Logistické prvky
sú organickou súčasťou logistických
systémov
LP sa delia na
• pasívne LP,
• aktívne LP,
• pomocné LP.
Pasívne LP
charakteristika a
klasifikácia
- pasívne prvky vo väzbe s aktívnymi a
pomocnými prvkami "prekonávajú priestor a
čas“,
- ako objekty prepravy, manipulácie (mení sa
ich poloha i orientácia) a skladovania sa
(obvykle) jeho charakteristiky nemenia,
- vo všeobecnosti o pasívnych LP hovoríme
ako o materiály, resp. tovare (ekonomická
kategória).
Klasifikácia PLP
•
•
•
•
•
•
•
•
Patria sem :
materiály,
obaly,
palety,
prepravky,
ukladacie debny,
kontajnery,
údaje.
Štruktúra PLP
a) Materiály
• suroviny,
• polotovary,
• polovýrobky,
• hotové výrobky,
• pomocný materiál,
• výrobné pomôcky,
• odpad,
b) údaje
• informácie
Základnou charakteristikou materiálu je
jeho fyzický stav a manipulovanosť
Fyzikálny stav (skupenstvo) materiálu:
• pevný,
• kvapalný,
• plynný.
Manipulovateľnosť je vyjadrená
manipulačnými skupinami – sú tvorené :
a) z pevného materiálu:
-jednotlivé kusy (brámy, tyče, plechy a i.),
-manipulačné jednotky – aplikujú palety,
prepravky, kontajnery, vrece, debny,
-voľne uložený materiál (napr. sypký);
b) z kvapalného materiálu:
- manipulačné jednotky ( sudy,
kontajnery),
- voľne uložený materiál (napr. tečúca
kvapalina v potrubí);
c) z plynného materiálu:
- manipulačné jednotky (tlakové
fľaše, kontajnery),
- voľne uložený materiál (napr.
dopravovaný plyn v potrubí).
Na zaradenie materiálu do manipulačných
skupín platia nasledujúce kritériá:
- fyzikálny stav (skupenstvo)
- rozmery (dĺžka, šírka, výška),
- hmotnosť (jednotková, objemová),
- tvar (plochý, zakrivený, nepravidelný),
- riziko znehodnotenia (krehkosť, drsnosť
povrchu),
- riziko devastácie okolia (jedy, výbušniny),
- stav (vlhkosť, teplota).
Kritériá klasifikácie sypkých materiálov :
- zrnitosť,
- súdržnosť,
- chovanie sa počas premiestňovania,
- objemová hmotnosť,
- teplota.
Pasívne logistické prvky
• Obaly
Obal je prostriedok alebo súbor prostriedkov,
ktorý plní funkcie ochranné, manipulačné,
informačné a predajné.
Rozdelenie obalov
• spotrebiteľský obal, ktorý slúži pre jeden
výrobok alebo sadu výrobkov určených na
konečnú spotrebu, obvykle má podobu
škatule, vrecka, fľaše, tuby a pod.,
• distribučný obal, ktorý združuje niekoľko ks
toho istého výrobku, čiže jedného typu
spotrebiteľského balenia,
• prepravný obal, ktorý je vonkajším obalom
niekoľkých distribučných obalov.
Prepravné obaly obvykle tvoria
manipulačnú jednotku spravidla na báze
palety
Manipulačná jednotka - paleta
Manipulačná jednotka
Rozmery obalov sa riadia normami, ktoré
zaručujú vzájomnú rozmerovú nadväznosť
jednotlivých druhov obalov na
normalizované rozmery palety tak, aby
bola maximálne využitá ložná plocha
paliet. Východiskový rozmerový modul
dosadacej plochy prepravného obalu podľa
ISO je 600x400 mm.
Faktory kvality obalu 1.
• náročnosť spotrebiteľa na uchovanie
úžitkovej hodnoty výrobku a na pohodlie
pri jeho spotrebe,
• dĺžka prepravných vzdialeností,
• rozmanitosť výberu dopravných a
manipulačných prostriedkov,
• počet manipulačných operácií,
Faktory kvality obalu 2.
• vertikálne zaťaženie pri manipulácií
(stohovanie),
• intenzita rázov a vibrácií počas prepravy,
• zmena klimatických podmienok (teplota,
relatívna vlhkosť, voda a pod.),
• pravdepodobnosť nekvalifikovaného
zásahu človeka do manipulačného procesu,
• riziko úmyselného poškodenia obalu pri
krádeži jeho obsahu.
Materiál obalov
Legislatíva krajín EU dôrazne rieši
problémy recyklácie a likvidácie použitých
obalov.
Der Grüne Punkt
Palety, paletizácia
• Paleta – pevná horizontálna plošina,
konštrukčne uspôsobená na manipuláciu
pomocou vidlicovej manipulačnej techniky,
používaná na tvorbu manipulačnej jednotky.
• Paletizácia – aplikácia paliet v logistických
systémoch.
Typy a parametre paliet
• Typy : - jednoduchá,
- ohradová,
- špeciálna.
• Parametre : - rozmery ložnej plochy a
ložného priestoru,
- nosnosť palety,
- stohovacia nosnosť palety.
Materiál paliet
• drevo,
• kov,
• plast,
• iné.
Jednoduchá paleta
EUR typorozmery : 600 x 800, nosnosti : 1000 kg,
800 x 1200,
1500 kg,
1000 x 1200,
2000 kg,
stohovacia nosnosť : 4000 kg.
Paleta s odnímateľnou
nadstavbou
Ohradová paleta
rozmery : 800 x 1200 x 800 mm,
nosnosť : 1500 kg,
stohovacia nosnosť : 9000 kg.
Ohradová paleta so sklopnou
ohradou
Vonkajšie rozmery: 800 x 600 x 645
mm
Užitočná výška: 430 mm
Vlastná hmotnosť: 81 kg
Nosnosť: 1000 kg
Nosnosť pri stohovaní: 6000 kg
Výška zloženej palety: 330 mm
Špeciálna paleta
preprava automobilov
Špeciálna paleta
preprava automobilov
Rovné ukladacie debny
Použitie : pre skladovanie drobnejších
výrobkov,
Typorozmery : 200 x 300 – 600 x 200
300 x 400 – 600 x 200 – 400,
Nosnosti : 10 – 100 kg,
Stohovacie nosnosti : 200 – 1100 kg.
Skosené ukladacie debny
Výhodou pri stohovaní je možnosť
vkladania, či vyberanie skladovaného
materiálu,
Vďaka dvanástim rôznym rozmerom sú
vhodné na skladovanie drobného i
objemnejšieho kusového materiálu.
Parametre najväčšej kovovej debne:
- rozmer : 400 x 600 x 400 - 88 l
- nosnosť : 100 kg,
- stohovacia nosnosť : 1100 kg.
Prepravky
Slúžia na prepravu a uskladnenie výrobkov
(od malých súčiastok až po finálne
produkty) v spotrebných a distribučných
obaloch.
Najbežnejšie aplikácie : potravinársky,
nápojový, farmaceuticky, automobilový a
elektrotechnicky priemysel.
Prepravky
Prepravný objem a nosnosť zodpovedá
podmienkam tak ručnej, ako aj
mechanizovanej i automatizovanej
manipulácie.
Sú stohovatelné do odoberacej výšky pre
ručnú manipuláciu i mechanizovanú a
automatizovanú manipuláciu.
Prepravky
600 x 400 x 220,
objem 44 l
600 x 400 x 140,
objem 24 l
600 x 400 x 175,
objem 22 l
Kontajner a kontajnerizácia
• Kontajner je normalizovaný prepravný
prostriedok tvoriaci úplne alebo čiastočne
uzatvorený priestor (viac než 1 m3), ktorý je
uspôsobený na opakovanú prepravu a
prechodné skladovanie tovaru.
• Kontajnerizácia je aplikácia ISO
kontajnerov v intermodálnom prepravnom
systéme (IPS)
Kontajnery – základné
charakteristiky 1
• IPS - Intermodálny prepravný systém =
preprava tej istej „kontajnerizovanej“
prepravnej jednotky viacerými druhmi
dopráv bez manipulácie s jej obsahom
počas prepravy.
