funkčný a psychický stav pacienta, ako
aj psychickú záťaž jeho okolia.
V minulosti liečba prelomovej bolesti
prebiehala zdvojovaním dávok alebo
skrátením intervalov medzi jednotlivými dávkami udržiavacej opioidovej
terapie. Avšak skúsenosti ukázali, že
týmto terapeutickým prístupom sa
zväčša nedosiahla požadovaná úľava
pri atakoch prelomovej bolesti. Navyše
sa, najmä pri vyššej frekvencii atakov
počas dňa, zvyšuje riziko predávkovania pacienta analgetikom.
Nové liekové formy
Prelomová bolesť
Štandardným terapeutickým postupom pri pretrvávajúcom chronickom
bolestivom stave, ktorý trvá dlhšie ako
12 hodín, je vytvorenie analgetického
režimu, ktorý pozostáva z udržiavacej
opioidovej terapie. Napriek tomu u onkologických pacientov užívajúcich pravidelne analgetiká pre stálu bolesť dochádza často k náhlemu prechodnému
vzplanutiu bolesti, ktorá svojou intenzitou prevyšuje štandardne tolerovanú
intenzitu chronickej bolesti. Tieto krátkotrvajúce vzplanutia silnej až neznesiteľnej bolesti (trvajúce v priemere 30
minút) nazývame prelomová bolesť.
Prelomová bolesť je pri onkologických
ochoreniach pomerne častý jav. Trpí
ňou 19 až 95 % pacientov, a to v ktoromkoľvek štádiu onkologického ochorenia. Môže vzniknúť spontánne, bez
väzby na nejakú známu príčinu, alebo
ju možno vyprovokovať určitou činnosťou, napr. pohybom, zmenou polohy
tela, kýchnutím, zakašľaním. Ataky
44 bedeker zdrav ia | 1/2014
Aj preto sa výskum zameral na vývoj
nových liekových foriem analgetík pre
zvládanie záchvatov prelomovej bolesti.
Boli vyvinuté a následne po úspešných
výsledkoch v klinických štúdiách na trh
uvedené rôzne formy tzv. rýchlo účinkujúcich fentanylov. Nové sú aj aplikačné
formy, napr. v podobe šumivých bukálnych tabliet (vyrobené tzv. oravescent®
technológiou) s možnosťou umiestnenia
na sliznicu líca alebo pod jazyk. Tento
typ tablety umožňuje rýchly prestup
silného analgetika do krvného riečiska,
čím dochádza k rýchlej úľave od bolesti.
Zároveň zohľadňuje komfort pacienta
pri podávaní. Užívaním analgetika cez
sliznicu ústnej dutiny sa obmedzuje
záťaž tráviaceho traktu, preto je možné
využiť tento spôsob terapie aj v prípade pacientov, ktorí majú problém s prehĺtaním alebo zvracaním. Tableta prináša pacientom ešte jednu veľkú výhodu.
Rozpúšťanie malej tablety je sprevádzané jemným šumením, ktoré naznačuje
pacientovi, že tableta „pracuje“. Tým sa
znižuje riziko unáhleného použitia ďalšej dávky analgetika a zvyšuje sa bezpečnosť terapie prelomovej bolesti.
Hoci sa problematike prelomovej bolesti v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť aj v lekárskej literatúre, zostáva stále nedostatočne liečená.
Informovanie onkologických pacientov
o tomto type bolesti, ktorá môže výrazne zhoršovať kvalitu života, by malo
byť súčasťou edukácie pacienta. Sledovanie a následné konzultácie s lekárom
o záchvatoch prelomovej bolesti by pomohlo zlepšiť diagnostiku a následnú
terapiu tohto typ bolesti.
Korporácia Teva
Súčasná „jednotka“ medzi svetovými generickými farmaceutickými spoločnosťami
je charakterizovaná viac než storočnou tradíciou výroby a skromnými začiatkami.
Firmu, ktorej meno znamená v hebrejčine príroda, založili v roku 1901 v Jeruzaleme
traja mladí lekárnici, ktorí distribuovali liečivá z malého obchodíku k svojim zákazníkom na chrbtoch oslov a tiav. Dnes patrí Teva medzi desať najväčších farmaceutických spoločností sveta. Vo svojom portfóliu má cez 1 000 originálnych aj generických molekúl, viac než 55 000 variantov produktov a vyrába 70 miliárd tabliet ročne.
Svoje zastúpenia má na 60 miestach sveta, vrátane Slovenska. Riadi 75 výrobných
závodov a 34 výskumných a vývojových centier, čím sa stará o plnohodnotné zastúpenie na farmaceutickom trhu. Viac informácií sa dozviete na: www.teva.sk.
rubrik a
Byť prvý, znamená viac pomáhať
Jednotka vo výrobe generických liekov už viac než 10 rokov na Slovensku
Sme prví na svete vo výrobe generických liekov. Už desaťročia pracujeme
na vývoji nových originálnych liekov. Naším poslaním je všetkým ľuďom
sprístupniť to najlepšie na ochranu zdravia.
www.teva.sk
kód: SK/CPX/14/0011
1/2014 | bedeker zdrav ia 45
SVETOV Ý DE Ň VOD Y
Aby voda
vodou bola
­­­—
PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH
Prístup k čistej pitnej vode je základnou ľudskou potrebou. V niektorých krajinách existoval určitý rámec hodnotiaci
kvalitu pitnej vody už od konca 19. storočia a bol určený na kontrolu masívnych epidémií brušného týfu a cholery.
V súčasnosti má každá krajina Európy národné predpisy,
pokrývajúce rôzne aspekty kvality vody, pričom pri ich
tvorbe vychádza z odporúčaní SZO a európskych smerníc.
Svetový deň vody, ktorý si od vyhlásenia Valného zhromaždenia OSN každoročne pripomíname 22. marca, má podporiť informovanosť o nenahraditeľnosti pitnej vody.
Svetový deň vody
Hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa vody bude
problematika spotreby vody a energie. Pripomenutie sa
nesie v znamení motta „Water and Energy“ – teda Voda
a energia.
Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej
dôležitosť vieme oceniť len málokedy. Až 97,4 % svetovej
vody predstavuje slaná voda oceánov a morí a iba zvyšných
2,6 % predstavuje pitnú vodu, ktorá musí postačovať pre
sedem miliárd ľudí na Zemi.
Kvalita vody
Pre overenie mikrobiologickej kvality vody sa vykonávajú
zistenia o prítomnosti indikátorov fekálneho znečistenia.
V prípade chemických látok sa odporúčané smernicové
hodnoty stanovujú podľa typu ich účinku. V prípade látok
s prahovým účinkom, kde sa toxický účinok prejaví až po
prekročení prahu, sa stanovuje na základe tzv. tolerovateľného denného príjmu, čo je množstvo chemických látok,
ktoré môžu byť požité vodou alebo jedlom počas života bez
46 bedeker zdrav ia | 1/2014
ohrozenia zdravia. Pri látkach s bezprahovým účinkom,
kedy teoretické riziko ohrozenia zdravia vzniká pri akejkoľvek expozícii, sa limitné hodnoty odvodzujú od prijateľnej miery rizika.
Dezinfekčné prostriedky
Do pitných vôd sa pridávajú už viac ako 60 rokov. Ich aplikácia vedie k významným zmenám chemických vlastností
vody. Najčastejšie sa používajú dezinfekčné prostriedky na
báze chlóru. Skúsenosti s prevádzkou vodovodných systémov bez chlórovania v zahraničí i z Českej republiky potvrdzujú, že za určitých podmienok je možná distribúcia
pitnej vody aj bez použitia chemickej dezinfekcie prípadne
bez zachovania jeho rezídua v sieti. Na Slovensku sa doposiaľ nevenovala väčšia pozornosť možnosti udržania zdravotnej bezpečnosti pitnej vody bez použitia chlóru.
Od mikroorganizmov po mikroprvky
Prostredníctvom pitnej vody, okrem mikroorganizmov
rôzneho druhu, čo sa týka pôvodu, patogenity a virulencie
(nákazlivosti – pozn. red.), sa do organizmu človeka môžu
dostávať chemické látky prírodného, ale aj antropogénneho
pôvodu, ktoré svojimi účinkami môžu zvyšovať riziko poškodenia zdravia obyvateľstva. Z akútnych poškodení zdravia je
to predovšetkým dusičnanová methemoglobinémia, ktorá
môže vniknúť po konzumácii dojčenskej stravy pripravovanej z vody s vysokým obsahom dusičnanov. Chronické poškodenie zdravia môže byť spôsobené dlhodobo nadmerným
príjmom chemických, pre ľudský organizmus škodlivých
látok. Mikroprvky vo forme aniónov, katiónov alebo ich zlú-
SVETOV Ý DE Ň VOD Y
čeniny, ako napr. ortuť a kadmium, arzén, olovo a kyanidy
môžu byť príčinou veľmi závažných ochorení, až úmrtí.
Vodou sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných
nákaz, najmä brušného týfu, bakteriálnej dyzentérie,
cholery, antraxu, leptospiróz, vírusovovej hepatitídy A,
enteroviróz, parazitárnych a iných ochorení. Tieto agensy sa dostávajú do vody s výkalmi a močom chorých ľudí.
Do vody sa môžu dostať aj anaboliká, antibiotiká, zvyšky
drog. Patogénne a fakultatívne patogénne druhy baktérií
môžu prežívať vo vode aj niekoľko mesiacov, no spravidla
sa nerozmnožujú, naopak ich počet klesá. Pri posudzovaní
zdravotných rizík pitnej vody nie je možne opomenúť ani
rádiologické riziká, ktoré majú priamy súvis s geologickým
podložím zdroja pitnej vody. Dezinfekcia teda nemôže byť
jediným prostriedkom na dosiahnutie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ale je len súčasťou celého komplexu systémových krokov zabezpečujúcich minimalizáciu rizika
poškodenia zdravia obyvateľstva od ochrany zdroja vody,
cez úpravu vody až po dodávku spotrebiteľovi.
Čistenie vody
Organizmus potrebuje pre svoje dokonalé fungovanie čo
najčistejšiu vodu. Minerálne látky by sme mali získavať
z pestrej a zdravej stravy, nie z vody. V poslednom období sa
najmä v amerických domácnostiach stalo „in“ čistenie vodovodnej vody reverznou osmózou. Vedecký časopis Medline Plus uverejnil článok o tom, že voda upravená reverznou
osmózou nielen pomáha telu zbavovať sa toxických látok
a rakovinových buniek, ale je významným pomocníkom aj
pre všetkých užívateľov chemoterapie a ožiarenia. Takto
upravená voda znižuje vplyv negatívnych vedľajších účinkov a eliminuje baktérie a škodlivé prímesi, ktoré sú pre
chorý organizmus vysoko jedovaté.
Priemerný človek za život vypije až 65 000 litrov. Čo však
s anorganickými minerálmi, ktoré voda vo väčšej či menšej
miere obsahuje? Tie, čo telo nespotrebuje vo svoj prospech,
vylúči (pot, moč, dych), alebo uloží po celom organizme –
v rohovke, v srdci, cievach (kôrnatenie tepien) a kostných
bunkách (artritída), v nervovom systéme, aj v podobe žlčníkových či ľadvinových kameňov.
Aj v prípade anorganických minerálov môže pomôcť čistenie vody reverznou osmózou. Na trhu je v ponuke viacero zariadení na demineralizáciu vody. Zariadenia od
spoločnosti AQUTREND sú dôveryhodnou značkou ponúkajúcou čistenie vody reverznou osmózou a tiež profe­
sionálny servis.
~ Spoločnosť Aquatrend
sa viac ako 12 rokov zaoberá úpravou a doúpravou pitnej a úžitkovej vody, nakoľko
je práve voda najdôležitejšou zložkou potravy, vývoja a zdravia. Špecializujeme
sa na systém reverznej osmózy, zmäkčovacie zariadenia, odželezňovanie
a odstraňovanie iných ťažkých kovov. Vysporiadame sa s odchlórovaním, či
dochlórovaním vody a ponúkame bezplatné meranie tvrdosti vody. Kontaktujte
nás a na základe výsledkov meraní vám navrhneme najlepšie možné riešenie.
~ V súčasnosti máme viac ako 20 000 spokojných klientov
a na naše filtračné zariadenie AQUATIP® 5000M poskytujeme nadštandardnú
10-ročnú záruku. Po jej uplynutí dostane zákazník nové filtračné zariadenie
BEZPLATNE.
Našou novinkou je zmäkčovač vody, ktorý nepotrebuje na svoj chod elektrickú energiu,
má vynikajúci výkon pri neporovnateľne nižších nákladoch na spotrebu vody a soli.
Kontakt → Hričovská 221 → 010 01 Žilina → 041 / 500 6882 → e-mail: [email protected]
1/2014 | bedeker zdrav ia 47
HISTÓRIA
Paul Ehrlich
(1854 — 1915)
­­­—
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Nemecký lekár a vedec, ktorý prispel k mnohým objavom v oblastiach hematológie, imunológie a chemoterapie, sa narodil 14. marca 1854 v Strehlene v Dolnom Sliezsku (teraz Poľsko), ako syn Ismara a Rosy Ehrlichovej. Jeho otec Ismar
bol predstaveným miestnej židovskej komunity. Po základnej škole navštevoval Paul gymnázium vo Wroclawi. Medicínu
študoval na univerzitách vo Wroclawi, Freiburgu a Lipsku. Po získaní doktorátu v roku 1882 pôsobil ako asistent a neskôr
šéflekár v berlínskej Charité. V roku 1883 sa oženil s Hedwigou Pinkusovou, s ktorou mal dve dcéry.
