Východoslovenský región, nezisková organizácia
Mládeže 495/3,
Svidník 089 01
Tel.: 0908 999 759
www.vrno.sk, mail.: [email protected]
Zápis zo zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie
15. 9. 2014
Úvod:
Dňa 15. 9. 2014 zasadala správna rada v Prešove. Správnu radu zvolal na tento deň riaditeľ
neziskovej organizácie Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA za účelom zmeny sídla neziskovej
organizácie.
Návrh:
Zakladateľ neziskovej organizácie, riaditeľ a správou poverený štatutárny zástupca Mgr. Jozef
Paľa-Kočiščák, MBA zmenil svoje trvalé bydlisko na novú adresu a keďže sídlo neziskovej
organizácie bolo doteraz viazané na jeho trvalé bydlisko, navrhol po predchádzajúcom
prerokovaní presunúť sídlo neziskovej organizácie na svoje nové trvalé bydlisko do Prešova.
Tento návrh na zmenu adresy sídla neziskovej organizácie prijali všetci jednohlasne, čo
potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
Zápis zmeny:
Pôvodné sídlo neziskovej organizácie:
Mládeže 495/3, Svidník 089 01
Nové sídlo neziskovej organizácie:
Zápotockého 21, Prešov 080 01
Záver:
Z hore uvedeného vyplýva že od dátumu 15. 09. 2013 sa adresa neziskovej
organizácie Východoslovenský región n. o. zmenila a sídlo sa presunulo do Prešova.
Tento zápis schvaľujú a potvrdzujú svojími vlastnoručnými podpismi všetci členovia
orgánov neziskovej organizácie a zároveň potvrdzujú svoju účasť na
zasadnutí správnej rady nasledovne:
Ing. Arch. Stanislav Cehelský
predseda správnej rady..........................................................................................................
Ján Hic
podpredseda správnej rady.....................................................................................................
Mgr. Michal Majdák
podpredseda správnej rady.....................................................................................................
Ing. Miriam Majdáková
revízor...................................................................................................................................
Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA
riaditeľ n.o............................................................................................................................
- príloha: Dodatok k štatútu č.1 2014
Download

Zápis zo zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie