Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov
chemického, farmaceutického a papierenského
priemyslu Slovenskej republiky
tel.: 0905-234433, mail :[email protected]
POZVÁNKA NA KONFERENCIU A VZ SUZ
V súlade so schváleným programom stretnutí členov SUZ Vás pozývam
na konferenciu a VZ SUZ, ktorá sa bude konať v dňoch
17. – 19. marca 2015
Konferencia sa uskutoční pod gestorstvom MANAG SK spol. s.r.o.
S pozdravom
Prílohy:
1.,Program konferencie SUZ /program VZ bude rozoslaný členom SUZ mailom /
2.,Organizačné pokyny s návratkou
3.,Návšteva Vodného diela „Oravská priehrada „-návratka
KONTAKT:
Ing. Katerína Vopěnková ,MANAG SK spol. s.r.o.
Tel :0948 626 255
Mail :[email protected]
Organizačné pokyny
Miesto konania konferencie:
Hotel Altis
Oravská Priehrada 200
029 01 Námestovo
M: +421 915 729 353
W: www.hotelaltis.sk
Žiadame všetkých účastníkov o zaslanie priloženej návratky s uvedením požiadavky
na ubytovanie a stravu a to, prosím, dodržať.
Návratku zašlite najneskôr do 4.marca 2015 poštou, e-mailom alebo faxom na
adresu:
MANAG spol. s.r.o.
Ing. Katerina Vopěnková
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Mail :[email protected]
Tel :0948 626 255
Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Altis–v mieste konania konferencie SUZ .
V prípade zvýšenej potreby ubytovania ,pre tých čo sa neskoro prihlásia , je
k dispozícii ubytovanie v Slanickom dvore http://www.slanica.sk
Logistika bude 8 miestnym shuttle busom . Vzdialenost je cca 2km , čo je cca
3min autom.
Prosím uviesť ,či sám ,resp môže byť dvojka.
Cena ubytovania : 35€ -osoba ,60€-dvojka /včítane raňajok /
Parkovanie v mieste
K dispozícii :je široká ponuka pozrieť , www.hotelaltis.sk
Poznámka :využitie na vlastné náklady účastníka
Účastnícky poplatok voči faktúre : 100€
Účastnícky poplatok nehradia : členovia SUZ ,prednášatelia , prezentujúci /tu sa
postupuje podľa podmienok prezentácie / .
Konferencie SUZ v dňoch 17.3 -19.3.2015 sa zúčastní:
Meno
Firma
Kontakt/meil ,telefon/
/
Objednávka služieb /uveďte počet/:
17.3.2015
18.3.2015
19.3.2015
Ubytovanie:
x
Raňajky
x
Obed
x
x
Večera
x
Podpis
Datum:
EXKURZIA
V rámci konferencie SUZ sa dňa 19.3.2015 ,v čase od 9.00 do
12.00 hod. uskutoční návšteva /exkurzia/ Vodného diela –
„Oravská priehrada „.
Navštevy /exkurzie / sa zúčastní:
-meno:
-firma:
-č. OP :
-dátum narodenia :
Poznámka :treba mať pevnú uzavretú obuv
Prosím poslať s návratkou na konferenciu.
-----------------------------------------------------------------------------------
Download

POZVÁNKA NA KONFERENCIU A VZ SUZ 17. – 19. marca 2015