p r e každého
banskabystrica.dotknisaneba.sk
, Kollárova 18, Banská Bystrica
Pozývame vás na aktivity, ktoré vás povzbudia a inšpirujú:
Klub pre deti – Pathfinder
3
Bezplatná knižnica
12
Kluby zdravia
4
Štúdium Biblie mladých
13
Strečingové cvičenie
6
Štúdium Biblie
14
Turistika pre všetkých
7
Bohoslužby
15
Tvorivé dielne
8
Filmový klub
16
Vyučovanie hudby
10
Pastoračné rozhovory
Kurz angličtiny 11
a ďalšie…
Kontakt: Milan Uhrin, tel.:0905 767 200
www.banskabystrica.dotknisaneba.sk
Klub pre deti
Pathfinder
Túžiš po dobrodružstvách? Chceš si nájsť nových kamarátov?
Pathfinder Ti pomôže naučiť sa to, čo iní ani netušia.
Budeš sa tešiť na víkendy a letné či zimné tábory cez prázdniny.
Ak chceš byť Pathfinderom, nie je to nič ťažké.
Príď na naše klubové stretnutie:
každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci o 16.00 hod.
oddiel Fatra, Spoločenské centrum, Kollárova 18, Banská Bystrica
Kontakt a aktuálne informácie: Mgr. Janka Šolcová, PhD. | e-mail: [email protected]
Aktuálny program poskytne vedúca alebo ho nájdete na webe:
banskabystrica.dotknisaneba.sk/pathfinder/
3
Pozývame vás na prednášky,
ochutnávky a stretnutia
v Klube zdravia Banská Bystrica
1. 10. 2013 Plodiny (nielen) pre zdravé črevá | Ing. Mgr. Mária Kleňová, PhD.
15. 10. 2013 Umieranie z nedostatku pohybu | RNDr. Ľubov Ludhová
26. 10. 2013 Vegetariánska strava v liečbe cukrovky | MUDr. Hana Kahleová, PhD.
12. 11. 2013 Zvládanie záťažových situácií v chorobe | PhDr. Viera Jozafová, PhD.
26. 11. 2013 Práva pacienta | PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
10. 12. 2013 Aby nám bolo spolu dobre
utorok o 17.00 hod. / sobota (26. 10.) o 18.00 hod.
KDE: Spoločenské centrum,
Kollárova 18, Banská Bystrica
4
Kontakt: Helena Behulová, 0944 161 511, [email protected] Ing. Mgr. Mária Kleňová, PhD.
napísala publikácie: Inulínové plodiny (nielen) pre diabetikov, Čítanie o korení,
Pestovanie a praktické využitie menej známych druhov zeleniny. Prednáša
na Univerzite tretieho veku v Žiline, Martine a Banskej Bystrici.
MUDr. Hana Kahleová, PhD.
pracuje v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe, ktorý
je najväčším špecializovaným klinickým a vedeckovýskumným pracoviskom
v ČR. Na podnet MUDr. Kahleovej zrealizovali v Centre diabetológie IKEM
v Prahe polročnú štúdiu o vplyve vegetariánskej stravy na organizmus
diabetikov. Výsledky štúdie spôsobili v danej oblasti doslova revolúciu.
Vstup VOL´NÝ!
Viac informácií nájdete na www.zivotazdravie.sk
5
Str e č i n g ov é c v i č e n i e
ZAČÍNAME: 3. októbra 2013
KEDY: každý štvrtok o 16.40 hod.
POPLATOK: asi 12 € do konca januára
KONTAKT:
[email protected]
0949 371 200
6
15. 9. Donovaly › Kalište › Baláže
Zraz na AS o 10.00 hod. (8 km)
29. 9. Donovaly › Nová hoľa › Malý Zvolen a späť
Zraz na AS o 10.00 hod. (7 km)
13. 10. Horná Mičiná › Hrabová › Hronsek
Zraz na AS o 10.10 hod. (12 km)
TuristikA
prE
27. 10. Tajov › Suchý vrch › Fončorda
Zraz na AS o 8.25 hod. (9 km)
Nenáročné trasy
bez veľkého stúpania
vsEtkých
Viac info › tel.: 0949 371 200 | e-mail: [email protected]
7
Tvo rivé dielne pre študentov
Rád relaxuješ aktívne?
Rád vyrábaš zaujímavé darčeky, alebo si to ešte ani neskúsil?
