REKLAMAČNÝ PROTOKOL
Ev.čís.distr.,pob.:
Distributor, pobočka: (adresa,razítko,tel.)
Radlinského 11, 957 01 Bánovce n/B
tel.: +421917433436, fax: +421244461803
[email protected], www.autokelly.sk
Ev..čís.
rekl.:
Prijaté (dátum):
Rez.
Vyjadrenie reklamačného oddelenia:
Zákazník: (Meno a priezvisko, adresa,razítko,tel.)
Objednávací kód tovaru:
Počet kusov:
Číslo dokladu:
Číslo dokladu dodavateľa:
Podrobnosti o vozidle, montáži:
Typ automobilu:
Model, motor (objem):
Rok výroby:
VIN číslo:
Bol diel namontovaný:
Dátum montáže:
Dátum demontáže:
Stav km pred montážou:
Stav km po demontáži:
Výr. č. (dod.):
Podpis:
Vyriešené (dátum):
Popis,schéma,zistenej závady:
Prehlasujem že reklamovaný výrobok je kompletný,
všetky údaje sú pravdivé a súhlasím s reklamačnými
podmienkymi spoločnosti AUTO KELLY SLOVAKIA,
s.r.o.
Dátum:
Podpis zákazníka:
Montáž vykonal – kontakt :
Za AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.prevzal dňa:
Podpis zamestnanca:
Zákazník s vyjadrením súhlasí - nesúhlasí* .........................Tovar prevzatý - neprevzatý*
dádtum, podpis zákazníka
dátum, podpis pracovníka
Výrobok bude zaslaný na odborné posudenie: ANO - NIE*
Konečné riešenie reklamácie:
Reklamacia uznaná-spôsob vybavenia:
Reklamacia neuznaná:
výmena
Tovar reklamovaný do 12mesiacov od zakupenia
oprava
Tovar reklamovaný po 12mesiacoch od zakupenia
poskytnutie primeranej zľavy
Výrobok môžete zaslať na odborné posúdenie:
vratenie peňazi
podpis zákazníka
poznámky:
* nehodiace prečiarknite
dátum
podpis pracovníka
Download

REKLAMAČNÝ PROTOKOL