2011
Obsah
1
2
5
9
10
13
Na‰a spoloãenská zodpovednosÈ nás posúva vpred
Nበcieº: Istota a stabilita
Aj napriek kríze investujeme
Aktuality
Chceme byÈ dlhodobo korektn˘ partner
Vo vlastnom v˘voji pripravujeme
vychytávky na mieru
15
16
17
Chemosvit Folie zaviedol do praxe SMI proces
20
STROJCHEM, a. s.:
Optimalizácia v˘robn˘ch tokov
24
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s.:
Vlákno v˘nimoãn˘ch vlastností
26
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.:
TepláreÀ z rodu najprogresívnej‰ích
28
CHEDOS, s. r. o.:
Jedna z najväã‰ích slovensk˘ch
dopravn˘ch firiem
29
CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s.:
PomôÏeme pri povodniach
30
Modern˘ hotel s vôÀou tradície
- Spolcentrum
32
34
Nadácia Chemosvit pomáha uÏ ôsmy rok
Certifikát logistiky – prv˘ na Slovensku
TERICHEM, a. s., Svit:
Rok 2010 v znamení roz‰írenia v˘roby
Vitajte na svahoch v Lopu‰nej doline
Newsletter 2011 - informačný spravodajca a. s. Chemosvit a Finchem. Redakčná rada: Ing. Milan Ďurča (predseda),
Ing. Anna Diačiková, PhD., Ing. Milan Fecko, Ing. Katarína Oceľová, Ing. Marián Polák, PhDr. Eva Potočná. Autori
článkov: Ing. Milan Baláž, Ing. Milan Balog, Ing. Vladimír Balog, Ing. Vojtech Čech, Ing. Rastislav Fáber, Ing. Július
Frkáň, Ing. František Kall, Ing. Marián Polák, PhDr. Eva Potočná, Ing. Tomáš Valčák. Fotografie: Ladislav Mlynarčík,
Ing. Tomáš Valčák, Ing. Dušan Sterz, Mgr. Miroslav Jurčák. PhDr. Eva Potočná, archív Skichemu. Obálka: František
Žoldák. Dizajn a sadzba: PhDr. Eva Potočná. Tlač: Popradská tlačiareň Poprad. Nepredajné. December 2010.
Ing. Michal ªach, predseda predstavenstva a. s. Finchem
a generálny riaditeº a. s. Chemosvit
Na‰a spoloãenská zodpovednosÈ
nás posúva vpred
Rok 2010 je zaujímav˘ t˘m, Ïe uzatvára
prvé desaÈroãie druhého milénia. Koºko
oãakávaní sme v tomto období mali! Je iste
podnetné sa vrátiÈ v ãase a zrekapitulovaÈ
si, ão nám prinieslo.
Okrem finančnej a hospodárskej krízy
v posledných rokoch, chvalabohu, nič
mimoriadneho. Kvitujem tento fakt, pretože naše spoločnosti spoľahlivo a zodpovedne fungujú ďalej, produkujú kvalitné výrobky, budujú si svoje postavenie
na európskom a v mnohých segmentoch
i na svetovom trhu.
Ako najväčší zamestnávatelia v regióne sme si vedomí našej spoločenskej
zodpovednosti - k zákazníkom, k zamestnancom a obyvateľom oblasti, kde
pôsobíme, i k životnému prostrediu. Staviame pritom aj na tradíciách veľkého
podnikateľa Tomáša Baťu, ktorého princípy sa uplatňovali aj vo firme tu vo
Svite, ktorú v roku 1934 založila spoločnosť vlastnená jeho rodinou.
Zodpovedný podnikateľ pri dosiahnutí
ekonomického úspechu berie na zreteľ aj
sociálne a environmentálne aspekty. Starostlivosť o životné prostredie začala už
generácia pred nami, a my v nej pokračujeme. Neznehodnocovať životné prostredie, to je úloha každého solídneho podnikateľa. My ideme v tejto filozofii ešte ďalej. Ako príklad za všetky uvediem vývoj
našej podnikovej energetiky – od neekologického spaľovania hnedého uhlia, cez
ťažké vykurovacie oleje, plyn a dnes je tu
ďalšia zásadná modernizácia – uvedenie
do života kogeneračnej teplárne. To sú
všetko investície, ktoré sú hodnotovo veľmi vysoké, ale z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú nenahraditeľné.
Jednou z najväčších akcií uplynulého
desaťročia v spoločnosti Finchem bola
tiež modernizácia Spolcentra – tradičného spoločenského zariadenia, ktorého
vznik je vo Svite spätý so vznikom firmy.
Veď hotel, v tom čase jeden z najmodernejších, vytváral podmienky pre Baťových zamestnacov pre život po pracovnej
dobe. A týmto priestorom sa po náročnej
modenizácii stal i dnes, keď poskytuje
možnosti pre relax, rehabilitáciu, spoločensko-kultúrne podujatia i kvalitné stravovanie. Slúži nielen pre našich zamestnancov, ale i pre obyvateľov regiónu
a hostí našej podtatranskej oblasti.
V oblasti nášho pôsobenia v regióne máme ďalšie zámery, kde napr. blízka Lopušná dolina, s dnes už dobre vybaveným
lyžiarskym strediskom, by sa mohla stať
prímestskou zónou, ktorá by slúžila pre
širšie okolie.
Táto naša filozofia zodpovedného podnikateľa zosobňuje jednu z našich stratégií, ktoré sme v našej firme dlhodobo
rozvíjali, a budeme rozvíjať a napĺňať
i naďalej.
1
2011
Nበrozhovor s Ing. Jaroslavom Mervartom,
predsedom predstavenstva a. s. CHEMOSVIT, riaditeºom a. s. CHEMOSVIT FOLIE
Nበcieº:
Istota a stabilita
Ako by ste charakterizovali súãasné
postavenie a. s. Chemosvit na trhu?
Našou víziou je vybudovanie vyspelej
spoločnosti európskej úrovne, kde je potrebné zobrať do úvahy, že ide o definovanie smerovania tak materskej spoločnosti, ako aj jednotlivých dcérskych spoločností. Výhodou tohto usporiadania je
možnosť vzájomnej podpory a spolupráce, čo sa okrem iného prejavilo aj
v nedávnom období, v čase hospodárskej
a finančnej krízy. Táto forma organizácie
firiem dáva nielen Chemosvitu, ale aj jednotlivým dcérskym spoločnostiam výrazne vyššiu stabilitu a vzájomnú podporu
v podnikaní, a to z hľadiska finančného,
procesného, i z pohľadu ľudských zdrojov.
Táto istota a stabilita je veľmi pozitívne
vnímaná nielen v rámci firmy, ale tiež
v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca, keďže predstavuje nezanedbateľný
prínos pre našich zákazníkov a dodávateľov. Zámerom Chemosvitu ako aj jednotlivých dcérskych spoločností je budovanie dlhodobej a vzájomne výhodnej
spolupráce s našimi partnermi, kde chceme pôsobiť ako spoľahlivý a seriózny
partner.
Aké najdôleÏitej‰ie zmeny sa udiali
v poslednom období?
V čase hospodárskej krízy, podobne
ako aj v iných firmách, aj v skupine firiem Chemosvit bolo potrebné vyvinúť
maximálne úsilie na to, aby sme dokázali
v čo najväčšom rozsahu tento vplyv eliminovať. Bolo prijatých viacero zmien
v oblasti organizácie práce, personálneho
obsadenia, motivačných systémov, intenzifikácie využívania existujúcich zariadení a tiež prípravy nových investícií. Tak
napr. v oblasti strojárskej výroby, ktorá
bola najviac zasiahnutá poklesom dopytu
na svetových trhoch, sme pristúpili
k spojeniu troch firiem, do toho času podnikajúcich v oblasti výroby strojných celkov, výroby baliacich automatov a ser-
2
visných činností. S odstupom času túto
zmenu hodnotíme pozitívne, čo potvrdzujú aj výsledky, ktoré táto spoločnosť
dosiahla v roku 2010, kde sme zaznamenali výrazné zlepšenie oproti roku predchádzajúcemu. Okrem poklesu dopytu je
čas hospodárskej krízy možné charakterizovať aj niektorými novými výzvami
a príležitosťami, ktoré sú dané veľkými
zmenami na trhu, a to ako na strane zákazníkov a dodávateľov, tak aj na strane
konkurencie. Aby sme dokázali na tieto
zmeny adekvátne reagovať, realizovali
sme vo firmách viacero personálnych
zmien, kde sme sledovali udržanie kontinuity z minulého obdobia, ale i snahu
o akceleráciu v zmysle prispôsobenia sa
zmeneným podmienkam na trhu a využitie nových príležitostí. K zvýšeniu konkurencieschopnosti skupiny firiem Chemosvit na trhu prispieva taktiež zavedenie
motivačných systémov pre zamestnancov, ktoré napomáha nielen zefektívniť
vybrané parametre firiem, ale podporuje
aj tímovú prácu a vzťah zamestnancov
k firme.