Ak si aspoň trochu zvedavý a tvoreniachtivý, príď medzi nás vytvoriť
z nenápadného nápadné, z jednoduchého originálne…
to všetko v príjemnom inšpiratívnom prostredí v kruhu ďalších, pri šálke čaju…
Srdečne Ťa pozývame
8. 10., 22. 10. a následne každý párny utorok o 18.00 hod.
Klubovňa Spoločenského centra, Kollárova 18, Banská Bystrica
Kontakt: Bc. Monika Hučková | [email protected]
Tvorivé
dielne pre deti
(od 5 rokov a zadarmo)
Rád vyrábaš zaujímavé darčeky, alebo si to ešte neskúsil?
Ak si aspoň trochu zvedavý, príď medzi nás. Vymeň nudný počítač alebo
televízor za niečo, čo môžeš vyrobiť sám.
Klubovňa Spoločenského centra, Kollárova 18, Banská Bystrica
V čase od 15.00 do 17.30 hod. (prísť môžeš kedykoľvek).
Srdečne Ťa pozývame každý nepárny utorok! (17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10 ...)
Tešia sa na vás Janka a Miška.
Kontakt:
Mgr. Janka Šolcová, PhD. | [email protected]
Nájdete nás na facebooku!
Tvorivé dielne finančne podporila organizácia Klub Pathfinder – Prieskumník.
9
by
d
u
h
e
i
B
n
a e deti
v
o
u č pr
vy
é
n
t
a
l
ez p
Tú
ž
um i aj V
e aš
Po nia a e dieť
n ú le b a p o
V p ka o sp
znáv
ať
e
ríp me
vám vu, ale a objavo
ad
ev
v
v
äčš bezp aša finan ať tajomstvá k
lavír neho
č
ieh
l
a
n
á situá
t
né v
o zá
c
i
Hodiny vyučovania na každý pondelok
a
y
v
á
u
ujm
m to neu
čova
možňuje?
u vy
nie hr
si môžete dohodnúť priamo s učiteľkou
tvorí
y
n
a
klavíri ale
me d
Bc. Veronikou Hankovou:
etský
bo spevu.
speváck
tel.: 0948 164 280, e-mail: [email protected])
y zbor.
10
ANGLIČTINY
KURZ
Dôraz na praktickú komunikáciu
Naučte sa anglicky (alebo sa zdokonaľte)
cestou z práce, zo školy alebo
pri prechádzke mestom.
Jesenný semester (sept. – nov.)
(v skupine maximálne 12 študentov)
začíname 25. 9. 2013, každú stredu
1. skupina – pokročilí (advanced) 16:10 – 17:10
2. skupina – mierne pokročilí (intermediate) 17:10 – 18:10
3. skupina – pokročilí začiatočníci (elementary) 18:15 – 19:15
4. skupina – začiatočníci (beginners) 19:15 – 20:15
Kde: Kollárova 18 (Alfabio vegetariánska jedáleň)
Cena kurzu: 15 € / semester (10 × 60 minút)
Zápis a ďalšie informácie: Mgr. Tibor Kapusta, tel.: 048/418 30 16
mobil: 0915 814 293, e-mail: [email protected]
11
Chcete si požičať
knihu zadarmo?
Ma lá kn ižn ica - ve ľk é tit ul y
„Slová kníh nás vždy vzrušia, dôležité
enili.“
však je, aby nás zm
Konfucius
Pre vaše zdravie
šej duše
va
nie
eše
pot
Pre
ež
lád
a m
i
Pre vaše det
a/
nskabystrica.dotknisaneba.sk/kniznic
Tituly nájdete na stránkach: http://ba
12
» Knižnica
Otvorené pre verejnosť:
Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu
môžeme knihy doručiť až domov.
Výpožičná doba je 1 mesiac.
Spoločenské centrum
Kollárova 18, Banská Bystrica
Kontakt: Helena Behulová
0944 161 [email protected]
Streda od 15.00 do 18.00 hod.
™™ chceš sa zdieľať s rovesníkmi?
™™ máš otázky, ktorými si lámeš hlavu?
Sme partia mladých, ktorá hľadá správne nasmerovanie v živote.
Srdečne pozývame aj TEBA.
