3200-766001
AQUA SURF 099
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Typ Produktu
Použitie
Ďalšie informácie
Vhodný vrchný náter
Poznámky
Vodou riediteľný pigmentovaný základný náter
Interiérové stolárstvo
Nábytok a výrobky používané vo vlhkom prostredí vyžadujú
špeciálnu pozornosť. Prosím, kontaktujte našich technikov.
Aqua Line Täck, Aqua Interior OP, Supercryl, Supercryl TX,
Plastolux.
Aqua Surf 099 má dobrú kryciu schopnosť, plnenie a flexibilitu,
minimalizuje bobtnanie napr. na MDF.
MATERIÁL A VLASTNOSTI
Pojivo
Obsah sušiny
Dodávaná viskozita
Hustota
Riedidlo
Skladovateľnosť
Podmienky skladovania
Akrylát
Cca 57% váhovo
Cca 1400-1600 mPas Brookfield RV # 4/50 @ 23°C
Viskozita tohto produktu je určená použitím kontrolovaného
laboratória, podmienok, metód a nástrojov. Všetky merania za iných
podmienok môžu viesť k odlišným výsledkom.
Cca 1,39 kg/l
Voda
12 mesiacov v originálnom, uzavretom balení, pri skladovaní za
podmienok uvedených nižšie. Po expirácii kontaktujte našich
technikov pre odhad použiteľnosti.
Chráňte pred mrazom. Skladujte medzi 15-25°C, v čistom a suchom
prostredí.
APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE
Aplikačná metóda
Aplikačná viskozita
Nános
Čistenie
Prázdne obaly
Konvenčné striekanie / Vysokotlaké striekanie
Vhodné pre striekanie v dodávanej viskozite.
2
Cca 120 g/m mokrého filmu
Voda a/alebo Akzo Clean 8500-069001 (65588).
Disponujte podľa lokálnych predpisov.
SCHNUTIE
Nútené schnutie
Teplota (°C)
20
40
60
Brúsiteľné po (min.)
120
60
15
Stohovateľné po (min.)
120
60
15
Vytvrdzovanie pri min. teplote 18°C. Vyššie uvedené časy schnutia
sú reálne v prípade ak je zabezpečená vhodná cirkulácia vzduchu a
relatívna vlhkosť vzduchu, pre postupnú evaporáciu vody.
Pred stohovaním je potrebné povrch schladiť, aby jeho teplota v
stohu neprevyšovala 25°C.
IR schnutie
Ďalšie informácie
Brúsiteľné po (s.)
120-150
Stohovateľné po (s.)
120-150
Zabezpečte dostatočnú ventiláciu pri schnutí vodorozpustných
produktov. Čas schnutia závisí od viacerých podmienok, ako
aplikačná metóda, nános, čas, atď.
SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen
Tel/Fax: 045 53 69 320
1
3200-766001
AQUA SURF 099
VLASTNOSTI SUCHÉHO FILMU
Farba
Slonová kosť, mat.
ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Viď Kartu Bezpečnostných Údajov
PREHLÁSENIE
Len pre priemyselné použitie. Tu uvedené technické informácie a doporučenia pre
použitie sú založené na výsledkoch výskumu a skúsenostiach Akzo Nobel a sú
pokladané za spoľahlivé, ale nie sú zárukou. Pretože Akzo Nobel nemá kontrolu nad
podmienkami, za ktorých je produkt prepravovaný, skladovaný, manipulovaný,
používaný a aplikovaný, zákazník musí sám posúdiť vhodnosť produktu pre
zamýšľaný účel. Tento materiálový list nahrádza staršie verzie.
Ak nie je iná špeciálna písomná dohoda, jedná zákazník s Akzo Nobel len na základe
Všeobecných dodacích podmienok a Akzo Nobel nebude akceptovať žiadne
nasledovné podmienky a požiadavky zákazníka.
SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen
Tel/Fax: 045 53 69 320
2
Download

AQUA SURF 099 - Silvi Nova Slovakia, sro