Reklamačný protokol
Kupujúci:
Predávajúci:
Meno a priezvisko:
Obchodné meno:
Olejcentrum s.r.o
Ulica a číslo:
Ulica a číslo:
Gaštanová 2532/17
Mesto:
Galanta
Mesto:
PSČ:
924 01
PSČ:
Telefón:
0907 852 852
E-Mail:
Telefón:
[email protected]
IČO:
44 64 73 61
E-Mail:
DIČ:
SK 2022793729
Bankové spojenie:
2621090757/1100
/
Bankové spojenie:
__________________________________________________________________________________________
Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady.
Tovar zakúpený v e-shope:
Číslo dokladu (č. faktúry):
dňa:
FV
Reklamovaný tovar:
Popis vady,
Predmet reklamácie:
Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:
výmenou tovaru
V
vrátením peňazí na bankový účet
dňa:
…………………………….
Podpis
Vyjadrenie predávajúceho:
Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Podľa nášho
názoru a názoru príslušného orgánu (viď príloha) Vaša reklamácia BOLA - NEBOLA
opodstatnená.
Preto navrhujeme:
Reklamácia bola vybavená dňa:
Reklamáciu vybavoval:
.……………………………..
pečiatka a podpis
Prílohy:
Reklamačný protokol
Reklamovaný tovar
Kópia dokladu o kúpe
Iné:………………………
Download

Reklamačný formular