Svet zasiahla svetová hospodárska
a finanãná kríza. Ako sa darí dcérskym spoloãnostiam skupiny Chemosvit? âo nové môÏu ponúknuÈ
svojim zákazníkom?
Ako som spomenul, vplyv svetovej
hospodárskej a finančnej krízy sa v roku
2009 prejavil najmä poklesom dopytu,
ktorý bol závislý najmä od segmentu,
v ktorom daná firma podniká. Na elimináciu týchto vplyvov bolo prijatých viacero opatrení, ktoré spolu s oživením dopytu v roku 2010 ponúkajú optimistickej-
ší pohľad na vývoj podnikania v nasledujúcom roku. Je však potrebné vytrvať vo
vysokom tempe realizácie rozbehnutých
projektov a stále sa zodpovedne zaoberať
znižovaním nákladov, intenzifikáciou výroby a zavádzaním nových produktov
a služieb, pretože situácia na trhu v tomto
období stále vykazuje určité príznaky nestability a nerovnomerného vývoja. Pre
našich zákazníkov je v tomto období
dôležitou výhodou aj skutočnosť, že pri
výbere dodávateľov sa orientujeme na vyspelé, stabilné a často nadnárodné firmy,
ktoré nám umožňujú spoľahlivo a flexibilne reagovať na náročné požiadavky našich zákazníkov.
Krátko sa vyjadrím k druhej časti otázky, ktorá sa týka jednotlivých dcérskych
spoločností. Po miernom poklese výroby
v roku 2009 zaznamenala spoločnosť Terichem, a. s., v nasledujúcom roku stabilný rast zákazkovej náplne, čo sa pozitívne prejavilo v dosahovaných výsledkoch.
Aj z tohto dôvodu pripravujeme ďalšie
zvýšenie kapacít výroby elektrofólií, ktoré by sme chceli realizovaťrozšírením kapacít existujúcich zariadení, resp. nákupom novej linky. Cieľom je udržaťa posilniť pozíciu na svetovom trhu elektrofólií.
Spoločnosť Chemosvit Folie, a. s., zaznamenáva nárast dopytu, na ktorý sme
reagovali podobne, a to prípravou nových investícií, ktoré boli smerované najmä do oblasti prípravy tlačových foriem,
a do zušľachťovania fólií. Tie by mali priniesť ako zvýšenie kapacity, tak aj nové
produkty pre našich zákazníkov.
V budúcom roku pripravujeme investíciu do výroby základných fólií, od ktorej
očakávame najmä výrobu nových, bariérových fólií pre náročné aplikácie.
Predstavenstvo a. s. CHEMOSVIT
Zºava: Ing. Michal ªach, Ing. Vladimír Balog, podpredseda, Ing. Jaroslav Mervart, predseda,
Ing. Milan BaláÏ a Ing. Daniel Duda‰ko.
Dozorná rada a. s. CHEMOSVIT
Zºava: Ing. Ladislav Ja‰‰, predseda, Ing. Ladislav Dunaj, podpredseda, JUDr. Peter Berník,
Ing. Stanislav BeÈko, Milan Miláãek a Ing. Ján Olek‰ák.
