informácie | služby | otváracie hodiny | zaujímavosti | výlety
kam where
v Banskej Štiavnici
in Banská Štiavnica
2014 | 2015
informations | services | opening hours | attractions | trips
všeobecné turistické info
V
itajte v Banskej Štiavnici a jej okolí
s bohatou históriou a množstvom
zaujímavých miest. Romantická
spleť ulíc a uličiek Banskej Štiavnice tvorí
neodmysliteľnú súčasť originálneho genius
loci tohto mesta. Návštevníkovi však môže
pripadať ako skutočný labyrint, a tak
nečudo, že nejedno pôvabné štiavnické
zákutie unikne jeho pozornosti v tieni turistických dominánt mesta a jeho okolia.
Túto knižočku sme pripravili s úmyslom
pomôcť našim milým hosťom pri orientácii v Banskej Štiavnici a jej okolí a spríjemniť tak poznávanie mesta. Nechajte sa
uniesť jeho čarovnou atmosférou!
Turistické informačné
centrum
TIK okrem iného zabezpečuje predaj parkovacích kariet, sprievodcovské služby
a predaj vstupeniek do expozícií múzeí
a na kultúrne podujatia.
Po – Ne: V. – IX.: 9.00 – 18.00,
V., VI., IX.: 9.00 – 17.00
X. – IV.: 8.00 – 16.00
Nám. sv. Trojice 6, tel. 045 694 96 53,
www.banskastiavnica.sk
Infocentrum Kalvária
V Dolnom kostole na Kalvárii
IV., X., XI.: cez víkendy 10.00 – 16.00*
V. – IX. denne 10.00 – 17.00*
*Otvorené len v prípade priaznivého
počasia!
tel.: 0905 360 307, www.kalvaria.org
Infocentrum Sitno
Umiestené vo vyhliadkovej veži na vrchole
Sitna (1009 m), najvyššieho vrchu Štiavnických vrchov. Otvorené je len sezónne.
Prevádzkuje aj malý bufet.
2
Infocentrum
Štiavnické Bane
Nachádza sa v budove obecného úradu.
Otvorené sezónne Po – Pia
Obecný úrad Štiavnické Bane,
tel.: 0905 853 479,
www.stiavnickebane.ocu.sk
Odporúčaná turistická
literatúra
Potulky Banskou Štiavnicou
Objavte tajomné uličky, zákutia a známe dominanty mesta a pochopte nové
súvislosti. Dostupné v cene 2,00 €, aj
v anglickom, nemeckom a maďarskom
jazyku*.
Sklené Teplice – Vyhne – Banská
Hodruša, Dolné Hámre
Trojica romantických sprievodcov po
obciach so zaujímavou históriou. Dostupné v cene 2,50 € v slovenskom
jazyku*.
Náučné chodníky v okolí
Banskej Štiavnice
Sprievodca štiavnickými náučnými
chodníkmi spolu s ich krátkymi popismi a znázornením na mape. Dostupné
v cene 1 € v slovenskom jazyku*.
*publikácie sú k dispozícii v turistickej
informačnej kancelárii mesta, v infocentre Kalvária, v múzeách a na recepciách
ubytovacích zariadení.
kam v banskej štiavnici
general tourist information
W
elcome to Banská Štiavnica and
its surroundings with a rich
history and countless places of
interest. The romantic maze of streets
and alleys of Banská Štiavnica forms an
intrinsic part of the genius loci of this
place. A newcomer can easily get lost in
this labyrinth, so no wonder that some
less known and yet magical places might
remain undiscovered. For this purpose we
have prepared this booklet, in order to
help and guide our guests in the process
of discovering Banská Štiavnica and its
surroundings. Please, enjoy the unique
atmosphere of our town!
Tourist Information
Center (TIK)
Tickets to museums and expositions,
sightseeing, guided tours, information
about cultural events and opening hours,
as well as selling parking cards, souvenirs,
maps and books.
Mo – Sun:
V. – IX.: 9.00 – 18.00,
V., VI., IX.: 9.00 – 17.00
X. – IV.: 8.00 – 16.00
tains, Sitno (1009 m). It offers a small
nature exhibition and a small snack bar.
Opened seasonally.
Info Center of Štiavnické
Bane village
Opened seasonally Mon – Fri
Located in the village hall, +421 905 853
479, www.stiavnickebane.ocu.sk
Recommended
publication
Wandering through
Banská Štiavnica
Discover secret streets
and famous sites of Banská Štiavnica and
understand unknown context. Available
in the price of € 2.00, also in German
and Hungarian language*
*publications are available in the tourist information centers, in museums and at the
receptions of accommodation facilities
The Holy Trinity Sq. 6, +421 45 694 96 53,
www.banskastiavnica.sk
Info Centre Kalvária
(Calvary)
In the Lower Church.
IV., X., XI.: weekends 10.00 – 16.00*
V. – IX.: daily 10.00 – 17.00*
*opened only during nice weather!
Tel.: +421 905 360 307, www.kalvaria.org
Info Center Sitno
Placed in the gazebo right on the top of
the highest hill of the Štiavnica moun-
where in banská štiavnica
3
oplatí sa vidieť
what´s worth seeing
3 Kostol sv. Kataríny
1
1 Starý zámok
Pôvodne prvý farský kostol, románska
bazilika, neskôr prebudovaná v gotickom
slohu a napokon zmenená na protitureckú pevnosť – mestský hrad. Jeho dnešná
podoba nesie viditeľné znaky týchto premien. V budove sídlia expozície Slovenského banského múzea, v lete sa tu konajú
koncerty, divadelné predstavenia, remeselnícke trhy a iné kultúrne podujatia.
(„slovenský kostol“)
Neskorogotický chrám z prelomu 15. a 16.
storočia, v interiéri s cennou sochou
Panny Márie, pripisovanou okruhu legendárneho Majstra M.S., pôvodnou krstiteľnicou a krucifixom. Na bočnej stene je
reštaurovaná nástenná maľba s výjavom
Posledného súdu.
V krypte pod kostolom pochovávali richtárov a významných mešťanov. V 18. storočí
pristavali k presbytériu chrámu kaplnku
sv. Jána Nepomuckého. Názov „slovenský“ dostal kostol preto, lebo sa v ňom
od 17. storočia kázalo po slovensky. V súčasnosti sa v ňom omše slávia len príležitostne. Kostol je verejnosti prístupný
v turistickej sezóne. Prehliadky mimo letnej sezóny si môžete dohodnúť cez email:
[email protected]
2
2 Námestie Svätej Trojice
Centrum historickej časti mesta. V jeho
dolnej časti dominuje elegantné barokové súsošie Svätej Trojice s Immaculatou
a svätcami – ochrancami pred morovou
epidémiou (preto aj Morový stĺp). Námestie obklopujú honosné domy bohatých banských podnikateľov a ostatných
mešťanov. V minulosti sa tu konali trhy.
Trhovníci zaplnia námestie pri pravidelných letných podujatiach aj v súčasnosti.
Na Námestie Svätej Trojice v jeho spodnej
časti nadväzuje Radničné námestie s budovou Radnice, sídlom mestskej samosprávy. Na radničnej veži je jeden z tradičných štiavnických divov – malá hodinová
ručička ukazuje minúty a veľká hodiny.
4
kam v banskej štiavnici
1 The Old Castle
The first church in the town, erected in the
early 13th century as a romanesque basilica
and then refurbished in gothic style, was
finally converted in mid-16th century to
the town’s fortress against the raids of the
Turks. Its current look reflects all these
changes. The castle offers several expositions of the Slovak Mining Museum including a clay-pipe and a blacksmith workshop, a prison and torture tower, a former
ossuary (so-called karner, a round bastion
which is said to be the oldest standing
edifice in the town), knights hall, lapidary,
and here can be found the original stillexisting carved wooden reliefs and statues
of the Calvary from the chapels.
During the summer season concerts,
theatre performances, fairs and cultural
events also take place here.
2 The Holy Trinity Square
The square marks the historical centre
of Banská Štiavnica. Its lower part is
dominated by a monumental statue of the
Holy Trinity with Saints, which was built
as a remembrance for the 1710 plague
epidemic. This explains where the nickname (the Plague Column) among the local
residents comes from. The Square is surrounded by medieval mansions once belonged to mine-owner families and other
burghers. Thus, every house has its name
according to its old-time owner. During
the summer season there are often markets and events on the weekends. Its lower
part continues as the Town Hall Square.
3 The Saint Catherine´s
church
Saint Katherine church (also known as
slovak church) is a roman catholic church
of gothic style in the historical centre next
to the town hall. It was built around 1490.
There is a precious statue of Virgin Mary,
original babtisery and crucifix inside the
church. On the side wall you can also
see a part of original fresco of The last
judgement. In the crypt under the church
used to be buried mayors and prominent
townspeople. St. Catherine´s church is
called also „Slovak church“ because the
preaches used to be held in Slovak. Now
there are no masses anymore, it serves as
a ceremonial hall for town events, and occasionally visi­table in the summer months.
Visit of the church can be also arranged
on [email protected]
where in banská štiavnica
5
oplatí sa vidieť
what´s worth seeing
6 Dolná ružová ulica
Pokojná ulica, prístupná z Námestia
Svätej Trojice, vedie k areálu Botanickej
záhrady a ponúka krásny výhľad na historické centrum mesta v pozadí so svahmi
posiatymi baníckymi domčekmi. Krášlia
ju kríky ruží.
4
4 Farský Kostol
Nanebovzatia Panny Márie
(„nemecký kostol”)
Pôvodne trojloďová románska bazilika
z prvej tretiny 13. storočia, zasvätená
sv. Mikulášovi. V minulosti slúžila najmä nemeckému obyvateľstvu. Patrila
dominikánom. Súčasnú podobu chrám
získal po požiari roku 1808, keď dostal o.
i. neskoroklasicistickú fasádu a dve bočné veže. Jeho celková stavebná koncepcia však ostala zachovaná. Pri kostole sa
nachádzajú ruiny piaristického kláštora,
postaveného na mieste dominikánskeho
kláštora z 13. storočia.
5 Evanjelický kostol
Kostol v klasicistickom slohu s cenným
barokovým organom pochádza z konca
18. storočia, keď Tolerančný patent umožnil evanjelikom, aby si budovali chrámy
aj z trvanlivých materiálov, hoci s istými
stavebnými obmedzeniami. Preto napríklad tento chrám nemá vežu, iba mohutnú
kupolu so zlatým krížom a je začlenený do
línie zástavby ulice. Kostol je jednoloďový
so zaujímavým eliptickým pôdorysom lode.
V zadných priestoroch kostola sa nachádza
stála expozícia venovaná histórii miestnej
evanjelickej cirkvi a. v.. Otváracie hodiny
pre turistov: 10.00 – 16.00 hod (V. – IX.).
6
7 Kammerhof
Komorský dvor vznikol pospájaním viacerých meštianskych domov z najstaršieho
obdobia mesta. Postupnými prestavbami a dostavbami sa utvoril impozantný
objekt. Od druhej polovice 16. storočia
v Kammerhofe sídlil Hlavný komorsko-grófsky úrad, ktorý spravoval bane, huty,
mincovne, lesy a odborné školstvo na území stredného Slovenska. Už predtým sa
tu však pre panovníka vyberala urbura,
časť vyťaženej rudy, a vykonávali skúšobnícke práce. V čase osmanskotureckého
nebezpečenstva bol Kammerhof dôležitou
súčasťou opevnenia mesta, čo pripomína
zachovaná bašta. V prvom átriu je kamenná doska s vyznačeným bansko-štiavnickým poludníkom. Dnes tu sídli Slovenské
banské múzeum a jeho expozícia Baníctvo
na Slovensku.
5
kam v banskej štiavnici
riched by a precious baroque organ. There
is a permanent exhibition dedicated to
the history of the local Lutheran Church.
Opening hours for tourists: 10.00 – 16.00
(V. – IX.).
6
4 The St. Mary´s Assumption
Church – the German
church
By locals it is either nicknamed as the
“German Church” or “Parish church” because it used to serve mainly for German
nobility. Built as a three nave Romanesque
basilica devoted to St. Nicholas, it used to
be a part of a Dominican monastery from
the first third of 13th century. After the
fire of 1808, it passed through a general
reconstruction. While the facade was in
classical appearance redecorated and
two side towers erected, the ground plan
could have been preserved. Behind the
church, the excavated ruins of the Piarist
cloister can be found that lay above mentioned Dominican one.
5 The Evangelic church a.c.
Benefiting from so called Patent of Tolerance (an edict from widening the religious freedom for non-Catholic churches),
local Lutherans at the end of 18th century
erected a church in classical style from
lasting materials. However, they had
some restrictions (no bell tower). The
church has one nave with interesting
atypical elliptical ground plan and is en-
6 The Lower Rose Street
Quiet and scenic street links the Holy
Trinity Square to the Botanic Garden of
the famous Academy. It offers splendid
all-round views onto the historical centre and the surrounding south-west hill
slopes dotted with historical mining housings on the horizon. Following the name
the street is adorned with rose bushes.
7 Kammerhof (The Chamber
Court)
This large building originated from annexing several older houses of mining
prospectors together. Continuous rebuildings formed an impressive building which
served since second half of 16th century as
the residence of the headquarter of the
regional mines. It administrated mining,
ore processing, forestry, and minting in
the region of the present Central Slovakia, as well as the vocational education
in the Mining Academy. This supervisory
authority, however, comes from previous duties like collecting the Urbura, the
emperor‘s portion from ore as a mining
tax; and ore testing.
When the Ottoman Empire endangered
this region, Kammerhof, as a part of
town‘s fortification, was heavily armed.
In the first courtyard one can find an
installed stone plate marking the meri­
dian of Banská Štiavnica, determined by
Samuel Mikoviny.
Nowadays, Kammerhof is the domicile of
the Slovak Mining Museum and its permanent exposition “Mining in Slovakia”.
where in banská štiavnica
7
oplatí sa vidieť
ca v pravidelných intervaloch trúbením
signalizoval, že je všetko v poriadku.
Z toho sa vyvinuli tzv. živé hodiny. Táto
tradícia sa v novej podobe zachovala
dodnes. V Novom zámku je dnes sídlo
expozície Slovenského banského múzea
Prortiturecké boje na Slovensku.
9
8 Botanická záhrada
a budovy Baníckej
a lesníckej akadémie
Botanická záhrada sa rozprestiera v areáli
historickej Baníckej a lesníckej akadémie,
prvej vysokej technickej školy na svete
(1762). Od prvej polovice 19. storočia tu
pre potreby lesníckej výučby vysádzali
domáce aj cudzokrajné dreviny, z nich
medzi najzaujímavejšie patria sekvojovce
mamutie a céder. Novorenesančné budovy lesníckej a banícko -hutníckej fakulty
z prelomu 19. a 20. storočia doplnila pred
prvou svetovou vojnou budova moderného chemického laboratória. Dnes budovy
slúžia stredným školám.
Bezplatný vstup do Botanickej záhrady
1.5. – 15.9.: 08.00 – 20.00
16.9. – 30.4.: 08.00 – 18.00
(víkendy a sviatky len cez hlavné vstupné
brány)
9 Nový zámok
Fortifikačná stavba, postavená v druhej
polovici 16. storočia ako opevnená pozorovateľňa v systéme protitureckej obrany
stredoslovenských banských miest. Stráž-
8
10 Židovský cintorín
Súčasť skupiny cintorínov na južnom
okraji mesta. Rozprestiera sa pod Novým
zámkom. Vchádza sa doň cez pohrebnú
kaplnku (Ciduk hadin) v maurskom štýle s charakteristickou kupolou. Cintorín
je ohradený vysokým múrom. Záujem
o návštevu treba ohlásiť vopred na tel.
0905 752 871
what´s worth seeing
8 The Botanic Garden and
historical buildings of
the Mining and Forestry
Academy
The Botanic Garden sets the paradisiacal green yard for historical buildings of
the Mining and Forestry Academy, established here in 1762 as the first university
of engineering in the world. Since the first
half of 19th century, domestic and exotic
plants had been planted and studied there
as wood supply was vital for mining. Still,
the most spectacular plants are sequoias
and cedars. The neo-renaissance style
buildings of the mining and forestry fa­
culties from the break of 19th/20th century
were appended by an impressive building
containing a modern chemical laboratory.
Today, secondary vocational schools are
localized here.
Free access to the Botanical Garden
1.5. – 15.9.: 08.00 – 20.00
16.9. – 30.4.: 08.00 – 18.00
(weekends and days off Access only
trought the main gates)
10
11 Kalvária
Banskoštiavnická kalvária je unikátny
architektonicko-krajinný barokový sakrálny celok. Z iniciatívy a podľa projektu
jezuitského pátra Františka Pergera vznikol v polovici 18. storočia na svahu strmého zvyšku stuhnutého lávového stĺpa
netypicky koncipovaný súbor kaplniek
a kostolov, zdobených reliéfmi, plastikami a nástennými maľbami. Kalvária bola
vyhľadávaným pútnickým miestom až do
nástupu komunistického režimu v 50. rokoch 20. storočia.
kam v banskej štiavnici
9 The New Castle
This renaissance, heavily fortified watchtower was built between 1564-1571 as a
crucial point of the town‘s defence system
within the mining towns in central Slovakia against the Turks. The watchman in
the tower played the regular bugle calls
denoting a secure situation of the town
in every quarter hour – and this gave the
idea of where the today‘s tradition, so
called “live clock”, comes from. Besides
the exhibition of the Slovak Mining Museum about the anti-Turkish battles in Slovakia, visitors enjoy a gorgeous panorama
view over the historical town.
10 The Jewish cemetery
As one of the town´s cemeteries, this one
is situated on the southern slope of the
Frauenberg (The Women Hill) topped with
the New Castle. The walled cemetery is
accessible through a ceremonial mortuary
in Moorish style called Ciduk hadin. Visits
may be arranged by advanced calling. Tel.:
+421 905 752 871.
11 The Calvary
The Calvary of Banská Štiavnica is
a unique complex of baroque, sacral architecture and landscape scenery. Built
on a steep slope of a stiffed lava column
from initiative of the Jesuit priest Francis
Perger in the middle of 18th century, it is
the biggest composition from of pathslinked chapels, churches decorated with
reliefs, sculptures and murals in open
country in central Europe. The Calvary
used to be a sought-after pilgrimage place
until the communist regime which was
launched in the 1950s. Being neglected
for the following decades, it suffered serious damages. However, in last few years
the promising reconstruction has begun,
thanks to countless number of enthusiasts
who finally associated under umbrella of
11
where in banská štiavnica
9
oplatí sa vidieť
what´s worth seeing
12
V nasledujúcich desaťročiach utrpela
vážne škody a v posledných rokoch sa
vďaka nadšencom zoskupeným okolo
Kalvárskeho fondu rozbehla jej nádejná
rekonštrukcia. Pôsobivý areál s krásnymi
výhľadmi je prístupný verejnosti. Výstava
o histórii a súčasnosti Kalvárie je sezónne otvorená v Dolnom kostole (viď časť
múzeá a galérie).
12 Štiavnické tajchy
Štiavnický vodohospodársky systém
je unikátny. Jeho umelé vodné nádrže
v prehradených dolinách sú navzájom
pospájané priekopami a štôlňami. Voda,
ktorá sa do nich zvádzala banskými jarkami, je dažďová a snehová. Jej energia
sa využívala na pohon banských zariadení,
predovšetkým na čerpanie vody z baní.
Výstavba tajchov dosiahla vrchol v druhej
polovici 18. storočia. Z pôvodných asi 60
nádrží sa zachovala približne tretina.
Dnes slúžia viaceré na rekreačné účely
– kúpanie, rybolov či člnkovanie. Pri kúpaní v tajchoch musíme však byť opatrní
– dno mnohých už kúsok od brehu prudko klesá do veľkej hĺbky a navyše voda
10
v tajchoch býva dosť studená. Takmer
každý rok si vyžiadajú nejakú obeť. Na
vstup do tajchu si preto vyberajte ľahko
prístupné brehy.
13 Klopačka
Klopačka je renesančno-baroková stavba
s vežičkou, ozdobenou baníckym znakom, z ktorej sa v minulosti klopaním
na drevenú dosku oznamoval čas fárania,
rozličné slávnosti, banícke pohreby a pod.
