REKLAMAČNÝ FORMULÁR
Dátum: .........................
Dátum prijatia reklamácie: .........................
Kupujúci:
meno a priezvisko:
ulica a číslo:
PSČ a mesto:
telefón:
e-mail:
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
Predávajúci:
obchodné meno:
IČO:
sídlo:
zápis:
Charmant, s.r.o.
47 431 008
Horelica 386, 022 01 Čadca
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. : 60186/L
Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady. V zmysle platných právnych predpisov Vás žiadam
o oznámenie výsledku reklamácie v zákonnej 30-dňovej lehote.
názov tovaru:
kód tovaru:
zakúpený dňa:
číslo faktúry:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
popis vady, predmet reklamácie: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
návrh na vybavenie reklamácie: ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
V prípade vrátenia peňazí poslať peniaze na číslo účtu: ................................................../............
V....................... dňa ......................
podpis:
Tovar zašlite nepoškodený na adresu prevádzky: Charmant, s.r.o., Horelica 386, 022 01 Čadca
Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! K zásielke je potrebné pribaliť kópiu faktúry. V reklamácii je potrebné
uviesť presný popis chýb a nedostatkov. Tovar zaslaný bez reklamačného formulára, alebo s nevyplneným
reklamačným formulárom bude vrátený späť na náklady zákazníka.
VYJADRENIE PREDÁVAJÚCEHO
Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vaša reklamácia BOLA – NEBOLA
opodstatnená.
spôsob vybavenia reklamácie: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
dátum vybavenia reklamácie:
....................................
reklamáciu vybavoval/ kontakt: ....................................
Download

REKLAMAČNÝ FORMULÁR VYJADRENIE