ZMLUVA
na poskytnutie služby
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
Obchodný zákonník) a zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.
1.1.
Objednávateľ:
V zastúpení štatutárneho zástupcu:
IČO:
RČ DPH:
Bankové spojenie:
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:
- vecných:
Číslo telefónu:
Zmluvné strany
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., - rektor UK
00397865
SK 2020845332
Štátna pokladnica Bratislava
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., - rektor UK
zodpovedné osoby podľa prílohy 1
02/59244459
(ďalej len „objednávateľ“)
1.2.
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Označenie registra:
Číslo zápisu:
V zastúpení štatutárneho zástupcu:
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:
- vecných:
IČO:
RČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo telefónu:
Číslo faxu:
(ďalej len „poskytovateľ)
1.3.
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka č.: 9085/B
Ing. Štefan Petrík, konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Petrík, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Kováč, vedúci administratívno-technického úseku
31 396 674
SK 2020321864
VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava
411 0023703/3100
00 421/ 02/ 32 55 35 45
00 421/ 02/ 32 55 35 25
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na nižšie uvedený predmet zmluvy pre Univerzitu
Komenského v Bratislave, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
2.
Predmet zmluvy
2.1.
Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa v súlade
s ustanovením § 152 zákona č. 311 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. (ďalej len
Zákonník práce).
2.2.
Opis a rozsah predmetu zmluvy:
2.3.
2.2.1.
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávanie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich
sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať
stravovacie služby.
2.2.2.
Predpokladaná celková hodnota stravovacích poukážok za 2 roky je: 3 000 000,00 € bez
DPH.
2.2.3.
Predpokladané celkové množstvo odberu stravovacích poukážok za 2 roky je: 900 000
ks.
2.2.4.
Predpokladaná nominálna hodnota stravovacích poukážok v súlade s ustanovením § 152
ods. 3 Zákonníka práce je: od 2, 90 €.
Požiadavky na predmet zmluvy:
2.3.1.
Stravovacie poukážky budú odoberané jednotlivými fakultami a ďalšími súčasťami
objednávateľa na základe nimi vystavených objednávok. Zodpovedné osoby
jednotlivých fakúlt a ďalších súčastí objednávateľa sú uvedené v prílohe 1.
V objednávke sa uvedie záväzné množstvo, počet ks v jednom balení, nominálna
hodnota stravovacích poukážok a miesto dodania stravovacích poukážok.
2.3.2.
Poskytovateľ dodá stravovacie poukážky v požadovanom množstve, v požadovanej
nominálnej hodnote a v požadovanom počte ks v balení podľa objednávok jednotlivých
fakúlt a ďalších súčastí objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia
objednávky, pričom frekvencia zadávania objednávok je u jednotlivých fakúlt a ďalších
súčastí objednávateľa rôzna.
2.3.3.
Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava a doručenie stravovacích poukážok na miesto
dodania podľa čl. 3 a prílohy 1 k zmluve a ďalšie služby s tým spojené ako napr.
poštovné, balenie podľa požiadaviek fakúlt a ďalších súčastí objednávateľa, poistenie,
vystavenie faktúry, atď.
2.3.4.
Predpokladané množstvo stravovacích poukážok uvedené v bode 2.2.3., predpokladaná
celková hodnota uvedená v bode 2.2.2. a predpokladaná nominálna hodnota
stravovacích poukážok uvedená v bode 2.2.4. nie sú záväzné počas trvania zmluvného
vzťahu a môžu sa meniť v závislosti od zmien právnych predpisov, od organizačných a
legislatívnych zmien objednávateľa a od počtu zamestnancov.
2.3.5.
Výmena stravovacích poukážok pri zmene nominálnej hodnoty bude bezplatná. Doplatí
sa, resp. vráti sa iba rozdiel nominálnych hodnôt.
2.3.6.
Stravovacie poukážky budú platné vždy na kalendárny rok.
2.3.7.
Vrátenie nepoužitých stravovacích poukážok po skončení kalendárneho roka bude
bezplatné. Vráti sa nominálna hodnota stravovacích poukážok.
2.3.8.
Zoznam právnických alebo fyzických osôb, ktoré akceptujú stravovacie poukážky
dodané poskytovateľom ku dňu uzatvorenia zmluvy na CD/DVD - nosiči je prílohou 3
zmluvy.
3.
Miesto plnenia
3.1.
Miesto dodania stravovacích poukážok je:
Univerzita Komenského v Bratislave; fakulty, samostatne hospodáriace súčasti, rektorát
a centrálne financované súčasti.
3.2.
Miesto poskytnutia stravovacích služieb:
Stravovacie zariadenia v Bratislave, v Martine, v Modre, v okrese Banská Štiavnica (Richňava),
v okrese Martin (Blatnica).
Podrobný rozpis miesta dodania stravovacích poukážok a miesta poskytnutia stravovacích
služieb je uvedený v prílohe 1.
4.
Zdroj finančných prostriedkov a rámec pre platobné podmienky
4.1.
Predmet zmluvy bude financovaný z finančných prostriedkov Univerzity Komenského
v Bratislave.
4.2.
Odobraté stravovacie poukážky sa budú uhrádzať na základe faktúry. Faktúry bude
poskytovateľ vystavovať a predkladať na úhradu podľa objednávok jednotlivým fakultám
a ďalším súčastiam objednávateľa podľa prílohy 1 a to po prevzatí stravovacích poukážok
objednávateľom podľa prílohy 1. Súčasťou faktúry bude podpísaný dodací list.
4.3.
Faktúry budú mať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál
dodacieho listu.
V prípade, že faktúra nebude mať predpísané náležitosti, bude poskytovateľovi vrátená na
prepracovane.
4.4.
Faktúry budú uhrádzané bezhotovostných prevodom so splatnosťou 30 dní odo dňa prevzatia
a odsúhlasenia faktúry. Objednávateľ preddavky neposkytuje.
5.
Cena
5.1.
Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov .
5.2.
Cena uvedená vo výkaze ocenených položiek je v eurách na 2 desatinné miesta v zložení:
5.2.1. cena v € bez DPH
5.2.2. DPH v €
5.2.3. cena v € s DPH
5.3.
Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zmluvy podľa objednávky
(nominálna hodnota stravovacích poukážok, provízia, poštovné, balné, poistné, prepravné na
miesto určenia, vystavenie faktúr a všetky ostatné súvisiace náklady, ktoré si poskytovateľ
účtuje podľa prílohy 2).
5.4.
Výkaz ocenených položiek je prílohou 2 zmluvy. Jednotková cena za príslušné objednané
služby súvisiace s predmetom zmluvy podľa prílohy 2 platí pre všetky nominálne hodnoty
stravovacích poukážok bez ohľadu na množstvo a frekvenciu objednávok.
5.5.
Cenu je možné meniť v prípade zmeny DPH.
6.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
6.1.
Objednávateľ si môže voči poskytovateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z celkovej ceny s DPH príslušnej objednávky na predmet zmluvy za každý deň omeškania
s plnením predmetu zmluvy v súlade s príslušnou objednávkou.
6.2.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry si môže poskytovateľ uplatniť voči
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
7.
Záverečné ustanovenia
7.1.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
7.2.
Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
7.3.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
7.4.
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené
pre objednávateľa a dve pre poskytovateľa.
7.5.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky. Predávajúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy
v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na dobu jedného roku,
maximálne však do vyčerpania finančného limitu 3 mil. EUR bez DPH.
8.
Prílohy
8.1.
Príloha 1:
Prehľad fakúlt a ďalších súčastí objednávateľa, zodpovedné osoby, miesta dodania stravovacích
poukážok, miesta poskytnutia služby, predpokladaný počet stravovacích poukážok.
8.2.
Príloha 2:
Výkaz ocenených položiek podľa výsledku elektronickej aukcie
8.3.
Príloha 3:
Zoznam právnických alebo fyzických osôb, ktoré akceptujú stravovacie poukážky dodané
poskytovateľom ku dňu uzatvorenia zmluvy na CD/DVD - nosiči.
poskytovateľ
V Bratislave dňa 23.02.2012
.......................................................
Ing. Štefan Petrík, konateľ
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
objednávateľ
V Bratislave dňa ..........................................
.......................................................
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor UK
Príloha 1
Súčasť UK
zodpovedná osoba
miesto dodania poukážok a faktúr
miesto poskutnutia
služieb
Lekárska fakulta UK
tajomník
Lekárska fakulta UK,
Špitálska 12, 813 72 Bratislava
Bratislava
Právnická fakulta UK
tajomník
Právnická fakulta UK,
Šafárikovo nám. Č. 6, 818 05 Bratislava
Bratislava
Filozofická fakulta UK
tajomník
Filozofická fakulta UK,
Gondova ul. 2, 818 01 Bratislava
Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK
tajomník
Prírodovedecká fakulta UK,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Bratislava
Pedagogická fakulta UK
tajomník
Pedagogická fakulta UK,
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Bratislava
Farmaceutická fakulta UK
tajomník
Farmaceutická fakulta UK,
ul. Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Bratislava
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
tajomník
Fakulta telesnej výchovy a športu UK,
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9
814 69, Bratislava
Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK
tajomník
Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK,
Záborského ul. č. 2, 036 01 Martin
Martin
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
tajomník
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Bratislava
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakluta UK
tajomník
Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta UK,
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava
Bratislava
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
tajomník
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK,
Bartókova 8, 811 02 Bratislava
Bratislava
Fakulta managementu UK
tajomník
Fakulta managementu UK,
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava
Bratislava
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
tajomník
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK,
Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava
Bratislava
Centrum ďaľšieho vzdelávania UK
riaditeľ
Centrum ďaľšieho vzdelávania UK,
Odbojárov 10/A, 820 05 Bratislava
Bratislava, Modra
Vysokoškolský internát DRUŽBA UK
riaditeľ
Vysokoškolský internát DRUŽBA UK,
Botanická 25, 842 14 Bratislava 4
Bratislava
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
riaditeľ
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK,
Staré grunty 36, 841 04 Brtislava
Univerzita Komenského v Bratislave,
Rektorát,
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava 16
Bratislava
Martin,
Banská Štiavnica (Richňava),
Banská Bystrica (Blatnica)
v Bratislave
850 000
mimo Bratislavy
50 000
Rektorát UK a centrálne financované súčasti UK vedúca ORF RUK
predpokladaný počet stravovacích poukážok s miestom dodania poukážok a
poskytnutia služieb
Príloha 2
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Výkaz ocenených položiek podľa výsledku elektronickej aukcie
1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena s DPH
Kompletný výkaz ocenených položiek poskytovanej služby (ceny položiek, ktoré si poskytovateľ účtuje bez ohľadu na nominálnu
hodnotu stravovacích poukážok)
P.č.
Jednotková cena v € za províziu a všetky ostatné
Celková cena v € za predpokladaný počet stravovacích
súvisiace náklady, ktoré si poskytovateľ účtuje, ktorá platí poukážok 900 000 ks pri nominálnej hodnote stravovacej
poukážky 3,20 €
pre všetky nominálne hodnoty stravovacích poukážok bez
ohľadu na množstvo a frekvenciu objednávok
Položka
bez DPH
DPH
s DPH
–
–
–
B1 provízia
0,00
20%
0,00
0,00
20%
0,00
B2 poštovné
0,00
20%
0,00
0,00
20%
0,00
B3 balné
0,00
20%
0,00
0,00
20%
0,00
B4 poistné
0,00
20%
0,00
0,00
20%
0,00
B5 prepravné na miesto určenia
0,00
20%
0,00
0,00
20%
0,00
B6 vystavenie faktúr
0,00
20%
0,00
0,00
20%
0,00
–
–
–
–
–
–
A.
Pre účely určenia celkovej
ceny s DPH sa použije
nominálna hodnota
stravovacích poukážok 3,20 €
bez DPH
DPH
2 880 000,00
–
s DPH
2 880 000,00
...
....................
...
rozpísať všetky ostatné
súvisiace náklady, ktoré si
poskytovateľ účtuje
0,00
20%
0,00
0,00
20%
0,00
SPOLU A (stravovacie
poukážky) + B (provízia a
všetky ostatné súvisiace
náklady)
0,00
20%
0,00
2 880 000,00
0,00
2 880 000,00
V Bratislave dňa 23. februára 2012
Ing. Štefan Petrík, konateľ
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Zoznam právnických alebo fyzických osôb, ktoré akceptujú stravovacie poukážky dodané poskytovateľom ku
dňu uzatvorenia zmluvy
Por. č. Názov stravovacieho zariadenia
Bratislava
1.