3
Kontakty
CHEMOSVIT, a. s.
Štúrova 101
059 21 Svit
tel.:
+421 52 715 1111-2
fax:
+421 52 715 2740
e-mail:
[email protected]
www.chemosvit.sk
2011
V spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a. s., sa
medziročne darí zvyšovať kapacitu výroby, najmä v oblasti špeciálnych vlákien, ktoré sú určené na výrobu špeciálneho oblečenia pre náročné
športové aktivity. Aby tento pozitívny trend bolo možné udržať aj v nasledujúcom období, bolo
rozhodnuté o ďalšom investičnom rozvoji, ktorý
smeruje do už spomínaného zvýšenia výroby
a do ďalšieho vývoja nových produktov.
V spoločnosti Strojchem, a. s., sme realizovali výraznú modernizáciu výroby odliatkov,
inštalovali sme dve nové obrábacie centrá,
a pripravujeme ďalšiu novú investíciu do výroby strojných celkov. V oblasti servisných činností plánujeme sa zameraťna podporu automatizácie výrobných liniek, a tiež na poskytovanie
komplexných servisných služieb pre naše
i externé firmy a priemyselné areály.
V oblasti spracovania druhotných surovín,
v spoločnosti Chemosvit Environchem, a. s.,
sme sa po stabilizácii výroby zamerali na vývoj
nových produktov, ktoré sa používajú ako
v stavebnom priemysle, tak aj na protipovodňové zábrany, ktoré môžu zabrániť škodám, ktoré
povodne prinášajú.
Je veľmi dôležité, že v podstate vo všetkých
spoločnostiach sme realizovali, resp. máme pripravené vzdelávacie aktivity pre našich zamestnancov, ktoré sa týkajú všeobecného i odborného vzdelania. Spolu so zavedením motivačných
systémov tak chceme optimálne využiťrozsiahly
inovačný potenciál a odborné skúsenosti ľudí na
zlepšovanie procesov, realizovanie programu
energetických úspor a zavádzanie nových produktov a služieb na trh.
Chemosvit je moderne riadená spoloãnosÈ.
Mnohé z dcérskych spoloãností vlastnia
certifikáty riadenia. MôÏete uviesÈ najv˘znamnej‰ie z nich?
Väčšina dcérskych spoločností má implementované systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000, systém ochrany životného
prostredia podľa normy ISO 14 001:2004,
systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, systém manažérstva bezpečnosti produktu a ďalšie systémy podľa medzinárodných
noriem, ktoré sú už dnes nevyhnutnosťou pre zabezpečenie ich konkurencieschopnosti. Firma
Terichem má zavedený systém manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2008, vzťahujúci sa na všetky činnosti vo firme, certifikovaný
spoločnosťou DET Norske Veritas. Výnimočným certifikátom Zdravá textília sa môže pýšiť
spoločnosťChemosvit Fibrochem, a. s., ktorá má
na všetky sortimenty polypropylénového vlákna
rakúsky certifikát Oeko-Tex®Standard 100, čím
deklaruje rešpektovanie nariadenia REACH, ako
aj americké požiadavky CPSIA i pre veľmi prísne sledované detské textilné výrobky. K najnovším významnejším certifikátom, ktoré získala
4
dcérska spoločnosťChemosvit Folie, patrí strieborný certifikát logistického auditu podniku, ako
aj certifikácia podľa anglického štandardu BRC
Global Standard for Packaging and Packaging
Materials, ktorý je pre zákazníka dôkazom vysokej kvality a bezpečnosti našich výrobkov.
V Chemosvite sa vÏdy zdôrazÀovali tri
priority – spokojnosÈ zákazníka, akcionára a zamestnancov. Ako spoloãnosÈ napæÀa
tieto priority?