Ehrlich sa už v mladosti zaoberal chémiou. V roku 1877 zaviedol metódu
triacidného farbenia, ktorá umožnila
kvalitatívnu mikroskopickú analýzu
krvného obrazu. Možnosť farbenia
bielych krviniek prispela k diagnostike leukémie. Od roku 1880 Ehrlich
študoval aj červené krvinky. Položil
základy analýzy chudokrvnosti. Keď
24. marca 1882 predniesol Róbert
Koch v Cisárskom zdravotnom ústave
v Berlíne svoju prednášku o identifikácii pôvodcu tuberkulózy, už deň po
tom urobil Ehrlich zlepšenie Kochovej
metódy farbenia. Odvtedy sa datuje
priateľstvo medzi oboma vedcami.
V roku 1885 Ehrlich vydal monografiu
„Potreba organizmu pre kyslík“, v ktorej predstavil novú technológiu farbenia in vivo. Táto publikácia sa stala
jeho habilitačnou prácou. V roku 1887
sa Ehrlich stal súkromným docentom
vnútorného lekárstva na berlínskej
univerzite a v roku 1890 prevzal na
žiadosť Kocha vedenie tuberkulóznej
stanice vo verejnej nemocnici v Berlíne – Moabite. V rovnakom roku bol menovaný mimoriadnym profesorom na
univerzite Friedricha Wilhelma (teraz
Humboldtova univerzita).
48 bedeker zdrav ia | 1/2014
Od začiatku deväťdesiatych rokov sa
Ehrlich venoval štúdiu imunity. Objavením antitoxínov sa mu podarilo
imunizovať organizmus proti niektorým rastlinným jedom. V tej dobe sa
začal zaoberať myšlienkou použiť chemické látky v liečbe rakoviny a infekčným chorobám. Kým práce o rakovine
neviedli k úspechu, imunologické objavy bolo ocenené v roku 1908 Nobelovou cenou za medicínu, ktorú dostal
Ehrlich spolu s Mečnikovom ako uznanie za práce o imunite. S podporou
svojho asistenta Sahachira Hata Ehrlich objavil v roku 1909, že zlúčenina
606, arsphenamine efektívne účinkovala proti spirochétam, spôsobujúcim
syfilis. Dôsledkom tohoto významného objavu bolo zavedenie Salvarsanu
do liečby syfilisu, čo spôsobilo prevrat
v liečbe tejto nebezpečnej a rozšírenej
pohlavnej choroby. Ehrlich sa tým stal
zároveň aj priekopníkom chemoterapie. Moderná medicína sa zavedením
chemoterapie do liečby nádorových
ochorení vrátila k Ehrlichovej pôvodnej myšlienke.
Ehrlichova vedecká práca bola vysoko
ocenená mnohými vyznamenaniami.
V roku 1896 bol vymenovaný za tajného radcu, v roku 1903 dostal najvyššie
ocenenie v obkasti vedy – Veľkú zlatú
medailu, ktorá bola predtým poskytnutá iba Rudolfovi Virchowovi. Nasledovala čestná profesúra v Göttingene
a čestný doktorát z University v Chicagu, v roku 1907 titul tajný vrchný
zdravotný radca a čestný doktorát
z Oxfordskej univerzity. V roku 1914
bol menovaný riadnym profesorom
farmakológie na novozaloženej univerzite vo Frankfurte.
Dňa 17. augusta 1915 Ehrlich utrpel
infarkt a zomrel 20. augusta v Bad
Homburgu. Ehrlichovo meno, vymazané počas nacizmu z dejín, nesie
dnes mnoho škôl a lekární. Európska
sieť doktorandského štúdia v Medicinal Chemistry bola pomenovaná po ňom (Paul Ehrlich MedChem
Euro PhD. Network). V roku 1970 bol
po Ehrlichovi pomenovaný dokonca
kráter na Mesiaci. Paul Ehrlich patril k veľkým osobnostiam nemeckej
a svetovej medicíny. Jeho objavy v hematológii, imunológii a chemoterapii
patria k základom dnešnej modernej
medicíny.
ALERGIE
PEĽOVÉ ALERGIE
a alergény životného prostredia
­­­—
PhDr. Tvrdá Mária
PoBeZdra, s. r. o.
Na Slovensku trpí alergiou v súčasnosti asi 40 percent obyvateľov, pričom stále pribúdajú nové prípady.
Za posledných sto rokov počet alergikov vzrástol z pol percenta populácie na viac ako spomínaných 40 percent.
Predpokladá, že v roku 2020 bude alergická väčšina populácie. Svoj podiel má na tom životné prostredie, to,
čo si obliekame a jeme. Okolie mení aj našu genetickú výbavu. Z generácie na generáciu sa zvyšuje náchylnosť
na alergiu, ktorá nie je zakódovaná v génoch.
Rozvoj alergických ochorení
Mapa peľového rozšírenia sa mení. V dôsledku klimatických zmien a globalizácie sa dostávajú na naše územie
pele rastlín, ktoré naši predkovia nepoznali. Môžu byť
dokonca v dôsledku rozvoja priemyslu agresívnejšie než
v minulosti, čo spôsobuje značný nárast peľových alergií.
Vďaka kratším zimám nastupuje kvitnutie bylín, tráv
a drevín oveľa skôr ako v minulosti a ich sezóna sa každým
rokom predlžuje. Za posledných 30 rokov sa peľová sezóna
predĺžila o desať až 11 dní, kedy jar nastupuje v priemere
o šesť dní skôr a jeseň končí o päť dní neskôr. Extrémne
výkyvy počasia, ako sú víchrice či orkány, majú za následok prenos peľov rastlín na veľké vzdialenosti a následne
ich výskyt aj v tých regiónoch, kde tieto rastliny ešte nekvitnú, prípadne kde sa bežne nevyskytujú. Preto môžu
alergici pociťovať príznaky skôr, než v ich okolí skutočne
nastane peľová sezóna.
­­­—
Tab. 1: Typy a druhy alergénov
Typy alergénovDruhVýskyt
Inhalačné
Peľ
Prach
Zvieracie lupiny a srsť
Spóry plesní
Chemikálie
Zvyšky hmyzu
KontaktnéRastliny
Odev
Lieky
Kozmetika
Kovy
Chemikálie
Požité
Potraviny
Prísady do jedla
Injikované
Lieky
Uštipnutie hmyzom
stromy, buriny, trávy, kvety
domácnosť, múka, zrno, seno
domáce zvieratá
plesne v domácnosti
insekticídy, čistiace prostriedky
roztoče v múke a zrne
prechádzky v prírode
umelé vlákna
masti a krémy
deodoranty, parfumy, farby
nikel a chróm
atrament, farby, oleje
mlieko, vajcia, orechy, mäkkýše
koreniny
reakcia na liečivo
osa, včela, sršeň
1/2014 | bedeker zdrav ia 49
ALERGIE
Dovozom zo zahraničia je dnes možné získať rastliny z ktorejkoľvek časti sveta. V našich zemepisných šírkach sa tak
čoraz častejšie objavujú druhy rastlín, ktoré by sme na
našom území v minulosti len ťažko hľadali. Hoci sa im tu
často dobre darí, náš organizmus si na ne nemusí privyknúť. Následne reaguje odmietavou, alergickou reakciou.
Zdravotné ťažkosti alergického pôvodu sú celosvetovo
najčastejšou príčinou návštev lekárov primárnej starostlivosti. V posledných troch desaťročiach sa ich incidencia
zvýšila priam alarmujúco a dosahuje takmer epidemické
rozmery. Očakáva sa, že v rozvinutých krajinách sa toto
číslo zdvojnásobí do roku 2020.
Rozvojom industrializácie dochádza v mnohých európskych mestách k zaujímavému javu. Zvyšovaním urbanizácie sa stále viac zmenšujú zelené plochy a tak sa zároveň
znižuje množstvo peľov tráv v ovzduší. Za posledných 30
rokov došlo v Európe k poklesu rozlohy trávnatých plôch
až o 40 percent. Napriek tomu je zaznamenaný čoraz väčší
výskyt peľových alergií. Vedci predpokladajú, že dôvodom
je najmä zvýšená miera znečistenia ovzdušia, ktorá spôsobuje väčšiu agresivitu peľov.
Moderné poznatky v oblasti genetiky, epidemiológie a molekulárnej biológie naznačujú, že alergia nie je len súborom symptómov, ale skôr systémové ochorenie s lokalizovanými klinickými prejavmi v niektorých orgánoch.
Túto hypotézu potvrdzuje objav spoločného genetického
súboru pre astmu, rinitídu, urtikáriu a exematóznu dermatitídu. Termín atopická alergia označuje vrodenú náchylnosť k niektorému z uvedených ochorení jednotlivo
alebo v kombinácii. Samozrejme, aj pacientom bez atopickej dispozície sa môžu rozvinúť hypersenzitívne reakcie,
hlavne urtikária a anafylaxia v spojení s niektorými protilátkami (IgE) známymi v prípade atopických pacientov.
80 percent pacientov s astmou alebo alergickou rinitídou
má v príbuzenstve niekoho s alergickými symptómami.
Pravdepodobnosť narodenia dieťaťa s alergiou je 30-percentná, ak niektorý z rodičov, hlavne matka, trpí alergiou. 70-percentná pravdepodobnosť je v prípade, že obaja
rodičia majú rovnaké alergické ochorenie.
Je známe, že pele rastlín v mestách sú oveľa agresívnejšie, než pele tých istých rastlín na vidieku. Urbanizácia
a vysoká miera emisií dopravných prostriedkov súvisia
s nárastom počtu alergických ochorení dýchacích ciest.
Urbanizácia, industrializácia a rozmach automobilizmu
sa podstatne podieľajú na kvalite životného prostredia
a ovzdušia, ktorú často priamo určujú. Exhaláty motorových vozidiel, chemické škodliviny produkované priemyslom, chemizácia poľnohospodárskej výroby a potravinárskeho priemyslu tvoria reťazec vplyvov pôsobiacich na
prírodu i na človeka. Situáciu zhoršujú klimatické zmeny,
stavy inverzie a smog. Veľký význam má i ozón, ktorý vzniká fotochemickou reakciou z oxidov dusíka a síry a z uhľovodíkov, ktoré sa tvoria pri spaľovaní palív automobilov.
Tieto látky pôsobia veľmi dráždivo na sliznicu nosa, priedušiek a vedľajších nosových dutín. Môže dokonca prísť
k poleptaniu slizničných povrchov. Takto poškodená slizničná ochranná výstelka otvára cestu pre rýchle vniknutie
bakteriálnej a vírusovej infekcie, ale tiež pre alergény.
Alergie majú narastajúcu tendenciu, ale keďže sú relatívne málo závažné a mierne, často sa podceňujú. Aj keď nie
sú stredobodom záujmu, sú častou príčinou chronických
ťažkostí a diskomfortu pacientov. Sú tiež značnou záťažou pre spoločnosť – náklady na lieky, neprítomnosť v zamestnaní, znížený výkon, potreba zvýšeného počtu zdravotníkov špecialistov.
Chronický emočný a pracovný stres sa veľmi významne
podieľajú na vzniku alergie, hlavne v populácii mladých
ľudí. Veľmi málo ľudí si uvedomuje, že každé ochorenie
nám poukazuje na čosi, čo v našom živote neriešime, alebo
riešime nedôsledne. Je veľmi vhodné sa od detstva otužovať a žiť viac s prírodou. Vďaka často vysokému pracovnému nasadeniu mladí ľudia nemajú čas budovať svoju imunitu a tráviť voľný čas v prírode. Mnohé vedecké výskumy
dokázali, že ak žena už počas tehotenstva a potom dieťa
do jedného roku života boli v dennom kontakte s kravami
na farmách, riziko vzniku alergie kleslo až o 80 percent.
Už vo vyššie spomínaných štúdiách o farmárskych deťoch
sa dokázalo, že ak dieťa odíde do školy do mesta, stúpa
riziko alergie o 50 percent. Ak ostane žiť v meste, tento
ochranný vplyv už na deti nepôsobí.
Alergény životného prostredia
Takmer 20 percent populácie trpí alergiou zapríčinenou
alergénmi životného prostredia, ako sú peľ, zvieracie výlučky či domáci prach. Expozícia týmto alergénom môže
zapríčiniť alergické reakcie, ako sú alergická rinitída alebo urtikária (žihľavka).
50 bedeker zdrav ia | 1/2014
V budúcom čísle Bedekra zdravia sa dočítate o dôležitosti prevencie v liečbe alergických ochorení.
P RIESK U M PACIENTOV
Viskoportál
– prieskum pacientov
s osteoartrózou
­­­—
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.,
predseda Odbornej pracovnej skupiny pre ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky MZ SR, odborný garant projektu
Na Slovensku sa začína realizovať projekt prieskumu pacientov s osteoartrózou, ktorým bola ako súčasť liečby podaná
viskosuplementácia. Nad projektom prebrala záštitu Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť (SOTS).
Dosiaľ sme nemali k dispozícii štatistické hodnotenia
úspešnosti liečby pomocou viskosuplementácie – vnútrokĺbovej aplikácie kyseliny hyalurónovej, preto projekt na
vytvorenie registra a štatistické spracovanie efektivity viskosuplementácie možno len privítať.
Primárnym cieľom projektu Prieskum pacientov s osteoartrózou (Viskoportál) je získanie epidemiologických dát
pacientov s osteoartrózou I. až III. stupňa vo veku od 18 rokov a analýza rýchlosti nástupu účinku a trvanie účinku
viscosuplementácie (hodnotené pacientom). Sekundárnym
cieľom je overenie zastúpenia jednotlivých stupňov osteoartrózy v sledovanom súbore pacientov, overenie farmakoterapeutických postupov v manažmente pacientov s osteoartrózou a overenie spokojnosti pacienta s danou liečbou.
Projekt je dizajnovaný ako multicentrický elektronický
zber anonymných dát, pacientov s osteartrózou. Zoznam
otázok elektronického formuláru je prílohou protokolu. Do
štúdie budú zapojené ortopedické ambulancie na území SR.
Začiatok projektu je plánovaný na február 2014, ukončenie
na február 2015. Výstupom projektu bude štatistické vyhodnotenie získaných dát a ich prezentácia na národných
a regionálnych vzdelávacích podujatiach a vo vybraných
odborných periodikách.
Zabezpečenie projektu a ochrana osobných údajov
Projekt je schválený Etickou komisiou VUC. Projekt sa bude
realizovať v spolupráci so spoločnosťou JD Software, s. r. o.,
vydavateľstvom časopisu Bedeker zdravia a spoločnosťou
Noviere, s. r. o. – organizačná zložka.
Zber dát bude prebiehať v elektronickej forme prostredníctvom webovej stránky, pričom každý lekár zapojený
do tohto projektu bude mať pridelené svoje prihlasovacie
meno a heslo, ako aj návod na používanie elektronického
systému. Kód z prihlášky pacienta bude potrebné vpísať do
dotazníka pre spárovanie údajov. Všetci pacienti sa budú
v tomto projekte identifikovať jedinečným identifikačným
číslom (ID) automaticky generovaným elektronickým systémom.
Zapojenie pacientov do projektu žiadnym spôsobom neovplyvní ich liečbu a nebudú musieť absolvovať ani žiadne
vyšetrenia navyše v porovnaní s bežnou praxou. Od projektu
očakávame, že prispeje k väčšej efektivite a bezpečnosti viskosuplementačnej liečby pacientov s osteoartrózou a nadmerne nezaťaží ani ošetrujúcich ortopédov, ani pacientov.
Ako bonus a poďakovanie za vyplnenie všetkých štyroch
záznamov v priebehu roka od prvej aplikácie, budú pacienti poštou, priamo z vydavateľstva, dostávať časopis Bedeker
zdravia počas celého roka.
V zodpovednosti zapojeného ošetrujúceho lekára bude, aby
každého zaradeného pacienta poučil o cieľoch realizovaného
projektu a dal mu podpísať informovaný súhlas so zberom
dát pre potreby tohto projektu. Dáta sa budú zhromažďovať
prostredníctvom elektronickej formy dotazníka. Lekári zadávajú dáta na www.webprieskum.sk/poa zatiaľ čo pacientska časť prieskumu bude na www.webprieskum.sk/oa.
Prostredníctvom dotazníka budú pacienti hodnotiť bolestivosť, respektíve nebolestivosť chorého kĺbu po podaní
viskosuplementácie, rovnako v pokoji, ako aj počas chôdze,
či užívajú výživové doplnky, prípadne lieky proti bolesti.
Osteoartróza je najčastejšie ochorenie kĺbov končatín a chrbtice.
Postihuje až 15 % populácie stredného a vyššieho veku a s vekom sa
výskyt ochorenia zvyšuje. V populácii nad 65 rokov sa rádiologicky
diagnostikuje až 50 % osôb, z toho asi polovica má klinické symptómy choroby. Vo vekovej skupine nad 75 rokov sa vyskytuje až v 80
% vyšetrených prípadov. Je hlavnou príčinou bolesti a funkčných
porúch pohybového aparátu. Osteoartróza sa stáva medicínskym
a socioekonomickým problémom, pretože s predlžovaním dĺžky života a celkovým starnutím populácie možno očakávať ďalší nárast jej
výskytu. Gonartróza je najčastejšia forma osteoartrózy lokalizovaná do oblasti kolena. Častejšie postihuje obézne osoby, športovcov.
Viskosuplementácia, čo je dodávanie kyseliny hyalurónovej do kĺbového priestoru, potláča degeneráciu chrupavky, chráni povrch kĺbovej chrupavky a normalizuje vlastnosti v synoviálnej tekutine kĺbu.
1/2014 | bedeker zdrav ia 51
NE U ROLÓGIA
Chronickú
bolesť chrbta
dokážu odstrániť
stimuláciou miechy
Chronickú bolesť chrbta a dolných končatín, na ktorú nezaberajú lieky, dokážu lekári vďaka unikátnej stimulácii miechy trvalo odstrániť alebo zmeniť len na príjemné mravčenie. Terapiu založenú na implantovanom neurostimulátore
už podstúpilo niekoľko desiatok Slovákov, ktorí sa vďaka nej vrátili späť do plnohodnotného života. Slovensko je jednou z prvých krajín v Európe, kde začali používať prvý neurostimulátor odolný voči magnetickej rezonancii.
Až 70 % z pacientov s implantovaným prístrojom po určitom čase potrebuje magnetickú rezonanciu, ktorá však
bola doteraz pre nich tabu. Neurochirurgovia z Univerzitnej nemocnice v Bratislave preto ako prví v strednej
a východnej Európe implantovali jedinečný neurostimulátor odolný voči magnetickej rezonancii. Prináša ľuďom
s chronickou bolesťou nové možnosti diagnostiky a lepšej
liečby. Terapiu, ktorá je plne hradená zdravotnou poisťovňou, využívajú okrem Univerzitnej nemocnice Bratislava
aj Univerzitná nemocnica Košice, Vojenská nemocnica
Ružomberok a Fakultná nemocnica Nitra.
Čo je to chronická bolesť?
Normálnym prejavom choroby, zápalu alebo poškodenia
tkaniva je akútna bolesť. Zvyčajne je možné diagnostikovať jej príčinu a liečiť ju. Chronická bolesť sa definuje
ako kontinuálna, dlhodobá bolesť pretrvávajúca viac ako
12 týždňov. Môže ísť pritom o bolesti hlavy či chrbta, nádorové bolesti, artritídu, neurogénnu bolesť (vyplývajúcu
z poškodenia periférnych nervov alebo samotného centrálneho nervového systému) a psychogénnu bolesť (vyskytuje sa bez akejkoľvek viditeľnej známky poškodenia
nervového systému).
Chronická bolesť je nákladným ochorením, ktoré postihuje vo výraznej miere populáciu celej Európy. Odhaduje
sa, že takouto bolesťou trpí jeden z piatich dospelých Európanov. Najväčšiu finančnú záťaž pre zdravotný systém
predstavuje bolesť chrbta. Britská štúdia odhaduje, že ročné náklady na zdravotnú starostlivosť o ľudí s chronickou
bolesťou chrbta v Európe predstavujú 1,75 miliardy eur.
Neliečenie chronickej bolesti má pritom ničivé následky
na kvalitu života takto postihnutých pacientov. Európske
52 bedeker zdrav ia | 1/2014
dáta ukazujú, že 19 % pacientov s chronickou bolesťou stratilo v dôsledku neustávajúcej bolesti svoje zamestnanie,
21 % z nich trpí kvôli tomu depresiami. Viac ako polovica
všetkých pacientov s chronickou bolesťou sa cíti v zamestnaní unavenými a dosahuje nižšiu produktivitu práce.
Základom liečby chronickej bolesti sa stáva
neurostimulácia
Nielen vo vyspelých krajinách, ale postupne už aj na Slovensku, sa stáva základom liečby chronickej bolesti neurostimulácia. Ide o terapiu je založenú na implantovaní
neurostimulátora, ktorý elektrickými impulzmi stimuluje miechu a odstraňuje pocit vnímania bolesti. Moderná
technológia dokáže bolesť utlmiť tak, že sa mení iba na
príjemné mravčenie. Pacienti po neurostimulácii už nemusia užívať také množstvo silných liekov ako doposiaľ,
najčastejšie opiátov, ktoré často spôsobujú závislosť, ničia
im žalúdok, pečeň či obličky.
Komu neurostimulácia pomôže?
Akým pacientom je neurostimulácia určená, vysvetľuje
algeziológ doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., prednosta Algeziologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity
FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrice: „Pre pacientov,
ktorí trpia krutou chronickou bolesťou krížov a dolných
končatín a nezaberajú im už ani opioidové či neopioidové analgetiká a ani antidepresíva, alebo im ich užívanie
spôsobuje netolerovateľné nežiaduce účinky, znamená
naimplantovanie miechového neurostimulátora možnosť
významného zmiernenia bolesti a kvalitnejšieho života.
Pacientovi je však potrebné vysvetliť, že nejde o liečenie
príčiny jeho bolestí, ale len o ich tíšenie a o svoj zdravotný
stav sa musia naďalej nepretržite starať.“
NE U ROLÓGIA
­­­—
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
prednosta Algeziologickej kliniky
Slovenskej zdravotníckej univerzity FNsP
F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Pred tým, ako sa pacient s chronickou bolesťou stane
vhodným adeptom na neurostimuláciu musí absolvovať
sériu vyšetrení od neurológa, cez algeziológa, ortopéda až
po neurochirurga. „Keď pacient príde k nám na oddelenie, posudzujeme výsledky vyšetrení, či je možné pomôcť
mu kauzálnou liečbou, teda odstránením príčin bolesti
napríklad operáciou, alebo nejako inak mu zlepšiť kvalitu jeho života,“ vysvetľuje docent Martuliak. „Pacientov
vhodných na neurostimuláciu vyberáme podľa takzvaných indikačných kritérií. Jedným z najdôležitejších je
nemožnosť menej invazívnych postupov napríklad v podobe liekovej terapie a dĺžka trvania bolesti. Pacient vhodný na implantovanie neurostimulátora nemôže trpieť
imunologickými či psychiatrickými ochoreniami, musí
byť dostatočne inteligentný, aby dokázal prístroj obsluhovať. To všetko zisťujeme počas vyšetrení. Základom úspechu neurostimulácie miechy je predovšetkým úzka spolupráca algeziológa a neurochirurga a ďalších špecialistov
pri prísnom výbere vhodných pacientov.“
„Odhaliť pacienta s chronickou bolesťou, ktorému by práve neurostimulácia mohla pomôcť, je úlohou školených
algeziológov. Z veľkého počtu pacientov vyberajú takých,
ktorých posielajú do implantačných centier, kde sa rozhoduje o tom, či sa pacientovi môže neurostimulátor implantovať. Cesta pacienta k neurostimulácii teda musí
viesť cez neurológa a algeziologické centrá a končí sa na
neurochirurgii, kde sa neurostimulátor implantuje,“ hovorí MUDr. Róbert Illéš, zástupca prednostu a súčasne
primár Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava,
pracovisko Kramáre.
Ako to funguje?
Stimuláciu miechy zabezpečuje implantovaný neurostimulátor odolný voči magnetickej rezonancii, ktorý je spojený s miechou prostredníctvom elektród. Tie privádzajú
elektrické výboje z neurostimulátora do príslušných nervov. Za normálnych okolností totiž signály bolesti putujú
cez nervový systém priamo do mozgu. Elektrické impulzy vysielané neurostimulátorom však zabraňujú tomuto
prenosu „informácie bolesti“ z miesta vzniku do mozgu.
Pacient tak vyslaný signál bolesti nepocíti.
„Neurostimulácia je účinnou metódou, ktorá sa používa
pri liečbe chronickej, nezvládnuteľnej bolesti driekovej
chrbtice a dolných končatín, najčastejšie po viacnásobných operáciách chrbtice, keď predchádzajúca terapia
a podávanie liekov neviedli k dostatočnej úľave od bolesti. Je určená pre pacientov s bolesťami, v prípade ktorých
zlyhali lieky, infúzie či obstreky, alebo rádiofrekvenčné
metódy a nepomohla im ani operácia. Vďaka stimulácii
v epidurálnom priestore miechy dokážeme prostredníctvom elektrických výbojov zabrániť prenosu informácie
bolesti“, vysvetľuje neurochirurg MUDr. Róbert Illéš. Ako
prvý neurochirurg v strednej a východnej Európe implantoval najnovší neurostimulátor odolný voči magnetickej
rezonancii. Na prvý pohľad nepodstatná vlastnosť má pre
ľudí s chronickou bolesťou zásadný význam.