• TEU - Twenty-foot equivalent unit =
jednotka vyjadrujúca prepravnú a
manipulačnú kapacitu prvkov IPS
Kontajnery – základné
charakteristiky 2
• V základnom delení sa ISO kontajnery
rozdeľujú do 4 skupín:
• - 1A 40 stopové
• - 1B 30 stopové
• - 1C 20 stopové (TEU)
• - 1D 10 stopové
ISO 1 A
ISO 1 B
ISO 1 C
ISO 1 C
ISO 1 D
ISO 1 D
ISO 1 D
ISO 1 C
ISO 1 D
ISO 1 D
ISO 1 D ISO 1 D
Kontajnery – konštrukčné prvky
Prvky:
- ložná plošina,
- otvory pre vidlice,
- rohové prvky,
- čelné a bočné vráta,
- strecha.
Parametre:
- rozmery,
- nosnosť,
- stohovacia nosnosť.
Kontajnerizácia
preprava automobilov
Pasívne prvky
Prvky informačných a
komunikačných systémov
Dáta - údaje
• údajmi môžu byť písmená, čísla, slová,
znaky, prípadne ich kombinácie.
• všetky údaje nesú určitý informačný obsah
– informáciu,
• sú správy, ktoré vyjadrujú určité fakty o
procesoch, alebo prvkoch reálneho sveta.
Informácie
• sa stali logistickým výrobným činiteľom. Ich
systematický zber, spracovanie a prenos umožňuje
čiastočnú substitúciu iných výrobných činiteľov.
• informácie môžu napr. obmedziť skladovanie
lepším riadením zásob,
• môžu obmedziť aj dopravu zlepšenou
koordináciou všetkých článkov prepravného
reťazca.
Znaky efektívnej informovanosti
• transparentnosť – mať k dispozícii aktuálne
údaje o stavoch a zmenách,
• pružnosť – mať k dispozícií rýchly prenos
aktuálnych údajov o požiadavkách trhu do
výrobných plánov a systematickú verifikáciu
predpovedí o budúcich požiadavkách trhu,
• efektívnosť - mať k dispozícii aktuálne údaje
o nákladoch pracovných procesov a
systematicky kontrolovať a upravovať plán
finančného toku.
Podporný systém pre
obchodné prípady
Informácie môžu mať väzby na :
• konkrétny obchodný prípad súvisiaci s
nákupom či predajom výrobku,
• konkrétny staticky alebo mobilný prvok
logistického reťazca, ktorý súvisí s jeho
identifikáciou.
Podporný systém - EDI
• EDI = Electronic Data Interchange
elektronická výmena údajov
• EDIFACT = EDI for Administration
Commerce and Transport
EDI pre riadenie obchodu a
dopravy
• EDIVAN = Value Added Networks for EDI
EDIVAN
telekomunikácia
sieťový informačný
systém podniku „A“
"B ... Z " podnikové
informačné systémy
"B ... Z " vállalat ové
számítástechnikmy
... Z " vállalat ové
"Bhálózata
számítástechnikmy
hálózata
server
system EDI
operátora
Mainframe
...
Výhody EDI
elektronický styk
s bankami
urýchlenie prípravy a
realizácie spolupráce na
báze koncepcie JIT
podpora používania
čiarových kódov
zvýšenie údajovej
presnosti
Výhody
EDI
obchodovanie
bez papierových
dokumentov
kompetentné
profesionálne
obchodovanie
zvýšenie
produktivity
zníženie
priame napojenie na
zásob
interný informačný
zvýšenie komunikačnej
systém
úrovne s obchodnými
partnermi
Podporné systémy pre
identifikáciu a sledovanie
logistických prvkov
• riešia :
- presné kódovanie a identifikovanie
produktov výroby a spotreby,
- presné identifikovanie ich pohybu medzi
rôznymi bodmi v ľubovoľnom logistickom
reťazci alebo sieti.
Čiarový kód EAN - European
Article Numbering
• je štandardizovaný celosvetový systém
kódovania a identifikácie spotrebiteľských,
distribučných a manipulačných jednotiek,
• kód je chápaný ako prostriedok identifikácie
a nie ako prostriedok klasifikácie tovaru.
Princíp kódovania
EAN 8 a 13
Charakteristika
Ide o najznámejší kód pre tovar
predávaný v obchodnej sieti,
EAN kóduje číslice 0 až 9, každú 2
čiarami a 2 medzerami. Môže
obsahovať buď 8 (EAN-8) alebo
13 (EAN-13) číslic. Prvé 2 - 3
číslice vždy určujú štát pôvodu
(napr. Slovensko má číslo 858),
nasledujúce (4 - 6) určujú výrobcu
a
ďalšie
konkrétny
tovar.
Posledná číslica je kontrolná a
overuje správnosť dekódovania.
Aplikácie
•
•
•
•
•
•
•
•
ČK v obchodnej sieti,
ČK v sklade,
ČK vo výrobe,
ČK pri strážení objektov,
ČK v kuriérnych službách,
ČK pri evidencii majetku v podniku,
ČK pri kontrole vstupu osôb,
ČK v knižniciach a i.
Prínosy z používania EAN
presnosť registrácie
podpora riadenia
údajov
rýchlosť registrácie
procesov v reálnom
údajov
čase
široké aplikačné
podpora riadenia
možnosti
peňažného toku
Výhody
zvýšenie produktivity
EAN
priame napojenie na
manipulačných
decentralizovaný
systémov
informačný systém
zníženie
podpora aplikácie
nákladov
JIT
efektívne využitie
skladového
priestoru
Radio Frequency Identification
RFID
• Umožňuje elektronické kódovanie (EPC) a
jednoznačnú identifikáciu objektov
prostredníctvom rádiových vĺn,
• Electronic product code - je zakódovaný v
digitálnej podobe.
RFID technológiu tvoria tri
hlavné komponenty:
• Rádiofrekvenčný štítok – tag, transponder,
(čip - pamäť + anténa)
• Čítacie zariadenie,
(vysielač + prijímač rádiových vĺn),
• Počítač
(manipulácia a spracovanie údajov).
Štruktúra systému RFID
Výhody RFID štítkov 1.
• Anonymita – reaguje iba na impulz elmag.
poľa,
• Dosah – štítky môžu byť načítané aj z viac
ako 100 metrov,
• Rýchlosť – v priebehu troch sekúnd môže
byť načítaných až 250 štítkov,
Výhody RFID štítkov 2.
• Selektivita – zo štítkov môžu byť načítané
len vybrané dáta,
• Odolnosť – štítky môžu byť súčasťou
balenia, alebo môžu byť chránené v
plastických resp. vodotesných obaloch,
• Operatívnosť - načítané štítky môžu byť
okamžite aktualizované.
Globálny polohový systém –
GPS
• Je družicový navigačný systém, zriadený a
kontrolovaný Ministerstvom obrany USA
• Je v súčasnosti najprogresívnejšou metódou
zberu pozemných dát.
Štruktúra systému GPS
Užívateľský prijímač vyhodnocuje
• dobu šírenia rádiového signálu z družicovej
antény k anténe GPS prijímača,
• parametre dráhy (efemeridy) aktuálnych
družíc pre výpočet polohy (XS, YS, ZS),
• polohu užívateľa (X, Y, Z) vypočítaním
sústavy troch rovníc o troch neznámych.
GPS NAVSTAR
Navigation Signal Timing and Ranging
Navigation System for Timing And
Ranging
Systém družicových meraní
• stanoví z troch presných meraní lokalitu
bodu v trojdimenzionálnom priestore,
• zo štyroch družicových meraní dáva okrem
presnej pozície užívateľa aj informáciu o
čase.
Aktívne logistické prvky
Aktívne logistické prvky v
logistických systémoch sú:
a) všetky dopravné a zdvíhacie stroje
a manipulačné zariadenia, ktoré
vykonávajú procesy premiestňovania
a manipulácie s materiálom, čiže
realizujú zmeny polohy a orientácie
pasívnych logistických prvkov
b) prvky informačných a
komunikačných technológií (ICT)
Uskutočňujú nevýrobné operácií s
pasívnymi prvkami najmä v nasledujúcich
procesoch:
balenie, tvorba a rozdružovanie
manipulačných a prepravných jednotiek,
nakládka, preprava, vykládka, skladovanie,
vychystávanie, medzioperačná a operačná
manipulácia, rozdeľovanie, kontrola,
sledovanie, identifikácia, zber, prenos,
spracovanie, uchovanie informácií atď.