V stredu o 18.00 hod. | V Piatok o 18.30 hod. | Kollárova 18, Banská Bystrica
Viac info: Dagmar Čížová | tel.: 0908 385 477 | e-mail: [email protected]
Karol Kiš | tel.: 0904 511 991 | e-mail: [email protected]
13
Štúdium BiblIe
23. 9. 2013 Biblia | Je Biblia kniha od Boha?
30. 9. 2013 Dejiny písané dopredu | Proroctvá a hodnovernosť Biblie
7. 10. 2013 Kto je Boh? | Čo môžeme vedieť o Bohu?
14. 10. 2013 Stvorenie človeka | Jeho prirodzenosť
21. 10. 2013 Vesmírny konflikt | Prečo existuje zlo, keď Boh je dobrý?
28. 10. 2013 Ježiš záchranca | V čom spočíva podstata našej záchrany
4. 11. 2013 Plán záchrany | Rozumiem ceste záchrany?
Vždy v pondelok o 18.00 hod.
v Spoločenskom centre, Kollárova 18, Banská bystrica
14
1 Vi
sa p
Boh
ne
ču
pr
Z
a
n
ž
zalem, p
i mor a u
u
n
r
a
e
J
a
ý
i
v
l
o
som po n
,
u
o
n
t
ó
s
r
pominu
e
t
m
ha. 3 Od
je sväté
s nimi
u
íc
e
p
n
d
u
e
u
t
ž
b
s
o
o
h
o
jh
oha z
pre svo
ľuďmi. B
.4
á
s
n
e
j
e
b
n
o
a
e s nimi
st
zd
d
í
o
u
ž
b
a
,
o
t
h
s
B
,
e
o
i
B
r
ev
,
l as: Poz
sám, ich
h
n
ý
o
n
;
smú tok
t
i
m
u
n
o
a
h
d
,
o
e
u
m
ľ
d
u
o
ul
udú jeh
viac neb
ib
ž
i
u
n
ť
o
r
a
m
s
r, sa pom
a
ô
k
u
s
z
l
o
rebý vať
s
l
ú
o
ím
bo čo b
čí každ
e
o
l
,
z
ko t vor
e
t
d
m
e
i
u
š
b
e
i
v
e
,
r
n
t
a
ž
ľ
Zo
u
H
každú
bolesť dopoludnia
isobotu
ovedal:
p
n
,
a
e
,
divé. 6 A
n
k
v
e
ó
a
r
r
r
t
á
p
n
a
a
i
n
an
el
rné
čo sed
9:30Tematické
biblické štúdiumslová sú ve
,
n
e
i koniec
t
k
A
o
o
5
t
t
.
a
e
i
i
o
č
t
nul 11:00Zamyslenie
, po
, že
Božím slovom
: Napíšnad
i Omega
l
a
a
víťazí
d
f
z
l
o
A
d
o
t
A
m
K
.
o
7
é
s
novKde: Modlitebňa
s. d. živej vody.
li! Jaadventistov
.
yplniCirkvi
v
ňa
a
s
e
m
ž
e synom
a Bystrica
U Rudlovská cestam
d
r
:
37,
Banská
p
u
l
b
a
z
i
d
o
m
o
d
n
ar
hom a o
ám zadCirkvi
o
d
B
u
m
m
e
Modlitebňa
adventistov
s. d.
é
d
n
u
äd
Sm
a mu b
o; jBanská
k
t
Kollárova
18,
Bystrica
e
š
v
edí toto
zdKontakt:
Milan Uhrin, tel.: 0905 767 200, e-mail: [email protected]
i
Priamy prenos bohoslužby na bb.casd.sk
15
Máte radi dobré filmy s inšpiratívnou myšlienkou?
Filmovy
klub
Pozývame Vás
do nášho filmového klubu na film:
19. 9. 2013 Zrodenie šampióna
Ďalšie plánované filmy budú:
› 24. 10. 2013 › 21. 11. 2013
› 19. 12. 2013
!
Vstu
´NÝ
VOL
p
Kde: Spoločenské centrum
Kollárova 18, Banská Bystrica
Kedy: o 19.00 hod.
Náš program a aktivity môžete sledovať i na facebooku:
Filmový klub – Spoločenské centrum BB
Vaše otázky, pripomienky a návrhy môžete adresovať na e-mail: [email protected]
Kontakt: Lenka Omastová, 0904 821 640
16
Download

Všetky potrebné informácie sa dozviete tu