POZVÁNKA
na celoslovenský seminár
zameraný na vedenie odborných evidencií a elektronizáciu
školských knižníc
26. marca 2015
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica pre mládež mesta Košice
srdečne pozývajú školských knihovníkov na celoslovenský seminár zameraný
na vedenie odborných evidencií a elektronizáciu školských knižníc
Termín konania: 26. marca 2015
Miesto konania: Knižnica pre mládež mesta Košice, areál Kasární/Kulturpark, budova Bravo,
Kukučínova 2, Košice
Program:
9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 – 11.00 Odborná evidencia knižničného fondu a povinné evidencie školskej knižnice
Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
11.00 – 11.20 Otázky, diskusia
11.20 – 12.00 Knižnično-informačný systém Clavius
Ondřej Široký, LANius, s. r. o., Tábor
Marian Sabo, MS-SOFT Žilina, servisné zastúpenie KIS Clavius na Slovensku
12.00 – 12.20 Otázky, diskusia
12.20 – 13.00 Prestávka
13.00 – 13.40 Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice
Emil Rišian, Slovenská národná knižnica, Martin
13.40 – 14.00 Otázky, diskusia
14.00 – 14.40 Knižnično-informačný systém Proflib
Jana Šmihlová, CEIT, s. r. o., Bratislava
14.40 – 15.00 Otázky, diskusia
Povinná elektronická registrácia:
Svoju účasť nám, prosíme, potvrďte do 20. marca 2015 prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej
pedagogickej knižnice:
http://spgk.sk/?prihlaska-celoslovensky-seminar-zamerany-na-vedenie-odbornych-evidencii-aelektronizaciu-skolskych-kniznic
Účasť na seminári je bezplatná. Kapacita seminára je obmedzená.
Informácie:
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice, Slovenská pedagogická knižnica
Tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk
Organizačné pokyny:
Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca organizácia.
Dopravné spojenie:
Zo železničnej stanice a z autobusovej stanice MHD č. 16, nástup na zastávke Staničné nám. (smer OC
Cassovia, dlžka cesty 8 minút, základný cestovný lístok do 4 zastávok – cena 0,50 €), vystúpiť na
zastávke Kasárne/Kulturpark.
Mapa
A - autobusová alebo železničná stanica
B – Kasárne/Kulturpark, Knižnica pre mládež mesta Košice
Pešou chôdzou – cca 17 minút, cca 1,4 km
Predmetné projekty sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavné mesto Kultúry Košice
2013“ Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej
budúcnosti.
Download

POZVÁNKA na celoslovenský seminár zameraný na vedenie