KATALÓG FORMULÁROV
Výtlačok č.: 1
KF č.: 21
Vydanie č.: 1
Revízia č.: 1
Žiadosť o vrátenie tovaru
číslo zákazníka:
obchodné meno:
adresa:
tel. číslo:
e-mail:
Zoznam tovaru na vrátenie , (zákazník vyplní stĺpce č. 1,2,3,4,5)
1. Množstvo
2. Číslo položky
Dôvod vrátenia tovaru:
□ zákazník neprevzal tovar
3. Číslo faktúry
□ nepasuje
4. Dôvod vrátenia
5. Bolo/nebolo
uhradené
□ chyba v katalógu
Vyjadrenie expedície
□ omylom objednané
Podmienky pre vrátenie tovaru:
1) Tovar je možné vrátiť do 72 hodín od objednania (zakúpenia). Spoločnosť TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. si vyhradzuje právo posúdenia a akceptácie
alebo neakceptácie každej žiadosti o vrátenie.
2) Tovar je možné vrátiť len v nepoškodenom a nepoužitom stave a v nepoškodenom a neznečistenom pôvodnom obale.
3) Spolu s vráteným tovarom je potrebné zaslať kópiu faktúry, v ktorej bol tovar fakturovaný (zakúpený).
4) Náklady spojené s prepravou, skladovaním a manipuláciou späť hradí zákazník.
5) V prípade, že tovar nebol použiteľný (nepasoval) pre určený typ automobilu, žiadame vyplniť nasledovné údaje:
Automobil: Značka: …….................................. Model: ………................................................... Rok výroby: …………… Číslo motora: ……...............................…
Číslo karosérie:………….........………......………………………………………….. Iné: ……………......................………….........................................................................................
6) Bez prechádzajúceho odsúhlasenia Žiadosti o vrátenie tovaru (faxom, telefonicky alebo mailom) pracovníkom spoločnosti TROST AUTO SERVICE
TECHNIK s.r.o., bez vyplneného tlačiva a priloženej faktúry nebude tovar prijatý späť.
7) Súčiastky súvisiace s elektronickou časťou automobilov (sviečky, žhaviče, časti zapaľovania, sortiment Jetronic a pod.) nie je možné vrátiť.
8) Originálne diely (OE) nie je možné vrátiť.
9) Pokiaľ nie je žiadosť vyplnená kompletne, nebude akceptovaná.
Svojim podpisom v plnej miere akceptujem podmienky pre vrátenie tovaru stanovené spoločnosťou TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.
Dátum: …………………………………
…………………………….
Podpis a pečiatka (zákazník)
Vyjadrenie TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o., s vrátením tovaru: súhlasíme / nesúhlasíme
..............................
Pečiatka a podpis (TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.)
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
Vyplňuje sa v prípade, že tovar nebol akceptovaný na vrátenie a posiela sa späť zákazníkovi, vyplňuje TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o..
Návratka:
množstvo
číslo položky
poznámka (dôvod neakceptovania)
Dátum: .....................................
.....................................................
Pečiatka a podpis (zákazník)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Potvrdenie pre zákazníka o prevzatí tovaru na vrátenie.
množstvo
číslo položky
Dátum: .....................................
poznámka
.....................................................
Podpis / Pečiatka ( Vodič / TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.)
Download

Žiadosť o vrátenie tovaru