Obchodné podmienky
Slovenská produkčná, a.s
Brečtanova 1
831 01 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
odd: Sa, vl. č. 3006/B
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej
adrese www.senzi.sk
Čl. 1.
Úvodné ustanovenia
1.
Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán
vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, t.j.
spoločnosťou Slovenská produkčná, a. s , so sídlom Brečtanová 1, Bratislava 831 01 (ďalej
ako ,,predávajúci“) a inou fyzickou alebo právnickou osobou – spotrebiteľom (ďalej ako
,,kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na
internetovej adrese www.senzi.sk.
2.
Predmetné obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba kupujúceho pri
objednávaní tovaru koná v rámci svojej obchodnej činnosti.
Čl. 2
Uzatvorenie kúpnej zmluvy
1.
Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim spolu
s výškou cien jednotlivých produktov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane
z pridanej hodnoty a sú uvedené v mene EURO. Tovarom sa na účely týchto obchodných
podmienok rozumujú najmä DVD a CD nosiče hudby.
2.
Kupujúci svoj prejav vôle uzatvoriť kúpnu zmluvu prejaví jeho objednaním
u predávajúceho, t.j. vyplnením objednávkového formulára na webovom rozhraní obchodu.
Kupujúci si konkrétny tovar objedná jeho vložením do elektronického nákupného košíka,
vyberie konkrétny spôsob úhrady kúpnej ceny, vyplní údaje o požadovanom spôsobe
doručenia tovaru a svoje osobné údaje vrátane korešpondenčnej adresy. Kupujúci je rovnako
oprávnený objednať tovar prostredníctvom telefonickým hovorom na čísle 0900 112 612.
3.
Základnou podmienkou prijatia objednávky je správne vyplnený objednávkový
formulár zaslaný predávajúcemu a/alebo poskytnutie informácií rozhodujúcich na objednanie
tovaru na telefonickom čísle 0900 112 612. Objednávkové formuláre, ktoré budú vyplnené
nesprávne, alebo neúplne, nebudú považované za riadnu objednávku. Predávajúci prijíma
objednávky od osôb starších ako 18 rokov. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť
objednávky, ktoré budia podozrenie o zneužití internetového predaja neoprávnenými osobami
(napríklad objednávky neobsahujúce telefónne číslo kupujúceho, adresu elektronickej pošty).
4.
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené objednávku
skontrolovať a údaje meniť. Údaje uvedené kupujúcim v odoslanej objednávke sa považujú za
správne s výnimkou tých, ktoré boli vyslovene zmenené.
5.
Prijatie odoslanej objednávky predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu
potvrdí zaslaním elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú
v objednávke.
6.
Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo
objednaného tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať
kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, a to elektronicky alebo telefonicky.
7.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený neuzatvoriť kúpnu zmluvu,
a to najmä s osobami, zo strany ktorých došlo k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy
vrátane obchodných podmienok.
8.
Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy spôsobom
vyššie vymedzenom v tomto článku, t.j. na diaľku využitím komunikačných prostriedkov.
Náklady v tejto súvislosti vzniknuté kupujúcemu (na internetové pripojenie, telefónne
rozhovory) si hradí kupujúci sám.
9.
Kúpna zmluva vzniká doručením prijatia objednávky predávajúcim kupujúcemu na
adresu elektronickej pošty kupujúceho,
alebo objednaním tovaru prostredníctvom
telefonickej linky predávajúceho.
Čl. 3
Cena tovaru, platobné podmienky a dodacie podmienky
1.
Za tovar objednaný od predávajúceho je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu
objednaného tovaru vo výške platnej v čase uskutočnenia objednávky. Kupujúci má možnosť
kúpnu cenu zaplatiť:
a)
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke pri dodaní tovaru,
b)
platobnou kartou.
2.
Okrem kúpnej ceny za tovar je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s dodaním
tovaru v zmluvne dohodnutej výške.
3.
V prípade úhrady kúpnej ceny spôsobom vymedzenom v bode 1. písm. a) tohto čl. je
kúpna cena splatná pri dodaní tovaru.
4.
V prípade úhrady kúpnej ceny spôsobom vymedzenom v bode 1. písm. b) je kupujúci
povinný platbu označiť príslušným variabilným symbolom, ktorý bol kupujúcemu zaslaný
predávajúcim pri potvrdení objednávky. V tomto prípade sa kúpna cena považuje za uhradenú
okamihom pripísania kúpnej ceny v celej výške v prospech účtu predávajúceho.
5.
Daňový doklad –faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny
a zašle ju kupujúcemu na jeho adresu elektronickej pošty.
6.
