Všeobecné obchodné podmienky
používania služby portálu Farmár hľadá ženu
I.
Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 29871/B, IČO: 00 618 322 je prevádzkovateľom
služby portálu Farmár hľadá ženu ( ďalej len „Prevádzkovateľ“).
2. Zákazníkom Prevádzkovateľa je každá osoba, ktorá zaplatí Prevádzkovateľovi Poplatok za prístup
k službe portálu Farmár hľadá ženu ( ďalej len „Zákazník“).
3. Balíkom Farmár hľadá ženu ( ďalej len „Balík “), sa na účely týchto VOP rozumie služba sprístupnenia
Obsahu umiestneného alebo sprístupneného na, alebo prostredníctvom Prevádzkovateľom
prevádzkovaného portálu umiestneného na internetovej stránke www.farmarhladazenu.joj.sk Zákazník
po zaplatení poplatku získa prístup k Obsahu prostredníctvom tohto portálu. Prístup k Obsahu je
aktívny 24 hodín od odoslania SMS platby Zákazníkom.
4. Obsahom ( ďalej len „Obsah“) sa na účely týchto VOP rozumejú videá k programu vysielanému najmä
na TV JOJ, ako aj na iných programových službách Prevádzkovateľa, pod názvom Farmár hľadá ženu.
Pri informácii o Obsahu prístupnej Zákazníkovi zároveň s informáciou o telefónnom čísle
prostredníctvom ktorého je možné vykonať SMS platbu je zároveň poskytnutá informácia o vekovej
kategórii Zákazníkov pre ktorých je takýto Obsah určený. V prípade ak sa jedná o Obsah nevhodný pre
osoby mladšie ako 18 rokov, je prístup k Obsahu obmedzený pre osoby staršie ako 18 rokov a je
podmienený potvrdením veku Zákazníka, vykonaným prostredníctvom zakliknutia súhlasu pri otázke,
či je Zákazník osobou staršou ako 18 rokov.
5. Poplatkom (ďalej len „Poplatok“). sa rozumie finančná čiastka, ktorú Zákazník zaplatí
Prevádzkovateľovi za prístup k službe Balík na určenú dobu. Poplatok zaplatí Zákazník formou SMS
platby, prostredníctvom zaslania SMS v tvare FARMAR na číslo 8866. Cena SMS je 2,90 EUR. SMS
platba (ďalej len „SMS platba“ je zabezpečovaná spoločnosťou ELET, s.r.o., prostredníctvom služby
Platba Mobilom.
6. Zaplatenie Poplatku predstavuje uzatvorenie zmluvy medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom
o poskytnutí služby Balík Zákazníkovi za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných
podmienkach. Zaplatenie poplatku zároveň predstavuje súhlas Zákazníka s týmito VOP.
7. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi
Prevádzkovateľom a Zákazníkom, sú prístupné v ich platnej a účinnej verzii na
www.farmarhladazenu.joj.sk.
II.
Platba Poplatku a používanie Balíka JOJ
1. Zákazník uhrádza Poplatok prostredníctvom odoslania SMS platby. Výška Poplatku je uvádzaná
v mene Euro a suma je vrátane DPH. Výška Poplatku je 2,90 EUR.
2. Zákazník berie na vedomie, že elektronická faktúra za prístup k Balíku mu bude zaslaná
prostredníctvom mailu len na základe osobitnej žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi.
3. Po zaplatení Poplatku v súlade s týmito VOP Zákazník získa prístup k Balíku. Zaplatený poplatok sa
nevracia. Zaplatenie poplatku nie je viazané na skutočné využívanie Balíka.
4. Zaplatením prvého Poplatku je Zákazník zaregistrovaný pre službu Balík.
5. Po zaplatení prvého Poplatku prostredníctvom SMS platby, Zákazník získava prístup k Balíku
prostredníctvom portálu www.farmarhladazenu.sk. Zákazník pri prihlásení sa na portáli uvedie
v príslušnom zobrazenom prihlasovacom formulári svoje telefónne číslo a 6 miestny kód - kombinácia
alfanumerických znakov (ďalej „Overovací kód“), ktorý mu bol zaslaný bezplatnou sms na základe
zaplatenia Poplatku.
6. Po prihlásení na portáli www.farmarhladazenu.sk Zákazník získa prístup k údajom o používaní služby.
III.
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi prostredníctvom Balíka prístup k Obsahu za
podmienok uvedených v týchto VOP.
2. Prevádzkovateľ garantuje Zákazníkovi prístup k Obsahu v prípade, ak sa Zákazník správne prihlási za
použitia prihlasovacieho formulára.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Obsahu z dôvodov na strane tretích osôb, najmä
z dôvodov technických ťažkostí pri prihlásení prostredníctvom technických hardvérových prostriedkov,
ktoré na prihlásenie použije Zákazník, prípadne nesplnenia softvérových predpokladov pre plynulé
použitie Obsahu.
4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah Obsahu a negarantuje Zákazníkovi rozsah a obsah
sprístupneného Obsahu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Zákazníkovi alebo
tretej osobe, vzniknutú v spojení s používaním služby, prehliadaním Obsahu, nemožnosťou prístupu
k Obsahu z dôvodov hardvérových alebo softvérových nedostatkov alebo chýb, ktoré sa prejavia pri
prihlasovaní na používanie služby.
