STUDYCHEM pri spoločnosti CHEMOSVIT, a.s.,
Štúrova 101 059 21 SVIT
052/7152415, 052/7152615 (fax)
www.chemosvit.sk
e-mail: [email protected]
účet 207562/0200
IČO 31671047, DIČ 2020516861
IČ DPH SK 7020000273
STUDYCHEM, školiace stredisko pri CHEMOSVIT, a.s. organizuje dvojdňový seminár
„Spoločenská a obchodná etiketa v praxi“
Seminár je určený pre konateľov, riaditeľov, manažérov, vedúcich pracovníkov, asistentky,
obchodníkov, pracovníkov oddelení pre styk s verejnosťou a všetkých, ktorých táto téma zaujíma.
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom informácie o všeobecne prijateľných a vyžadovaných
zásadách spoločenského správania sa a získanie zručnosti sebaistého a elegantného vystupovania
pri stretnutiach na domácej i medzinárodnej úrovni.
Lektor: PhDr. Tatiana Lesayová
Certifikovaná lektorka s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore psychológia a pedagogika,
so 17 – ročnou lektorskou praxou v oblasti rozvoja mäkkých zručností, spoločenského protokolu
a etikety.
Obsah seminára:
Diplomatický protokol a etiketa – z histórie, význam dodržiavania pravidiel, slušnosť, zdvorilosť,
takt, premeny etikety
Pravidlá dávania prednosti, protokolárne poradie predstaviteľov štátu a samosprávy, kategórie
spoločenskej významnosti
Spoločenská a obchodná etiketa – spoločné a rozdielne, ako sa rýchle zorientovať v pravidlách
prednosti
Verbálne a neverbálne pozdravovanie, podávanie rúk, vhodné oslovovanie, ako a kedy
používať tituly, spôsoby predstavovania sa, tykanie a vykanie
Pozvánky, čítanie pozvánok, skratky a ich význam, predpísané oblečenie na pozvánke – „dress
code“
Používanie vizitiek, súkromné a firemné vizitky
Dary – francúzsky a anglický spôsob odovzdávania darov, vhodné používanie kytice pri rôznych
príležitostiach, kedy kvety nedávame
Prednostné poradie pri rôznych príležitostiach
Zasadací poriadok pri pracovných stretnutiach – porady, rokovania, pracovné obedy, večere,
firemné večierky a pod., sedenie v aute – kto je spoločensky významnejšia osoba v rôznych
situáciách a príležitostiach
Prijímanie domácich a zahraničných návštev – príprava, ubytovanie, dary, kto a kde víta
návštevu, tlmočenie, pohostenie, program, lúčenie sa s návštevou
Stretávanie sa s významnými osobnosťami
Pracovné raňajky, obedy, večere
Pracovné stretnutia a rokovania, podpisovanie zmlúv
Služobné cesty, cestovanie lietadlom, vystupovanie na poradách a konferenciách
Dištančná komunikácia (telefonovanie, komunikácia prostredníctvom mailov, vybrané pravidlá
písania obchodných a osobných listov)
Spoločenské podujatia – správanie sa, najčastejšie prehrešky, nové trendy v obliekaní –
vhodné a nevhodné, obliekanie sa na spoločenské podujatia – nové trendy, obliekanie sa, ak
nie je dress code na pozvánke, konverzácia
Business dress – ženy, muži
Vizáž, osobný štýl, výber farieb
Odlišnosti etikety v krajinách Európy, Ázie, USA
II. deň praktický tréning stolovania (prípitok, studené predjedlo, teplé predjedlo, hlavné jedlo,
dezert, nápoje)
Miesto seminára: SPOLCENTRUM, SNP 142, 059 21 SVIT (salónik na II. poschodí)
Termín seminára:
31.3.2014 - 1. 4. 2014 v čase 8,00– 16,00 hod.
alebo
14.4.2014 - 15. 4. 2014 v čase 8,00– 16,00 hod.
Na seminár sa môžete prihlásiť cez e-mail, faxom, telefonicky alebo písomne na adrese STUDYCHEM
CHEMOSVIT, a.s., Ing. Eva Ovčariková, Štúrova 101, 059 21 SVIT.
Uzávierka prihlášok je 3 dni pred konaním seminára. Úhradu v hotovosti je potrebné nahlásiť
organizátorovi vopred.
Účastnícky poplatok vo výške 135 € (v cene nie je zahrnutá 20% DPH) uhraďte na náš účet, VS 929,
ŠS – Vaše IČO alebo v hotovosti na mieste. V cene sú zahrnuté organizačné náklady,
občerstvenie, obed, druhý deň praktický tréning stolovania.
Daňový doklad Vám bude odovzdaný na začiatku seminára.
V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame, je možné vyslať iného účastníka.
Ubytovanie: ubytovanie účastníkov je možné v mieste konania v hoteli SPOLCENTRUM Svit, cesta:
http://www.spolcentrum.sk
Záväzná P R I H L Á Š K A na seminár
„Spoločenská a obchodná etiketa v praxi“
Meno a priezvisko účastníka: .....................................................................................................................
Organizácia: ...............................................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................................
IČO: ............................................................DIČ: ........................................................................................
IČ DPH.........................................................Bankové spojenie: ..................................................................
Telefón: .......................................................e-mail:.....................................................................................
Dátum úhrady: ................................
Pečiatka a podpis
Download

Spoločenská a obchodná etiketa v praxi