Klasifikácia dopravných
prostriedkov
a) Podľa druhu:
a1) cestné
a2) koľajové
a3) vodné
a4) vzdušné
a4 potrubné
a5) nekonvenčné
Klasifikácia dopravných
prostriedkov:
b) Podľa vzťahu dopravného prostriedku k
realizácií spôsobu ložných operácií :
b1) dopravné prostriedky obsluhované,
b2) dopravné prostriedky samoobslužné.
a1) cestné dopravné
prostriedky:
• motorové: dodávkové (ľahké úžitkové)
automobily, nákladné a špeciálne
automobily (valníky, sklápacie, skriňové, a
i.), ťahače a traktory
• bezmotorové: návesy a prívesy
Bezmotorový náves
ťahač FORD - 1830 T
a2) koľajové dopravné prostriedky :
• motorové (trakčné vozidlá)
• bezmotorové – vagóny (zatvorené, otvorené,
vysokostenné, nízkostenné, plošinové, a i.),
Lokomotíva ČKD 163 - trakčné
motorové vozidlo
Štvornápravový plošinový vozeň
s plachtovou strechou radu RILS
a3) vodné (plavidlá pre riečnu alebo
námornú dopravu)
Kontajnerová loď
- kapacita : max. 6000 TEU,
- počet vrstiev stohu : podpalubie – max. 8,
paluba – max. 5.
nakládka - vykládka
Automatizovaný závesný rám
a4) vzdušné (lietadlá)
Boeing 747-200F ( nakládka, resp. vykládka
tovaru)
a5) nekonvenčné (lanové dráhy,
vznášadlá, vozidlá
s elektromagnetickou levitáciou a
iné)
Vznášadlo je dopravný prostriedok
pohybujúci sa na vzduchovom
vankúši tesne nad vodnou hladinou
alebo nad povrchom zeme
Vzduchový vankúš je vytváraný prúdom
vzduchu, ktorý je vháňaný pod vznášadlo
otvormi v dne trupu.
Pohyb vznášadla zabezpečujú mohutné vrtule,
ktoré sú často inštalované v zadnej časti
stroja.
Americké vojenské vznášadlo
Vozidlá s elektromagnetickou
levitáciou
- je to najmodernejší a najrýchlejší druh koľajovej
dopravy,
- vlak sa pohybuje na vankúši magnetického poľa
(cca 12 mm), ktoré je vytvárané sústavou
supravodivých magnetov zabudovaných v trati i
vo vlaku,
- vznášanie vlaku nad koľajami je zapríčinené
odpudivou alebo príťažlivou silou
elektromagnetov
Transrapid v Šanghaji
Transrapid v Nemecku
Transrapid v Mníchove
37 km z centra mesta na letisko za 10 min
Klasifikácia manipulačných
zariadení
Základné delenie rozlišuje nasledujúce prvky:
• s prerušovaným pohybom, so zdvihom,
pojazdom a stohovaním,
• prvky s plynulým pohybom (dopravníky).
Definícia polohy a otočenia
γ
z
01
x
y
ß
0
£
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Zdvižná plošina
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Zdvižná plošina
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Portálový žeriav
žeriavová mačka
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Portálový žeriav
žeriavová mačka
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Portálový žeriav
žeriavová mačka
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Portálový žeriav
žeriavová mačka
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Otočný ramenový žeriav
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Otočný ramenový žeriav
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Otočný ramenový žeriav
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Priemyselný robot
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Regálový zakladač
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Regálový zakladač
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Regálový zakladač
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Stohovací žeriav
most
stĺp
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Stohovací žeriav
most
stĺp
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Stohovací žeriav
most
stĺp
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Stohovací žeriav
most
stĺp
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Stohovací žeriav
most
stĺp
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Vysokozdvižný vozík s bočnou vidlicou
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Vysokozdvižný vozík s bočnou vidlicou
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Vysokozdvižný vozík s bočnou vidlicou
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
Ramenový prekladací voz
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
Ramenový prekladací voz
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Portálový obkročný voz
Prvky s prerušovaným pohybom, so
zdvihom, pojazdom a stohovaním
• Portálový obkročný voz
Prvky s plynulým pohybom
(dopravníky)
• Podvesné reťazové dopravníky:
Závesy reťazové dopravníka prepravujú
materiál vo vodorovných úsekoch (s
viacerými zmenami smeru), príp. v šikmých
úsekoch (až do sklonu 60°) uzavretého
okruhu.
Prvky s plynulým pohybom
(dopravníky)
• Podvesné reťazové dopravníky:
• Jednodráhový a dvojdráhový dopravník
dráhy
unášač
vozík
záves
Prvky s plynulým pohybom
(dopravníky)
• Podvesné reťazové dopravníky:
• Jednodráhový dopravník
dráha
závesy po
obvode reťaze
Prvky s plynulým pohybom
(dopravníky)
• Podvesné reťazové dopravníky:
• Dvojdráhový dopravník
vstupný dopravník
dráhy
unášač
vozíky
závesy
Prvky s plynulým pohybom
(dopravníky)
• gravitačný valčekový dopravník
Prvky s plynulým pohybom
(dopravníky)
• gravitačný valčekový dopravník
Logistické prvky
Pomocné logistické prvky a ich klasifikácia
Pomocné logistické prvky
Pri realizácii materiálových tokov majú
aktívne prvky koordinovane a
synchronizovane spolupôsobiť s
pomocnými prvkami tak, aby bol
dosiahnutý čo najpružnejší a
najhospodárnejší tok pasívnych prvkov.
Pomocné logistické prvky
podľa realizovanej činnosti sa rozdeľujú
na :
• cestné a koľajové váhy,
• rampy stabilné a mobilné,
• vyrovnávacie mosty,
• výsypné mosty,
• rozmrazovacie zariadenia.
cestné váhy mobilné
• váži zaťaženie náprav i hmotnosť vozidla,
• bezkáblový prenos údajov
cestné váhy stabilné
vážny most
koľajové tenzometrické váhy
Pomocné logistické prvky
• rampy stabilné (mobilné) vyrovnávajú
výškové rozdiely medzi ložnou výškou
dopravných zariadení a úrovňou
dopravných ciest a technologických podlaží
nultej úrovne výrobných a skladovacích
objektov
Pomocné logistické prvky
• Rampa s vyrovnávacím mostom
Pomocné logistické prvky
• Rampa nájazdová
Skladové regály
• Vybrané aplikácie regálov v skladovom
hospodárstve:
- regály stabilné (priehradové, konzolové,
stromčekové),
- regály mobilné (prenosné, pojazdné, presuvné po
pevnej vymedzenej dráhe, ručné alebo motorické)
Priehradový (policový) regál
Priehradový (policový) regál
Konzolový regál
Stromčekový regál
Konzolový (LIFO) regál
- pôdorysný pohľad
Konzolový (LIFO) regál
Spádový, gravitačný (FIFO) regál
Regály mobilné
• posuvné po viazanej dráhe
• posuvné po neviazanej dráhe
Posuvné regály po viazanej dráhe
•Úspora investičných nákladov pri budovaní nových skladovacích
objektov,
•Až 50 % úspora skladovacieho priestoru,
•Úspora energie v energeticky náročných skladoch, napr. mraziarne,
•Úspora prevádzkových nákladov,
•a iné.
Posuvný regál po viazanej dráhe
Posuvné archivačné regály
Posuvné regály po viazanej dráhe
• Vlastnosti 1:
- Posuvný regál je sústava podvozku a paletového
alebo stromčekového regálu,
- Posuvné regály sa pohybujú po koľajniciach
zaliatych v podlahe skladu,
- Sú usporiadané do bloku s jedinou obslužnou
uličkou,
- Pohyb regálov zaisťuje sústava elektropohonov,
- Riadenie pohybu a bezpečnosť obsluhy
zabezpečuje elektronicky riadiaci systém,
Vlastnosti 2:
- Rýchlosť pohybu 4,8 m/min,
- Ľahké a bezpečné ovládanie,
- Využíva sa na ukladanie paletizovaných MJ,
alebo výrobkov tvaru tyče, late, dosky, kotúča a i.
- Obsluha regálov: vysokozdvižný vozík,
stohovací žeriav,
- Výška regálov do 10 m, dĺžka podvozku regálového radu do 50 m
- Nosnosť podvozku do 400 t.
Download

Pomocné logistické prvky