Pizza, s.r.o.
2.
Mäso - lahôdky Avion
3.
Bufet Bernolák
4.
W olker ANNO 1740
5.
Reštaurácia Kráľ Matej
6.
Pivovarská reštaurácia Stein
7.
OMV Slovensko
8.
Pizza & Grill Búdková
9.
Reštaurácia Divoká Kačka
10.
Gullfoss
11.
ELV Servis - Resto servis
12.
Bufet ZSE
13.
Reštaurácia Umelka
14.
Lahôdky Teta
15.
Reštaurácia MS Danubius
16.
PUB AQA
17.
Pizzeria Romantica
18.
Bufet FiFUK
19.
Bar za Operou
20.
GREMIUM
21.
Tempo centrum
22.
Mäso - údeniny / Okša Jozef /
23.
Divoká Kačka VUB Wustenrot
24.
Café Mayer
25.
Eurest café Mayer
26.
Presto restaurant
27.
Patio Pizza
28.
T.G.I. Fridays
29.
RIO
30.
Bar 17`s
31.
Kaviareň Verne
32.
Slang Pub
33.
Mäso - Údeniny - Ladislav Orban
34.
Ristorante Pizza Don Giovanni
35.
Sorry café
36.
Orient pasáž Pivný bar
37.
Reštaurácia Divný Janko
38.
Bufet pre zamestnancov (OD Tesco)
39.
TESCO Hypermarket
40.
Reštaurácia Ymca
41.
Planeta Food
42.
Lahôdky Niki
43.
Reštaurácia Budvarka
44.
Reštaurácia Alibi
45.
Bistro Jana
46.
Brit Restaurant
47.
Potraviny Kvások
48.
Potraviny Jona s.r.o.
49.
Vitamínka
50.
Lahôdky Zucker Mandel
51.
Reštaurácia U Dvoch levov
52.
Club restaurant
53.
Reštaurácia Horský park
54.
Reštaurácia Pohoda
55.
Mäsiarstvo
56.
Potraviny - lahôdky
57.
Reštaurácia Alžbetka
58.
Corgoň Piváreň - reštaurácia
59.
Schnitzel - corgoň pub
60.
Segner Lounge
61.
Reštaurácia Pilsner Urquel
62.
Eurest Slovenský rozhlas
63.
Botel Fairw ay
64.
Reštaurácia Volej pub PKO
65.
Piváreň Machnáč
66.
Reštaurácia Bagl`s
67.
Milenium café
68.
Gastro U Jakuba
69.
Malí Františkáni
70.
Tutti Fruitti
71.
Hotel TATRA
72.
Potraviny Hviezda
73.
Pizzeria Agnezo
74.
Ázijské Bistro
75.
Koza Pub
76.
Eden Pub
77.
Reštaurácia KGB
78.
F & M Bageta
79.
Reštaurácia - vináreň U sv. Urbana
80.
1. Slovak pub
81.
Pirôžky / J&D plus s.r.o./
82.
PROM Svoradov
83.
Reštaurácia Pierrot
84.
A - klub reštaurácia
85.
Gatto Matto
86.
Bufet Pralinka (Meridian)
87.
Bufet Meridian
88.
Pizzéria Presburg
89.
Antic café
90.
Café - restaurant Harmónia
91.
Bufet Arma
92.
Česká pivnica
93.
Market centrum - potraviny
94.
Pizzéria Primavera
95.
Pizzeria Restaurant - Roma
Ulica
Popisné číslo Mesto
Ružová dolina
Americké nám.
Bernolákova
Biela
Biela
Blumentálska
Brnianska
Búdková cesta
Čajakova
Čulenova
Čulenova
Čulenova
Dostojevského rad
Dunajská
Fajnorovo nábrežie
Fazuľová
Gaštanová
Gondová
Gorkého
Gorkého
Grösslingova
Grösslingova
Grösslingova
Hlavné nám.
Hlavné nám.
Hodžovo nám.
Hviezdoslavovo nám.
Hviezdoslavovo nám.
Hviezdoslavovo nám.
Hviezdoslavovo nám.
Hviezdoslavovo nám.
Hviezdoslavovo nám.
Chalúpkova
Chorvátska
Jakubovo nám.
Jedlíkova (prechod na SNP)
Jozefská
Kamenné nám.
Kamenné námestie
Karpatská
Karpatská
Kollárovo nám.
Kozia
Krížna
Krížna
Krížna
Krížna
Krížna
Krížna
Laurinská
Lazaretská
Lazaretská
Majakovského
Majakovského
Malý trh
Medená
Mickiewiczova
Mickiewiczova
Mickiewiczova
Michalská
Mostová
Mýtna
Nábr. L. Svobodu
Nábr. L. Svobodu
Nábr. L. Svobodu
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. 1. mája
Nám. 1. mája
Obchodná
Obchodná
Obchodná
Obchodná
Obchodná
Obchodná
Obchodná
Obchodná
Obchodná
Palisády
Palisády
Pánska
Pánska
Predstaničné nám. (Hl. st.)
Predstaničné nám. (Hl. st.)
Predstaničné nám. (Hl. st.)
Predstaničné nám. (Hlavná stanica)
Prepoštská
Cesta na červený most
Radlinského
Radlinského
Radlinského
Rajská
21/D
1
1
5
5
26
38
4/ A
18
5
5
6
2
2
2
5
6
2
5
11
11
22
77
4
4
3
3
3
15
17
18
23
7
4
12
0
2
1
1
2
15
19
21
8
17
23
34
36
36
3
2
21
9
9
4
4
1
8
8
7
8
1
18
3
42
2
3
24
24
30
5
15
21
25
33
48
52
53
53
62
69
2
29/A
15
17
1
1
1
1
1
1
39
39
39
1
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
PSČ
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
82101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
Ázijské Bistro
Reštaurácia Botel Gracia
Omama Shop Café
Hacienda Mexicana - El Diablo
Irish Pub
Malý Bajkal - reštaurácia, pub
Reštaurácia U sokola
Sushi bar
Mc Ertl
Non Stop Gril - McErtl s
Mäso - údeniny /Alexander Kacs/
Reštaurácia Dilema
Reštaurácia Trafená Hus
Pizzeria Umbria
Kebab - Gyros
Ázia Bistro Panda
Rolo Café
Reštaurácia u Feďa
Čínska reštaurácia Hviezda
Reštaurácia Klub Lúčnica
Jedáleň Karmina
Bagel & Coffee Story
Reštaurácia ARI
Pizza Mizza
Archa Café restaurant
Lahôdky Galileo
Reštaurácia Galileo
Friend`s reštaurácia
Euro Café
Film restaurant
Club vináreň U Zlatého jeleňa
U Majora Zemana
Čínska reštaurácia Panda
Reštaurácia Pod Hradom
Prašná bašta
Bagetka
Občerstvenie Rotunda
Občerstvenie Želka
Bufet Čeman 2
Bufet Čeman 1
Viecha - Drevená dedina
Pizzeria Umag
Bufet Ujut u Kapucínov
Reštaurácia N - Club
Reštaurácia SSN
Jedáleň Ministerstva spravodlivosti
Moja Samoška - Potraviny
Potraviny Ademka
Bufet Hotel Plus
TESCO Hypermarket
Čínska reštaurácia Shanghai
Koliba - ovečka
Mexico
Papa Chicken
Santa - Fé
Steak & Schnitzel House
Kozmos Pub
Jedáleň Pizza KIRBY
Reštaurácia Jurki dom
Minigolf Club
Hotel Junior Erpa
Bistro Galeria
Apollo Hotel - reštaurácia, kaviareň
McFood & Coffee
Mäso - údeniny Ekmar
Potraviny Malý Dunaj
Van market
Reštaurácia Na Posede
Predajňa mäso - údeniny
Hostinec Pod Lipami
Vrakunska Basta
Reštaurácia Brit
Reštaurácia Buffalo Pub
Pizza ONE
Reštaurácia Gurmán
Jedáleň Panther SK
Bufet Staves
City Palacinky
Čínska reštaurácia Shanghai
L. A. Restaurant - Avion
Mc Donald`s
Pazza
Steak & Schnitzel Haus
Kašmír pub
Piváreň U bizóna
Pizzéria Bella Napoli
Reštaurácia Reach
Kaviareň Dulák
Bufet Ministerstva hospodárstva
Restaurant - Café J & B
Svenssons Pub
Bufet Sist
Dali bufet
Grilované kurence / Nešták Igor/
Pojazdný grill
Reštaurácia Savana
Lahôdky Duo
Račianska Viecha
Bistro-cafe Idylka
Reštaurácia, gril bar u Kohutika
Rajská
Rázusovo nábrežie
Sasinkova
Sedlárska
Sedlárska
Smrečianska
Sokolská
Strakova ulica
Šancová
Šancová
Šancová
Šancová
Šafárikovo nám.
Heydukova
Špitálska
Štefánikova
Štefánikova
Štefanovičova
Štefanovičova
Štúrova
Štúrova
Štúrova
Tobrucká
Tobrucká
Uršulínska
Vazovova
Vazovova
Vazovova
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Zámocká
Zámocká
Zámočnícka
Zelená
Cesta Mládeže
Cesta Mládeže
Žilinská - trhovisko
Žilinská - trhovisko
Žilinská - trhovisko
Žilinská
Župné nám.
Župné nám.
Župné nám.
Župné nám.
Astrova
Bieloruská
Bulharská
Cesta na Senec
Cesta na Senec - SP Palace
Cesta na Senec - SP Palace
Cesta na Senec - SP Palace
Cesta na Senec - SP Palace
Cesta na Senec - SP Palace
Cesta na Senec - SP Palace
Clementisa
Clementisa
Domkárska
Drieňová
Drieňová
Drieňová
Dulovo nám.
Dulovo nám.
Dulovo nám.
Estónska
Farebná
Galvaniho
Herlianska
Hradská
Hradská
Hraničná
Ipeľská
Šancová
Ivánska cesta
Ivánska cesta
Ivánska cesta
Ivánska cesta - Avion
Ivánska cesta - Avion
Ivánska cesta - Avion
Ivánska cesta - Avion
Ivánska cesta - Avion
Ivánska cesta - Avion
Kašmírska
Komárňanská
Košická
Kvačalova
Kvačalova
Mierová
Mierová
Mierová
Miletičova - Trhovisko
Miletičova - Trhovisko
Miletičova - Trhovisko
Miletičova - Trhovisko
Miletičova - Trhovisko
Miletičova
Miletičova
Miletičova
Miletičova
14
13
19
6
6
2
1/ B
0
0
16
60
70
7
14
57
24
33
4
6
6
12
13
1
5
6
7
7
9/A
1
27
32
39
3
8
11
8
10
10
5
0
5
2
0
7
7
13
34
3
72
2
2
2/A
0
2
2
0
5
10
4
9
14
34
1
4
11
1/A
51
12
31
9
60
16
4
86/3
6
10/C
27
18
12
12
14
12
12
13
28
44
14
22
19
160
169
17
49
2
17
0
1
17
24
27
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
81101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
Pizzéria Čertica
Bistro Panda
J & M potraviny - lahôdky
Business Café & Restaurant
Lahôdky Sharlocka Holmosa
Pizza Infernno
Reštaurácia Koník pub
Bufet Hala - Nivy
Jedáleň Metros
Ricorn - bagety
Porto Bello Coffe&refreshments
Reštaurácia Bonjour
Jedáleň Rebecca
Hockey Club
Jedáleň LUPO
Mäso - údeniny (OD Budúcnosť)
Moja Samoška - Potraviny
Reštaurácia Bussines Presto
Občerstvenie Non Stop
EAST Restaurant
Vináreň Durasen
Moja Samoška - Potraviny
Reštaurácia Praha Hotel ECHO
Denný Bar Astra
Čínska reštaurácia Shanghai
Pizzeria - bar - Favorit
Reštaurácia Hotel Astra
Mlyn restaurant ( výstavisko )
Bernard pub
Palacinkáreň - Viktoria Café
Stanislav Sprtel bufet
Reštaurácia Prístav
Jedáleň Koménium - prístav
Jedáleň Karmina
Café Restaurant Melody
OMV Slovensko
OMV Slovensko
Danubia Snack
Mc Donald`s
U Štrngáča
Bufet Pohoda (nemocnica)
Paradise One (poliklinika)
Samoobslužná jedáleň
Bistro Ružinov (DK Ružinov)
Pizzéria Verdi (pri DK Ružinov)
Samoobslužna reštavracia Gastro MB
Jedáleň Eurest - Elektrosystémy
Restaurant Coctail Bar Delfin
Štrkáč Club
Reštaurácia City Hotel Bratislava
Hostinec U Oravca
Hotel Orlan
Reštaurácia ARARAT
Pizzeria Tuli
Pizzeria San Vincenzo
OMV Slovensko
Bistro Pin Bal
Reštaurácia Medium
Jedáleň Honda
Reštaurácia Thomas
Bufet - Axel - žel. stanica Nové Mesto
Pizzeria Champion
Reštaurácia Vihorlat
Bistro4 in s.r.o.