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi
predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto Obchodných
podmienok. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení
objednávky ( výlučne na území krajín v Európskej únii ) a výlučne osobe, ktorá je uvedená
ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez
osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných
dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné
údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia
Slovenskej republiky alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné.
Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať
zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to
okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty,
alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.
Čl. 4
Odstúpenie od zmluvy
1.
V zmysle ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom predaji a pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je kupujúci ako
spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do siedmich (7) dní odo dňa
prevzatia tovaru. Kupujúci je pri odstúpení od zmluvy povinný vyplniť elektronický formulár
nachádzajúci sa na webovom rozhraní elektronického obchodu predávajúceho. Vyplnený
formulár musí byť predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty zaslaný najneskôr
v lehote do siedmich dní odo dňa prevzatia tovaru.
2.
Ak je kupujúcim osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky dojednávajú
si zmluvné strany, že rozhodným právom, ktorým sa táto zmluva, vzťahy, nároky z nej
vyplývajúce a s ňou súvisiace, otázky zmluvou neupravené, následky jej prípadnej neplatnosti
riadia, je slovenské právo. So zreteľom na ust. čl. 6 ods. 2 nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 593/2008 o práve rozhodujúcom pre zmluvné záväzkové vzťahy v platnom
znení, nesmie byť spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho
poriadku, ktoré by v prípade absencie voľby bolo rozhodným.
3.
V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku je kupujúci
povinný vrátiť objednaný tovar bez zbytočného odkladu predávajúcemu na adresu Slovenská
produkčná, a.s, Brečtanova 1, 831 01 Bratislava. Predpokladom vrátenia spotrebiteľom
zaplatenej kúpnej ceny za objednaný tovar pritom je, aby tovar bol vrátený predávajúcemu
úplný, vrátene jeho kompletného príslušenstva, v úplnom, nepoškodenom, neznečistenom a
hygienicky nezávadnom stave. Predmetný tovar musí byť predávajúcemu doručený najneskôr
v lehote do piatich (5) pracovných dní od odoslania elektronického formulára na odstúpenie
od zmluvy.
4.
Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci, s tým, že tovar je povinný zaslať
obyčajnou poštou, pri väčších zásielkach formou balíka, nie však na dobierku. Tovar zaslaný
na dobierku nebude prevzatý.
5.
V lehote do 15 dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať
preskúmanie
6.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúcim podľa tohto článku za splnenia podmienok
vymedzených v bode 3. tohto článku je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú
finančnú čiastku najneskôr do 30 dní od odstúpenia zmluvy prevodom na účet alebo poštovou
poukážkou.
Čl. 5
Záruka a servis
1.
Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná
záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho alebo v
priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
2.
Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli
spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho
účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými
pohromami ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov. Predávajúci
zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré kupujúci spôsobil sám,
b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním,
nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí
životnosti tovaru.
3.
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne na reklamačnom protokole s priložením
kópie dodacieho listu/faktúry na adrese predávajúceho. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela
predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci
nepreberie. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť adresa kupujúceho, na ktorú
predávajúci bude posielať oznámenie o výsledku reklamácie, inak platí, že je to adresa, na
ktorú bol odoslaný reklamovaný tovar a ktorá vyplýva z dodacieho listu/faktúry.
4.
Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru
kupujúcim. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne,
ihneď po zistení vady. Predávajúci sa vyjadrí písomne buď na e-mailovú adresu kupujúceho
alebo písomným listom odoslaným doporučene na adresu určenú podľa bodu 3. tohto článku.
Reklamácia bude vybavená písomne v zákonnej lehote najneskôr do 30 dní. Táto doba začne
plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
5.
V prípade oprávnenej reklamácie, keď kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u
predávajúceho, dopraví predávajúci opravený tovar kupujúcemu na vlastné náklady.
6.
K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru faktúru a podrobný popis vady uvedený v reklamačnom protokole. Pokiaľ sa vada
nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje.
Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j.
vrátane príslušenstva a pod.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1.
Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke
Predávajúceho.
2.
Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na
internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
3
Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu dáva súhlas s poskytnutím svojich
osobných údajov v rozsahu podľa vyplneného formulára, na spracovávanie svojich osobných
údajov v poskytnutom rozsahu. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje na účely
vytvorenia a uchovávania databázy Kupujúcich. Správca má pri spracovávaní osobných
údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne
na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu
doručeného Správcovi odvolať. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje, až kým
súhlas nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný.
4.
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Obchodných podmienok.
V Bratislave, dňa 1.9.2013
Slovenská produkčná, a.s.
Download

Obchodné podmienky