Slovensko predstavilo svetu neurostimulátor odolný
voči magnetickej rezonancii
Podľa údajov OECD až 70 % pacientov, ktorí podstúpili neurostimuláciu, bude potrebovať vyšetrenie magnetickou
rezonanciou. Doteraz však bola táto najmodernejšia for1/2014 | bedeker zdrav ia 53
NE U ROLÓGIA
­­­—
MUDr. Róbert Illéš,
zástupca prednostu a súčasne primár
Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského
a Univerzitnej nemocnice Bratislava
ma diagnostiky pre pacientov s implantovaným neurostimulátorom, ale napríklad aj kardiostimulátorom, tabu.
Pôsobenie silného magnetického poľa totiž môže spôsobiť
doslova spálenie tkaniva v okolí elektród a stimulátora
tým, že dochádza k výraznému zahrievaniu vodivých častí systému. Keďže hovoríme o tkanivách v oblasti miechy,
je toto riziko ešte významnejšie. Vyšetrenie magnetickou
rezonanciou je pritom dôležité pre diagnostiku a liečbu
závažných ochorení ako rakovina, mŕtvica či neurologické problémy.
Zmenu priniesla až moderná technológia SureScan MRI,
ktorá sa začala používať pri výrobe neurostimulátorov.
Vďaka nej môžu pacienti s chronickou bolesťou profitovať nielen zo samotnej neurostimulácie, ale aj z možnosti
diagnostiky magnetickou rezonanciou. Magnetická rezonancia umožňuje lekárovi zobraziť vysoko detailný obraz
vnútorných orgánov, chrbtice, mozgu, ciev, svalov, kĺbov
či oblastí infekcie. Táto technológia je oveľa šetrnejšia
k ľudskému telu ako röntgen alebo CT vyšetrenie. Potvrdzuje to aj výrazný nárast vyšetrení magnetickou rezonanciu v posledných rokoch.
Prvý takýto neurostimulátor v krajinách strednej a východnej Európy implantovali neurochirurgovia s algeziológmi v Univerzitnej nemocnici Bratislava. „Je to dôkaz,
že na Slovensku sa robí kvalitná medicína, ktorá ide s dobou a využíva najmodernejšie technológie,“ zdôrazňuje
primár Illéš.
Môže pacient s implantovaným neurostimulátorom cestovať lietadlom alebo nemôže ho ohroziť búrka? Docent
54 bedeker zdrav ia | 1/2014
Martuliak vysvetľuje: „Pacient neurostimulátor ovplyvňuje sám, keď ho vypne, stáva sa neutrálnym zariadením.
Pacient s neurostimulátorom by sa mal vyhýbať silnému
magnetickému poľu, ktoré by v elektróde mohlo indukovať elektrický prúd, ale práve toto nové zariadenie je chránené pred takýmto vplyvom, takže sa systém neprehrieva
a takýto pacient môže nielen lietať lietadlom – vystavíme
mu aj potvrdenie, kvôli bezpečnostným kontrolám, ale
napríklad aj zvárať.“
Život po neurostimulácii je lepší
Po implantácii a spustení systému stimulácie miechy dochádza k výraznému zlepšeniu kvality života pacientov
trpiacich chronickou bolesťou. Pacienti s implantovaným
neurostimulátorom potvrdzujú, že pocit vnímania bolesti výrazne ustúpil a v mieste bolesti cítia len príjemné brnenie. To je spôsobené vydávanými elektrickými impulzmi, ktoré stimulujú miechu. Neurostimulátor nevydáva
žiadny hluk.
Pacienti sa vďaka tejto metóde môžu znovu začleniť do
plnohodnotného života a nie sú odkázaní na sociálny
systém. Mnohí ľudia, ktorým chronická bolesť bránila vo
výkone povolania, sa po implantácii neurostimulátora
vracajú do zamestnania a späť do aktívneho života. „Bolesť chrbtice bola neznesiteľná. Lieky nezaberali. Musel
som brať množstvo silných liekov a opiátov. Vôbec som
nežil, len prežíval,“ prezrádza Miroslav Zemanovič, ktorý
trpel bolesťami chrbtice niekoľko rokov a dodáva: „Po implantácii neurostimulátora som sa vrátil späť do života.
Doslova.“
—red—
U ROLÓGIA
Žľaza veľkosti
orecha
­­­—
MUDr. Juraj Holba
MUDr. Roman Sokol
Prostata má približne veľkosť vlašského orecha. Je súčasťou mužského pohlavného ústrojenstva.
Niečo z anatómie
Nachádza sa pred konečníkom, tesne pod močovým mechúrom, kde obklopuje močovú rúru, ktorá prechádza viac
v jej prednej časti. Samotnú prostatu tvorí 30 až 50 tuboalveolárnych žliaz, ktoré sú zanorené v strome (stroma –
podporné väzivové tkanivo orgánu – pozn. red.) tvorenej
spleťou väziva a hladkej svaloviny. Z anatomického hľadiska sa na prostate popisuje pravý a ľavý lalok, no z praktického hľadiska sa používa tzv. zonálne členenie podľa lokalizácie prostatických žliazok na: periuretrálnu, vnútornú
a vonkajšiu zónu. Povrch prostaty tvorí väzivový obal –
capsula, ktorý obsahuje veľa kolagénu, elastínu a hladkej
svaloviny. Normálna prostata má objem 20 ml a je asi 3 cm
dlhá, 4 cm široká a predozadný rozmer je 2,5 cm. Počas detstva je veľmi malá (približne veľkosti hrášku) a zväčšuje sa
len pomaly, no rýchlo začína zväčšovať svoj objem v období puberty v odozve na produkciu mužského pohlavného
hormónu testosterónu. Rýchly rast prostaty sa končí okolo
20. roku života, kedy má hmotnosť 18 až 20 g. Po 30. roku
začína tzv. epiteliálna mikroskopická hyperplázia prostaty
s pomalým zväčšovaním jej objemu. Druhé obdobie signifikantného rastu pozorujeme medzi 50. a 70. rokom života,
kedy už dochádza aj k stromálnej hyperplázii a výraznejšiemu nárastu objemu, čo postupne vyúsťuje do benígnej
hyperplázie prostaty – BPH. Výsledkom BPH sú ťažkosti
s močením ako oneskorený štart mikcie, slabý prúd moču,
močenie s úsilím, nočné močenie, prerušovaný prúd moču.
Zmeny veľkosti prostaty priamo súvisia s produkciou androgénov v tomto období života. Normálna funkcia, vývin
a rast prostaty primárne závisia od koncentrácie testosterónu (produkcia predovšetkým v semenníkoch) v plazme
a normálnej enzymatickej funkcie 5alfa-reduktázy.
tý, priehľadný sekrét alkalickej reakcie bohatý na zinok
(jeho koncentrácia je 500 až 1000-krát väčšia ako v krvi),
kyselinu citrónovú, prostaglandíny, spermín, spermidín,
imunoglobulíny, proteolytické enzýmy a kyslú fostatázu.
Zinok zasahuje do metabolizmu testosterónu v prostate,
prostaglandíny stimulujú svalovinu maternice a prispievajú tak k transportu spermií. Spermín zasa ovplyvňuje
ich motilitu a proteázy skvapalňujú ejakulát. Alkalický
sekrét poskytuje spermiám dostatočnú ochranu v kyslom
prostredí pošvy a predlžuje ich životnosť.
Najčastejšie ochorenia prostaty
Existuje rad problémov s prostatou, najčastejšími sú zápalové ochorenia prostaty – prostatitídy, už spomínaná benígna hyperplázia prostaty a karcinóm prostaty.
Prostatitída alebo prostatický syndróm je najčastejšou urologickou diagnózou mužov pred 50. rokom života. Z názvu
prostatitída predpokladáme zápalovú etiológiu, ale pritom
ani zďaleka nie všetci muži s touto diagnózou majú zápal
prostaty, preto sa používa termín prostatický syndróm.
Prostatitídy delíme do štyroch kategórií: akútna a chronická bakteriálna prostatitída, tzv. syndróm chronickej panvovej bolesti – pelvic pain syndrome (ďalej sa delí na zápalový
a nezapálový typ a asymptomatická zápalová prostatitída.
Pre diagnostiku je dôležité zhodnotenie anamnézy, klinický obraz, mikroskopické a kultivačné vyšetrenie moču
a prostického exprimátu. Diagnostika je niekedy veľmi ťažká a samotný patogén sa podarí odhaliť len v 10 % prípadov.
Terapia bakteriálnych prostatitíd spočíva v podávaní antibiotík, no liečba pelvic pain sydrómu, ako aj jeho diagnostika, sú zdĺhavé a náročné. Okrem antibiotík sa uplatňujú
a-blokátory, fytoterapia, režimové opatrenia, biofeedback.
Funkcia prostaty
Nezhubné ochorenie
Hlavnou funkciou prostaty je produkcia sekrétu, ktorý
tvorí 15 až 30 % objemu tekutiny ejakulátu. Ide o teku-
Ďalším ochorením je benígna hyperplázia prostaty. Postihuje najmä mužov po 50. roku veku. Postupným zväčšo1/2014 | bedeker zdrav ia 55
U ROLÓGIA
-blokátory, inhibítory 5alfa-reduktázy
a fytopreparáty. Chirurgická liečba je
indikovaná tam, kde nie je možná alebo
zlyhala medikametózna terapia. K operačným zákrokom patrí transvesikálna
prostatektómia, transuretrálna resekcia alebo incízia prostaty TUR P, TUI P.
Karcinóm prostaty
vaním najmä vnútornej zóny prostaty dochádza k útlaku
uretry (močovej rúry – pozn. red.), čím mechanicky obmedzuje vyprázdňovanie močového mechúra a pacient začína mať menej či viac výrazné ťažkosti s močením. Močový mechúr na túto obštrukciu reaguje adaptáciou tak, že
zvyšuje kontrakcie detruzora (sval v stene mechúra, ktorý vypudzuje moč – pozn. red.), čím zabezpečí adekvátne
vyprázdnenie po určitú dobu. Po čase dochádza k hypertrofii svaloviny a k ďalším zmenám v hladkom svalstve,
ktoré spôsobujú nestabilitu detruzora. Všetky tieto zmeny
sa postupne klinicky manifestujú symptómami dolných
močových ciest, označovaných skratkou LUTS – lower urinary tract symptoms. Rozdeľujeme ich na vyprázdňovacie
a uskladňovacie symptómy. Medzi prvé patrí slabý prúd
moču, retardácia štartu mikcie, prerušovaný prúd moču,
odkvapkávanie moču po mikcii, pocit neúplného vyprázdnenia až po retenciu moču (zadržiavanie – pozn. red.).
K uskladňovacím symptómom patrí polakisúria, noktúria, urgencie až urgentná inkontinencia. Môže dominovať
jeden či viac symptómov a subjektívna interpretácia klinických ťažkostí je veľmi individuálna. V diagnostike BPH
je základom anamnéza, vyšetrenie prostaty per rektum,
laboratórne vyšetrenia, ku ktorým patrí vyšetrenie moču,
PSA v sére – marker rakoviny prostaty, uroflowmetrické vyšetrnie, ktoré nás informuje o prietoku moču uretrou počas mikcie a ultrasonografia obličiek, močového mechúra
a prostaty. Individuálne sa podľa potreby dopĺňajú ďalšie
vyšetrenia ako cystosuretroskopia, urodynamické metódy.
Cieľom liečby BPH je zníženie infravezikálnej obštrukcie,
zmiernenie subjektívnych ťažkostí pacienta a zabránenie
progresii ochorenia. V niektorých prípadoch postačí len
sledovanie pacientov bez terapie. V ostatných prípadoch
sa zahajuje medikamentózna terapia, ktorá zahŕňa alfa56 bedeker zdrav ia | 1/2014
Patrí medzi najčastejšie typy rakoviny
mužov a tvorí 15 % všetkých malignít
urogenitálneho traktu mužov nad 50
rokov. Incidencia karcinómu prostaty
stúpa s vekom, najviac v 7. a 8. dekáde.
Karcinóm prostaty môže rásť veľmi pomaly, môže byť lokalizovaný v rámci
žľazy alebo po jeho vzniku dochádza
k šíreniu do okolitého tkaniva a k vzniku vzdialených metastáz. Príznaky
ochorenia, najmä v začiatkoch, nemusia byť žiadne. Ak sa
aj rozvinú, sú veľmi podobné symptómom pri BPH. Diagnostika je pomerne jednoduchá a zahŕňa digitálne rektálne vyšetrenie, krvný test na hladinu PSA, čo je bielkovina
tvorená v prostate. Pri pozitivite niektorého z testov sa indikuje biopsia prostaty, pri ktorej sa cez konečník odoberajú bioptickou ihlou vzorky priamo z tkaniva prostaty a zasielajú sa na histologické vyšetrenie, na základe ktorého sa
definitívne určí, či je prítomný karcinóm v prostate alebo
nie. Možnosti liečby karcinómu prostaty sú rôzne – aktívne
sledovanie (pacient sa sleduje v pravidelných intervaloch,
kontroluje sa hladina s PSA, ale nepodávajú sa nijaké medikamenty), chirurgická liečba – radikálna prostatektómia,
rádioterapia, hormonálna liečba a chemoterapia. Terapia
závisí od pokročilosti ochorenia v čase diagnózy, od histologického typu karcinómu prostaty (KP), celkového zdravotného stavu muža. Zásadne sa líši liečba lokalizovaného KP, lokálne pokročilého KP a metastatického KP. Ak je
rakovina prostaty diagnostikovaná včas, a aj lokalizovaná,
ide o vyliečiteľné ochorenie.
