PRO SOUND & LIGHT, Zvolenská cesta 5080/14A, 984 01 Lučenec, Slovensko - www.1111.sk
Servisný - reklamačný list
Odberateľ: meno / firma: ............................................................................................................
adresa: .....................................................................................................................
telefón: .....................................................................................................................
kontaktná osoba: ......................................................................................................
Názov tovaru:
........................................................................................................................
Výrobné číslo: ........................................................................................................................
Zakúpený dňa: ........................................................................................................................
Číslo faktúry:
........................................................................................................................
Popis závady:..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Závada sa prejavuje:
trvale
po určitej dobe – akej:
náhodne
Oprava v záručnej dobe? Áno - Nie
Servisný list vyhotovil:
Pečiatka a podpis:
____________________________________________________________________________
Servisný záznam
Záruka uznaná? Áno - Nie
Spôsob vybavenia: ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Dátum vybavenia: ....................... Vybavenú opravu prevzal: ................................................
Tovar zašlite na adresu: PRO SOUND & LIGHT, Zvolenská cesta 5080/14A, 98401 Lučenec
Pri objednávke dopravy cez www.1111.sk máte nárok na na mimoriadne zvýhodnenú dopravu.
Servis - reklamačné konanie môže byť začaté až po vyplnení tohoto formulára.
Tovar zasielajte mechanicky, resp. elektricky nepoškodený na horeuvedenú adresu, v pôvodnom balení.
Za škody vzniknuté pri doprave nekvalitným balením zodpovedá zákazník.
K zásielke je potrebné pribaliť kópiu faktúry a originál záručného listu.
K reklamácii je potrebné dodať presný popis poruchy.
Neoprávnená reklamácia sa spoplatňuje podľa obchodných podmienok, uvedených na 1111.sk
Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez alebo s nevyplneným servisným listom bude
vrátený späť na náklady zákazníka.
Download

Servisný - reklamačný list