5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prezeranie obsahu nevhodného pre maloletých mladších ako 18 rokov
maloletými.
6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za výpadky prenosu údajov v sieti Internet, za výpadky dodávok
elektrickej energie a ani iné technické problémy akéhokoľvek charakteru. Prevádzkovateľ je oprávnený
dočasne pozastaviť prístup k Obsahu bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti
Prevádzkovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci (okolnosti, ktoré nie sú závislé od
vôle Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ ich nemôže ovplyvniť), rozhodnutia príslušného orgánu
verejnej moci, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu technických
zariadení umožňujúcich prevádzku služby Balík. O akomkoľvek pozastavení prístupu k Predplatenej
službe Prevádzkovateľ informuje Zákazníka oznamom zverejneným na www.farmarhladazenu.sk.
7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím telefónneho čísla a prístupového
kódu prideleného Zákazníkovi.
8. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať prístup Zákazníka k Obsahu v prípade, ak Zákazník zverejní
alebo sprístupní tretej osobe svoje prihlasovacie údaje. Za každý prístup k Obsahu v dôsledku konania
Zákazníka v rozpore s týmito VOP (zverejneného alebo sprístupneného prístupového kódu) je Zákazník
je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR (slovom dvadsať eur), a to v lehote do 3 dní od
doručenia výzvy na zaplatenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na
náhradu škody.
IV.
Komunikácia služieb a spracovanie údajov
1. Prevádzkovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom SMS o ponukách svojich služieb
a produktov, vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalší prístup k Predplatenej
službe, k čomu Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je
Zákazník oprávnený Prevádzkovateľovi kedykoľvek písomne odvolať.
2. Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na informovanie Zákazníka o produktoch alebo službách
obchodných partnerov, a to formou SMS. Zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek písomne na
adrese Prevádzkovateľa odvolať.
3. Zakúpením služby Balík, dáva Zákazník súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu
telefónne číslo, na ďalšie marketingové účely (t. j. ponúkanie produktov a služieb) Prevádzkovateľa na
dobu neurčitú, ako i na zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov
podľa zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Účastník zároveň vyjadruje
súhlas s tým, aby oznámené osobné údaje boli použité v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely
a spracovávané i prostredníctvom tretích osôb poverených Prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných
údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla
Prevádzkovateľa, a ďalej má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, t. j. najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich
opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako i právo na ospravedlnenie, peňažné
zadosťučinenie alebo peňažitú náhradu, ak bolo konaním Prevádzkovateľa porušené právo Zákazníka
na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu so
spracovaním osobných údajov je účinné okamihom doručenia Prevádzkovateľovi.
V.
Práva a povinnosti Zákazníka
1. Zákazník má právo na prístup k Obsahu za splnenia podmienok podľa týchto VOP. Zákazník nie je
oprávnený zdieľať Obsah s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Obsahu tretím
osobám, konanie Zákazníka v rozpore s týmto ustanovením predstavuje porušenie týchto VOP a zásah
do práv Prevádzkovateľa, Ide o dôvod pre pozastavenie možnosti používať službu Balík.
Prevádzkovateľovi na základe takéhoto konania vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu
vzniknutej škody tak, ako je uvedené v článku III ods. 8 týchto VOP.
2. Zákazník sa zaväzuje žiadnym spôsobom nezverejniť a nesprístupniť tretej osobe prihlasovacie údaje
alebo prístupový kód umožňujúci použitie služby a prístup k obsahu.
VI.
Reklamácia
1. V prípade ak sa pri prístupe k Obsahu vyskytnú vady, znemožňujúce alebo obmedzujúce prístup
k Obsahu, a Prevádzkovateľ je za výskyt tejto vady preukázateľne zodpovedný, pri zohľadnení
ostatných ustanovení tejto zmluvy, je Zákazník oprávnený uplatniť si reklamáciu u Prevádzkovateľa
v lehote 3 dní odo dňa výskytu vady zaslaním e-mailu na [email protected]
2. V prípade výpadku služby Balík, z dôvodov na strane Prevádzkovateľa, po dobu viac ako 24 po sebe
nasledujúcich hodín, pokiaľ Zákazník nevyužil svoj autorizačný kód a nepozrel si predmetné video, sa
reklamácia považuje za opodstatnenú.
3. Prevádzkovateľ doručí (prostredníctvom e-mailu) Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, bez
zbytočného odkladu, najneskôr však s dokladom o vybavení reklamácie.
4. V prípade, ak je reklamácia Zákazníka opodstatnená predlžuje sa prístup k Obsahu prostredníctvom
Balíka o dobu počas ktorej Zákazník nemohol Obsah používať.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom prebieha formou SMS správ alebo elektronickej
pošty (e-mailov). Oznámenia Zákazníka a Prevádzkovateľa sa považujú za doručené okamihom
obdržania potvrdenia o doručení e-mailu alebo SMS druhej strane.
2. Tieto VOP v ich platnom a účinnom znení, ako je zverejnené na www.farmarhladazenu.sk predstavujú
úplné usporiadanie vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom. V prípade, že niektoré
ustanovenie týchto VOP bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné,
bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu.
3. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený VOP zmeniť. Nové znenie VOP je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na
www.farmarhladazenu.sk. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 08.09.2012.
V Bratislave, dňa 08.09.2012
MAC TV s.r.o.
Download

Všeobecné obchodné podmienky používania služby portálu