Ak sa objavia ťažkosti s močením alebo niektoré z opísaných symptómov, je nutné čím skôr informovať svojho lekára alebo rovno navštíviť urológa. Závažná infravezikálna
obštrukcia pri BPH, ktorá trvá dlhšiu dobu, môže spôsobiť
až retenciu moču, infekcie urogenitálneho traktu, prispieva k tvorbe litiázy a ak sa adekvátne nelieči, dochádza k trvalému poškodeniu močového mechúra. V takomto štádiu
už nemusí byť liečba úspešná. Keďže karcinóm prostaty
nemusí mať dlhú dobu nijaké symptómy, každý muž po
50. roku by mal absolvovať preventívne urologické vyšetrenie na skríning KP, pri ktorom sa jednoduchými, nebolestivými testami vylúči alebo diagnostikuje ochorenie prostaty a zaháji sa adekvátna liečba.
S P Ý TALI SME SA ZA vÁ S
Tri otázky o prostate
Odpovedá doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD., primár Urologického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Skalici
—Ako sa zmenila liečba prostaty v porovnaní s minulosťou?
Pokiaľ ide o liečbu zväčšenej prostaty, zmenilo sa mnohé.
Kedysi sme si aj my urológovia predstavovali, že problém
spôsobuje len samotné zväčšenie tohto orgánu. Ide však
o komplex problémov, kde svoje nezohráva len tlak zväčšenej prostaty, ale aj samotná močová rúra a močový mechúr.
Kedysi sme mohli zväčšenú prostatu len sledovať alebo operovať. Dnes sa 80 percent pacientov lieči medikamentózne.
Už tento samotný fakt posunul mužov k tomu, aby sa liečili.
Liečba už naozaj nemusí byť strašiakom. Podobne je to v prípade erektilnej dysfunkcie, vďaka stále modernejším liekom pacient ľahšie prijme fakt, že sa musí liečiť. Ako lekára
ma takýto posun v medicíne stále neprestáva fascinovať,
a napriek ťažkostiam v zdravotníctve, ma naďalej motivuje.
—Čo by ste odkázali mužom v súvislosti so zväčšenou
prostatou? Aké príznaky, okrem známeho častejšieho
používania toalety, by si mali všímať?
Okrem počtu močení cez deň, by si mali muži všímať prúd
moču. Ten sa, samozrejme, s vekom mení, ak však muž močí
na trikrát, silí sa, má bolesti a nebodaj sa objaví v moči krv,
čo i len raz, mal by navštíviť urológa. Krv sa mužom v moči
síce môže objaviť aj pri veľmi zväčšenej prostate, avšak treba vylúčiť, či nejde o karcinóm. Preto vyšetrenie rozhodne
netreba odkladať. No a ak sa muž v noci niekoľkokrát budí,
aj napriek tomu, že pred spaním neprijíma priveľa tekutín,
signalizuje to problémy s prostatou, jej zväčšenie. Pokiaľ ide
o stravu bohatú na ovocie a zeleninu, tak ako aj v prípade
iných ochorení, môže mať dostatočná konzumácia takejto
stravy ochranné a preventívne účinky aj v tomto prípade.
—Ako je to s odkladaním návštevy urológa?
Na Slovensku je „spolupráca“ pacienta s lekárom vcelku
dobrá, ale to až v prípade, že postihnutý lekára navštívi.
Bolo dokázané, že až 85 % mužov s benígnou prostatickou
hyperpláziou dodržuje liečebný režim a chodí pravidelne na
urologické kontroly. Čo je však horšie, podobne ako v iných
krajinách Európy, aj na Slovensku je príliš dlhý časový interval, ktorý uplynie od prvých príznakov do návštevy lekára. Pri ochoreniach prostaty je to viac ako deväť mesiacov
a pri inkontinencii moču niekedy viac ako 24 – 36 mesiacov!
Pritom je potrebné upozorniť, že diagnostika a liečba mnohých urologických ochorení (najmä v ich iniciálnych štádiách) je dnes minimálne invazívna a maximálne efektívna.
1/2014 | bedeker zdrav ia 57
V Ý Ž IVA
Biopeptidy
vo fermentovaných
mliečnych výrobkoch
—
prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc.
emeritný profesor Univerzity Komenského, Prírodovedecká fakulta
Mliečne baktérie počas výroby jogurtov a ďalších zakysaných mliek a syrov zabezpečujú kyslé prostredie tvorbou organických kyselín, najmä kyseliny mliečnej a octovej. Vďaka proteolytickej, lipolytickej a glykolytickej aktivite mliečnych
baktérií vznikajú ďalšie zložky, ktoré sú menej známe, avšak pre zdravie sú veľmi významné.
Proteolytické enzýmy mliečnych baktérií „vyštepujú“
z mliečnych bielkovín krátke úseky pozostávajúce iba z niekoľkých aminokyselín (3 – 20) – nazývame ich biopeptidy.
Okrem nutričnej hodnoty majú rôzne fyziologické funkcie
vrátane antihypertenznej, antitrombotickej, opioidnej, antimikróbnej, antioxidačnej a imunomodulačnej.
Najznámejšie sú kazeínofosfopeptidy, ktoré obsahujú špecifické miesta pre väzbu vápnika, horčíka a železa, ako aj niektorých mikroelementov (Zn, Se, Cr, Ni a Co). Tieto „nosiče“
fyziologicky napomáhajú účinnejšiemu vstrebávaniu vápnika a ostatných minerálov. Sú významné z hľadiska prevencie
osteoporózy, zubného kazu, hypertenzie a anémie.
Regulácia krvného tlaku
Biopeptidy v boji proti mikróbom
Za ostatných desať rokov významne pokročil výskum biopeptidov účinných na kardio-vaskulárny systém. Pri regulácii krvného tlaku sa uplatňujú biopeptidy inhibujúce
premenu angiotenzínu I na angiotenzín II, ktorý má vazokonstrikčné účinky, takže sa podieľa na zvyšovaní krvného tlaku. Inhibícia vzniku angiotenzínu II sa prejavuje
hypotenznými efektmi. Najznámejšími biopeptidmi s hypotenznými účinkami sú tripeptid VPP (valyl-prolyl-prolín)
a IPP (izoleucyl-prolyl-prolín). Podobne ako aj niekoľko ďalších biopeptidov okrem znižovania tlaku znižujú aj obsah
cholesterolu v krvi, takže sú významné z hľadiska prevencie kardio-vaskulárnych ochorení. Sú známe aj antitrombotické biopeptidy (kazoplatelíny a kaziopiastrín).
Poznáme aj biopeptidy s antimikrobiálnymi účinkami.
Prvým biopeptidom z tejto série bol kasecidín, ktorý inhibuje najmä gram-pozitívne baktérie Diplococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes a rôzne stafylokoky a sarcíny.
Okrem antibakteriálnej aktivity má aj cytotoxické účinky
proti niektorým cicavčím bunkám vrátane ľudských leukemických línií. Z kazeínu pochádza aj biopeptid glykomakropeptid. Medzi jeho hlavné antimikrobiálne vlastnosti
patrí väzba baktériových enterotoxínov, inhibícia adhézie
vírusov a baktérií na črevný epitel, stimulácia množenia
črevných bifidobaktérií (prebiotický efekt) a modulácia
imunitného systému. Aj zo srvátkového β-laktoglobulínu
vznikajú biopeptidy inhibujúce prevažne gram-pozitívne
baktérie. Z laktoferínu, pôvodnej srvátkovej bielkoviny
s antimikróbnymi účinkami, vzniká fermentáciou laktofericín B, ktorého spektrum účinkov je širšie. Pôsobí nielen
na enterotoxigénne Escherichia coli, ale aj na mikromycétu Candida albicans a parazita Entamoeba histolytica – pôvodcu amébovej dyzentérie.
Proteolytické enzýmy mliečnych baktérií „vyštepujú“
z mliečnych bielkovín aj niekoľko biopeptidov s antioxidačnými vlastnosťami, ktoré vychytávajú voľné radikály
a chránia tuky pred peroxidáciou. Antioxidačná aktivita
niektorých biopeptidov je porovnateľná so syntetickým antioxidantom butylovaným hydroxyanizolom, ktorý sa používa v potravinárstve. Okrem technologických aspektov
v ľudskom organizme antioxidácia významne prispieva
k udržaniu zdravia. Patrí do systému ochrany pred rakovinou, srdcovo-cievnymi chorobami a starnutím.
Analgetické účinky
Z mliečnych bielkovín vznikajú aj biopeptidy s opioidnými
účinkami. Kazomorfíny a laktorfíny sa viažu na opioidné receptory v centrálnej nervovej sústave a čiastočne aj
v tráviacej trubici. Majú podobné analgetické účinky ako
endogénny morfín. Exorfíny, tak ako väčšina biopeptidov,
sú viacfunkčné, okrem modulácie spánku môžu indukovať
apneu a nepravidelné dýchanie. β-laktorfín okrem sedatívneho a hypnotického účinku stimuluje tvorbu pankreatického inzulínu a pozitívne pôsobí aj na srdcovo-cievny
systém. α-kasozepín má podobné účinky ako nebarbituálne hypnotikum benzodiazepín. Keďže väčšina opioidných
biopeptidov má sedatívne účinky, považujeme ich za významné mliečne faktory navodzujúce spánok. Poznáme aj
biopeptidy, ktoré prenášajú minerály a niektoré vitamíny.
58 bedeker zdrav ia | 1/2014
V Ý Ž IVA
Stimulácia imunity
O tom, že probiotické mikrorganizmy modulujú imunitný
systém, existuje už množstvo štúdií. Avšak o účasti biopeptidov na stimulácii imunitných procesov sa dozvedáme iba
z niekoľkých prác. Niektoré biopeptidy pochádzajúce z kazeínu alebo zo srvátkových bielkovín pôsobia na proliferáciu
lymfocytov, syntézu protilátok a reguláciu intracelulárnych
cytokínov. Klinickými štúdiami sa potvrdilo, že niektoré majú protihnačkové účinky v prípade nákazy baktériou
Clostridium difficile. Indukujú ochrannú imunitu proti patogénom a nádorom, a to najmä stimuláciou tvorby sekrečného
imunoglobulínu A (IgA) a aktiváciou B buniek, niektoré významne zvyšujú aj tvorbu periférnych krvných lymfocytov.
Lipolytická aktivita mliečnych baktérií zvyšuje aj obsah
CLA (konjugovaná kyselina linolová), a to nielen v jogurtoch, ale aj v syroch. Producentmi CLA sú najmä niektoré
kmene rodov Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus a Propionibacterium. Počas fermentácie vznikajú aj
sfingolipidy (napr. sfingomyelín), ktoré sa často používajú ako emulzifikačné potravinové aditíva. Znižujú aj
obsah LDL cholesterolu a chránia pred črevným baktériovými infekciami. Mliečne baktérie používané na
výrobu jogurtov a iných mliečnych produktov tvoria aj
exopolysacharidy, ktoré zvyšujú ich viskozitu a stabilitu. Okrem toho exopolysacharidy majú aj antikarcino-
génne vlastnosti a znižujú obsah cholesterolu v krvi.
Fermentačná aktivita mliečnych baktérií a ďalších mikroorganizmov (napr. kvasiniek), používaných pri výrobe jogurtov a iných podobných produktov vrátane syrov, obohacuje výrobok aj o niektoré vitamíny, najmä vitamín A, E, K,
B1, B2, B6 a B12, takže ich obsah v jogurtoch býva vyšší ako
v pôvodnom mlieku.
Záujem o mliečne biopeptidy sa z roka na rok zvyšuje, a to
nielen z hľadiska vedeckého poznávania ich fyziologických
efektov, ale aj z hľadiska komerčného. Bioaktívne peptidy
sa môžu použiť vo forme ingrediencií do funkčných potravín, ako potravinové doplnky alebo aj vo farmaceutických prípravkoch. Hoci legislatívne nariadenia povoľujúce
pridávať nové ingrediencie do potravín sú veľmi prísne,
poznáme už niekoľko mliečnych produktov obohatených
o zdravie podporujúce biopeptidy. V Japonsku vyrábajú
mliečny nápoj „Calpis“ s antihypertonickými účinkami. Vo
Fínsku deklarujú podobnú aktivitu aj pre nápoj „Evolus“.
V Holandsku sa predáva nápoj PeptoPro® bohatý na dia tripeptidy. Používajú ho najmä športovci na regeneráciu
svalov a stimuláciu tvorby inzulínu. V USA je známy produkt s antihypertenznými účinkami; vyrába sa zo srvátkového β-laktoglobulínu. Švédsky preparát „Capolac“ obsahujúci fosfopeptidy vyrábajú vo forme tabliet, ktoré zvyšujú
vstrebávanie minerálov, najmä vápnika.
Jemnejšia chut’
v praktickom balení
1/2014 | bedeker zdrav ia 59
IM U NOLÓGIA
Zápalové ochorenia
organizmu
– skúsme ich ovplyvniť
prírodným produktom
­­­—
MUDr. Eva Lapšanská, PhD.
