VYDAVATEĽSTVO AITEC a ZŠ SOKOLÍKOVA, BRATISLAVA
vás pozývajú na metodický seminár
NOVÝ Šlabikár LIPKA®
19. 5. 2015, ZŠ Sokolíkova 2, Bratislava
Názov:
Cieľová skupina:
Cieľ:
Lektori:
Miesto a dátum konania:
Program:
NOVÝ Šlabikár LIPKA®, didaktická koncepcia a metodika vyučovania podľa
tradičného šlabikára
Učitelia primárneho vzdelávania – vyučujúci v prvom ročníku
Predstaviť pedagógom primárneho vzdelávania nový Šlabikár LIPKA®
a predviesť spôsob práce na vyučovaní elementárneho čítania a písania
v 1. ročníku s efektívnym využitím všetkých materiálov, ktoré sú súčasťou
novej série Šlabikár LIPKA®
Mgr. Libuša Hoštáková, Mgr. Walter Hirschner, PaedDr. Eva Ďurošová, PhD.,
Mgr. Tatiana Fialová, Mgr. Katarína Makara
ZŠ Sokolíkova 2, Bratislava, 19. 5. 2015 od 13.00 hod.
12.50 – 13.00 hod.
Registrácia účastníkov
13.00 – 14.00 hod.
Didaktická koncepcia Šlabikára LIPKA®, štruktúrne komponenty
Práca na vyučovaní s materiálmi série Šlabikár LIPKA® v prípravnom období,
demonštrácia foriem práce so zapojením účastníkov v úlohe žiakov
14.00 – 15.45 hod.
Práca na vyučovaní s materiálmi série Šlabikár LIPKA® v nácvičnom období
(nácvik čítania písania, čítanie s porozumením), v zdokonaľovacom
(čítankovom) období (práca s textom, čítanie s porozumením), demonštrácia
foriem práce so zapojením účastníkov v úlohe žiakov
15.45 – 16.00 hod.
Diskusia
16.00 hod.
Záver
Kontaktná osoba za vydavateľstvo AITEC, s. r. o.:
Mgr. Tatiana Fialová, pracovníčka pre externú komunikáciu, [email protected], 0915 575 226
V spolupráci s Mgr. Danielou Ďurkovskou, riaditeľkou školy
Organizačné pokyny:
• Účasť na seminári je bezplatná. Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
• Elektronické prihlasovanie na seminár je možné na internetovej stránke www.aitec.sk –
v časti Semináre pre učiteľov/Pripravované semináre/Šlabikár LIPKA – ZŠ Sokolíkova
do 14. mája 2015, v prípade naplnenia kapacity si organizátor vyhradzuje právo uzavrieť prihlasovanie aj
pred týmto termínom.
• Vzhľadom na limitovanú kapacitu prednáškovej miestnosti sa na seminári môžu zúčastniť len prihlásení
záujemcovia, ktorým vydavateľstvo AITEC, s. r. o., e-mailom potvrdí účasť.
• Informácie k seminárom vám radi poskytneme na tel. č. 02/ 43 63 27 57; 0915 575 226.
Download

Pozvánka na seminár Nový Šlabikár LIPKA