Bufet - jedáleň
OMV Slovensko
Čínska reštaurácia QIN DAO
Reštaurácia Prešpork
Reštaurácia u Heleny
Eurest - Krajský súd Bratislava Bufet
Bufet
Potraviny Kronerka
Avalon
Dayrest Slovenská Sporiteľňa
Pizzéria Bezzinka
Hostinec u Deda
Avalon
Bufet č. 21 - Dráčik
Gazdovsky dvor
Uni - Shop
Mäso-Hydina-Ryby pod Kúpaliskom
Reštaurácia Beseda
Bufet Protetika
Jedáleň Protetika
Čerpacia stanica Slovnaft-Zlaté piesky
Progastro - Reštaurácia Presto
Reštaurácia Panda
Reštaurácia U Zlatého Vodníka
Reštaurácia Slamená Búda
Čerpacia stanica OMV
Bufet kúpalisko Krasňany
Džambo Club
Reštaurácia Račiansky Nový Dvor
Mäso údeniny U Evky
Pizza Pirko + Donáškový servis
Pizzéria Katka
Furmanský cech
Reštaurácia Slimák
OMV Slovensko
Reštaurácia TAXIS
Miletičova
Miletičova
Miletičova
Miletičova
Miletičova
Mlynské Nivy
Mlynské Nivy
Mlynské Nivy (SAD)
Mlynské Nivy (SAD)
Mlynské Nivy (SAD)
Mlynské Nivy
Prievozská
Mlynské Nivy
Ondavská
Ostredkova
Ostredkova
Pivonková
Plynárenská
Kazanská
Podunajská
Podunajská
Poľnohospodárska
Prešovská
Prievozská
Prievozská
Prievozská
Prievozská
Prievozská
Prievozská
Prievozská
Prístavná
Prístavná
Prístavná
Rádiova
Rajecká
Rožňavská
Rožňavská
Rožňavská
Rožňavská (Soravia)
Ružinovská
Ružinovská
Ružinovská
Ružinovská
Ružinovská
Ružinovská
Ružová dolina
Ružová dolina
Ružová dolina
Sabinovská
Seberíniho
Stachanovská
Strojnícka
Studená (Shopping Palace)
Súťažná
Sv. Vincenta
Svornosti
Tomášikova (Kuchajda)
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Trebišovská
Trebišovská
Trenčianska
Trenčianska
Trnavská
Trnavská
Trnavská
Trnavská
Záhradnícka
Záhradnícka
Záhradnícka
Záhradnícka
Záhradnícka
Záhradnícka
Zálužická
Zelinárska
Zlaté Piesky
Zlaté Piesky
Železničná
Alstrova
Americká
Bojnická
Bojnická
Cesta na Senec
Vajnorská-IBM Milenium TowerII.
Senecká Cesta
Senecká Cesta
Cesta na Kamzík
cesta Sv. Jur - Rača
Černockého
Černockého
Detvianska
L. Dérera
L. Dérera
Dopravná
Halašova
Hálkova (OD Slimák)
Hečkova
Jaskový rad
29
44
69
69
71
6
6
31
31
31
45
45
70
3/A
1
1
1
1
1
5
22
41
39
14/A
14/A
14/A
14/A
18
18
21
10
10
10
48
11
24
17/A
30
34
9
6
10
10
28
28
6
10
18
10
9
41
99
6
18
1
1
52
30
30/A
33
56
3
3
47
55
6
23/A
50/B
104
10
46
57
68
95
95
49
2
2
2
100
163
2
10
10
0
23
2
15
39
0
4
4
16
6
6
43
18
1
0
11
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
Jedáleň - Bufet Petra
Sport Pub
Reštaurácia Hotel DOM ŠPORTU
Hotel Set
Cupé pub
Eko-Plus u Hanky v DFNsP
Jedáleň Sodexho - MZ SR
Reštaurácia Ricci
Hotel Barónka
Bufet U Maca
Mäso-údeniny Cassis
Reštaurácia Vernosť
Hotel Club Bratislava - Orea
Reštaurácia Sfinga
Bufet Bianca
Bistro Pizza
Eurest - Slovenská Grafia
Lahôdky Fiesta
Potraviny Viva
Bistro Granát
Reštaurácia Bacchus vila
Reštaurácia Zelený Mlyn
Bistro - M
Reštaurácia u Troch Zajacov
Bufet U Aličky
IEG Bufet Technocentrum
Mc Donald´s
Potraviny - Fervent
Alda potraviny
CH&T Mäso - Údeniny
Pizza Pub Gurmán
Bufet Stavomontáže
Bufet VÚZ
Reštaurácia Brit
Eli Caffé - DREAM´S
Potraviny - Hupka Michal
Lahôdky FUFO
Gastroline - Mladá garda
Občerstvenie Lóra
Reštaurácia Red Café
Čínska reštaurácia Panda
Hermes boys
Pub DT
Pizzeria Alviano
Reštaurácia Fratello
Bufet ROS-NI
Čínska Reštaurácia Linda
Bufet Orim
Espresso Čajka
Bufet U Romana
Bufet Termotechna
Bufet Lucullus
Mäso - údeniny Achberger
Bastion Pub
PK Bufet Corgoň
Lahôdky a teplé jedlá RYEL
M+V Mäso-Údeniny
Pizzéria La MAMA
Jedáleň
Bufet Poliklinika
Čínska reštaurácia Tsing Tao
Corgoň Kolkáreň Klub
Pizzeria CIAO - EURO
Reštaurácia Istropolis
Fornetti
Eurest Coca Cola Beverages - Jedáleň
Reštaurácia Slovnaft
Reštaurácia Beseda
City Palacinky
Sand French W ich
Mc Donald´s
Papa chicken
Santa Fé
Slovensko - česká kuchyňa
Thai Food
Reštaurácia Steak House
Sedlácka Pivnica
Reštaurácia 44
Jedáleň Vert
Bufet ČS OMV
Bufet ČS OMV
Bufet ČS OMV
Reštaurácia Batida 3
Coop Jednota BA
Reštaurácia 7
OMV Slovensko
Koliba Casey
Lahôdky Na Grbe
Café W estend
Jedáleň Westend
Bagetka
Demovič a Syn - Bufet
Potraviny - Račianka
Hostinec U Srnčíka
Jedáleň Petra
Bufet Povodie Dunaja
Jedáleň I.E.G.
Bufet Club Iuventa
Lahôdky
Dandy
Jozefa Hagaru / areál Meopta /
Junácka
Junácka
Kalinčiakova
Koľajná
Limbová
Limbová
Ľubochnianska
Mudrochova
Na pántoch
Na pántoch
Nobelova
Odbojárov
Odborárska
Odborárska
Pekná cesta / OD Jednota /
Pekná cesta
Pekná cesta
Plicková
Pluhova
Pod lipami
Podniková
Podniková
Popolná
Pri Šajbách
Púchovská
Račianska - ČSPL OMV
Račianska
Račianska
Račianska
Račianska
Račianska
Račianska
Račianska
Račianska
Račianska
Račianska
Račianska
Račianska
Račianske mýto
Račianske mýto
Roľnícka
Rustaveliho
Rybničná
Rybničná
Stará Vajnorská
Stará Vajnorská
Stará Vajnorská
Sklabinská
Staviteľská
Staviteľská
Staviteľská
Šancová
Šancová
Šancova ( Trhovisko)
Šancová
Šancová
Škultétyho
Športová
Tbiliská
Trnavská cesta
Trnavská cesta
Trnavská cesta
Trnavské mýto
Trnavské mýto (podchod)
Tuhovská
Tuhovská
Ursínyho
Vajnorská (Polus City Center)
Vajnorská (Polus City Center)
Vajnorská (Polus City Center)
Vajnorská (Polus City Center)
Vajnorská (Polus City Center)
Vajnorská (Polus City Center)
Vajnorská (Polus City Center)
Vajnorská
Vajnorská
Vajnorská
Vajnorská
Vajnorská
Vajnorská
Vajnory
Výhonská
Osloboditeľská
Žitná
Botanická
Botanická
Bridlicová
Dúbravská cesta
Dúbravská cesta
Dúbravská cesta
Dúbravská cesta
Hlavačikova
Hutnícka
Jozefa Hagaru
Karloveská
Karloveská
Karloveská
Kolískova
Kpt. Rašu
9
4
6
29/A
4
1
2
5
2
10
18
30
3
1
52
2/A
6
7
1
2/A
1
2
2
1
1
16
69
3
35
37
38/A
66
71
72
81
85
101
103
147
1/A
1
4
13
13
61
4
6
39
3
1
3
7
23
112
112
112
112
10
5
6
23/A
29/A
37
1
1
1
13
1
26/5
19
100
100
2
100
526/1
19
35
44
136
161
167
36
1
22
1
25
35
17
2
2
4
9
35
2
9
2
2
64
4
21/A
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Devín
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
82101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84110
84101
84101
84101
84101
84101
84101
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
Potraviny Lacková
TESCO Hypermarket
Bufet Jolka
Karloveská viecha U Kadnára
Reštaurácia U Smädného mnícha
Trojka
Country Style
green Caffe
Bufet FMFI UK
Bufet Prírodovedecká fakulta
Pizza DODO / Prírod.faku. UK /
Koliba Slovakia (pri elektrofakulte)
Reštaurácia Rolando
Potraviny - ovocie
W hotel
Lahôdky Duo-o
Mäso - údeniny Miran
Lahôdky Výšina, s. r. o.
Pizzeria Hubertino
Večierka Pero
ORIM Restaurant - Plzenská chalúpka
Občerstvenie Stenly
Mäso - údeniny
Lahôdky Klub policajtov
Kebab gril
Pizza Pub ŠKP
Pub Rosnička
Lahôdky pod Terasou
Pizzeria Luvra
Moja Samoška - Potraviny
Rema 1000
Auto bar
Ali Baba
Potraviny MI (manželské internáty)
Babka
Sole Gril 2
Potraviny Kaisar
Palmyra Club
Jedáleň Harlekýn
Lahôdky Výšina, s. r. o.
Lahôdky Duchoň
Hostinec Šrámek
Reštaurácia Stodola
Pizzeria ORION
Pizza Al Monte - donášková služba
Grill bar Oxa ( Supermarket Terno )
Reštaurácia Kaviareň - Éčko
Euro Club
Internet Caffe
Čerpacia stanica SHELL
Robinson Café - Reštaurácia
Delicious India
Fitness Golem Club - restaurant
Fantasy Hamm
McDonald`s
Piper`s Scottish Pub
Pizzéria Maestro
Schnitzel
Snooker club bar & restaurant
Bufet ČS OMV ( pri Auparku )
I+I Potraviny
Krčma Kamenica
Bistro Modrá Koliba
Moja Samoška - Potraviny
Potraviny MK BAU
Pizzeria Nopa
Bufet Lokomotíva
Bufet - jedáleň Seja v závode Matador
Reštaurácia Liviano
Samoobslužná reštaurácia Gastro
Potraviny-Cukráreň-GOLF
Reštaurácia Alcatraz
Mäso - Údeniny Miran s.r.o.
Kamiro pub
Mäso - údeniny Pluhár
Šport club - snack bar
Potraviny Kvások
Pizza Bucki
Non Stop Občerstvenie
Pizzeria Franco
Bufet ČS OMV (pri Tesco )
Pizzeria Carla
Mc Donald`s
Pizza Hut
Family Fit line
TESCO Hypermarket
Bufet ČS OMV ( pri Starom moste )
Reštaurácia Caesar
Matchball Tenisový klub
Reštaurácia Pod Dubom
Fornetti
Bufet
Caffé Cappuccino
Reštaurácia Flip
Hotel Expo Incheba - reštaurácia
Moja Samoška - Potraviny
Slovenská reštaurácia
Pizzeria Dominika
Moja Samoška - Potraviny
Espresso Dvorana
Lackova
Lamačská cesta
Líščie údolie
Líščie údolie
Ľ. Fullu
Malokarpatské nám.