Ambulancia Klinickej imunológie a alergológie, Poprad
Zápalové ochorenia pohybového aparátu, kardio-vaskulárneho systému, tráviaceho, či dýchacieho traktu, patria dnes
už medzi tzv. civilizačné ochorenia. Ich počet v celosvetovom meradle z roka na rok stúpa.
Reakcia na poškodenie
Zápal je reakcia organizmu na poškodenie jeho buniek
a tkanív. Môžu ho vyvolať mechanické, chemické, nutričné
(výživové) alebo biologické faktory. Ide o fylogeneticky aj ontogeneticky najstarší obranný mechanizmus. Jeho úlohou je
likvidácia, zriedenie alebo vylúčenie škodliviny a poškodeného tkaniva, alebo aspoň ich ohraničenie a súčasná reparácia (hojenie). Zápal možno deliť podľa rôznych kritérií – na
obranný a poškodzujúci, na akútny alebo chronický, na povrchový a hlboký a pod. Pri zápalovej odpovedi možno pozorovať štyri fázy: cievna odpoveď, akútna bunková odpoveď,
chronická bunková odpoveď a zahojenie. Na zápalovej reakcii sa zúčastňujú mnohé bunky patriace do imunitného systému (najmä neutrofily – biele krvinky, makrofágy, T-lymfocyty, endotelové bunky, eozinofily, žírne bunky, trombocyty),
multienzýmové systémy krvnej plazmy, prozápalové a protizápalové cytokíny, proteíny – bielkoviny akútnej fázy zápalu,
prostaglandíny a ďalšie metabolity kyseliny arachidónovej,
ako aj niektoré iné zápalové mediátory. Základnou bunkou
akútneho zápalu, ktorá reguluje jeho vývoj a ktorá sa dostáva do zápalového ložiska ako prvá, je neutrofil. Pri chronickom zápale sa uplatňujú najmä makrofágy a T-lymfocyty.
Tieto bunky pri obrannom zápale produkujú v potrebnom
množstve a v požadovanom časovom období mediátory, reaktívne intermediáty klyslíka, enzýmy a cytotoxíny, ktorými
usmrcujú a rozkladajú útočiace patogény alebo poškodené
vlastné tkanivo. Ak zápalový stimul pretrváva, alebo ak sa
tieto produkty tvoria v nadmernom množstve a nekontrolovane, vzniká poškodzujúci zápal. Výsledkom je poškodenie
vlastných buniek a tkanív, vedúce k poruchám funkcií rôznych orgánov a systémov či dokonca až k smrti. Zápalové
bunky môžu tieto svoje aktivity uplatňovať len vtedy, keď sa
60 bedeker zdrav ia | 1/2014
dostanú z cievneho riečiska do tkaniva, kde vzniká zápalová reakcia. Takáto transendotelová migrácia leukocytov sa
uskutočňuje z postkapilárnych venúl sériou adhezívnych interakcií medzi adhezívnymi molekulami (zabezpečujúcimi
tesný kontakt buniek), nachádzajúcimi sa na povrchu leukocytov a cievnych endotelových buniek (pokrývajú vnútorný
povrch ciev). Je to niekoľkostupňový proces, na ktorom sa
zúčastňujú selektíny a integríny (glykoproteínové molekuly)
a členovia imunoglobulínovej veľkorodiny.
Dokázané zápalové zmeny
V posledných rokoch došlo k významným zmenám v diagnostike a liečbe bronchiálnej astmy detí aj dospelých vďaka
novým poznatkom o patogenéze a patofyziológii tohto ochorenia. Astma bronchiale sa v súčasnosti považuje za chronické zápalové ochorenie, v ktorom sa okrem ďalších buniek
uplatňujú hlavne eozinofilné granulocyty. Prispeli k tomu
predovšetkým nové vyšetrovacie metódy, napr. využitie
bronchoalveolárnej laváže a biopsie bronchiálnej sliznice pri
fibrobronchoskopii, a nové laboratórne metódy v oblasti celulárnej a molekulárnej biológie. Týmito metódami bolo dokázané, že zápalové zmeny sú prítomné v bronchiálnej stene
aj v pokojovom, t. j. bezpríznakovom štádiu ochorenia. Preto
prvoradú úlohu zohráva včasné ovplyvnenie zápalu. Správne
indikovaná včasná a dostatočne účinná protizápalová liečba
umožňuje stabilizáciu stavu väčšiny pacientov a zlepšenie
prognózy astmy.
Leukotriény sú metabolity kyseliny arachidónovej, ktorých
hlavným zdrojom sú aktivované žírne bunky, bazofily a eozinofily. Patria medzi najvýznamnejšie mediátory v patogenéze astmy. Pri astme sa uplatňujú hlavne cysteinilové
leukotriény, ktoré vznikajú z kyseliny arachidónovej tzv.
IM U NOLÓGIA
5-lipooxygenázovou cestou. Majú výrazný bronchokonstrikčný účinok (vyvolávajú stiahnutie priedušiek), ktorý je
až niekoľko stonásobne vyšší ako účinok histamínu. Zároveň zvyšujú permeabilitu – priepustnosť ciev a spôsobujú
edém (opuch) sliznice priedušiek. Tieto deje vedú k akútnym príznakom astmy. Leukotriény majú aj chemotaktický
a iné účinky, ktoré vedú k neskorým príznakom a spôsobujú
trvalé zmeny sliznice bronchov, tzv. remodeláciu steny dýchacích ciest.
Protizápalový účinok mastných kyselín
Spoločným menovateľom zápalových ochorení, ako napr.
osteoartritídy, reumatoidnej artritídy alebo astmy, je práve kyselina arachidónová, ktorá patrí do skupiny 6-omega
mastných kyselín a vzniká z kyseliny linolovej (LA). Štrukturálne podobné kyseline arachidónovej sú mastné kyseliny –
kyselina eikosapentaénová (EPA), kyselina dokosahexaénová
(DHA), kyselina eikosatetraénová (ETA) a ďalšie, ktoré patria
medzi omega-3 mastné kyseliny. Mastné kyseliny omega-3
a omega-6 sú polynenasýtené mastné kyseliny. Ľudský organizmus si je schopný vyprodukovať všetky mastné kyseliny,
s výnimkou kyseliny linolovej (LA-6-omega) a kyseliny alfa-linolénovej (ALA-3-omega). Obe sú potrebné na rast a obnovu buniek, ale aj na tvorbu ďalších mastných kyselín, preto
ich nazývame esenciálne mastné kyseliny. Mali by sme ich
... predstavujú pohyb,
vitalitu, radosť zo života...
prijímať v strave. Omega-3 aj omega-6 mastné kyseliny sú
významnými zložkami bunkových membrán a prekurzormi viacerých látok v organizme. Napríklad takých, ktoré sa
podieľajú na regulácii krvného tlaku a v zápalových procesoch. Omega-3 mastné kyseliny majú protizápalový účinok,
čo môže byť dôležité z hľadiska rôznych ochorení. Lyprinol
je patentovaný výťažok morských lipidov z tela lastúrnika –
slávky novozélandskej (Perna canalicullus), ktorý podľa austrálskych, japonských a novozélandských vedcov, napr. Dr.
Henryho Bettsa z reumatologického laboratória v Austrálii,
obsahuje jedinečné mastné kyseliny s výrazným protizápalovým účinkom. Obsahuje aj karotenoidy, ktoré chránia organizmus pred oxidačným stresom. Pre pôvodných obyvateľov
Nového Zélandu Maorov, je slávka novozélandská s lastúrou
so zeleným lemom hlavnou zložkou potravy. Už celé stáročia
im poskytuje bohatý zdroj bielkovín, minerálov, vitamínov
a mimoriadne cennej eikosatetraénovej mastnej kyseliny
(ETA) – špeciálnej substancie zo skupiny polynenasýtených
omega-3 mastných kyselín, ktoré blahodarne pôsobia na
ľudský organizmus. Tieto látky sú patentované do účinného
koncentrátu vo forme želatínových toboliek.
Vďaka svojej jedinečnej technológii je tento mimoriadne stabilizovaný produkt odlišný od bežne dostupných omega-3
mastných kyselín na trhu. Pochádza z najčistejších a kontrolovaných zdrojov morskej vody Nového Zélandu.
KOMFORT pre Váš organizmus
VITALITA pre Vaše telo
POHODLIE
Ep
pre ža
žalúdo
žalúdok
ok a trávenie
patentovaný výživový doplnok
VYSOKOČISTÝ A STABILIZOVANÝ PCSO-524TM lipidový komplex
- vo svojej aktívnej frakcii obsahuje jedinečnú kombináciu morských lipidov a extra podiel Omega-3 polynenasýtených mastných kyselín, vrátane OTA, ETA, EPA, DHA, ktorým sa pripisuje priaznivé pôsobenie v organizme
celkove. Pre udržiavanie zdravia a povzbudenie postačí Vášmu organizmu 1kps denne. Pre upokojenie nežiaducich
prejavov v organizme a zlepšenie celkového stavu postačia 2-4 kps denne, čo je veľmi dôležité hlavne u ľudí
s problémom znášanlivosti niektorých protizápalových produktov a ich vedľajších účinkov.
„Extrakt lipidovej frakcie mušle neobsahuje proteíny a je bezpečný aj pre tých, ktorí sú alergickí na mäkkýše.“
PROF. G. M. HALPERN MD, PHD, Univerzita medicíny a výživy v Kalifornii a Hong Kongu
pre viac info navštívte nový web: w w w
Referencie: w w w . l y p r i n o l . d e
. l y p r i n o1/2014
l . | sbedeker
k zdrav ia 61
w w w. l y p r i n o l. co m
feng-šuej
Neviditeľné
sily a bývanie
—
PhDr. Nina Harňáková, certifikovaná poradkyňa feng-šuej
www.fengshuiart.sk
Aj naši predkovia mali svoje „feng-šuej“: pozorovali pasúce sa ovce a na mieste, kde sa zdržiavali či oddychovali, si
postavili obydlie. Sledovali, kde si v dome ľahne pes a na to miesto dali posteľ. Miestu v dome, kde sa „usalašila“
mačka, sa vyhýbali. Tam, kde sa nachádzali mraveniská nikdy nestavali dom. Hovoríme o narušených elektromagnetických poliach a geopatogénnych zónach. Tieto neviditeľné sily dokážu presne identifikovať nielen zvieratá, ale aj
mnohé rastliny.
Zdravé bývanie
Erudovaný poradca feng-šuej nikdy
nepríde do vášho príbytku len preto,
aby zmenil farebnú škálu alebo „inštaloval“ žabky a dráčikov. V prvom
rade sa zameria na pozemok, na ktorom je bytový či rodinný dom postavený a preštuduje okolie domu. Zisťuje tiež, čo bolo na pozemku predtým,
než na ňom bol postavený váš súčasný
dom. Ak je dom postavený na tektonickom zlome, spodnej vode, vysušených korytách riek a potokov, zasypanom smetisku či skládke, potom jeho
„zdravotný stav“ nie je dobrý, alebo
je narušený. Ak nebývame v zdravom
dome, nemôžeme očakávať, že budú
zdraví jeho obyvatelia.
podlahovom vykurovaní, ktoré však
geopatógenne zóny a ich účinky zosilňuje. Toto a mnohé ďalšie vymoženosti máme v tesnej blízkosti. Škodlivé
účinky zvonka na naše bývanie majú
stožiare vysokého napätia, spomínané vykrývače, elektrické troleje mestských hromadných prostriedkov.
Kde a z čoho stavať
Elektrosmog
Pri výbere stavebného pozemku je
dobré poradiť sa s odborníkom na
feng-šuej, ďalej odborníkmi zaoberajúcimi sa rádiestéziou (práca s kyvadlami a prútmi – pozn. red.) či stavebnou biológiou. Spolupráca týchto ľudí
spolu s posudkom stavu stavebnej
lokality je prvým a najdôležitejším
krokom k dobrému feng-šuej zdravého
bývania.
Človekom umelo vytvorenému elektrosmogu sa možno len ťažko vyhnúť.
Všetci chceme používať mobilné telefóny, ale nik z nás nechce mať na
streche domu vykrývač. Bez internetu si nevieme svoj život predstaviť,
nehovoriac o mikrovlnných rúrach,
niekoľkých
televíznych
prijímačoch v jednom byte, alebo žiadanom
Druhým krokom je výber materiálov
na stavbu rodinného domu, respektíve znalosť, z akých materiálov bude
bytový dom postavený. Pálená tehla,
drevo a kameň patria k najprirodzenejším stavebným materiálom. Umelých hmôt, ktoré vyžarujú negatívne,
má byť čo najmenej.
62 bedeker zdrav ia | 1/2014
Tvarové žiariče
Blízke okolie domu poradca dôkladne
preštuduje a zdokumentuje. Pozoruje
objekty a ich tvary, pretože dokážu
meniť energeticko-informačné pole
v priestore. Niektoré svoje okolie harmonizujú, ale sú aj také, ktoré škodia
a deformujú. Určité tvary majú tendenciu koncentrovať energiu na určitom mieste, iné ju rozptyľujú alebo
vážne narušujú.
