Žiadateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233
921 01 Dunajská Streda
Vec:
Žiadosť o odklad
Dolu podpísaný _____________________________________ majiteľ nehnuteľnosti
– rodinného domu súpisné číslo ____________, číslo parcely _________________________
v katastrálnom území Rohovce, Vás týmto žiadam o súhlasné stanovisko k odkladu pripojenia
mojej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu do _________________ .
_______________________________
(podpis žiadateľa)
V Rohovciach, dňa ______________________
Download

Žiadosť o odklad