Matejkova
Matejkova
Mlynská dolina
Mlynská dolina
Mlynská dolina (pav. B1)
Mlynská dolina
Na Hriadkach
Podháj
Opletalova
Pribišova
Pribišova
Pribišova
Pribišova
Pribišova
Saratovská
Saratovská
Saratovská
Saratovská
Segnerova (pri Bille)
Sch. Trnavského
Sch. Trnavského
Sch. Trnavského
Sch. Trnavského
Schneidera-Trnavského
Sch. Trnavského
Sch. Trnavského
Staré Grunty
Staré Grunty
Staré Grunty
Staré Grunty
Staré Grunty
Staré Grunty
Zohorská
Zohorská
Žatevná
Rošického
Balkánska
Blagoevova
Blagoevova
Bratská
Dolnozemská
Dolnozemská
Dolnozemská
Einsteinova
Einsteinova - Aupark
Einsteinova - Aupark
Einsteinova (Aupark)
Einsteinova - Aupark
Einsteinova - Aupark
Einsteinova - Aupark
Einsteinova - Aupark
Einsteinova - Aupark
Einsteinova - Aupark
Einsteinova
Fedinova
Hálova
Jasovská - konečná 93
Jiráskova
Jiráskova
Kopčianska
Kopčianska (žel.stanica)
Kopčianska
Kutlíkova
Kutlíkova
Lenardova
Mánesovo nám.
Mánesovo nám.
Mlynarovičova
Mlynarovičova
Mlynarovičova
Mlynarovičova
Nobelovo nám.
Ovsištské nám.
Ovsištské nám.
Panónska cesta
Panónska cesta (Danubia)
Panónska cesta (Danubia)
Panónska cesta
Panónska cesta
Panónska cesta (HM Tesco)
Pri Seči
Rovniankova
Smolenicka
Starohájska
Strečnianska
Ševčenkova
Šustekova
Tupolevova
Viedenská cesta
Vilová
Vlastenecké nám.
Vlastenecké nám.
Vlastenecké námestie
Vlastenecké nám.
2
1/C
57
108
1
3
1
7
175
175
175
0
51
7
1/A
4
4
6
6
47
10/A
11/A
15
22/A
0
2/A
2/C
4
4
4
4
14
1
36
36
49
51
51
1
1
4
5
107
20
24
3
1
1/A
1/B
3
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
14
40522
18
5
8
1
1
20
17
17
2
5
7
1
5
26
28
7
1
1
9
16
14/a
25
16
9
0
7
20
2/A
13
32
31
1
40362
4
3
3
3
7
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Záhorská Bystrica
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84101
84106
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
85101
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
Bravó Café - Art centrum
Saranda Pub Pizzeria
Reštaurácia Furmánka
Bufet ČS OMV
Pizza Pub - Jarovský dvor
Pizzeria Malá
Reštaurácia Stodola
Rusovská reštaurácia
Pizzeria Diabolino
Ing.Štefan GÖGH, REFLEX-ELEKTRET
Gurmán Servis
COOP Jednota BA
Coop Jednota (TERNO)
Koliba OVEČKA
Reštaurácia La Table, hotel IBIS Bratislava
Reštaurácia Janí
Reštaurácia pod agátom
Potraviny 17
Marlon Pub
Potraviny - večierka
Botel Marína
Happy Kebab
U Melonka
Potraviny. Pekáreň Rudla
Reštaurácia Engerau
Potraviny Teta
Bagetka
Hotel Star Restavracia u Skota
Billa
Billa
Billa
Billa
Billa
Billa
Billa
Billa
Billa
Billa
Billa
Pizzeria Fantozzi
K2 partners - výroba, rozvoz, distribúcia
Bufet - výdajňa stravných lístkov, MPSVaR
Tenis pub
Reštaurácia Massive Pub
Pizzeria Belavijo
Bagetéria K&C
Kotolňa pub
Café Gallery
Moon Asian Restaurant - Panda
Bistro Farmaceut
Mäso -Údeniny
Poľovník Gastro
Kebab & Bagett
Minerva
Downtown restaurant & coctail lounge
Pizzeria Kamel
Góvinda - vegetariánska reštaurácia
Bagetka - Špeciál
Alda - potraviny, lahôdky, reštaurácia
Potraviny Dona
Studio Café - Kaviareň
Občerstvenie Rich Man
Šport Pub
Bufet Magdaléna
Kebab Kiosk
Fa Kapánek /Bodega + 5 stánkov/
Reštaurácia U Remeselníka
Shanghai - Čínska reštaurácia
Pizzeria Dufo
Moja Samoška - Potraviny
Cafe & Restaurant Idyla
Tibor Medovič Ovocie - Zelenina Ml.Nivy 37
Piváreň Laguna
Babičkine buchty a zákusky
Potraviny Dodo
Občerstvenie Pohoda
Pivnica U Kozla
BABKA Večierka
Barada Bufet
Potraviny L2
Pizza&Grill Sole Mio
Potraviny Unimarket
Cobra Bar /YMCA/
Pizzeria Metropol
Reštaurácia Michaela
Steam&Coffee
Ázijské Bistro
Papa Chicken
Potraviny Lahôdky /Ing.Jozef Jablonický/
Cafe - Restaurant tour 4-IN
U Ježa
Bufet Kiosk (Meridián)
Bagl´s Service s.r.o.
Lahôdky Tonka
Plzeňský Dvor
Vamos Restaurant
Mexico food
Potraviny Avion
Potraviny Prešpurk
Mondrian - jedáleň
Zadunajská cesta
Znievska
Hraničiarska
E65, smer BA
Mandľová
Pilová
Balkánska
Balkánska
Balkánska
Haanova
Račianska
Homolová
Einsteinova
Studená
Zámocká
Grösslingova
Poľnohospodárska
Jakabova
Komárnická
Ladislava Dérera
Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Nám. SNP
Malý trh
Mariánska
Osuského
Dunajská
Staré Grunty
Beckovská
Bajkalská
Rustaveliho
Muchovo námestie
Kazanská
Saratovská
Ľudovíta Fullu
Jantárová cesta
Segnerová
Záhradnícka
Nobelovo námestie
Hodžovo nám. (Tatracentrum)
Ipeľská
Ľudovíta Fullu
Špitálska
Odbojárov
Nám. A. Hlinku
Majerníkova
Šancová
Jozefská
Tomášikova
Nám. 1. mája
Odbojárov
Miletičova
Malý Trh
Mariánska
Michalská
Klariská
Molecová
Obchodná
Račianske Mýto
Račianska
Bukureštská
Nedbalova
Ventúrska
Junácka
Mickiewiczova - areál nemocnice
29.augusta
Predstaničné nám.
Obchodná
Vajnorská - Polus
Mánesovo nám.
Mlynarovičova
Miletičova
Mlynské Nivy
Ružinovská
Žilinská
Medená
Župné nám.
Panská
Staré Grunty
Šafárikovo nám.
Lermontovová
Ferienčíková
29. augusta
Karpatská
Povraznícka
Kyčerského
Junácka / Vajnorská
Šancová
Einsteinova - Aupark
Páričková
Ružinovská
Miletičova - trhovisko
Predstaničné nám.
Zelinárska
Štefánikova
Rajská
Hviezdoslavovo nám.
Studená (Palace)
Odborárske nám.
Jakubovo nám.
Rybničná
10
7
145
E65
48
2
107
114
134
37
153
2
18
2
38
11
113
17
1
6
3/9
7
2/A
3
1
2
36
42
19/A
7
0
6
47
1
0
4
95
0
0
4
30
40394
3
1
13/A
92
7
10/E2
15
10
17
4
14
3
8
2
30
1
35
3
14
4
4
13
0
1
64
0
8
9
24
37
28
6
4
1
27
36
2
2
13
9
2
18
10
98/4
3
18
5
42
5481/2R
1
2
15
5
21
0
2
11
40
Bratislava
Bratislava
Čunovo
Jarovce
Jarovce
Jarovce
Rusovce
Rusovce
Rusovce
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
5
5
3
3
4
5
2
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
5
1
4
2
2
3
5
2
4
4
5
4
1
5
1
2
4
1
3
3
4
3
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
85101
85101
85110
85110
85110
85110
85110
85110
85110
83101
83101
84101
85101
82101
81101
81101
82101
82101
82101
83101
81101
81101
81101
81101
85101
81101
84101
82101
82101
83101
85101
82101
84101
84101
85101
84101
81101
85101
81101
82101
84101
81101
83101
83101
84101
83101
81101
82101
81101
83101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
82101
81101
85101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
82101
81101
81101
83101
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
Bufet Paci
Reštaurácia Astra
Pizza Colosseum
Music net club
Rančík u Kanga
Animals pub
Potraviny, cukráreň Simka
Bufet a jedáleň zdravíčko
Simpli City
Hotel Junior
Bistro Sajgon
Študentská jedáleň Mladosť
Pizzéria La Vita
Coop Jednota (TERNO)
U limpiho
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Mc Donald`s
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Potraviny Hypernova
Potraviny Albert
Potraviny Albert
Potraviny Albert
Reštaurácia U Seja
Coop Jednota BA (Potraviny MIX I)
Coop Jednota BA (Potraviny MIX I)
Coop Jednota BA (Potraviny MIX I)
Coop Jednota BA (Potraviny MIX I.)
COOP Jednota BA
COOP Jednota BA
COOP Jednota BA
COOP Jednota BA
Jedáleň Sodexho - Alcatel
Jedáleň Sodexho - AWT Bavaria
Bufet GAYANE
Cukráreň
Pasta a Schnitzel (Teta)
Reštaurácia DreamS
Presto Restaurant - Progastro, Allianz
Mäsové Výrobky
Bay Caffé Zlaté Piesky
Bistro Nová Doba
COOP Jednota BA
L. A. Restaurant Polus
Bufet Mexiko
Bagetka Caffe DODO / Prírod.fak. UK /
Bufet Gastroline - Prír.fakulta UK
Gastroune, Pavol Mikula
Mäso-Údeniny Achberger
Potraviny
Račianska viecha
Jedáleň
Cvemon
Pizza S Marino
Reštaurácia Rotunda
Reštaurácia Geronimo
P.P. pasta
Pizza Retro
Bufet Gramblička
Mäso - Údeniny
Lahôdky
Twenties
Reštaurácia - Non Stop - Motorest Racing
Mister Pizza W estec
Reštaurácia - Pizzéria
Jedáleň Ministerstvo Spravodlivosti
Potraviny
Zelenina - Ovocie - ZAP - Potraviny
Potraviny - Lahôdky
Koliba JOJ - Divoká kačka
K - BAR / karaoke bar /
RYBA 02
Potraviny - Cukrovinky
Potraviny Biba
Bufet - Právnicka Fakulta
A-Klub
HAM - Mäso Údeniny
Potraviny Kvások
Reštaurácia Na Schodoch
Jedáleň Slovgast
Cafe Bar - Cyprus
Čínska Reštaurácia Sushi Bambsová Záhrada
Mäso - Údeniny - Ladislav Orban
Reštaurácia Presto
Q - Pizza
Mc Donald`s
Jedáleň Business Global System
Bageta - Občerstvenie
Pizzeria - Bageteria
Potraviny
Reštaurácia-Klub Koliesko
Reštaurácia Business Pub
Moja Samoška - Potraviny
Potraviny Gastro Expres NON STOP
Reštaurácia Minimo
Pizzeria Metropol
Mlynská dolina (FMFI UK)
Ružová dolina
Železničná
Hálova
Starohájská
Gunduličova
Osadná
Fedinova
Svornosti
Drieňová
Obchodná
Staré Grunty
Borodáčova
Bratská
Jasovská
Ipeľská
Jurigovo Námestie
Brezovská
Pri Vinohradoch
Panónska cesta (OC Danubia)
Dopravná
Lackova
I. Horvátha
Ivánska cesta
Hálova
Haanova
Romanova
Biskupická
Miletičova
Drotárska
Starhradská
Balkánska
Seberíniho
Zohorská
Jasovská
Ovsištské Nám.
Magnetova
Rožňavská
Tbiliska
Račianske Mýto
Dunajská
Račianska
Račianska
Alstrova
Cesta na Senec
Vajnorská
Pekná Cesta
Vajnorská
Staré Grunty
Mlynská Dolina / pavil.B1 /
Mlynská Dolina
Račianska
Halkova
Magnetová
Detvianska
Gessayova
Prievozská
Blagoevova
Kolískova
Košická
Drieňová
Kazanská
Hroboňova
Pekná Cesta
Račianska
Klariská
Prípojná
Fadruszová
Drieňová
Župného
Palisády
Hroboňova
Brnianska
Brečtanová
Bulharská
Kyčerského
Šancová
Plicková
Šafarikovo Nám.
Štúrova
Rajecká
Šíravská
Šíravská
Vlčie Hrdlo
Podunajská
Prievozská
Malý Trh
Plynárenská
Obchodná
Junácka (POLUS)
Pluhová
Kozia
Bajkalská
Banšelová
Banšelova
Zámocká
Dr. Vl. Clementisa
Mierová
Jeseniová
Šancová
175
33
100
5
35
1
3
9
41
14
32
53
4
3
3
2
1
2
15
14/A
5
2
2
12
5
29
20
17
9
51
1
113
14
1
3/a
1
11
34
6
0
2
81
62
77
0
78
2
100
36
170
18
103
1
3
17
18
14
24
3
50
1/D
21
11
7
101
12
1
10
37
13
2
11
13
1
60
4
52
1
6
9
9
1
1
2
25
2/A
4
7
21
1
2
22
2
3
3
30
1
85
65
48
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
4
2
2
5
5
1
3
5
2
2
1
4
1
5
5
2
4
3
3
5
3
4
2
2
5
5
5
2
2
1
5
5
2
4
5
5
3
2
3
3
1
3
1
3
3
2
3
3
4
4
4
3
3
3
3
5
2
5
4
2
2
2
1
3
3
1
3
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
3
3
1
3
1
2
1
2
5
1
1
84101
82101
82101
85101
85101
81101
83101
85101
82101
82101
81101
84101
81101
85101
85101
82101
84101
83101
83101
85101
83101
84101
82101
82101
85101
85101
85101
82101
82101
81101
85101
85101
82101
84101
85101
85101
83101
82101
83101
83101
81101
83101
81101
83101
83101
82101
83101
83101
84101
84101
84101
83101
83101
83101
83101
85101
82101
85101
84101
82101
82101
82101
81101
83101
83101
81101
83101
82101
82101
82101
81101
81101
81101
81101
82101
81101
81101
82101
81101
81101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
81101
82101
81101
83101
83101
81101
83101
81101
82101
81101
82101
85101
81101
81101
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
Kultúrny dom - Reštaurácia
Hotel Medium
Reštaurácia Vivendy
Estremo Coffe
Market Centrum / Mozoláková /
DONA potraviny
Coop Jednota (TERNO)
Black Rose
Potraviny
Coop Jednota Potraviny
Potraviny - Večierka
Reštaurácia U Bobra
Bufet Quick (nemocnica)
Vrakunská Bašta
Portos
Potraviny S-Market
Bufet-jedalen
Mäso-Údeniny
Lahôdky Koliesko
Richmenáreň - stánok
Potraviny Frederika
OMV Slovensko
Gastro
Reštaurácia Saratov
Hostinec u Justína
Divoká kačka
Lahôdky u Trňa
Mýtny domček
Vareška
Bufet remíza
Reštaurácia Amon
Stravovacie zariadenie Gerdos
Gastro - global
Mondrian - reštaurácia
Reštaurácia FI.AT
Reštaurácia Coyote Ugly
Potraviny Krónerka
Potraviny Inka
Bonnet
Grécka reštaurácia Taverna
Reštaurácia a kaviareň Rebel
Ristorante La Vita
CBC Restaurant
Hotel Color
Reštaurácia Oliva
Kantína - Unicredit Bank
Galvaniho BC1
Tenis Club - RESTAURANT
Potraviny
Ristorante Italiano
Gurmán Servis Meopta
Hostel backpacker s
di Stefano plus
Ázijské Bistro
Ázijské Potraviny Seoul Plaza
Reštaurácia REPLAY
French Sandvich
TESCO Hypermarket
RED CAFE III
Ázijské Bistro Saigon
R 115
ESTREMO
SORELLE, s.r.o., NORBI UPDATE
Rio Pub
Kikaku Sushi Bar
Espreso Planeta
Reštaurácia Modus
Bufet - Logistické centrum Rača
Ázijské Bistro Dragon
Kantina
Reštaurácia Vetvár
Pizzeria Venezia
Happy Kebab
Potraviny Frabo
Jedáleň Nevecká
Billa
SQ2 Pizza
Restaurant & café ALBERO
Vito Pub
Závodná jedáleň Olšovská
Viecha U sedláka
Pizzeria Bella Napoli
Everest Bistro
Zelovoc DUKO
Penzión Helios
G-market
Kotolňa pub
Eko Bio Potraviny Slnečnica
Reštaurácia u Lodníka
Baracuda - disco bar & pizzeria
Delikates - Vladislava Jurištová
Závodná jedáleň a bufet (Min. Spravodliv.)
Jedáleň 7 plus
Koruna Pralines
Ryba market
Moony´s Restaurant Cafe Bar
Bufet
Old Bridge Restaurant
Reštaurácia W EBCOOK
Strongers
Rytierska
Tomášikova
Robotnícka
Škultétyho
Ovručská
Eisnerova
Jána Kostru
Harmincova
Kadnárová
Nobelová
L. Dérera
Roľnícka
Limbova
Hradská
Konventná
Mierová
Prievozská
Vlčie Hrdlo
Herlianska
Mariánska
Heydukova
Rožňavská
Slávičie údolie
Ružová dolina
Záhradnícka
Galvaniho
J. Jonáša
Tyršovo nábrežie
Odborárske nám.
Račianska
Boreková
Športová
Tomášikova
Rybničná
Mlynské luhy
Rožňavská
Jozefa Krónera
Vajnorská
Budatínska
Košická
Šancová
Borodáčova
Karadžičova
Pri Starom mýte
Priekopy
Šancová
Galvaniho
Pri Habánskom Mlyne
Tešedíkova
Za tehelňou
Jozefa Hagaru
Panenská
Na pántoch
Miletičova
Bajkalská
Pluhová
Vajnorská (Polus City Center)
Dudvážska
Saratovská
Trhová
Pribinova
Škultétyho
Mickiewiczova
Žabotova
Gorkého
Drieňová
Budyšínska
Pánty
Mliekarenská
Cukrová
Biskupická
Cesta na Senec (shopping Palace)
Obchodná
Beňadická
Nevädzová
Jesenského
Laurinská
Bosákova
Sinokvetná
Bazova ul
Obchodná
Drevená
Pestovateľská
Krížna - Bernolákova
Slovinec - Podhorská
Banšelova
Nám. Slobody
Kvačalova
Horárska
Vlčie hrdlo
Šancová
Župné nám.
Panónska cesta
Mickiewiczova
Šustekova
Slovnaftská
Kvačalova
Šafárikovo námestie
Údernícka
Kazanská
2
34
10
16
6
52
1
2
27
3
6
6
1
60
17
14
32
1
33
8
29
2
106
33
48
7/A
13
1
3
149
4
5
0
40
12
1
4
21
10
39
112
4
10
1
20/A
1/A
7
7
2
9
9
31
7
17
5/C
2/A
100
5573/1
2/A
12
25
16
6
9
6
37
2
18
3
14
15
2/A
39
11
5
0
6
5
11
8
55
10
9
1
0
3
25-27
26
10
76
112
13
9
3
10
102
20
4
9
1173
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
4
4
3
2
3
4
4
1
2
5
3
3
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
4
5
1
3
2
3
2
3
2
2
1
3
5
2
3
2
2
3
2
3
2
1
4
2
3
1
3
2
2
3
3
2
4
4
1
3
1
1
1
2
3
3
2
1
2
3
1
5
2
1
1
5
2
2
1
1
2
1
4
2
1
2
2
2
3
1
5
1
5
2
2
1
5
2
84101
84101
83101
82101
83101
84101
84101
81101
82101
85101
83101
83101
82101
81101
81101
82101
82101
82101
82101
81101
81101
81101
81101
82101
82101
82101
84101
85101
81101
83101
82101
83101
82101
83101
82101
82101
81101
83101
85101
82101
83101
82101
82101
83101
82101
83101
82101
81101
84101
82101
83101
81101
83101
82101
82101
83101
83101
82101
84101
84101
81101
83101
81101
81101
81101
82101
83101
83101
82101
81101
82101
83101
81101
85101
82101
81101
81101
85101
82101
82101
81101
81101
82101
81101
84101
82101
81101
82101
82101
82101
83101
81101
85101
81101
85101
82101
82101
81101
85101
82101
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
Reštaurácia Feriba
Cafe Biffi
Pizzéria TIFFANY
Reštaurácia TULIPÁN
Hostinec Jama
Coffee & co
Potraviny - lahôdky
Ázijské Bistro
Taco Rey
Potraviny Holubyho
KFC
KFC
U Alchymistu
Café restaurant Sibyla
CBC Cafe Restaurant
Bufet
Bistro Santafe
Snack Bar Sloník
PIZZERIA ROTUNDA
Úplná pohoda
Kaffe Seberiniho
Reštaurácia Jasmín
Krasňanská kúria
Budvar pub
Potraviny Market Centrum
Čajovňa Biela Ľalia
Bufet (nemocnica)
Zelovoc (nemocnica)
Chillout restaurant a cafe bar
Jedáleň 6-ka
Pasta a Schnitzel
Zelovoc (nemocnica)
Lolinka - cukráreň a kaviareň
Coop Jednota BA (Potraviny MIX I)
Potraviny - Bufet
Jedáleň MVRR SR
Reštaurácia Rebecca
Potraviny Krónerka
Potraviny Marku
TRI V JEDNEJ
Gastro Tom
Reštaurácia GALAN
Reštaurácia PANORAMA
Bufet (onkologia)
Jedáleň
Potraviny
Vozár restaurant
Gastro Belo Juniperus
Red Cafe 2
Mäso - lahôdky
Reštaurácia Aura
Reštaurácia Rendez-vous
Darčeková predajňa - cukrovinky
Ryba predajňa
Ryba predajňa
Denný Bar - Šrámek
Lahôdky Dušan Svoboda
Hospúdka u Maťa
Rosso Nero
Moet restaurant & café
Potraviny 40
yami
Reštaurácia APETIT
Pekáreň Hurbanič
Jedáleň Jarka
Reštaurácia Fred
Pizzeria Lamont
Reštaurácia Podkova
Rechobot
Pizzeria Paradiso - Guido
Reštaurácia SHOPPA
U Susedov
Bufet (nemocnica Antolská)
Meadows
Market centrum - potraviny
Ázijské bistro
Ázijské bistro
Ázijské bistro
Hostinec Kozel
Atlantik pub
Bistro u Petra
Pohostinstvo Peklo
Reštaurácia u Maja
Reštaurácia Hotel Plus
Lobby bar (Hotel Plus)
Potraviny BOPA
Milton gastro & services
Pizzeria Giuliano
Alexis reštaurácia
Biela Labuť
Pizza Pata Caffe
Reštaurácia u Heleny
Reštaurácia CARIBIK
Dobrá bašta
Pizza Hands
Shanghai - Čínska reštaurácia
Bufet Jolly
Pizza Reštaurácia M.K.M.
Bagetéria Z&B v Podchode
Clasic Restaurant
Kladnianska
Tomášikova
Fedinova
Obchodná
Magnetová
Panónska cesta
Nám. Hraničiarov
Gessayova
Palackého
Holubyho
Eisteinova
Einsteinova - Relaxx
Laurinská
Hurbanovo nám.
Karadžičova
Drobného
Cesta na Senec
Gallayova
MARTINČEKOVA
Mlynské Nivy
Seberiniho
Seberiniho
Hubeného
Dulovo nám.
Muškátova
Nevädzova
Ružinovská
Ružinovská
Bajkalská
Mliekarenská
Stromová
Limbová
Stromová
Stromová
Hroboňova
Lamačská cesta
Mlynské nivy
Karadžičova
Tomášikova
Dulovo nám.
Ivanská cesta
Ivanská cesta
Letisko M.R. Štefánika
klenová
Dúbravská cesta
L. Dérera
Alešova
Hradská
Nám. hraničiarov
Gessayova
Staré Grunty
Česká
Predstaničné nám. (Hl. st.)
Majerská
Trenčianska
Lysákova
Račianska
Ambroseho
Tomášikova
Budatínska
Koperníkova
Trenčianska
Jozefská
Mierová
Kladnianska
Stachanovská
kaštielska
Starohájska
Grösslingova
Pribišová
Brečtanová
Vyšehradská
Antolská
Budatínska
Radlinského
Mýtna
Radlinského
Bajkalská
Jasovská
Jasovská
Pri Šajbách
Albánska
Hrušková
Bulharská
Bulharská
Šustekova
Šoltésovej
Panónska cesta
Treskoňova
Sabinovská
Doležalova
Trnavská
Jašíkova
Einsteinova
Einsteinova
Panónska cesta
Kopčianska
Pečnianska
Hodžovo Námestie
Pečnianska
10
17
2
37
10
16
40238
18/20
4
3
18
7
11
9
10
27
2/A
1
17
73
1
1
21
5/A
7
4
6
6
29/D
10
9
1
34
16
11
8
70
8
50/B
2
30/B
26
22
1
3
6
5
94
35
35
36
7
1
1
53
28
101
10
50/B
20
28
53
19
36
18
39
30
29
24
1
1/A
6
11
12
39
34
36
61
2
3/a
1
1
64
72
72
7
14
17
1
15
7
104
24
18
18
16
16
11
1
6
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1
2
5
1
3
5
5
5
1
3
5
5
1
1
2
4
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
3
4
3
2
2
5
5
4
3
1
2
2
2
3
1
2
5
2
2
1
2
2
2
2
5
1
4
3
5
5
5
1
1
1
2
5
5
3
3
3
2
2
5
1
5
1
2
2
2
1
5
5
5
5
5
1
5
81101
82101
85101
81101
83101
85101
85101
85101
81101
83101
85101
85101
81101
81101
82101
84101
82101
84101
82101
82101
82101
82101
84101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
83101
83101
83101
83101
83101
83101
82101
81101
82101
82101
82101
82101
82101
83101
84101
83101
82101
82101
85101
85101
84101
83101
81101
82101
82101
82101
83101
81101
82101
85101
82101
82101
81101
82101
82101
82101
82101
85101
81101
84101
83101
85101
85101
85101
81101
81101
81101
82101
85101
85101
83101
83101
83101
82101
82101
85101
81101
85101
81101
82101
82101
82101
81101
85101
85101
85101
85101
85101
81101
85101
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
Bufet Nika - Ján Motola
Ázijské Bistro
Panda Ázijské Bistro
Ázijské Bistro
U Ferdinanda
INFFERNO pizza a grill
Bufet ELV servis
CBC Cafe
Bakery Snack Naglreiter
Bufet HM Naglreiter
Deli - Silvia Hermez
Coffe & Food
Primo Amore
Reštaurácia Alfredo
Onesto - Restaurant & Bar
Avira - jedáleň ŽSR
Augril Via Sushi and Salad
Jedáleň Eurest (STV)
Gastro MB
24ka
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Moja Samoška - Potraviny
Le bar
Bistro Petite Provence
Reštaurácia Dúbravský dvor
Reštaurácia Račianský Dvor
easy rider
Bufet Horná stanica
Luigi pizza
Jánošíkov dvor
Sun Shine
Grande cafe
Espreso Y ankee pub
Csárda Restaurant
Papa Pizza
Alibi - Cafe & Restaurant
Predaj hydiny a vajec - Štepánek
Predaj hydiny a vajec - Štepánek
Bageterie & Coffee
FORNETTI - František Čavoj
Reštaurácia Merlot
Bufet Treska
Food Bar
Bufet u Vočka
NOVÁK mäso - údeniny s.r.o.
NOVÁK mäso - údeniny s.r.o.
Billa
Reštaurácia Beranda
AVI Plus
8. Minutes
Nemo
Family Cafe
Sole Mio
CBA
CBA
CBA
La Strada
Nordsee SR ( N - Food )
Restaurant Maehwa
Čikocafe
Ázijské bistro Panda
Batida 4
Batida 1
Casper Pub
Hyde Park
Garmán Servis
Piváreň a reštaurácia KRUŠOVICKÁ PIVNICA
Bistro Parisien
POTREFENÁ HUSA
Reštaurácia DAREX
Zen Asian W ellness
Towers steak and salad
Reštaurácia RECHOBOT
LLOYD, kaviareň s reštauráciou
TRE TORRI Restaurant pizza & pasta
Pizza PBH
Rozvoz - Pizza PBH
Airporthotel Chopin
Jedáleň
Vysokoškolský internát Družba UK
Bufet v NADke
Carino
Džambo Club ( Kúpalisko Krasňany )
Jedáleň u JIMA
Europa pub
Jedáleň Sodexho - Volkswagen Bratislava
edáleň Sodexho - Prvá stavebná sporitelňa
Jedáleň Sodexho - VÚB
Live café
Eurest Bratislavská teplárenská
Nordsee SR ( N - Food )
Reštaurácia - penzion Jarka
Expres Tesco
Expres Tesco
Šustekova
Šafárikovo nám.
Dostojevského rad
Bottova
Lazaretská
Mlynské Nivy
Čulenova
Karadžičova
Karadžičova
Mlynské Nivy (SAD)
Tomášiková
Predstaničné nám. (Hl. st.)
Kollárovo nám.
Cikkerova
Ľ.Fullu
Klemensova
Cintorínska
Mlynská Dolina
Dúbravská cesta
Jungmannová
Kubačova
Jeséniova
Račianska
Miletičova
Eisnerova
Medená
Páričkova
Lermontovova
Hviezdoslavovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Jadranská
Detvianska
Kutuzovova
Lanovky na Kamzík
lachova
Krajinská cesta
Ivánska cesta
Beňadická
balkánska
Antolská
Na križovatkách
Krížna
Čsl. Tankistov
Eisnerová
Hodžovo námestie
Račianske mýto
Mánesovo námestie
Dvořákovo nábrežie
Továrenská
Saratovská
Ševčenkova
Kempelenova
Saratovská
Pribinová
Sumračna
Mlynské Nivy
Damborského
Blageovova
Ferienčíkova
Bieloruská
Holíčska
Žitavská
Zámocká
Ivánska Cesta (Avion Shoping park)
Cesta na Senec
Trnavská
Šancová
Mýtna
Novohradská
Blagoevova
Obchodná
Jozefa Hagaru
Čajkovského
Panónska cesta
Ivánska cesta
Domkárska
Gorkého
Bajkalská
Grösslingová
Mliekarenská
Bajkalská
Jungmannova
Jungmannova
Galvaniho
Kremnická
Botanická
Rožňavská
Seberíniho
Černockého
Rustaveliho
Obchodná
J. Jonáša
Bajkalská
Mlynské Nivy
Einsteinova - AUPARK
Bajkalská
Prievozská ( APOLLO BC )
Farebná
Kresánkova
Stromová
2
7
24
7
27
6
5
10
10
31
46
1
17
7
7
8
3/A
28
4
14
19
33
85
69
52
4
5
2
16
25
7
16
11
0
37
8
16
21
303/5
2
80/B
8
94
52/B
1
1
8
4
14
20
23
2
0
25
23
45
28
18
13
6
27
5
36
16
12
74/A
112
19
6
8
53
9
14
16
12
17
7
9
24
15
9/B
16-18
16-18
28
26
25
2
2/A
2
6
62
1
30
1
0
21/A
4
37
3588/7
45
Bratislava 5
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 2
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 4
Bratislava 2
Bratislava 5
Bratislava 3
Bratislava 3
Bratislava 3
Bratislava 2
Bratislava 4
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 4
Bratislava 3
Bratislava 3
Bratislava 3
Bratislava 4
Bratislava 2
Bratislava 2
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 2
Bratislava 3
Záhorská Bystrica
Devínska Nová Ves
Bratislava 1
Bratislava 3
Bratislava 5
Bratislava 1
Bratislava 1
Bratislava 4
Bratislava 5
Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 2
Bratislava 4
Bratislava 5
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 5
Bratislava 2
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 2
Bratislava 2
Bratislava 3
Bratislava 3
Bratislava 2
Bratislava 5
Bratislava 1
Bratislava 3
Bratislava 1
Bratislava 5
Bratislava 2
Bratislava 2
Bratislava 1
Bratislava 3
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 3
Bratislava 5
Bratislava 5
Bratislava 2
Bratislava 5
Bratislava 4
Bratislava 2
Bratislava 2
Bratislava 3
Bratislava 3
Bratislava 1
Bratislava 4
Bratislava 2
Bratislava 2
Bratislava 5
Bratislava 2
Bratislava 2
Bratislava 2
Bratislava 4
Bratislava 3
85101
81101
81101
81101
81101
81101
81101
82101
81101
82101
82101
81101
81101
84101
84101
81101
81101
84101
82101
85101
83101
83101
83101
82101
84101
81101
82101
81101
81101
81101
84101
83101
83101
83101
84101
82101
82101
85101
85101
85101
82101
83101
84106
84107
81101
83101
85101
81101
81101
84101
85101
84101
84101
81101
82101
82101
84101
85101
81101
82101
85101
82101
81101
82101
82101
82101
83101
83101
82101
85101
81101
83101
81101
85101
82101
82101
81101
83101
81101
82101
83101
85101
85101
82101
85101
84101
82101
82101
83101
83101
81101
84101
82101
82101
85101
82101
82101
82101
84101
83101
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
Reštaurácia Sedliacky Dom
Palacinkáreň My W ay Coffee
U kohútika
Bistro SANTA FE
café
City Vegetarian Hotel Echo
Hotel Gate One
Hotel Barónka
Jedáleň OMNIA
Donášková služba
Reštaurácia MERCI
Sedlácka Pivnica
Billa
Billa
Kebab pizza (Istambul)
www.konecnekreslim.sk
Zlatý bochník
Lahôdky DUO
Expres Tesco
Expres Tesco
Tesco - express
Verejná jedáleň
Cukráreň Reštaurácia
Pizzeria Romi
Hockey bar restaurant pizza Play off
Jedáleň SEA
Bufet Parest (NKÚ)
Restaurant Verona
Bufet Kataster
Bufet Hýlek
Reštaurácia Sindibád
Reštaurácia FOUR 4IN
Pizza Oxa
Slovensko-česká kuchyňa
Mäsiarstvo Toči - veľkoobchod
Eurovea - Kolkovna
LLOYD kaviareň s reštauráciou
Reštaurácia Oáza pri dráždiaku
AMIKA
Zeleninár - Kubinec
Minizelo
The London Café
Hotel Premium
Hotel Color
W alker ´s reštaurácia
T, s.r.o.
Ľudová jedáleň ORAVA
Pizzeria čertica
Reštaurácia pri starom moste
Burger King
MIMA gastro
Združenie zemiak
Reštaurácia u daňováka
Pub
BEA Potraviny
Potraviny Daenie
Cafe Bar
Reštaurácia Bohémka
Juice Zone
Café Savoy
Fashion Café Bratislava
Stravex - jedáleň
Pizza Prix
Patronsky Pivovar
Mäso - údeniny MAXIMAS
Jedáleň TINEX food express
Café Stena
Dobrá PAPANICA - Matej Bottka
Reštaurácia Rančík
EUREST VOLKSBANK Slovensko
Panther SK
Bernard Pub
Bonjour - budova UniCredit Bank
Bonjour - Tatra city
Restaurant Bonjour - EBC DELL
Bonjour - Apollo BC II
Bistro Mekong
LUMAX
Minute
MC Malen - Car 4 rent
Caribik cafe restaurant
Jedáleň 6 - Profi time
Reštaurácia Dvaja bratia
Lounge
Mottolino - Pizzeria a Ristorante
Sushi Mushi - rozvoz
Shtoor home made cafe
Bufet Nika - Zdeno Kubiš
Fresh Garden
Občerstvenie
www.cassus.sk
Struis
Reštaurácia Olympia
I love pizza
Storm gastro
Twins Pub
www.konecnekreslim.sk
Bamboo green
Jedáleň Seberínka
Mramorova
Svätoplukova
Miletičova
Cesta na Senec
Jégeho
Obchodná
Prešovská
Ambrušova
Mudrochova
Tomášiková
Pri Dynamitke
Rostvovská
Vajnorská
Staré Grunty ( CUBICON )
Pribinová ulica ( EUROVEA )
Tomášiková
xxx
Komárnická
Miletičová
Martinčekova
Kopčianska
Komárnická
Drieňová
Herlianska
Muškátova
Ružinovská
Bajkalská
Priemyselná
Ružová dolina
Ružová dolina
Trenčianska
Trenčianska
Trenčianska
Farského
Pribinova - Eurovea
Znievska
Pribinová
Mliekárenská
Tematinska
Staré Grunty
Hodonínska cesta ( OD Lamač )
Telocvičná
Plynárenská
Priekopy
Pri Starom mýte
Dunajská
Nobelová
Prievozská
Miletičova
Krasovského
Pribinova
Dr. Vladimíra Clementisa
Lieskovec
Ševčenkova
Holíčska
Dulovo námestie
Šancová
Bajkalská
Znievska
Karadžičova
Hviezdoslavovo nám.