Kde dom sedí a kde sa pozerá
Tretím krokom k zdravému bývaniu
je poradiť sa s odborníkom na feng-šuej o lokácii a orientácii domu. Vo
feng-šuej tomu hovoríme, že každý
dom má mať pevný chrbát, „byť“ dobre opretý, čiže dom niekde sedí a niekde sa pozerá. Z tejto správnej pozície
v danej lokalite vyplynie aj umiestnenie vchodu a interiérové riešenie.
Tu je dôraz na pozitívnych svetových
smeroch pre daného človeka, predovšetkým umiestnenie spálne, detských a študentských izieb, ako aj
pracovne pre tých, ktorí svoju prácu
vykonávajú doma.
22. marec
— Svetový deň vody
„Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale my bez nej nie.“
V roku 1992 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na Konferencii v Rio de Janeiro 22. marec za Svetový deň vody.
Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali
konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť
verejnosti o nenahraditeľnom význame vody a vytýčili
konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu.
Minuloročný Svetový deň vody bol tematicky zameraný na
„Vodnú spoluprácu“, čím priamo nadviazal na vyhlásený
Medzinárodný rok vodnej spolupráce.
O čo konkrétne ide? Bezbariérový prístup k čistej vode, je
základom pre uspokojovanie ľudských potrieb. Voda vo
svete sa musí rozdeľovať spravodlivo. Tieto výzvy a problémy poskytujú veľkú príležitosť na medzinárodnú vodnú
spoluprácu a riešenie problémov s nedostatkom pitnej vody
a zodpovedajúcu sanitáciu. Kampaň na podporu medzinárodnej vodnej spolupráce je zameraná na podporu inovatívnych riešení v starostlivosti o vodné zdroje, ich optimálne využívanie a zachovanie pre budúce generácie, na
právne, etické, sociálne a inštitucionálne aspekty.
Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd, viesť ľudí k ich ochrane vodných zdrojov a upozorňovať na udržateľné riadenie
zdrojov sladkej vody. Pri používaní vody sa totiž zväčša ani
veľmi nezamýšľame nad tým, odkiaľ voda pochádza alebo
ako dlho jej zásoby vydržia. Nad ľudstvom visí veľmi reálna hrozba, lebo spotreba vody každý rok stúpa.
Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 160 a viac
litrov vody na konzumáciu a hygienu. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť
len málokedy. Až 97,4 % svetovej vody predstavuje slaná voda
oceánov a morí a iba zvyšných 2,6 % predstavuje pitnú vodu,
ktorá musí postačovať pre sedem miliárd ľudí na Zemi.
V roku 2014 OSN v úzkej spolupráci s členskými krajinami a ďalšími zainteresovanými organizáciami zameriava svoju pozornosť na prepojenie vody a výroby energie. Zvlášť na nerovnomernosti distribúcie vody a prístupu
k nej predovšetkým z pohľadu vyše jednej miliardy ľudí,
ktorá žije v slumoch a vidieckych oblastiach bez rozvodov
elektrickej energie, ktorá doposiaľ nemá prístup k bezpečným zdrojom pitnej vody, odpovedajúcim hygienickým
podmienkam, ktorá zároveň prežíva bez dostatočných
zdrojov potravín a energií. Veď každých desať minút na
svete zomrie osem ľudí z dôvodu škodlivosti alebo nedostupnosti pitnej vody.
—red—
STOMATOLÓGIA
Môžu zuby zapríčiniť
srdcový infarkt?
—
MUDr. Vlastimil Graus, MPH
Mnohí ľudia majú veľmi svojský prístup k orálnemu zdraviu. Ak niekomu krváca z ucha, nosa, alebo nebodaj z iného
otvoru, rýchlo uteká hľadať pomoc u lekárov. To, že niekomu roky krvácajú ďasná alebo vypľúva po čistení zubov krv,
prípadne ružovo zafarbenú penu zo zubnej pasty, mnohí považujú za normálne.
Veľmi sa mýlia. Začínajúci zápal ďasien (gingivitída) je v drvivej väčšine prejavom nedostatočnej ústnej hygieny: Mikróby vo vlhkom prostredí ústnej dutiny vytvárajú na povrchu
zubov povlak, takzvaný biofilm. Odborne ho nazývame
pelikula a neskôr, v rozvinutejšom štádiu, kutikula. Žiadna veda – každý človek vie, čo sa stane s kameňom, ak ho
hodíme do rieky. Po krátkom čase sa začne obaľovať biofilmom a na povrchu sa vytvorí „slizovitý“ povlak. Postupne
sa vytvárajú ďalšie vrstvy a až po určitom čase, ak sa podmienky nezmenili, vidíme, akoby bol kameň zarastený, alebo potiahnutý machom. Presne také isté sú aj podmienky
v ústnej dutine. Vlhko a dostatok mikroorganizmov vytvárajú vhodné prostredie pre rast biofilmu, ktorý sa systematicky utvára na povrchu zubov. Ak ho včas neodstránime,
na povlaku sa usádzajú ďalšie vrstvy – plak. Na rozdiel od
kameňa, v ústach to nezostáva celkom bez odozvy.
Agresívny povlak
Pôsobením baktérií a ich extracelulárnych produktov
vznikajú škody, jednak na zuboch – skvasovaním cukrov
vznikajú kyseliny a tie zapríčiňujú odvápňovanie skloviny,
a ich dlhším pôsobením dochádza k vzniku zubného kazu.
Tie isté mikroorganizmy a ich produkty dráždia aj ďasná.
Asi po desiatich dňoch, pokiaľ sa povlak zo zuba neodstráni, začnú sa v ňom usadzovať minerály. Postupne sa hromadia, akoby narastali a mechanicky dráždia a neskôr aj
odtláčajú ďasná. Mechanické a chemické pôsobenie zapríčiňuje zápal ďasien a poškodenie závesného aparátu zuba
– parodontu (odborne periodoncia). Vlákna, ktoré držia zub
v kosti, sa týmto mechanicko-chemickým pôsobením rozrušujú a zanikajú. Vytvára sa parodontálny vačok, pokiaľ
je povlak len na jednom mieste zuba, alebo ďasná ustupujú
okolo celého zuba, pokiaľ je povlak všade.
64 bedeker zdrav ia | 1/2014
Zápal sa rozširuje ďalej
Ďasno sa vlastne ústupom bráni a prejavom zápalu je
krvácanie najprv len pri intenzívnom čistení a neskôr
aj pri jedení hutnejšej potravy. V spomínaných vačkoch
sa usadzujú mikroorganizmy, ktoré k svojmu životu nepotrebujú kyslík (tzv. anaeróby) a pokračujú v dezintegrácii závesného aparátu zuba za súčasného prestupu do
zápalom rozšírených ciev. Takto sa krvnou cestou distribuujú do celého organizmu a majú tendenciu sa usádzať a škodiť na iných, čiastočne poškodených miestach.
Identické mikroorganizmy sa vyskytujú potom aj na aterosklerotických plátoch ciev, na srdcových chlopniach,
v placente gravidných žien a aj v nepatrne poškodených
cievach mozgu.
Pomerne jednoduchá matematika nám dokazuje, že pri
stredne ťažkom postihnutí parodontu, pri hĺbke parodontálnych vačkov päť milimetrov, sa na kompletnom chrupe
vytvára plocha vo veľkosti asi 25 štvorcových centimetrov,
cez ktorú prestupujú mikroorganizmy do krvného riečiska. Predstavte si, že máte mokvajúcu, sústavne infikovanú ranu vo veľkosti 25 štvorcových centimetrov trebárs na
bruchu, na stehne alebo na tvári, a nič s tým nerobíte! Absurdná predstava však? No a v ústnej dutine to mnohí bez
zamyslenia tolerujú!
Mikroorganizmy, ktoré sa zachytia na iných, už spomenutých miestach, potom zapríčiňujú srdcový infarkt, mozgovú porážku a v prípade gravidných žien potraty a mnohé
iné ochorenia. Mnohé štúdie poukazujú na vzťah medzi
periodontálnym ochorením a mŕtvicou – orálna infekcia
sa totiž považuje za rizikový faktor pre cievne mozgové príhody. Z porovnávacích štúdií vyplýva, že ľuďom s poškodeným parodontom častejšie diagnostikovali akútnu mozgovú ischémiu, ako tým, ktorí mali zdravý parodont.
STOMATOLÓGIA
Čo so zápalom ďasien a s poškodeným parodontom?
Pred niekoľkými desaťročiami sa tradovalo: mám paradentózu, prídem o všetky zuby! Dnes to už celkom tak nemusí
byť a pri dostatočnej ústnej hygiene a odbornej starostlivosti u zubného lekára a dentálnej hygieničky sa dajú zuby
udržovať v dobrej kondícii, tak, aby neškodili, po veľmi
dlhú dobu, často aj po celý zvyšok života. Až o 80 % zubov
prichádzajú dospelí nie kvôli zubnému kazu, ale v dôsledku straty závesného aparátu. Táto skutočnosť má za následok zápach z úst a neestetický vzhľad zapálených ďasien,
ale aj, ako sme už spomínali, prestup mikroorganizmov
a ich produktov do krvného obehu.
Ako a kde začať?
Predpokladáme, že naši čitatelia sú prevažne dospelí ľudia a už nejaký ten rôčik sa o svoj chrup starajú. Pokiaľ za
ešte neabsolvovali seriózne ošetrenie u dentálnej hygieničky, mali by navštíviť zubného lekára, ktorý im takéto
ošetrenie sprostredkuje a následne skontroluje účinnosť
liečby vykonanej dentálnou hygieničkou. Pokiaľ to bude
potrebné, odporučí ďalšiu lokálnu alebo celkovú liečbu,
od podporných prostriedkov až po antibiotickú terapiu,
ak to bude potrebné. Dentálna hygienička odstráni mäkké a tvrdé povlaky z povrchu zubov, jednak zo supragingiválnej (nadďasnovej), rovnako ako aj zo subgingiválnej
(podďasnovej) oblasti, preberie s pacientom správnu techniku čistenia zubov a medzizubných priestorov, upozorní na prípadné nedostatky v technike čistenia a odstraňovania povlakov zo všetkých plôšok zuba. Zubný lekár
väčšinou nemá dostatok času na to, aby vykonal dôkladnú depuráciu (vyčistenie – pozn. red.) chrupu. Ide skôr
o „prvú pomoc“, keď pomocou ultrazvuku odstráni tie
najväčšie nánosy zubného kameňa. Vždy lepšie ako nič,
ale na dôkladné vyhladenie koreňov zuba pomocou kyriet
a škrabiek zvyčajne niet dostatok času. Starostlivý stomatológ si však určite vždy nájde čas, aby svojmu pacientovi zhodnotil úroveň hygieny ústnej dutiny a motivoval
ho k ďalším aktivitám tak, aby starostlivosť o svoj chrup
nezanedbával. Na sledovanie stavu hygieny slúžia rôzne
indexy, porovnaním ktorých vieme spoľahlivo zhodnotiť
úroveň starostlivosti o ústnu dutinu. Už po týždni správnej hygieny sa indexy výrazne vylepšujú! Každý človek
má po istom čase tendenciu si jednotlivé úkony, a platí
to aj pre dentálnu starostlivosť, zjednodušovať. A tak je
potrebné v určitých intervaloch „dobiť si baterky“ a znovu sa naštartovať na vyššiu aktivitu. Je to dôležité predovšetkým pre ľudí s rôznymi formami parodontopatií,
ktorí to so svojimi zubami myslia vážne. Liečba poškodeného parodontu je celoživotná a skladá sa z viacerých
fáz: počnúc diagnostickou a terapeutickou fázou, ktorá
pozostáva z vlastnej liečby, cez fázu udržiavaciu, ktorá sa
musí obnovovať v pravidelných intervaloch, tzv. recall.
Iba takáto liečba môže viesť k zachovaniu zubov s poškodeným parodontom. Akékoľvek dlhšie výpadky majú za
následok ireparabilné (nenapraviteľné – pozn. red.) zmeny na parodonte a zhoršenie ochorenia. Väzivové vlákna,
ktoré udržujú zub v kosti, sa až na malé výnimky nedopĺňajú, takže každá exacerbácia zápalového procesu vedie
k ireverzibilným škodám.
Ľudia, ktorí ešte nemajú poškodený závesný aparát zubov,
majú dobrú príležitosť správnou technikou a používaním
vhodných pomôcok vzniku takýchto ochorení zabrániť
a uchrániť sa pred vážnymi komplikáciami, ktoré bezprostredne ohrozujú život.
1/2014 | bedeker zdrav ia 65
s e r i á l č l á n k o v n a p o k r a č o va n i e o o s t e r o a r t r ó z e
Čo je osteoartróza?
­­­—
Primárka MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
www.rrc.sk
Zdravé kĺby znamenajú pohyb, pracovnú schopnosť a radosť zo života, postihnuté kĺby predčasnú invaliditu.
Reumatické ochorenia tvoria pestrú paletu ochorení – od
nezávažných prechodných bolestivých stavov až po ťažké
invalidizujúce postihnutia s doživotným priebehom.
Jedno však majú spoločné, a to je bolesť v pohybovom
ústrojenstve, ktorá je spojená s obmedzením jeho funkcie.
