Výmenný / Reklamaný formulár
Milí zákazníci, ak ste obdržali tovar, ktorý Vám nevyhovuje, alebo je poškodený, alebo Vám nesedí vekos, prípadne strih,
môžete nám ho vráti do 30 dní od jeho prevzatia.
Aby sme mohli vašu reklamáciu/výmenu akceptova, tovar musí by nepoškodený, istý a zabalený v originálnom obale aj s
príslušnými štítkami. Tovar zabate s vyplneným reklamaným formulárom do pevnej kartónovej krabice a pošlite na adresu
uvedenú v spodnej asti tohto formulára. Spolonos Fashion Trade s.r.o. nenesie zodpovednos za tovar, ktorý bol
poškodený alebo stratený pri posielaní od klienta spä, preto odporúame tovar zabali poda našich inštrukcií a vyžiada si
potvrdenie o odoslaní tovaru.
Meno a priezvisko zákazníka: ............................................................................................................................
íslo objednávky: ......................................................
Telefón: …………….....................................................
Vrátený tovar:
Názov tovaru
Vekos
Farba
Poet
Dôvod
vrátenia
Poet
Cena
Dôvod vrátenia:
1.) tovar mi je veký
2.) tovar mi je malý
3.) nezodpovedá obrázku na internete
4.) nepái sa mi kvalita
5.) prišiel iný tovar, ako bol objednaný
6.) tovar je chybný/poškodený
7.) iný dôvod
Vrátený tovar (zakrúžkujte vyhovujúcu možnos):
1.) vymeni za darekovú poukážku v hodnote vracajúceho tovaru.
2.) vymeni za iný tovar:
Názov tovaru
Vekos
Farba
3.) vráti peniaze na:
íslo útu: .....................................................................................
kód banky: .............................
IBAN: ..............................................................................................................................................................
Adresa doruenia:
Fashion Trade s.r.o.
P.O.BOX 224
840 00 Bratislava 4
Telefón: +421 904 528 691
E-mail: [email protected]
Podpis zákazníka: ..............................................................
Dátum: .............................................................................
Download

Reklamačný formulár - Sexi