2012
www.chemosvit.sk
1
2
3
4
Spoºahliv˘m partnerom aj v dobe zmien
UdrÏaÈ ducha spolupráce
Nadácia Chemosvit pomáha
Obal roka 2011 pre Chemosvit Folie
Zlatá peãaÈ potvrdila kvalitu
5
Certifikát nie je len prestíÏ firmy, ale i kºúã k nov˘m moÏnostiam na trhu
6
8
9
Rie‰enia dôleÏité uÏ pre najbliωiu budúcnosÈ
Moderné skladové hospodárstvo
Vytváranie faktorov podmieÀujúcich komerãnú úspe‰nosÈ na
trhu obalov˘ch fólií
Informaãné piatky si v‰etci pochvaºujú
10
Obaly na Ïelanie zákazníka
Trendy: MôÏe prispieÈ balenie k rie‰eniu globálneho hladu?
12
Program Lean Six Sigma: Pote‰iÈ zákazníkov
Keì je vzdelávanie sa prioritou
13
16
19
21
22
23
Terichem, a. s.: ·piãka vo svete kondenzátorov˘ch fólií
24
Hotel SPOLCENTRUM***
Chemosvit Fibrochem, a. s.: ByÈ o krok vpredu
Strojchem, a. s.: Spoloãnou prácou k spoloãn˘m úspechom
Baliace automaty na mieru
Chemosvit Energochem, a. s.: Technológia pre tretie tisícroãie
Chemosvit Environchem, a. s.: Steny priateºské Ïivotnému
prostrediu
vo Svite ponúka svoje sluÏby
© Newsletter 2012
Vydal Chemosvit, a. s., a Finchem, a. s., pre svojich partnerov. Redakčná rada: Milan Ďurča (predseda), Anna Diačiková,
Katarína Oceľová, Marián Polák, Eva Potočná. Autori článkov: Milan Balog, A. Diačiková, J. Horváth, M. Chovancová,
J. Králiková, Jaroslav Mervart, Martin Pitoňák, Eva Potočná, Tomáš Valčák. Fotografie: Ladislav Mlynarčík, Tomáš Valčák,
Eva Potočná, archív. Obálka: František Žoldák. Design: Eva Potočná. Anglický preklad Andrea Tichá. Tlač: Popradská
tlačiareň Poprad. December 2011.
OBSAH
2012
Spoºahliv˘m partnerom
aj v dobe zmien
PRÍHOVOR
Ing. Jaroslav Mervart,
predseda predstavenstva
Chemosvit, a. s.
a riaditeº spoloãnosti
Chemosvit Folie, a. s.
Pred rokom sa na svetových trhoch hovorilo o kríze, následne o oživení hospodárskeho rastu, a dnes je situácia znova
viac než dosť komplikovaná. Informácie
o zmenách na trhu sú tak turbulentné
a nestále, že je často náročné ich vôbec
sledovať, zodpovedne vyhodnotiťich prípadný dopad na fungovanie trhu, a následne aj na hospodárenie firiem.
V každom prípade je potrebné povedať, že každá zmena na trhu so sebou prináša nielen ohrozenia ale aj príležitosti.
Tu je teda veľmi dôležité ako na tieto
zmeny reagujeme, či dokážeme v spleti
rôznych informácií rozlíšiť to podstatné,
a či sa dokážeme týmto zmenám na trhu
a novým požiadavkám zákazníkov prispôsobiť. To iba potvrdzuje staré pravidlo,
že dokáže prežiť iba tá firma, ktorá je
schopná navrhovať a realizovať tie zmeny, ktoré si trh vyžaduje.
V praxi to zvyčajne znamená plnenie
kritérií, ktoré sú zdanlivo protichodné.
Ako spoľahlivý partner chceme garantovať kvalitné dodávky v požadovanom
termíne, ale zároveň chceme byť pripravení splniť aj mimoriadne požiadavky
zákazníka. Chceme maximálne vyťažiť
strojno-technické zariadenia, ale zároveň
chceme mať kapacitnú rezervu pre mimoriadne situácie. Chceme dodávať výrobky v garantovanej kvalite, ale zároveň chceme našim zákazníkom priebežne ponúkať inovované výrobky, ktoré
majú lepšiu kvalitu, nižšiu cenu a podobne, čo si vyžaduje neustále testovanie
nových vstupných surovín a polotovarov. Chceme znižovať náklady na dopravu, ale zároveň chceme zákazníkom doručovaťiba nevyhnutné množstvo tovaru
v požadovanom čase.
V manažérskej praxi tieto požiadavky
chápeme ako výzvy, ktorých realizácia
je dôležitá ako z pohľadu zákazníka, tak
aj z pohľadu nás ako dodávateľa produktov alebo služieb. Ak tieto dokážeme úspešne preniesťdo praxe, získavame novú
pridanú hodnotu a náskok pred konkurenciou na trhu. Je veľmi dôležité, aby
sme tieto zmeny realizovali koncepčne
a systémovo, podporujúc dlhodobý rozvoj, čo sa týka ako perspektívy firmy, tak
aj udržania a rozvoja dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
V uplynulom roku sme v skupine firiem
Chemosvit rozpracovali veľa zámerov,
ktoré by nám mali v roku 2012 umožniť
flexibilne reagovať ako na zmeny na trhu, tak aj na nové požiadavky zákazníkov. V oblasti nových investícií je zámerom kapacitné rozšírenie výrob, automatizácia vykonávaných činností, zvýšenie
kvality výrobkov, a tiež zavádzanie nových výrobkov na trh. Za dôležitejšie
však osobne považujem zmeny v personálnej oblasti, ktoré sa týkajú prípravy
ľudí. Tá zahŕňa školenia pracovníkov na
všetkých úrovniach riadenia, zvládnutie
metodiky Six-sigma, realizácie projektov s externými poradenskými firmami,
ktorých cieľom je dosiahnuť nový štandard v oblasti dodávateľskej spoľahlivosti, produktivity, kvality, údržby a pod.
Snažíme sa podchytiťiniciatívu všetkých
pracovníkov vo firme na báze metodiky
5P.
Vzhľadom na preukázateľný prínos
z prvých projektov plánujeme v spolupráci s našimi zákazníkmi ďalší rozvoj
systémov na báze Supply Chain Management a Electronic Data Interchange,
ktoré umožňujú ďalšie zefektívnenie
spolupráce v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. V tejto oblasti však považujeme za dôležité nielen zavedenie nových systémov výmeny a spracovania
informácií, ale aj možnosť riešiť mimoriadne požiadavky priamo s pracovníkom zákazníckeho centra, či už sa tieto
týkajú bežných zákaziek alebo nových
produktov.
Vážení zákazníci, chcem vyjadriť presvedčenie, že aj v tejto rýchlo sa meniacej dobe vieme byť partnerom, ktorý pozná vaše požiadavky, a tieto dokáže
efektívne realizovať v praxi. Chceme
urobiť maximum pre garantovanie kvality a termínov zákaziek, ale zároveň chceme byť inovatívnym partnerom, ktorý
vám pomôže odlíšiť sa od konkurencie,
a tak si zabezpečiť lepšie postavenie na
trhu. Prajem vám všetko najlepšie a veľa
úspechov v roku 2012, a zároveň chcem
vyjadriťpresvedčenie, že uvedené výzvy
dokážeme spoločne realizovať v praxi. PRÍHOVOR 1
2012
UdrÏaÈ ducha spolupráce
Spomalenie ekonomického rastu, ale aj jeho prepad do recesie, to
sú scénáre, ktoré v súvislosti s prebiehajúcou hospodárskou krízou
v Európe naberajú ãoraz reálnej‰ie kontúry i na Slovensku. Ako sa
dot˘ka táto skutoãnosÈ firiem Chemosvit a Finchem? To je otázka,
ktorú sme poloÏili Ing. Michalovi ªachovi, generálnemu riaditeºovi a. s. Chemosvit.
Ing. Michal ªach
generálny riaditeº,
Chemosvit, a. s.
predseda predstavenstva,
Finchem, a. s.
Krízy sú tu stále, spomeniem len tridsiate roky a veľkú hospodársku krízu, či
rok 1974 a ropnú krízu, alebo roky 2009
a 2010, ktoré sme práve prežili. Terajšia
kríza má negatívny dopad predovšetkým
na rast cien vstupných surovín, čo sa prejavuje v inflácii, tlaku na spotrebiteľov
a reťazec pokračuje vo zvyšovaní požiadaviek na mzdy. To núti podnikateľov
hľadať nové cesty, v prvom rade v znižovaní nákladov cez úsporné opatrenia do
vnútra spoločností.
Naša firma je veľmi citlivá na vývoj
na svetovom, ale aj európskom trhu. Nemôžeme hovoriť, že trh je stabilizovaný
a že veci sú vyriešené a už vôbec nevieme predpokladať, čo bude o päť rokov.
Situácia je trochu iná. Svet je veľmi premenlivý a sme svedkami nepredvídateľného vývoja napríklad na finančných
trhoch, ktoré zásadným spôsobom
ovplyvňujú celé dianie aj na komoditných trhoch. Samozrejme, to má vplyv aj
na vývoj jednotlivých odvetví, či už
u nás alebo na teritóriách, kde pôsobíme.
Celá skupina Chemosvit je silne exportnou firmou, keď viac ako 80 percent produkcie ide na trhy Európskej únie, ale aj
do Spojených štátov, Ázie a Austrálie.
Práve to má často pozitívny ale aj negatívny dopad na firmu. Je tu však aj ďalší
rozmer, kríza je fenomén, ktorý má dopad hlavne na psychiku ľudí, je v hlavách
všetkých nás a túto negatívnu reťaz treba
prelomiť.
2 ROZHOVOR
Kde by ste ako skúsen˘ manaÏér
videli v˘chodiská zo súãasnej váÏnej
situácie?
Najlepšou cestou je neustále diskutovať s ľudmi, hodnotiť situáciu a vzájomne
sa podporovať v riešení problémov, ktoré
prichádzajú. Musíme hovoriť otvorene
o problémoch, ktoré sú vo výrobnom procese, dávať námety na ich zlepšenie. Nemôžeme síce ovplyvniť rozhodnutia vlády ani inštitúcií vo svete, ale sú veci, ktoré ovplyvniťmôžeme - naším konaním na
každom jednom pracovisku.
Stále platí tiež tisícročná pravda – že
keď komunikujeme so svojimi partnermi,
zákazníkmi, i dodávateľmi, môžeme obaja
získať veľa - námety z jednej i druhej strany vytvárajú vždy priestor pre zlepšenie
vzájomných vzťahov i procesov. Keď budeme pokračovať v tejto filozofii, brať zákazníka ako partnera, ktorý nám nielen dáva
prácu, ale aj ukazuje cestu, môžeme napredovať.
Napriek váÏnej situácii spoloãnosÈ investuje, hºadá cesty ako vyjsÈ
v ústrety zákazníkom. Táto filozofia
bola napokon vÏdy alfou a omegou
v stratégii Chemosvitu...
V najbližšej budúcnosti potrebujeme
urýchliťprocesy, súvisiace s investíciami,
ktoré majú nabehnúť v roku 2012 v spoločnostiach skupiny Chemosvit i Finchem. Pripravujeme novú, veľkú investíciu v oblasti hĺbkotlače, zhruba za 5 mil.
eur, čo nebude jednoduché v krátkom čase zvládnuť. Ďalšia zásadná investícia
smeruje do elektrofólií. Ide o jednu
z najväčších investícií za posledné roky.
Samozrejme, priebežne investujeme aj do
ostatných spoločností s cieľom udržať
kvalitatívne parametre, zvýšiť objemy
a posilniť flexibilitu, čo je naša najväčšia
konkurenčná výhoda. Zároveň vďaka investovaniu vytvoríme priestor aj pre nových zákazníkov.
V˘roba v skupine Chemosvit
a Finchem je dôsÈ rôznorodá – fólie,
vlákna, stroje, ale aj v˘roba energií,
doprava, zhodnocovanie odpadov
a ìal‰ie v˘roby. Aj podmienky na
trhu jednotliv˘ch komodít sú rozdielne, ão sa iste prejavuje v ich napredovaní. Ako sa im darí?
Napriek poklesu dopytu sa rok 2011
ukázal úspešne hlavne vo fóliách
a v strojárstve, čo má pozitívny vplyv na
naše ekonomické výsledky. Stabilizovala
sa sieť našich odberateľov. Na druhej
strane sme zaznamenali vyššiu prácnosť,
objemovo menšie zákazky, je potrebná
podstatne väčšia flexibilita. Znižovanie
veľkosti zákaziek si vyžaduje iné prístupy zo strany samotných zamestnancov,
ale aj zo strany vedenia firmy. Našli sme
nové riešenia vďaka technológiám, ale
hlavne vďaka prístupu ľudí a pokračujeme ďalej. Čo je mimoriadne pozitívne,
nastupuje tu nová generácia mladých
manažérov na špičkových, ale aj v stredne riadiacich funkciách a ukazuje sa, že
naša cesta prípravy mladých ľudí z hľadiska personálnych zmien je veľmi perspektívna. Ďalším dôležitým nástrojom,
2012
ako sa udržať v boji s konkurenciou, je
neustále vzdelávanie a odborná príprava
zamestnancov.