V Klopačke sa uschovávala banícka Bratská pokladnica a na prízemí bolo väzenie
pre previnilcov. V budove dnes sídli populárna čajovňa.
14 Piargska brána
Posledná z mestských brán, ktoré vybudovali v druhej polovici 16. storočia ako
dôležitú súčasť protitureckej obrany. Stojí
na južnom okraji mesta, medzi cintorínmi
pri ceste do Levíc. Je to neveľká, pôvodne renesančná stavba, ktorú v 18. storočí
barokovo upravili. Dnes ňou prechádza
iba cesta, ktorou sa odbočuje pri pešej
vychádzke k vodnej nádrži Klinger a do
banského skanzenu.
kam v banskej štiavnici
the Calvary Fund. The impressive area,
offering beautiful sights, remains open
for public. The information centre in the
lower church offers a small exhibition
opened seasonally (see chapter Museums
& Galleries) as well as souvenirs which
earnings support the reconstruction.
Now popular teahouse, the building
used to serve as the depository for so
called “The Brotherhood Treasury”, a local self-savings & insurance system for
possible surviving dependents of miners,
and even as a prison for offenders on the
ground floor.
12 Water reservoirs around
14 The Piarg´s Gate
It stands on the south-western edge of the
medieval town between two cemeteries.
Breaking the original route to Le­vice, it
is the only one remaining from all gates
once existed as a part of the town’s defense system against the Turks in the second half of the 16th century. The small,
originally renaissance styled building was
redecorated in baroque style in 18th century. The gate lost its significance after
a new, broader road was led next to it.
The narrow, peaceful street through the
gate runs towards Lake Klinger and the
Open-Air Mining Museum.
Banská Štiavnica (Tajchy)
Banská Štiavnica’s water management system is unique. The dammed lakes are connected by a net of water channels and tunnels and the water comes from rain and
snow. Its energy was used to power the
mining equipment especially the “water
columns” - machines pumping water from
the mines and crushing ore. The construction of the lakes peaked in the second half
of 18th century. From 60 recorded lakes
being built in that time, only one third
has remained. Today, several of them are
used for recreation - swimming, fishing
and boating. However, when swimming,
keep in mind that some of lake banks drop
down rapidly and the water may be chilly.
Unfortunately, the number of accidents
at the lakes rises annually, therefore, it is
always recommended to choose easy accessible beach sides for swimming. Lakes
of Klinger and Počúvadlo might be the
most recommended ones.
13 The Knocking Tower
This renaissance-baroque towered building decorated with the mining coat-ofarms was the central point of medieval
miners‘ information system. The knocking on a rope-suspended wood board with
a wooden hammer sounded for various occasions of miners daily and casual lives: as
clock signals, calls for entering the mine,
miner’s feasts as well as funerals, etc.
13
where in banská štiavnica
11
múzeá a galérie
Otváracie hodiny
I. – IV.: Ut – Ne: 8.00 - 16.00
X. – XII.: Str – Ne: 8.00 -16.00
V., IX.: Po – Ne 9.00 – 17.00
VI. – VIII.: Po – Ne 9.00 – 18.00
Vstupné*
Veľký okruh: 4 €, 10 €, 2 €, 1,50 €
Malý okruh: 3 €, 7,50 €, 1,50 €, 1 €
V sobotu doporučujeme overiť si možnosť
vstupu na tel. č. 045 694 94 72,
Starozámocká ul. 11
2
SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM
Má 7 expozícií (viď ďalej)
Kammerhofská 2
tel.: 045 694 94 22, 045 692 05 35
www.muzeumbs.sk
1 Kammerhof – Baníctvo na
Slovensku
Expozícia komplexne mapuje históriu
baníctva na území Slovenska. Môžete tu
vidieť funkčné modely strojov, ktoré vám
priblížia napríklad spôsoby ťažby alebo
čerpania vody v minulosti.
Otváracie hodiny
I. – IV., X. – XII.: Po – Pi 8.00 – 16.00
V. – IX.: Ut – So 9.00 – 17.00
Vstupné*: 2 €, 5 €, 1 €, 0,70 €
Kammerhofská 2, tel.: 045 694 94 18
2 Starý zámok
Expozície na Starom zámku predstavujú históriu banskoštiavnického regiónu.
Okrem iného tu nájdeme expozíciu streleckých terčov, štiavnického fajkárstva
či kováčstva, ale aj maketu neskorogotického oltára tajomného Majstra M. S.
a výstavu Kalvária v azyle.
12
3 Nový zámok
Expozícia Protiturecké boje na Slovensku
– zbrane a zbroj obidvoch bojujúcich strán,
názorné mapy, portréty vojvodcov, výstava o dejinách hasičstva v Banskej Štiavnici.
Z horného poschodia je prekrásny výhľad
na mesto a okolie.
Otváracie hodiny
I. – IV., X. – XII.: Ut – So 8.00 – 16.00
V. – IX.: Po – Ne 9.00 – 17.00
Vstupné*: 2 €, 5 €, 1 €, 0,70 €
Novozámocká ulica 22, smer z mesta na
Štiavnické Bane,
tel.: 045 691 15 43
4 Galéria Jozefa Kollára
Stále expozície výtvarných diel od 13.
do 20. storočia z oblasti Banskej Štiavnice a ďalších baníckych regiónov na
Slovensku. Najvzácnejšími exponátmi
sú drevené polychrómované plastiky v
nadživotnej veľkosti sv. Barbora a sv. Katarína zo začiatku 16. storočia z okruhu
Majstra M. S.
Otváracie hodiny
I. – IV., X. – XII.: Po – Pia: 9.00 – 16.00
V. – IX.: Ut – So: 9.00 – 17.00
Vstupné*: 2 €, 5 €, 1 €, 0,50 €
Nám. sv. Trojice 8, tel.: 045 692 05 35
kam v banskej štiavnici
museums & galleries
The Slovak Mining Museum
It has 7 expositions (see “SBM” on next pages).
Tel.: +421 45 694 94 22, +421 45 692 05 35
www.muzeumbs.sk
1 SBM – The Kammerhof (Mining
in Slovakia)
The central exposition about mining in Slovakia shows its complex history. Visitors
may enjoy models of mining machinery
performing mining methods of exploitation
or pumping underground water in the past.
Opening hours
I. – IV., X. – XII.: Mo – Fri 8.00 – 16.00
V. – IX.: Tue – Sat 9.00 – 17.00
Admission Fees*: 2 €, 5 €, 1 €, 0,70 €
Kammerhofská Str. 2, +421 45 694 94 18
2 SBM – The Old Castle
The expositions in the Old Castle offer an
insight to the history of Banská Štiavnica’s
region. Among others, the visitors find
there an exposition about medieval targets for shooting guilds, locally produced
tobacco pipes, a blacksmith workshop
from Štiavnica, and the model of a late
gothic altar of the mysterious, unknown
wood carve master “MS”, as well as the
exhibition “The Calvary in asylum”.
Opening hours
I. – IV.: Tue – Sun 8.00 – 16.00
X. – XII: Wed – Sun 8.00 – 16.00
V., IX.: Mo – Sun 9.00 – 17.00
VI. – VIII.: Mo – Sun 9.00 – 18.00
3 SBM – The New Castle
The exposition “Wars against the Turks”
shows contemporary weapons, armours of
the Islamic and Christian armies, tactical
maps, as well as portraits of dukes. There
is also exposition of Banská Štiavnica’s
fire-fighting history. Each of six floors of
the tower offer scenic sights on the historical town and its surroundings.
Opening hours
I. – IV., X. – XII.: Tue – Sat 8.00 – 16.00
V. – IX.: Mo – Sun 9.00 – 17.00
Admission Fees*: 2 €, 5 €, 1 €, 0,70 €
Novozámocká Str. 22, +421 45 691 15 43
4 SBM – The Jozef Kollár Art
Gallery
There you can find general expositions
of art work from since 13th century from
the region of Banska Štiavnica and other
Slovak mining regions. The most valuable
pieces are the wooden polychrome largerthan-live sized sculptures of St. Barbara
and St. Catherine from the beginning
of 16th century made by the mysterious
master “MS”. Occasional expositions are
added to the permanent one, as well.
Opening hours
I. – IV., X. – XII.: Mo – Fri 8.00 – 16.00
V. – IX.: Fri – Sat 9.00 – 17.00
Admission Fees*: 2 €, 5 €, 1 €, 0,50 €
The Holy Trinity Sq. 8, +421 45 692 05 35
Admission Fees*:
Long tour: 4 €, 10 €, 2 €, 1,50 €
Small tour: 3 €, 7,50 €, 1,50 €, 1 €
Starozámocká Str. 11, +421 45 694 94 72
On Saturdays it is recommended to book
the entry in advance by phone.
4
where in banská štiavnica
13
múzeá a galérie
Posledný vstup 1 hod. pred zatvorením.
Vstupné*: 5 €, 12 €, 2,50 €, 2 €
Expozícia sa nachádza asi 2 km smerom
od centra mesta smerom na Štiavnické
Bane neďaleko tajchu Klinger
tel.: 045 691 29 71
6
5 Berggericht – mineralogická
expozícia
Rozsiahla mineralogická zbierka poteší
najmä zberateľov a odborníkov. Priamo
do nádvoria budovy ústi štôlňa Michal
(sprístupnená je časť dlhá 75 m).
Otváracie hodiny
I. – IV., X. – XII.: Str – Ne: 8.00 – 16.00
V. – IX.: Po – Ne: 9.00 – 17.00
Vstupné*: 2,50 €, 6,50 €, 1,50 €, 1 €
Nám. Sv. Trojice 6, tel.: 045 692 05 35
6 Banské múzeum v prírode
Jedinečná podzemná expozícia v Štôlni
Bartolomej predstavuje prácu baníkov
od najstarších čias až dodnes. Fáranie do
štôlne v pracovných plášťoch a prilbách
s lampkami je samo osebe zaujímavý zážitok. V expozícií na povrchu si možno
prezrieť staré banské budovy a zariadenia,
v areáli múzea je aj náučná geologická
expozícia s ukážkami hornín a nerastov.
Otváracie hodiny
III.-IV, XI.-XII.: Str – Ne vstupy 9.00, 12.00,
15.00; V., VI., IX., X Ut – Ne: vstupy každú
hod. 9.00 – 17.00; VII. – VIII.: Po vstupy
o 12.00, 14.00, 16.00; Ut – Ne: 9.00 – 18.00
– vstupy každú hod. Min. počet 5 osôb.
14
7 Dedičná štôlňa Glanzenberg
Dedičná (odvodňovacia) štôlňa zo 14.
storočia prechádza pod centrom Banskej
Štiavnice. Do štôlne môžu vstúpiť aj rodiny s deťmi nad 12 rokov.
Otváracie hodiny
I. – IV., X. – XII.: Ut, Štv 12.00,
So 10.00, 12.00, 14.00,
V. – IX.: Ut – Pia 12.00,
So 10.00, 12.00, 14.00
Len pre nahlásené skupiny, min. 4 osoby,
max. 15 osôb.
Vstupné*: 4 € – predaj lístkov v TIK-u na
Námestí sv. Trojice 6, tel.: 045 692 05 35
*VSTUPNÉ do expozícií SBM sa uvádza v poradí: plné, rodinné (2 dospelé osoby a 2 deti
do 15 rokov), zľavnené (žiaci a študenti, dôchodcovia, ZŤP, držitelia EURO 26, ISIC, ITIC)
a školské skupiny (min. 15 žiakov). Deti do 6
rokov zdarma. Mimoriadny vstup je možné
dohodnúť na jednotlivých expozíciách telefonicky. Otváracie hodiny sa sezónne môžu
mierne líšiť.
8 EXPOZÍCIA na KALVÁRII
Malá expozícia, ktorá sa nachádza v Dolnom kostole, približuje históriu a súčasnosť Banskoštiavnickej kalvárie.
Otvorené v prípade priaznivého počasia
IV., X., XI.: cez víkendy 10.00 – 16.00
V. – IX. denne 10.00 – 17.00
Vstup zdarma
Tel.: 0905 360 307
www.kalvaria.org, [email protected]
kam v banskej štiavnici
museums & galleries
5 SBM – The Berggericht
An impressive mineralogical collection satisfies mainly collectors and geology experts.
It is reached straight from the inner yard
of the Mazhaus Hall through the entrance
of Michal tunnel is accessible in length
of 75 meters. Occasional expositions are
added to the permanent one, as well.
Opening hours
I. – IV., X. – XII.: Wed – Sun 8.00 – 16.00
V. – IX.: Mon – Sun 9.00 – 17.00
Admission Fees*: 2,50 €, 6,50 €, 1,50 €,
1,00 €
The Holy Trinity Sq. 6, +421 45 692 05 35
6 SBM – The Open-Air Mining
7 SBM – The Draining (Hereditary)
Adit Glanzenberg
The oldest draining adit from the 14th
century passes through the oldest net
of mines below the centre of Banská
Štiavnica. Booked entry only (groups
min. 2 persons, Saturday min. 4 persons,
max. 15 persons). The exposition is family
friendly for children 12+.
Opening hours
I. – IV., X. – XII.: Tue, Thu 12.00
V. – IX.: Mon – Fri 12.00,
Sat entries at 10.00, 12.00, 14.00
Admission Fee: Adults 4 €
Entrance is possible for min. of 4 max. 15
people. Booking obligatory. – Sale of the
tickets in Touristic Information Office,
The Holy Trinity Sq. 6, +421 45 692 05 35
Museum
About 2 km from the town centre, near
to Klinger Lake, an unique underground *the admission fees are standing in this order: full fee (adults), family fee, discounted
exposition in the St. Andrew Shaft and
fee (students, pensioners, disabled people,
the Bartholomew Tunnel introduces the
EURO 26, ISIC, ITIC card holders), discounwork of miners since the oldest records
ted fee for school groups over 15 persons.
up to now. Entering mine in dustcoats and
Extraordinary entrance can be arranged
helmets with mine lighting is a thrilling
by phone. Opening hours may seasonally
experience. The exposition on the surface
slightly vary.
invites you to enjoy the heritage of mining architecture, heavy duty mine machinery, and an educational exposition of the
8 Exposition History and
local geology park.
present of CALVARY
Opening hours
A small exposition placed in the Lower
III.–IV, XI., XII.:
church introduces the creation and ongoWed-Sun, entries at 9.00, 12.00, 15.00;
ing reconstruction of Banská Štiavnica’s
V.–VI.: IX.-X.:
Tue-Sun, entries every hour 9.00 – 17.00;
Calvary. Exposition is opened seasonally
VII.–VIII.:
in case there is no bad weather as follows:
Mo, entries at 12.00, 14.00, 16.00;
Tue-Sun: 9.00-18.00 – entries every hour
At least 5 people to enter the expositon!
Last entry 1 hour before closing!
Admission Fees*: 5 €, 12 €, 2,50 €, 2 €
+421 45 691 29 71
Opening hours
X., XI., IV.: weekends 10.00 – 16.00
V. – IX.: daily 10.00 – 17.00
Free entrance
Tel.: +421 905 360 307, www.kalvaria.org,
[email protected]
where in banská štiavnica
15
múzeá a galérie
Otváracie hodiny
Po, Št: 13:00 – 17:00; Pi, So, Ne: 13:00 – 19:00;
Ut, St: Zatvorené
Vstupné dobrovoľné
A.Sládkoviča 53/2, tel.: 0905 939 785
www.schemnitz.sk
9
9 MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE
Neskorobarokový kaštieľ z 18. storočia,
niekdajšie sídlo bulharského excára Ferdinanda Koburgského. Umeleckohistorická
expozícia s pôvodným nábytkom a iným
zariadením, príťažlivá poľovnícka a rybárska expozícia, nádherné prostredie anglického parku s jazierkami a kaskádami,
ako stvorené na prechádzky.
Otváracie hodiny
I. – III., XI. – XII.: Ut – So 8.00 – 15.00
IV. – VI., IX. – X.: Ut – Ne 9.00 – 16.00
VII. – VIII.: Po – Ne 9.00 – 17.30
Vstupné
Veľký okruh: 7 €, 3,50 €, 0,50 €
Malý okruh: 5 €, 2,50 €, 0,50 €
*Vstupné je v poradí: dospelí, deti
a dôchodcovia, deti do 6 r.
V prípade väčších skupín odporúčame
rezervovať si vstup vopred na tel. č.:
045 691 39 32, 0915 821 973, www.msa.sk
11 ŠTIAVNICKÝ BETLEHEM
Galéria dreva, drevených hračiek a ľudového remesla. Jeden z najväčších pohyblivých vyrezávaných betlehemov na Slovensku zobrazuje históriu a život Banskej
Štiavnice, jej postavy a postavičky, vážne
aj humorné udalosti.
Otváracie hodiny
X. – V.: Ut – Ne: 10.00 – 16.00
VI. – IX.: Po – Ne: 10.00 – 17.00
dospelí 1,50 €, deti, študenti
a dôchodcovia 1 €
Radničné námestie 11/20 (nádvorie)
tel.: 0902 914 683, www.betlehem.sk
9 Mansion Museum
in Svätý Anton
That late-gothic manor-house from the 18th
century used to be residence of the Bulgarian ex-tsar Ferdinand of Saxe-Coburg. The
art-history exposition of original furniture
and equipment and an attractive hunting and fishing exposition are added by
manor-house’s English park with lakes,
waterfalls and walking paths.
Opening hours
I. – III., XI. – XII.: Tue – Sat: 8.00 – 15.00
IV. – VI., IX. – X.: Tue – Sun: 9.00 – 16.00
VII. – VIII.: Mo – Sun: 9.00 – 17.30
Admission Fees
Big circle: 7 €, 3,50 €, 0,50 €
Small circle: 5 €, 2,50 €, 0,50 €
*Admission fees are in order: adults,
children and seniors, children up to 6 y.
Bigger groups are recommended to book
up in advance on tel. +421 45 691 39 32,
www.msa.sk
12 BAŇA VŠECHSVÄTÝCH
V HODRUŠI – Súkromný
banský skanzen
Ukážka stredovekej, krásne upravenej
bane. V rámci prehliadky bane môžete
ryžovať pravé zlato. Vstup len pre skupiny
nad osem ľudí.
Vstupné: dohodou
Hodruša, tel.: 0903 185 777, Ing. Kaňa
12
10 GALÉRIA SCHEMNITZ
Galéria SCHEMNITZ je súkromná galéria, ktorej program ponúka obraz aktuálnych tendencií v mladej súčasnej maľbe
a kresbe. Prostredníctvom pravidelných
výstav prináša do Banskej Štiavnice výber popredných osobností súčasnej maľby,
kresby a grafiky.
16
museums & galleries
kam v banskej štiavnici
10 THE SCHEMNITZ GALLERY
Schemnitz is a private art gallery which
mission is to explore the exciting and constantly evolving world of contemporary
visual fine arts in Slovakia, and to make
its most interesting moments available
to the public. Through regular exhibitions, the Gallery presents the works of
the leading representatives of contemporary painting, drawing and graphics
in Slovakia.
Opening hours
Mon, Thur: 13:00 – 17:00
Fri, Sat, Sun: 13:00 – 19:00
Tuesday, Wednesday: Closed
Voluntary admission
A.Sládkoviča 53/2, +421 905 939 785,
www.schemnitz.sk
10
11 Banská Štiavnica’s
BETLEHEM (Nativity Scene)
The biggest wooden carved moveable Nativity Scene in Slovakia is installed in the
wood toys and folk crafts shop. More than
800 characters, of which about 400 are
movable, depict the history and serious
and funny moments from the daily life
in Banská Štiavnica.
Opening hours
X – V.: Tue-Sun: 10.00 - 16.00
VI. – IX.: Mo-Sun: 10.00 – 17.00
Admission Fees: Adults 1,50 €, children,
students and pensioners 1 €
Radničné Sq. 11/20 (yard),
+421 902 914 683, www.betlehem.sk
12 The ALL SAINTS MINE in
the village of Banská
Hodruša
This museum offers a splendid exhibition
of the mining art during the middle ages
including tour through old mine. The entrance is available for groups of minimum
8 persons. Panning the gold as an additional leisure may be arranged during the visit.
Admission fees prior to agreement.
+421 903 185 777, Mr. Kaňa
where in banská štiavnica
17
turistika
hiking
Štiavnické vrchy križuje množstvo značkovaných turistických chodníkov. Niektoré
trasy sú značkované dobre, pri mnohých môže však kde-tu chýbať značenie. Odporúčame mať preto zo sebou turistickú mapu. Na malé výlety poslúži aj miestna
mapka. Je zdarma k dispozícii na každej recepcii a v turistickej informačnej kancelárii. Doporučujeme tiež publikáciu Náučné chodníky v okolí Banskej Štiavnice.
Návštevníkom odporúčame tieto náučné chodníky a zaujímavé výlety:
The Stiavnicke Mountains are intersected with many marked hiking trails. Some
trails are well-marked, whereas in others marking may be missing here and there.
We recommend therefore to equip oneself with a tourist map. For small trips
there is the free local town map which is available in the tourist information
office and at each hotel reception.
We recommend you the following educational trails and interesting trips:
2 Výstup na Tanád
1
1 Náučný chodník Milana
Kapustu po žile Terézia
Začína sa v sedle Červená studňa. Do
sedla sa dá dostať autom alebo pešo po
zelenej značke z Radničného námestia.
Chodník z väčšej časti kopíruje trasu vyťaženej rudnej žily Terézia a naskytajú sa
z neho pekné výhľady na Banskú Štiavnicu, pre ktoré patrí medzi najobľúbenejšie.
Prechádza popri najmenšom a zároveň
najvyššie položenom tajchu Ottergrund
(801 m.n.m) a popri trase zahliadneme aj
stopy po banskej činnosti v podobe prepadlísk – tzv. píng, banských komínov
a odvalov.
Na 16 paneloch postupne približuje štiavnickú prírodu a život baníkov. Zvládnu ho
aj deti a starší ľudia. Má dĺžku 6,1 km a po
2 hodinách sa končí na Námestí sv. Trojice.
18
a Paradajz
Opäť vychádzame zo sedla Červená studňa, po modrej značke s nádhernými výhľadmi na Banskú Štiavnicu sa dostaneme
až do baníckej osady Horná Roveň, kde si
môžete prezrieť banícke domčeky, pôsobivú kalváriu v lipovej aleji a komplex štôlni
a hlbokých šácht pod vrcholom Tanádu.
Odtiaľto pokračujeme po žltej značke na
vrch Veľký Tanád, odkiaľ môžeme pokračovať po červenej značke na vrch Paradajz.
Obidva výškou prečnievajú 938 m, jeden
o 80 a druhý o 90 cm. Viete, ktorý je vyšší?
Nenáročná túra, ktorá sa dá zvládnuť za
3 hodiny.
3 Vychádzka po trase
bývalého náučného
chodníka Staré mesto –
Glanzenberg
Chodník sa začína nad vodnou nádržou
Veľká vodárenská, traverzuje svah Starého
mesta až do sedla, kde je symbolickými
základmi vyznačený pôdorys bývalého
obranného hradu. Trasa prechádza popri
strmých skalných stenách – zvyškov povrchovej ťažby na bohatej rudonosnej žile
Špitáler. Nachádzajú sa tu aj pozostatky
skúšobne rudy a hutníckej pece a nesklame vás ani efektný výhľad na mesto.
Náučný chodník je v súčasnosti už obsahovo i technicky zastaraný, značenie sa
na kľúčových miestach vytráca. Neodpo-
kam v banskej štiavnici
1 The Milan Kapusta
Educational Trail along
the Terézia ore vein
It starts in Červená studňa saddle, which
can be reached by car or on foot following the green hiking trail starting from
the Radničné square. The trail mostly follows the course of the exploited ore vein
Terézia and offers nice views, thus being among the most popular trails in the
town. It passes the Ottergrund reservoir
(801 m) which is the smallest and the highest located lake within the whole of the
Štiavnické Mountains. Along the route
you can catch a glimpse of the traces of
the mining activity in the form of hollows, chimneys and mine dumps.16 panels
provide information on wildlife in and
around Štiavnica as well as miners’ life.
The trail is 6.1-kilometer-long and after
2 hours ends at the Holy Trinity Square.
It is also suitable for children and senior
walkers.
2 Climbing up Tanad and
Paradajz
Again we start from Červená studňa
saddle. The blue trail with magnificent
views of Banska Stiavnica will lead you
to Horna Roven mining settlement, where
you can explore mining houses, impressive Calvary placed in lime tree alley as
well as a complex of mine shafts and
tunnels below the hill of Tanád. From
2
here we continue along the yellow trail
on the top of the Great Tanad, where you
can change to the red trail to the top of
Paradajz. Both exceed the height of 938 m,
one by 80 and the other by 90 cm. Do you
know which is higher? It’s an easy hike
that can take up to 3 hours.
3 Educational Trail
around the Old Town –
Glanzenberg
The trail begins above the water reservoir
Veľká Vodárenská, traverses the slope of
the Old Town to the saddle, where the
ground plan of the defensive castle tower
is symbolically marked. The route passes
along the steep rocky walls - residues of
surface mining on the rich ore-bearing
vein Špitáler. There are also the remains
of a test ore and metallurgical furnaces.
Spectacular views from this place will
not disappoint you either. This trail is
where in banská štiavnica
19
turistika
rúčame ho starším ľuďom ani rodinám s
deťmi. Trasa má dĺžku 3 km, prevýšenie
100 m a prejdete ju za 1,5 hodiny.
4 Výstup na Sitno
Sitno je najvyšší vrch Štiavnických vrchov
(1009 m.n.m). Na jeho vrchol vedie viacero
turistických ciest – z obce Ilija, zo sedla
Križná, z obce Prenčov, alebo od jazera
Počúvadlo. Zaujímavosťou sú drevené
schody, ktorými vystúpime na vrchol
smerom z Počúvadla resp. sedla Krížná.
Z Tatárskej lúky pod vrcholm smerom
z Počúvadla alebo Krížnej sa začína aj
náučný chodník, ktorý má 13 zastávok.
Smerom z Ilije zas máme možnosť navštíviť ruiny Sitnianskeho hradu, ktorý
sa nachádza pár stovák metrov pod vrcholom. Pre menej mobilných je možnosť
priblížiť sa k vrcholu aj po asfaltovej ceste
smerom zo Svätého Antona, avšak posledných pár kilometrov budete musieť
auto nechať pred rampou. Zo Sitna sa
naskytajú krásne panoramatické výhľady
do širokého okolia. Počas letnej sezóny je
možné navštíviť aj bufet s malou prírodovednou expozíciou.
4
5 Náučný chodník Kysihýbel
Chodník sa začína pri plote ohraničujúcom Arborétum Kysihýbel, na ceste
medzi sídliskom Drieňová a Banským
Studencom. Oboznamuje s prírodnými,
lesníckymi a historickými zaujímavosťami
tohto okraja Banskej Štiavnice. Je vcelku
nenáročný. Zavedie nás k sústave rybníkov, k malému arborétu – Feismantelovej
záhrade, Červenému kameňolomu, kde sa
ťažil ryolit a k podzemnému kameňolomu
na andezit. Ďalšia časť chodníka prechádza pomedzi andezitové skalné veže a
končí sa pri výskumnom pracovisku Arborétum Kysihýbel. Exkurzia do Arboréta
si vyžaduje dosť komplikovaný postup.
Informovať sa možno na tel. čísle 045 532
03 16 resp. www.nlcsk.org. Chodník má
dĺžku 6,2 km, 16 zastávok a prejdete ho
za 3 – 3,5 hodiny.
6 Náučný chodník o ekológii
piargskych tajchov
Chodník sa začína na hrádzi Veľkého
Richňavského jazera, kam sa dostanete
autom po ceste z Banskej Štiavnice cez
Štiavnické Bane smerom na Levice. Chodník vedie okolo banských jarkov k ďalším
piargskym tajchom – Bakomi, Krechsengrund, Veľká Vindšachtská a Evička. Päť
informačných panelov oboznamuje s ekológiou tajchov. Chodník možno prejsť za
2 – 3 hodiny.
7 Piargsky
vodohospodársky chodník
Začína sa na hrádzi Veľkého Richňavského jazera, pokračuje po Hlavnom richňavskom vodnom jarku k Hodrušskej vodnej
štôlni až po najvyšší bod trasy pri tabuli
č. 4 s nádherným výhľadom na skupinu vindšachtských tajchov. Ponad tajch
Bakomi vedie cesta popri sústave ban-
20
kam v banskej štiavnici
hiking
now already substantively and technically
obsolete, the key points markings are disappearing. Therefore, we do not recommend it for older people or families with
children. The route is 3 km long, with an
incline of 100 meters. It can be passed by
within at least 1,5 hour.
4 Climbing up Sitno
Sitno (1,009 m) is the highest mountain
peak of the Štiavnické Mountains. To its
top lead several hiking trails – from the
villages of Ilia and Prenčov, the saddle
Križna, or from the lake Počúvadlo. Interesting are the wooden stairs that lead
up towards the top from Počúvadlo and
Krížna saddle. The trail leads through the
Tatar meadow, which is the starting point
of another educational trail. Heading towards Ilija you will have the opportunity
to visit the ruins of the Sitno castle, located a few hundred meters from the top.
The ones who are less fit can move closer
to the top along the asphalt road from the
village of Sväty Anton, but for the last few
kilometers you have to leave your car in
front of the ramp. Sitno offers beautiful
panoramic views of the surroundings. In
the summer you can visit the cottage with
a little scientific exhibition on the top.
5 The Educational trail
Kysihýbel
The trail begins at the fence bounding
the Kysihýbel Arboretum, on the road
between Drienova estate and Banský
Studenec. It refers to natural, forestry
and the historical attractions of Banská
Štiavnica. It is relatively easy. Brings us
to the ponds, a small arboretum - Feismantel’s garden, red quarry where red
rhyolite was exploited or you can get to an
underground quarry of andesite. Another
part of the trail passes between andesite
rock towers and ends at the research facility the Kysihýbel Arboretum. A fairly
complicated procedure is required to be
able to enter the Arboretum. You can obtain more information at the phone number +421 45 532 03 16 or www.nlcsk.org.
The trail is medium grade, 6,2 kilometres
long and takes about 3 – 3,5 hours.
6 Educational trail on
the ecology of Piarg
reservoirs
The trail begins on the dam of Veľké
Richňavské Lake, which can be reached by
car along the road from Banská Štiavnica
towards Levice through Stiavnicke Bane.
The path goes past the mining ditches
to other Piarg reservoirs – Bakomi, Kreschengrund, Veľká Vindšachta and Evička
reservoir. Five informational panels provide information about reservoir’s ecology.
The trail may be covered within 3 hours.
7 The Piarg water
management trail
It starts on the dam of the Veľké
Richňavské lake and goes along the main
Richnava water ditch to Hodruša water
ditch at the highest point of the route at
the board no. 4 with spectacular views of
where in banská štiavnica
21
turistika
8
ských jarkov takmer po tajch Počúvadlo.
Chodník má dva varianty – 10 a 15 km
– a 16 zastávok s informačnými tabuľami.
Oboznamuje s časťou banského vodohospodárskeho systému, piargskou skupinou
vodných nádrží (tajchov).
8 Piargsky chodník
Chodník má 5 km a 9 zastávok s informačnými tabuľami, ktoré oboznamujú s baníckou históriou Štiavnických Baní. Predstavuje najvýznamnejšie banské diela (šachty,
štôlne), úpravu rúd a vodohospodársky
systém oblasti. Od budovy obecného úradu Štiavnické Bane vedie k Suchému tajchu okolo zvyškov banských diel, potom
k tajchom Evička a Veľká Vindšachtská.
Potom stúpa k chate sv. Františka z Assisi
a vracia sa popri významných objektoch
(šachty, štôlne, haldy, budova prvej banskej školy, budova baníckej nemocnice,
kláštor hieronymitiánov) do svojho východiska. Trasu možno absolvovať za 2
– 3 hodiny.
na životné prostredie. Obsah panelov je
odborne náročný a pre laikov ťažko pochopiteľný. Rozhodne však nevynechajte
celkom prvý panel, ktorý zobrazuje vznik
štiavnického stratovulkánu. Táto zložená,
vrstvená sopka mala na úpätí priemer 50
km a pravdepodobne dosahovala výšku
4000 m. Jej vrchol bol pokrytý večným
snehom. Na chodníku sú rozmiestené lavičky, vyhliadkové body s panoramatickými mapami a pyramídy zo vzoriek hornín.
Trasa je nenáročná, dlhá 4,2 km. Prejdete
ju za 2 hodiny. V zime sa dá absolvovať
aj na bežkách.
10 Chodník Andreja Kmeťa –
sever
Andrej Kmeť bol kňaz, prírodovedec, archeológ, etnograf a historik a priekopník
múzejníctva. Chodník spája Prenčov, kde
pôsobil a Bzenicu, kde sa narodil. Modro
vyznačená trasa najprv stúpa z Prenčova
na Sitno. V tomto úseku sú umiestnené aj
informačné panely. Zo Sitna pokračuje do
sedla Krížna, ďalej po hrebeni cez vrchy
Tanád a Paradjz do sedla Červená studňa
a pokračujúc cez Vyhne končí v Bzenici.
Okrem pekných výhľadov a množstva zaujímavých scenérií môžete vidieť kaplnku
Kešnerovská, samoty Hadová a Rumplovská alebo aj Vyhniansky travertín. Je to výdatná túra s dĺžkou približne 50 km, preto
ju odporúčame rozdeliť na menšie úseky.
9 Geologický náučný
chodník Paradajz
Začiatok a koniec chodníka je v sedle Červená studňa. Devätnásť panelov, rozostavených po úbočí vrchu Paradajz, približuje
geologickú stavbu a vývoj Štiavnických vrchov, históriu banskej činnosti a jej vplyv
22
hiking
10
the group of Vindšachta reservoirs. Over
lake Bakomi runs a system of water channels nearly up to the Počúvadlo reservoir.
The path has two variants – 10 and 15 km
– and 16 stops with information boards. It
gives a brief overview about the group of
Piarg water reservoirs.
8 The Piarg trial
This trail is 5 km long and along it there
are 9 information boards, which provide information about mining history
of Štiavnica mines. It presents the most
important workings (shafts, tunnels), ore
extraction and water management system
for the area. It starts at the town hall of
Štiavnické Bane and runs to Suchý tajch
passing by the remains of some mining
structures and then reservoirs Evička and
Veľká Vindšachtská. Next the trail goes
up to the cottage St. Francis of Assisi and
returns along the major objects (shafts,
tunnels, mining depots, the building of
the first mining school, a mining hospital,
a old monastery) to its starting point. The
hike takes 2 – 3 hours.
9 Geopark Educational
9
kam v banskej štiavnici
Trail „Paradajz“
This hike starts and ends at the Červená
studňa saddle. Nineteen panels set on
the slope of Paradajz hill, introduce the
visitors to the the geological structure
and evolution of Štiavnicke hills, mining activity and its impact on the environment. The content of the panels is
professionally challenging and difficult
for a laymen to understand but you
should not definitely miss the very first
panel, which shows the emergence of
Štiavnica stratovolcano. This composite,
laminated volcano had diameter of 50
km at its foot and probably reached
the height of 4 000 m. Its summit was
covered with eternal snow. On the sidewalk there are benches, viewing points
with panoramic maps and pyramids of
rock samples. The route is easy, 4.2 km
long. You can cover it within 2 hours.
In winter it is even suitable for crosscountry skiing.
10 The trail of Andrej Kmeť
Andrej Kmeť was a priest, scientist, an
archaeologist, ethnographer, a historian and a pioneer of Slovak museology. Walkway connects Prenčov, where
he worked, and Bzenica, where he was
born. The blue trail initially goes up
from Prenčov to Sitno. In this part there
are also information pa­nels. From the
peak of Sitno it runs to the Krížna saddle.
From there, it follows the ridge of the
Štiavnické Mountains through the Peciny
saddle, passing by Tanád and Paradajz
hills to the Červená studňa seaddle and
continues through Vyhne to Bze­nica village. In addition to nice views and beautiful sceneries you can see the chapel
Kešnerovská, settlements of Hadová and
Rumplovská and Vyhniansky travertine.
It‘s hearty tour with a length of about 50
km, therefore it is recommended to split
into smaller sections.
where in banská štiavnica
23
tipy z okolia
1 Podhorie a zrúcaniny
1 Podhorie, ruins of Žakýl
hradu Žakýl
Podhorie je zaujímavé svojou ľudovou
architektúrou a folklórnymi tradíciami.
Miestne ľudové múzeum približuje návštevníkom spôsob života na dedine v minulosti a dejiny obce. Na miestnom amfiteátri
môžete navštíviť aj výstavu drevených marioniet a textilných či kašírovaných bábok
z ľudového bábkového divadla Podhorčan.
Asi 1,5 km od obce možno navštíviť zvyšky
hradu Žakýl. Podľa povesti strážil tzv. Matejovu cestu, po ktorej sa striebro z Banskej
Štiavnice vozilo do Kremnice (v inej verzii
mince z Kremnice do Viedne). Neďaleko
hradu leží prírodná pamiatka Žakýlske
pleso. Vedie k nemu náučný chodník, ktorý
má deväť panelov. Začína v obci pri autobusovej zastávke.
O vstup do múzea treba požiadať
na obecnom úrade tel.: 045/6992125,
0915 817 675, www.podhorie.sk.
2
V prípade záujmu prehliadky
kontaktujte: p. Pecníkovú, Ilija 9, tel.:
045/6920698 alebo p. Schikorovú, Ilija 136,
tel.: 0903390707, 0904259439, bohoslužby:
streda – 17.30, nedeľa – 9.30, www.ilija.sk
3 Farský Kostol sv. Jána
Evanjelistu v Banskej Belej
Vybudovali ho v prvej polovici 13. storočia, prestavali v 16. storočí. Areál kostola
bol opevnený, pravdepodobne v časoch
tureckých nájazdov do tohto kraja. Veža
s ochodzou slúžila ako pozorovateľňa. Pri
kostole je ešte kostolík zasvätený Panne
Márii Karmelskej z roku 1708.
www.banskabela.sk
4 Evanjelický kostol
1
2 Kostol sv. Egídia v Iliji
Kostol pochádza z prvej polovice 13. storočia a pravdepodobne ho postavili benediktíni zo Svätého Beňadika. Jeho neskororománsky portál, zdobený ornamentmi
s rastlinnými aj zvieracími motívmi, patrí
medzi najcennejšie románske pamiatky
na Slovensku.
24
tips from the surroundings
v Baďane
Neskororenesančný evanjelický a. v.
kostol vznikol postupnými prestavbami,
ktoré poznačili jeho podobu prvkami viacerých štýlov. Najstaršou časťou je vzácna
románska rotunda. Návštevu kostola si
môžete dohodnúť na čísle 0907 566 048.
Zaujímavá turistická atrakcia Tkáčska
izba je prístupná celoročne s možnosťou
výkladu, prípadne si návštevníci môžu
vyskúšať tkanie.
Návštevu si treba objednať na tel. čísle:
0918 892 842, www.badan.webnode.sk
kam v banskej štiavnici
Castle
Podhorie is interesting for its traditional
architecture and folk traditions. Local Folk
Museum brings visitors to the village way
of life in the past and the history of the
village. At the amphitheater there are also
displayed wooden marionettes and textile
puppets of folk puppet theater Podhorčan.
About 1.5 km from the village of Birch
Hill you can visit the remains of the Žakýl
Castle. According to the legend, it has
protected so called Matthew‘s trail, after
which the silver from BanskáŠtiavnica was
driven to Kremnica. Castle is located near
the natural landmark Žakýlske lake.
Entrance to the nuseum must be
requested from the municipal office,
tel.: +421 45/6992 125, +421 915 817675
www.podhorie.sk
2 St. Egidio Church in Ilija
The Church was erected in 13th century
most probably by a monastic community
of the Order of Saint Benedict. Its main
entrance, a late-roman portal embroidered by floral and animal ornaments,
belongs to the rarest monuments of roman architecture in Slovakia.
Visiting the interior of the church
needs to be arranged in advance with:
Mrs. Pecníková, Ilija house no. 9, tel. +421
45 692 06 98, or Mrs. Schikorová, Ilija
house no. 136, tel.: +421 903 390 707, +421
904 259 439. Mass: Wed 17.30, Sun 9.30
3
region. Tower observation deck served
as a watch. Next to the church, there is
another small one dedicated to Our Lady
of Mount Carmel, built in 1708.
4 Evangelical Augsburg
Confession Church in the
village of Baďan
The late renaissance church has gained
its current state through consecutive
partial reconstructions through which
means that many architectonic styles are
presented. The oldest part is the roman
rotunda. Visit of the church can be arranged by phone +421 907 566 048.
The local weaving craft room may
also be interesting for visitors with the
practicing of traditional weaving and its
exhibition is available after a previous
made appointment tel.: +421 918 892 842
all year around.
3 St. John the Evangelist’s
Parish Church in Banska
Bela
It was built in the first half of the 13th
century, rebuilt in the 16th century. The
complex was a fortified church, probably
in the times of Turkish invasions in this
4
where in banská štiavnica
25
tipy z okolia
tips from the surroundings
7 The village of Žibritov
5 Klopačka v Hodruši-
Hámroch
Klopačka sa nachádza v obci Hodruša-Hámre v časti Banská Hodruša. Je to jedna z piatich dochovaných banských klopačiek na území Slovenska. Bola postavená
v roku 1521 ako súčasť systému varovania
obyvateľstva pred tureckým nebezpečenstvom. Zároveň tiež slúžila ako časomerné
zariadenie. Klopaním na drevenú dosku sa
signalizoval čas fárania do bane, požiar,
pohreb alebo iné významné udalosti v obci.
Vo veži klopačky je od roku 1797 nainštalovaný dodnes funkčný hodinový stroj.
Vstup do budovy klopačky je možný
v sobotu a nedeľu o 14:00 hod.
www.hodrusa-hamre.sk
6 Kamenné more vo
Vyhniach
Najnavštevovanejším miestom v obci Vyhne je nepochybne Kamenné more. Je tvorené ryolitovými balvanmi, ktoré vplyvom
mrznúcej vody postupne zvetrávali a následne sa pravdepodobne pri zemetrasení
uvoľnili. Je to rozlohou najväčšie kamenné
more v sopečnej časti Karpát a jedno z najstarších chránených území na Slovensku
cenné predovšetkým pre svoju geologickú
hodnotu. Prístupné je po zelenej turistickej
trase od zástavky pri pivovare.
www.vyhne.sk
8
26
5
7
5 The knocking tower in
7 Žibritov a jeho bašta
Bašta v obci Žibritov, miestnymi volaná
aj „zvonička“, je pozostatokom bývalého
zámku s kostolom. Bola postavená v 16.
storočí a v období tureckých nájazdov
slúžila ako strážna veža. Do leta 2009 ju
zdobil aj zvon z roku 1680 od známeho
zvonolejára Balthasara Herolda z Viedne.
Pekný výzor obce inšpiroval aj viacerých
filmárov a jej exteriéry môžete vidieť napr.
aj v známom filme „Dáždnik sv. Petra“.
Dominantou obce je aj evanjelický kostol
s netypickým výzorom.
8 Štangarígeľ alebo
Krupinské bralce
Štangarígeľ, alebo inak aj Krupinské bralce, predstavujú zaujímavý prírodný útvar,
nachádzajúci sa na okraji Štiavnických
vrchov neďaleko Krupiny. Je to unikátna
chránená lokalita popísaná už Andrejom
Kmeťom, ktorá bola v roku 1975 vyhlásená
za chránený prírodný útvar. Štangarígeľ
vznikol vytuhnutím lávového prúdu, ktorý
sa vyformoval do zaujímavých 1 – 6 m
vysokých päťuholníkových andezitových
hranolov. Nachádza sa uprostred lesa
a vedie k nemu zelená turistická trasa.
Odporúčame si preto zaobstarať turistickú mapu. Prístup je možný buď z Krupiny
alebo z obce Žibritov.
kam v banskej štiavnici
Hodruša-Hámre
The knocking tower is located in the
Banská Hodruša part of Hodruša-Hámre
village. It’s one of the five remaining
original miner’s knocking towers on the
territory of Slovakia. Built in 1521, it was
a part of the early warning system against
the threat of an Ottoman attack. At the
same time it served as a time measuring
machine. The knocking on the wooden
board marked the beginning of miners’
shifts, fire, funeral or other important
events. Inside the tower you can find the
still functioning clock machine from 1797.
The knocking tower is open for visits
on Saturdays and Sundays at 14:00.
6 Kamenné more (The Rocky
Sea) in Vyhne
Undeniably the most visited sight in the village of Vyhne is the Rocky Sea. This natural
phenomenon is formed by rhyolite boulders
which have eroded over time thanks the
freeze and water and were released most
probably after an earthquake. It is the
largest such area in the volcanic part the
Carpathians and one of the oldest protected
natural monuments in Slovakia with a significant geological value. It is accessible by
a green marked tourist path, starting from
the bus stop next to the brewery.
and its bastion
The bastion in this village is also known
as the “bell tower”. It is the remainder of
a former manor house with a church. Built
in the 16th century, during the era of Ottoman wars, it served as a watch tower. Until
the summer of 2009 it had a bell dating
back to 1680, produced by a well known
bell manufacturer Balthasar Herold from
Vienna. Its picturesque look inspired several film makers, and was used in films such
as “St. Peter’s Umbrella”. Another monument in the village is the Lutheran church
with a rather untypical architecture.
8 Štangarígel or Krupina
boulders
Štangarígel, also known as Krupinské
bralce (Krupina boulders) is a unique natural monument located on the outskirts of
Štiavnické vrchy mountains, near the town
of Krupina. Already the geologist Andrej
Kmeť (1841–1908) described this rare site
and in 1975 it was proclaimed as a protected natural monument. Štangrarígel
was formed by the solidification of a lava
stream, which was modelled into pentagonal andesite prisms. It is located in
the forest and is accessible by the green
marked tourist path. We recommend using
a tourist map for a better navigation. The
access points are either from Krupina or
from the village of Žibritov.
6
where in banská štiavnica
27
cykloturistika
cycling routes
Štiavnické vrchy sú popretkávané bohatou sieťou horských cyklotrás. Trasy sú
vyznačené maľovaným znakom „C“, v 4 farbách značenia – červená, modrá, zelená
a žltá. V dôležitých miestach a v križovaniach trás sú umiestnené orientačné
tabule. Vstupné miesta vhodné na vstup do systému cyklotrás, susedia s parkoviskom a sú vybavené informačnou tabuľou. Jednotlivé cyklotrasy pozostávajú
z množstva rôzne náročných okruhov, ktoré sú poprepájané spojkami a je ich
možné kombinovať.
Skladaciu papierovú mapu s popisom cyklotrás môžete bezplatne získať v informačnej kancelárii mesta Banská Štiavnica a vo viacerých ubytovacích a pohostinských zariadeniach v a okolí Banskej Štiavnice.
Projekt cyklotrás je vybudovaný nadšencami zo združenia Bajkom k Tajchom.
Uvádzame výber hlavných cyklotrás. Informácie sú čerpané z webu www.bajkomktajchom.sk, kde nájdete kompletný popis trás ako aj ďalšie informácie
o tomto projekte.
Stiavnicke mountains are marked with a rich network of mountain bike routes.
The routes are marked by character ‘C’ painted in red, blue, green and yellow
color. At important places and cruising routes are placed guidance tables. Entry
points, which are suitable for input to the system routes, are placed close to
parking and are equipped with an information board.
Each cycle route consists of many different difficult circuits, which are interconnected and can be combined.
Paper folding map of the routes can be obtained free of charge at the Tourist
Information Centre in Banska Stiavnica and several accommodation facilities,
pubs and restaurants around Banská Štiavnica.
The project of cycling routes is built by enthusiasts from the association „Bajkom
k Tajchom“(By bikes to lakes). We offer you a selection of the main routes. Informations are taken from the web www.bajkomktajchom.sk where you can also find
a complete description of the routes as well as other information about the project.
2 Malý hodrušský okruh
Modrá, stredne náročná, okružná, dĺžka 18,4 km, trvanie 2 hod.
Malý hodrušský okruh má členitú trasu.
Najvyššie miesto trate je v blízkosti Kopaníc (700m), najnižší bod trate je v Jelšovej (300m). Okruh vedie v bezprostrednej
blízkosti tajchu Moderštôlňa (Kopanický
tajch). Prevýšenie trate je 773 m, tvorí
ju 72% prírodný a 28 % asfaltový povrch.
Navhodnejší východzí bod: obec Kopanice.
1 Veľký hodrušský okruh
Červená, stredne náročná až náročná,
okružná, dĺžka 41,3 km, trvanie 4 hod.
Trasa Veľkého hodrušského okruhu ohraničuje širokým okruhom údolie, v ktorom sa nachádza obec Hodruša – Hámre.
Najvyšším bodom trate je Kerling (820m),
najnižší úsek trate je v Dolných Hámroch
(223m). Celkové prevýšenie trate je 1034
m, tvorí ju 87 % prírodného a 13 % asfaltového povrchu. Najvhodnejšie východzie
body: sedlo Červená studňa; obec Hodruša-Hámre (časť Kyslá).
28
3 Mikovíniho zelená jazda
Zelená, stredne náročná, lineárna, dĺžka 39,3 km, trvanie 3 hod.
Táto cyklotrasa je nazvaná podľa významného Slovenského banského inžiniera,
zememerača, kartografa, profesora Samuela Mikovíniho, ktorý v 18. storočí stál
pri zrode obdivuhodného systému jarkov,
ktoré zásobovali vodou banské tajchy
v celom okolí Banskej Štiavnice a Banskej
Hodruše. Mikovíniho Zelená Jazda vedie
vo veľkej časti popri takomto jarkovom
systéme. Tvorí ju z 57 % prírodný a z 43
% asfaltový povrch. Najvhodnejší východzí bod: sedlo Červená studňa.
kam v banskej štiavnici
1 The Large Hodruša circuit
Red, moderately difficult, circular,
length: 41.3 km, duration 4 hours.
The large Hodruša circuit encloses a large
portion of valley in which the village Hodrusa – Hamre is placed. The highest point
of the track is Kerling ( 820 m ), the lowest
section of the track is in Dolne Hamre
(223 m ). Total route elevation is 1034 m, it
consists of 87 % natural and 13 % asphalt
surface. The best starting points: saddle
Červená studňa; village Hodrusa – Hamre
(Kyslý Potok).
2 The Small Hodruša
circuit
Blue, moderately difficult, circular,
length: 18.4 km, duration 2 hours.
The Small Hodruša circuit has a diverse
route. The highest point of the track is
close to Kopanice (700 m), the lowest point
on the route is in Jelšová (300 m). Circuit
leads near lake Moderštôlňa (Kopanický
tajch). Climbing is 773 m, it consists of 72
% natural and 28 % asphalt surface. The
best starting point: the village Kopanice.
3 The Mikovíny green ride
Green, moderately difficult, linear,
length: 39.3 km, duration: 3 hours.
The bike trail is named after the famous
Slovak mining engineer, surveyor, cartographer, professor Samuel Mikovíni, who in
the 18th century has designed the admirable system of ditches, which supplied water
reservoirs (tajchs) in the area of Banská
​​
Štiavnica and Banská Hodrusa. Mikovíny
Green ride runs in large part alongside
such ditches system. It consists of 57 %
natural and 43 % asphalt surface. The best
starting point: the saddle Červená studňa.
where in banská štiavnica
29
cykloturistika
cycling routes
Pri Žiakovi. V opačnom smere jazdy sa na
cyklotrase nachádzajú dve náročné stúpania, ktoré je potrebné vytlačiť pešo popri
bicykli. Stúpanie trasy je 797 m, prírodný
povrch tvorí 82 %.
Michael. Climbing is 524 m, the surface
consists of 62 % natural and 38 % asphalt.
Recommended starting point: Water paradise Vyhne, direction to Pod Koniarom.
6 Vyhniansky circuit
Blue, moderately difficult, circular,
length 22.4 km, duration 3 hours.
Although the circuit is bidirectional, we
recommend to choose direction of travel
from the orientation point „Dolinky“ to
orientation point „Pri Žiakovi“. In the opposite direction of travel there are two
challenging climbs where you would have
to go by walk next to your bike. Total route
elevation is 797 m, natural surface is 82%.
7 Bolemanova trasa
4 Hellov okruh
Kombinácia úsekov červenej a zelenej
cyklotrasy, nenáročná, okružná, dĺžka
26 km, trvanie 2 hod.
Atraktívny okruh vedie po dvoch najdlhších jarkoch banského jarkového systému.
Vedie od Červenej studňe ku Richňavským
jazerám – obľúbenému miestu na kúpanie. Táto trasa je určená pre všetky cieľové skupiny bajkerov – nie je kondične
a časovo náročná, ale je veľmi zaujímavá.
Tvorí ju 97 % prírodný povrch; stúpanie je
303 m. Najvhodnejší východzí bod: sedlo
Červená studňa.
Zelená, stredne náročná, lineárna, dĺžka 14,1 km, trvanie 2 hod.
Jazda po trase poskytuje množstvo výhľadov, či už na samotné Vyhne ale aj na
Repište a ostatné okolité obce okresu Žiar
nad Hronom. Trasa vedie po spevnených
lesných cestách, zväčša šotolinového charakteru, asfaltový povrch tvorí 8 % trasy.
Začiatok trasy je pri Vodnom Raji, trať
vedie južnou stranou Vyhní až do sedla
Červená studňa.
8 Beliansky okruh
Zelená, stredne náročná, okružná, dĺžka 16,5 km, trvanie 2 hod.
Beliansky okruh je najdlhšou cyklotrasou
v oblasti Banskej Belej. Začína pri závo5 Pivovarský okruh
de Dinas. K atraktívnosti trasy prispieva
Červená, stredne náročná, okružná, Halčiansky tajch, popri ktorom prechádĺžka 12,4 km, trvanie 2 hod.
dza, a tiež jazda po trase bývalej železnice, ktorou kedysi premávala legendárna
Trasa disponuje množstvom výhľadov
a zaujímavostí, z ktorých uvádzame naj- „Štiavnická Anča“. Okruh končí v srdci
mä Kúpeľnú kaplnku, Vyhniansky tra- obce Banská Belá. Tvorí ho 55 % prírodný
vertín, stratené staré Vyhnianske kúpele
povrch, stúpanie je 379 m.
a Rímsko-katolícky kostol sv. archanjela
Michala. Stúpanie trasy je 524 m, 62 %
je prírodný povrch, zvyšok tvorí asfalt.
Odporúčaný východzí bod: Vodný Raj
Vyh­ne, smer Pod Koniarom.
6 Vyhniansky okruh
Modrá, stredne náročná, okružná, dľžka 22,4 km, trvanie 3 hod.
Okruh je obojsmerne zjazdný s odporúčaným smerom jazdy od orientačného miesta Dolinky smerom na orientačné miesto
30
kam v banskej štiavnici
4 The Hell‘scircuit
The combination of red and green
routes, easy, circular, length: 26 km,
duration: 2 hours.
Attractive circuit goes along the two lon­
gest ditches of the mining system. It runs
from the saddle Červená studňa(Red Well)
to Richnavské Lake - a popular place for
swimming. This trail is suitable for all
montain bikers – it is not a condition
and time-consuming, but very interesting. It consists of 97 % natural surface; the
climbing is 303 m. The best starting point:
the saddle Červená studňa (Red Well).
5 The Brewery circuit
Red, moderately difficult, circular,
length: 12.4 km, duration: 2 hours.
The route has many attractions and view
points out of which we particulary recommend Balneology chapel, the Vyhniansky
travertine, lost old Vyhniansky baths and
the Roman Catholic Church of Archangel
7 The Boleman´s trail
Green, moderately difficult, linear,
length 14.1 km, duration 2 hours
Cycling along the route provides a variety
of nice views, not only of the trail but also
of Repište and other surrounding villages
of the district Žiar nad Hronom. The route
runs along the paved forest roads, mostly
gravel ones, asphalt constitutes 8 % of the
route. Start of the route is at the Vodný Raj
Vyhne (Water paradise Vyhne), track leads
throung the south side of Vyhne to the
saddle Červená studňa (Red Well).
8 The Beliansky circuit
Green, moderately difficult, circular,
length 16.5 km, duration 2 hours
Beliansky circuit is the longest cycle route
in the surroundings of the Banska Bela village. It starts at Dinas plant. The route is
attractive because it passes by Halčiansky
tajch and you also cycle on the former railway where the legendary train “Štiavnická
Anča” used to ride. The tour ends in the
heart of Banska Bela. It consists of 55%
natural surface, climbing is 379 m.
where in banská štiavnica
31
šport a relax
1 FITNESS
Fitnesscentrum Dynamika
4 JUMPING – Banská Štiavnica
Dynamické poskoky, posilňovanie, rýchle
šprinty, skvelá hudba, motivujúci inštruktor, lekcia plná zábavy a endorfínov
Mládežnícka 24
(staré ihrisko, pod plavárňou)
Fitnes Činka
Mládežnícka 10 (v priestoroch plavárne)
Tel.: 0908 953 783, Cena od 1,80 €/hod
Ut –Pi 13.00 – 20.30; So, Ne 14.00 – 20.00
www.fitnescinka.webnode.sk
ulica 1. Mája (v budove materskej škôlky
na križovatke), cena 3,50 €/hod.
tel.: 0904 259 307 – treba sa objednať!
5 LOPTOVÉ HRY
Minifutbal, basketbal, volejbal, futbal,
stolný tenis.
ZŠ J. Kollára, ulica L. Svobodu 40
sídlisko Drieňová, tel.: 0918 255 415
St – Pia 15.00 – 20.00; So, Ne: 10.00 – 20.00
6 JAZDA NA KONI
Ranč Nádej
Svätý Anton, Na Záhumní 499
Tel.: 0911 806 499, www.rancnadej.sk
2
2 BOWLING
Penzión Cosmopolitan 1
Zvonová 2, tel.: 0918 601 149, 2 dráhy
Po – Št, Ne 9.00 – 21.00; Pi, So 9.00 – 24.00
Ceny od 6 €/hod
www.penzioncosmopolitan.sk
7 RYBOLOV
Rybárom odporúčame napríklad Veľkú
Vindšachtskú vodnú nádrž s režimom
„Chyť a pusť“. Povolenky na tento aj ostatné revíry si môžete kúpiť u Pavela Bálinta.
Tel.: 0907 814 551, www.tajchy.sk
MÚ – ryb. lístky, 045/694 96 16
3 TENISOVÉ KURTY
ZŠ Jozefa Kollára
ul. L. Svobodu 40, sídlisko Drieňová
Tel.: 0918 255 415; Cena 4 €/hod
Po – Pia 15.00 – 20.00; So – Ne 10.00 – 20.00
Penzión Richňava (pri jazere Richňava)
tel: 0911 635 513 – na objednávku,
cena: 7 €/hod., večerné osvetlenie 5 €/hod.
www.penzionrichnava.sk
32
Detská farma Gazdáčik, Ranč Bôra
(viď kapitolu Deti a rodiny)
8 EXKURZIe – PIVOVAR STEIGER
Najstarší pivovar na Slovensku, kde sa
varilo pivo už pred 500 rokmi. Súčasťou
exkurzie je aj ochutnávka piva. Min. pre
12 a max. 25 osôb. Treba sa objednať.
Vyhne 24, tel.: 045 678 72 14, 0918 343 113,
vstup: 1,20 – 5,60 €/osoba, www.steiger.sk
kam v banskej štiavnici
sport & relax
1 FITNESS
Fitness centre Dynamika
Mládežnícka Str. 24 (staré ihrisko – free
parking zone under swimming pool)
Fitness centre at Swimming pool
Tel.: +421 908 953 783, Price from 1,80 €/hr
Tue–Fri 13.00 – 20.00, Sat–Sun 14.00 – 20.00,
www.fitnescinka.webnode.sk
5 BALL GAMES
Mini football, Basketball, volleyball, football, ping-pong.
Elementary school of J. Kollár),
L. Svobodu Str. 40, Drieňová Estate,
tel.: +421 918 255 415
Wed–Fri: 15.00 – 20.00 hr.
Sat, Sun: 10.00 – 20.00 hr.
6 HORSE RIDING
Ranč Nádej (The Hope Ranch)
2 BOWLING
Pension Cosmopolitan 1st
Zvonová Str. 2, tel.: 045 692 1113,
0918 601 149, (two bowling lines).
Mon–Thu and Sun: 9,00 – 21,00
Fri–Sat: 9,00 – 24,00; Prices from 6 €/hr
www.penzioncosmopolitan.sk
3 TENNIS COURTS
Tennis courts of Elementary school of
J. Kollár
L. Svobodu Str. 40, Drieňová Estate.
Tel.: +421 918 255 415, Price 4 €/hr,
Mo–Fri: 15.00 – 20.00 hr
Sat–Sun: 10.00 – 20.00 hr
Tennis courts by Pension Richňava
(near Richňava lake)
tel: 0911 635 513 – on order
price: 7 €/hr, night illumination 5 €/hr.
www.penzionrichnava.sk
Sv. Anton, Na Záhumní Str. 499
Tel.: 0911 806 499, www.rancnadej.sk
Children’s farm Gazdáčik, Ranch Bora
(see in chapter Children and Families)
7 FISHING
The Great Vindšachta lake is highly recommended for recreational fishing in
“Catch and release” practice. License for
this as well as the other lakes and fishing
grounds are available at: Mr. Pavel Bálint,
tel.: +421 907 814 551, (local fishing ass.´
secretary).
Fishing tickets are sold by municipality
of B. Stiavnica, tel.: +421 45/694 96 16
www.tajchy.sk
8 EXCURSIONS in The Brewery
4 JUMPING
Dynamic jumping, strengthening, quick
sprints, great music, motivating instructor, lessons full of fun and endorphins.
STEIGER
The oldest brewery in Slovakia. The first
beer was brewed here more than 500
years ago. Excursions with degustations
are possible upon request. Min. 12 and
max for 25 persons per excurstion. Boo­
king is obligatory.
1. Mája str. (in the kindergarden building
at Križovatka), Price 3,50 €/hr.
tel.: +421 904 259 307 – on order!
Vyhne 24, tel.: +421 45 678 72 14,
+421 918 343 113, www.steiger.sk,
entrance fees: 1,20 – 5,60 €/person,
where in banská štiavnica
33
deti a rodiny
3 Detská farma GAZDÁČIK
Animoterapia, zvieratká, jazdenie na koni
a rôzne aktivity pre deti.
Banská Belá 170, tel.: 0905 331 177,
0915 113 377, www.gazdacik.sk
Treba sa telefonicky objednať!
4 Ranč BÔRA
1
1 TERRA PERMONIA
Terra Permonia je unikátne miesto, kde
môžu deti na ozajstných strojoch bezpečne vyrezávať, píliť, zvárať a vyrábať
zaujímavé veci, chytať svoj tieň vo fosforovni, či obdivovať model vláčika. Tiež je
tu možnosť občerstvenia v malej kaviarni.
Otváracie hodiny
Júl – August, Po – Ne: 11.00 – 17.00
Počas sviatkov (Veľká noc, Vianoce,
Všetkých Svätých a počas ostatných
školských prázdnin): 13.00 – 17.00
Vstupné 3 €
Radničné nám. 14, tel.: 0948 100 727,
[email protected],
www.terrapermonia.sk
2 TVORIVÉ DIELNE
v Kammerhofe
Kurzy tradičných ľudových remesiel
v rámci projektu Škola v múzeu. Môžete
si tu vyskúšať napr. batikovanie, výrobu
handrových hračiek, plstenie, maľbu na
hodváb, výrobu košíkov, smaltovaných
šperkov či pečenie chleba.
Kammerhofská 2, tel.: 045/694 94 36,
www.muzeumbs.sk, [email protected]
34
Rodinná farma necelých 6 km od Banskej
Štiavnice, 300 metrov za obcou Podhorie
v smere na Močiar. Jazdenie na koňoch,
somárikoch, vozenie v bričke.
Tel: 0944121766, www.rancbora.sk
Treba sa telefonicky objednať!
5 Malá lesná ZOO pri
Počúvadle
Súkromná malá ZOO pri jazere Počúvadlo
je otvorená a bezplatná pre verejnosť
a rôzne domáce i lesné zvieratká potešia
všetky deti a ich rodičov.
Nachádza sa pri Hoteli TOPKY.
6 Materské centrum
Za pecou
Pravidelné stretnutia mamičiek a detí
každý štvrtok od 16.00 hod. (okrem mesiacov júl, august).
children & families
1 TERRA PERMONIA
Terra permonia is a unique place, land of
knowledge and fun - permanent workshop for families and children. Here you
can create your own toys using the tools
and machines to form them. There is also
small cafe.
Opening hours
July – August: Mo–Sun: 11.00 – 17.00
During holidays (Easter, Christmass, All
Saints and school holidays): 13.00 – 17.00
Entrance fee: 3 €
Radničné sq. 14, tel.: +421 948 100 727,
www.terrapermonia.sk,
[email protected]
tel: +421 944121766, www.rancbora.sk
It is necessary to make booking!
2 School in the museum –
Creative Workshops
Long term set of courses “School in the
museum” are offered in devotion to the
traditional folk crafts revival. It is possible to try various art & leisure techniques
(e.g. batik, rag toys production, felting,
silk painting, wickerwork and enamel
jewellery, bread baking)
Kammerhofská 2, tel.: +421 45 694 94 51,
www.museumbs.sk, [email protected]
5 Small ZOO by the
Počúvadlo lake
Small private ZOO by Počúvadlo lake
opened all year long for public, free of
charge. It is placed next to Hotel TOPKY.
6 Mother center „Behind
the stove“
Regular meetings of parents and children
every Thursday from 16.00 (except July
and August).
Scouthouse, Antona Pécha 2,
+421 908 431 089,
[email protected]
7 DETSKÉ IHRISKÁ
kam v banskej štiavnici
Banská Belá 170
tel.: +421 905 331 177, +421 915 113 377,
www.gazdacik.sk
It is necessary to make booking!
4 Ranch BÔRA
Family farm just 6 km from Banská
Štiavnica, 300 metres from village Podhorie, direction Močiar. Horse and donkey
riding, observing animals.
Skautský dom, Antona Pécha 2,
0908 431 089, [email protected]
Na Dolnej ulici, asi 100 m od Tabakovej
továrne smerom na križovatku (oproti
kostolíku sv. Alžbety).
Na sídlisku Drieňová, Pátrovská ulica,
neďaleko ZŠ Jozefa Horáka.
V obci Štiavnické Bane pri futbalovom
ihrisku.
3 Children farm GAZDÁČIK
Animotheraphy, animals, horse riding and
many interesting activities for children
2
7 PLAYGROUNDS
At Dolná street, 100 m below former
Tabaco factory „Tabačka“, between block
of flats.
At Drieňová settlement, Pátrovská
street, near elementary schol of Jozef
Horák.
At the Štiavnické Bane village, near
football field.
where in banská štiavnica
35
zimné športy
2 Lyžiarský vlek ILIJA –
DÚBRAVY
Nenáročný svah, dva lyžiarské vleky,
požičovňa lyží, rodinné ceny. Výborná
atmosféra malej zjazdovky s príjemným
bufetom.
www.skidubravy.sk, tel: 0907 238 505
1
1 Lyžiarske stredisko
SALAMANDRA Resort
Nachádza sa v blízkosti obce Hodruša –
Hámre, neďaleko Banskej Štiavnice. Ponúka stredne náročnú zjazdovku dlhú 1450
m so štvorsedačkovou lanovkou s bublinami. V areáli strediska je k dispozícii
parkovisko, bar s ponukou studených
a teplých jedál, požičovňa lyží a skiservis. Začiatočníci môžu tiež využiť služby
lyžiarskych inštruktorov. Pre detských
návštevníkov je pripravený vlek, lyžiarska
škôlka, detský kútik a služby babysittingu.
Súčasťou rezortu je aj Wellness centrum.
Pre všetkých lyžiarov je zabezpečený výkon Lyžiarskej záchrannej služby.
Cena 1-dňového lístka od 13,50 €
Tel.: 0918 789 454, www.salamandra.sk.
Príjazd: Cez obec Hodruša-Hámre
je prístup na dolné parkovisko priamo
do strediska. Z Banskej Štiavnice je
prístup cez osadu Horná Roveň, kde je
parkovisko asi 500 m od hornej stanice
lanovky.
36
3 BEŽKÁRSKE TRATE
Trate sú za priaznivých snehových podmienok pravidelne udržiavané. Poskytujú
príjemné zážitky v prostredí Štiavnických
vrchov, najmä pod hrebeňom Paradajz –
Tanád. Nástup na trate je možný v sedle
Peciny, na Hornej Rovni a na Červenej
studni nad Banskou Štiavnicou.
www.nabezky.sk, www.bezkar.sk
winter sports
1 SALAMANDRA Ski Resort
The Ski resort SALAMANDRA is in close
proximity of the town of Banská Štiavnica,
near village Hodruša-Hámre. It offers a
medium challenging 1450 metres ski
slope equipped by four-seat chairlift. In
the resort area there are a free parking
lot, a bar, ski & snowboard rentals and
ski repairs. The family friendly centre
offers a ski lift, a ski kindergarten and
babysitting services.
A full day ski pass begins from
13,50 €/day.
www.salamadra.sk
Access: Passing through the village
of Hodruša-Hámre there is an access
to the lower parking lot straight in
the Resort. Getting to the resort from
Banská Štiavnica there is access via
hamlet Horná Roveň, where you can find
an untreated parking place about 500
metres from the chairlift’s end station.
2 Skiing in ILIJA – DÚBRAVY
Ilija is village near Banská Štiavnica which
offers a gentle sloped ski area equipped by
two lifts in a family friendly and peaceful
atmosphere with pleasant refreshment.
www.skidubravy.sk, tel.: +421 907 238 505
3 Cross-country skiing lines
If the weather conditions suits the winter
sports activities, the lines are regularly
maintained. They offer a pleasant experience in Štiavnické vrchy, especially
running the line under the crest Para­
dajz-Tanád hills. Approaching this line is
possible from the saddle Peciny in Horná
Roveň or at saddle Červená studňa above
Banská Štiavnica.
www.nabezky.sk, www.bezkar.sk
4 Zimné KORČUĽOVANIE na
jazerách
Pokiaľ to klimatické pomery dovoľujú,
dajú sa tajchy využívať aj na korčuľovanie, samozrejme výlučne na vlastnú
zodpovednosť. Domáci uvítajú, keď im
turisti pomôžu s úpravou ľadovej plochy.
Najčastejšie môžete korčuliarov nájsť na
tajchoch nad mestom – Vodárenská (meditatívne korčuľovanie) a Červená studňa
(silový hokej), ale môžete skúsiť aj korčuliarsky maratón po všetkých tajchoch.
kam v banskej štiavnici
4
4 Ice skating on lakes
Once the weather conditions are suitable,
the lakes allows ice skating, however at
own risk exclusively. The locals would
appreciate that tourists help to maintain
the ice rink. Ice skaters used to be at lakes
above the town very often– Vodárenská
(meditative ice skating) and Červená
studňa (ice hockey), also you may try an
ice skating marathon through all the lakes.
where in banská štiavnica
37
náboženské informácie
2 EVANJELICKÁ CIRKEV a.v.
Bohoslužby v Evanjelickom kostole na
Radničnom námestí: Nedeľa: 10.30 hod
Farský úrad, Dolná ružová 10,
tel.: 045 692 2461, [email protected]
3 OSTAtNÉ DENOMINÁCIE
Slovo života
Bohoslužby: Ne: 10,00 hod, Kultúrne centrum na Kammerhofskej ulici 2
www.stiavnica.slovozivota.sk
Bratská jednota Babtistov
Bohoslužby: Pi: 18,00 hod.; Ne: 10,30 hod.
Akademická ulica 20, +421 905 245 314,
[email protected]
1 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Sv. omše cez víkendy:
So: 18.05 farský kostol; Ne: 7.30, 10.30
farský kostol, 9.00 kostol sv. Alžbety, 18.00
kaplnka v ZŠ na Drieňovej.
Čas a miesto sv. omší v týždni nájdete
vo farských oznamoch na webe alebo na
výveske pred farským kostolom.
Farský kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Niekedy označovaný aj ako nemecký
kostol nájdete na Akademickej ulici za
hotelom Grand – Matej.
Kostol sv. Alžbety
Dolná ulica, oproti trom výškovým obytným domom. Tento neveľký kostol, skôr
kaplnka, je vlastne presbytérium veľkého
jednoloďového gotického kostola, ktorý
musel ustúpiť stavbe cesty.
Kaplnka v ZŠ Jozefa Kollára
Ulica Dobšinského na sídlisku Drieňová
– zadný vchod pri telocvični.
Farský úrad, Ul. J. Palárika 7,
tel.: 045 692 18 56, www.farar.inky.sk
38
Adventisti Siedmeho dňa
Kontakt: Marek Gurka,
Zákl. umelecká škola, Nám. Sv. Trojice 4
Spoločenstvo Milosť
Dolná 18, tel: +421 910 795 360,
[email protected]
4 Ďalšie sakrálne objekty
Kostol sv. Kataríny, Farský Kostol
Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária
Pozri časť Stojí za to vidieť.
Kostol Panny Márie Snežnej
(Frauenberský)
Neskorogotický kostol, pôvodne pohrebná
kaplnka z prvej štvrtiny 16. storočia na
ulici J. K. Hella pri Frauenberskom cintoríne. Slúži len ako dom smútku.
Židovská synagóga
V súčasnosti zrekonštruovaný objekt na
križovatke Striebornej a Novozámockej
ulice sa už dlho nevyužíva na náboženské
účely. V súčasnosti sa v ňom majú konať
kultúrne podujatia.
kam v banskej štiavnici
churches
1 Roman-Catholic Church
Weekend Masses: Sat 18.05 Parish church,
Sun: 7.30, 10.30 Parish church, 9.00 St.
Elisabeth Church, 18.00 Chapel in Elementary School in Drieňová Estate.
Time and place of masses during week
you can find on web or on information
board in front of the Parish church.
The Parish Church
of St. Mary´ Assumption
By locals it is also called the “German
Church” and stands on Akademická Str.
behind hotel Grand – Matej.
The St. Elizabeth´ Church
It is rather a chapel than a church and
stands on Dolná Str. right on the opposite
side of the three conspicuous twelve-floor
block of flats. Originally it was a large
gothic church and later changed into a
part of the fortification system against
the Turkish attacks.
The chapel in El. School of J. Kollár
It stands on the Dobšinského Str. at the
Dieňová Estate going through back entrance next to the gym.
Parish Office: J. Palárika Str. 7,
+421 45 692 18 56, www.farar.inky.sk
2 Evangelical church
Evangelic Church of Augsburg confession
at Radničné Sq. – services: Sun: 10.30.
Parish office: Dolná Ružová str.,
tel.: +421 45 692 2461, [email protected]
3 Other denominations
Slovo života (The word of Life)
Services: Sun – 10,00, Cultural center at
Kammerhofská str. 1.
[email protected]
www.stiavnica.slovozivota.sk
The Babtist
Services: Sun 10,30, Friday 18,00 at Akademická ul. č. 20.
contact: Jozef Píš, +421 905 245 314,
[email protected]
Seventh-day Adventists
Contact: Marek Gurka,
Zákl. umelecká škola, Nám. Sv. Trojice 4
The Grace Community (Milosť)
Dolná 18, Banská Štiavnica,
+421 910 795 360, [email protected]
4 Other sacral buildings
The Church of St. Catherine, The parish
Church of St. Mary´ Assumption, The
Calvary
See the chapter What´s worth seeing.
The Church of St. Mary of the Snow
(„Frauenberg“)
It lies on J. K. Hella Str. right beside the
Frauenberg cemetery. It is a late gothic
church and since first quarter of 16th century it has served as the funeral chapel and as
the town’s house of mourning until today.
Jewish Synagogue
The synagogue squeezed within the junction of Novozámocká and Strieborná Str.
has been empty of religion purposes for
long time, now. Recently reconstructed,
the synagogue might be used for cultural
events.
where in banská štiavnica
39
stravovanie a ubytovanie
1
Penzión Kachelman
Penzión s príjemnou atmosférou v historickom
centre / Pension with a delightful atmosphere in
the town centre
Penzión Kachelman, situovaný vedľa dedičnej
štôľne Glanzenberg, ponúka ubytovanie v historických priestoroch meštianskeho domu, tradičnú
kuchyňu, pizzu a oddych na dvoch letných terasách. Hosťom sú k dispozícii poľovnícky salónik,
sauna, vírivka, masáže, grilovanie na terase s jazierkom a privátne parkovisko.
Kammerhofská 18, Banská Štiavnica,
tel: +421 45 692 23 19, www.kachelman.sk,
email: [email protected]
2
Cosmopolitan I a II a III
Prvé sú v centre B. Štiavnice, tretí v Štiavnických Baniach pri jazere Vindšachta. Služby: 2-4-lôžkové izby,
parkovanie, wifi, bowling, reštaurácia, bar, wellness,
vinotéka, súkromná pláž, vodné bicykle, barbecue.
First two situated in B.Štiavnica, the third one in
Š.Bane by the lake. Services: 2-4-bed-rooms, parking, bowling, restaurant, bar, wellness, wine cellar,
beach, water bikes, barbecue.
www.penzioncosmopolitan.sk,
[email protected],
tel.: +421 45 692 11 13
3
Penzion Rozália
Ubytovanie na najkrajšej ulici Dolná ružová v historickom centre.
Accommodation on the most beautiful street (lower
Ruzova) in the historic center.
Dolná ružová 4, Banská Štiavnica,
+ 421 948 221 213,
email: [email protected],
www.rozalia.sk
40
kam v banskej štiavnici
board & accommodation
4 Penzión Nostalgia
Penzión s atmosférou starej Štiavnice/
Pension with original old town taste.
5 dvojlôžkových izieb a 3 apartmány. Posedenie
v spoločenskej miestnosti so štýlovou pecou, TV,
detský kútik, vinotéka. K dispozícii je tiež kuchyňka pre hostí a možnosť posedenia alebo grilovania
v príjemnom dvorčeku penziónu. Každá izba má
vlastnú kúpeľňu a WC, TV/sat a WIFI pripojenie.
Višňovského 3, Banská Štiavnica,
+421 905 360307, e-mail: [email protected],
www.nostalgia.stiavnica.sk
5 Hostel sv. JURAJ
Čarovné ubytovanie uprostred Štiavnice/
Magic hostel in the middle of the town center
Romantické ubytovanie s veľkou záhradou, iba
100 m od Trojičného námestia, priamo pod
hradbami Starého zámku. U nás si nájdu svoje miestečko turisti, veľké skupiny hostí (do 80
osôb) i rodinky s deťmi. A to za najlepšie ceny
v centre mesta!
Antona Pécha 2, Banská Štiavnica,
tel: +421 905 382 885, email: [email protected],
www.hosteljuraj.stiavnica.sk
6 Penzión Marína
Príjemný pobyt za výborné ceny v novozariadenom penzióne s vlastným parkoviskom na tichom
mieste v centre mesta.
Pleasant stay for excelent prices in newly refurbished guest house with parking, situated in a quiet
place in the centre of town.
Kutnohorská 1, Banská Štiavnica,
tel.: +421 948 143 255,
www.penzion-marina.sk
where in banská štiavnica
41
stravovanie a ubytovanie
7
Penzión Terra Banensium
Penzión s rodinnou atmosférou/
Pension with family feeling
6 dvojlôžkových izieb a 1 rodinná – štvorlôžková.
Každá izba má vlastnú kúpeľňu, TV s DVD a chladničku. V penzióne sa podávajú raňajky a hosťom
sú k dispozícii 2 plne zariadené kuchynky. Hostia
môžu využívať spoločenskú halu, detský kútik,
bazén, saunu, vírivku, gril, terasu a detské ihrisko.
Vlastné parkovisko a WIFI pripojenie.
Okrúhla 8, Banská Štiavnica, +421 944 223 854,
email: [email protected],
www.ubytovaniebanskastiavnica.sk
8
Hotel Grand – Matej
Ideálny hotel pre firemné akcie, rodinné dovolenky, svadby. Ubytovanie s wellnessom, veľkou
letnou terasou s krbom v centre mesta a s bezplatným parkovaním.
Ideal hotel for corporate events, family holidays,
weddings. Accommodation with wellness, a large
summer terrace with fireplace in the center and
free parking.
Kammerhofská 5, Banská Štiavnica,
+421 45/692 12 13, www.grandmatej.sk,
[email protected]
9
Hotel Kerling
Moderný hotel v starobylom meste/
Modern hotel in the historic city
Komfortné ubytovanie v jedno a dvojlôžkových
izbách a apartmánoch neďaleko centra. TV/sat
a WIFI pripojenie. Štýlová reštaurácia s klimatizáciou, kaviareň, letná terasa, miniwellness,
fitness a biliard. Priestory vhodné pre rodinné
i firemné akcie. Vlastné parkovisko. Hotel priateľský k deťom.
Dolná 12, Banská Štiavnica,
tel. 0914 115 115, www.hotelkerling.sk,
[email protected]
42
kam v banskej štiavnici
board & accommodation
10 Penzión Kremenisko
Prírodou obklopený penzión ponúka oddych
a rekreáciu pre kapacitu 60 osôb v apartmánoch
a štúdiách s vlastným kuchynským kútom. Hostia môžu zrelaxovať v malom wellness centre vo
vírivke a saune alebo v záhrade, kde nájdu výbavu na grilovanie, drevené posedenie, či detský
kútik. Chutné jedlá sprostredkuje reštaurácia
penziónu.
Kremenisko č. 1, Banská Štiavnica,
tel. č.: +421 903 463 863,
email: [email protected],
www.ubytovanie-banska-stiavnica.eu
11 Hotel SITNO
Trojhviezdičkový congress-wellness-spa resort,
sa nachádza v malebnej prírode Štiavnických
vrchov v obci Vyhne. Hotel prešiel rozsiahlou
rekonštrukciou a v súčasnosti ponúka 264 lôžok
v príjemne zariadených izbách. Dve reštaurácie
s terasami, denný, nočný bowlingový bar a altánok
s grilom môžete využiť na stravovanie, posedenie
či zábavu.
Vyhne, 0908 920 016, 045 6772 187,
www.hotelsitno.sk,
[email protected]
12 Black M – pizzeria, reštaurácia a bar
Príďte si posedieť do príjemného prostredia priamo v srdci starobylého mesta. Ponúkame domácu
kuchyňu, skvelú pizzu, denné menu, čerstvé zákusky... Samozrejmosťou je rozvoz jedál a pizze
a letná terasa.
Come to sit in cozy environment in the heart of our
ancient town. Try out our home cuisine, excellent
pizza and delicious desserts... We also offer delivery
of pack menus and pizza. Terrace in summer.
Nám. Sv. Trojice 2, +421 45 692 02 02,
email: [email protected],
www.blackm.sk
where in banská štiavnica
43
stravovanie a ubytovanie
13 Reštaurácia Pivovaru ERB
Vynikajúce delikatesy v kombinácii s fantastickým
pivom z vlastného pivovaru. Jedinečnému interiéru
reštaurácie dominujú medené varné tanky, takže
na vlastné oči môžete sledovať varný proces.
Tasteful delicacies in combination with extraordinary homemade beer. Copper brewing tanks are
the dominant of the restaurant interior, so you can
watch the brewing process while enjoying food.
Novozámocká 2, Banská Štiavnica,
+ 421 917 755 235, email: [email protected],
www.pivovarerb.sk
14 Reštaurácia Monarchia
Reštaurácia s atmosférou starej Štiavnice/
Restaurant with original old town taste.
Tradičné jedlá slovenskej a rakúsko-uhorskej
kuchyne. Kapacita 70 ľudí, terasa, detský kútik,
detské ihrisko.
Traditional meals from Slovakia as well from Austrian-Hunagarian Monarchy. Terrase, kids corner,
kids playground.
Sládkovičova 2, Banská Štiavnica, 0905 360 307,
0904 434 043, [email protected],
www.monarchia.stiavnica.sk
15 Kaviareň Gavalier
Keď vstúpiš do krátera, v strede strieborného mesta Banská Štiavnica, nad mórovým stĺpom, nájdeš štýlového Gavaliera. Ochutnať kvalitnú kávu,
vlastnoručnou prácou upečené torty a iné sladké
drobnosti a oddýchnuť si či načerpať novú energiu.
Stylish coffee house in the center of Banská
Štiavnica. Great coffee and cakes made in
​​ our small
factory. Enjoy the atmosphere and relax.
Námestie sv. Trojice 14, Banská Štiavnica,
0903 802 226, web: www.gavalier.com,
[email protected]
44
kam v banskej štiavnici
board & accommodation
16 Reštaurácia Gallery
Reštaurácia Gallery sa nachádza v centre mesta
Banská Štiavnica na Námestí svätej Trojice hneď
napravo od dominanty „Morového stĺpa“. Reštaurácia je prispôsobená na usporadúvanie rôznych
akcií, ako sú svadby, oslavy, recepcie, konferencie,
atď. Takisto disponuje terasou s kapacitou do
20 ľudí. Reštaurácia ma dlhú tradíciu a funguje
nepretržite od roku 1989.
Nám. Sv. Trojice, Banská Štiavnica,
045/692 12 52,
email : [email protected]
17 Terasa u Blaškov
V čarovnom prostredí pri jazere Počúvadlo na
Vás čaká gurmánsky zážitok. Pečené prasa na
dreve, jedlá z pece a domáce jedlá regionálnej
kuchyne, výborná kávička, čokoláda či štrúdľa.
Atmosféra, pohoda a dobrá obsluha vás čaká
v mesiacoch máj až október denne od 9,00 do
22,00 hod. V ostatných mesiacoch kaviareň otvorená od 10,00 do 20,00 hod.
Počúvadlianske jazero č. 76 a 215,
+421 908 963 829, [email protected],
www.starablaskova-stiavnica.sk
18 Čajovňa Klopačka / Teehouse Klopacka
Ponúka viac ako 100 druhov prvotriednych čajov
a čajových špecialít; čerstvé čajové zbery; pravú tureckú kávu v džezve; arabskú vodnú fajku;
pravú belgickú čokoládu; medovinu, slivkové
a aróniové víno; čajovú keramiku a suveníry;
koncerty, výstavy, prednášky, premietania; čarovnú hudbu z celého sveta; príjemné prostredie; mäkučké „rozvalenie“ na vankúšoch... Otvorené denne!
Sládkoviča 7, Banská Štiavnica,
+421 905 980 499,
email: [email protected],
www.klopacka.com
where in banská štiavnica
45
stravovanie a ubytovanie
web
19 Reštaurácia Tulsi a Biliard Bar
Tulsi je miesto, reštaurácia, či aj „sushi & chocolate bar“, kde sa dá vyskúšať množstvo originálnych chutí, jedál z rôznych kútov sveta, ako
aj našich domácich receptov z vlastnej kreatívnej
produkcie.
Biliard Bar ponúka pivo, biliard, herňu a zábavu...
Radničné nám. 13, Banská Štiavnica
20 Reštaurácia u Böhma
Reštaurácia uprostred starého mesta/
Restaurant in the midlle of old town
Reštaurácia v samom srdci historického mesta
Banská Štiavnica. Oslavy, svadby, uzavreté spoločnosti. Velký výber jedál z rýb, hydiny, diviny,
bravčového a hovädzieho mäsa, bezmäsité jedlá,
dezerty. Kapacita 70+20 miest.
Strieborná 7, Banská Štiavnica,
tel.: +421 903 525 022, www.ubohma.sk,
[email protected]
21 Archanjel caffe bar & ubytovanie
...útulné prostredie, kde sa zmestí veľa ľudi s dobrou náladou, kde rozvoniava káva dobrej chuti
a často počuť tóny dobrej živej hudby. Cez deń
miesto stretnutí pri káve, večer miesto na koncerty a zábavu s priateľmi... čarovná atmoška, ktorá
sa každému dostane pod kožu...
Great place, you‘ve got to see and feel ...
Radničné nám. 10 B, Banská Štiavnica,
tel: +421 915 365 371, +421 918 276 748,
www.archanjel.com
46
kam v banskej štiavnici
www.banskastiavnica.org
Internetový sprievodca
po
meste a jeho okolí, praktické informácie
v slovenskom, anglickom, maďarskom
a poľskom jazyku. Tu nájdete všetko čo
potrebujete pre orientáciu v meste a jeho
okolí, aktuálne podujatia, pamiatky, zaujímavosti, praktické rady a tipy. Stránka
je priebežne aktualizovaná a sú na nej
aj informácie, ktoré neboli známe v čase
uzávierky KAM v Banskej Štiavnici.
Online quide through the town and
it´s surroundings, practical informations
in english, hungarian and polish language.
Here you can find everything needed for
orientation in the town and it´s region,
cultural events, attractions and practical
advices and tips. The page is continually
updated and there are also informations
that were not known at the issue time of
WHERE in Banská Štiavnica.
where in banská štiavnica
47
kúpanie, wellness & spa
1 PLAVÁREŇ
2 bazény, veľký plavecký 25 × 12,5 m s hĺbkou od 0,8 m do 4 m a relaxačný (pri saune) 6 × 4 m. Je možné tiež využiť suchú
a parnú saunu. Otvorené celoročne okrem
mesiacov júl – august.
Jaduza – Aneta Dunova
V priestoroch plavárne, klasické masáže,
bankovanie, reflexná masáž chodidla
Bazén: Ut 11.00 – 20.30,
St – Pia 13.00 – 20.30,
So, Ne 14.00 – 20.00
Tel.: 0903 976 862
Vstupné: dospelý – 2,00 €/hod,
deti (3 – 10 r.) – 1,00 €/hod,
žiaci (11 – 18 r.) – 1,50 €/hod,
členovia SZPB, ZŤP – 1,50 €/hod.
Sauna: Ut 14.00 – 19.00 muži,
19.00 – 20.00 zmiešaná,
Str 14.00 – 19.00 ženy, 19.00 – 20.00 zmieš.,
Štv 14.00 – 20.00 muži,
Pia 14.00 – 20.00 ženy,
So 14.00 – 18.00 muži, 18.00 – 20.00 zmieš.,
Ne 14.00 – 20.00 zmiešaná
Vstupné: Dospelý – 3,70 €/h, 7 €/2 h,
deti (3 – 10 r.) – 1,70 €/h,
žiaci (11 – 18 r.) – 2,70 €/h,
členovia SZPB, ZTP – 2 €/h
Relaxačný bazén – detské kúpanie:
Ut – Pia 08.00 – 14.00 – treba sa objednať
Info: Monika Maruniaková,
tel: 0905 384 065
Mládežnícka 10, tel.: 045 691 27 24
Mrs. Šebeňová – súkromné masáže
3 Vodný raj Vyhne
Jedinečný aquapark s celoročnou prevádzkou. V letnej sezóne sú k dispozícii plavecké bazény, bazény pre deti, vodné atrakcie, potápačská záhrada, detské ihrisko.
Centrum ponúka aj squash, bowling, komplexné služby wellness, solárium, fitness,
štyri sauny, jacuzzi, hydromasážne vane
a všetky druhy masáží. Súčasťou Vodného
raja sú tenisové a volejbalové kurty.
Mimo sezóny je v prevádzke menší vnútorný výplavový bazén s perličkami a jacuzzi s celoročným výplavom do exteriéru
s termálnou vodou 36 °C.
Prevádzkové hodiny:
X. – V.: Po – Štv 13.00 – 21.00,
Pia 13.00 – 22.00,
So 10.00 – 22.00,
Ne 10.00 – 21.00,
VI. – IX.: každý deň 9.00 – 21.00
tel.: 0903 446 213, www.vodnyrajvyhne.sk
2 MASÁŽE
Aglez masáže
Rôzne druhy masáží a zábalov
Bratská 18, (v priestoroch nemocnice),
tel.: +421 948 501 293, www.aglez.sk
Zuzana Švidroňová
Rôzne druhy masáží, infrasauna, zábaly,
terapia
Dolná 6/A, tel.: 0908 648 707,
email: [email protected]
48
Tel.: +421 907 236 826
4 Wellness a spa v hoteli
TERMÁL vo Vyhniach
Menší vnútorný bazén s termálnou vodou s teplotou 36,5°C, tepidárium, vírivá
vaňa, Kneippov kúpeľ, suchá sauna, parná
sauna, ručné masáže.
Prevádzkové hodiny: Denne 10.00 – 22.00
Tel.: 045 678 76 17, www.termalvyhne.sk
kam v banskej štiavnici
swimming, wellness & spa
1 Swimming pool in Banská
Štiavnica
All year open (excluding July and August)
two swimming pool 25 × 12,5 m and the
relax pool (by sauna) 6 × 4 m.
Swimming pool: Tue 11,00 – 20,30,
Wed – Fri: 13.00 – 20.30,
Sat, Sun: 14.00 – 20.00
Admission Fees: adults 2 €/hr,
children 3 – 10 years: 1 €/hr.,
students 11 – 18 years: 1,50 €/hr.,
disabled – 1,50 €/hr.
Sauna: Tue 14.00 – 19.00 men,
19.00 – 20,00 unisex,
Wed 14.00 – 19.00, women,
19.00 – 20,00 unisex,
Thu 14.00 – 20,00 men,
Fri 14.00 – 20.00 women,
Sat 14.00 – 18.00 men, 18.00 – 20.00 unisex,
Sun 14.00 – 20.00 unisex
Admission Fees: adults: 3,70 €/hr,
7 €/2 hrs, children (3 – 10 years): 1,70 €/hr,
students (11 – 18 years): 2,70 €/hr.,
disabled: 2 €/hr.
Relax pool – baby swimming:
Tue – Fri 8,00 – 14,00 – booking obligatory,
Info: Ms. Maruniaková, +421 905 384 065
Mládežnícka Str. 10,
tel.: +421 45 691 27 24
Jaduza – Aneta Dunova
V priestoroch plavárne, klasické masáže,
bankovanie, reflexná masáž chodidla.
Tel.: +421 907 236 826
Mrs. Šebeňová – private massages
Tel.: +421 903 976 862
3 AQUA PARK Vodný raj Vyhne
The Water Paradise in Vyhne village is
year-round operating Aqua Park. Du­
ring the summer season, it offers open
air swimming pools added by water attractions, a diving garden and a children
pool & playground. Tennis and volleyball
courts are part of the area. The indoor
area offers squash & bowling alleys, wellness offerings (manual massages methods,
hydro-massage bathtubs, solarium, fitness,
& 4 saunas, Jacuzzi).
Out of summer centre offers season smaller inside 36˚C thermal pool with balcony
& Jacuzzi.
Opening hours:
X. – V.: Mo – Thu 13.00 – 21.00,
Fri 13.00 – 22.00,
Sat 10.00 – 22.00,
Sun: 10.00 – 21.00,
VI. – IX.: daily 9.00 – 21.00
+421 903 446 213, www.vodnyrajvyhne.sk
2 MASSAGE
Aglez masáže
Different massages and healing wraps
Bratská 18, B. Štiavnica (in hospital
building), +421 948 501 293, www.aglez.sk
Zuzana Švidroňová
Different massage methods, infra-sauna,
healing wraps
Dolná 6/A, B. Štiavnica, +421 908 648 707,
email: [email protected]
4 Wellness & Spa in Hotel
TERMÁL, Vyhne village
Indoor thermal pool (36,5˚C), tepidarium
treatment & Kneipp therapy, whirlpool,
dry & steam sauna, hand massages.
Opening hours: daily 10.00 – 22.00
Tel.: +421 45 678 76 17,
www.termalvyhne.sk
where in banská štiavnica
49
kúpanie, wellness & spa
vstupy pre turistov. Každý vstup si treba dohodnúť telefonicky. V ponuke sú
rôzne typy procedúr a kúpeľov. Kúpele
napriek modernizácii nevedia reagovať
na nových návštevníkov, len ťažko sa dozviete čo máte kde počas procedúry robiť
a personál, až na výnimky, nevie žiaden
cudzí jazyk.
5
Parný kúpeľ v travertínovej jaskyni
Jaskyňa je najväčšou atrakciou kúpeľov
a európsky unikát. Voda v nej má teplotu
42°C. Parný kúpeľ trvá max. 20 min. Po
kúpeli zábal a relax.
denne: 9.00 – posledný vstup o 19.00
5 Wellness a spa v Hoteli
SITNO vo Vyhniach
Wellness & spa centrum „4 ELEMENTY“
s blahodárnymi účinkami termálnej
vody ponúka v interiéri termálny bazén
s pôvodnou liečivou vodou a plavecký
bazén. Počas sezóny máj – september
sú k dispozícii aj 2 bazény v areáli hotela: plavecký a malý bazén. V interiéri
nájdete aj 4 sauny: suchá fínska, parná
aromatická, soľná a infra sauna a fitnes
centrum.
Centrálny kúpeľ Márie Terézie
Teplota vody je 37°C a 39°C, vhodná aj
pre deti. Kúpeľ trvá 30 minút, po kúpeli
zábal.
Po – Pia 8.00 – posledný vstup o 17.00,
So – Ne 9.00 – posledný vstup o 17.00
Banský kúpeľ
Kúpeľ s teplotou vody 36°C vhodný na
cvičenie vo vode.
Prevádzkové hodiny:
Bazény: vonkajšie: V. – IX.: 10:00 – 22:00
Vnútorné: denne 8.00 – 24.00
Sauny: Po-Pia 16.00 – 24.00,
So-Ne 10.00 – 24.00
Po – Pia 13.00 – posledný vstup o 18.00,
So 10.00 – posledný vstup o 19.00,
Ne 10.00 – posledný vstup o 18.00
Tel: +421 911 196 990,
[email protected], www.hotelsitno.sk
(viac aj v časti Stravovanie a ubytovanie)
Saunový svet
Tri parné aromasauny, fínska sauna, sprchová oáza s vedrami odvahy, infrasauna,
ľadopád a tepidárium. Sauny sú spojené
termálnym bazénom.
6 Liečebné termálne KÚPELE
SKLENÉ TEPLICE
Miestna liečivá voda pôsobí blahodarne
na pohybové ústrojenstvo. Okrem dlhodobých pobytov ponúkajú aj hodinové
50
Št – Ne 14.00 – posledný vstup o 18.00
tel.: 045 677 10 61, 0905 413 297
[email protected]
www.kupele-skleneteplice.sk
kam v banskej štiavnici
swimming, wellness & spa
5 Wellness & Spa in Hotel
SITNO, Vyhne village
Wellness & Spa center “4 ELEMENTS”
with beneficial effects of thermal water
offers indoor thermal pool with the healing water and a swimming pool. During
the season from May to September there
are also 2 swimming pools on site. Inside
you will also find 4 saunas: finnish dry,
aromatic steam, salt and infrared sauna
and a fitness center.
Opening hours:
Pools: outside: V. – IX.: 10:00 – 22:00
inside: daily 8.00 – 24.00
Saunas: Mo – Fri 16.00 – 24.00
Sat – Sun 10.00 – 24.00
Tel: +421 911 196 990, [email protected],
www.hotelsitno.sk
(more in part Board & Accommodation)
6 Medical Spa SKLENÉ TEPLICE
The thermal water is beneficial for musculoskeletal problems. The spa offers
beside weekly stays hourly entries for
tourists. However, booking in advance
is obligatory. The spa offers various procedures and baths. In spite of modernization, the Spa cannot respond to new
visitors, you can hardly find what and
where you should do during the procedure and staff, except few, does not know
any foreign language.
The Cave steam bath
The highest attraction which is unique
in the whole Europe. Due to the water
temperature (42 ˚C) the steam bath lasts
maximum of 20 minutes followed by 30
minutes of after-bath wrap and relax.
Daily: 9.00 – last entry 19.00
6
The Maria Theresa‘s bath
Previously reconstructed antique styled
pool supplied by water (37 ˚C and 39 ˚C)
is suitable for children as well. The bath
takes 30 minutes, after-bath wrap.
Mo – Fri 8.00 – last entry 17.00,
Sat – Sun 9.00 – last entry 17.00
The Mining bath
The water with 36°C, suitable for water
exercises.
Mo – Fri 13.00 – last entry 18.00,
Sat 10.00 – last entry 19.00,
Sun 10.00 – last entry 18.00
The World of Saunas
3 Hellenic-style aroma & Finnish saunas,
the oasis of showers including “buckets of
courage”, the joints healing infra-sauna,
three heated stone chairs´ tepidarium &
icefall. All the saunas are connected by
a central thermal pool.
Thu – Sun 14.00 – last entry 18.00
Tel.: 045 677 10 61, 0905 413 297
[email protected]
www.kupeleskleneteplice.sk
where in banská štiavnica
51
doprava
transport
VLAK
Vlaková stanica sa nachádza 2,5 km od
historického centra a 10 minút chôdze
od dopravného uzla mesta – križovatky
pri supermarkete BILLA. Taxík z centra
stojí približne 2€.
Denne premáva pár spojení z a do Zvolena, kde sa miestna trať napája na hlavnú.
Dopravné informácie získate aj na čísle:
18188 alebo na www.cp.sk.
JUTOMA autoservis, pneuservis,
Lintich 1/B, 0903 606 563
GINO – autoumyváreň
Na Žigmund šachtu 16, 0911 433 283
Autoservis Takáč
Na Žigmunt šachtu 13, 0903 506 666
AUTOCENTER
Na Mária šachtu 141/6, 0905 244 885
BSAUTO – autoservis
Pletiarska 24, 0903 811 102
TRAIN
The railway station is located in the lower
part of the town, 3 km from the historic
centre and about 10 minutes by walk from
the central bus station which is next to the
BILLA-supermarket. Taxi to/from center
costs ca. 2 €. There are a few trains everyday
from/to Zvolen, where our local railway line
reaches the main one. Information about
rail lines on tel.: 18 188 or www.cp.sk
JUTOMA autoservis, pneuservis
Lintich 1/B, +421 903 606 563
GINO – autoumyváreň
Na Žigmund šachtu 16, +421 911 433 283
Autoservis Takáč
Na Žigmunt šachtu 13, +421 903 506 666
AUTOCENTER
Na Mária šachtu 141/6, +421 905 244 885
BSAUTO – autoservis
Pletiarska 24, +421 903 811 102
AUTOBUS a MHD
Hlavné autobusové nádražie sa nachádza na ulici „Križovatka“ pri supermarkete BILLA.
Ďalšie zastávky v meste sú: Zo strany
vchodu do radnice – spoje do Štiavnických Baní, na Hornú Roveň a Rybníky.
Od Slovenskej sporiteľne – spoje do
Povrazníka, na Šobov, do Štefultova, na
železničnú stanicu, do Banského Studenca,
Ilije, na sídlisko Drieňová a križovatku pri
BILLE. Všetky medzimestské spoje okrem
smerov na Levice a Krupinu zastavujú aj
na zastávkach na mestskom obchvate
pri sídlisku Drieňová a pod Kalváriou
(zastávka VÚLH).
Aktuálne odchody autobusov získate na
www.cp.sk alebo osobne na zastávkach.
BENZÍNOVÉ PUMPY
Slovnaft
výpadovka smerom na Sv. Anton a Hontianske Nemce
Otváracie hodiny: 5.00 – 23.00
Vion
obchvat mesta, neďaleko štadióna, oproti
sídlisku Drieňová.
Otváracie hodiny: 6.00 – 22.00
BUS service and local
transport
The main bus station (in fact just 4 bus
stops) is placed at Križovatka Street (beside of BILLA supermarket).
Other bus stops are: From the entrance
to the town hall: buses to Štiavnické
Bane, Horná Roveň and Rybníky. From
the Slovenská sporiteľna bank: buses to
Povrazník, Šobov, Štefultov, train station,
Banský Studenc, Ilija, Drieňová estate and
Križovatka by BILLA. All intercity connections, except directions on to Levice and
Krupina stop at bus stops on the ring
road by Drienova estate and bus stop
bellow the Calvary (stop VÚLH).
All departures of buses are on www.cp.sk
or on tables at the bus stops.
GAS STATIONS
Slovnaft
Direction to villages of St.Anton a Hontianske Nemce
Opening hours: 5.00 – 23.00
Vion
Banská Štiavnica´s ring road, in opposite
of Drieňová Estate
Opening hours: 6.00 – 22.00
TAXI služba
Fero taxi: 0911 949 671; 0905 949 671
F – taxi: 0915 525 999; 0910 525 999
Beri taxi: 0902 345 673; 0915 613 888
Jo–ma taxi: 0910 180 380; 0915 206 306
KIA Ceed Taxi: 0800 500 130; 0914 122 246
ZUZI Taxi (9 miestne) 0948 023 299
AUTO A PNEU SERVIS
DURPAL, L. Exnára 11, tel.: 0903 510 953
AUTOSERVIS Radovan Hikl
Budovateľská ul. (nad benzínkou Slovnaft): 0903 940 154
52
PARKOVANIE
Parkovanie na uliciach je spoplatnené
v pondelok až sobotu od 7.00 do 17.00.
Cena parkovacieho lístka je 0,5 €/hod.
Cena celodenného lístka je 3,5 €.
Parkovacie lístky sa predávajú v prevádzkach označených parkovacím symbolom,
prípadne od označených predajcov v oranžovej veste.
Platba cez SMS: na číslo 2200 pošlite SMS
v tvare „BS medzera A1 (až A16) medzera
EČV“, čím uhradíte parkovné na 1 hodinu.
Príklad: text SMS bude: BS A1 BS624AA.
Záchytné parkoviská:
Parkovisko na Mládežníckej ulici: bezplatne.
Parkovisko pod Novým zámkom a parkovisko pri banskom skanzene.
1.10. – 30.4. bezplatne
1. 5. – 30. 9. 0,5 €/hod
kam v banskej štiavnici
TAXI služba
Fero taxi: 0911 949 671; 0905 949 671
F – taxi: 0915 525 999; 0910 525 999
Beri taxi: 0902 345 673; 0915 613 888
Jo–ma taxi: 0910 180 380; 0915 206 306
KIA Ceed Taxi: 0800 500 130; 0914 122 246
ZUZI Taxi (9 seats) 0948 023 299
AUTO A PNEU SERVIS
DURPAL, L. Exnára 11, +421 903 510 953
AUTOSERVIS Radovan Hikl
Budovateľská ul. (nad benzínkou Slovnaft):
+421 903 940 154
PARKING
Parking on streets and selected parking lots is regulated and charged daily
from 7.00 until 17.00 except Sunday. The
standard price for day ticket is 0,50 €/
hr. or 3,50 €/day. You can pay directly to
marked employees or you can buy a ticket
in premises marked with standard pictogram for parking Parking.
SMS payment: send SMS on 2200 in this format „BS space A1 (to A16) space VRN“, and
you buy ticket for 1 hour. Example of SMS:
BS A1 BS624AA.
Parking lots
Parking at Mládežnícka str. – free of
charge
Parking bellow the New Castle and parking by Open-air mining museum 1.10. – 30.4. free of charge
1. 5. – 30. 9. 0,5 €/hod
where in banská štiavnica
53
služby
SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY
CK Jantárová cesta
Sprevádzanie po meste a okolí, pešia
turistika, cykloturistika, túry divočinou, firemné akcie, pobyty a dovolenky
v Banskej Štiavnici a okolí pre jednotlivcov, rodiny aj skupiny.
Tel.: 0905 240 137, www.bstiavnica.sk,
[email protected]
POŠTA
Kammerhofská 30,
Po – Pia: 8.00 – 17.00, So: 8.00 – 10.00,
tel.: 045 691 22 93, 0800 122 413
BANKY A BANKOMATY
VÚB – Radničné námestie 15, tel.: 0850
123 000, Po – Pia: 8.00 – 16.00
Bankomat: pri budove VÚB banky a na
sídlisku Drieňová pri vchode do TESCA.
Slovenská sporiteľňa – Radničné nám.
14, tel.: 0850 111 888, Po – Pia: 8.00 – 16.00
Bankomat: pri budove banky a v supermarkete BILLA na Križovatke.
Prima banka – Kammerhofská 8, tel.: 0850
700 007, Po – Pia: 8.00 12.00, 13.00 – 16.00
Bankomat: pri vstupe do banky
Na ulici L. Svobodu (sídlisko Drieňová)
ČSOB (len bankomat) – Robotnícka 1 (pri
predajni T-mobile)
SALÓNY KRÁSY, KOzMETIKA
A KADERNÍCTVA
Štúdio AB – Blahútová Anna
L. Svobodu 14, tel.: 0910 436 999
54
Eva Chmolová, Križovatka 5,
tel.: 0907 814 932, Po – Pi: 8.00 – 16.30
V – Style – Páleníková Monika
Bratská 17 (v budove nemocnice)
tel.: 0907 661 628
Kaderníctvo Lenka
Križovatka 5, 0907 617 217
Salón Glamour – kaderníctvo
Dolná ulica 5, tel.: 0903 232 064
KINO Akademik
Nám. Sv. Trojice 1, kino.banskastiavnica.sk
DISKOTÉKA
Irish pub Pražovňa, Kammerhofská 31
pravidelné diskotéky Pi a So.
Rôzne
Sníček – obchodík, kde nájdete všetko
pre Vaše deti, ul. Andreja Kmeťa
TANADSPORT – Požičovňa, servis a predaj bicyklov, lyží a outdoor vybavenia
Pletiarska 12, tel.: 045 2901202
Oprava obuvi, brašnárstvo
Dolná 2, Po-Pia: 8.00 – 15.00
Vinocentrum – degustácie a predaj miestnych vín. Po-Sob: 12.00 – 19.00, ul. Kammerhofská (v budove Kammerhofu), web:
vinocentrum.stiavnica.sk
Mestská KNIŽNICA
ZŠ J. Kollára – L. Svobodu 40,
tel.: 045 290 90 35, Po, Ut 8.30 – 15.00, Str
8.30 – 17.00, Štv zatvorené, Pia 9.00 – 16.30,
prestávka 12.00 – 12.30
POTRAVINY
Potraviny pri hríbe ( v centre mesta)
Po – Pia: 6:00 – 19:00, So: 6:00 – 14:00, Ne:
7:00 – 12:00, ul. A. Kmeťa
V meste sa nachádzajú aj supermarkety
Lídl, Billa a Tesco. Najdlhšie otvorené je
Tesco – do 22,00 hod.
kam v banskej štiavnici
services
GUIDING Services
Travel agency Amber Road
Guiding in the town and its surroundings, company´s trips, holidays in Banska Stiav­nica and surroundings for individuals, families and groups.
Tel.: +421 905 240 137, www.bstiavnica.
sk, [email protected]
POST OFFICE
Kammerhofská 30
Mo – Fri 8.00 – 17.00, Sat 8.00 – 10.00
tel.: +421 45 691 22 93, 0800 122 413
BANKS & ATM machines
VÚB – Radničné square 15, tel.: +421 850
123 000, Mo – Fri 8.00 – 16.00, ATM: by the
bank building and at Drieňová estate by
TESCO supermarket.
Slovenská sporiteľňa bank – Radničné
square 14, tel.: +421 850 111 888, Mo – Fri
8.00 – 16.00, ATM: by the bank building
and in supermarket BILLA
Prima bank – Kammerhofská 8, tel.: +421
850 700 007, Mo – Fri 8.00 12.00, 13.00 – 16.00,
ATM: by the entrance to the bank and at str.
L. Svobodu (Drieňová estate)
ČSOB (only ATM) – Robotnícka 1 str. (by
the T-mobile shop)
BEAUTY SALONS, COSMETICS
& HAIRDRESSERS
STUDIO AB – Blahútová Anna
L. Svobodu 14, tel.: +421 910 436 999
Eva Chmolová, Križovatka 5,
tel.: +421 907 814 932, Mo – Fri: 8.00 – 16.30
V – Style – Páleníková Monika
Bratská 17 (in hospital building)
tel.: +421 907 661 628
Hairdresser Lenka
Križovatka 5, +421 907 617 217
The Glamour salon – hairdresser
Dolná str. 5, tel.: +421 903 232 064
CINEMA Akademik
St. Trinity Square 1, kino.banskastiavnica.sk
DISCO CLUB
Irish pub Pražovňa, Kammerhofská 31 str,
Regural discos on Fri and Sat.
Various services
Sníček – shop where you can find everything for your children, Andreja Kmeťa str.
TANADSPORT – Ski and bike sale, rental
and service, outdoor equipment
Pletiarska 12 str., tel.: +421 45 2901202
Shoe repair, leather product reparation
Dolná 2, Mo-Fri: 8.00 – 15.00
Vinocentrum (Winecenter) – tasting and
sale of local wines, Mo-Sat: 12.00 – 19.00,
Kammerhofská str. (in the „Kammerhof“
building), web:vinocentrum.stiavnica.sk
The town LIBRARY
J. Kollára school – L. Svobodu 40 str.
tel.: +421 45 290 90 35, Mo – Tue:
8.30 – 15.00, Wed: 8.30 – 17.00, Thu closed,
Fri 9.00 – 16.30, lunch break 12.00 – 12.30
Grocery
Grocery “Pri Hríbe” (in the center)
Mo – Fri: 6:00 – 19:00, Sat: 6.00 – 14:00, Sun:
7.00 – 12.00, A. Kmeťa str.
There is also TESCO, BILLA and LIDL supermarket in the town. Tesco is opened
to 22,00 hr.
where in banská štiavnica
55
sos a zdravotníctvo
POLÍCIA
Štátna polícia, Mládežnícka 25
tel.: 158 (112), 045 692 11 58, 045 692 14 21
Mestská polícia, Radničné námestie 1 (v
budove Radnice), tel.: 159 (112), 0905 597
673, 045 694 96 01
HASIČI
tel.: 112 (150)
Zdravotnícke zariadenia
Lekárska služba PRVEJ POMOCI
tel.: 112 (155)
NEMOCNICA v Banskej Štiavnici
Bratská 17 (na sídlisku Drieňová). Sídlia v nej viaceré ambulancie a poskytuje
základné lekárske úkony a vyšetrenia.
Pohotovosť pre deti a dospelých poskytujú nemocnice vo Zvolene a Žiari nad
Hronom.
Pohotovosť Zvolen, Kuzmányho 28
Dospelí – 045 52 01 395, po-pia: 15.30 –
7.00, víkendy a dni prac. pokoja: nonstop
Deti a dorast – 045 52 01 802, po-pia:
13.00 – 7.00, víkendy a dni prac. pokoja:
nonstop
Pohotovosť Žiar n. Hronom, Sládkovičova 11
Dospelí – 045 6709 955, po-pia: 15.30 –
7.00, víkendy a dni prac. pokoja: nonstop
Deti a dorast – 045 67 09 906, po-pia:
15.30 – 7.00, víkendy a dni prac. pokoja:
nonstop
Pôrodnica – Baby Friendly
v budove nemocnice, tel.: 045 694 23 33
(primár), 045 694 23 37 (nonstop linka
dojčenie a poradenstvo), www.porodnicabstiavnica.sk
Stomatologické ambulancie
MUDr. Dušan Hric, Mládežnícka 6
tel.: 045 692 12 97
MUDr. Alžbeta Piteková - v budove nemocnice na Bratskej 17, tel.: 045 692 10 99
56
LEKÁRNE
Ametyst, Križovatka 3, Po – Pia: 8.00 –
16.00,
Helios, Dolná ul. 3 (pod poštou)
Po – Pia: 8.00 – 16.30, So: 8.00 – 11.00 tel.:
045 692 23 22
Dr. Max, Bratská 17 (v nemocnici na
Drieňovej), Po – Pia: 7.00 – 15.30, tel.:
0901 961 621
Dr. Max 2, L. Slobodu 42 (na sídlisku
Drieňová, vchod vedľa potravín CBA),
tel.: 045 321 44 14, Po – Pia: 7.00 – 16.00
MIMA, Energetikov 1 (sídlisko Drieňová)
Pohotovosť lekární (nedele a sviatky, 7.30
– 10.30), www.banskastiavnica.virtualne.
sk/pohotovostne-lekarne.html
Veterinárne ambulancie
MVDr. Stanislav Ďurkan, Drieňová 1/A
(pri Hotelovej akadémii), tel.: 0905 922 277
MVDr. Miroslav Kováč
Kysihýbelská 29 (areál firmy COMBIN),
tel.: 0903 535 020
TECHNICKÉ SLUŽBY
Šoltésovej 1, 0908 272 630 – dispečing,
045 692240 – komunálny a stavebný odpad, zvoz TKO, zber starých vozidiel, zberný dvor, 045 6922244 – karanténna stanica, 045 6922243 – čistenie mesta, verejné
osvetlenie, zberňa šatstva, parkovíská.
PORUCHY
Elektrina (SSE) - tel.: 0800 159 000
VODA - tel.: 0850 111 234
PLYN (SPP) tel.: 0850 111 727
BYTOVÁ SPRÁVA
(pre byty pod jej správou)
Dolná 2, tel.: 045 692 20 62
Po: 8.00 – 14.00, St: 8.00 – 16.00, Pi: 8.00 –
12.00, Poruchy vykurovania a teplej vody:
0903 696 183, ostatné poruchy: 0910 900 503
kam v banskej štiavnici
sos & health care
POLICE
State police, Mládežnícka 25
tel.: 158 (112), +421 45 692 11 58
Town police, Radničné sqr. 1 (in the town
hall building), tel.: 159 (112), +421 905 597
673, 045/694 96 01
FIRE Station
tel.: 112 (150)
Health care
First AID help
tel.: 112 (155)
HOSPITAL in Banská Štiavnica
Bratská 17 str. (Drieňová estate). There
are several ambulances and it offers basic
health treatments and examinasions. For
emergency, you need to visit hospital in
Zvolen or in Ziar nad Hronom.
Emergency Zvolen, Kuzmányho 28 str.
Adults – +421 45 520 13 95, Mo-Fri: 15.30
– 7.00, weekends and holidays: nonstop
Children -+421 45 520 18 02, Mo-Fri: 13.00
– 7.00, weekends and holidays: nonstop
Emergency Žiar n. Hronom,
Sládkovičova 11
Adults – +421 45 670 99 55, Mo-Fri: 15.30
– 7.00, weekends and holidays: nonstop
Children - +421 45 670 99 06, Mo-Fri: 15.30
– 7.00, weekends and holidays: nonstop
Maternity – Baby Friendly
In the hospital building, tel.: +421 45 694
23 33 (head), +421 45 694 23 37 (nonstop
line breastfeeding and consultations)
www.porodnicabstiavnica.sk
Dentists
MUDr. Dušan Hric, Mládežnícka 6
tel.: +421 45 692 12 97
MUDr. Alžbeta Piteková – in the hospital
at Bratská 17 str., tel.: +421 45 692 10 99
PHARMACIES
Ametyst, Križovatka 3, Mo-Fri: 8.00–16.00
Helios, Dolná str. 3 (bellow Post office)
Mo-Fri: 8.00 – 16.30, Sat: 8.00 – 11.00
tel.: 421 45 692 23 22
Dr. Max, Bratská 17 (in the hospital),
Mo-Fri: 7.00 – 15.30, tel.: +421 901 961 621
Dr. Max 2, L. Slobodu 42 (at Drieňová
estate, next to supermarket CBA), tel.:
+421 45 321 44 14, Mo-Fri: 7.00 – 16.00
MIMA, Energetikov 1 (Drieňová estate)
Emergency of pharmacies (sundays and
public holidays: 7.30 – 10. 30),
www.banskastiavnica.virtualne.sk/pohotovostne-lekarne.html
VETERINARY clinics
MVDr. Stanislav Ďurkan, Drieňová 1/A
(by the Hotel Academy),
tel.: +421 905 922 277
MVDr. Miroslav Kováč, Kysihýbelská 29
(the area of COMBIN co.),
tel.: +421 903 535 020
TECHNICAL Services
Šoltésovej 1, +421 908 272 630, +421 45
692240 – municipal and construction
waste, collection of old cars, collecting
yard, +421 45 6922244 – quarantine station, +421 45 6922243 – cleaning of the
town, public lights, parking lots.