Rybné nám.
Kostlivého
Ľudovíta Fullu
Brnianska
Tehelná
Jašíkova
Trenčianska
Račianska
Starohájska
Vysoká
Ivánska cesta
Prievozská
Šancová
Černyševského
Fazuľová ul.
Prievozská
Záporožská
Výhonská
Vlčie hrdlo
Obchodná
Jašikova
Mliekarenská
Pri Kríži
Pribinova
Mierova
Pečianská
Štúrova
Šusteková
Pribinova
Pestovateľská
Ružová dolina
Lazaretská
Živnostenská (divadlo NS, vstup z Kollárovho nám.)
Bottova
Štefánikova
Vlčie hrdlo
www.konecnekreslim.sk
Mlynské Nivy
Seberíniho
3
49
27
2/H
8/A
58
39
7
2
30/A
11
22
35
1
1/B
46
0
11
1
799/2
10
3
24
15
7
4
27
2
21
27
55
56/F
57
26
8
5
8
15
3
36
1
3500/2
7/C
20/A
1
25
6
19 - 21
29
13
8
10
13
23
27
8
94
29/D
13
8
3
1
2
2
57
11
2
47
151
35
9-11
10/C
18
1/A
44/3761
7
2/c
2
1
5
66
24
10
44
8
60
6
8
2
25
10
22
2425/30
1
7
1
55
0
48
1
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
2
2
2
2
2
1
2
2
3
2
3
3
3
4
1
3
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
1
1
1
2
5
4
4
2
2
2
3
1
3
1
2
5
1
2
2
5
5
2
2
2
5
2
1
1
2
4
1
3
2
2
3
5
1
2
2
1
5
1
2
5
3
2
1
2
2
4
1
2
5
1
5
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
82101
82101
82101
82101
82101
81101
82101
82101
83101
82101
83101
83101
83101
84101
81101
83101
82101
82101
82101
82101
85101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
82101
85101
81101
81101
81101
82101
85101
84101
84101
82101
82101
82101
83101
81101
83101
81101
82101
85101
81101
82101
82101
85101
85101
82101
82101
82101
85101
82101
81101
81101
82101
84101
81101
83101
82101
82101
83101
85101
81101
82101
82101
81101
85101
81101
82101
85101
83101
82101
81101
82101
82101
84101
81101
82101
85101
81101
85101
81101
82101
82101
81101
81101
81101
81101
82101
82101
81101
82101
1096. Potraviny Inka
1097. Potraviny Inka
1098. Potraviny Inka
1099. Potraviny Krónerka
1100. Pizzeria Corleone
1101. Masážny salón
1102. Fitnesscentrum - Family fit line
1103. Bagetéria Osuského
1104. LeVia s.r.o.
1105. Reštaurácia Gava
1106. Bistro St. Germain
1107. Ázijské Bystro
1108. REŠTAURÁCIA ČÍNSKY MÚR
1109. Pizzeria
1110. Lahôdky
1111. Bufet Jagadu
1112. Predajňa Ryba
1113. Expres Tesco
1114. TESCO Hypermarket
1115. GRAND CAFE
1116. Čínska reštaurácia - Qin dao
1117. Charlie pizza
1118. Bufet
1119. Športka pub
1120. Jedáleň
1121. JAMA GASTRO
1122. Tempo centrum
1123. Trescondi pasta bar
1124. Deliveri X pizza
1125. Mars Grilbar
1126. Galileo Restaurant
1127. Mária Debnárová
1128. Bagetéria ZEY DEE
1129. Tesco - express
1130. TERNO Bratislava - Supermarket
1131. TERNO Bratislava - Supermarket
1132. Pub u Zeleného stromu
1133. BABU - Ondrej Štefanšich
1134. Burgerland
1135. Burgerland
1136. BA - STRAVEX
1137. Roman´ce mini coffee
1138. Bufet Poliklinika
1139. NOVÁK mäso - údeniny s.r.o.
1140. NOVÁK mäso - údeniny s.r.o.
1141. Expres Tesco (Lamač)
1142. Reštaurácia kútik chuti
1143. Cafe Anna
1144. Reštaurácia Leberfinger
1145. GOOD FIVE restaurant
1146. Better W ay
1147. Potraviny Karolína
1148. ALBATROS
1149. OVOCIE - ZELENINA
1150. BUFET
1151. Menu Restaurant Mýtna
Modra
1152. Domako - teplé jedlá - dovoz
1153. Jedáleň VaPD - teplé jedlá - dovoz
1154. POTRAVINY CBA
1155. CBA
1156. Reštaurácia na lúke
1157. Potraviny Ko.Ma.Co
1158. Potraviny Ko.Ma.Co
1159. Reštaurácia Šinda
1160. Reštaurácia Vinohradnícky Dvor
1161. Reštaurácia M.K.M.
1162. Reštaurácia u Jeleňa
1163. Potraviny Non - Stop
1164. Pizzéria Luigi
1165. Potraviny Hata
1166. Hotel Modra
1167. Mäsové lahôdky
1168. Billa
1169. VINOHRADNÍCKY DOM U ŠEBOV
1170. Predaj hydiny a vajec - Štepánek
1171. Občerstvenie
1172. Krmelec
1173. Vináreň u Ludvíka
Okes Banská Štiavnica
1174. Reštaurácia Matej
1175. Pizzeria Kachelman (bývalá Soragna)
1176. Meštianska cukráreň
1177. Potraviny pod hríbom
1178. Coop Jednota Žarnovica
1179. Potraviny Káčerová
1180. Hotel Grand Matej
1181. Mäso-údeniny
1182. Potraviny Anton Antol
1183. Potraviny Prix
1184. Potraviny Bala
1185. Reštaurácia Gallery
1186. Hotel Salamander
1187. Kaviareň Salamander
1188. Bufet Foltánová
1189. Coop Jednota Žarnovica
1190. Coop Jednota Žarnovica
1191. Coop Jednota Žarnovica
1192. Coop Jednota Žarnovica
1193. Coop Jednota Žarnovica
Plickova
Tomášiková
Šancová
Záhradnícka
Hradištná
Junácka
Panónska cesta
Osuského
Špitálska
Boreková
Obchodná
Obchodná
Obchodná
Kapitána Rašu
Malokarpatské nám.
Galvaniho
Majerská
Svoradova
Eisnerova
Nám. SNP
Trnavská cesta
Komárnická
Klenova
Mlynarovičova
Dr. Vladimíra Clementisa
Blagoevova
Grosslingova
Pribinova (Eurovea)
Púpavova
Dobrovičova
Vazovova
Tomášiková
Tomášiková
Majerníkova
Kresánkova (Dlhé Diely)
Nevädzová
Obchodná
Moldavská
Obchodná
Župné námestie
Bajkalská (Bajkal)
Radlinského
Líščie údolie
Komárnická
Bieloruská
Malokarpatské nám
Bratislavská
Bratislavská
Viedenská cesta
Karpatská
Saratovská
nám. Sv. Františka
Kopčianska
Nobelova
Račianska
Mýtna
7469/1
3499/50
3994/16
4837/57
37
4
16
3/C
2197/37
58/A
17
66
66
0
0
2/A
1
13
64/7095
23
239
11
1
26
10
4
11
8
27/A
13
7
56
46
13
1
1
43-45
109/4
54
1
25
37
57
1
1
3
55/A
45/A
257
15
13
18/A
1
2
66
5
Bratislava 3
83101
Bratislava 3
83101
Bratislava 1
81101
Bratislava 2
82101
Bratislava 4
84101
Bratislava 3
83101
Bratislava 5
85101
Bratislava 5
85101
Bratislava 1
81101
Bratislava 2
82101
Bratislava 1
81101
Bratislava 1
81101
Bratislava 1
81101
Bratislava 4
84101
Bratislava 4
84101
Bratislava 2
82101
Bratislava 2
82101
Bratislava 1
81101
Devínska Nová Ves 84107
Bratislava 1
81101
Bratislava 2
82101
Bratislava 2
82101
Bratislava 3
83101
Bratislava 5
85101
Bratislava 2
82101
Bratislava 5
85101
Bratislava 1
81101
Bratislava 1
81101
Bratislava 4
84101
Bratislava 1
81101
Bratislava 1
81101
Bratislava 3
83101
Bratislava 3
83101
Bratislava 4
84101
Bratislava 4
84101
Bratislava 2
82101
Bratislava 1
81101
Bratislava 3
83101
Bratislava 1
81101
Bratislava 1
81101
Bratislava 2
82101
Bratislava 2
82101
Bratislava 4
84101
Bratislava 2
82101
Bratislava 2
82101
Bratislava 4
84101
Bratislava 4
84101
Bratislava 4
84101
Bratislava 5
85101
Bratislava 1
81101
Bratislava 4
84101
Bratislava 4
84101
Bratislava 5
85101
Bratislava 3
83101
Bratislava 3
83101
Bratislava 1
81101
Dolná
Dolná
Dukelská
Dukelská
Okružná
Kalinčiakova
Komenského
Komenského
Štúrova
Štúrova
Štúrova
Štúrova
Štúrova
Štúrova
Štúrova
Vajanského
Šurská
Štúrová
Dukelská
Štúrova
Dukelská
Dukelská
142
142
40
40
3191
2
8
8
8
25
28
38
92
82
111
60
0
108
22
69
13
2
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Akademická
Kamerhofská
A. Kmeťa
A. Kmeťa
Drieňová
Exnára
Kammerhofská
Križovatka
L. Svobodu
L. Svobodu
L. Svobodu
Nám. sv. Trojice
Palárikova
Palárikova
Trate mládeže
Baďan
Banská Belá
Banský Studenec
Beluj
Dekýš
4
18
5
5
15
9/A
5
1
4
22
26
8
1
1
1
11
85
67
43
40
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Banská
Baďan
Banská
Banský
Beluj
Dekýš
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Štiavnica
Belá
Studenec
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96975
96615
96901
96974
96901
1194. Coop Jednota Žarnovica
1195. Penzion pri jazereOmad
1196. Coop Jednota Žarnovica
1197. Coop Jednota Žarnovica I.
1198. Coop Jednota Žarnovica II.
1199. Coop Jednota Žarnovica
1200. Coop Jednota Žarnovica
1201. Penzion Kachelman
1202. Mäso-údeniny
1203. Billa
1204. Reštaurácia bar-bowling
1205. Potraviny Mysty
1206. Coop Jednota Žarnovica
1207. Pizzeria Nad Kozákom
1208. Špeciality u Paľa
1209. Motorest Adavil
1210. CBA
1211. Coop Jednota Žarnovica
1212. Coop Jednota Žarnovica
1213. Potraviny Mix
1214. Mäso Udeniny
1215. Mäso Udeniny
1216. Tulsi
1217. Reštaurácia Balans
Okes Martin
1218. CBA
1219. CBA
1220. Gazdovská reštaurácia
1221. COOP Jednota Martin - Supermarket
1222. Pizza Zotti
1223. Lahôdky Falcon
1224. Slovenská reštaurácia
1225. Mini Frito
1226. Pizzeria - penzion Eso
1227. Eurest Martimex
1228. Bufet Ryba
1229. Reštaurácia Jantár
1230. LB bufet tržnica
1231. Bufet L a B
1232. COOP Jednota Martin
1233. Reštaurácia Gurmán
1234. Hotel Grandis
1235. Koliba Stráne
1236. Reštaurácia Maja
1237. COOP Jednota Martin - Supermarket
1238. Mäsiarstvo Kollár a syn
1239. Pizza Via Grande
1240. Martina gril
1241. Bufet vo Fakultnej nemocnici 1
1242. Reštaurácia Mirka
1243. Potraviny - lahôdky Lami
1244. Reštaurácia Jantár
1245. Doner Kebab
1246. Bufet ""N""
1247. Pohostinstvo U Jozefa
1248. Penzión Čierna Pani
1249. Hotel Luna
1250. Cafe galleria
1251. Reštaurácia Kardio
1252. Pizza Pazza
1253. TESCO Hypermarket
1254. Občerstvenie U mäsiarov
1255. Reštaurácia Etna
1256. Reštaurácia U Sokola
1257. Potraviny - lahôdky Prima Zdroj
1258. Penzión Jordán
1259. Reštaurácia Mia
1260. Reštaurácia Michelangelo
1261. COOP Jednota Martin
1262. Hostinec U Jakuba
1263. COOP Jednota Martin - Supermarket
1264. Pizzeria Venezia
1265. Lahôdky Centrum
1266. DM - maloobchod
1267. Pizzéria Luana s.r.o.
1268. COOP Jednota Martin - Supermarket
1269. COOP Jednota Martin - Supermarket
1270. Bufet L a B
1271. Motel San Martin
1272. Hotel Luna
1273. COOP Jednota Martin
1274. COOP Jednota Martin - Supermarket
1275. Potraviny Essop - Mima
1276. COOP Jednota Martin - Supermarket
1277. Reštaurácia Drevená dedinka
1278. COOP Jednota Martin
1279. COOP Jednota Martin
1280. COOP Jednota Martin
1281. COOP Jednota Martin
1282. COOP Jednota Martin
1283. COOP Jednota Martin
1284. Potraviny - lahôdky Vesna
1285. Obchodný podnik - Matula Milan
1286. Gastro - čerpacia stanica OMV
1287. COOP Jednota Martin
1288. COOP Jednota Martin
1289. Lahôdky Čemanová
1290. Potraviny Ozex
1291. Bufet - Snaha Turany
1292. Závodná jedáleň - Snaha Turany
Počúvadlo
Počúvadlianske jazero
Prenčov
Svätý Anton
Svätý Anton
Vysoká
Podsitnianska
Kammerhofská
Križovatka
Križovatka
Zvonová
Hlavná
Kozelník
Nám.Sv.Trojice
Dolná
Kozelník
Ludvíka Svobodu
Mládežnícka
Dolná
Prenčov
Antolská
Ľ.Svobodu
Radničné Námestie
Drieňova
59
32
267
31
212
67
143
18
5
1
2
221
33
2
906/37
80
42
23
26
39
5
18
13
12
Počúvadlo
Počúvadlo
Prenčov
Svätý Anton
Svätý Anton
Vysoká
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Svätý Anton
Kozelník
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Belá
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Prenčov
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
96975
96975
96973
96972
96972
96901
96901
96901
96901
96901
96901
96972
96615
96901
96901
96615
96901
96901
96901
96973
96901
96901
96901
96901
Jesenského
M.R. Štefánika
29. Augusta
A. Kmeťa
A. Stodolu
Alexandrová
Alexandrová
Autobusové nástupište
Bystrička
Červenej armády
Divadelná
Dúbravcová
Francisciho
Francúzskych partizánov
Gorkého ( Podháj )
Gorkého
Hrdinov SNP
Hrdinov SNP
Jesenského
Jilemnického
Jilemnického
Jilemnického
Južná
Kollárova
Kollárova
Kolónia Hviezda
Košúty
Kmeťa
Kmeťa
Kmeťa
Kuzmányho
Medňanského - Priekopa
Nám. SNP
Novomestského
Obchodné centrum Turiec
Obchodné centrum Turiec
Osloboditeľov
M. R. Štefánika
Osloboditeľov
Priekopská
Priekopská
Prieložtek
Rakovo Martin - Príbovce
Rumunskej armády
Sklabinská
Štefunková (Košuty)
Tolstého
Vajanského nám.
Záborského
Záturčianska
Stavbárska
Stavbárska
Francúzskych partizánov
Francúzskych partizánov
Medňanského - Priekopa
Minská
Medňaského
Zelená
A. Stodolu
benice
Blatnica
Bystrička
Ďanová
Drážkovce
Folkušová
M. Korauša
Moyzesa
M. Čuleňa
Hlavná
Košťany nad Turcom
Školská
Štefánikova
Štefánikova
Štúrová
Štúrová
20
27
6
116/2
27
0
0
0
235
1
15
3
3
0
1059/23
2
350
9699
10
4002/45
20
47
1
2
44
5369
2
3
21
589
24
18
0
1
1
1
24
54
98/A
1
51
1
131
14
2
5985
35
3
12
36
13
16
0
7
8
3
10428
11
6112/28
33
5
160
56
49
61
330
60
196
0
66
12
145
40/1
259
259
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin - Priekopa
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Príbovce
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin - Ladoven
Martin - Ladoven
Martin - Priekopa
Martin - Priekopa
Martin - Priekopa
Martin - Priekopa
Martin
Martin - Priekopa
Martin - Záturčie
Benice
Blatnica
Bystrička
Ďanová
Dražkovce
Folkušová
Kláštor pod
Kláštor pod
Kláštor pod
Košťany nad
Košťany nad
Krpeľany
Krpeľany
Krpeľany
Krpeľany
Krpeľany
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03842
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03842
03815
03601
03842
03802
03842
03843
03843
03843
03841
03841
03854
03854
03854
03854
03854
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
Penzión - reštaurácia Gitka
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin - Supermarket
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin
Kama II. - samoobsluha
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin
Bufet Auto Alles
Restauracia Auto Alles
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin - Supermarket
Závodna jedáleň Snaha Turany
Pizzéria u Kozla
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin
Potraviny Ondrejčíková
COOP Jednota Martin
COOP Jednota Martin
Pojazdná predajňa RD Javorina
Reštaurácia Humno
COOP Jednota Martin
Lahôdky
Mäsiarstvo Gaderka
COOP Jednota Martin
Reštaurácia Kriváň
Reštaurácia Fatranka
Pizzeria Fiore
Penzion Julianin dvor
Reštaurácia Harley Club
Pohostinstvo Stefano
Bistro Linda
Martina gril
Reštaurácia Pod Sukňou
Pohostinstvo U Očenáša
Lahôdky U Rutkaya
Lahôdky U Capka
Reštaurácia Jova
Lahôdky L a B
Lahôdky B + T
Reštaurácia Astria
Frito
COOP Jednota Martin
CBA
CBA
Potraviny Priekopčanka
Reštaurácia - Chatová osada Gader
Restaurant & Pub Mexičan
Reštaurácia U Advokáta
Lahôdky
Billa
Billa
Veľkoobchod
Veľkoobchod
Rozličný tovar
Bufet v Psychiatrickej liečebni
Bufet v MFN 2
COOP Jednota Martin - Supermarket
CBA
D. M. Plus
Bagetka
Café Gallery
Pizza Italia
Mini Pizza
Hotel Luna
Penzión Jordán
Rýchle občerstvenie Veselý zemiačik
Penzión sv. Florián a Vendelín
Reštaurácia Brilant
Ranč Stará Tehelňa
Reštaurácia Koliba Turiec
Bufet Javorová
Polkap
Pizzeria Venezia Centrum
Bufet OSP
Potraviny Essko
Equilibrum Planet
Potraviny Bednár
Potraviny Bednár
Insomnia cafe a restaurant
NOVÁK mäso - údeniny s.r.o.
Predajňa mäsa
Rozvoz stravy
Potraviny Nika
Motorest Rapid
Potraviny Fiala
Pizza Miláno
Reštaurácia Etna
Potraviny Ulická
Potraviny Koruna
Potraviny Koruna
Potraviny Koruna
Potraviny Koruna
Pohostinstvo U Jakuba
Hoskorná
Necpaly
Nolčovo
Príbovce
Turčianske Jaseno
Ratkovo
Slovany
Čsl. Armády
Dr. Ing. O. Kožucha
Nám. SNP
Osloboditeľov
Hviezdoslavova
Trebostovo
Trnovo
Turany Trusalová
Turany - Trusalová
Kollárova
Obchodná (Drevina)
Hlavná
Komenského
J. Kostru
Turčianske Kľačany
Turč. Peter
Valča
Valča
Hlavná
Valčianska dolina
Vrícko
1. Čsl. Brigády
1. Čsl. Brigády
1. Čsl. Brigády
1. Čsl. Brigády
1. Čsl. Brigády
Cyrila a Metoda
Cyrila a Metoda
Jánošovská
Hradská
Čachovský rad
Južná
Karvaša - Blahovca
Karvaša - Bláhovca
Lipovec
Lipovec
Nová
Palackého
Priekopská
Sládkovičova
Železničná stanica
Žabokreky
Nám. D. Murína (Supermarket)
Hodžova
Kratinova
Chatová osada Gader
Divadelná
Kmeťa
1.čsl. brigády
Jilemnického
Nám. SNP
0
Osloboditeľov
Sklabinský Podzámok
Hradiská
Kollárova
N. Hejná
Cyrila a Metoda
Zelená
M. R. Štefánika
Daxnerova
29. Augusta
M. R. Štefánika
Madňanského
Priekopská
Pltníky / OC Tulip/
benice
V.P.Tótha
Kalinčiakova
Na Bystričku
Devinska
Vajanského nám.
29.augusta
Stavbárska
M.Dullu
M.R.Štefánika
A.Stodolu
A.Stodolu
Divadelná
Nadi Hejnej (Ľadoveň)
Stavbárska
Pod kanálom
Mierová
Hlavná
Valča
Stavbárska
M.R.Štefánika
Osloboditelov
Vajanského
Mládeže
Príbovce
Moyzeja
Sklabinská
69
175
70
190
24
65
128
2
5
1
36
155
144
150
1
0
1010/1
1138/38
0
3
92/76
392
90
86
142
0
0
133
14
16
3242/19
24
60
11
19
5400
20
1
1
19
105
0
115
5
19
1
9
14
171
0
36
23
377
11
576
14
8851/65
2
155
58
10
20
2
5
3411/11
4
48
2
3
43
18
51
2
4
294
1956
37
18/17
3
6
4
13
24/A
27
25
15
1
16
6
23
2025
322
16
54
109
3
7
164
60
2
Lipovec
Necpaly
Nolčovo
Príbovce
Turčianske Jaseno
Ratkovo
Slovany
Sučany
Sučany
Sučany
Šútovo
Šútovo
Trebostovo
Trnovo
Turany - Trusalová
Turany - Trusalová
Turany - Trusalová
Turany - Trusalová
Turany - Trusalová
Turany - Trusalová
Turčianska
Turčianske Kľačany
Turčiansky Peter
Valča
Valča
Valča
Valča
Vrícko
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Žabokreky
Žabokreky
Martin
Martin
Blatnica
Martin
Martin
Vrútky
Martin
Martin
Dražkovce
Martin
Sklabinský
Sučany
Martin
Martin - Ladoven
Vrútky
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Vrútky
Vrútky
Martin
Benice
Martin
Sučany
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Lipovec
Sučany
Sučany
Valča
Martin
Martin
Turany - Trusalová
Martin
Martin
Príbovce
Kláštor pod
Martin
03861
03812
03854
03842
03802
03854
03843
03852
03852
03852
03854
03854
03841
03841
03853
03853
03853
03853
03853
03853
03851
03861
03841
03835
03835
03835
03835
03831
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03861
03840
03840
03601
03601
03815
03601
03601
03861
03601
03601
03802
03601
03803
03852
03601
03601
03861
03601
03601
03601
03601
03601
03861
03861
03601
03842
03601
03852
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03601
03861
03852
03852
03835
03601
03601
03853
03601
03601
03842
03843
03601
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
Potraviny Essop Mima
Mäso-údeniny-hydina
Reštaurácia MIA
Samoobslužná jedáleň Ponorka
Mäso-údeniny Jozef Stankoviansky
NOVÁK mäso - údeniny s.r.o.
Mäso - údeniny NOEMA ( distribučné centrum )
Veľkoobchod s ovocím Fatratip
Veľkoobchod Salim
Viecha pod bránou
Veľkoobchod s potravinami
Reštaurácia Harley Davidson
LB bufet
Reštaurácia Etna
Večierka
Potraviny Skanvor
Penzión MartInn
Veľkosklad Normál
Večierka
Zelená
Komenského
Prieložtek
Martinské Hole
Námestie SNP
Priekopská
Osloboditeľov
Košúty
Osloboditeľov
M.R.Štefánika
Langsfeldova
Jánošovská
Francisciho
M.R.Štefánika
Š.Šikuru
0
V.P.Tótha
Sučianska cesta
1.čsl. brigády
11
1120
1
0
116
49/B
1
II
1
58
1
5400
3
54
76
112
I/A
31
24
Martin
Turany - Trusalová
Martin
Martin
Sučany
Martin
Turany - Trusalová
Martin
Turany - Trusalová
Martin
Martin
Vrútky
Martin
Martin
Martin - Priekopa
Sklabiňa
Martin
Martin
Vrútky
V Bratislave dňa 23. februára 2012
Ing. Štefan Petrík
konateľ spoločnosti
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
03601
03853
03601
03601
03852
03601
03853
03601
03853
03601
03601
03861
03601
03601
03601
03803
03601
03601
03861
Download

406.29 kB