Kľúčové postavenie má v tomto smere starostlivosťo zákazníka, ktorá je daná najmä poskytovaním kvalitných produktov a služieb. V podstate všetky vyššie spomenuté opatrenia, či už
v oblasti prípravy ľudí, starostlivosti o procesy
a nové investície, podporujú zákazníkmi požadovanú stabilitu a kvalitu dodávok a zavádzanie
inovovaných produktov a služieb na trh. Ak dokážeme byť spoľahlivým a inovatívnym partnerom pre našich zákazníkov, tak môžeme zároveň
poskytnúť perspektívu a rozvoj pre našich zamestnancov. Tá okrem systému odmeňovania
zahŕňa aj možnosť odborného a kariérneho rastu
a nadštandardnej starostlivosti o zamestnancov,
kde sa snažíme vytvoriť podmienky pre dlhodobý vzťah zamestnanca a zamestnávateľa. Som
presvedčený, že z dlhodobého horizontu je tento
prístup výhodný pre obidve strany. Treťou prioritou je spokojnosť akcionára, ktorá podľa môjho názoru nie je možná bez spokojných zákazníkov a motivovaných zamestnancov. Práve tieto
dve podmienky sú kľúčové pre dosahovanie stanovených cieľov, ktoré priamo ovplyvňujú spokojnosť akcionárov, čo je dôležité pre ich dlhodobú podporu rozvoja firmy.
Ste aj riaditeºom najväã‰ej spoloãnosti
v skupine Chemosvit. Aj tá pre‰la
v poslednom období viacer˘mi zmenami.
Ktoré z nich sú z pohºadu zákazníka najdôleÏitej‰ie?
Zmeny v spoločnosti Chemosvit Folie sa týkali najmä zmien v organizačnej a personálnej
oblasti, v oblasti modernizácie a intenzifikácie
využívania existujúcich zariadení a zavedenia
motivačných systémov. Našou snahou je zamerať sa na konkurenčné výhody firmy na trhu,
a tieto systematicky ďalej rozvíjať, a to
v príprave a odmeňovaní ľudí, zameraním sa na
efektivitu vybraných procesov, a tiež pri príprave nových investícií. Chceme sa viac zamerať
na procesný a projektový prístup, meranie procesov a vizualizáciu dosahovaných výsledkov,
a tiež na zavedenie špecializovaných sofvérových nástrojov na podporu tímovej práce
a zdieľania informácii. V novom vedení spoločnosti veríme, že tieto zmeny pomôžu zabezpečiť
sledovaný cieľ, ktorým je dlhodobá prosperita
tejto spoločnosti.
Ing. Milan BaláÏ, riaditeº strategického rozvoja a. s. CHEMOSVIT
Aj napriek kríze
investujeme
Aj napriek vplyvom hospodárskej a finanãnej krízy v uplynulom období, ale aj pretrvávajúcim negatívnym tendenciám neustupuje skupina spoloãností Chemosvit a Finchem z vyt˘ãenej
cesty a v súlade s koncepciou dlhodobého rozvoja orientuje nemalé prostriedky do technického a investiãného rozvoja. Chápe
ho ako jeden zo základn˘ch nástrojov pre naplnenie vízie spoloãnosti – vybudovaÈ modernú konkurencieschopnú spoloãnosÈ,
porovnateºnú s najvyspelej‰ími spoloãnosÈami vo svete.
Technický a investičný rozvoj v predchádzajúcich rokoch bol zameraný na reštrukturalizáciu výrobných programov
s rozvojom nových progresívnych programov, modernizáciu vybraných technologických uzlov s cieľom zvýšiť technickú a technologickú úroveň, inovácie
a zvyšovanie kvality a konkurencieschopnosti výrobkov spoločnosti.
Nemalá pozornosť bola venovaná tiež
znižovaniu negatívneho vplyvu výrobnej
činnosti na životné prostredie, ale aj zlepšovaniu pracovných podmienok pracovníkov spoločnosti.
V posledných piatich rokoch 20052009 bolo pre zabezpečenie uvedených
cieľov v skupine spoločnosti Chemosvit
a Finchem investovaných viac ako 102
mil. €, z čoho dve tretiny boli investície
do nových technológií.
V tomto roku boli do „Programu investičného rozvoja“ zahrnuté investície za
takmer 9 mil. € a smerovali do vylepšenia zotrvačného bloku výroby a zlepšenia
infraštruktúry.
V spoloãnosti
CHEMOSVIT FOLIE, a. s.
boli okrem podporných rozvojových
akcií pre zvýšenie výkonnosti zotrvačného bloku, zvýšenia kapacity výroby
hĺbkotlačových valcov realizované akcie
na riešenie logistiky a skladovania hotových výrobkov.
Pre rozšírenie výroby sortimentov obalových materiálov s vyššou pridanou
hodnotou bol zabezpečený nákup nového
univerzálneho kašírovacieho zariadenia
od fy Comexi, ktoré poskytuje možnosť
výmeny nanášacích vozíkov na rozpúšťadlové aj bezrozpúšťadlové kašírovanie,
ako aj nanášanie cold-sealových lepidiel
s presným nánosom cold sealu pre flow
pack balenie.
S cieľom zvýšenia kapacity gravírovania bol zabezpečený nákup nového gravírovacieho zariadenia K 500 od fy Hell.
Významnou investíciou v spoločnosti
Folie, a. s., je sklad hotových výrobkov.
Táto akcia, v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja skladového hospodárstva
v spoločnosti, nadväzuje na jestvujúci
sklad fólií a v roku 2008 vybudovaný
moderný poloautomatický sklad na archivovanie potlačových valcov, ktorý
umožňuje ich uskladnenie a rýchlu manipuláciu pri použití vo výrobe.
Realizovaný sklad hotových výrobkov nadväzuje na existujúci sklad prepojovacou halou, kde sa bude zabezpečovať expedícia so štyrmi nakladacími
a vykladacími miestami. Nový plneautomatizovaný sklad, vybavený regálmi
a regálovými zakladačmi, umožní po
zmodernizovaní skladovacej techniky
v jestvujúcom objekte uskladnenie cca
8 000 paliet hotových výrobkov flexibilných fólií na jednom mieste a bude
spĺňaťnajvyššie požiadavky na informatizáciu a automatizáciu logistických
procesov, ale aj požadované kvalitatívne
podmienky pre skladovanie hotových
výrobkov. So skúšobnou prevádzkou
počítame v marci 2011.
Okrem uvedených investičných akcií
bol v spoločnosti Chemosvit Folie,
a. s., realizovaný rad ďalších investičných
akcií, ako modernizácia riadiaceho systé-
mu linky na výrobu liatych fólií, modernizácia vizualizačných a riadiacich systémov vo flexotlači a hĺbkotlači, realizácia
dávkovacieho zariadenia pre bezrozpúšťadlové kašírovanie, pracovných staníc
pre odbor prípravy tlače, chladiaca stanica pre odbor prípravy tlače a výrobu liatych fólií, nákup informačnej, výpočtovej
a laboratórnej techniky.
Spoločnosť sa v ďalšom období bude
orientovať na realizáciu komplexu opatrení, ktoré zvýšia dynamiku doterajšieho vývoja. Investičné akcie budú zamerané najmä na posilnenie našich silných stránok,
najmä flexibility, na zvýšenie využitia disponibilných kapacít, na inovácie
a rozšírenie sortimentu o výrobky s vyššou
pridanou hodnotou s cieľom úspešne konkurovaťlídrom na trhu.
V tomto smere sa v súlade s vývojovými trendami vo svete pripravuje modernizácia výroby bariérových fólií, ako
aj zvýšenie kapacity výroby hĺbkotlačových valcov.
Ďalšie rozvojové zámery sledujú zvýšenie kvality a rýchlosti potlače na 8-farebníkovom stroji Rotomec, vrátane technológií prípravy tlače.
V spoloãnosti
STROJCHEM, a. s.
boli investičné zámery orientované na
modernizáciu obrábacích zariadení
a regeneráciu zlievarenských pieskov.
V rámci inovácie obrábania kovov
s cieľom rozšírenia kapacít s požadovanou presnosťou bol zabezpečený nákup
horizontálneho obrábacieho centra 5
2011
Kontinuálne udržiavanie konkurenčnej schopnosti si vyžaduje neustále sledovať meniace sa požiadavky trhov a adekvátne reagovať
na vývoj nových technológií. Výroba obalových fólii neprechádza takými dynamickými zmenami ako
napr. informačné technológie, ale
v určitých časových etapách je nutné inovovať a modernizovať výrobnú základňu, aby bolo možné reagovať na nové trhové príležitosti
a meniace sa požiadavky zákazníkov.
Rozhodnutie o nákupe nového kašírovacieho zariadenia patrí do kategórie modernizačných akcií, ktoré
pomáhajú zvyšovať produkciu viacerých progresívnych druhov laminovaných fólií a udržať produktivitu na úrovni porovnateľných konkurenčných výrobných nákladov.
Nové kašírovacie zariadenia má
zabudované mnohé technické výhody, ako je napr. rýchla bezhriadelová technológia výmeny prítlačných valcov a ich rýchle pripojenie k vozíkom systémom uzamknutia stlačeným vzduchom pomôže zvýšiťproduktivitu pri objednávkach malých množstiev.
Nové kašírovacie zariadenie NEXUS patrí k tým, ktoré reagujú na zmenu požiadaviek spotrebiteľského dopytu a umožňujú
vykonávaťveľa odlišných operácií pri zachovaní najvyššej úrovne požadovanej kvality. Môže pracovaťna báze rozpúšťadlových,
alebo bezrozpúšťadlových lepidiel a s pridanými operáciami nanášania ramčekových plôch pre studený zvar, nanášania povrchových lakov. Široký rozsah rozličných doplnkových operácií
spolu s možnosťou ich perspektívneho doplnenia, alebo rozšírenia podľa potrieb trhu je šancou pre obohatenie výrobnej ponuky nielen v blízkej, ale aj vzdialenejšej budúcnosti.
Nová ka‰írka
HMC Johnford. Ďalej je rozpracovaný nákup CNC horizontálnej vyvrtávačky a brúsky na guľato.
Významnou investíciou, ktorá nadväzuje na realizovanú indukčnú pec fy Junker a ktorá predstavuje výrazný kvalitatívny aj
ekologický posun v procese výroby sivej liatiny, ale aj oceľoliatiny a tvárnej liatiny, je regenerácia pieskov a príprava formovacích
zmesí. Ide o technológiu spätného získavania pieskov z použitej
zmesi pre ich ďalšie použitie, čo umožní okrem zvýšenia kvalitatívnych parametrov odliatkov a produktivity práce zlepšiťpracovné prostredie, znížiťemisie do prostredia a celkové náklady výroby. Súbežne sa v zlievarni realizujú aj ďalšie akcie ako je rekonštrukcia časti strechy a rekonštrukcia osvetlenia.
V spoločnosti Strojchem, a. s., je ďalší rozvoj orientovaný na
modernizáciu obrábacích zariadení z hľadiska zabezpečenia požadovaných presností a rast produktivity práce. Ďalšie investície sú
uvažované do rekonštrukcie objektov, využitie zvyškového tepla
z taviacej pece Junker, odsávanie olejovej hmly od obrábacích
strojov, nákup prístrojov pre termickú analýzu roztaveného kovu,
kontrolu tvrdosti materiálov a iné.
6
Regenerácia pieskov a príprava formovacích zmesí.
V spoloãnosti
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.
bola okrem nákupu ďalších frikčne tvarovacích strojov AFK od fy Barmag podpísaná zmluva na dodávku 8-miestnej
kompaktnej linky na výrobu jemnovláknitého PP hodvábu, ktorá zabezpečí nárast kapacity v jemnovláknitých sortimentoch a mikrovláknach o 150 t/r. Dodávka a inštalácia uvedenej linky bude
v roku 2011.
Veľká pozornosť sa v spoločnosti venuje výskumu technológie výroby špeciálnych typov PP vlákien, kde v augus-
te tohto roku bola podaná žiadosť
o nenávratný finančný príspevok zo
štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu „Výskum a vývoj“,
opatrenie 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom
do praxe“. V rámci riešenia projektu má
vzniknúť modelové 4-miestne agregované zariadenie na kontinuálne zvlákňovanie a dĺženie špeciálnych typov PP vlákien.
