59. ročník T I D `2014
Vážení priatelia DUNAJA a TID-u,
Slovenský organizačný výbor TID pri Klube slovenských turistov dovoľuje si Vás pozvať na absolvovanie niektorej
trasy Dunaja v rámci 59. TID 2014, v termíne 21.06. 2014 do 04.09. 2014.
Podmienky pre zaradenie:
1. Plávanie, ovládanie techniky pádlovania na športovom plavidle a znalosť plavebných predpisov na Dunaji.
2. Turisticko-vodácko-tábornícky výstroj
3. Športovo-turistické plavidlo (kajak, kanoe, pramica).
4. Manipulačný poplatok 10,- € pre členov KST a 15 €,- pre nečlenov, v poplatku je vlajka a odznak 59. TID 2014,
poplatok bude použitý na krytie organizačných nákladov, poplatok treba poukázať poštovou poukážkou typu A na
doleuvedenú adresu a č. konta, var. symbol :TID 2014.
5. Poplatky v jednotlivých štátoch pre účastníkov zo slovenska a z česka :
D 25,- €, A 25,- €, H 30,- €, , SRB 45,- €, HR 15,- €,BG 35,- €, RO 35,- €,
6. Povinné zdravotnícke poistenie do zahraničia na celú dobu trvania zájazdu, doporučujeme aj
ďalšie formy osobného a vecného poistenia.
7. Podľa rozhodnutia Konferencie, prihlášky na jednotlivé trasy, môžu byť podané len cez OV
TID (aj pre účastníkov z čiech, cez Slovenský Organizačný Výbor TID) v termine do 10.6.2014,
v opačnom prípade je prihlásený braný ako mimodunajský prihlásený aj s poplatkom, v D100,-€, A-55,-€, H-55,-€, HR 20,- €, SRB-75,-€, BG-75,-€, RO-50,-€ .
Odporúčané trasy:
D1 D2 Sk D3 D4 D5 D6 D7 Delta -
Ingolstadt
- Erlau
Erlau
- Bratislava
Bratislava
- Moča čárda
Bratislava
- Budapešt
Bratislava
- Mohács
Mohács - Vukovar - - Beograd
Beograd
- Kladovo
Kladovo
- Silistra
Silistra
- Čierné More
21.06. (piatok)
28.07. (sobota)
11.07. (piatok)
11.07. (piatok)
11.07. (piatok)
22.07. (utorok)
3107. (streda)
06.08. (streda)
23.08. (sobota)
- 29.07. (nedela) 242 km
- 09.07. (streda) 331 km
- 13.07. (nedeľa) 140 km
- 16.07. (streda) 215 km
- 22.07. (utorok) 419 km
- 31.07. (štvrtok) 279 km
- 07.08. (štvrtok) 235 km
- 25.08. (nedeľa) 559 km
- 05.09. (piatok) 375 km
Trasovník bol schválený 4 .októbra 2013 na konferencii TID v “Baji“ (Maďarsko).
Pokyny :
Prihlášku si možno ústne alebo písomne vyžiadať od SOV TID, alebo http://tid.sk/downloads/
Prihlášku na všetky trasy pošlite do 10.06. 2014.
Adresa :
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV - SOV TID
Záborského 33
831 03 Bratislava
Číslo účtu : 11484266/0900, var.s.: TID 2014
www.tid.sk, e-mail- [email protected] ,
Informácie poskytuje : Pán Dušan Valúch +421 2 44 45 40 88, Fax: +421 2 44 45 11 41
Štefan Bárány 0917 554 528, e-mail: [email protected], [email protected]
S vodáckym pozdravom AHOJ !
Štefan B á r á n y v.r.
predseda
~1~
S O V TID
P r i h l á š ka
n a
T ID
Meno a priezvisko:............................................Dátum nar.:...............,miesto:..................OP/Pas..........................
Adresa pre korešpodenciu:Ulica..........................................,Miesto :..........................................,PSČ:...................
Mob. Tel.....................................................................................................................
E-mail:
..................................................................................................................
som/nie som* členom KST, názov klubu:..................................................................................................
Prihlasujem sa na trasu:............................................................................................................................
Druh plavidla................,spolujazdec...........................................................................................................
V:........................................., dňa:............................
* nehodiace škrtnúť
.............................
podpis
Čestné a záväzné prehlásenie pri plavbe na Medzinárodnej Dunajskej Plavbe TID
Prehlasujem že, plavby sa zúčastním na vlastné nebezpečie, mám osobnú
kompletnú poistku, -zdravotnú, -úrazovú, -proti živelným pohromám a poistenú kompletnú vodácku výstroj. Môj zdravotný stav mi dovolí zúčastniť
sa uvedenej akcie (lekársky potvrdené).
V ..................................... dňa ...............................
.................................................
Vlastnoručný podpis účastníka
~2~
Download

Ponuka prihlasky na TID 59 PDF