Rok 2011 bol tak˘ mal˘ medzník
v histórii spoloãnosti – 60 rokov od
rozdelenia pôvodnej spoloãnosti na
tri subjekty. Rok 1951 bol t˘m, kedy
prv˘krát zaznel názov Chemosvit.
Keì sa obzriete späÈ, pán riaditeº,
ão vidíte?
Za celé tie roky od momentu, kedy
vznikol Chemosvit ako následník bývalých Baťových závodov, tu boli vždy trendy rozvoja, nie stagnačné ale progresívne.
Bolo to vždy preto, že každé vedenie,
ktoré tu bolo, hľadalo cesty, ako byťlepší,
ako byť najlepší. Je jasné, že keby nemalo schopných, tvorivých a ochotných ľudí
okolo seba, ktorí napĺňali tieto rozhodnutia a zabezpečovali ich, že by to nešlo. Už
som tu dosťprežil času, aby som sa zamýšlal nad tým, co sme dokázali, kam vlastne táto spoločnosť smeruje. Moja otázka
dnes znie – mohli sme dokázaťviac? A tu
sa stretávam s rôznymi prekážkami, bariérami, vonkajšími i vnútornými. Azda
jednu príhodu na záver - bol tu na návšteve jeden bývalý obchodný partner a hovoril: Vy ste asi jediní na Slovensku, kde
slovenskí vlastníci firmu rozvíjajú. Azda
i to je odpoveď.
Chemosvit je spoloãnosÈ, ktorá
vyrástla na baÈovsk˘ch základoch,
a kde duch batizmu bol vÏdy zreteºn˘. Aj v ãase vzniku firmy, v 30-rokoch minulého storoãia sa svet zmietal vo vlnách hospodárskej krízy. Vidíte nejakú analógiu vo filozofii veºkého podnikateºa BaÈu a jeho nasledovníkov s rie‰ením súãasnej situácie, ktoré prijímame my dnes, v súãasnosti?
Túto otázku často dostávam. Je veľa
spoločných hodnôt, ale uplatňujú sa
v úplne rozdielnych podmienkach podnikania. Dnes je tu podstatne väčšia konkurencia, ako v čase, keď podnikal Baťa,
vzdelanostná úroveň ľudí je zásadným
spôsobom zmenená, je kvalitnejšia, vyššia. V súčasnej dobe je neskutočne veľký
pokrok aj v oblasti techniky a technológií, čo vytvára vyššie nároky na vzdelanie, vedomosti. Ale to zásadné, čo máme
s Baťom spoločné je, že vždy treba
udržiavaťduch spolupráce, vzájomnej komunikácie, či už na pracovisku, alebo so
zákazníkmi.
Ako sa to premieta do súãasnosti?
Chemosvit patrí k najväčším a najstabilnejším zamestnávateľom v Prešovskom
samosprávnom kraji. To je moment, ktorý
vedenie spoločnosti zaväzujú pokračovať
v ceste, ktorá tu bola nastúpená pred zhruba dvadsiatimi rokmi, keď sa stala akciovou spoločnosťou. Doba je ale veľmi náročná. Vyžaduje ľudí s flexibilným, tvorivým a iniciatívnym prístupom, kedy nemôžu čakať len na príkazy, ale musia prichádzať s vlastnými návrhmi. Vždy musíme byťv strehu, pripravení aj na ťažké časy a neustále hľadať vhodné riešenia. NADÁCIA CHEMOSVIT
pomáha uÏ deväÈ rokov
Nadácia CHEMOSVIT pôsobí pri skupine firiem Chemosvit a Finchem uÏ od roku 2003. Jej vznik nebol náhodn˘. Podpora kultúrneho, spoloãenského, ‰portového rozvoja a zdravotníctva v podtatranskom regióne vÏdy bola v programe zamestnávateºa, ktor˘ si je
vedom˘ svojej spoloãenskej zodpovednosti voãi verejnosti.
Založená bola s cieľom pomáhať súčasným i bývalým zamestnancom firiem, ľuďom z regiónu, talentovaným
deťom a mládeži, občanom so zdravotným postihnutím, zariadeniam starajúcim sa o seniorov, chorých občanov
a deti. Ďalším kritériom poskytnutia
príspevku je bydlisko v podtatranskom regióne, z dôvodu, že tento región je pôsobiskom firiem, ktoré nadáciu zriadili.
Za deväť rokov činnosti pomohla už stovkám žiadateľov o pomoc
v celkovej výške vyše 160 tisíc eur.
KaÏdá fyzická i právnická osoba
môÏe prispieÈ na humánnu vec darom, aj prostredníctvom 2 % z daní.
Úãet bol vytvoren˘ v popradskej Tatrabanke pod ã. 262 238 1900/1100
a s názvom Nadácia Chemosvit. NADÁCIA 3
2012
Obal roka 2011
pre Chemosvit Folie
Už 17 rokov organizuje česká obalová
asociácia SYBA súťaž Obal roka. Cieľom je
oceniťa propagovaťnajlepšie a súčasne inovatívne myšlienky a technológie v oblasti
balenia, ktoré sa na českom a zahraničnom
trhu objavujú.
Dnes už prestížna súťaž je určená pre
progresívne obalové riešenia z kategórie
spotrebiteľské obaly, darčekové obaly, skupinové obaly a displeje, prepravné
a technologické obaly, obalové materiály
a etikety, uzávery, fixácie a ostatné obalové
pomocné prostriedky. Fólia TENOFAN
KXMAT/M/111S z produkcie Chemosvitu
Folie získala toto ocenenie spomedzi 86
prihlásených obalových výrobkov v kategórii Obalové materiály. Ocenených bolo
29 exponátov.
Tenofan KXMAT/M/111S je 3-vrstvový laminát s efektným matným vzhľadom
v kombinácii s metalizovanou OPET fóliou
a zmesnou PE zvárateľnou vrstvou, určený
pre balenie požívatín a pochutín práškovej,
kašovitej i tekutej konzistencie v modifikovanej atmosfére. Do obalu sa balí mletá
pražená káva pod značku OMCAFÉ pre zákazníka z Bosny a Hercegoviny.
Spolu s ocenením získava spoločnosť
Chemosvit Folie právo uvádzať logo súťaže
na svojich reklamných materiáloch. Zlatá peãaÈ
potvrdila
kvalitu
Poslaním celoštátnej súťaže Zlatá
pečať, ktorú organizuje Zväz polygrafie na Slovensku, je morálne a spoločensky oceniťa spropagovaťvýrobcov
špičkových polygrafických výrobkov
na Slovensku, a tým podporiť rozvoj
polygrafie na Slovensku. V tejto súťaži takmer pravidelne boduje spoločnosťChemosvit Folie, a. s. Tohto roku
bola čestným uznaním ocenená kolek-
4 OCENENIA
cia laminátových obalov OPP, spracovaných v odd. grafického dizajnu a potlačených technikou hĺbkotlače.
Súťaž, ktorá už vstúpila do svojho 18.
ročníka, má vysoké renomé a prezentujú
sa na nej špičkoví výrobcovia na Slovensku v oblasti polygrafie a dizajnu. 2012
Certifikát nie je len prestíÏ firmy,
ale i kºúã k nov˘m moÏnostiam na trhu
Orientácia na poÏiadavky zákazníka je dnes strategickou víziou
v‰etk˘ch firiem. Uvedomujeme si túto skutoãnosÈ a svoju zodpovednosÈ za kvalitu a bezpeãnosÈ na‰ich v˘robkov, ktoré sú pre na‰ich zákazníkov veºmi dôleÏité. UdrÏanie zákazníkov ako aj získanie nov˘ch je dôleÏit˘m faktorom „prozákaznícky“ orientovan˘ch
firiem, priãom kºúãov˘m ukazovateºom je vysoká kvalita dodávan˘ch v˘robkov a sluÏieb. Preto sa neoddeliteºnou súãasÈou ãinnosti
v na‰ich spoloãnostiach stala implementácia a certifikácia systémov riadenia.
Zákazníci sú prvoradou príčinou, prečo firmy tieto systémy zavádzajú a certifikujú. História implementácie systémov
riadenia v Chemosvite siaha až do roku
1993, kedy manažment spoločnosti rozhodol o zavedení ako prvého systému riadenia kvality ešte podľa normy ISO
9001:1994.
SpoločnosťChemosvit Folie, a. s., má
zavedený, certifikovaný a udržiavaný
systém riadenia kvality podľa normy ISO
9001:2008, systém bezpečnosti produktu
podľa normy ISO 22000:2005, systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa
OHSAS 18001:2008.
Na základe požiadaviek zákazníkov
boli v spoločnosti implementované požiadavky britského štandardu BRC/IoP pre
obaly a obalové materiály a prvý certifikačný audit podľa tohto štandardu spoločnosť absolvovala v júni 2010. Zavedenie
týchto systémov a ich certifikácia sú dobrovoľné, pričom certifikácia je potvrdenie
nezávislého certifikačného orgánu, že
systémy fungujú, sú riadené a nie sú živelné.
Spoločnosť má identifikované a zdokumentované všetky procesy, ktoré môžu
mať, alebo majú vplyv na kvalitu a bezpečnosť výrobku s dôrazom na uspokojovanie požiadaviek zákazníka, ako aj dopadu na životné a pracovné prostredie.
Neustále zlepšovanie kvality a zdokonaľovanie nami dodávaných služieb
a produktov je deklarované v politike
spoločnosti a patria k jej hlavným prioritám. Zavedené systémy riadenia sú neustále preverované auditmi, vykonávané
nezávislou externou medzinárodnou spoločnosťou SGS počas dohľadových a recertifikačných auditov.
Najlepším potvrdením funkčnosti našich zavedených systémov sú audity tzv.
druhej strany – zákaznícke. Nimi sa zvyšuje dôvera zákazníka, že spoločnosť je
schopná dodávať kvalitný a bezpečný výrobok a výsledky auditu sú súčasťou hodnotenia a schválenia ich dodávateľov.
Spoločnosť Chemosvit Folie je každoročne takto preverovaná, aj v roku 2011 boli realizované viaceré zákaznícke audity
renomovaných firiem. CERTIFIKÁCIA 5
2012
Rie‰enia dôleÏité
uÏ pre najbliωiu budúcnosÈ
Zámerom firmy Chemosvit Folie, a. s., je byÈ spoºahliv˘m partnerom pre svojich zákazníkov vdlhodobom horizonte. Preto bol realizovan˘ rad opatrení pre posilnenie dôleÏit˘ch uzlov v˘roby a v novom
roku sa pripravuje viacero ìal‰ích krokov.
Riešenia dôležité už pre najbližšiu budúcnosť sa realizujú v dvoch rovinách.
V prvej je to extenzívne riešenie cez nákupy nových produktívnejších zariadení
a technológií pre dosiahnutie vyššej pridanej hodnoty. V roku 2011 to bolo výrazné
investičné posilnenie kašírovania, výroby
hĺbkotlačových valcov, rezania. Posilnila
sa výrazne skladová kapacita. V roku 2012
ide naša spoločnosť do výrazného posilnenia kapacít v hĺbkotlači, v príprave tlače,
a pripravuje sa aj investícia do ďalších zušľachťovacích technológií.
Druhá rovina, v ktorej sa realizujú výrazné zmeny, je intenzifikácia práce na súčasných zariadeniach a vylepšenia v organizácii práce. Rok 2011 bol poznamenaný
viacerými krokmi vedúcimi k zvýšeniu informovanosti manažmentu o progresívnych formách riadenia a sledovania procesov. Rôzne poznatky z jednotlivých procesov sa prepájajú do centralizovaného informačného systému, ktorý objektivizuje hodnotenie výkonnosti každého uzla štandardnými parametrami, ako napr. OEE, Overall
Equipment Effectiveness, alebo Celková
efektívnosť zariadenia. Získané podklady
dokladujú buď skryté rezervy vo výrobe
6 OBALY
alebo naopak, nedostatok výrobnej kapacity. Meranie uvedeného parametra je zabudované priamo do informačného
systému s minimalizáciou
vstupov ľudského činiteľa.
V roku 2012 sa rozšíri na
všetky dôležité linky a zariadenia.
Flexibila a kvalita dodá-
2012
vok je merateľná aj parametrom ako FPY,
First pass yield, alebo výťažnosť na prvýkrát. Meria sa percento výstupu, ktoré prešlo cez proces na prvýkrát správne, bez
opravy. Parameter je integrovaný do informačného systému a denne poskytuje informácie dôležité pre riadenie.
