Vzor Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti
Meno, priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
(ďalej ako „dobrovoľník“)
a
Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:
(ďalej ako „prijímateľ“)
sa v zmysle § 6 zákona č. zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov dohodli na uzavretí tejto:
Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti
1.
Miestom výkonu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka pre prijímateľa bude: .............
2.
Dobrovoľník bude pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávať činnosť pri
realizácii projektu: ............................................................................ .
3.
Dobrovoľník bude na pozícii ....................................... vykonávať tieto činnosti: ................................ .
Toto ustanovenie môžete opakovať pre každý okruh činnosti dobrovoľníka, pokiaľ z toho
vyplýva iný stupeň náročnosti jeho práce a iná pozícia.
Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ poskytne pre riadne plnenie jeho činnosti
dobrovoľníkovi:
4.
5.
-
Spôsob stravovania, ak je dohodnutý
-
Úhrada cestovných náhrad ak je dohodnutá
-
iné
Prijímateľ bude evidovať a kontrolovať dochádzku a výkon činnosti dobrovoľníka
prostredníctvom Výkazu dobrovoľníckej činnosti.
Iné dojednania o evidencii a kontrole na strane prijímateľa, napr. schvaľovanie výkazu,
oprava výkazu atď.
6.
Dobrovoľník poskytne prijímateľovi potrebnú súčinnosť pri vedení evidencie dochádzky
a výkonu jeho činnosti, najmä bude riadne, pravdivo a včas vypĺňať Výkaz dobrovoľníckej
činnosti.
Iné dojednania o evidencii a kontrole na strane dobrovoľníka, napr. termín odovzdania
výkazu, oprava výkazu atď.
7.
Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú: od ........... do .............
Okrem uplynutia doby podľa predchádzajúceho odseku môže byť táto zmluva ukončená aj
písomným odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán od tejto zmluvy doručeným
druhej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Odstúpiť od zmluvy možno
z nasledovných dôvodov:
8.
9.
-
......
-
......
-
.......
Akékoľvek písomnosti doručované zmluvným stranám sa považujú za doručené aj vtedy,
ak adresát ani pri druhom opätovnom doručovaní prostredníctvom pošty doručovanú
zásielku nepreberie.
V ................................, dňa ...............................
...........................................
dobrovoľník
.................................................
prijímateľ
Download

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti