Príjem zásob tovaru a reklamácie1
Postup pri preberaní tovaru do skladu:
1. Zistiť, či množstvo a druh z dodacieho listu alebo faktúry zodpovedá skutočnosti
2. Zistiť, či v zásielke nie je tovar so zjavnou chybou (či zodpovedá kvalite) zmyslovou kontrolou
3. Neprebrať do skladu tovar horšej kvality, ktorý nezodpovedá objednanej kvalite
4. Kontrolovať dátum výroby a záručnú lehotu, aby sa do skladu nedostal tovar po expirácii
5. Potvrdiť riadne prevzatý tovar na sklad podpisom na doklade (PRÍJEMKA) v obstarávacích
cenách
6. Kontrolovať balenie v dohodnutých dávkach
7. Reklamovať všetky zistené chyby ústne, telefonicky, faxom e-mailom a reklamáciu písomne
potvrdiť
Na preberanie tovaru a využíva už aj výpočtová technika, ktorá eviduje prevzatý tovar na sklad, tovar
nachádzajúci sa na sklade a výdaj zo skladu.
Prebierka – podrobná kontrola, ktorá sa robí čo najskôr po príjme. Pri pekárenských, mliekarenských
a mäsových výrobkoch je odber totožný s prebierkou.
Stopercentná prebierka – kontrola, pri ktorej sa kontroluje každý výrobok z dodávky (napr. pri mäse).
Výberová prebierka – kontrola, pri ktorej sa z celej dodávky vyberie určitá časť (tzv. výber) a výsledky
sa vzťahujú na celú dodávku.
Reklamácie
reklamovať je potrebné akékoľvek nedostatky ihneď po zistení chyby.
Druhy chýb:
o zjavné - dajú sa zistiť hneď pri prebierke
o skryté - nie sú viditeľné pri prebierke
Pri reklamácii sa musí k reklamovanému tovaru zápisnicu o chybách a podľa potreby vzorky alebo
rozbory. Dátum a číslo reklamácie a zaznačí sa príjemke. Odberateľ navrhne spôsob vybavenia
reklamácie – výmenou, poskytnutím zľavy.
Ak odberateľ neuplatní reklamáciu v stanovených lehotách, právo zo zodpovednosti dodávateľskej
organizácie za tieto chyby zaniká.
1
Zdroj: Šenková Anna – Ekonomika pre študijný odbor hotelová akadémia
Download

Príjem zásob tovaru a reklamácie1