...................................................................................................................................................................
meno otca
adresa trvalého bydliska
č.tel.
...................................................................................................................................................................
meno matky
adresa trvalého bydliska
č.tel.
Základná škola, Ihľany 127
059 94 Ihľany 127
V Ihľanoch .......................
Vec
Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka základnej školy
Dovoľujem si Vás požiadať o prijatie môjho dieťaťa:
Meno a priezvisko dieťaťa .....................................................................................
Dátum a miesto narodenia ......................................................................................
Adresa trvalého bydliska ........................................................................................
do Základnej školy, Ihľany 127 v školskom roku ......................
Informovaný súhlas rodiča
Svojimi podpismi potvrdzujeme, že v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z sme boli informovaní o spôsobe
prijatia nášho dieťaťa na základné vzdelávanie. Sme si vedomí, že ak naše dieťa nastúpi do inej ZŠ,
musíme to neodkladne oznámiť riaditeľstvu ZŠ v Ihľanoch. V prípade zanedbania alebo neúčasti na
vzdelávaní bude toto klasifikované ako zanedbávanie školskej dochádzky.
Súhlasíme s tým, že poskytnuté osobné údaje o našom dieťati a o jeho zákonných zástupcoch môžu
byť použité pre vnútornú potrebu školy počas plnenia školskej dochádzky nášho dieťaťa.
.....................................................................
.................................................................
podpis 1. zákonného zástupcu
podpis 2. zákonného zástupcu
Download

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka