Zmluva na poskytnutie služby
Č.: 12K000010
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len Obchodný zákonník) a podľa zákona o verejnom obstarávaní, (ďalej len zmluva)
1.
1.1.
Objednávateľ:
V zastúpení štatutárneho zástupcu:
IČO:
RČ DPH:
Bankové spojenie:
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:
- vecných:
Číslo telefónu:
(ďalej len „objednávateľ“)
1.2. Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Označenie registra:
Číslo zápisu:
V zastúpení štatutárneho zástupcu:
Poverený k podpisu zmluvy:
Oprávnený rokovať vo veciach:
- zmluvných:
- vecných:
IČO:
RČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo telefónu:
Číslo faxu:
(ďalej len „poskytovateľ“)
1.3
Zmluvné strany
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., - rektor UK
00397865
SK 2020845332
Štátna pokladnica Bratislava
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., - rektor UK
zodpovedné osoby podľa prílohy 1
02/59244459
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register Okresného sudu Žilina
Odd. Sro, Vl. č.: 12115/L
Ing. Eva Šmehylová - konateľ
Ivan Mlynarčík - obchodný riaditeľ
Ivan Mlynarčík - obchodný riaditeľ
Ivan Mlynarčík - obchodný riaditeľ
36391000
SK 2020104449
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0423613757/0900
041/5076301
041/5643721
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na nižšie uvedený predmet zmluvy pre Univerzitu
Komenského v Bratislave, ktorá je výsledkom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na
poskytnutie služby: „Zabezpečenie stravovania v súlade s § 152 Zákonníka práce“.
2.
Predmet zmluvy
2.1.
Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa v súlade
s ustanovením § 152 zákona č. 311 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. (ďalej len
Zákonník práce).
2.2.
Opis a rozsah predmetu zmluvy:
2.2.1.
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávanie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich
sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať
stravovacie služby. Zmluva sa uzatvára na dobu jedného roku, maximálne však do
vyčerpania finančného limitu na celý predmet zákazky.
.
2.3.
2.2.2.
Predpokladaná celková hodnota stravovacích poukážok na celý predmet zákazky: 3 000
000,00 € bez DPH.
2.2.3.
Predpokladané celkové množstvo odberu stravovacích poukážok na celý predmet
zákazky: 900 000 ks.
2.2.4.
Predpokladaná nominálna hodnota stravovacích poukážok v súlade s ustanovením § 152
ods. 3 Zákonníka práce je: od 2, 90 €.
Požiadavky na predmet zmluvy:
2.3.1.
Stravovacie poukážky budú odoberané jednotlivými fakultami a ďalšími súčasťami
objednávateľa na základe nimi vystavených objednávok. Zodpovedné osoby
jednotlivých fakúlt a ďalších súčastí objednávateľa sú uvedené v prílohe 1.
V objednávke sa uvedie záväzné množstvo, počet ks v jednom balení, nominálna
hodnota stravovacích poukážok a miesto dodania stravovacích poukážok.
2.3.2.
Poskytovateľ dodá stravovacie poukážky v požadovanom množstve, v požadovanej
nominálnej hodnote a v požadovanom počte ks v balení podľa objednávok jednotlivých
fakúlt a ďalších súčastí objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia
objednávky, pričom frekvencia zadávania objednávok je u jednotlivých fakúlt a ďalších
súčastí objednávateľa rôzna.
2.3.3.
Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava a doručenie stravovacích poukážok na miesto
dodania podľa čl. 3 a prílohy 1 k zmluve a ďalšie služby s tým spojené ako napr.
poštovné, balenie podľa požiadaviek fakúlt a ďalších súčastí objednávateľa, poistenie,
vystavenie faktúry, atď.
2.3.4.
Predpokladané množstvo stravovacích poukážok uvedené v bode 2.2.3., predpokladaná
celková hodnota uvedená v bode 2.2.2. a predpokladaná nominálna hodnota
stravovacích poukážok uvedená v bode 2.2.4. nie sú záväzné počas trvania zmluvného
vzťahu a môžu sa meniť v závislosti od zmien právnych predpisov, od organizačných a
legislatívnych zmien objednávateľa a od počtu zamestnancov.
2.3.5.
Výmena stravovacích poukážok pri zmene nominálnej hodnoty bude bezplatná. Doplatí
sa, resp. vráti sa iba rozdiel nominálnych hodnôt.
2.3.6.
Stravovacie poukážky budú platné vždy na kalendárny rok.
2.3.7.
Vrátenie nepoužitých stravovacích poukážok po skončení kalendárneho roka bude
bezplatné. Vráti sa nominálna hodnota stravovacích poukážok.
2.3.8.
Zoznam právnických alebo fyzických osôb, ktoré akceptujú stravovacie poukážky
dodané poskytovateľom ku dňu uzatvorenia zmluvy na CD/DVD-nosiči je prílohou 3
zmluvy.
3.
Miesto plnenia
3.1.
Miesto dodania stravovacích poukážok je:
Univerzita Komenského v Bratislave; fakulty, samostatne hospodáriace súčasti, rektorát
a centrálne financované súčasti.
3.2.
Miesto poskytnutia stravovacích služieb:
Stravovacie zariadenia v Bratislave, v Martine, v Modre, v okrese Banská Štiavnica (Richňava),
v okrese Martin (Blatnica).
Podrobný rozpis miesta dodania stravovacích poukážok a miesta poskytnutia stravovacích
služieb je uvedený v prílohe 1.
4.
Zdroj finančných prostriedkov a rámec pre platobné podmienky
4.1.
Predmet zmluvy bude financovaný z finančných prostriedkov Univerzity Komenského
v Bratislave.
4.2.
Odobraté stravovacie poukážky sa budú uhrádzať na základe faktúry. Faktúry bude
poskytovateľ vystavovať a predkladať na úhradu podľa objednávok jednotlivým fakultám
a ďalším súčastiam objednávateľa podľa prílohy 1 a to po prevzatí stravovacích poukážok
objednávateľom podľa prílohy 1. Súčasťou faktúry bude podpísaný dodací list.
4.3.
Faktúry budú mať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál
dodacieho listu.
V prípade, že faktúra nebude mať predpísané náležitosti, bude poskytovateľovi vrátená na
prepracovane.
4.4.
Faktúry budú uhrádzané bezhotovostných prevodom so splatnosťou 30 dní odo dňa prevzatia
a odsúhlasenia faktúry. Objednávateľ preddavky neposkytuje.
5.
Cena
5.1.
Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov .
5.2.
Cena je uvedená v prílohe č. 2 výkaz ocenených položiek v eurách na 2 desatinné miesta.
5.3.
Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zmluvy podľa objednávky
(nominálna hodnota stravovacích poukážok, provízia, poštovné, balné, poistné, prepravné na
miesto určenia, vystavenie faktúr a všetky ostatné súvisiace náklady, ktoré si poskytovateľ
účtuje podľa prílohy 2).
5.4.
Výkaz ocenených položiek je prílohou 2 zmluvy. Jednotková cena za príslušné objednané
služby súvisiace s predmetom zmluvy podľa prílohy 2 platí pre všetky nominálne hodnoty
stravovacích poukážok bez ohľadu na množstvo a frekvenciu objednávok.
5.5.
Cenu je možné meniť v prípade zmeny DPH.
6.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
6.1.
Objednávateľ si môže voči poskytovateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z celkovej ceny s DPH príslušnej objednávky na predmet zmluvy za každý deň omeškania
s plnením predmetu zmluvy v súlade s príslušnou objednávkou.
6.2.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry si môže poskytovateľ uplatniť voči
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
7.
Záverečné ustanovenia
7.1.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
7.2.
Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
7.3.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
7.4.
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené
pre objednávateľa a dve pre poskytovateľa.
7.5.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobudne účinnosť 10.3.2013 po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky. Predávajúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto
zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na dobu jedného
roku, maximálne však do vyčerpania finančného limitu na celý predmet zákazky 3 000 000 €.
8.
Prílohy
8.1.
Príloha 1:
Prehľad fakúlt a ďalších súčastí objednávateľa, zodpovedné osoby, miesta dodania stravovacích
poukážok, miesta poskytnutia služby, predpokladaný počet stravovacích poukážok.
8.2.
Príloha 2:
Výkaz ocenených položiek podľa výsledku elektronickej aukcie
8.3.
Príloha 3:
Zoznam právnických alebo fyzických osôb, ktoré akceptujú stravovacie poukážky dodané
poskytovateľom ku dňu uzatvorenia zmluvy na CD/DVD - nosiči.
poskytovateľ
objednávateľ
dňa.................2012
dňa...............2012
.......................................................
.......................................................
Ivan Mlynarčík
obchodný riaditeľ
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor UK
tajomník
tajomník
tajomník
tajomník
tajomník
tajomník
tajomník
tajomník
Lekárska fakulta UK
Právnická fakulta UK
Filozofická fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Pedagogická fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK
tajomník
tajomník
riaditeľ
riaditeľ
riaditeľ
vedúca ORF
RUK
Fakulta managementu UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Centrum ďaľšieho vzdelávania UK
Vysokoškolský internát DRUŽBA UK
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Rektorát UK a centrálne financované súčasti
UK
predpokladaný počet stravovacích poukážok na celý predmet
zákazky s miestom dodania poukážok a poskytnutia služieb
tajomník
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
tajomník
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakluta UK
tajomník
zodpovedná
osoba
Súčasť UK
Bratislava
Martin
Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK,
Záborského ul. č. 2, 036 01 Martin
Bratislava
Bratislava
Bratislava, Martin,
Banská Štiavnica Richňava),
Banská Bystrica (Blatnica)
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK,
Staré grunty 36, 841 04 Brtislava
Univerzita Komenského v Bratislave,
Rektorát,
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava 16
850 000
50 000
v Bratislave
mimo Bratislavy
Bratislava, Modra
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská
dolina, 842 48 Bratislava
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK,
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK,
Bartókova 8, 811 02 Bratislava
Fakulta managementu UK,
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy
č. 4, 821 05 Bratislava
Centrum ďaľšieho vzdelávania UK,
Odbojárov 10/A, 820 05 Bratislava
Vysokoškolský internát DRUŽBA UK,
Botanická 25, 842 14 Bratislava 4
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Lekárska fakulta UK,
Špitálska 12, 813 72 Bratislava
Právnická fakulta UK,
Šafárikovo nám. Č. 6, 818 05 Bratislava
Filozofická fakulta UK,
Gondova ul. 2, 818 01 Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Pedagogická fakulta UK,
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Farmaceutická fakulta UK,
ul. Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Fakulta telesnej výchovy a športu UK,
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
miesto poskutnutia
služieb
miesto dodania poukážok a faktúr
0,00 €
0,00 €
B6 vystavenie faktúr
...
V Banskej Bystrici dňa 22.02.2012
SPOLU A (stravovacie
poukážky) + B (provízia a všetky
ostatné súvisiace náklady)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
B5 prepravné na miesto určenia
...
0,00 €
B4 poistné
....................
rozpísať všetky ostatné
súvisiace náklady, ktoré si
poskytovateľ účtuje
0,00 €
B3 balné
20%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20%
20%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20%
20%
20%
0,00 €
0,00 €
20%
0,00 €
B2 poštovné
20%
0,00 €
20%
0,00 €
–
B1 provízia
A.
–
Pre účely určenia celkovej
ceny s DPH sa použije
nominálna hodnota
stravovacích poukážok 3,20 €
Jednotková cena v € za províziu a všetky ostatné
súvisiace náklady, ktoré si poskytovateľ účtuje, ktorá
platí pre všetky nominálne hodnoty stravovacích
poukážok bez ohľadu na množstvo a frekvenciu
objednávok
bez DPH
DPH
s DPH
–
Položka
P.č.
2 880 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 880 000,00
2 880 000,00
bez DPH
2 880 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 880 000,00 €
2 880 000,00
s DPH
Ivan Mlynarčík, obchodný rtiaditeľ
na základe Generálnej plnej moci
----------------------------------------
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
–
DPH
Celková cena v € za predpokladaný počet stravovacích
poukážok 900 000 ks na celý predmet zákazky pri
nominálnej hodnote stravovacej poukážky 3,20 €
Kompletný výkaz ocenených položiek poskytovanej služby (ceny položiek, ktoré si poskytovateľ účtuje bez ohľadu na nominálnu hodnotu
stravovacích poukážok)
1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena s DPH
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
Príloha 3 k zmluve
č.12K000010
Zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré akceptujú stravovacie poukážky DOXX
Bratislavský KRAJ
Bratislava I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Potraviny Unimarket
Pizzeria Pitrull
Mäso - údeniny Achberger
Eurest BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ
Vináreňpod Baštou
Reštaurácia Michalská brána
Reštaurácia Michalská brána
Reštaurácia MODRÁ HVIEZDA
Študenský domov - bufet
Pizza factory Bottova
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Pizza & Gril Búdková
Pizza & Gril Búdková donášková služba
Potraviny Dali
NMO - kuchyňa
Reštaurácia Gastro plus
Reštaurácia Plzeňský dvor
Kantína
Prešporská Pinta - reštaurácia
Bufet Resto Servis
JedáleňResto Servis
Reštaurácia Gullfoss
Rozvoz teplej stravy a chladenej stravy
Caffe on
Školská jedáleňDobrovičová
Dušan Kováč- DUKO
Reštaurácia Umelka
PANDA-ázijské bistro
Presto restaurant
TERNO SM
Reštaurácia Slovak&Czech pub
Pizza Fun
Bufet EDENY
Potraviny M+M Market Centrum
Potraviny Teta
Reštaurácia Pasta & Schnitzel
WALKER´S RESTAURANT
Hotel Danubia Gate
Lahôdky Teta
LIDL- predajňa potravín
Reštaurácia MS Danubius
Adresa:
29. augusta
29. augusta 4
Americké nám. 1
Bajkalská 21/A
Baštová 3
Baštova 4
Baštová 4
Beblavého 14
Bernolákova 1
Bottova 7
Brnianska 38
Búdková cesta 4/A
Búdková cesta 4/A
Bukureštská 3
Cesta naČervený most 1
Cintorínska 26
Cintorínska 26
Cukrová 14
Čajkovského 14
Čulenova 5
Čulenova 5
Čulenova 5
Čulenova 5
Čulenova 6
Dobrovičová 14
Dostojevského rad 15
Dostojevského rad 2
Dostojevského rad 24
Dostojevského rad 4
Drotárska cesta 51
Dulovo námestie 5/A
Dunajská
Dunajská 18
Dunajská 2
Dunajská 2
Dunajská 2
Dunajská 25
Dunajská 26
Dunajská 4
Eisnerova 6964/50
Fajnorovo náb. 2
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
AQA Pub piváreň
AQA restaurant
Restaurant Bonjour - EBCDELL
Sole Mio pizza & grill
Bufet Fun
Reštaurácia McDonald´s
SBARRO
SVET - originálny pub
Reštaurácia Gremium
Reštaurácia Gremium
Reštaurácia La Scala
Bufet v opere - SND historické
Beer Palace
Lahôdková jedáleňDIVESTA
Reštaurácia Kikaku Sushi bar
Mäso - údeniny Okša
Reštaurácia RECHOBOT
Reštaurácia RECHOBOT
SOLE MIO
Reštaurácia Animal´s
RESTORANTE GRANDE MILANO
Bufet FREDERIKA
Reštaurácia Roland cafe
Reštaurácia - vináreňBakchus
Reštaurácia Bakchus
VináreňBAKCHUS
Euro café
JedáleňPresto
Reštaurácia Al Dente presto
Potraviny BILLA
Delikatesy u prezidenta
BABU Restaurant
Lahôdky Gramblička
Potraviny Gramblička
Bistro Mária - Kristína
Café restaurant Mária - Kristína
Reštaurácia Sibyla
Restaurant KORZO
Reštaurácia Bar Paráda
Restaurant Verne
Slang pub
Café SAVOY
Patio Pizza
Steam & Coffee - reštaurácia
Mäso - údeniny Orbán
Hotel Mama´s
Reštaurácia Don Giovanny
KODA FOOD
Fazuľová 5
Fazuľová 5
Fazuľova 7
Ferienčíkova 13
Gondova 2
Gorkého 1
Gorkého 1
Gorkého 1
Gorkého 11
Gorkého 11
Gorkého 11
Gorkého 2
Gorkého 5
Gorkého 5
Gorkého 6
Grosslingova 22
Grosslingova 24
Grosslingova 24
Grosslingova 31
Gunduličova 1
Heydukova 12-14
Heydukova 29
Hlavné nám.
Hlboká 5
Hlboká 5
Hlboká cesta 5
Hodžovo nám.
Hodžovo nám. 3
Hodžovo nám. 3
Hodžovo námestie
Hodžovo námestie - podchod
Hodžovo námestie 2
Hraboňová 11
Hraboňová 11
Hrad - západná terasa
Hrad - západná terasa
Hurbanovo nám. 9
Hviezdoslavovo nám. 11
Hviezdoslavovo nám. 14
Hviezdoslavovo nám. 18
Hviezdoslavovo nám. 23
Hviezdoslavovo nám. 3
Hviezdoslavovo nám. 3
Hviezdoslavovo nám. 3
Chalúpkova 7
Chorvátska 2
Chorvátska 4
Iľkovičova 3
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Jakub cafe - restaurant
Sory Cafe
Potraviny BILLA
Reštaurácia Biela Pani
Pizzeria u Jozefa
VINO & RESTAURANT
Divný Janko
Reštaurácia Divný Janko
KOTOLŇA PUB
Kotolňa pub
Kotolňa pub - reštaurácia
Bagetéria
Občerstvenie Richman
Pečené pagáčiky - bagety
Pizza Little Caesars
Závodná jedáleňOD TESCO
OD Tesco
PekáreňNaglreiter
Potraviny BILLA
Mäso - údeniny Orbán
Bagetka
Palacinkáreň
Juice Zone
Sushi Time
PLANETA FOOD
Reštaurácia Downtown
Azia bistro
Reštaurácia Bel Pasta
Bar Marta
Primo Amore
Účelové zariadenie
Mini lahôdky
Hotel Sorea
Bistro Jana
Reštaurácia Brit
Pekáreň- potraviny Kvások
Restaurant ALIBI
Reštaurácia - pizzéria Stein
Reštaurácia Neon
Café restaurant Michaela
Reštaurácia Flavours
Reštaurácia Piano bar
U Alchymistu
Reštaurácia Café Štúdio Club
Bar & restaurant OHOHOO!
Gastro u Jakuba
Čínska reštaurácia Hua Lin Gong
Pizzeria Italiana
Jakubovo námestie 10
Jakubovo námestie 12
Jesenského ulica
Jozefská 11
Jozefská 19
Jozefská 19
Jozefská 2
Jozefská 2
Jozefská 6
Jozefská 7
Jozefská 7
Kamenné nám.
Kamenné nám.
Kamenné nám. 1
Kamenné nám. 1
Kamenné nám. 1
Kamenné nám. 1/A
Karadžičová 10
Karadžičova 14
Karadžičova 31
Karadžičova 57
Karadžičova 57
Karadžičova 8
Karpatská
Karpatská 15
Klariská 8
Kolárska 8
Kolárska 8
Kollárovo nám. 10
Kollárovo námestie 17
Konventná 1
Kozia 22
Kráľovské údolie 6
Krížna 17
Krížna 23
Krížna 34
Krížna 8
Krížna 8
Krížna 8
Kýčerského 10
Laurinská
Laurinská 11
Laurínska 11
Laurinská 13
Laurinská 19
Laurinská 19
Laurinská 3
Laurinská 6
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Reštaurácia Corida De Toros
Diétna jedáleňDIVESTA
Okienko na ulicu DIVESTA
Vegetariánska jedáleňDIVESTA
Snack gallery
Regees pub
U Dvoch levov
Reštaurácia Club
U Ferdinanda
Veľkoobchod potravín STRUIS
Prevádzkač. 1002
Potraviny L2
Reštaurácia Ako Doma
Reštaurácia u vodníka
KaviareňTramonto
Reštaurácia POHODA
Potraviny - lahôdky
Reštaurácia Melonek
JedáleňOrbán
Mäso - údeniny Orbán
Občerstvenie Kebab & begeta
Občerstvenie Richman
SJ
CASINO-CAFE REDUTA
Royal Baguette
Filharmonický klub - REDUTA
Reštaurácia REDUTA
Potraviny DODO
Prevádzkač. 1005
Reštaurácia Záhrada
Potraviny BILLA
Reštaurácia Alžbetka
Bufet FN
Reštaurácia Finestra
Ruská reštaurácia Metropol
Reštaurácia Mikádo
Občerstvenie Kebab House
PRIMI city lounge, pizza-garden pub-grill
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
JedáleňŠaušan
Pizzeria INFFERNO
Koník Pub
Red Hot
PiváreňPrazdroj
Bistro N 27
BASTION PIZZERIA
Eurest Slovenský rozhlas
Steam & Coffee - reštaurácia
Laurinská 7
Laurinská 8
Laurinská 8
Laurinská 8
Laurinská 9
Lazaretská 19
Lazaretská 2
Lazaretská 21
Lazaretská 27
Lazaretská 30
Lermontovova 2
Lermontovova 4
Lovinského 11
Lovinského 11
M. R. Štefánika
Majakovského 8
Malý trh
Malý trh 2/A
Malý trh 4
Malý trh 4
Mariánska 14
Mariánska 8
Mateja Bela 5
Medená 1
Medená 13
Medená 3
Medená 3
Medená 4
Medená 4
Mickiewiczova
Mickiewiczova 1
Mickiewiczova 1
Mickiewiczova 13
Mickiewiczova 14
Mickiewiczova 18
Mickiewiczova 2
Michalská 15
Michalská 19
Mlynská dolina
Mlynská dolina
Mlynské Nivy 6
Mlynské nivy 8
Mlynské nivy 8
Mostová 8
Mozartova 27
Mýtna 1
Mýtna 1
Mýtna 1
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
Potraviny Duchoň
Ázijské bistro
Sport Pub Machnáč
Bufet VUVH
Reštaurácia Botel Marína
Reštaurácia Volej
Kolonial pod Machnáčom
Reštaurácia Parlamentka
Ázijské bistro Panda
Potraviny Hviezda
Chameleon
Reštaurácia - Hotel Tatra
JedáleňSlovak Telecom
Pizzeria Romeo
Reštaurácia V - CLUB
Reston Mc Donalds
Reštaurácia McDonald´s
Bagl´s restaurant & bar
Európsko-ázijské bistro BAMBUS
Mäso-údeniny
Gastro U Jakuba
Reštaurácia Malí Františkáni
Bagetéria Hoba
Bufet Fornetti
Lokše-langoše-hot dog
Reštaurácia Koruna
Café Milenium
Reštaurácia Café Milenium
Občerstvenie Tuti fruiti, OD Dunaj
Reštaurácia Dunaj
Reštaurácia Happy Kebab
Ázijské bistro
BISOU CAFE CLUB
Apollon klub pizzeria
WINE COFFEE SHOP FONDUE
Potraviny BILLA
GANESH Indická reštaurácia
Café Štúdio club
Reštaurácia KGB
Bagetéria GYROS
Čínska reštaurácia
Restaurant Neolit
Bagetéria Daniela
Bufet EDENY
Ázijské bistro
Pizzeria Agnozo
Reštaurácia Góvinda
Bistro Saigon
Mýtna 19
Mýtna 34
Nábr.arm.gen.Ľ.Svobodu 42
Nábr.arm.gen.Ľ.Svobodu 7
Nábrežie gen.Ľ. Svobodu
Nábrežie gen.Ľ. Svobodu 3
Nábrežie gen.Ľ. Svobodu 36
Nám A. Dubčeka 1
Nám. 1. mája
Nám. 1. mája 15
Nám. 1. mája 4
Nám. 1.mája 5
Nám. slobody 6
Nám. SNP 11
Nám. SNP 12
nám. SNP 14
Nám. SNP 14
Nám. SNP 2
Nám. SNP 2
Nám. SNP 2
Nám. SNP 24
Nám. SNP 24
Nám. SNP 25
Nám. SNP 25
Nám. SNP 25
Nám. SNP 25
Nám. SNP 3
Nám. SNP 3
Nám. SNP 30
Nám. SNP 30
Nám. SNP 7
Nám.1 .Mája
Námestie 1. mája 14
Námestie Slobody
Námestie SNP 6
Námestie SNP 7
Nedbalova 12
Nedbalova 14
Obchodná 1
Obchodná 13
Obchodná 21
Obchodná 21
Obchodná 22
Obchodná 23
Obchodná 25
Obchodná 25
Obchodná 30
Obchodná 32
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
Bistro Saigon
Koza Pub
TULIPAN
Reštaurácia Varadero
BIGL cafe restaurant
Pizzeria Primo Piano
Pub u Zeleného Stromu
EDEN PUB
CAFE CENTRÁL
Bagetéria F&M
Film Café - reštaurácia
HYDE PARK DVOR PUB
Vináreňu sv. Urbana
BURGERLAND
Rýchloobčerstvenie KFC
Mc.KEBAB, s.r.o.
VIECHA U SEDLÁKA
City restaurant
City Restaurant - vegetariánska reštaurácia
Reštaurácia Mc Donald s
Europa pub
Reštaurácia ÚĽUV
U Remeselníka
Bagetéria Mc Malen
Caffe DEJA VU
Cukráreňa kaviareňMc Malen
Čínsky múr
Potraviny Avion
Reštaurácia Sonáta
TACO REY
Reštaurácia Chicken bar
Jedáleň
Reštaurácia u Mamičky
Restaurant Bulgaria
Moshi Moshi
Hostel Restaurant
Reštaurácia Art of Life
Fresh Restaurant
Reštaurácia A-Klub
Gatto Matto
Gatto Matto
Pivnica u kozla
Stone restaurant
San Marten
Verdict bar & restaurant
Reštaurácia Butterlfy
Reštaurácia PORTUS
Rýchle občerstvenie Bodega 1
Obchodná 32
Obchodná 33
Obchodná 37
Obchodná 42
Obchodná 42/A
Obchodná 43
Obchodná 43-45
Obchodná 48
Obchodná 52
Obchodná 53
Obchodná 53
Obchodná 53
Obchodná 53
Obchodná 54
Obchodná 54
Obchodná 55
Obchodná 55
Obchodná 58
Obchodná 58
Obchodná 58
Obchodná 62
Obchodná 64
Obchodná 64
Obchodná 66
Obchodná 66
Obchodná 66
Obchodná 66
Odborárske námestie 2
Palackého 14
Palackého 4
Palackého 6
Palisády 23
Palisády 40
Palisády 5
Panenská 24
Panenská 3
Panenská 31
Panská 14
Panská 15
Panská 17
Panská 17
Panská 27
Panská 33
Pánska 33
Panská 6
Panská 8
Paulíniho 10
Pod Novým mostom 1
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
Rýchle občerstvenie Bodega 2
Rýchle občerstvenie Bodega 3
Bistro Meridán
Pizzeria Pressburg
Rýchle občerstvenie Bodega
Rýchle občerstvenie Bodega 1
Rýchle občerstvenie Bodega 2
Rýchle občerstvenie Bodega 3
ANTIC Caffé
COFFE & FOOD
Tenis Club
Bufet v SND - nová budova
FITTNES
R 115 - pizzeria
Reštaurácia Tower
ROXY 115 Restaurant
Piváreňu Horsta
Brasserie La Marine
Reštaurácia SAJADO
Slovensko -Česká kuchyňa
Tresecondi Pasta and dessert bar
Burger King
Potraviny BILLA - EUROVEA
Ázijské bistro
Reštaurácia "u Floriána"
SUBWAY
Lahôdky - pekáreň
Lahôdky Bernolák
PekáreňHŠK Macek
Pizzeria Primavera
Potraviny M+M Market Centrum
ReštauráciaČeská pivnica
IMPRES
Pizzeria Ristorante Rome
Ázijské bistro
Botel Gracia - reštaurácia
Reštaurácia Cirkus Barok
Bageréria F&M
Fashion Cafe
Pohostinstvo - reštaurácia
Reštaurácia OMMAMA CAFÉ
Teplý bufet v Lekárskej faklte
Jedáleňv Lekárskej fakulte
SHAWAEMA KING
Reštaurácia Caribe bar
ALL STARS CAFE
Reštaurácia Hacienda Mexicana
THE DUBLINER IRISH PUB
Pod Novým mostom 1
Pod Novým mostom 1
Predstaničné nám. 1
Predstaničné nám. 1
Predstaničné nám. 1
Predstaničné nám. 1
Predstaničné nám. 1
Predstaničné nám. 1
Predstaničné námestie
Predstaničné námestie 1
Pri Habanskom mlyne 7
Pribinova 17
Pribinova 23
Pribinova 25
Pribinova 25
Pribinova 25
Pribinova 34
Pribinova 8
Pribinova 8
Pribinova 8
Pribinova 8
Pribinova 8 - Eurovea
Pribinova ulica 1/B
Radlinského
Radlinského 27
Radlinského 27
Radlinského 36
Radlinského 36
Radlinského 39
Radlinského 39
Radlinského 39
Radlinského 39
Radvanská 29
Rajská 1
Rajská 14
Rázusovo nábr.
Rázusovo nábr.
Rybárska brána 7
Rybné nám. 1
Sasinkova 1
Sasinkova 19
Sasinkova 4
Sasinková 4
Sedlárska 10
Sedlárska 4
Sedlárska 5
Sedlárska 6
Sedlárska 6
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
Reštaurácia Barón
Cafe Restaurant IDIZA
Rýchloobčerstvenie KFC
WINKY PALACINKY
Reštaurácia Sushi bar
Reštaurácia APOLLO
S - Klub - reštaurácia
Tesco Expres
Bagetéria
Bufet Gundel
Langoše Šafko
Ovocie - zelenina
Fresh Corner
Reštaurácia Trafená hus
ROCK OK pizza
Univerzita Komenského v Bratislave, Jedáleň
Bonjour - Uni Credit Bank
Potraviny INKA
Mäso - údeniny Achberger
Ázijské bistro
Restaurant Dilema
Reštaurácia Ataše-U konzula
Café AHA
Milton cafe restaurant
Ázijské bistro SAIGON
Pizza Umbria
Planet Life - predaj zdravej výživy
Bufet Marta
Kuchyňa MPSVR SR
Mäso údeniny BERTO
Lahôdky Lienka - fy PERKINS
3ka
Vegetariánska reštaurácia Elixír 14
Lahôdky Tonka
Lahôdky Tonka
KaviareňPrezident-fe
Ázijské bistro
Ázijské bistro
ROLLO CAFÉ
Bistro Mamutko
Reštaurácia U Financa
Reštaurácia Feďo
Čínska reštaurácia Hviezda
KARMINA
Bagel&Coffe Story
Reštaurácia Klub Lúčnica
Reštaurácia A klub
Ari restaurant
Sládkovičova 11
Slávičie údolie 106
SNP 13
Stará Tržnica - SNP
Strakova
Súkenická 4
Svoradova 13
Svoradova 13
Šafárikovo nám.
Šafárikovo nám.
Šafárikovo nám.
Šafárikovo nám.
Šafárikovo nám. 7
Šafárikovo námestie
Šafárikovo námestie 4
Šafárikovo námestie 6
Šancová 1/A
Šancová 16
Šancova 3
Šancová 3
Šancová 70
Šancová 70
Školská 14
Šoltésovej 14
Špitálska 10
Špitálska 31
Špitálska 37
Špitálska 4-8
Špitálska 4-8
Špitálska 49
Špitálska 7
Štefánikova 14
Štefánikova 14
Štefánikova 15
Štefánikova 15
Štefánikova 19
Štefánikova 24
Štefánikova 24
Štefánikova 33
Štefanovičova 20
Štefanovičová 20
Štefanovičova 4
Štefanovičova 6
Štúrova 12
Štúrova 13
Štúrova 6
Štúrova 9
Tobrucká 1
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
Pizza Mizza
Pipi Gril
ALEXIS restaurant & coctail bar
Sociálna poisťovňa
Potraviny "KRÓNERKA"
Reštaurácia Archa
Reštaurácia Interest Muzeum
Bufet Fornetti
Lahôdky Galileo
Lahôdky Galileo
Restaurant Galileo
Reštaurácia Galileo
Caffe restaurant fiends
Reštaurácia Klub F
Palacinka u Garfielda
WHISKY BAR
Ganesh Utsav
EL CAMPO
Reštaurácia U zlatého jeleňa
Reštaurácia u Majora Zemana
U Majora Zemana
Čínska reštaurácia
Čínska reštaurácia Panda
Eurest Krajský súd Bratislava
MŇAMKÁREŇ
Potraviny Janka
Potraviny BILLA
Reštaurácia a penzión Eshel David
Reštaurácia Chez David
Čínska reštaurácia PANDA
Restaurant Business Pub
La Strada
LA TABLE Hotel IBIS Centrum
Reštaurácia Prašná bašta
Bagetka
Pizzeria Karaoke
FITRELAX Zochova
EDEN Pub Piváreň
RIO PUB
Viecha
Pizzeria Umag
Pizzeria UMAG
Café restaurant DAX
OLYMPIA
Bufet Ministerstva spravodlivosti
JedáleňMinisterstva spravodlivosti
BURGERLAND
Burgerland
Tobrucká 5
Treskoňova
Treskoňova 1
ul.29.augusta
Ulica Jozefa Krónera 4
Uršulinská 6
Vajanského nábr. 2
Vazovova 5
Vazovova 7
Vazovova 7
Vazovova 7
Vazovova 7
Vazovova 9
Ventúrska 18
Vysoká 15
Vysoká 16
Vysoká 2/A
Vysoká 28
Vysoká 32
Vysoká 37
Vysoká 37
Vysoká 39
Vysoká 39
Záhradnícka 10
Záhradnícka 11
Záhradnícka 57
Záhradnícka 95
Zámocká 13
Zámocká 13
Zámocká 3
Zámocká 30
Zámocká 36
Zámocká 38
Zámočnícka 11
Zelená 8
Zelená 8
Zochova 6/8
Žabotova 7
Žabotova 9
Žilinská - trhovisko
Žilinská 2
Žilinská 2
Žilinská 3
Živnostenská 5
Župné námestie
Župné námestie
Župné námestie 1
Župné námestie 1
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
Bratislava II.
Vozár restaurant
Hotel Gate One
Bonjour - cafeteria
Bonjour restaurant libe service Apollo BC
JUICE BAR
KaviareňPorto Bello
Čínska reštaurácia Shanghai
Cukráreň
Potraviny REMA 1000
Prevádzkač. 1015
ESPRESSO SHANGHAI
L. A. Restaurant
Občerstvenie City palacinky
Oceán Deli - rýchloobčerstvenie
Reštaurácia McDonald´s
Steak & Schnizel house
Reštaurácia KIKA
Potraviny Pošeň
Pizza Pub Amici
Reštaurácia Play Off
Potraviny BILLA
Bagetéria Bageterix
Reštaurácia Stradivari Café
Cube´s restaurant
Reštaurácia Pannónia
Ázijské bistro
JedáleňKoliesko
Reštaurácia Koliesko
Závodná jedáleňOlšovská
Tesco Expres
NOVÁK mäso - údeniny
Potraviny CBA Slovakia
Reštaurácia Vetvar
Tesco Expres
Ristorante la Vita
Potraviny Laura
Reštaurácia Karaoke bar
Hotely Plus - bufet
Potraviny Rema 1000
Bufet Zlaté Piesky
Rodio Pub
Pizzeria VENEZIA
Maehwa
Závodná jedáleň-bufet
HM Tesco
BASTION GALERY
Bistro Santafé
Adresa:
Alešova 5
Ambrušova 7
Apollo BC
Apollo BC
Apollo BC
Apollo BC
APOLLO Business Center
Apollo business center - Prievozská
Astrova 34
Astrová 34
Avion
Avion
Avion
Avion
Avion
Avion
Avion KIKA
Bachova 2
Bachova 9
Bajkalská 10/A
Bajkalská 19
Bajkalská 2
Bajkalská 2
Bajkalská 22
Bajkalská 41
Bajkalská 61
Banšelová 3
Banšelová 3
Bazova 8
Bieloruská 5196
Bieloruská 5196/6
Bieloruská 6
Biskupská 15
Blagoevova 29
Borodáčova 4
Budovateľská 25
Bulharská 60
Bulharská 72
Bystrého 2
Cesta na Senec
Cesta na Senec
Cesta na Senec - Shopping Palace
Cesta na Senec 13
Cesta na Senec 2
Cesta na Senec 2
Cesta na Senec 2/A
Cesta na Senec 2/A
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
Bistro SantaFe
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Reštaurácia Panda
Reštaurácia u Zlatého vodníka
Posedenie na rohu
Hostinec Záhrada
Reštaurácia U Joja
Reštaurácia Darex
Hotel JURKI DOM
Interzel
JedáleňKirby
Pizzeria a reštaurácia Átrium
Reštaurácia Kozmos pub
Prevádzkač. 1012
Jedáleňfirmy APORES
Potraviny REMA 1000
MIMA
Hotel Junior
Hotel Junior
Eurest Ministerstvo vnútra SR
TERNO SM
Reštaurácia Minigolfclub
Café & restaurant Waikiki
Ovocie - zelenina
Mäso Emkar
Lahôdky Dulovo
Občerstvenie Mc Food & Coffe
BEA Potraviny
Mister pizza - donáška
Bufet Nova
LIDL- predajňa potravín
AB Macro
JedáleňGalviano
CAFE 4 U
BEST ONE
Espresso Kalimero
Fresh World
Cukráreň& bistro
CukráreňSting
Mäso - údeniny Achberger
Charlie Pizza
Lahôdky Koliesko
Astevia
Reštaurácia Marlon pub
Reštaurácia DUTCH Pub
Potraviny - lahôdky
Hostinec pri Bazáre
Cesta na Senec 2/A - Shopping
Palace
Cesta na Senec 821
Cesta na Senec 821
Cesta na Senec 821
Čiližská 1/A
Čučoriedkova 9
Domašská 2
Domkárska 17
Domkárska 4
Domové role 78
Dr. Vl. Clementisa 10
Dr. Vl. Clementisa 10
Dr. Vl. Clementisa 5
Dr. Vladimíra Clemen 1
Dr. Vladimíra Clemen 10
Dr. Vladimíra Clementisa 1
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Drieňová 14
Drieňová 14
Drieňová 22
Drieňová 40
Drieňova 9
Dudvážska 5
Dulovo nám.
Dulovo nám. 11
Dulovo nám. 4
Dulovo nám. 4
Dulovo námestie 8
Dvojkrížna 2
Elektrárenská 1
Gagarinova II. 16657/5/A
Gagarinova7/C
Galvaniho 12/B
Galvániho 17/A
Galvániho 17/C
Haburská
Hálova 20
Herlianska 15
Herlianska 15
Herlianska 15
Herlianska 3
Herlianska 33
Herlianska 45
Herlianska 5
Hnilecká 23
Hradská
Hradská 60
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
Hostinec pod Lipami
Reštaurácia Mechana
Penzión JARKA
Piváreňu Bizóna
Reštaurácia Brit
Potraviny
Potraviny - lahôdky
TERNO SM
Mäso údeniny BERTO
Potraviny Rema 1000
Potraviny REMA 1000
Prevádzkač. 1022
Buffalo pub - reštaurácia
Pizza Fantozzi
Pizzeria Fantozzi
Prevádzkač. 1023
City palacinky - Avion Shopping Park
Sushi Wok - AVION
Hypernova Bratislava
Reštaurácia McDonald´s
Reštaurácia Avion
Reštaurácia Polanco
Pizza-Mizza - Avion shoping park
Pizzéria PIZZA PAZZA
Sunshine restaurant
NORDSEE
Robinson Café
Reštaurácia Aircraft
Reštaurácia Galan
Potraviny 17
Gastrodelivery
Jedáleňv budove Kerametalu
Tinex Food express
Restaurant Caribik
Restaurant & café
CBC - kaviareň
CBC Cafe restaurant
CBC Gastro Services
CBC restaurant
Potraviny "KRÓNERKA"
Kašmír pub
Potraviny Trnávka
Občerstvenie Fast food
Pekáreň
STRONGERS
Pizzéria RETRO
Reštaurácia Mystic
Potraviny BILLA
Hradská 9
Hradská 5/C
Hrachová 61
Hraničná
Hraničná 16
Hraničná 18
Hraničná 18
Hraničná 20
I. Horvátha 2
I.Horvátha 2
Ipeľská 2
Ipeľská 2
Ipeľská 4
Ipeľská 4
Ipeľská 4
Ivana Horvátha 2
Ivánska cesta
Ivánska cesta 12
Ivánska cesta 12
Ivánska cesta 14
Ivanská cesta 15
Ivanská cesta 16
Ivánska cesta 16
Ivánska cesta 16
Ivánska cesta 16
Ivánska cesta 16 - A
Ivánska cesta 16 - Avion
Ivánska cesta 23
Ivánska cesta 26
Jakabova 17
Jakabova 28
Jašíkova 2
Jašíkova 2
Jašíkova 24
Jégeho 8/A
Karadžičova 10
Karadžičova 10
Karadžičova 10
Karadžičova 10
Karadžičova 6/A
Kašmírska 5
Kašmírska 5
Kaštielska
Kaštielska 1/PR
Kazanská 1173
Kazanská 21
Kazanská 56
Kazanská 6
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
JedáleňJarka
MEDICAL BEAUTY
HB - Slovakia, s.r.o.
WEP Slovakia, s.r.o.
Potraviny CBA Slovakia
Reštaurácia Taverna
Tesco Expres
Reštaurácia Geronimo gril
Stravovacie zariadenie
TOP GASTRO GURMÁN
BUFET ALMA
Občerstvenie Pasta & Schnitzel
Reach restaurant
Školský bufet SPŠD
BIO - Slnečnica potraviny
Reštaurácia PANORÁMA
Viktoria Cafe
Predajňa Ryba
Tesco Expres
Potraviny ASTRA
Tesco Expres
Pizzeria Astra
Potraviny S-Market
Reštaurácia J&B
EUREST Ministerstvo hospodárstva
CHE - GUEVARA PUB
Reštaurácia CHE GUEVARA
Reštaurácia Motolina
SUMMIT MOTORS FORD
Reštaurácia Gastroexpres Non Stop
Azijské bistro Panda
Kuchyňa SAVAN
Mäso-údeniny
PekáreňHŠK Macek
Reštaurácia u Anjela
Lahôdky Duo
Lahôdky DUO
Bufet El - Food
Čínsky bufet MALONG
Gril - grilované kurčatá
Občerstvenie U Maťa
Pojazdný Gril
Predajňačerstvej chladenej hydiny
Mäso - údeniny
Jedáleň
Steam & Coffee - reštaurácia
Café restaurant Idyla
Kebab - Bagetéria GOLD M
Kladnianska 18
Klincová 30
Koceľova 17
Koceľova 17
Komárnická 9
Košická 39
Košická 49
Košická 50
Košická 52
Košická 6
Krajná 29
Kvačalova
Kvačalova 14
Kvačalova 20
Kvačalova 49
Letisko M.R.Štefánika
Liptovská 2
Majerská 1
Malokarpatské námest 3
Martinčekova 2
Martinčekova 2
Martinčekova 33
Mierová 14
Mierová 160
Mierová 19
Mierová 32
Mierová 32
Mierová 60
Mierová 7
Mierová 85
Miletičova
Miletičova
Miletičova
Miletičova
Miletičova
Miletičova 1
Miletičova 1
Miletičova 10
Miletičova 17
Miletičova 17
Miletičova 17
Miletičova 17
Miletičova 17
Miletičova 17/A
Miletičova 21
Miletičova 23
Miletičova 24
Miletičova 27
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
PizzeriaČertica
PizzeriaČertica
JedáleňColný úrad
Bufet El - Food
Prevádzkač. 1007
Café JOST
Lahôdky Sherlock
Potraviny Miletičova
Jedáleň6-ka
Reštaurácia LLOYD kaviareň
Ázijské bistro- Dragon
PESTO&CO
Bufet na terase
Bufet Ricorn
Bufet Ricorn
Lahôdky Metros
Občerstvenie Ovocie - zelenina
Reštaurácia Metros
Snack bar Metros
Bufet Euro
Občerstvenie pojazdný grill
SLOVAK LINES café
Bezlepkové potraviny
JedáleňEurest VÚB Bratislava
VÚB
JedáleňMetros
8. Minutes Snack bar, Apollo bizniss center
TERNO SM Apollo
Grilservis
Bufet
Bufet MC Laci
Bufet Nibaco
JedáleňNibaco
Závodná jedáleň
Reštaurácia Rebecca
Nektar restaurant
Úplná Pohoda
Reštaurácia Sedliacky dom
Donáška potravín
Potraviny Market Centrum
Potraviny M+M Market Centrum
Inprokom
Golden land reštaurácia
Reštaurácia Šport club
TERNO SM Retro
JedáleňSeberínka
GM - Lahôdky
La Siesta
Miletičova 29
Miletičova 29
Miletičova 42
Miletičova 6
Miletičova 69
Miletičova 71
Miletičova 71
Miletičova 9
Mliekarenská 10
Mliekarenská 15
Mliekarenská 3
Mliekarenská 5
Mlynské Nivy
Mlynské Nivy
Mlynské Nivy
Mlynské Nivy
Mlynské Nivy
Mlynské Nivy
Mlynské Nivy
Mlynské Nivy - bus. st.
Mlynské Nivy - bus. st.
Mlynské Nivy - bus. st.
Mlynské nivy ...
Mlynské Nivy 1
Mlynské Nivy 1
Mlynské Nivy 31
Mlynské Nivy 45
Mlynské nivy 45
Mlynské nivy 48
Mlynské Nivy 51
Mlynské Nivy 56
Mlynské Nivy 56
Mlynské Nivy 56
Mlynské Nivy 61/A
Mlynské Nivy 70
Mlynské nivy 73
Mlynské Nivy 73
Mramorova 3
Mraziarenská ...
Muškátová 4
Muškátová 7
Na Paši 4
Námestie SNP 2
Nerudova 8
Nevädzová 4
Nevädzová 5
Nevädzová 6
Nevädzová 6
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
Mäso - údeniny Miran
Restaurant & bar Batida
Bufet SLOVAN
Hotel Odevák & Dependance
Potraviny
Reštaurácia Magnet pub
Bagetéria
JedáleňLupo
Mäso - údeniny C.D.M.
Reštaurácia AUTCH
Darčeková služba Magdaléna
Potraviny Páričkova
Prevádzkač. 1003
JedáleňEVEREST
Bufet SCANIA
Potraviny BILLA AVION
Bufet Scania
Pizzeria Lamont
Prevádzkač. 1016
Reštaurácia DORA
Presto restaurant BBC1
Reštaurácia Presto Restaurant
Al Dente Restaurant
London Cafe
Presto restaurant
Restaurant Robertíno
EAST Restaurant
Reštaurácia Malý Dunaj
Potraviny REMA 1000
Prevádzkač. 1011
Hotel ECHO
Hotel Echo - reštaurácia
Hotel Color
Fresh Garden Salats
NORDSEE
Reštaurácia McDonld´s
Joe Cafe, Sandwich & Coctail Bar
Hotel Premium
Hotel Premium
Hotel Premium****
Eurest Slovenská sporiteľňa - jedáleň
Gastro jedáleň
JedáleňCVEMON
Reštaurácia Al Dente Presto
Denný bar Hotel Astra
Film Cafe Restaurant
Bufet Orava
Jedáleň
Nevädzová 6
Novohradská 6
Odbojárov - T - com Aréna
Odborárska 15
Olbrachtova 3
Olbrachtova 5
Ostredkova 1
Ostredkova 1
Ostredkova 1
Papankovo nám.
Páričkova 24
Páričkova 5
Páričkova 5
Pestovateľská
Pestovateľská 10
Pestovateľská 13
Pestovateľská 2
Pestovateľská 30
Pivoňková 1
Plátenická 22
Plynárenská 1
Plynárenská 7/B
Plynárenská 7/C
Plynárenská 7/C
Plynárenská 7/C
Podpriehradná 1
Podunajská 5
Podunajská 5
Poľnohospodárska 41
Poľnohospodárska 41
Prešovská 39
Prešovská 39
Pri Starom mýte 1
Pribinova 25
Pribinova 8
Pribinova 8 - Eurovea
Pribinova 8 - Galéria Eurovea
Priekopy 20/A
Priekopy 20/A
Priekopy 20/A
Prievozská 10
Prievozská 14
Prievozská 14
Prievozská 14
Prievozská 14/A
Prievozská 18
Prievozská 19
Prievozská 32
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
La Fiamma Restaurant
Bonjour
Café Nescafé
Eurest Business centrum
JedáleňEurest Business centrum
Motorest Racing Restaurant
SCHNITZEL HAMM
Bufet Koménium
U Lodníka
Pub u Michaeli
KARMINA
Mäso - údeniny HAM
Potraviny L&M
Potraviny
Potraviny Janka
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
COYOTE UGLY
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Bufet v NAD-ke
Jedáleňv NAD-ke
Café El Coche
Jedáleň
Istanbul Kebab
AWT Bavaria
Reštaurácia McDonald´s SORAVIA
Závodné stravovanie
Cafe restaurant four 4 in
Bufet NON - STOP
Bufet Pohoda
Natur potraviny
Štrngáčpub - reštaurácia
Eurest MS systém - jedáleň
Pizzeria Rosse
Reštaurácia Astra
Reštaurácia Astra
Čínska reštaurácia Labuť
Čínska reštaurácia Labuť
Bistro Club Pintarelli
LIDL- predajňa potravín
Bufet altro
Čínska reštaurácia Jasmín
CARIŇO
Lahôdky M-Gal
City Hotel Bratislava
Čínska reštaurácia Panda
Koliba Ovečka
Občerstvenie Delicious India
Občerstvenie Espresso Shanghai
Prievozská 4/A
Prievozská 4/c
Prievozská 6/A
Prievozská 6/A
Prievozská 6/A
Prípojná 1
Prístavná 1/B - EUROVEA
Prístavná 10
Prístavná 10
Račianska 43
Rádiová 48
Rajecká 9
Revúcka 7
Rezedova 2
Rezedová 5
Rožňavská
Rožňavská 1
Rožňavská 17/A
Rožňavská 2
Rožňavská 2
Rožňavská 24
Rožňavská 24
Rožňavská 28
Rožňavská 34
Rožňavská 34
Ružinovská 10
Ružinovská 42
Ružinovská 6
Ružinovská 6
Ružinovská 6
Ružinovská 9
Ružová dolina 10
Ružová dolina 21
Ružová dolina 33
Ružová dolina 33
Sabinovská 15
Sabinovská 15
Sabinovská 5
Saratovská 3361/1A
Seberíniho 1
Seberíniho 1
Seberíniho 2/A
Seberíniho 21
Seberíniho 9
Shopping Palace
Shopping Palace
Shopping Palace
Shopping Palace
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
Občerstvenie Mexico food
Občerstvenie Palacinky Weidinger
Občerstvenie Papa Chicken
Občetstvenie Santa Fé
Reštaurácia Steak & Schnizel
VITO PUB
MOONYˇS Restaurant Cafe BAr
Bufet Bratos
Gastro 4 You
Reštaurácia u Freda
Bufet
Restaurant MLYN
Dovoz potravín
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Eurest RAJO Bratislava
Pizzeria San Vincenzo
Lahôdky METROS
Reštaurácia Finito
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Restaurant Simplicity
Topi Non - Stop
Šenk U Draka
PIN BAL
Bufet Axel N 1
Biffi Restaurant a Cafe
Školská jedáleň
Bufet Úsvit
Čínska reštaurácia pri Kuchajde
JedáleňNárodná Banka Slovenska
FITRELAX Herkules
JedáleňHonda
Predajňačerstvej chladenej hydiny
Potraviny FRESH
Rozličný tovar
Občerstvenie
Fit Restaurant
Bufet VUKI
Lahôdky Ryba
Potraviny
Cafe Stena
Renáta Peštová - RP STAMA
ŠARKAN GASTRO
yami
CARPE - DIEM
Reštaurácia Papala
M+M Market Centrum
Reštaurácia u Ježa
Shopping Palace
Shopping Palace
Shopping Palace
Shopping Palace
Shopping Palace
Sinokvetná 11
Slovnaftárska 102
Slovnaftská 19
Sputniková 15
Stachanovská 39
Staničná 6
Stará Prievozská
Stará Prievozská 2
Strojnícka
Studená 35
Sv. Vincenta 1
Svätoplukova 24
Svätoplukova 3
Svornosti
Svornosti 1
Svornosti 41
Šíravská 18
Šíravská ul.
Tomášikova
Tomášikova 1
Tomášiková 17
Tomášikova 2
Tomášikova 26
Tomášikova 27
Tomášikova 28
Tomášikova 30
Tomášikova 30/A
Tomášikova 34
Tomášikova 5/A
Tomášikova 56
Tomášikova 7
Toplianska 7
Továrenská 14
Trenčianska
Trenčianska
Trenčianska 47
Trenčianska 53
Trenčianska 53
Trenčianska 53
Trenčianska 56/D
Trenčianska 56/D
Trenčianska 57
Trhovisko Miletičova
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
Reštaurácia u Heleny
Činska reštaurácia TSING TAO
Reštaurácia Kolkáreň- Corgoň
Pizzeria Ciao
Pravda cafe - italiano ristorante
Reštaurácia Prešpork
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Potraviny
Potraviny Teta
Lahôdky POL
Mäso - údeniny POL
BAGETA
Potraviny Zuzana
Závodná jedáleň
Reštaurácia a Pizzéria ,,Twins Pub"
BARACUDA Lahôdky
BARACUDA DISCO BAR
BARADUDA PIZZERIA & RESTAURANT
LIDL- predajňa potravín
Reštuarácia Bourbon
Potraviny Lýdia
Pub u Advokáta
Hostinec u Justína
Potraviny "KRÓNERKA"
Prevádzkač. 1028
Reštaurácia u Maškrtného kocúra
Reštaurácia Tirolská izba
Eurest Slovenská sporiteľňa
Pizzeria BEZINKA
Rodio pub
Pizzeria Colosseum
Uni shop potraviny
JedáleňSlovak Telecom
PIZZA MANIA
Potraviny CBA Slovakia
Bratislava III.
Hostinec Peklo
Peklo pub
Potraviny - Mäso - údeniny
Legio ristorante & pizzeria
Reštaurácia Beseda
ÁZIJSKÉ POTRAVINY SEOUL PLAZA
Geisha Sushi Bar
TRE TORRI - reštaurácia pizza & pasta
Hypernova Bratislava
Hostinec Kokošek
JedáleňŠaušan
Reštaurácia Stein
Trnavská cesta 104
Trnavská cesta 23A
Trnavská cesta 29/A
Trnavská cesta 37
Trnavská cesta 39/A
Trnavská cesta 50/B
Trnavská cesta 6
Trojičné nám.
Trojičné nám. 2
Trojičné nám. 9
Trojičné nám. 9
Turčianska 1/A
Vinohradnícka 1049
Vlčie hrdlo 2
Vlčie Hrdlo 55
Vlčie Hrdlo 74
Vlčie Hrdlo 76
Vlčie Hrdlo 76
Vrakunská II 11935/12
Za tehelňou 9
Záhradnícka 33
Záhradnícka 41
Záhradnícka 48
Záhradnícka 57
Záhradnícka 57
Záhradnícka 72
Záhradnícka 73
Záhradnícka 95
Záhradnícka 95
Zlaté piesky
Železničná 100
Železničná 100
Žellova 1
Žitavská 5
Žitavská 5
Adresa:
Albánska 1
Albánska 1
Alstrova 77
Americká 2
Americká 2
Bajkalská 5/c
Bajkalská 9
Bajkalská 9/B
Bajkalská 9/B
Barónka 30
Biely kríž
Blumentálska 26
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
Schoppa restaurant
Potraviny REMA 1000
Prevádzkač. 1024
Reštaurácia MODUS
Potraviny ASTRA
Reštaurácia MODUS
Bufet Arma
Reštaurácia Arma
KON-RAD
Reštaurácia Sofia
Reštaurácia Rendez
Bufet Mc Gog
Reštaurácia Račianska Viecha
VINO VERITAS
Potraviny Janka
Reštaurácia Katka
Bufet RUBIKON
Prevádzkač. 1001
CANTINA
Reštaurácia Fast Food M&M
LIDL- predajňa potravín
Hotel blue
Tesco Expres
Gastro House
Mäso - údeniny
Reštaurácia Puškin
Bufet S-Dom
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Reštaurácia Krasňanská kúria
JedáleňPetra
JedáleňSlovak Telecom
Reštaurácia Taxis bar
Hotel TAXIS bar
Prevádzkač. 1010
CASABLANCA Restaurant Café
Minimo ristorante
Veľkosklad potravín
Reštaurácia Šport pub
Hotel Dom Športu - bufet
Hotel Dom Športu - reštaurácia
Potraviny Bílik
Reštaurácia TEA ROMM HOTEL SET
Reštaurácia u Fera
Bufet DPB a.s.
DELIKATES
Potraviny REMA 1000
Potraviny REMA 1000
Prevádzkač. 1026
Brečtanova 1/A
Brezovská 2
Brezovská 2
Budyšínska 2
Budyšínska 20
Budyšinská 22
Cesta naČervený most 1
Cesta naČervený most 1
Cesta na Senec 15725/24
Cyprichova 20/P
Česká 7
Detvianska 16
Detvianska 17
Dopravná 12/A
Dopravná 2
Dopravná 3
Dopravná 5
Dopravná 5
Elektrárenská 4
Elektrárenská 6
Galvániho II. 16445/24/A
Halašova 2
Halkova 1
Hálkova 1
Hálkova 1
Hálkova 1
Hattalová 12/A
Hečkova
Hubeného 21
J. Hagaru 9
Jarošova 1
Jaskový rad 11
Jaskový rad 9 a 11
Jeséniova 33
Jeséniova 53
Jeséniova 65
Jozefa Hagaru 9
Junácka 4
Junácka 6
Junácka 6
Kadnárova 27
Kalinčiakova 29/A
Koľajná 4/A
Krasňany - areál DPB
Krížna 35
Kubačova 19
Kubačova 19
Kubačova 19
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
Reštaurácia Račiansky dvor
Mister pizza - donáška
Reštaurácia u Fila
Pizzéria Pirko
Potraviny
Bufet EKO - PLUS U Hanky
Ministerstvo zdravotníctva SR
Bufet Baďura
Lahôdky Kramáre
Bufet ovocie zelenina
Hostinec JAMA
Potraviny Bagin
Magnet pub
Pizza Presto
Ázijské bistro
Hotel Barónka
Bufet - pohostinstvo
Bufet Logistic park
JedáleňLogistic park
Bufet
Bufet SOŠ
Rozvoz teplej stravy
Massive pub - reštaurácia
Potraviny Nobelova
Reštaurácia Vernosť
Penzión NOVA
Bufet na Zimnom štadióne 1
Bufet na Zimnom štadióne 2
Bufet na Zimnom štadióne 3
Bufet na Zimnom štadióne 4
Bufet na Zimnom štadióne 5
Farmaceutická fakulta UK
TERNO SM
Potraviny M+M Market Centrum
Potraviny Market Centrum
Reštaurácia Bistro PIZZA
TERNO SM
JedáleňEurest Slovenská Grafia
Mäso - údeniny Achberger
Potraviny INKA
Bistro Granát
Reštaurácia Bakchus Vila
Grill House Ricardo
Bistro M
Reštaurácia pod Agátom
Espresso Shangahi
FRENCH SANDVICH
Reštaurácia McDonald´s
Kubačova 23
Kukučínova 38/A
Kukuričná 15
L. Dérera 6
L. Dérera 6
Limbová 1
Limbova 2
Limbová 2
Limbova 5
Limbová 5
Magnetova 10
Magnetová 3
Magnetová 4
Magurská 27
Miletičova 17
Mudrochova 2
Na pántoch 10
Na pántoch 18
Na pántoch 18
Na pántoch 7
Na pántoch 7
Na Pántoch 7
Nám. A. Hlinku 1
Nobelova 3/A
Nobelovo nám. 30
Nová 2
Odbojárov - SAMSUNG Aréna
Odbojárov - SAMSUNG Aréna
Odbojárov - SAMSUNG Aréna
Odbojárov - SAMSUNG Aréna
Odbojárov - SAMSUNG Aréna
Odbojárov 10
Osloboditeľská 22
Ovručská 6
Ovrúčska 6
Pekná cesta 2
Pekná cesta 2/A
Pekná cesta 6
Pekná cesta 7
Plickova 1
Pluhová 2/A
Pod Lipami 1
Podkolibská 1
Podniková 2
Poľnohospodárska 113
Polus City Center
Polus City Center
Polus City Center
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
Rýchloobčerstvenie Papi chicken
Rýchloobčerstvenie Santa Fé
Rýchloobčerstvenie Thai Food
Hostinec
Hotel Color
Bufet Šajby
Reštaurácia Demar klub
Potraviny REMA 1000
Prevádzkač. 1019
NTC Cafe restaurant
Bufet Technomarket
Lahôdky Fufo
Lahôdky Svoboda
Bufet
Bufet ŠD Mladá Garda
Propaganda club
ŠD Mladá Garda - Jedáleň
LIDL- predajňa potravín
Bufet Remíza
Lahôdky Vesna
Potraviny Fervent
Lahôdky ALDA
Lahôdky Alda
Ch & T mäso - údeniny
Eurest Alianz Slovenská poisťovňa - jedáleň
Presto restaurant
Reštaurácia McDonald´s
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Jedáleň
Reštaurácia Brit
Eurest Palma - Tumys
Reštaurácia Dream´s
Potraviny SO
Prevádzkač. 1009
Ristorante Italiano da Cono
Catering
Reštaurácia Presso Regina
Čínska reštaurácia PANDA
Čínska reštaurácia Panda
Red Café restaurant
Reštaurácia Espresso Gól
Ázijské bistro Panda
VináreňPri Kaplnke
JedáleňVajnory,
Reštaurácia MODRÝ DOM
Reštaurácia MERCI
Bufet
Route 69
Polus City Center
Polus City Center
Polus City Center
Popolná 1
Pri Starom Mýte1
Pri Šajbách 1
Pri Šajbách 12
Pri Vinohradoch 15
Pri vinohradoch 15
Príkopová 6
Púchovská 16
Račianska 101
Račianska 101
Račianska 103
Račianska 103
Račianska 103
Račianska 103
Račianska 12101/64/A
Račianska 149
Račianska 149
Račianska 3
Račianska 35
Račianska 35
Račianska 37
Račianska 62
Račianska 62
Račianska 64
Račianska 66
Račianska 66
Račianska 72
Račianska 76
Račianska 81
Račianska 85
Račianska 85
Račianska 90
Račianska 92
Račianska 97
Račianske mýto
Račianske mýto 1
Račianske mýto 1/A
Riazanská 3
Riazanská 54
Roľnícka 33
Roľnícka 4
Roľnícka 56
Rostovská 22
Rožňavská 1
Rožňavská 1
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
Pizza Ex-press
Potraviny BILLA
PIZZERIA ALVIANO
Reštaurácia Fratallo pub
JUICE BAR
Bufet APZ
Bufet RO - MA
EspressoČajka
BASTION APARTMENTS
BASTION RESTAURANT
Linda
Market centrum s.r.o.
Potraviny
Mňam foodservis
Bufet ORIM
Bufet ORIM
Čínsky bufet Linda
Jedáleňa reštaurácia na Žabáku
Prevádzka
TERNO SM
Tesco Expres
Gastro Tom
Lahôdky Sherlock
Bufet
Bufet Non-Stop
Bufet Šancová
Potraviny - rýchle občerstvenie
Závodná jedáleň- Závod.kuchyňa UŠ
BASTION PUB
FK bufet
Mäso - údeniny
Mäso-údeniny Achberger
Reštaurácia - pizzeria
Reštaurácia Las Vegas
Lahôdky
Mäso - údeniny
Reštaurácia Rak
Bagetéria
Potraviny DAENIE
Pizzeria La Mamma
CAFFE ESTREMO
ESTREMO restaurant
Pasta & caffe Estremo
JedáleňGERDA
Mäso - údeniny
Mäso - údeniny Miran
Bagetéria ZEYDEE
DELI BISTRO
Rustaveliho 7
Rustaveliho 7
Rybničná 3
Rybničná 61
Shopping Palace
Sklabinská 1
Sklabinská 20
Sklabinská 3
Smrečianska 6
Smrečianska 6
Stará Vajnorská
Stará Vajnorská 17
Stará Vajnorská 17/A
Stará Vajnorská 27
Stará Vajnorská 39
Stará Vajnorská 39
Stará Vajnorská 6
Staviteľská 1
Stromová 14
Stromová 16
Stromová 54/A
Stromova 9
Stromová 9
Šancová
Šancová
Šancová
Šancova 102 - Tržnica
Šancová 102/A
Šancová 112
Šancová 112
Šancová 112
Šancová 112
Šancová 112
Šancová 112
Šancová 23
Šancová 60
Šancová 70
Šancová 92
Šancova 94
Škultétyho 10
Škultétyho 16
Škultétyho 16
Škultétyho 16
Športová
Tehelná 11
Tehelná 11
Tomášikova 46
Tomášikova 46
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
Kebab Pizza
Jet set - cafe&restaurant
Lahôdky Frederika
Potraviny INKA
Rosso Nero
Bufet
LIDL- predajňa potravín
Bufet DBP a.s.
Pravda Café
Reštaurácia Istropolis
Reštaurácia Istropolis
JedáleňEurest Coca-Cola Beverages
BNC
City palacinky - Polus City Center
NORDSEE
Pizzéria Pizza Pazza
Burger King
Reštaurácia Al Dente Presto Milenium Tower
Potraviny
GC PIZZA
GOLDEN CHEESE
JedáleňVERT
Pizza DODO - Donášková služba
Bufet PPA
BUFET PPA
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Steak House
Potraviny INKA
Sedlácka Pivnica
Bufet Orim
Restaurant 44
Reštaurácia Gertham - 44
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Arirang
Steam & Coffee - reštaurácia
Bufet Zlatý bažant
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Pizzeria Diabolino II.
Frikas - Distribúcia gastronomických potravín
Pizzéria Lumax
Pizzeria Mediteraneo
Restaurant & caffe Sedmička
Bratislava IV.
JedáleňSlovak Telecom
Bufet Družba
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Vysokoškolský internát DRUŽBA
Tomášikova 46
Tomášikova 50 IE
Tomášikova 50/B
Tomášikova 50/B
Tomášikova 50/B
Tomášikova 54
Trenčianska II. 16260/57 A
Trnavská cesta
Trnavská cesta 39/A
Trnavské Mýto 1
Trnavské mýto 1
Túhovská 1
Turbínová 1
Vajnorská
Vajnorská 100
Vajnorská 100
Vajnorská 100 - POLUS
Vajnorská 100/B
Vajnorská 13
Vajnorská 135
Vajnorská 135
Vajnorská 136
Vajnorská 136
Vajnorská 137
Vajnorská 137
Vajnorská 167
Vajnorská 171
Vajnorská 19
Vajnorská 21
Vajnorská 35
Vajnorská 39
Vajnorská 44
Vajnorská 44
Vajnorská 62
Vajnorská 98/C
Vajnorská 98/H
Vajnorské jazero
Vajnory 62
Varšavská 22
Višňová 7/A
Výhonská 1
Výhonská 1
Žitná 1
Adresa:
Borinská 10
Botanická 25
Botanická 25
Botanická 25
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
Reštaurácia Koliba
Eurest Markíza
Caffe Anna
Kútik Chuti
Potraviny na Grbe
mini Kolibka, mobilná gastro prevádzka
Restaurant Kohútik
NEMO Reštaurácia
TERNO SM Kresánkova
Reštaurácia pri kaplnke
JedáleňZŠ
Reštaurácia West End
JedáleňEurest Infostat
Patrónsky pivovar
Bufet DIVESTA
JedáleňSlovenská Akadémia
Občerstvenie Bagetka
Samoobslužná reštaurácia
Pizza Hands
Lahôdky - pekáreň
PekáreňHŠK Macek
Restaurant U Sedem Statočných
Potraviny J+M
Prevádzkač. 1006
HM Tesco
Mister pizza - donáška
Jane´s Pub
Jedáleň
Bufet Stravex
JedáleňStravex
BLACK ROUSE
POTRAVINY DAMIAN
Potraviny Fervent
LIDL- predajňa potravín
BRAJAN restaurant
Zeleninári OD Lamač
Mäso - údeniny Achberger
TERNO SM
Hostinec U srnčíka
Čínska reštaurácia Panda
JedáleňPANTHER
Študenský domov - bufet
Bufet Bora
Bufet Golf
Eurest Volkswagen Bratislava 1
Eurest Volkswagen Bratislava 2
Eurest Volkswagen Bratislava 3
Eurest Volkswagen Bratislava 4
Botanická 36
Bratislavská 1/A
Bratislavská 45
Bratislavská 55
Bridlicova 17/B
Brigádnická 54
Čsl. tankistov
Damborského 28
Dlhé diely I. Donská ulica 125
Dúbravská cesta 1
Dúbravská cesta 2
Dúbravská cesta 3
Dúbravská cesta 4
Dúbravská cesta 9
Dúbravská cesta 9
Dúbravská cesta 9
Dúbravská cesta 9
Einsteinova 18
Eisnerova 26
Eisnerova 26
Eisnerova 3
Eisnerova 52
Eisnerova 52
Eisnerova 64
Fadruszova 10
Fadruszova 2720
Hanulova 5/A
Hanulova 5/B
Hanulova 5/B
Harmincova 2
Hlaváčikova 35
Hlaváčková 35
Hodonínska 6704
Hodonínska cesta
Hodonínska cesta 1
Homolova
Homolova 2
Hutnícka 2
Istrijská 58
Ivánska cesta 10/C
J. Hronca
J. Jonáša 1
J. Jonáša 1
J. Jonáša 1
J. Jonáša 1
J. Jonáša 1
J. Jonáša 1
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
Lahôdky u Tŕňa
Volkswagen - 091.90
Pub Kafka bar
Potraviny REMA 1000
Prevádzkač. 1013
JedáleňI.E.G.
Presto restaurant
Ambulantný predaj
LIDL- predajňa potravín
Bufet SMU
Pub Rosnička
NOVÁK mäso - údeniny
Potraviny REMA 1000
Tesco Expres
Restaurant Rotunda
Lahôdky Katka
Reštaurácia na kopci
Salón Yukon
Potraviny Polianka
Tesco Expres
Reštaurácia u smädného mnícha
ROSSONERO
Potraviny Lacková
Prevádzkač. 1018
ČS Slovnaft - Lamač
Bistro Panda
Bufet Bodega
Bufet Patrónka
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Závodná jedáleň-bufet
Reštaurácia McDonald´s
LekáreňTesco Lamač
HM Tesco
Reštaurácia - samoobslužná
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Catering
Reštaurácia Karloveská viecha u Kadnára
BASTION KOLIBA
BASTION CAFÉ
Potraviny BILLA
Prix
Bufet
Sushi Takeaway
Denný bar Šrámek
Inštitút pre verejnú správu
Pizza - pasta Belavijo
Tesco Expres
Reštaurácia Belavijo
J. Jonáša 11
J.Jonáša 1
Jurigovo nám. 1
Jurigovo námestie 1
Jurigovo námestie 1
Karloveská 2
Karloveská 32
Karloveská 57
Karloveská 6183
Karloveská 63
Karloveská ul.
Kempelenova .
Kempelenova 2
Kempelenova 2
Kolísková 3
Kollárova 20
Koprivnická
kpt. Rašu 14/A
Kpt. Rašu 21/A
Kresánkova 3588/7
Ľ. Fullu 1
Ľ.Fullu 7
Lackova 2
Lackova 2
Lamač
Lamačská cesta
Lamačská cesta
Lamačská cesta
Lamačská cesta
Lamačská cesta
Lamačská cesta 1/A
Lamačská cesta 1C 5959
Lamačská cesta 1C 5959
Lamačská cesta 8
Lamačská dialnica
Lipského 2
Líščie údolie 108
Litovská 9
Ľudovíta Fullu 1
Ľudovíta Fullu 1
Ľudovíta Fullu 2
Ľudovíta Fullu 30
Ľudovíta Fullu 62
Lysáková 28
M.Schneidera - Trnavského 1/a
Majerníkova
Majerníkova 13
Majerníkova 13/A
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
Reštaurácia UNO
Reštaurácia - pizzeria Vŕšok II
Reštaurácia Podháj
La Martiné
Potraviny Rema 1000
Hostinec Koľaj
Bufet - STUFEI
Bufet FMFI
Eurest STV
Bufet U Dráčika
Pizzeria CAMEL
Pizzeria CAMEL
Penzión
Reštaurácia VOLEJ
TERNO SM DNV
alter med karolína
Potraviny El - Po
Potraviny ASTRA
Bistro Nejedlého
Reštaurácia Denný bar
Mäso - údeniny U Vinca
Potraviny - ovocie
Hotel Carpatia
Penzión - Domov
Reštauracia Dvaja bratia
PIZZERIA PARADISO
Mäso - údeniny Miran
PalacinkáreňMexiko
Pizzeria Hubertino
DeliveriX
Potraviny V kúte
Bar u kniežaťa Rastislava
Restaurant Orim
Grill Stenly
Saratov
Lahôdky na terase
RED CAFE III
Potraviny BILLA
Potraviny BILLA
NIHAO Fast Food
TERNO SM
Potraviny BILLA
JedáleňDUO
Lahôdky DUO
Reštaurácia Auto bar
Imet Squash - Pizza restaurant
Čínska reštaurácia "ˇAZIA"
Lahôdky na terase
Majerníkova 36 A
Malokarpatské nám. 2
Malokarpatské nám. 3
Matejkova 15
Mlynarovičova 9
Mlynská 8
Mlynská dolina
Mlynská dolina
Mlynská dolina 28
Mlynská dolina, budova STV
Molecova 2
Molecova 2
Na Barine 2
Nám.arm.gen.L.Svobodu 3
Námestie Jána Kostru Námestie sv. Františ 18/B
Nejedlého 1
Nejedlého 2
Nejedlého ul.
Opletalova
P. Horova 10-12
Podháj 7
Poľný mlyn 1
Pri kríži 26
Pri kríži 44
Pribišova 1
Pribišova 4
Pribišova 47
Pribišova 6
Púpavová 27/A
Pútnická 13
Rytierska 2
Saratovská 10/A
Saratovská 11/A
Saratovská 13
Saratovská 15
Saratovská 2/A
Saratovská 47
Saratovská 47
Saratovská 9
Seberíniho 14
Segnerová ulica 4
Sch. Trnavského
Sch. Trnavského
Sch. Trnavského 14
Sch. Trnavského 2/B
Sch. Trnavského 4
Sch. Trnavského 4
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
Palacinkáreň- reštaurácia
Potraviny Rema 1000
Prevádzkač. 1025
RED HOT CHILLI
JedáleňPod Terasou
Lahôdky Pod Terasou
Mäso údeniny Pod Terasou
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
Bufet
Pizzeria gril Istria
Penzion Helios
Pizzeria DUNA
Potraviny BILLA - CUBICON
SUBWAY
Bagetka
JedáleňAMIKA
JedáleňBabka
Potraviny Babka
Potraviny Manželský internát
SOLE GRILL
Potraviny Palmyra club
Školská jedáleňMladosť
Reštaurácia Alibaba centrum
CASA DELLA PIZZA GRILL
Tesco Expres
Reštaurácia "U Dubáka"
Reštaurácia Zlatá Lipa ll
Potraviny Esko
Ázijské bistro
Pizza Mizza
Predajňa chlieb pečivo
PIZZA & RESTAURANT
Hostinec Blumenau
TERNO SM
Potraviny Duchoň
Bratislava V.
Bufet Husacina u Gálika
Ázijská reštaurácia Sunshine
Ázijské opekané špeciality Sunshine
Občerstvenie Fantasy Hamm
Orient food - rýchloobčerstvenie
Piper´s - Scotisch pub
Pizzeria Maestro
Reštaurácia McDonald´s
Schnitzel fast food
Reštaurácia Britva
Reštaurácia Pod stodolou
Reštaurácia Stodola
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
Sch. Trnavského 4
Sch. Trnavského 4
Schneidera -Trnavské 4
Schneidera -Trnavské 4
Schneidera Trnavského
Schneidera Trnavského
Schneidera Trnavského
Schneidra Trnavského 1/A ( budova
P
Slovenské nábr. 40
Slovinec - Podhorská
Sokolíkova ul.
Staré Grunty
Staré Grunty 24
Staré Grunty 36
Staré grunty 36
Staré Grunty 36
Staré Grunty 36
Staré Grunty 36
Staré Grunty 49
Staré Grunty 51
Staré Grunty 53
Staré Grunty 56
Staré Grunty 64
Ševčenkova 23
Švantnerova 2
Švantnerova 2
Tešedíkova 2
Trhová 12
Trhová 22
Veternicová 2
Vrančovičova 46
Vrančovičová 46
Zohorská 1
Žatevná 4
Adresa:
Areál Incheby
Aupark
Aupark
Aupark
Aupark
Aupark
Aupark
Aupark
Aupark
Balkánska
Balkánska
Balkánska 107
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
Reštaurácia Rusovka
TERNO SM
Galatea restaurant & bar
Mäso - údeniny Duo
Potraviny Duo
Reštaurácia Pub Yanker
Potraviny Frabo
Mäso-údeniny
LIDL- predajňa potravín
Family Cafe
Pizzeria ORION
Space one - pizza
Pizza S Marino
Pizza S Marino - Donášková služba
Plzenský Prazdroj
Potraviny REMA 1000
Bar grill OXA
OXA Grill & Bar
TERNO SM
Restaurant Café Meadows
Pizzeria - reštaurácia MOET
Pojazdný bufet
Bufet colnica
Bonjour TATRA CITY
Pizzeria u Mareka
Reštaurácia - pizzeria Euro club
TERNO SM Aupark
FANTASY HAMM
FITTNES
KFC OC AUPARK
Shopping Center AUPARK
Robinson Café
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
ČS SHELL
BIOBIO RESTAURANT
Gastro Tom
KFC Relaxx
Bufet ZDRAVÍČKO
JedáleňZDRAVÍČKO
Bufet JA-MA
Reštaurácia Kebab
Bistro HA.NOI
HA-NOI-BISTRO
Mäso-údeniny
Mäso - lahôdky
Mäso údeniny BERTO
Hypernova - Albert
Reštaurácia Kamenica
Balkánska 113
Balkánska 133
Balkánska 224
Balkánska 279
Balkánska 279
Balkánska 65
Beňadická 11
Betliarska 3638
Betliarska 3638/1
Blagoevova 18
Blagoevova 20
Blagoevova 24
Blagoevová 24
Blagoevová 24
Blagoevova 26
Blagoevova 26
Bratská
Bratská 3
Bratská 3
Budatínska 12
Budatínska 20
Budatínska 51
colnicaČuňovo
Černyševského 44
Čunovo
Dolnozemská 1/A
Einsteinova Einsteinova 18
Einsteinova 18
Einsteinova 18
Einsteinova 18
Einsteinova 18 - Aupark
Einsteinova 19
Einsteinova 3
Eisteinova 18
Eisteinova 21
Eisteinova 7-9
Fedinova 9
Fedinova 9
Gesayova 18
Gessayova 14
Gessayova 18/20
Gessayova 20
Gessayova 37
Gessayova 37-39
Gessayova 37-39
Haanova 29
Hálova 10
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
Carleona Pizza
PIZZA HAMM
Hypernova - Albert
Bufet
Potraviny CBA Slovakia
Bufet Otočka
Bufet pri POLDRI
Reštaurácia Furmanka
Potraviny BILLA
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Modrá koliba
Pizzeria Sicilia
Hospoda U Limpiho
TERNO SM
Reštaurácia Alfa
Potraviny Moja Samoška, Prevádzkačíslo 1017
Potraviny Rema 1000
LIDL- predajňa potravín
24ka
PIZZA PBH
Restaurant Bari
ALBATROS reštaurácia
Bufet Lokomotíva
Bufet Domes
Bufet Jolly
Bufet - jedáleň
Bufet Kopčany
Bufetr za koľajnicami
Jedáleňu Krajského doprav. inšpekt.
Bufet u KDI
JedáleňSchenkov
Tesco Expres
Pizzeria - La Mia
Reštaurácia Foodball pub
Školská jedáleň
Bufet Non - Stop U skokana
Gastro centrum
Kaviareň-kongresové centrum
Reštaurácia LIVIANO
Reštaurácia Pacifik - Kongresové centrum
Samoobslužná reštaurácia GASTRO-Kongresové c
Grill Pub
PIZZERIA GEMMELI
Music restaurant Tarpan
Music restaurant Tarpan
LIDL- predajňa potravín
PiváreňPeklo
Pizza pub Javorský dvor
Hálová 10
Hálova 16
Hálova 5
Harmanecká 2
Holíčska 27
HrádzaČuňovo
Hrádza Rusovce
Hraničniarska 145
Jantárová cesta
Jarovce
Jasovská
Jasovská 2
Jasovská 3/A
Jasovská 3/A
Jirásková 1
Jiráskova 5
Jiráskova 5
Jirásková3637
Jungmannova 14
Jungmannova 16-18
Kopčianska
Kopčianska 1
Kopčianska 1
Kopčianska 16
Kopčianska 16
Kopčianska 20
Kopčianska 63
Kopčianska 63
Kopčianska 84
Kopčianska 89
Kopčianska 94
Kopčianska ul.
Kovácsova 1225/4
Krasovského 1
Kremnická 26
Kúpalisko Matadorka
Kutlíkova
Kutlíková 17
Kutlíková 17
Kutlíková 17
Kutlíková 17
Macharova
Májová 21
Májová 23
Májová 23
Mamateyová 3678/2
Mandľová 48
Mandľová 48
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
Pizza pub Javorský dvor - donáška
Mäso - údeniny Miran
ALCATRAZ PUB
Pizzeria Bella Piacenza
Bufet Non - Stop hamburger
PUB SPORTKA
Reštaurácia Šport club
Pekáreň- potraviny Kvások
Mäso - údeniny
Prevádzkač. 1021
Potraviny BILLA
Potraviny BILLA
Dovoz zeleniny
Bufet
RED CAFE 2
Jedáleň
Jedáleň
Reštaurácia LIVE
Sport Bar Live
Potraviny BILLA
Bistro "Parisien"
Bistro "Parisien"
ESPRESSO SHANGHAI
Engerau restaurant
FAST FOOD
Bagetéria
Večierka,Lahôdky
Potraviny
Bufet Non-Stop
Cerberus pub
Pizzeria Franco
Rýchle občerstvenie
TERNO SM
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Espreso Shanghai
Pizzeria Guliano
Reštaurácia McDonald´s
pizzeria Carla
Hypermarket Carrefour Danubia
Hypermarket Carrefour Danubia
Hypremarket Carrefour Danubia-potraviny
Hypremarket Carrefour Danubiarýchloobčerstveni
ČS SHELL
HM Tesco
Jedáleň7 Plus
Pizza Hut
Pizzeria restaurant M.K.M.
Mandľová 48
Manesove nám. 7
Mánesovo nám. 5
Manesovo nám. 8
Mlynarovičova
Mlynarovičova 26
Mlynarovičova 26
Mlynarovičova 28
Mlynarovičova 5
Mlynarovičova 9
Mlynské nivy - Apollo
Muchovo námestie
Nám. hraničiarov
Nám. Hraničiarov (budova POLÍCIE)
Námestie Hraničiarov 39
Námestie Hraničiarov 4
Nobelovo nám.
Nobelovo nám. 1
Nobelovo nám. 1
Nobelovo námestie
OC Danubia
OC Danubia
OC DANUBIA
Osuského 1
Osuského 1
Osuského 3/C
Osuského 42
Ovocná 10
Ovsištské nám. 1
Ovsištské nám. 1
Ovsištské nám. 1
Ovsištské nám. 1
Ovsištské námestie 1
Panónska
Panónska cesta
Panónska cesta 17/9
Panónska cesta 14/A
Panónska cesta 16 - OC Danubia
Panónska cesta 16/A
Panónska cesta 16/A
Panónska cesta 16/A
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Panónska cesta 16/A
Panónska cesta 21
Panónska cesta 25
Panónska cesta 9
Panónska cesta 9
Pečnianska 11
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
ReštauráciaČuňovskáČárda
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
Mäso-údeniny Bartoš
Hypernova - Albert
Potraviny INKA
Restaurant HAPPY PEOPLE
Pizzeria Matchball
TERNO SM
Reštaurácia pod Dubom
RANČÍK
NOVÁK mäso - údeniny
Potraviny REMA 1000
Reštaurácia u Daňováka
RYBA MARKET
Reštaurácia TIP PUB
Cappucino Café & Restaurant
Ázijské bistro Panda
Bufet Fakulta Ekonómie a podnikania
JedáleňFakulta Ekonómie a podnikania
Veľkoobchod potravín
KaviareňFlip
PiváreňFlip
Reštaurácia Flip
Reštaurácia Mýtny Domček
Bufet u Skokana
Penrion Berg
Reštaurácia Kriváň
Reštaurácia Leberfinger
COFFEE VIA
Reštaurácia Incheba
Potraviny Rema 1000
Prevádzkač. 1014
Pizzeria Dominika
Potraviny Rema 1000
Slovenská reštaurácia
Espresso - Country klub Dvorana
Prevádzkač. 1020
Hotel DIVOKÁ VODA
Mäso - údeniny Familia ME
Ázijské bistro Mekong
Lahôdky - pekáreň
Veľkooobchod potravín
Mäso - údeniny
OKRES Pezinok
Modra (Okres Pezinok)
1470 Bar - Reštaurácia KRMELEC u LEDA
1471 Vináreňu Ludvíka
1472 Peter Štepánek
Petržalská 2
Pri seči
Romanova /areál OD Kaufland/
Romanova 20
Rusovská 15
Rusovská cesta 5
Smolenického 20
Starhradská 1
Starohájska 2/A
Starohájska 35
Ševčenkova 23
Ševčenkova 23
Ševčenkova 23
Šustekova 10
Šustekova 17
Šustekova 31
Šustekova 7
Tematínska 10
Tematínska 10
Trenčianska 53
Tupolevova 1
Tupolevova 1
Tupolevova 1
Tyršovo nám. 1
Údernícka
Údernícka 5
Viedenská cesta 257
Viedenská cesta 257
Viedenská cesta 3-5
Viedenská cesta 5
Vilová 4
Vilová 4
Vlastenecké nám. 3
Vlastenecké nám. 3
Vlastenecké nám. 3
Vlastenecké nám. 7-8
Vlastenecké námestie 3
Vodné dieloČuňovo
Záporožská
Záporožská 2
Záporožská 39
Znievska 5
Znievska 9
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Adresa:
Dukelská 13
Dukelská 2
Dukelská 22
Modra
Modra
Modra
1473 PIZZA HAM
1474 Hotel Sebastian
1475 Potraviny CBA Slovakia
1476 Reštaurácia Harmony
1477 Potraviny Harmónia
1478 Reštaurácia na Otčenáške
1479 Potraviny Ko.Ma.Co
1480 Potraviny Ko.Ma.Co
1481 Reštaurácia Thermo King
1482 Reštaurácia Biolka
1483 Potraviny Ko.Ma.Co
1484 Hotel Majolika
1485 HOTEL MODRA
1486 Hotel MKM - reštaurácia
1487 Potraviny NON STOP
1488 Pub Modranský dvor
1489 Lahôdky DUO
1490 Reštaurácia u Jeleňa
1491 Potraviny Ko.Ma.Co
1492 Potraviny BILLA
1493 LIDL- predajňa potravín
1494 Predajňa Mäso a údeniny
OKRES Banská Štiavnica
Baďan (Okres Banská Štiavnica)
1495 Jednota Žarnovica
Banská Belá (Okres Banská Štiavnica)
1496 Jednota Žarnovica
1497 Potraviny TREND
Banská Štiavnica (Okres Banská Štiavnica)
1498 Meštianska pizzeria
1499 Potraviny pod hríbom
1500 Reštaurácia Matej
1501 Reštaurácia TOMINO
1502 Mäsiar - údenár
1503 Potraviny Blažko
1504 Jednota Žarnovica
1505 Bufet u Pala
1506 Reštaurácia - palacinkáreň
1507 Penzión RESLA
1508 Jednota Žarnovica
1509 Potraviny CBA Slovakia
1510 Hotelová akadémia
1511 Kaviareň- cukráreňSalamander
1512 Reštaurácia Salamander
1513 Penzión Kachelman
1514 Hotel Grand-Matej - reštaurácia
1515 Mäso - údeniny Mecom
1516 Potraviny BILLA
Dukelská 22
Dukelská 4
Dukelská 40
Hamónia 3016
Harmónia 3016
Harmónia 3191
Kalinčiakova 2
Komenského 8
L. Novomestského 1
Partizánska 36
Partizánska 59
Súkenícka 41
Štúrova 111
Štúrova 25
Štúrova 38
Štúrova 46
Štúrova 72
Štúrova 73
Štúrovo nám. 82
Šurská
Vajanského 2220
Vajanského 60
Adresa:
Baďan
Adresa:
Banská Belá
Banská Belá 411
Adresa:
A. Kmeťa 2
A. Kmeťa 5
Akademická 4
Akademická 9
Antolská 11
Antolská 39
Dolná 13
Dolná 18
Dolná 2
Dolná Resla 2
Drieňová
Drieňová
Drieňová 12
J. Palárika 1
J. Palárika 1
Kammerhofská 18
Kammerhofská 5
Križovatka 1
Križovatka 1
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Baďan
Banská Belá
Banská Belá
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
MäsiareňTINORI
Mäso-mäsové špeciality Tauris
Potraviny Bala 14
Potraviny AMARETTO
Potraviny ANTON ANTOL
Potraviny CBA Slovakia
FELICITA - POTRAVINY
Potraviny CBA Slovakia
Pizzeria Nad Kozákom
Reštaurácia Tulsi
Reštaurácia u Bohma
Penzión na kopci - reštaurácia
Ňamka u Kevina
Penzión na Trojici
Pizzeria na Trojici
Reštaurácia Gallery
Banský Studenec (Okres Banská Štiavnica)
1533 Jednota Žarnovica
Beluj (Okres Banská Štiavnica)
1534 Jednota Žarnovica
Dekýš (Okres Banská Štiavnica)
1535 Jednota Žarnovica
Kozelník (Okres Banská Štiavnica)
1536 Jednota Žarnovica
1537 Motorest Adavil
Počúvadlo (Okres Banská Štiavnica)
1538 Bufet MB FASHION
1539 Jednota Žarnovica
Podhorie (Okres Banská Štiavnica)
1540 Jednota Žarnovica
Podsitnianska (Okres Banská Štiavnica)
1541 Jednota Žarnovica
Prenčov (Okres Banská Štiavnica)
1542 Jednota Žarnovica
1543 Potraviny Macko
Svätý Anton (Okres Banská Štiavnica)
1544 Jednota Žarnovica
1545 Jednota Žarnovica
1546 Potraviny
1547 Starý Hostinec
Vysoká (Okres Banská Štiavnica)
1548 Jednota Žarnovica
OKRES Martin
Belá - Dulice (Okres Martin)
1549 Reštaurácia Jasenka
1550 Závodná kuchyňa
Belá Dulice (Okres Martin)
Križovatka 12
Križovatka 12
Križovatka 2
L. Svobodu 26
L. Svobodu 4
L. Svobodu 42
Lesnícka 13
Mládežnícka 23
Nám. Sv. Trojice 2
Radničné námestie 13
Strieborná 7
Športová 8
Trate mládeže 6
Trojičné nám. 17
Trojičné nám. 17
Trojičné nám. 8
Adresa:
Banský Studenec
Adresa:
Beluj
Adresa:
Dekýš
Adresa:
Kozelník
Kozelník 80
Adresa:
Počúvadlo
Počúvadlo
Adresa:
Podhorie
Adresa:
Podsitnianska
Adresa:
Prenčov
Prenčov 173
Adresa:
Svätý Anton
Svätý Anton
Svätý Anton 343
Svätý Anton 81
Adresa:
Vysoká .
Adresa:
Lyžiarske stredisko - Jasenská
Dolina
Poľnohospodárske družstvo
Adresa:
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banský Studenec
Beluj
Dekýš
Kozelník
Kozelník
Počúvadlo
Počúvadlo
Podhorie
Podsitnianska
Prenčov
Prenčov
Svätý Anton
Svätý Anton
Svätý Anton
Svätý Anton
Vysoká
Belá - Dulice
Belá - Dulice
1551 Chata Kaška
1552 Chata Nezábudka
Benice (Okres Martin)
1553 Reštaurácia Drevená dedinka
Blatnica (Okres Martin)
1554 Hotel Gader - reštaurácia
1555 Jednota Martin
1556 Chatová osada Gader - reštaurácia
Bystrička (Okres Martin)
1557 Jednota Martin
1558 Pizzeria a penzión ESO
1559 Pizzeria Eso
Ďanová (Okres Martin)
1560 Jednota Martin
Drážkovce (Okres Martin)
1561 Veľkosklad potravín
1562 Jednota Martin
1563 Jednota Martin
Folkušová (Okres Martin)
1564 Jednota Martin
Kláštor pod Znievom (Okres Martin)
1565 Jednota Martin
1566 Jednota Martin
1567 Jednota Martin
1568 Potraviny MM
1569 Potraviny Koruna
Košťany nad Turcom (Okres Martin)
1570 Jednota Martin
1571 Jednota Martin
1572 Jednota Martin
Košúty (Okres Martin)
1573 Veľkosklad ovocia - zeleniny
1574 Jednota Martin
Krpeľany (Okres Martin)
1575 Jednota Martin
1576 Jednota Martin
1577 PotravinyČemanová
1578 Potraviny OZEX
Lipovec (Okres Martin)
1579 Penzión Gitka - reštaurácia
Martin (Okres Martin)
1580 Frito
1581 Pizza Korzo
1582 Česká hospoda
1583 Pizzeria Italia
1584 Pizzeria Venezia
1585 Jednota Martin
1586 Potraviny DM
Jasenská dolina, Belá Dulice
Jasenská dolina, Belá Dulice
Adresa:
Benice 33
Adresa:
Blatnica
Blatnica
Blatnica 377
Adresa:
Bystrička
Bystrička 235
Bystrička 235
Adresa:
Ďanová
Adresa:
Drážkovce 155
Drážkovce 49
Horné Jaseno
Adresa:
Folkušová
Adresa:
A. Moyzesa 32
Lazany
M. Korauša
M.Čulena 196
Moyzesova 60
Adresa:
Košťany nad Turcom
Trebostovo
Trnovo
Adresa:
Priemyselná zóna .
Štefunkova
Adresa:
Krpeľany
Ratkovo
Štefánikova 145
Štefánikova 40/1
Adresa:
Lipovec
Adresa:
29. augusta 16
29. augusta 16
29. augusta 3
29. augusta 3
29. augusta 6
A. Kmeťa 116/2
A. Kmeťa 2
Belá Dulice
Belá Dulice
Benice
Blatnica
Blatnica
Blatnica
Bystrička
Bystrička
Bystrička
Ďanová
Drážkovce
Drážkovce
Drážkovce
Folkušová
Kláštor pod Znievom
Kláštor pod Znievom
Kláštor pod Znievom
Kláštor pod Znievom
Kláštor pod Znievom
Košťany nad Turcom
Košťany nad Turcom
Košťany nad Turcom
Košúty
Košúty
Krpeľany
Krpeľany
Krpeľany
Krpeľany
Lipovec
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
Hotel Luna - reštaurácia
Pizzeria Zotti
Pizzeria Zotti - donáška
Potraviny Bednár
Potraviny DM
Hotel Turie - reštaurácia
Hotel Turiec- Bar
Hotel Turiec- Kaviareň
Pizza Zotti
Potraviny DM
Jednota Martin
Frito
Eurest Martimex Martin
Závodné stravovanie Kastem
PenziónĽadoveň
Café Gallery
Činská reštaurácia
Mexičan restaurant and pub
Pizza 77
INSOMNIA CAFÉ RESTAURANT
Agro fatra Turany
Reštaurácia Jantár
ČS OMV - rýchloobčerstvenie
L a B stravovacie zariadenie
Motel San Martin
KOLIBA 77 Motorest
LB bufet
Pipi gril
Reštaurácia Gurmán
Potraviny CBA Slovakia
Hotel Grandis
Koliba Strane
predajňa mliečnych výrobkov Pe Pa SK
Jednota Martin
Reštaurácia Stará Pekáreň
Potraviny Veritas
Potraviny CBA Slovakia
Jednota Martin
Potraviny BILLA
Reštaurácia McDonaldś
Forneti
Potraviny Dona
Kozel pub
Pizzeria Via Grande
Potraviny DM
Potraviny BILLA
Rýchoobčerstvenie
Zdrava výživa
A. Medňanského 18
A. Stodolu 27
A. Stodolu 27
A. Stodolu 27
A. Stodolu 6B
A.Sokolíka 2
A.Sokolíka 2
A.Sokolíka 2
A.Stodolu 27
Alexandrova
Alexandrova 5
Autobusová stanica
Červenej armády 1
Česko-slovenskej armády 3
Daniela Michaelliho 4
Daxnerova 2
Divadelná
Divadelná 11
Divadelná 11
Divadelná 15
Družstevná 1180
Dúbravca 3
Fran. partizánov 14
Francúzskych partizánov .
Francúzskych partizánov .
Francúzskych partizánov 8
Fransisciho 3
Gen. Svobodu
Gorkého 2
Hodžova 36
Hrdinov SNP 350
Hrdinov SNP 9699
Hviezdoslavova 39/74
J. Šikuru
Janka Kráľa 34
Jesenského 11
Jesenského 20
Jilemnického
Jilemnického .
Jilemnického ...
Jilemnického 4
Jilemnického 4
Jilemnického 47
Jilemnického 47
Jilemnického 47
Jilemnického 8851/65
Kohútová
Kohútova 1/65
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
Bufet VNM
Reštaurácia Mirka
Bufet Izoglobal
JedáleňIzoglobal
LIDL- predajňa potravín
Mäso - údeniny
Potraviny DM
Večierka M&L Priekopčanka
PenziónČierna pani
Zavodná jedáleň
Mini pizza
Minipizza
Potraviny CBA Slovakia
Bio potraviny NEW LIFE
Viecha pod bránou
Reštaurácia U mäsiarov
Reštaurácia Rojo Marion
Reštaurácia FRITO
Reštaurácia Pasáž
Reštaurácia La Santé
Jednota Martin
Potraviny DM
Potraviny Koruna
Občerstvenie u Petra
Čínska reštaurácia
SM Tesco
NOVÁK mäso - údeniny
Slovenská reštaurácia
Lahôdky Falcon
Reštaurácia Koliba
Pipi gril
Bufet Prior
Potraviny BILLA
Reštaurácia Bella
COPY shop
HM Tesco
Eurest Tesco Martin
PIZZA PAZZA
Minipizza
Frito
ART Club - pizzeria
Benvenuto - OC Tulip
Reštaurácia SantaFe
Rýchle občerstvenie "Veselý zemiačik"
Supermarket JednotaČadca
TEMPO - Supermarket , Obchodné centrum
1680 TULIP
1681 Distribúcia mrazeného tovaru
Kollárova 2
Kollárova 44
Kollárova 85
Kollárova 85
Komenského 10029/20
Košútska ul. 10643/3A (Kaufland)
Kratinova 17
Kratinova 17
Kuzmányho 24
Kuzmányho 36
M. R. Štefánika
M. R. Štefánika
M. R. Štefánika 27
M. R. Štefánika 44,46
M. R. Štefánika 58
M.R.Štefánika 24
M.R.Štefánika 3
M.R.Štefánika 36
M.R.Štefánika 48
M.R.Štefánika 54
Minská
Mládeže 23
Mládeže 23
Mudroňova 16
Mudroňova 24
N. Hejnej .
N. Hejnej 1
N. Hejnej 1
N. Hejnej 2
Na Bystričku 37
Nám. SNP
Námestie SNP 2
Námestie SNP 2
Novomeského 1
Novomestského 7
Obchodné centrum Turiec 1
OC Turiec 1
OC Turiec 1
Osloboditeľov 31
Osloboditeľov 36
Osloboditeľov 8
Pltníky 2
Pltníky 2
Pltníky 2
Pĺtniky 2
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Pltníky 2
Priehradka 20
Martin
Martin
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
Mini bistro
LIDL- predajňa potravín
SM Tesco
NOVÁK mäso - údeniny
Penzión Jordán - reštaurácia
Reštaurácia MIA
Reštaurácia SANY
EUREST VW Martin
Antalya Doner Kebab
Predajňa mäsa AB
Bufet Stamart
JedáleňStamart
Jednota Martin
Reštaurácia u Jakuba
Jednota Martin
Jednota Martin
Mäsiarstvo Blahová
Pizzeria Miláno
Potraviny Blahová
Bufet OSP
MK Jedáleň
MK jedáleň
Veľkosklad ovocia - zelenina
Bufet Brantner
JedáleňBrantner
Lahôdky
Pizzeria Venezia
Penzion Briliant - reštaurácia & kafé
Penzión - reštaurácia Briliant
CAFE Restaurant MartInn
Mäsiarstvo Gaderka
Potraviny Koruna
Mäsiarstvo Gaderka
Bufet na mestskom úrade
Džúsovňa zdravíčko
Dobrý obchod
Potraviny DM
Pizzeria Luana
Potraviny Mima
Potraviny DM
Potraviny DM plus
Predajňa mäso údeniny
Mäso - údeniny Agromäso družstvo
Martin - Priekopa (Okres Martin)
1725 Hotel- Reštaurácia LUNA
Martin-Priekopa (Okres Martin)
1726 Potraviny ESSKO
Necpaly (Okres Martin)
Priehradka 20
Priekopská 10164/49A
Priekopská 10604/49B
Priekopská 49/B
Priekopská 51
Prieložtek 1
Prieložtek 1
Priemyselná 1
Riadok 1
Riadok 1
Robotnícka 1
Robotnícka 1
Rumunskej armády
Sklabinská 2
Stavbárska 13
Stavbárska 16
Stavbárska 16
Stavbárska 16
Stavbárska 16
Stavbárska 4
Sučianska 34
Sučianska 34
Sučianska cesta 31
Tehelná 1
Tehelná 1
Timravy 23
Tolského 35
V. P. Tótha 5
V.P.Tótha 1/A
V.P.Tótha 7
Vajanského
Vajanského 3
Vajanského nám. 2
Vajanského námestie 1
Vajanského námestie 2
Záborského 12
Záborského 12
Záturčianska 36
Zelená
Zelená 4
Zelená 4
Zvolenská 40
Zvolenská 49
Adresa:
Medňanského 18
Adresa:
M.Dullu 13
Adresa:
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin - Priekopa
Martin-Priekopa
1727 Jednota Martin
1728 VináreňAldo
Nolčovo (Okres Martin)
1729 Jednota Martin
Podháj (Okres Martin)
1730 Jednota Martin
Podhradie (Okres Martin)
1731 Jednota Martin
Príbovce (Okres Martin)
1732 Jednota Martin
1733 Potraviny Koruna
1734 Závodná jedáleňJago gastro
1735 Donáškový servis Jago gastro
Priekopa (Okres Martin)
1736 Potraviny MARTAX
1737 Školská jedáleň
Pružina (Okres Martin)
1738 Mäso - údeniny
Rakovo (Okres Martin)
1739 Jednota Martin
1740 Reštaurácia Michalangelo
1741 Rybárska bašta
Sklabinský Podzámok (Okres Martin)
1742 Potraviny - rozličný tovar
Slovany (Okres Martin)
1743 Jednota Martin
Sučany (Okres Martin)
1744 Reštaurácia ESPRIT
1745 Jednota Martin
1746 Pizzéria Orea
1747 Jednota Martin
1748 GGB bufet
1749 GGB jedáleň
1750 Mar sk bufet
1751 Mar sk jedáleň
1752 Motorest Rapid
1753 Krauss-maffei bufet
1754 Krauss-maffei jedáleň
1755 Tesco Expres
1756 Bufet - Psychiatrická liečebňa
1757 Reštaurácia - rančStará teheleň
1758 Bufet - GBAS
1759 Mäsiarstvo Gaderka
1760 Mäso-údeniny "U Slováka"
1761 Predajňa mäso údeniny
1762 KAMA II samoobsluha
Reštaurácia Rekreačného zariadenia Plutva
Šútovo (Okres Martin)
Necpaly
Necpaly 181
Adresa:
Nolčovo
Adresa:
Gorkého 23
Adresa:
Podhradie
Adresa:
Príbovce
Príbovce 164
Príbovce 318
Rakovo
Adresa:
Priekopská 82
Zelená 2
Adresa:
Pružina 88
Adresa:
Rakovo
Rakovo .
Rakovo 131
Adresa:
Sklabinský Podzámok 10
Adresa:
Slovany
Adresa:
29. augusta 2033
Čsk. armády 2
Ď. Langsfelda 9
Dr. Kožucha
Hlavná 1910
Hlavná 1910
Hlavná 1940
Hlavná 1940
Hlavná 2025
Hlavná 2077
Hlavná 2077
Hlavná 3
Hradiská 20
Kalinčiakova 1956
Komenského 215
Nám. SNP
Nám. SNP 116
Nám. SNP 4
SNP 1
Sučany 56
Adresa:
Necpaly
Necpaly
Nolčovo
Podháj
Podhradie
Príbovce
Príbovce
Príbovce
Príbovce
Priekopa
Priekopa
Pružina
Rakovo
Rakovo
Rakovo
Sklabinský Podzámok
Slovany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
Sučany
1763 Jednota Martin
1764 Jednota Martin
Turany (Okres Martin)
1765 Reštaurácia U grófa
1766 JedáleňSOU
1767 Potraviny Unico Plus
1768 Potraviny SALIM
1769 Veľkosklad potravín Salim
1770 Potraviny Ulická
1771 Potraviny Dona
1772 Potraviny Centrum M + B
1773 Reštaurácia Auto Alles
1774 Jednota Martin
1775 Pizzeria
1776 Reštaurácia Chrenovo
1777 Reštaurácia Kriváň
1778 Večierka U Ajka
Turčianska Štiavnička (Okres Martin)
1779 Jednota Martin
Turčianske Kľačany (Okres Martin)
1780 Jednota Martin
Turčianské Kľačany (Okres Martin)
1781 Penzión s reštauráciou u sv. Mitru
Valča (Okres Martin)
1782 Jednota Martin
1783 Jednota Martin
1784 Potraviny Fiala
Vrícko (Okres Martin)
1785 Jednota Martin
Vrútky (Okres Martin)
1786 Dom potravín
1787 Jednota Martin
1788 Reštaurácia Kriváň
1789 JedáleňSenior
1790 Reštaurácia Astria
1791 Pizzeria Fiore - donáška
1792 Pizzeria Fiore
1793 Penzión Julianin dvor
1794 Mäso - lahôdky I + M
1795 Potraviny CBA Slovakia
1796 Bistro Linda
1797 Pohostinstvo Stefani
1798 Penzión Marco Polo
1799 Reštaurácia Harley Davidson
1800 Jednota Martin
1801 Hotel Junior Piatrová
1802 Vývarovňa Rosička
1803 Pečivo u Stupika
Hviezdoslavova 155
Osloboditeľov 36
Adresa:
Budovateľská 1680
Komenského 23
Obchodná 595
Osloboditeľov 1
Osloboditeľov 1
Osloboditeľov 109
Osloboditeľov 94
Osloboditeľov 95
Trusalová
Turany
Turany
Turany
Turany
Železničná stanica
Adresa:
J. Kostru
Adresa:
Turčianske Kľačany
Adresa:
Turčianské Kľačany
Adresa:
Valča
Valča .
Valča 322
Adresa:
Vrícko
Adresa:
1.Čsl. armády 19
1.Čsl. brigády 19
1.Čsl. brigády 24
1.Čsl. brigády 53
A.Sládkoviča 9
Cyrila a Metoda
Cyrila a Metoda 11
Cyrila a Metoda 19
Cyrila a Metoda 23
Cyrila a Metoda 3411/11
Čachovský rad 1
Fran. partizánov
Horná Kružná 4
Jánošovská 5400
Kalocsaya 2
Karvaša a Bláhovca .
Karvaša Blahovca 5496
Nová Tržnica
Šútovo
Šútovo
Turany
Turany
Turany
Turany
Turany
Turany
Turany
Turany
Turany
Turany
Turany
Turany
Turany
Turany
Turčianska Štiavnička
Turčianske Kľačany
Turčianské Kľačany
Valča
Valča
Valča
Vrícko
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
Mäsiarstvo Gaderka
Bufet - lahôdky - reštaurácia
Večierka Vrútky
Reštaurácia Fatranka
Reštaurácia Pod sukňou
Bufet Javorová
Semir restaurant gril
Frito
Pizzeria Embra
Potraviny DM
Rýchle občerstvenie
Reštaurácia u Jula
Záturčie (Okres Martin)
Predajňa mäs. výrobkov OLIVER
Pizzeria Zotti
Jednota Martin
Potraviny Dona
Žabokreky (Okres Martin)
Jednota Martin
Bistro Ranč
Ul.1Česko-Slovenskej brigády .
Ul.1Česko-Slovenskej brigády 14
Ul.1Česko-Slovenskej brigády 24
Ul.1Česko-Slovenskej brigády 60
Vrútky
Želez. stanica Vrútky
Železinčná 9
Železničná
Železničná
Železničná
Železničná
Železničná 9
Adresa:
A. Stodolu .
A. Stodolu 27
A. Stodolu 28
A. Stodolu 6
Adresa:
Žabokreky
Žabokreky ..
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Záturčie
Záturčie
Záturčie
Záturčie
Žabokreky
Žabokreky
Download

Stiahnuť - Priloha Veľkosť: 423.91 kB