Spresňovanie a klasifikácia reumatických chorôb pokračuje podľa najnovších poznatkov vedy a výskumov, ale všeobecne môžeme vymedziť nasledujúce základné skupiny
ochorení:
→zápalové reumatické choroby ako napríklad celkové difúzne choroby spojivového tkaniva (reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus, Sjögrenov syndróm,
ankylozujúca spondylitída – Bechterevova choroba, psoriatická artritída – pri psoriáze (lupienke), postihnutie
kĺbov pri zápalových chorobách čriev...),
→degeneratívne reumatické choroby napr. osteoartróza
kĺbov (gonartróza – osteoartróza kolena, koxartróza – osteoartróza bedra, omartróza – osteoartróza pleca...), osteoartróza chrbtice (spondylartróza...),
→choroby kosti a chrupky (osteoporóza – rednutie kosti,
osteomalácia...)
Príďte si zacvičiť
pod dohľadom fyzioterapeuta!
Špeciálne cvičebné zostavy:
podľa Ďurišovej – upravuje svalovú nerovnováhu; optimálna pri osteoporóze a bolestiach chrbtice rôzneho
pôvodu;
podľa Mojžišovej – obsahuje samonapravovacie cviky
a účinkuje pri bolestiach chrbtice rôzneho typu; indikovaná hlavne pri neplodnosti;
Lúčky – cvičenie svalstva panvového dna; vhodná pri
problémoch s udržaním moču, zlepšuje stabilitu chrbtice a pomáha pri odstraňovaní jej bolesti sa môže naučiť
každý záujemca v Reumatologicko-rehabilitačnom centre v Hlohovci po telefonickom objednaní (033-73 01 820).
66 bedeker zdrav ia | 1/2014
→mimokĺbový reumatizmus (choroby medzistavcovej
platničky, úponové a šľachové postihnutie v oblasti pliec,
lakťov, zápästí, kolien, členkov, šijovej a krížovej oblasti
a iných častí tela),
→kĺbové postihnutia pri rôznych iných chorobách (pri
metabolických ochoreniach – dna, chondrokalcinóza, pri
endokrinopatiách – ochoreniach žliaz s vnútorným vylučovaním, pri sarkoidóze, ochoreniach pečene, rôznych
neurologických a krvných ochoreniach, pri nádoroch
a podobne.
Bolesť a znížená pohyblivosť
Osteoartróza je najčastejším kĺbovým ochorením a súčasne aj najčastejšou príčinou bolestí spojených so znížením
pohyblivosti v postihnutej
oblasti.
Ochorenie pribúda s vekom
a postihuje predovšetkým
váhonosné zhyby (bedrá,
kolená, členky), chrbticu
a drobné kĺby rúk.
Komplexné informácie o os­teoartróze sa dočítate
v publikácii s CD „Bolesti
chrbtice, kĺbov, kostí a...“.
Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe
vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov
rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze),
zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita – podľa Mojžišovej, inkontinencia –
panvového dna „Lúčky“ a bolesť chrbtice so špe­ciálnou
cvičebnou zostavou pri osteoporóze – podľa Ďurišovej).
Predaj aj formou dobierky: tel./fax: 033 7301 820; msm:
0949 444 444; e-mail: [email protected]
rubrik a
Ide o zlyhanie kĺbu v dôsledku poruchy regulácie látkovej výmeny, hlavne kĺbovej chrupky s postupnou zmenou jej mechanických vlastností, pričom následne vznikajú chorobné
zmeny na všetkých častiach kĺbu (kosti, výstelky kĺbu, puzdra
a väzov). Podľa najnovších názorov, miestom vzniku osteoartózy môže byť aj kosť nachádzajúca sa tesne pod chrupkou
(subchondrálna).
Osteoartróza je hlavným predstaviteľom tzv. degeneratívnych ochorení kĺbov, kde sa príčinne uplatňujú aj iné pochody
ako zápalové. Pojem „degeneratívny“ vyjadruje, že ide o pochody, ktorých podstatou sú procesy opotrebovania, starnutia a nedostatočná schopnosť regenerácie.
Osteoartróza má charakter civilizačného ochorenia. V ostatných desaťročiach celosvetovo pribúda, okrem iného
aj v dôsledku starnutia populácie. Úvodné degeneratívne
zmeny môžu nastať už po 20. roku života, prvé rtg. známky
po tridsiatke. V populácii ľudí nad 50 rokov je najčastejším
ochorením a vo veku nad 65 rokov má viac ako 70 % osôb
rtg. zmeny na kĺboch. Artróza postihuje obidve pohlavia bez
rozdielu, pričom do 45 rokov veku častejšie mužov, vo veku
nad 45 rokov častejšie ženy, ktoré zvyčajne majú postihnuté
viaceré kĺby.
Ochorenie definujeme ako skupinu prekrývajúcich sa porúch,
ktoré môžu mať rôzne vyvolávajúce faktory, ale podobný
priebeh ochorenia. Nezávisle od príčiny, spoločným znakom
je nezvratné poškodenie chrupky, až s jej postupnou stratou
a postihnutím štruktúr celého kĺbu.
Kĺbová chrupka za normálnych okolností, vďaka svojej pevnosti a elasticite, umožňuje hladký pohyb kĺbu s minimálnym
trením. Dotykové plochy sa svojimi zakriveniami v mieste zaťaženia presne zhodujú a slúžia ako nárazníky tlmiace nárazy i tlak kostí na seba.
Kĺbové chrupky nemajú vlastné zásobovanie cievami, obmýva ich vyživujúca kĺbová tekutina, ktorá prispieva k zmenšeniu vzájomného trenia na minimum. Zdravá chrupka vykazuje rovnováhu medzi jej novotvorbou a odbúravaním.
Skladá sa z vody (65 %), buniek (chondrocyty – 5 %) a bunkovej
hmoty (30 %; kolagén – zodpovedajúci za pevnosť, proteoglykány – viažuce vodu a zodpovedajúce za pružnosť).
Pomaly stárnuca a opotrebovaná chrupka alebo chrupka poškodená úrazom, zápalom alebo preťažením, sa nedokáže
obnoviť do pôvodného stavu. Postupne sa stenčuje, obrusuje,
tvoria sa v nej trhliny, uvoľňujú sa z nich drobné úlomky, ktoré ju naďalej zraňujú.
Chrupka stráca pevnosť aj elasticitu, súbežne dochádza k aktivácii zápalových procesov v subchondrálnej kosti, v kĺbovej
výstelke, kĺbovej tekutine. Podľa najnovších názorov práve
subchondrálna kosť môže byť hlavným miestom vzniku osteoartrózy.
V budúcom čísle sa dočítate o rizikových faktoroch osteoartrózy, jej
priebehu a diagnostike.
Starajú sa o vašu pokožku, zuby
a nechty, ale predovšetkým o
VAŠE KĹBY
Výživový doplnok
Výživový doplnok
Žiadajte kocky,
iba jediný originál na trhu.
Čistý kryštalický kolagén
na kĺby, väzivá a pokožku
Vyskúšajte prípravky z rodiny COLAFIT:
• Colafit - čistý kryštalický kolagén typu I
• Colafit AKUT Pro - krém na kĺby pre okamžitú úľavu
• Colafit s vitamínem C
čistý kryštalický kolagén typu I
na kĺby, väzivá a pokožku
• Colafit SLIM s glukomannanom
pomocník na ceste k štíhlej postave
a iné výrobky...
Kúpiť možno v lekárni alebo
na www.dacomslovakia.sk
1/2014 | bedeker zdrav ia 67
INFOSERVIS
Svetový deň proti rakovine
búra mýty a predsudky o tomto ochorení
Aj tento rok sa Liga proti rakovine pripája
k celosvetovej iniciatíve Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a spolu s ďalšími
155 krajinami pripomína význam boja proti
onkologickým ochoreniam aj prostredníctvom 4. februára – Svetového dňa proti rakovine. Cieľom tejto iniciatívy je zachrániť milióny ľudských životov prostredníctvom zvýšenia povedomia o možnostiach predchádzania
rakovine a odstránením predsudkov, mýtov,
ktoré sa s týmto ochorením spájajú.
Na základe úspešného minuloročného
posolstva sa aj tohtoročný Svetový deň
proti rakovine zameriava na piaty bod
Svetovej deklarácie, vydanej UICC: Odstránenie škodlivých mýtov a mylných
predstáv o rakovine. Zvýšenie povedomia a kontinuálne vzdelávanie v oblasti
onkologických ochorení môže totiž viesť
k pozitívnym zmenám nielen v živote pacientov, ale aj celej spoločnosti.
Tohtoročný Svetový deň proti rakovine
sa zameriava na odstránenie týchto štyroch kľúčových mýtov:
→O rakovine sa nepotrebujeme
rozprávať.
→Neexistujú žiadne príznaky
a symptómy rakoviny.
→ Proti rakovine nič nezmôžem.
→Nemám nárok na onkologickú
starostlivosť.
A pritom je pravda úplne iná,
pretože:
... aj keď sa o rakovine ťažko rozpráva,
a to najmä v niektorých kultúrach
a podmienkach, hovoriť o ochorení
otvorene môže napomôcť zlepšeniu
zdravotného stavu pacienta a má to
tiež pozitívny vplyv na vnímanie choroby zdravou komunitou.
... pre mnoho typov rakoviny, ako sú
napríklad rakovina prsníka, hrubého
čreva, ústnej dutiny a ďalších, existuje množstvo varovných signálov, či
symptómov. Pozitíva, ktoré vyplývajú z včasnej diagnostiky nádorového
ochorenia sú nesporné.
... je toho mnoho, čo by sa mohlo urobiť
na poli osvety a prevencie na individuálnej či spoločenskej úrovni, lebo podmienky, v ktorých ľudia žijú a pracujú,
do veľkej miery vplývajú na ich zdravie
a kvalitu života. So správnou stratégiou môžeme zabrániť až 1/3 najčastejších onkologických ochorení.
... každý človek má právo na prístup
k osvedčenej a účinnej onkologickej
liečbe a službám. Žiaľ, je faktom, že
sú veľké rozdiely v starostlivosti o pacientov v rozvinutých a rozvojových
krajinách, kde často chýbajú aj tie základné lieky.
Výskumy upozorňujú, že až tretine úmrtí sa
dá zabrániť včasnou edukáciou, a to hlavne v prípade tých onkologických diagnóz,
ktorým môžeme správnou životosprávou
a vylúčením škodlivých faktorov predísť.
K všeobecne známym patria: tabak, alkohol, nevyvážená a nezdravá strava či
nedostatok pohybovej aktivity, niektoré vírusy a infekcie, slnko a UV žiarenie.
Potravinárske spoločnosti dodržali svoj záväzok z roku 2010
a znížili počet kalórií vo svojich výrobkoch o 6,4 biliónov
Najnovší prieskum preukázal, že medzi
rokmi 2007 a 2012 niektoré z najväčších
nadnárodných potravinárskych spoločností súhrnne znížili kalorický obsah
svojich výrobkov o vyše 6,4 biliónov kalórií, čo predstavuje ekvivalent hodnoty
približne 78 kalórií na osobu za deň, konkrétne stredne veľký koláčik alebo jablko. Uvedené celkové množstvo kalórií
predstavuje viac než štvornásobok hodnoty, ktorú sa tieto spoločnosti zaviazali
odstrániť do budúceho roka.
Záväzok z roku 2010, ktorý urobilo 16
spoločností – vrátane takých koncernov
ako Coca-Cola Co., Pepsi Co Inc. či Kraft
Foods Inc. – znel znížiť celkový počet ka68 bedeker zdrav ia | 1/2014
lórií o jeden bilión do roku 2012 a o 1,5
biliónov do roku 2015. Hoci spoločnosti,
ktoré urobili daný záväzok, predstavujú
najväčšie a najznámejšie nadnárodné
potravinárske koncerny, ich výrobky
tvoria asi len tretinu všetkých potravín
a nápojov, ktoré boli zapojené do daného prieskumu. Chýba veľa tzv. off-label
značiek, ktoré predávajú svoje výrobky pod značkou maloobchodov a nie je
známe, či sa takéto výrobky zmenili.
Keď spoločnosti urobili v roku 2010 svoj
záväzok, spoločne uviedli, že jedným
zo spôsobov, akým sa pokúsia znížiť
množstvo kalórií, budú menšie balenia,
ktorými sa pokúsia presvedčiť spotre-
biteľov, aby jedli menej. Spoločnosti
však tiež naznačili, že plánujú vyvinúť
nové nízkokalorické možnosti a zmeniť
existujúce výrobky tak, aby obsahovali
menej kalórií. Všetky sú súčasťou priemyselnej koalície potravinového obchodu nazývanej Healthy Weight Commitment Foundation (Nadácia záväzku
za zdravú hmotnosť), ktorú vytvorili
za účelom zníženia obezity. Dôkaz ich
snahy je viditeľný na regáloch obchodov s potravinami. Mnohé výrobky majú
v súčasnosti aj verziu s nižším počtom
kalórií, namiesto vysmážania sa pečú
alebo sa predávajú v menších či väčších
baleniach.
Download

BZ 1/2014 - Bedeker zdravia