Zásadne novým realizovaným prvkom
je univerzálny systém sledovania výrobných zariadení Scada. Jeho cieľom bolo
poskytnúť presné podklady o dodržiavaní
technologických parametrov na jednotlivých strojoch jednak pre manažment firmy
na riadenie kvality a jednak pre zákazníkov
ako doklad o kvalite odoberaných výrobkov. Druhým cieľom je objektívne a nezávislé monitorovanie efektívnosti práce
strojov, využitia času, automatizovaná evidencia prestojov a ich príčin. To umožní
manažmentu vytvárať lepšie podmienky
pre plynulú prácu oddelení. Tretím cieľom
je zníženie požiadaviek na operátorov pri
zadávaní rutinných parametrov a ich priamy prenos z centrálneho informačného
systému do zariadenia a naopak. Systém
nie je orientovaný len na určitý typ strojov
alebo typ výroby. Dá sa prispôsobiť konkrétnym požiadavkám používateľa systému aj novým zariadeniam. Dôkazom je jeho funkčnosťv oddeleniach hĺbkotlače, flexotlačetlače, ako aj v oddelení kašírovania.
V sledovaní porúch a prestojov je výrazným pomocníkom špeciálny diagnostický a preventívny program pre sledovanie
opráv a porúch zameraný na minimalizáciu
času oprávy, ale hlavne na prevenciu.
Pomocou konzultačných firiem a analýz pracovísk, zmenami v popisoch práce,
sa tvoria nové organizačné aj technické
predpoklady pre zavedenie flexibilnejšej,
zároveň aj kvalitnejšie vykonávanej práce.
Zvýšením a skvalitňovaním výslednej
produkcie sa sleduje nakoniec najdôležitejší cieľ, a to je spokojnejší zákazník. Kontakt
CHEMOSVIT FOLIE, a. s.
Štúrova 101, Svit
tel.: +421 52 2319
fax: +421 52 2761
e-mail: [email protected]
OBALY 7
2012
Moderné skladové hospodárstvo
Pred niekoºk˘mi rokmi boli sklady nákupu, v˘roby a predaja rozdrobené pod rôznymi úsekmi. V priebehu posledn˘ch dvoch rokov
sa organizaãne centralizovalo celé skladové hospodárstvo pod novovzniknut˘ dynamick˘ Úsek logistiky. Tento úsek zastre‰uje
okrem starostlivosti o vnútropodnikov˘ hmotn˘ tok aj distribuãnú,
zákazkovú logistiku a aj samotné plánovanie v˘roby.
Sklady nákupu
V roku 2006 sa realizoval projekt nového skladu fólií, ktoré sú našou najväčšou komoditou na strane vstupov do firmy. Zabezpečili sa vhodné mikroklimatické podmienky pre čoraz náročnejšie
normy v tejto oblasti skladovania.
V sklade farieb a chemikálií sa realizoval v roku 2010 projekt modernizácie
skladu riedidiel. V spolupráci s firmou
Kybernetika Košice bol zavedený jednotný riadiaci systém, ktorý umožňuje prepojenie medzi všetkými technologickými
uzlami. Vizualizácia napomáha okamžitému rozpoznaniu poruchových stavov
a hlásení.
Sklady v˘roby
SpoločnosťChemosvit Folie, a. s., má
široké portfólio výrobkov a k tomu slúžiacich výrobných oddelení a strojných
zariadení. Je teda nevyhnutné hľadať spôsob zosúladenia všetkých technologických a logistických činností
v jeden koordinovaný celok.
Keďže sme zákaznícky orientovaná firma, ponímame logistiku aj ako nástroj pre získanie
a udržanie zákazníka, napĺňanie jeho požiadaviek. V súčasnosti sa realizuje projekt elektronizácie spätnej vysledovateľnosti tovarov.
Sklad predaja
V nedávnej minulosti boli výrobky
uskladnené v niekoľkých samostatne stojacích budovách umiestnených na rôznych miestach v rámci areálu. Nejednotnosť smerovania tovaru komplikovala
triedenie v odvádzacích výrobných strediskách a vzdialenosť medzi objektami
zvyšovala interné náklady na prevozy tovarov. Pri expedícii neboli výnimkou
dvojnakládky na kamióny.
8 LOGISTIKA
Keďže máme s niektorými dôležitými
odberateľmi uzatvorené zmluvy o konsignačných skladoch, preskladňujeme pomerne veľký objem produkcie práve
v skladoch výrobkov. Pre vylepšenie služieb našim zákazníkom a kvôli zvyšujúcej sa potrebe kapacít skladovania odsúhlasilo vedenie materskej firmy Chemosvit realizáciu stavby novej skladovej haly
s kapacitou 4200 europaletových miest
s automatickými regálovými zakladačmi.
Ku jestvujúcemu objektu sa pristavila
spojovacia rampa a nová hala.
Týmto krokom sa centralizovali rozdrobené sklady a vznikol na jednom
mieste prepojený komplex dvoch hál
s celkovým počtom 7500 paletových
miest. Tieto svojou kapacitou postačujú
potrebám. Na jednom mieste sústredená
expedícia na spojovacej rampe má doky
s vyrovnávacími mostíkmi a tesniacimi
rukávmi, vďaka ktorým sa minimalizujú
úniky tepla v zimnom období.
Dodávateľom stavby v rekordne rýchlom čase bola firma Montis Bau Žilina.
Technológiu automatických zakladačov
dodala a oživila DAS Levoča. Časti regálových zakladačov, montáž regálov a
rozvodov všetkého druhu zabezpečila
dcérska firma Strojchem, a. s. Projektantom akcie bol Prochem, s. r. o. 2012
Vytváranie faktorov podmieÀujúcich komerãnú
úspe‰nosÈ na trhu obalov˘ch fólií
Jedn˘m zo základn˘ch pilierov a princípov podnikateºskej filozófie
holdingu Chemosvit je zásada byÈ zákaznícky orientovanou spoloãnosÈou. Uvedené platí aj vo väzbe na aktivity spoloãnosti Chemosvit
Folie, a. s. – v˘robcu flexibiln˘ch obalov˘ch materiálov a je konkretizované v jej programov˘ch cieºoch.
Čo to však v praxi do detailu znamená,
je už vecou konkrétnej obchodnej stratégie
a schopnosti premeniťtento filozofický aspekt do reálnych nástrojov a praktík pri
spracovaní trhu a pri komunikácii so zákazníkom. Byť úspešným v súčasných
podmienkach už zďaleka neznamená mať
len kvalitný produkt a konkurenčnú cenu,
ale aj trvale poskytovaťzákazníkovi aj ďalšie služby.
Kľúčovým pojmom v tomto smere,
ktorý zásadným a rozhodujúcim spôsobom vplýva na pozíciu dodavateľa voči širokému okruhu rôznorodých klientov
a koncových uživateľov jeho produkcie, je
logistika. Logistika vo svojej podstate znamená riadenie toku tovaru a riadenie toku
informácii tak, aby konečný zákazník ocenil a vnímal aktívnu spoluúčasť dodávateľa vo vlastnom plánovacom a výrobnom
procese.
Integrácia a prepojenie riadiacích algoritmov v rôznych modeloch známych
odbornej verejnosti pod anglickými pojmami ako Suply chain managment so
skratkou SCM alebo Vendor managed in-
ventory so skratkou VMI sú typickými reprezentantmi tohto trendu.
Uvedená prax je v rámci spoločnosti
Chemosvit Folie, a. s., aplikovaná vo viacerých komerčných väzbach, pričom jej
najsofistikovanejšia podoba je v relácii
s koncernom Kraft Foods.
Určitá obdoba týchto nástrojov je ale
aplikovaná prakticky v každej z významných relácii tvoriacich súčasnú nosnú
klientelu spoločnosti Chemosvit Folie,
a. s. Nie je preto náhodou , že práve táto
spoločnosť je ako prvá na Slovensku nositeľom certifikátu komplexného logistického auditu udeleným Komorou logistických auditorov a v dennej praxi uplatňuje
tieto progresívne nástroje a metódy obchodnej spolupráce.
Ďalším významným prvkom je princíp
- bližšie ku klientovi, bližšie k jeho požiadavkám a interaktívna komunikácia vo
vonkajšom prostredí. Tomuto cieľu slúžia
naše obchodné spoločnosti a obchodné zastúpenia na teritóriach prioritného významu. Trhový priestor západnej Európy, ktorý dnes reprezentuje viac ako 30 % výstu-
pu spoločnosti Chemosvit Folie a.s., bol
preto logicky pred 2 rokmi posilnený priamym obchodným zastúpením so sídlom
v Bonne. Už prvé obdobie fungovania tohto komerčného článku preukázalo jeho
opodstatnenosť a funkčnosť. Trh západnej
Európy je jedným z kriteriálnych trhov, na
ktorom sa permanentne vytvárajú a formujú vývojové trendy a inovačné aktivity
ktoré ovplyvňujú vývoj tohto odvetvia
v celosvetovom meradle.
Prostredníctvom obchodného zastúpenia máme široké možnosti získavať informácie na vysoko odborných podujatiach,
ako je napríklad fórum Inoform, resp. prezentovať našu prítomnosť na renomovaných medzinárodných veľtrhoch a podujatiach. Rozhodujúcou prioritou však naďalej ostáva vysoko odborný a rýdzo individuálny prístup ku každému klientovi
a jeho špecifickým potrebám. Ing. Jozef Horváth
Waldstrasse 45
53177 Bonn
SRN
Tel.: +49/22897147673
Mobil: +49/905547009
e-mail: [email protected]
Kontakt:
Informaãné piatky si v‰etci pochvaºujú
Îiadna spolupráca nemôÏe byÈ dosÈ efektívna, ak spolu nekomunikujeme, ãi uÏ na úrovni zákazník – dodávateº, zákazník
– odberateº, alebo vo vlastn˘ch radoch. Novinkou sa vlani
stalo zavedenie tzv. informaãn˘ch piatkov, ktoré pre technológov, predajcov, technikov, ºudí z marketingu a v‰etk˘ch
t˘ch, ktor˘m môÏu informácie tu prezentované pomôcÈ
v práci, organizuje odbor v˘voja a technologick˘ch inovácií.
„Stretnutie netrvá viac ako dve hodiny.
Počas nich sú krátko prezentované novinky vo vývoji, výrobe, v informačných
technológiách, skrátka vo všetkých smeroch, u ktorých je dôležité, aby sa komunikovali,“ hovorí riaditeľ vývoja a technologických inovácií Chemosvitu Folie, a. s.,
Ing. M. Pitoňák. Tieto dynamické pracovné stretnutia nemajú pevný program, sú
spontánne, a pritom vždy sú
naplnené zaujímavými prednáškami, ktoré
trvajú 5-10, najviac 20 minút. Na konci
každého stretnutia je krátka diskusia.
Prednášky sú uložené na zdieľanom počítači, kde sú všetkým zainteresovaným
trvalo dostupné.
Z tém, ktoré tu napr. odzneli: technologické informácie o farbách vo flexotlači,
stav v twistovacích fóliách, vývoj cien
vstupov na svetových trhoch, nová aplikácia - karta zákazníka, nový systém zdieľania dát, novinky na veľtrhu Interpack
a mnohé ďalšie, ktoré by najmä predajcom
mali pomôcť orientovať sa v nových sortimentoch, počítačových aplikáciách i situácii na trhu. OBALY 9
2012
Obaly na Ïelanie zákazníka
Obal je prvá skúsenosÈ zákazníka, ktorú získa so zakúpen˘m v˘robkom. Je teda len logické, Ïe spoloãnosti, ktoré dodávajú svoje produkty na trh priamo spotrebiteºovi, majú eminentn˘ záujem na tom, aby to bola skúsenosÈ dobrá, ktorú si rád zopakuje. SnaÏíme sa o to aj my, ako v˘robcovia obalov. A je to aj jeden z dôvodov, preão sa tak veºká pozornosÈ venuje zákazníckym obalom „na mieru“.
Znovu uzatvárateºn˘ obal
Príkladom zákazníckeho riešenia je
obal, ktorý už spotrebitelia nachádzajú na
pultoch predajní – na balenie neplnených
slaných krekrov TUC výrobcu Kraft Foods
Belgicko. Obal „reclosable“, pre ľahšie otváranie a znovu uzatvorenie s udržaním zvyšných krekrov v nezmenenej kvalite bol vyvinutý v spolupráci úsekov predaja a vývoja a
technologických inovácií v a. s. Chemosvit
Folie. U tohto zákazníka môžeme trend ľahkého otvárania a zatvárania sledovaťaj u čokolád Milka.
Na obal bola použitá vrchná tenká polyesterová fólia s vysokou termoodolnosťou,
ktorá umožňuje konečnému užívateľovi nastaviť na baliacom stroji vyššiu teplotu bez
tepelnej deformácie zvarov v mieste kontaktu čeľustí, a spodná biela OPP fólia
s ultranízkou teplotou zvárania.
Pôvodne sa štandardne pre túto aplikáciu používala drahá lakovaná biela OPP fólia, ktorá bola v prvom kroku nahradená
inou lacnejšou nelakovanou bielou OPP fóliou, kde nízkoteplotne zvárateľný lak bol
nahradený extrúznou vrstvou zvárateľnou
rovnako pri nízkych teplotách. Adhézia tlače bola vylepšená nánosom špeciálneho
primeru. Fólia môže byť u nás potlačená až
10-timi farbami. Táto zmena oproti štandardu vyplynula z požiadavky úspory nákladov zo strany zákazníka.
V druhom kroku pri vývoji obalu s možnosťou znovu uzatvárania je vnútorná
hĺbkotlač medzi vrstvami chránená
voči poškriabaniu a poškodeniu v
mieste zvaru. „Prednosťou je aj to,
že v tlači nevyužívame bielu
farbu, lebo tá je daná vo hmote farby v spodnej fólií“, hovorí
Ing. Vladimír Nemec, produktový manažér z úseku vývoja. „Nie je potrebné sušenie celoplošnej bielej farby, čím sú umožnené vyššie pracovné rýchlosti pri potlači
a nepoužitie bielej celoplošnej farby vytvára priaznivý predpoklad pre dosiahnutie
nižších množstiev zvyškových rozpúšťadiel
po potlači. To má v konečnom dôsledku
priaznivý vplyv na súdržnosťvrstiev obalu“
Samozrejme – fólia spĺňa všetky náležitosti
pre priamy kontakt s potravinami.
V ďalšom kroku bola vyriešená otázka
ľahkého otvárania a znovu uzatvárania obalu, ktorá je zabezpečená umiestnením mechanickým výsekom na fólií s prelepením
priehľadnou etiketou. Tento systém umožňuje opakovane otvárať a zatvárať zabelený
produkt, pričom obal svojimi vlastnosťami
zabezpečuje ochranu zabaleného produktu
– v tomto prípade krekrov.
Výrobok svojimi parametrami dáva
predpoklad na spracovanie na vysokorýchlostných baliacich automatoch.
Množstvá, ktoré už boli od zavedenia
v roku 2010 realizované u zákazníka, potvrdzujú vysokú kvalitu obalu. Zároveň došlo k rozšíreniu portfólia Chemosvitu Folie
aj o obal s možnosťou „reclosable“. Podobná štruktúra laminátu v metalizovanom
a transparetnom prevedení zatiaľ bez funkcie „reclosable“ je samozrejme možná aj pri
uplatnení balenia ďalších produktov u iných
klientov. MôÏe prispieÈ balenie k rie‰eniu globálneho hladu?
Takéto, pre v˘robcov obalov a obalovej techniky, v˘znamné slová zaznievajú ãoraz ãastej‰ie od vplyvn˘ch svetov˘ch organizácií,
ako sú Organizácia OSN pre priemyseln˘ rozvoj UNIDO (United
Nations Industrial Development Organisation), ãi Svetová organizácia pre poºnohospodárstvo a v˘Ïivu FAO (Food & Agriculture Organisation). Za historick˘ míºnik takéhoto zm˘‰ºania sa povaÏuje kongres Save Food, konan˘ v rámci úspe‰ného obalového
veºtrhu Interpack 2011, kde boli uvoºnené pre verejnosÈ informácie zo ‰túdie Global Food and Food Waste, spracovanej pre FAO
‰védskym In‰titútom pre potraviny a biotechnológie.
Zverejnené fakty sú zaráÏajúce a mali by byÈ mementom pre
vyspel˘ svet:
Až tretina globálne vyprodukovaných potravín sa stratí, alebo
znehodnotí. Ročne to predstavuje 1,3 mld. ton potravín.
Na druhej strane vo vyspelých krajinách sa stratí z titulu nevhod-
10 TRENDY
ného balenia, či transportu minimum potravín. Je to len okolo 3 %,
avšak znehodnotenie z plytvania potravín z domácností vo vyspelých krajinách je ohromujúce. V roku 2009 to bolo 89 mil. ton potravín, čo je v priemere 11 % z celkového vyprodukovaného množstva. V niektorých krajinách je to ešte viac, napr. vo Veľkej Británii až celá tretina. V kontexte s týmito informáciami nevyznieva pozitívne fakt, že dotácia potravín zo západných krajín pre krajiny tretieho sveta bola v roku 2008 6,3 mil. ton, čo je menej ako desatina
zahodených potravín vo Veľkej Británii.
India ročne stratí 20 milión ton obilia pre potraviny, čo je ekvivalent ročnému exportu EÚ. Krehké ovocie a zelenina sú na tom ešte horšie. V Indii sa ročne znehodnotí až 50 % produkcie, čo predstavuje 80 mil. ton a je to celá ročná produkcie EÚ.
Aj čínska vláda uviedla pre rok 2008 stratu potravín vyčíslenú na
hodnotu 3,2 mld. USD, z čoho 1,5 mld. bolo z titulu komplikovaného transportu a 1,7 mld. z nevhodného balenia.
2012
Exkluzívne balenie ãipsov
Zaujímavú novinku v obalovom sortimente spoločnosti Chemosvit Folie, a. s.,
predstavuje balenie čipsov s luxusným
vzhľadom. Laminovanej fólii ho dodáva
lesklo-matný efekt, ktorý zvýrazňuje časť
grafiky na obale a vytvára na obale dojem
jemnej a vysoko elegantnej vrstvy.
Tento sortiment požadujú nosní výrobcovia čipsov na svetovom trhu. „Podobný sortiment, ktorý je určený na balenie luxusných výrobkov potravinárskeho
charakteru,
bol u nás už
v minulosti zavedený pre monofólie so
studeným zvarom (cold
seal), tu však efekt nie je tak výrazný,“ povedal nám o novom výrobku riaditeľ vývoja a technologických
inovácií Ing. Martin Pitoňák. „Teraz sme
tento efekt vyskúšali na laminovanej fólii
Rovnaká “pesnička” je aj v ďalších ázijských krajinách. V Thajsku sa ročne znehodnotí 34 % zo všetkých potravín, vo Vietname
25--30 %, avšak pri extrémnych poveternostných podmienkach (tajfúny, monzúny), toto číslo dosahuje astronomickú hodnotu 80 %.
Preto nie je div, že svetový hlas za záchranu a zmysluplné prerozdeľovanie potravín je čoraz naliehavejší. Aj celosvetovo známe
osobnosti ako Angelina Jolie, Bob Geldof, či Bono Vox a ďalší sa
svojimi vyjadreniami a konaním postavili za globálne riešenie proti plytvaniu potravín.
V tomto kontexte akákoľvek technológia, ktorá by zachránila čo
i len štvrtinu týchto stratených potravín, by bola zázrakom. Technológiu, ktorá je toho schopná, všetci poznáme: je to obal, balenie,
obalové technológie.
Na svete je veľmi veľa potravín k dispozícii, no nie sú na správnom mieste. Na ich správnu distribúciu, t.j. na miesta, kde sú potrebné je jediné riešenie: balenie a logistika, ktoré sú nevyhnutné
pre moderný obchod. Bez nich by efektívny a bezpečný transport
tovaru od miesta produkcie k spotrebiteľovi nebol mysliteľný.
s tým, že jedna strana fólie je potlačená
a na druhú je nanesený lak s výrazne matným efektom „paper look, paper touch“.
Technológia výroby aj kašírovania musí
byť pritom zabezpečená tak, aby nedošlo
k narušeniu lakovanej vrstvy, k blokovaniu fólie medzi procesom potlače a kašírovania, k problémom s klznosťou, so
zvarmi, ani k nijakým iným problémom
pri balení výrobkov.“
Obal na čipsy, ktorý okrem elegantného efektu musí samozrejme spĺňať aj požiadavky na zachovanie vlastností výrobku je vyrobený laminovanej koextrúdovanej PP fólie a koextrúdovanej metalizovaném fólie - Extrafan KXM.
V súčasnosti je možné fóliu potláčať
až desiatimi farbami vrátane vrstvy laku
hĺbkotlačovou technikou. Hmyz nemôže vliezť do „hermeticky“ uzavretých plastových
vriec a napadnúť obilie, či fazuľu, pokiaľ z nich pekári nepripravia
pekárske výrobky pre konzumáciu, ktoré sú tiež chránené, dni aj
mesiace zabalené, napr. v laminátovej fólii. Tiež aj mlieko v aseptickom balení vydrží čerstvé týždne, mesiace. Bariérové fólie, aktívne balenie a balenie v modifikovanej atmosfére s využitím bariérových fólií a laminátov sú nádejou a budúcnosťou. Takéto sofistikované obaly sú správnou technológiou nielen pre vyspelé západné
krajiny, kde si životný štýl vyžiadal takýto druh balenia (pohodlie
spotrebiteľa, ľahká hmotnosť, jednoduchá manipulácia, dlhá expirácia, a pod.), ale aj pre krajiny tretieho sveta, kde napomôže riešiťzáchranu základných potravín a prispeje k ich dlhodobej distribúcii.
Po Interpacku, ako jednom z najvýznamnejších svetových obalových veľtrhov, sa pripravuje otázkam obalových technológií ako
by mohli pomôcťzabrániťhladovaniu tretieho sveta, venovaťaj ďalší obalový veľtrh Ipack-Ima v Miláne, ktorý už tradične zahajuje európske obalové veľtrhy v novom roku. S takýmto zahajovacím prejavom vystúpi generálny riaditeľ UNIDO K. K. Yumkelly, čo bude
patriť ku kľúčovým okamžikom veľtrhu Ipack-Ima. TRENDY 11
2012
Program Lean Six Sigma:
POTE·IË ZÁKAZNÍKOV
Pod tlakom trhu a konkurencie je potrebné neustále r˘chlej‰ie reagovaÈ na nové a r˘chlo sa meniace poÏiadavky. Lean Six Sigma je overená metóda zlep‰ovania procesov a rie‰enia problémov. Je to koncepcia, ktorej základnou my‰lienkou a zároveÀ cieºom je nevyrábaÈ
chybné v˘robky. Túto metódu s cieºom zlep‰iÈ sluÏby zákazníkom
a zv˘‰iÈ v˘konnosÈ podniku sa rozhodli aplikovaÈ aj v spoloãnosti
Chemosvit Folie a. s.
Celý projekt vzdelávania pod vedením
firmy Management Systems Bratislava sa
začal školením manažmentu firmy,
a pokračoval výberom vhodných kandidátov. Ešte pred začiatkom školenia boli vybraným pracovníkom priradené kľúčové
projekty, ktoré vyplynuli zo stratégie firmy, a na ktorých mali títo pracovníci preukázať zvládnutie novej metodiky.
Tréningy, ktoré zahŕňali teoretickú
i praktickú časť a náročné testy, sa konali
počas roka 2011. Ich výstupom sú certifikáty GreenBelt pre pätnásť manažérov,
technológov i ľudí z praxe. Green Belt znamená pracovník s vysokou úrovňou ovládania základných metód nástrojov LeanSixSigma (s dôrazom na štatistické nástroje). Dôkazom ich zvládnutia je úspešná
realizácia projektov, od ktorých sa očakáva
priaznivý dopad najmä na zvýšenie kvality, zníženie nákladov, zvýšenie rýchlosti
a efektívnosti procesov, a tým zvýšenie
spokojnosti zákazníka.
Projekty v Chemosvite Folie riešia
napr. spresnenie evidencie hmotného toku,
optimalizáciu radenia zákaziek rezania fólií, meranie a zlepšenie procesu plánovania
a výroby, zapracovanie odpadu pomocou
regranulácie, zníženie materiálu naviac
a riešenie ďalších špecifických problémov.
Program poskytuje pracovníkom podniku nástroje na riešenie problémov,
s ktorými sa opakovane stretávajú vo svojej práci. Metóda a nástroje Six Sigma
(6σ = 6 úrovní, pričom úroveň sigma znamená metriku na vyjadrenie kvality) sa totiž zaoberajú zlepšením kvality procesov
výrobkov, najmä elimináciou vzniku chýb,
prerábania, opráv, či opakovanej výroby.
Lean („Štíhly“ podnik = podnik redukujúci straty) sa zaoberá skrátením a zjednodušením spomínaných tokov. A spoločne Lean Six Sigma znamená systematický postup krokov, ako procesy skvalitniť, skrátiť
a zjednodušiť.
Transparentne to hovoria štyri základné pravidlá Lean Six Sigma:
• Potešiť zákazníkov – teda odstrániť
nezhody
• Zlepšovať procesy – teda odstrániť
kolísanie kvality a zlepšiť tok procesu
a jeho rýchlosť
• Pracovať tímovo – musí fungovať
kooperácia medzi zamestnancami
• Rozhodovať sa na základe dát
a faktov – meranie výsledku spokojnosťou
zákazníka.
Zavedenie programu LeanSixSigma je
odkazom pracovníkov Chemosvitu Folie
svojim klientom, že s ich požiadavkami
pracujú a že majú záujem dodávaťvýrobky
načas a v takej kvalite, v akej ich zákazníci vyžadujú. Že aj pomocou metód Lean
Six Sigma chcú prispieť k tvorbe partnerstva. Rast odbornej a jazykovej úrovne vÏdy patril v Chemosvite
k prioritám. Investuje do nej nemálo prostriedkov a na vzdelávanie sa
vyuÏívajú aj eurofondy. Najnov‰ie vzniklo vo Svite ‰koliace stredisko
zamerané na vzdelávanie nielen do vnútra firmy, ale aj pre verejnosÈ
- STUDYCHEM.
Nové školiace stredisko je schopné zorganizovať a ponúknuť školenia
pre vlastných zamestnancov, ale i pre
záujemcov z celého Slovenska. „Snažíme sa reagovať na aktuálne potreby,“ informovala nás Ing. Zuzana
Weissová, riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a ľudských zdrojov. „Sme
schopní organizačne aj personálne zabezpečiť širokú škálu odborných
i jazykových školení, o ktoré bude záujem.“ Studychem funguje rok a na
svojom konte má viacero úspešných
kurzov. „Konečným cieľom vzniku
12 TRENDY
Studychemu však je zriadenie celoslovenského školiaceho strediska, ktoré by vzdelávalo ľudí
z podnikov združených v Zväze chemického a farmaceutického
priemyslu,“
informovala
nás
Ing. Z. Weissová. Skúsenosti zamestnávateľov
v chemickom priemysle sú totiž také, že chemický
priemysel a práca v ňom sú nedostatočne propagované a následne málo atraktívne. V praxi sa to prejavuje nedostatkom odborne pripravených pracovných
síl. Snahou Zväzu chemického a farmaceutického
priemyslu je preto realizovať odborné vzdelávania
pre potreby výrobnej praxe, rozvinúťvzdelávacie aktivity v oblasti chémie na úrovni Slovenska a tu by
Studychem mohol zohrať pozitívnu úlohu.
Vo Svite sú na to výborné podmienky. Atraktívne prostredie pod Tatrami, v blízkosti veľkej firmy - člena
ZCHFP, vhodné a kapacitne dostatočné školiace priestory priamo vo firme
alebo vo vlastnom hoteli Spolcentrum
s možnosťou ubytovania, stravovania
i športovo-relaxačných aktivít, zabezpečenie uznávaných lektorov s celoslovenskou pôsobnosťou a s akreditáciami, vysokoškolských pedagógov,
to všetko sú nepochybne atribúty, ktoré hovoria za zriadenie takéhoto strediska vo Svite. Studychem má ambície stať sa vyhľadávaným školiacim
strediskom. Svoju ponuku prezentuje
na webovej stránke, ale aj aktívne
oslovením potenciálnych záujemcov.
Veď čoraz viac platí, že učiť sa treba
celý život. www.chemosvit.sk/Studychem/
Keì je vzdelávanie prioritou
2012
www.terichem.sk
·piãka vo svete
kondenzátorov˘ch fólií
Skupina TERVAKOSKI FILMS GROUP sa v súãasnosti nachádza v svetovej ‰piãke v˘robcov kondenzátorov˘ch fólií, ktoré pod
znaãkou Tervakoski Film dodáva do celého sveta. V posledn˘ch
dvoch rokoch zaznamenala rozhodujúce zmeny, keì sa z Fínska
na Slovensko presÈahovala nielen celá v˘roba metalizovan˘ch fólií, vrátane v˘voja, ale aj centrála spolu s niekoºk˘mi fínskymi
manaÏérmi, ktorá sídli vo Svite od augusta 2010. V tejto súvislosti nám na otázky odpovedali manaÏéri a ãlenovia predstavenstva
Terichemu z Fínska, riaditeº predaja elektrofólií Jari Nurminen
(dole) a riaditeº strategického rozvoja Ilkka Penttilä (obr. hore).
čité obavy, a celý presun si vyžiadal aj množstvo naozaj veľmi náročnej práce, dnes môžem konštatovať, že tieto zmeny boli prijaté
pozitívne a naši zákazníci sú spokojní. Skutočnosť, že všetci najdôležitejší ľudia sú pod
jednou strechou a celá výroba je na jednom
mieste, nám totiž umožňuje ponúknuť zákazníkom lepšie ceny a komplexnejší servis.
A ešte jedna vec je pre nich dôležitá, totiž to,
že investujeme a v budúcnosti plánujeme investície do výroby, je to pre nich záruka.
I. Penttilä: Zákazníkov sme o presune informovali v dostatočnom časovom predstihu.
Vysvetľovali sme im, že skupina bude mať
veľké možnosti na expanziu, čo pre nich bude
znamenať viac možností na riešenie ich požiadaviek. Tervakoski Films Group sa stala
spoločnosťou, ktorá má centrum pod jednou
strechou, čo naši zákazníci vítajú a oceňujú.
Keď sme hovorili s obalovými lídrami na trhu
s kondenzátormi, bolo to o tom, aké sú ich
Jari Nurminen
riaditeº predaja elektrofólií
Ilkka Penttilä
riaditeº strategického rozvoja
plány do budúcna. Mali obavy z toho, či styk
so zákazníkom budú mať naďalej na starosti
Fíni. Keď sme ich upokojili, že kontakty
ostatnú nezmenené, aj vyhliadky na spoločný
biznis do budúcnosti zostali nezmenené. Máme s nimi plánované desaťročia podnikania
bez prestávky, a to je pre nás veľmi dôležité.
V súãasnosti sa vo Svite uÏ realizuje veºká investícia na novú linku na v˘robu kondenzátorov˘ch fólií. âo od tejto investície
oãakávate?
I. Penttilä: V prvom rade to pre nás znamená
krok vpred v oblasti objemov, na druhej strane
sme tak veľkosťou firmy porovnateľní s našimi
konkurentmi. Keď sa pozrieme na strategickú
oblasť odbytu našich výrobkov, sme lídrom
v predaji fólií určených na aplikácie vo vysokonapäťových sústavách. A v Európe sme jedinou
skupinou, ktorá má také ďalekosiahle plány do
budúcnosti.
Uplynulé dva roky boli pre
spoloãnosÈ Terichem obdobím
veºk˘ch zmien, keì sa z Fínska
do Svitu presunula nielen celá
v˘roba, ale aj riadiace centrum.
V ãom vidíte pozitívum tohto
presunu?
J. Nurminen: Aj keď sme spočiatku mali z tohto rozhodnutia ur-
TERICHEM 13
2012
Aké sú va‰e najbliωie zámery?
I. Penttilä: Naším cieľom v oblasti základných a metalizovaných fólií je stať sa
lídrom v oblasti inteligentných aplikácií
pre rozvodné siete na prenos elektrickej
energie. Na vývoji tohto výrobku sme začali pred šiestimi rokmi a bola to jedna
z najväčších investícií do tejto oblasti. Samozrejme, všetky naše plány sú spojené
s potrebami zákazníkov. V závislosti od
objemových kapacít našich zákazníkov
plánujeme aj my objemy našich výrobkov.
J. Nurminen: Investovali sme aj do
veľkej linky na metalizované fólie a do rezačky. A pomocou nej a novej linky na
výrobu kondenzátorových fólie sme si
stanovili za cieľ trošku iné portfólio našich výrobkov. Myslíme si spolu s našimi
zákazníkmi, že tieto inteligentné sieťové
aplikácie majú budúcnosť a pokiaľ sa bude situácia vyvíjať tak, ako naši zákazníci
očakávajú, určite to nebudú naše posledné
investície.
I. Penttilä: Len pre porovnanie, ako investujú iné firmy do tejto oblasti - posledná investícia v Európe do nákupu linky na
výrobu fólií bola tu, u nás vo Svite.
V minulom roku sme investovali aj veľké
prostriedky do modernizácie našich starších liniek.
SpoloãnosÈ Terichem sa stáva svetov˘m lídrom vo v˘robe kondenzátorov˘ch fólií. V ãom je to tajomstvo, Ïe
sa vám darí rásÈ r˘chlej‰ie ako konkurencii?
I. Penttilä: Vieme, že nevieme všetko.
14 TERICHEM, a. s.
Musíme byť predovšetkým otvorení
a mať dobrú spoluprácu so zákazníkmi, aby sme mohli predvídať ich potreby do budúcnosti. Musíme ich citlivo počúvať a nikdy nepodceňovať veci, ktoré povedia. Nesmieme sa nikdy
uspokojiť s tým, čo sme dosiahli. Aby
sme mohli byť úspešní, potrebujeme
mať partnerov, ktorí sú na vrchole
v oblasti svojho pôsobenia – to platí
o zákazníkoch, ale aj o dodávateľoch
surovín, či strojných zariadení. Dôležitá je aj flexibilita. Výrobky, ktoré
majú pre nás vysokú dôležitosť, sme
začali vyvíjať pred piatimi - šiestimi
rokmi, a čo robíme dnes, to je cieľom
do budúcnosti zasa v horizonte piatich-šiestich rokov. Znamená to, že
musíme byťvo veľmi úzkom kontakte
s našimi zákazníkmi a s ľuďmi, ktorí
robia rozhodnutia. Princípom našej
práce je byť v čo najbližšom kontakte
s našimi zákazníkmi.
J. Nurminen: Je potrebné sa správať ako bežec na trati, všetci sa ťa
snažia dobehnúť, preto musíš bežať
rýchlejšie. Veľa ľudí sa nás pýta,
akým zázrakom sa nám darí, ale tým
zázrakom je iba dlhoročná, systematická a poctivá práca. Každá rieka sa
skladá z rôznych prítokov a malých
potokov.
2012
I. Penttilä: Ako príklad uvediem jeden
projekt z Číny na prenos jednosmerného
prúdu do vzdialenosti 2000-3000 km.
Výrobca elektriny, ktorý tento prenos na
dlhé vzdialenosti bude realizovať, špecifikoval u svojich dodávateľov, že kondenzátorové fólie musia kupovať od nás.
To je situácia, o ktorej snívajú výrobcovia na celom svete. Ale nie je to žiaden
zázrak, je to len následnosť rôznych malých krokov, ktoré sme podnikli aj
v rámci spolupráce s našimi dodávateľmi
surovín. Tento výrobca vie, že Tervakosti Films Group vyrába kondenzátorové
materiály od roku 1920, a že táto značka
už má veľmi dlhú históriu, dobrú reputáciu a je overená praxou. Samozrejme, toto by sme si radi udržali a každý deň na
tom pracujeme.
V‰etko v‰ak závisí v koneãnom dôsledku od ºudí...
I. Penttilä: To je mimoriadne dôležité môžete si kúpiťtechnológie, strojné zariadenia, ale ľudské zdroje, to je to, čo sa kúpiť nedá. A keď sú kvalitné, dá sa na tom
stavať. Ľudia musia byť ochotní zlepšovať
veci, posúvať sa každý deň dopredu.
J. Nurminen: Dôležité je, ako ľudia
vnímajú zodpovednosť, čo robia, aká je
ich hodnovernosť, spoľahlivosťz pohľadu
ostatných ľudí. Koľkí ľudia sú potrební na
to, aby kontrolovali tých ostatných, pretože je to nezanedbateľný nákladový faktor
do budúcnosti.
Súãasné obdobie je vplyvom hospodárskej krízy, ktorá zachvátila Európu
charakterizované pomerne veºkou neistotu. Dotkla sa táto skutoãnosÈ aj va‰ej spoloãnosti?
I. Penttilä: Všetko súvisí so všetkým.
Samozrejme, sféra v ktorej podnikáme, je
celosvetová, máme veľké závody v Európe, ale aj v strednej Ázii, na východe
a tiež v Amerike. Pokiaľ ide o krízu, ktorá
sa začala v roku 2009, týkala sa viac spotrebiteľského ako priemyselného tovaru
a skupiny výrobkov, ktoré nesúviseli so
spotrebiteľskou sférou, si udržali svoj obrat a zisk. Naše výrobky sú bližšie k infraštruktúrnej sfére aplikácií, takže dopad
krízy nie je až taký výrazný. Každý je
však veľmi opatrný, čo sa týka prognóz,
situácia sa rýchlo mení.
J. Nurminen: Už dnes hovoríme so zákazníkmi o tom, čo bude budúci rok a sú
to ťažké diskusie. Určité sektory budú
spomaľovať, ale otázka je, ako dlho a ako
veľmi. Sú tu určité náznaky, ktoré ma znepokojujú, ale nerád by som hovoril
o nejakých prognózach vývoja.
Aké sú va‰e dlhodobej‰ie plány?
I. Penttilä: Naše podnikanie závisí vo
veľkej miere od štátneho záväzku znižovať emisie CO2. To bude totiž predpoklad
na vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Do popredia sa dostanú veterné turbíny, solárne panely a sofistikované
riešenia rozvodových sietí na distribúciu
elektrickej energie. Tento trend je badateľný už aj tu, takže je dlhodobý predpoklad, že ekonomika bude rásť. Pre nás to
znamená, že stále väčšia spotreba energií
bude vo forme elektrickej energie. Najväčšie zdroje vodnej energie sú na severe
Európy, ktorá sa potom musí distribuovať
do zvyšku Európy, veterná energia sa
zbiera väčšinou na morských pobrežiach,
a tiež sa musí distribuovať do vnútrozemia.
Rovnako je to so solárnou energiou.
Potrebujeme teda mať distribučnú sieť,
ktoré môže rozvádzaťvšetky tieto alternatívne zdroje energie. Podobné rozvodné
siete sa predpokladajú nielen v Európe,
ale aj Číne a USA. Sú, vždy boli a budú
určité turbulencie v ekonomikách, ale
hlavné je to, aby ekonomika rástla
a spotreba elektriny bude stúpať.
Pokiaľ ide len o samotnú Čínu, za desať
rokov strojnásobila spotrebu elektrickej
energie a plán na ďalších 40 rokov je znova strojnásobiť spotrebu. Objem je už teraz obrovský a bude sa ešte zvyšovať. Kontakt:
TERICHEM, a. s.
TERVAKOSKI FILMS GROUP
Štúrova 101
059 21 Svit
Tel.: +421 52 715 3295
Fax: +421 52 715 3520
e-mail: [email protected]
TERICHEM, a. s. 15
2012
ByÈ o krok vpredu
S cieºom uspieÈ v konkurenãnom boji na r˘chlo sa meniacich svetov˘ch trhoch, si stanovila spoloãnosÈ Chemosvit Fibrochem, a. s.,
v roku 2011 na ìal‰ie roky novú víziu a poslanie:
Aby sme vyzdvihli ekologický charakter vlákna Prolen®, pridali sme
k sloganom "Prolen® - nová vlna komfortu" a "Svitoni® - pohodlie pre Va‰e
nohy", slogan "Prolen® zelené vlákno"
s novým grafickým vyobrazením.
Vlákno Prolen® je ekologické vlákno, pretože pri jeho výrobe sa spotrebo-
Nové logo
váva menšie množstvo energie ako pri
výrobe iných syntetických vlákien a jeho
výroba neznečisťuje životné prostredie.
V porovnaní s najrozšírenejším prírodným vláknom, ktorým je bavlna, je výroba vlákna Prolen® zvlášť šetrná k vode.
Pri bavlne voda slúži na zavlažovanie,
farbenie a konečnú finálnu úpravu. Výroba 1 kilogramu finálnej bavlnenej látky si
vyžaduje až 11.000 litrov vody. Obrovská
spotreba vody pri výrobe bavlny má masívny dopad na životné prostredie krajín,
v ktorých sa produkuje, a ktoré už i bez
toho majú nedostatok vody. Ošetrovanie
bavlny pesticídmi počas vegetačného obdobia nevratne poškodzuje prírodu
a zvlášť spodné vody. Pestovanie bavlny
zaberá úrodnu pôdu, ktorá by mohla byť
využitá pre pestovanie potravín.
Ďalšou nespornou výhodou vlákna
Prolen® je, že je 100% recyklovateľné.
Novým logom chceme komunikovať
tieto vlastnosti a náš pozitívny vzťah
k ochrane životného prostredia.
S úmyslom podporiť vyššie uvedené
skutočnosti a pripojiť sa k spoločnostiam,
ktoré sa zaujímajú o ďalší vývoj tejto planéty a chcú ju zachovaťpre ďalšie generácie sa v októbri 2011 spoločnosťChemosvit Fibrochem, a.s., stala systémovým
partnerom bluesign® (bluesign System
partner). V čase neustáleho svetového nárastu dopytu po textíliách sa nezávislá
www.fibrochem.sk
VÍZIA:
"ByÈ svetov˘m lídrom
v ‰peciálnych typoch
polypropylénov˘ch vlákien"
Bluesign®
norma bluesign® snaží
o podporu textílií, ktoré
sú udržateľné a lepšie pre
ľudí, firmy a našu planétu. Namiesto testovania konečných výrobkov
analyzuje všetky materiálové vstupy, vodu, energiu a dodatočné chemické látky,
ktoré sa používajú vo výrobnom procese
a posudzuje ich eko-toxikologický vplyv.
POSLANIE:
"Uspokojovanie potrieb
zákazníkov v ‰peciálnych
typoch polypropylénov˘ch
vlákien s vysokou pridanou
hodnotou v oblasti komfortu
odievania v súlade so
Ïivotn˘m prostredím".
Potenciálne škodlivé látky sa vo výrobe eliminujú a nahradia látkami,
akceptovanými normou bluesign®. Norma bluesign® garantuje súlad s najnovšími normami
v oblasti životného prostredia,
zdravia a bezpečnosti a spája zodpovedných dodávateľov, výrobcov,
obchodníkov a značky s cieľom vytvoriť zdravý a zodpovedný textilný priemysel, ktorý sa spoločne snaží znížiť negatívny vplyv na ekológiu. Princípmi
bluesign® sú produktivita zdrojov, bezpečnosť zákazníkov, emisie do vzduchu
a vody a bezpečnosť a zdravie pri práci.
Normu bluesign® uznávajú mnohé
svetové športové značky, ktoré si vyberajú dodávateľov podľa toho, či ich produkty sú bluesign®-om schválené (bluesign®
approved). V spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a.s., dúfame, že certifikácia
bluesign® bude pre nás konkurenčnou
výhodou, vďaka ktorej budeme môcť obstáťv konkurenčnom boji s inými dodáva-
ohy
n
e
š
a
V
fortu
re
m
p
o
no
e
k
k
i
l
a
á
d
l
n
o
l
v
h
v
o
é
p
® zelen
nová
®
n
n
e
l
e
Svitoni®
l
o
Pr
Pro
16 FIBROCHEM, a. s.
2012
teľmi vlákien, predovšetkým z Ázie. Zároveň budeme môcť s hrdosťou vyhlásiť, že
sme firma, ktorá sa správa ekologicky voči terajším i budúcim generáciám na tejto
planéte.
Vďaka neustálej snahe a dlhoročným
skúsenostiam pracovníkov výskumu
a vývoja priniesla naša spoločnosť v roku
2011 inovácie v oblasti vlákien, ktoré
zvyšujú komfort u konečných zákazníkov.
Ku mikrovláknam sa pridali ďalšie modifikácie v oblasti dutých vlákien, šesťkanálikové vlákna a vlákna, reflektujúce slnečné žiarenie.
Pri tvorbe dutých vlákien Prolen®
Freee sme sa inšpirovali dutými kosťami
a pierkami vtákov, ktoré im dodávajú ľahkosť a voľnosť pohybu. Vlákno Prolen®
Freee je o 15 % ľahšie ako štandardné
vlákno Prolen® a o 43% ľahšie ako napríklad polyesterové vlákno. Preto má
pletenina alebo tkanina tých istých rozmerov menšiu hmotnosť a prináša tak výhodu konečnému zákazníkovi. Pri športových výkonoch alebo výstupoch na vysokopoložené horské miesta, kde sa ráta
s každým gramom, si ku vetrovke alebo
termotričku, vyrobenému z vlákna Prolen® Freee, môže zákazník pribaliť
o jedno tričko navyše alebo dosiahnuť
svoj cieľ rýchlejšie a pri menšej námahe
ako v oblečení z iných vlákien. Vlákna
Prolen® Freee okrem toho zabezpečujú
lepšiu termoizoláciu vďaka vzduchu, ktorý sa nachádza vo vláknach v priestore
dutiny a pôsobí ako izolant.
Šesťkanálikové vlákna sú ďalšou novinkou spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a. s. Vďaka väčšiemu povrchu zabezpečuje tento špeciálny profil rýchlejší
transport potu, príjemný omak a viac uzatvoreného vzduchu v pletenine. Pre koncového spotrebiteľa prináša lepšie termoizolačné vlastnosti a zlepšenie manažmentu
odvodu vlhkosti. V oblasti týchto vlákien
NA·E CERTIFIKÁTY
EN ISO 14001:2004,
Oekotex Standard 100,
ISO 9001:2008,
Sme Bluesignsystempartner,
dermatologick˘ test,
certifikáty antibakteriálnej úãinnosti,
v˘robkové a hygienicko-ekologické
certifikáty na vlákna a ponoÏky,
plníme legislatívu REACH.
sa budeme naďalej sústrediť na ďalší vývoj.
Vlákno, reflektujúce slnečné žiarenie,
znižuje tvorbu tepla na tmavých textí-
liách, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu. Zlepšuje termoizoláciu a chráni pred
UV radiáciou, čím chráni pokožku pred
starnutím a závažnými ochoreniami. Vývoj tohto vlákna bude ďalej pokračovať so
zámerom ponúkať ho hlavne v krajinách
so silným slnečným žiarením.
Spoločnosť Chemosvit Fibrochem,
a. s., pokračovala i v roku 2011 v spolupráci so známymi svetovými športovými
značkami, ktoré vo svojich výrobkoch využívajú špecifické vlastnosti vlákna Prolen®. Aj tieto značky sa snažia neustále
inovovať svoje výrobky s cieľom zvýšiť
komfort konečných zákazníkov. Preto vítajú neustály inovačný proces, ktorý prebieha v našej spoločnosti. Chemosvit Fibrochem, a. s., sa chce etablovať i v ďalších svetových značkách.
FIBROCHEM, a. s. 17
2012
K vlastnostiam, ktoré
ponúka vlákno Prolen®,
patria:
ºahkosÈ
takmer Ïiadna absorpcia
vlhkosti
r˘chly odvod vlhkosti
antibakteriálne vlastnosti
vynikajúca termoizolácia
odolnosÈ voãi oderu
stálofarebnosÈ
odolnosÈ voãi chemikáliám
a ‰kvrnám
V oblasti ponožiek Svitoni®
a vlákien, určených na výrobu termobielizne, sa spoločnosť Chemosvit Fibrochem, a.s., stala dodávateľom Slovenskej armády. Vojaci v ťažkých
podmienkach využívajú a zároveň testujú funkčné vlastnosti nášho vlákna
a ponožiek a doposiaľ ich nesklamali.
Naše ponožky nosia i príslušníci
mestských polícií a hasičských zborov. Na trh permanentne prichádzame
s rôznymi modifikáciami klasických
i športových ponožiek s cieľom čo
najlepšie uspokojiť želania zákazníkov.
Najlepším spôsobom, ako si vyskúšať funkčné vlastnosti vlákna Prolen®, je obliecť si termobielizeň
a ponožky z neho vyrobené. Preto má
Chemosvit Fibrochem, a.s., podnikovú predajňu vo Svite, v ktorej ponúka
svoje ponožky Svitoni® a termobielizeň od odberateľov a spracovávateľov
našich vlákien. V roku 2011 k tejto
predajni pribudla ďalšia predajňa
v Poprade a v roku 2012 uvažujeme
o otvorení predajní v ďalších mestách.
18 FIBROCHEM, a. s.
Zákazníci majú možnosť zakúpiťsi naše výrobky i na e-shope:
www.prolen.sk.
A čo dodať na záver? Podmienky na svetových trhoch sa
neustále menia a konkurencie,
ktorá sa nás snaží vytlačiť lacnými substitútmi, pribúda. Preto musí byťspoločnosťChemosvit Fibrochem, a.s., neustále
o krok pred ňou, aby nedošlo
k zániku dôležitého know-how
a skúseností, ktoré sme získali
počas našej viac ako tridsaťročnej výroby polypropylénových
vlákien Prolen® a takmer pätnásťročnej výroby ponožiek
Svitoni®. Kontakt:
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.
Štúrova 101
059 21 Svit
Tel.: +421 52 715 3257
Fax: +421 52 715 3525
e-mail: [email protected]
web +e-shop:
www.prolen.sk
www.fibrochem.sk
2012
Spoloãnou prácou k spoloãn˘m úspechom
Po roku 2010, ktor˘ sa niesol v znamení v˘raznej‰ích organizaãn˘ch zmien, bol rok 2011 predov‰etk˘m rok rozvoja
a vnútornej re‰tukturalizácie s cieºom zefektívniÈ v‰etky procesy tak, aby sa v˘raznej‰ie prejavil oãakávan˘ synergick˘ efekt.
OÏivenie na trhu strojárskych v˘robkov predov‰etk˘m v prvej
polovici roka znamenalo pre vedenie a zamestnancov Strojchemu, a. s., vo Svite opäÈ príleÏitosÈ zabojovaÈ o zákazníka na
stále nároãnej‰ích trhoch svojou ponukou a schopnosÈami.
„Od začiatku roku 2011 sme zaznamenávali nárast na trhu a s ním súvisiaci aj
zvýšený dopyt po našich výrobných kapacitách zo strany našich zákazníkov. Viaceré nové projekty z predchádzajúceho obdobia sa nám podarilo preklenúťdo rámcových kontraktov a nabehnúťna sériovú výrobu, čo pre nás znamenalo zároveň stabilizovanie zákazkovej náplne. Okrem spolupráce s našimi dlhodobými zákazníkmi,
za ktorú by som sa im rád aj touto cestou
poďakoval, sa nám podarilo získaťtiež nových klientov, ktorí, pevne verím, budú
spokojní s našimi službami a ponukou
a budú s nami naďalej rozvíjaťsľúbnú spoluprácu.“ zhodnotil na začiatok Ing. Martin Ľach, riaditeľ a zároveň podpredseda
Predstavenstva Strojchemu.
So zvýšeným dopytom po výrobných
kapacitách súvisela aj potreba zefektívniť
proces od prvej komunikácie s klientom
vo forme dopytu a naň nadväzujúceho ponukového konania, až po finálnu fázu spočívajúcu v dodávke kvalitného tovaru zákazníkovi podľa dohodnutých podmienok.
Vzhľadom na zákazkovo orientovanú výrobu a relatívne zložitú štruktúru výrobných kapacít, ktoré na seba vo výrobnom
procese úzko nadväzujú, bolo potrebné
www.strojchem.sk
komplexne riešiť prípravnú fázu spočívajúcu v správnom plánovaní, v dôslednej
technickej príprave výroby a následne samotnú výrobu.
„Na odhalenie rezerv v zlepšovaní týchto procesov a zhodnotenie potenciálu spoločnosti bol
vykonaný procesný audit renomovanou spoločnosťou Fraunhofer
IPA Slovakia. Na základe výsledkov auditu sme videli, že napriek
našim doterajším snahám, priestor
na zlepšovanie je stále relatívne
veľký. Rozhodli sme sa využiťponuku tejto spoločnosti a dohodli
sme sa na realizácii konkrétnych
postupov, s cieľom postupne zvýšiť výkon celej spoločnosti. Za
týmto účelom už aj prebiehajú
približne od polovice roka organi-
STROJCHEM, a. s. 19
2012
začné zmeny. Pre mnohých je to niečo nové, čomu je potrebné sa prispôsobiť, ale
pevne verím, že spoločnými silami sa nám
podarí zefektívniť chod našej spoločnosti
a nakoniec z toho budeme profitovať všetci – zamestnanci aj naši zákazníci,” informuje riaditeľ Strojchemu.
Postupnými krokmi sa darí aj zlepšovať
štruktúru zákazkovej náplne, keďoproti minulosti predstavujú väčší podiel výrobky
s vyššou pridanou hodnotou - montážne
celky. V prípravnej fáze týchto projektov
má možnosť naplno uplatniť svoje odborné
znalosti a schopnosti kolektív pracovníkov
oddelenia technickej prípravy výroby, keďže mnohé otázky je potrebné najskôr doladiť po technickej stránke ešte pred samotným spustením výroby.
„Montážne celky s vyššou pridanou
hodnotou sú zákazky, ktoré by sme radi do
budúcna ešte ďalej rozvíjali. Za
ideálnu považujem do budúcna
situáciu, keď v rámci projektu,
na ktorom vývoji sa podieľame
aj našimi vlastnými odbornými
kapacitami, vyrobí naša zlievareň odliatky, tie následne opracujeme v našej obrábacej dielni, vlastnými kapacitami zmontujeme zostavu do finálnej podoby a kolegovia z divízie servis ju potom nainštalujú priamo
u zákazníka,“ predstavuje riaditeľ svoje plány.
Vzhľadom na zvýšený dopyt po produktoch zlievarne vo
Svite a reálnej spotrebe odliatkov na vlastné zákazky v obrábacích diel-
Kontakt:
CHEMOSVIT STROJCHEM, a. s.
Štúrova 101
059 21 Svit
tel.: +421 52 715 2113
fax: +421 52 715 2459
[email protected]
www.strojchem.sk
Divízia Servis
Divízia Servis vlastní oprávnenia In‰pektorátu bezpeãnosti práce pre montáÏ a opravy vyhraden˘ch
technick˘ch zariadení zdvíhacích - Ïeriavy, v˘Èahy, pohyblivé a pracovné plo‰iny, tlakov˘ch zariadení
a opravy poistn˘ch ventilov. SpoloãnosÈ má oprávnenia na v˘robu, montáÏ, opravu a údrÏbu elektrozariadení a vykonávanie revíznych ãinností a na kalibraãné
a metrologické ãinnosti.
Aj v ďalšom období bude ponúkať
svojim zákazníkom opravy, renovácie
a montáže strojno-technologických zariadení, čerpadiel, kompresorov, potlačových strojov, opravy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov, výrobu
a montáž potrubných a tlakových rozvodov, vrátane úradnej skúšky, izolácie
potrubných rozvodov, výrobu a montáž
ľahkých a stredných oceľových konštrukcií, rekonštrukcie a montáž kladkostrojových dráh.
20 STROJCHEM, a. s.
ňach plánuje spoločnosť postupne znižovať
podiel odliatkov, predávaných zákazníkom
bez opracovania. Okrem optimálneho vyťaženia vlastných obrábacích kapacít, chce
týmto spôsobom zároveň zvýšiť celkovú
úroveň kvality dodávaných odliatkov, keďže
prípadné defekty je častokrát možné odhaliť
až pri samotnom opracovaní.
Do ďalšieho obdobia pripravujeme nákup lakovacej kabíny so sušiarňou, ktorá
zvýši kapacitu náteru a rozšírenie kapacít
horizontálnych obrábacích centier, čo by
eliminovalo niktoré úzke miesta, ktoré sa
vyskytujú vo výrobnom procese istých
špecifických výrobkov. Zo svojich dlhoročných
skúseností v oblasti čerpá pri
opravách, výrobe a montáži
elektrických zariadení, rozvádzačov, opravách asynchrónnych a jednosmerných
elektrických motorov, montážach osvetlenia, bleskozvodov, opravách elektronickej
požiarnej signalizácie, a vyvažovaní točivých strojov.
Jednu z najdôležitejších
činností divízie predstavuje
návrh, dodávka a servis systémov priemyselnej automatizácie na báze techniky SIEMENS, dodávky komponentov SIEMENS - programovatel'né riadiace systémy, periférie, priemyselné počítače,
siete, vizualizačné systémy
a frekvenčné meniče.
Svojim
zákazníkom
štandardne ponúka aj kalibračné činnosti, servis tachografov, opravy a overovanie elektronických váh,
kalibrácie a opravy tlakomerov a teplomerov, meradiel
dĺžky, meranie a diagnostika
vibrácií točivých strojov. 2012
Baliace automaty na mieru
Divízia akciovej spoloãnosti Strojchem, a. s., pod názvom
Chempack sa uÏ niekoºko desaÈroãí zaoberá v˘robou baliacich strojov. Vo svojom v˘robnom programe majú okrem baliacich automatov aj baliace linky umoÏÀujúce v automatickom reÏime ich pripojenie na technologickú linku klienta.
Chempack realizuje svoje výrobky na
Slovensku a ďalších krajinách Európskej
únie, najmä v Poľsku, Čechách, Maďarsku,
Nemecku a v pobaltských krajinách, ďalej
na Ukrajine, v Bielorusku a hlavne v Rusku, kde sa exportuje viac ako tretina baliacich automatov.
Baliace stroje sú plne riadené počítačom, vybavené modernými servopohonmi
viek zákazníkov nielen čo do
kvality balenia ale i jeho flexibility a v konečnom dôsledku aj
bezpečnostného dizajnu. Príkladom sú zákaznícke riešenia priamo na špecifické požiadavky odberateľov s cieľom zefektívniťich
výrobný proces a zautomatizovať
balenie výrobkov od prebratia z
a elektronikou. V procese vývoja jednotlivých druhov baliacich automatov sa vychádzalo z dlhoročných skúseností konštruktérov strojárenskej výroby. Dôraz sa
kladie na vybavenie baliacich automatov
modernou technikou a flexibilitou elektronických systémov a programového vybavenia. Podiel elektroniky za posledné roky
stúpol a umožnil konštruktérom Chempacku nájsť množstvo mechanických súčiastok, ktoré nahradili nové. Tie znížili energetickú náročnosť a zvýšili spoľahlivosť
baliacich automatov v prevádzkach u zákazníkov. Jednoduchá voľba komunikačného jazyka umožňuje adaptovať baliaci
stroj na podmienky štátu, kam sa stroj predáva. Aktuálne je to v jazykoch: slovenčina, ruština, nemčina, angličtina, polština
a maďarčina.
Pracovníci Chempacku neustále hľadajú nové možnosti realizovania požiada-
technologickej linky až po balenie do kartónov. Tak bola napr. realizovaná aplikácia
v spolupráci s nemeckým partnerom pre
plne automatizované balenie práškových
produktov do multipackových balení.
Súčasnou výzvou pre vývoj je doriešenie balenia s cieľom zabezpečiť 100 %-nú
tesnosť zvarov pre aplikácie na balenie
trvanlivých potravinárskych výrobkov ako
sú bagety, mäsové výrobky, sladké pečivo,
zelenina a podobne. Ďalším zámerom je
vyvinúťpodávací a nakladací systém a zabezpečiť balenie netuhých a nepravidelných výrobkov ako sú napr. balenie polotovarov z cesta, parených knedlí, vláčnych
potravinárskych más a z nepotravinárskych komodít obväzy, utierky a podobné
produkty. Vývojoví pracovníci tiež hľadajú spôsob, ako zabezpečiť balenie výrobkov až do rýchlosti 250 kusov za minútu
na jednom stroji a ponúknuť systém balia-
www.chempack.sk
cich automatov a nakladacieho systému
tak, aby spracoval produkciu technologickej linky do rýchlosti 600 ks/min.
Chempack neustále hľadá nové cesty,
ako sa priblížiťk zákazníkovi. Preto aj venujú veľkú pozornosť zavedenému certifikovanému systému riadenia kvality podľa
ISO 9001-2008. Samozrejmosťou je rýchly servis, využívanie infomačných technológií s klientom cez internet. Je to jeden zo
spôsobov ako so zákazníkom rýchlo
a efektívne komunikovať. K lepšej komunikácii slúžia aj prezentácie na medzinárodných výstavách, ako boli v roku 2011
napr. veľtrhy Interpack Düseldorf, Rosupak Moskva, Taropak Poznaň, či Indagra
Bukurest. V roku 2012 nás zákazníci uvidia na veľtrhoch Salima v Brne, Rosupak
Moskva, Foodatech Budapešť, Fachpack
Norimberg.
Chempack je spoločnosť budúcnosti
v oblasti balenia potravinárskych a cukrovinárskych výrobkov. Pracovný kolektív
je odhodlaný sa popasovaťs konkurenciou
na trhoch hlavne kvalitou a flexibilitou balenia na baliacich strojoch a neposlednom
rade aj perfektným servisom podľa požiadaviek zákazníka, bez ohľadu na ktorom
mieste resp. v krajine Európy. Kontakt:
STROJCHEM, a. s.
Divízia Chempack
Tel.: +421 52 7152419
[email protected]
STROJCHEM, a. s.
21
2012
Technológia pre tretie tisícroãie
Nie je to tak dávno, keì sa predstava továrne spájala s dymiacimi sa komínmi. Aj v Chemosvite sa na v˘robu elektrickej energie a tepla, bez
ktorého sa prakticky Ïiadna priemyselná v˘roba nezaobíde, v minulosti
pouÏívalo hnedé uhlie a ÈaÏk˘ vykurovací olej, ktor˘ neskôr vymenil
omnoho ekologickej‰í zemn˘ plyn. V˘voj v‰ak ide ìalej, a tak sa neustále hºadajú zdroje a moÏnosti, ktoré by boli nielen ekologické, ale aj
ekonomické. A zároveÀ rie‰ili zvy‰ujúce sa nároky produkcie na energie. Chemosvit má oproti in˘m v˘robn˘m spoloãnostiam e‰te jedno ‰pecifikum – leÏí v blízkosti Tatranského národného parku. Preto sa vedenie rozhodlo pre zásadnú zmenu – ísÈ do trigenerácie.
Moderná technológia združenej výroby tepla a elektrickej energie, ktorá je bez
nadsádzky technológiou tretieho tisícročia,
sa už dlhú dobu úspešne presadzuje vo vyspelých krajinách západnej Európy, kde
predstavuje nezanedbateľný podiel na celkovej výrobe energií. Svoje miesto si nachádza i na Slovensku. „Pomohlo, že vláda v roku 2009 schválila dlho očakávaný
prelomový zákon o podpore vysokoúčinnej
kombinovanej výroby elektrickej energie
a tepla a obnoviteľných zdrojov energie,
ktoré v tejto oblasti aproximuje naše právo
na platné normy EÚ,“ povedal nám
Kontakt
Štúrova 101, Svit
Tel.: +421 52 715 2710
fax: +421 52715 2434
[email protected]
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
22 ENERGOCHEM, a. s.
Ing. Peter Ferjanček, riaditeľ a. s. Chemosvit Energochem, a. s., ktorá dodáva energie všetkým spoločnostiam skupiny, okolitým podnikateľským subjektom, ako aj odberateľom na území mesta Svit. Realizácia
už skôr pripraveného projektu zvyšovania
energetickej efektívnosti zákazníkov spoločnosti znamenala výstavbu úplne novej
teplárne s vysokoúčinnými zariadeniami
na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla tak, že inštalovaný výkon novej
teplárne dosahuje 10 Mwe (elektrická
energia) a 29,5 MWt (teplo). Súčasťou projektu bola i výstavba nových vysokonapä-
ťových rozvodní, centrálnej dozorne
a energetického dispečingu, vybavených
najmodernejšími automatizovanými systémami riadenia výrobno-technologických
procesov a manažérskym riadiacim systémom, čo umožnilo on-line riadenie celého
zdroja v systéme poskytovania podporných služieb Slovenskej prenosovej elektrizačnej sústavy formou technickej disponibility zdroja a dodávky regulačnej elek-
triny. Nový spôsob kombinovanej výroby
energie a tepla má pochopiteľne priamy pozitívny dopad na zníženie produkcie merných emisií škodlivín nielen v podtatranskom regióne, ale aj z globálneho hľadiska.
A čo je podstatné, vďaka účinnej technológii bolo možné znížiťcenu elektriny a tepla
pre spoločnosti skupiny Chemosvit
a Finchem, ako i pre odberateľov v rámci
mesta Svit. Stavba za 12 mil. eur, čiastočne financovaná s využitím eurofondov, bola zrealizovaná za jediný rok.
V Energocheme však išli ešte ďalej –
a tak bola v lete 2011 uvedená do prevádzky tzv. trigenerácia - kombinovaná výroba
elektrickej energie, tepla a chladu. Využitie
trigenerácie je i v európskych podmienkach
pomerne novou vecou. V Energocheme sa
tak zaradili na úroveň najvyspelejších výrobcov energií v EÚ. V zásade ide
o spojenie kogeneračnej jednotky a absorpčnej chladiacej jednotky, v Energocheme na báze plynových motorov, za účelom
maximálneho využitia kogeneračných jednotiek a zužitkovania časti tepla najmä
v letnom období na výrobu chladu. Pod
2012
výrobou chladu rozumieme
výrobu studenej – chladenej
vody s teplotou cca 6 oC, ktorá
nachádza svoje využitie pri klimatizácii výrobných priestorov
a technologických procesov.
„Efektívna výroba elektrickej energie je závislá od spotreby tepla, ktorá sa odvíja od klimatických podmienok a má teda sezónny charakter,” vysvetľuje riaditeľ Energochemu. „V
lete je nízka, a preto sa celý potenciál inštalovaného výkonu
nedá využiť. Naopak, v zime je
inštalovaný tepelný výkon kogeneračných jednotiek nižší, ako
je potreba tepla, a preto sa
špičkové teplo vyrába v plynových kotloch. Potreba chladu
má s ohľadom na teplotu opačný trend ako výroba tepla,
a preto sa využitím trigenerácie
navzájom v zime a v lete dopĺňajú a využitie zariadení na
výrobu energií je oveľa rovnomernejšie a efektívnejšie.“
Zdrojom energie pre trigeneračný spôsob výroby chladu
je horúca voda, vyrábaná kogeneračnými jednotkami v podnikovej teplárni. V budove vodárne boli nainštalované dve
navzájom prepojené 3 MW
jednotky, ktoré v prípade poruchy jednej z nich sú zameniteľné. Odtiaľ sa chlad rozvádza
novým predizolovaným potrubím k jednotlivým odberateľom chladu – výrobcom obalových fólií, elektrofólií a polypropylénových vlákien - kde
boli umiestnené nové výmenníkové stanice chladu s vlastným automatickým riadením.
Progresívna trigeneračná výroba chladu tak nahradila v spoločnosti doterajšiu výrobu
chladu pomocou kompresorov
počas leta a prostredníctvom
lokálnych minichladiacich veží
(tzv. vzduchové chladenie)
v prechodnom a zimnom období. Trigeneračná kombinovaná
výroba elektriny, tepla a chladu
dokáže ušetriť až dve tretiny
primárneho paliva. A to už je
zaujímavé zníženie emisného
zaťaženia životného prostredia
a úspory nákladov. Steny priateºské
Ïivotnému prostrediu
Hovorí sa: „pred vodou neuteãie‰“, a veru, toto úslovie v poslednom období nadobúda aÏ hrozivé rozmery. Letné búrky, povodne a nasledné ‰kody sú kaÏdoroãnou realitou. A tak otázka, ako im zabrániÈ, robí ÈaÏkú hlavu nielen vodohospodárom, ale hlavne ‰tátnym orgánom.
Myšlienkou protipovodňových opatrení sa
intenzívne zaoberáme aj pod Tatrami. Spoločnosť Chemosvit Environchem, a. s., Svit má vo
svojom výrobnom programe produkt, ktorý by
mohol tento problém pomôcť riešiť. „Situácia,
v ktorej sa ocitá mnoho obcí a miest v dôsledku
povodní, ukazuje, že komplexná protipovodňová ochrana je nevyhnutná. My sa na tomto projekte chceme podieľať, a preto sme zintenzívnili
spoluprácu s partnermi na vývoji prenosných
protipovodňových stien,“ povedal nám riaditeľ
spoločnosti Ing. Július Frkáň.
Spoločnosť pôvodne vznikla s cieľom komplexne zhodnocovaťodpady z fóliovej a vláknarenskej výroby materskej spoločnosti Chemosvit, a. s., čo logicky zapadalo do environmentálnej politiky tejto najväčšej podtatranskej firmy.
Na trhu s recyklátmi pôsobí Environchem už
druhé desaťročie. Sortiment vyrábaných recyklátov je pomerne široký a zahŕňa rôzne typy PE,
PP, PE/PA, PE/PP v prevedení čírom, matovanom i farebnom. Okrem recyklátov sa na trhu
etabloval aj so vstrekovanými technickými výliskami. Sú to rôzne baliace prvky, dutinky, súčasti oceľových a hliníkových výrobkov a podobne.
V roku 2005 sa začala aj výroba štruktúrne
ľahčených vstrekovaných polypropylénových
dosiek. Čierne sú určené pre stavby septikov,
žúmp, vodomerných šácht, resp. sú súčasťou domových čistiarní odpadových vôd, a biele do nádrží na pitnú vodu. Pôvodne sa vyrábali výlučne
z recyklovaných plastov, no záujem postupne
stúpal a začali sa vyrábať aj z originálnych granulátov. Dosky boli testované na fyzikálno-mechanické vlastnosti, sú certifikované vo VÚSAPL,
a. s., Nitra a majú aj príslušné hygienické osvedčenie. Hlavnou prednosťou je ich nízka hmot-
nosť, ľahká manipulácia s nimi a dobrá zvárateľnosť. Ich rozmer je 1 x 1 m a hrúbka 15 a 20 mm.
Okrem dosiek sa vyrábajú aj stenové prvky rozmerov 1x1 m a hrúbky 80 mm, ktoré sú z jednej
strany rebrované a využívajú sa hlavne na výrobu nádrží. Otvorené je zatiaľ ich ďalšie využitie ako rozoberateľné prenosné protipovodňové steny. „V súčasnosti sa rieši tento problém
v spolupráci s technickou univerzitou,“ uviedol
predseda predstavenstva a. s. Environchem,
Ing. Ján Olekšák. Samozrejme, že protipovodňové steny musia spĺňať určité nároky na pevnosť, tlak vody, a ďalšie kritériá
a preto je nevyhnutné vykonať ďalšie testy a skúšky.
Výroba ľahčených protipovodňových dosiek nie je vo svete neznáma, na Slovensku sa však dosiaľ
nevyrábajú. Čo je pozitívne v Environcheme vieme stenové prvky zhotoviť aj s využitím recyklovaného komunálneho a technologického odpadu, ktorý by inak
skončil na skládkach. Práca so stenami je jednoduchá, vážia max. 22
kg, takže sa s nimi dá ľahko manipulovať. „Mohli by sme zabezpečiťaj zaškolenie ľudí v obciach
a mestách na stavbu protipovodňovej steny, ak
by naše stenové prvky certifikát na toto využitie
získali,“ dodal predseda predstavenstva.
Aj napriek kríze a istej recesii v stavebníctve
ako aj silnej konkurencii na trhu záujem
o stenové prvky pretrváva, a tak – ak nie pri povodniach, možno sa s nimi budeme stretávať aj
pri iných aplikáciach (mohli by byť súčasťou
protihlukových stien). A tak vlastne majú výrobky z Environchemu pozitívny environmentálny
dopad dvojaký: sú vyrobené s využitím odpadu
a ešte aj svojím určením priaznivo životné prostredie ovplyvňujú. Kontakt
CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Tel.: +421 52 715 2554
fax: +421 52715 2375
[email protected]
ENVIRONCHEM, a. s. 23
2012
Hotel SPOLCENTRUM***
vo Svite ponúka svoje sluÏby
za akciové ceny v novozariadených dvojizbových apartmánoch s kuchynskou linkou,
vhodné pre rodiny aj pre jednotlivých hostí.
Ubytovanie
Pestr˘ v˘ber jedál a nápojov
v modernej kinoreštaurácii s videoprojekciou, v kaviarenskej
časti je možnosť príjemného posedenia pri výbornej káve
wellness s fínskou, aromatickou
a parnou saunou, klasické masáže, lymfodrenáž, solárium, lávové kamene
RELAX centrum
TENIS - v novej modernej tenisovej hale,
BOWLING - na dvoch dráhach,
POSILŇOVANIE - v dobre vybavenom fitness,
BILIARD
·portovanie
rodinné oslavy, jubileá, svadby, stužkové, tanečné zábavy, plesy, firemné podujatia, prezentačné akcie, konferencie
- v perfektne osvetlenej a ozvučenej tanečnej sále s veľkým barom,
- v salónikoch rôznej veľkosti (pre 20 až 40 účastníkov)
Spoloãenské akcie
24 HOTEL SPOLCENTRUM
2012
Pri firemných akciách a školeniach hotel SPOLCENTRUM vo Svite poskytne
salóniky rôznej veľkosti (pre 20 až 40 účastníkov), ale ak má firemná akcia spoločenský charakter je k dispozícii celá tanečná sála s barom.
Pri usporiadaní veľkej firemnej akcie si organizátor môže zarezervovať celé Relax centrum na 4. poschodí (wellnes, bowling, fitnes), zároveň tenisovú halu, ako
aj tanečnú sálu na večernú diskotéku, alebo tanečnú zábavu so živou hudbou.
Ubytovanie v apartmánoch za prijateľné ceny, široký výber jedál, aj podávanie
špecialít formou švédskych stolov sú zárukou vašej spokojnosti.
Veºké firemné akcie a ‰kolenia
V hoteli SPOLCENTRUM vo Svite zabezpečíme konferencie akéhokoľvek rozsahu, s videoprojekciou a simultánnym prekladom. Priebežné poskytovanie občerstvenia a jedálny lístok dohodnutý s organizátorom sú samozrejmosťou. Ubytovanie v apartmánoch za prijateľné ceny s možnosťou poskytnutia zľavy pre každého. Ako bonus poskytneme všetkým účastníkom konferencie služby Relax
centra s výraznými zľavami.
Konferencie
Zarezervujte si Vašu firemnú akciu, alebo akúkoľvek spoločenskú akciu, ktorú
uvažujete zorganizovať v priestoroch hotela SPOLCENTRUM vo Svite. Hotel SPOLCENTRUM
SNP 142, 059 21 Svit
Kontakt
Recepcia: +421 52 715 20 03
E-mail: [email protected]
www.spolcentrum.sk
Rezervácie
HOTEL SPOLCENTRUM 25
Download

Informačný spravodajca CHEMOSVIT