MALFUNCTIONS
Electricity (SSE) – tel.: 0800 159 000
Water – tel.: 0850 111 234
Gas (SPP) tel.: 0850 111 727
HOUSING AUTHORITY
(for houses under its management)
Dolná 2, tel.: +421 45 692 20 62,
Mo: 8.00 – 14.00, Wed: 8.00 – 16.00,
Fri: 8.00 – 12.00,
disorders of heating and hot water:
+421 903 696 183,
other disorders: +421 910 900 503
where in banská štiavnica
57
ostatné šikovné informácie
3 Banská St a nica
Kultúrne centrum v objekte vlakovej
stanice
Periférne umiestnená vlaková stanica je
od roku 2009 domovom umenia. Umelci
tu nájdu priestor a podmienky pre tvorbu, návštevníci zas príležitosť nahliadnuť
do ich ateliérov. V hale stanice sa konajú
výstavy a raz ročne tu vzniká dielo o rozmere 6 × 9 m.
Vstup voľný.
other information
1 ANTIKVARIATIK
Charming antique book shop in the city
centre. We sell maps, prints and books
from entire Slovak history.
Opening hours
Mo – Fri: 9.00 – 18.00
Sat – Sun: 10.00 – 18.00
Admission free.
Trate mládeže 6, www.banskastanica.sk
St. Trinity Square 6, +421 918 344 558
www.antikvariatik.sk,
[email protected]
Trate mládeže 6, www.banskastanica.sk
1
1 Antikvariátik
Dotknite sa histórie v našom antikvariáte.
Staré knihy, mapy, plagáty, stará grafika. To všetko môžete u nás objaviť, ak sa
necháte unášať vôňou starého papiera.
Máme knihu pre každého.
Otváracie hodiny
Po – Pia: 9.00 – 18.00,
So – Ne: 10.00 – 18.00
Nám. Sv. Trojice 6, +421 918 344 558,
www.antikvariatik.sk,
[email protected]
2 Diela a dielka
slovenských
výtvarníkov
Príjemný obchod s umením v centre
Banskej Štiavnice, kde si vyberie každý.
Široký výber diel známych slovenských
výtvarníkov, módnych doplnkov, keramiky a originálnych šperkov za priateľské ceny.
4 Jazero Počúvadlo
Jazero Počúvadlo ponúka výborné možnosti rekreácie a oddychu. Po prechádzke náučným chodníkom, výlete na Sitno,
prehliadke mini ZOO, kúpaní, člnkovaní či cykloturistike, sa môžete ubytovať
v penziónoch s chutnou domácou stravou.
V ponuke na príjemne strávený večer je
pečené prasa, hudba, tanec. Počas letnej
turistickej sezóny sú pre Vás pripravené
programy „Budenie sitnianskych rytierov“
a „Sitnianska paškrta“, ktoré spoluorganizujú členovia Občianskeho združenia Sitnianski rytieri, ktorí sa starajú o príjemný
pobyt pre návštevníkov tejto lokality.
www.jazeropocuvadlo.sk
4
Otvorené denne od 9:00 – 17:00 hod.
Námestie Sv. Trojice 7,
tel.: 045 692 01 43, www.dieladielka.sk,
[email protected]
58
kam v banskej štiavnici
their formation, and visitors the opportunity to peek into their studios. There
are regular exhibitions each year and new
artwork in size 6x9 m is created.
2
2 Diela a dielka – Shop with
slovak art
Art shop with cozy and welcoming atmosphere in the centre of Banská Štiavnica. Wide selection of Slovak art, fashion accessories, ceramics and hand-made jewellery at reasonable prices.
4 The Počúvadlo Lake
The lake of Počúvadlo offers great possibilities for leisure time activities and
sports. After hiking up the educational
trail to the peak of Sitno, visiting a mini
ZOO, swimming, canoeing or cycling
you can find accommodation in numerous hotels with traditional cuisine.
In order to spend a pleasant evening
you might opt for a pig roast, music
or dance. During the summer season
the civic association of The Knights of
Sitno (Sitnianski rytieri) organizes activities such as: “Waking up the knights
of Sitno” or “The Treats of Sitno” (Sitnianska paškrta) which should provide for
a pleasant stay in this area.
www.jazeropocuvadlo.sk
3
Opened daily 9:00 – 17:00
St. Trinity Square 7, +421 45 692 01 43,
www.dieladielka.sk,
[email protected]
3 BANSKÁ ST A NICA
Cultural center in the train station
Peripherally located train station is since
2009 home of art. It is a place where artists will find space and conditions for
where in banská štiavnica
59
the calendar of events
február
Zimomravenie
Divadlo, zábava, hra v meste, múzeá
a iné prekvapenia nielen pre deti.
apríl
Náckova Štiavnica
Humorné podujatie so Štiavnickým
Náckom a jazda štiavnickou „Ančou“.
february
Zimomravenie
Theatre, fun, city game, museums and
surprises not only for children.
február/marec
Zimný filmový festival 4 živly
Kino Akademik
Zimná verzia pravidelného obľúbeného filmového seminára.
máj
Stavanie Mája
Sv. Anton, Š.Bane, Prenčov
Oslava mladosti a radosti zo života.
february/march
Winter film festival 4 elements
Kino Akademik
The winter edition of popular film
festival.
Fašiangy na Piargu
Štiavnické Bane
Fašiangový sprievod masiek, varenie
tradičných jedál a zábava.
Svätoanonský Hajnal
Svätý Anton
Fašiangový sprievod masiek a pouličného divadla.
Pochovávanie Basy
Ilija
Fašiangová zábava s tradičným polnočným pochovaním basy.
Noc kostolov
Brány štiavnických kostolov sa v nočných hodinách otvoria verejnosti.
Noc múzeí a galérii
Banská Štiavnica, Sv. Anton
Prehliadka expozícií a sprievodné podujatia v SBM a múzea v Sv. Antone.
Festival kumštu, remesla a zábavy
Tradičný festival prezentujúci krásu
tradícií a zručnosť remeselníkov, spojený so zábavou pre všetky generácie.
Rozprávkový les
obec Počúvadlo
Podujatie pre deti i dospelých v obci
Počúvadlo.
máj/jún
Flora Magica
Podujatím plným kvetov vás prevedú
kreatívni aranžéri!
Envirofilm
Filmový festival s enviromentálnou
tematikou.
jún
Z rozprávky do rozprávky
Kaštieľ vo Sv. Antone
Súťaže, hry, rozprávky a prekvapenia
pre deti.
60
kam v banskej štiavnici
Carnival at Piarg
Štiavnické Bane
Carnival parade of masks, cooking
traditional meals and entertainment.
Carnival at St. Anton
Svätý Anton
Carnival parade of masks and street
theatre.
The Burial of Contrabass
Ilija
Carnival parade with traditional
burial of contrabass.
April
Štiavnica of Nácko
Humorous event dedicated to
Štiavnica´s Nácko and goıng by
Štiavnica´s original train “Anča”.
May
Standing up of „May“
Sv. Anton, Š.Bane, Prenčov
Traditional spring folk celebration of
youth and joy.
Night of churches
The churches of Stiavnica will be
opened and offer interesting program.
Night of museums and galleries
Banská Štiavnica, Sv. Anton
The exhibitions of museums and galleries will be opened.
Festival of handcrafts and fun
The traditional festival presents the
beauty of tradition and skill of craftsmen, joined with entertainment for all
generations.
Fairytale forest
village Počúvadlo
The events for children and familiest
in the village Počúvadlo.
May/June
Flora Magica
The event full of flowers and creative
arrangers.
Envirofilm
The film festival with environmental
themes.
June
From fairytale to fairytale
Mansion in St. Anton
Competitions, games, fairytales and
surprises for children.
where in banská štiavnica
61
more informations on www.banskastiavnica.org
aktuálne informácie na www.banskastiavnica.org
kalendár podujatí
Krásny deň
Ranč Nádej, Sv. Anton
Benefičný gospelový koncert.
Beliansky krokodíl
Banská Belá
Podujatie s výlovom bájneho Belianskeho krokodíla.
aktuálne informácie na www.banskastiavnica.org
Furmanské preteky
Obec Baďan
Súťaž ťažných koní pri práci s drevom.
Budenie Sitnianskych rytierov
Počúvadlianske jazero
Rytierske dni pre malých aj veľkých.
Otvorenie letnej turistickej sezóny.
Umenie na Trojici
Knihy, výtvarné umenie a hudba
oživia Námestie sv. Trojice.
Detské dni svätého Huberta
Kaštieľ vo Sv. Antone
Dni plné zábavy a poučenia pre malých poľovníkov a lesníkov.
júl
Festival Bachovej hudby
– Bach tribute
Festival klasickej hudby, ktorý vás
prevedie Bachovou tvorbou.
Štiavnický živý Šach
Historický jarmok, šerm, tance,
sokoliarske vystúpenia, šachová simultánka a hra veľmajstrov so živými
figúrami.
62
the calendar of events
The furman race
Village Baďan
The competion of draft horses at work
with wood.
Waking up of Sitno´s knights
Počúvadlo lake
The days of the knights for families.
Opening of summer season.
Tradície – folklórny festival
Jazero Počúvadlo, amfiteáter
Remeselníci, gastronómia, ľudové
hudby a súbory.
Art at the Trinity square
Books, art and music will revive the
Saint Trinity square.
Rezbársky deň
Štiavnické Bane
Tradičné podujatie s rezbármi a remeselníkmi.
The children days of St. Hubert
Mansion in St. Anton
Days full of fun and knowledge for
small hunters and forestmen.
júl/august
Podsitnianske dni hojnosti
Obec Baďan
Folklórny ľudový festival zameraný na
návrat k ľudovým zvykom a tradíciám.
july
Festival of Bach´s music
– The Bach tribute
Classical music festival of Bach´s
composition.
august
Sitno Blues
Jazero Počúvadlo, amfiteáter
Hudobné podujatie s medzinárodnou
účasťou.
The Living chess
Historical Fair, fencing, dancing,
hawkers and chess grandmasters play
with live figures.
Nezabudnuté remeslá
Podujatie prezentujúce tradičné remeslá v centre Banskej Štiavnice.
Podsitnianske dni hojnosti
Prenčov
Tradičné hontianske špeciality, tanec
a hudba v obci Prenčov.
Letný filmový festival 4 živly
Filmové podujatie, ktoré prináša do
Štiavnice výber kvalitných filmov.
kam v banskej štiavnici
The Carver day
Štiavnické Bane
Traditional event with carvers.
july/august
The days of plenty bellow Sitno
Village Baďan
Folk festival with traditional folk habits.
August
Sitno Blues
Počúvadlo lake, amphitheater
Music event with international blues
groups.
Unforgotten crafts
Traditional crafts in the center of
Banská Štiavnica.
The days of plenty bellow Sitno
Village Prenčov
Traditional dishes from Hont region,
dance and music.
Summer film festival 4 elements
Film festival which brings to Stiavnica
a selection of quality films.
Beautiful day
Ranch Hope, St. Anton
Small gospel festival.
The Belian´s crocodile
Banská Belá
Let´s catch the misterious crocodile of
Banská Belá.
The traditions – folk festival
Počúvadlo lake – amphitheater
Craftsmen, gastronoms, folklore music
and groups.
where in banská štiavnica
63
more informations on www.banskastiavnica.org
kalendár podujatí
the calendar of events
Festival Capalest
Európsky festival poézie, divadla
a hudby.
Turci idú
Kalvária, Banská Štiavnica
Festival plný histórie, šermu a zábavy.
The Turcs are comming
The Calvary of B. Štiavnica
Event full of history, fencing and fun.
Osmidiv
Charitatívny hudobný festival.
Kalvárska púť
Kalvária, Banská Štiavnica,
Tradičná púť na Banskoštiavnickej
Kalvárii.
The Pilgrimage of Calvary
The Calvary of B. Štiavnica
Annual pilgrimage at the Calvary of
Banská Štiavnica.
Sitnianska Paškrta
Regionálny festival s varením kotlíkových špecialít a súťaž vo varení
miestnych jedál v kotlíku.
september/október
Tekvicový festival
Svätý Anton
Súťaže vo vyrezávaní tekvíc, tekvicové
maškrty a tekvicová zábava.
september/october
The pumpkin festival
Svätý Anton
Competition in carving pumpkins,
pumpkin treats and pumpkin fun.
Halušková párty + Juniorské
westernové preteky
Ranč Nádej, Sv. Anton
Originálne podujatie na Ranči Nádej.
október
Hubertová jazda
Ranč Nádej, Svätý Anton
Hon na líšku na Ranči Nádej.
september
Dni svätého Huberta
Sv. Anton
Celoslovenské poľovnícke slávností
s bohatým programom nielen pre
poľovníkov.
november
Svätoantolská heligónka
Svätý Anton
Celoslovenská prehliadky hry na
heligónku.
Mini Jazznica
Banská Štiavnica ožije tónmi džezu.
Salamandrové dni
Mestské slávnosti, dobrá zábava a tradičný sprievod baníkov a postavičiek.
Ľadové medvede
Tajch Vindšachta, Štiav. Bane
Tradičné zimné kúpanie ľadových
medveďov na Štiavnicku.
december
Štyavnycký vjanočný jarmok
Kammerhof, Banská Štiavnica
Tradičný vianočný jarmok.
Svätoantonské vianočné trhy
Svätý Anton
Ochutnávka tradičných vianočných
regionálnych špecialít, súťaž vo varení
kapustnice, ukážky vianočných zvykov
64
kam v banskej štiavnici
Festival Capalest
European festival of poetry, theatre
and music.
Osmidiv
Charity music festival.
Mini Jazznica
Banská Štiavnica will be full of jazz
tones.
Sitnianska Paškrta
Regional festival with cooking of
specialties and regional cooking
competitions.
Dumplings party + junior western
competition
The Ranch Hope, St. Anton
Original event at the Ranch Nadej.
september
The days of St. Hubert
St. Anton
National hunter celebration with rich
program not only for hunters.
Salamandra days
Town celebrations, good fun and the
traditional parade of miners and
characters.
october
The Hubert´s ride
The Ranch Hope, St. Anton
Fox hunting at the Ranch Hope.
november
The helicon of St. Anton
Svätý Anton
National presentation of playing the
helicon.
Ice Bears
Vindšachta lake, Štiav. Bane
Traditional winter bathing in
Windšachta lake.
december
The Štiavnica´s Christmas market
Kammerhof, Banská Štiavnica
The town Christmass market.
The Christmas games of St. Anton
Svätý Anton
Tasting traditional Christmas regional
specialities, cooking competition cabbage soup, presentations of Christmas
customs.
where in banská štiavnica
65
more informations on www.banskastiavnica.org
aktuálne informácie na www.banskastiavnica.org
kalendár podujatí
slovníček miestnych názvov
Trotuár – vyvýšený chodník, terasa s obchodmi a kaviarňami na ulici Andreja
Kmeťa
Križovatka – križovatka s kruhovým
objazdom a dôležitými autobusovými
zastávkami pri supermarkete BILLA
na konci Dolnej ulice
Trojica – Námestie sv. Trojice, historické
centrum mesta
Hríb – stánok s predajňou novín na ulici
Andreja Kmeťa pri odbočke na Dolnú
ružovú ulicu (jeho strecha pripomína
klobúčik hríbika). V minulosti tu bola
benzínová pumpa.
Botanika – botanická záhrada na ľavej
strane cesty z centra mesta smerom na
Žarnovicu, Žiar nad Hronom a Zvolen
Kammerhof – najväčší stavebný komplex
v meste, sídlo Slovenského banského
múzea na začiatku Kammerhofskej ulice, pod sochou Andreja Kmeťa.
Tabačka – bývalá tabaková továreň na
Tabakovej ulici (na pravej strane Kammerhofskej a Dolnej, smerom na Križovatku a do obce Sv. Anton)
66
Tajchy – umelé vodné nádrže v okolí mesta, vybudované ako zdroje vody pre
potreby banskej činnosti
Vodárenská – tajch Veľká vodárenská,
asi 10 min peši z horného konca Trojičného námestia
OPP („Ópépé“) – budova na Kammerhofskej ulici vľavo (takmer oproti pošte),
sídlo viacerých obchodov a prevádzok
Staré ihrisko – dnes parkovacia plocha s
obchodmi a službami na Mládežníckej
ulici za budovou OPP
Šindlerka – rekonštruovaná priemyselná
budova na Dolnej ulici oproti Tabačke
Kolpachy – starý, no dodnes používaný
názov obce Banský Studenec
Piarg – pôvodný názov jednej z lokalít,
ktorých spojením vznikla dnešná obec
Štiavnické Bane
Hájik – vstup do mesta smerom od Banskej Bystrice a Žarnovice
Drieňová – najväčšie štiavnické sídlisko,
nachádza sa tu aj nemocnica
Kmeť – socha Andreja Kmeťa v centre
mesta, významný orientačný bod
kam v banskej štiavnici
glosary of local names
Trotuár – this is an elevated sidewalk on
the Andrej Kmeť street with a terrace
full of shops and coffee-bars to pop in
Križovatka – the crossroad has been converted to roundabout and is located the
end of Dolná street where the central
bus station lies supermarket BILLA
Trojica – The Holy Trinity Square is the
central point of historical part of the
town Banská Štiavnica
Hríb – this small, flat roofed cap mushroom building once operated as
a petrol station. Nowdays it serves as
newspaper stand with town map on
a wall as well. It lies on the crossing
of the streets and squares in the historical centre where Andreja Kmeťa
Street turns right to Dolná Ružová
Street.
Botanika – the Botanic garden lies on
the left side of the road which runs
from town centre to the destinations
of Žarnovica, Žiar nad Hronom and
Zvolen.
Kammerhof – the biggest building complex in the town centre and used to
be the headquarter of supreme royal
mining authority for centuries, while
today it is the seat of the Slovak Mining
Museum. Stands where Kammerhofská
Str. starts run downtown in opposite
of the Andrej Kmeť statue.
Tabačka – the biggest building in downtown served previously as a tobacco
factory and is located on Tabaková
Street.
Tajchy – artificial dams in the area
around the town which were constructed as water reservoirs for hydropower
used in mining
Tajch Vodárenská – This reservoir is
about 10 minutes walking from the
upper tip of The Holy Trinity Square.
OPP (pronounced as „Oh-peh-peh“) –
That is a building on the left side of
Kammerhofská Street on the opposite
side of the Post office. It is the place of
several shops
Staré ihrisko – free parking zone including a few shops lies on Mládežnícka
Street on the ground of the old playfield right behind the OPP building
Šindlerka – the reconstructed industrial building is located on Dolná Street
right opposite of the Tabačka building
Kolpachy – It is the historical name for
the village of Banský Studenec, deriving from the German “GOLDBACH”
– the Golden Creek, and is still in use
by locals
Piarg – historical name for the village
of Štiavnické Bane, deriving from the
old German dialect expression for hill
(Berg)
Hájik – The saddle where the road enters
the town from the direction of Banská
Belá and Zvolen
Drieňová – The largest neighborhood of
blocks of flats, also the hospital stands
here
Kmeť – The statue of Andrej Kmeť in the
centre, a significant orientation point
where in banská štiavnica
67
kam v banskej štiavnici | where in banská štiavnica
Ďakujeme za návštevu regiónu Ban- Thank you very much for visiting
ská Štiavnica. Veríme, že táto knižka vám
bola pri jeho spoznávaní nápomocná. Zároveň si vás dovoľujeme poprosiť o pomoc.
Ak zistíte, že niektorá informácia v tejto
príručke je už neaktuálna alebo nepresná, alebo vám v nej čosi chýba, informujte nás prosím na emailovej adrese info@
banskastiavnica.org alebo telefonicky na
čísle 0905 360 307. Ďakujeme!
Banská Štiavnica. We hope, that this booklet was a reliable and helpful guide. At the
same time, we would like to ask you for
help and assistance: should you find any
of the information outdated, imprecise or
incomplete, let us know either electronically at [email protected] or by
phone at +421 905 360 307.
Thank you!
Informácie o aktuálnych podujatiach sú prebrané z databázy podujatí na www.banskastiavnica.org,
kde nájdete presné dátumy aj aktuálne informácie a pozvánky na podujatia, ktoré neboli známe
v čase uzávierky.
predajca
Vydalo: Združenie turizmu Banská
Štiavnica v máji 2014
Autori: Juraj Bačík, Martin
Macharik
Spolupracovali: Pavol Šveda,
Sylwia Tyszka, Miklos Ákos
Foto: Lubomír Lužina, Anton
Serdjukov, Martin Stojanovski,
Juraj Novotný, Martin Macharik,
Juraj Bačík
Foto na obálke: Martin Bibza
Grafická úprava: Pavol Borodovčák
Download

KAM v Banskej Štiavnici