Centrum voľného času , Farská 84/5, 019 01 Ilava
Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú a šaliansky
preto, že som sa narodil v Šali.
Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa
ŠALIANSKY MAŤKO J.C.HRONSKÉHO
Základné školy v okrese Ilava
Pozvánka na 22. ročník obvodnej súťaže v prednese povesti
Šaliansky Maťko J.C. Hronského
Obvodný úrad – odbor školstva v Trenčíne a Centrum voľného času v Ilave Vás
pozývajú na okresnú súťaž v prednese povesti Šaliansky Maťko, ktorá sa uskutoční
27.1.2015 o 8.00 hodine v CVČ Ilava.
Propozície súťaže:
Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút, napísanú povesť
odovzdá pred vlastnou súťažou porote. Víťazi každej kategórie obvodného kola postupujú do
krajského kola.
Kategórie:
I. kategória
II. kategória
III. kategória
Cestovné:
žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried reálnych gymnázií
žiaci 6. - 7. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried reálnych gymnázií
Hradí vysielajúca organizácia. Víťazi obdržia diplomy a ceny, ktoré venuje OÚ
v Trenčíne.
Časový harmonogram:
8.00 – 9. 00
9.00 – 12. 00
prezentácia
vlastná súťaž, vyhodnotenie
Krajské kolo sa uskutoční dňa 27.2. 2015 . Celonárodné kolo sa uskutoční 20.3. 2015 v Šali.
Prihlášky zasielajte na adresu: Centrum voľného času , Mgr. Anna Bajzová, Farská 84/5,
01901 Ilava, tel/fax: 042/4465184, e-mail: [email protected] alebo
[email protected] do 20.1. 2015.
na
Návratka
ZŠ ....................................................................................... prihlasuje žiakov na obvodné kolo
Šalianskeho Maťka, ktoré sa uskutoční dňa: 27.1.2015 v CVČ Ilava.
I.
kat. .....................................................................ukážka: ........................................
autor: ................................................................ dĺžka ............................................
meno pedagóga, ktorý žiaka pripravil : …………………………………………….
II.
kat. ....................................................................ukážka: ..........................................
autor: ................................................................ dĺžka ............................................
meno pedagóga, ktorý žiaka pripravil : …………………………………………….
III.
kat. ....................................................................ukážka: .........................................
autor: ................................................................ dĺžka ............................................
meno pedagóga, ktorý žiaka pripravil : …………………………………………….
Počet detí v školskom kole:
Download

Centrum voľného času , Farská 84/5, 019 01 Ilava