V ďalšom období sa uvažuje s realizáciou už spomínanej krátkej kompaktnej
linky na výrobu POY jemno a mikrovláknitého PP hodvábu, realizáciou projektov
Fibrovys, rozšírením kapacít pre výrobu
vzduchom tvarovaných PP vlákien a tiež
kapacít pre frikčné tvarovanie.
dráhami. Zároveň bolo potrebné realizovať stavebné úpravy v severnom
a južnom prístavku pre umiestnenie technológie chladiacej stanice, chemického
a suchého čistenia.
Z ďalších významnejších investičných
akcií v tomto roku možno uviesť zakúpenie výkonnejšej regranulačnej linky
a mlyna na mletie fóliového odpadu vo
výrobe BOPP fólií.
V spoločnosti Terichem, a. s., sa uvažuje s ďalším rozvojom výroby kondenzátorových fólií a nákupom novej výrobnej linky.
Pripravuje sa tiež ďalšie rozšírenie kapacít metalizácie kondenzátorových fólií
nákupom nového metalizačného zariadenia.
V spoloãnosti TERICHEM, a. s.
V skupine CHEMOSVIT
bol najdôležitejšou akciou transfér
technológií výroby metalizovaných kondenzátorových fólií zo spoločnosti Rani
Tervakoski OY vo Fínsku do Svitu.
V súvislosti s tým bolo potrebné vytvoriť
z textilnej haly nové výrobné priestory
pre umiestnenie metalizačných strojov
a rezačiek s nutnými kladkostrojovými
boli ďalšie prostriedky investované do
zlepšenia infraštruktúry v areáli spoločnosti (oprava ciest, rekonštrukcia objektov), do rozvoja informačného systému
spoločnosti, ochrany životného prostredia a zlepšenia pracovných podmienok
pracovníkov spoločnosti. V tomto smere
sa bude pokračovať.
·piãkové gravírovacie zariadenie
Medzi základné zásady akciovej spoločnosti Chemosvit
Folie patrí pružne reagovať na potreby zákazníka, zvyšovať
kvalitu a konkurencieschopnosť výrobkov, modernizovať
strojné zariadenia. V snahe naplniťtieto ciele aj v oblasti prípravy tlače doplnila spoločnosť svoj strojno-technologický
park o nové, najmodernejšie gravírovacie zariadenie Helioklischograph K 500. Zariadenie tretej generácie je schopné
gravírovaťdvoma gravírovacími systémami súčasne. Zároveň
je technicky aj koncepčne pripravené pracovaťaj v plnoautomatickej linke.
Zdokonalené gravírovanie drobných písmen a ean kódov
systémom X-treme 32 umožňuje vytvoriť hrany písma bez viditeľných zubov rastrových bodov oveľa kvalitnejšie, ako to
bolo doteraz. Aj samotný gravírovací čas v závislosti od obvodu valca a zložitosti motívu skráti na polovicu až tretinu
oproti jestvujúcim gravírovacím zariadeniam. Podstatne sa
tým skrátil čas na výrobu motívu. Veľkým prínosom je aj zariadenie na presné nastavenie gravírovacích diamantových
ihiel SprintEasy 3. Inteligentný riadiaci program samostatne
nastavuje všetky parametre zosilovača pre nastavenie gravírovacej frekvencie a vibrácií.
rebná vernosťtlače a skrátenie zábehov napr. nových farebne
podobných sérií motívov.
Prepojenie gravírovacieho softvéru s centrálnou databázou referenčných vzorov zabezpečuje optimálne eliminovanie
možných chybných krokov vo výrobe samotných motívov
priamo vo výrobe hĺbkotlačových valcov.
Táto špičková technológia je veľkým prínosom pre skvalitnenie a pre dostatočné naplnenie kapacity vo výrobnom uzle
gravírovania. Modernizácia na zvýšenie kapacity bude
v príprave tlače pokračovať.
Helioklischograph K500 sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a po nainštalovaní nových softvérov aj do starších typov gravírovacích zariadení K 500 sa zvýšila kvalita
a reprodukovateľnosť opakovaných zákaziek, zlepšila sa fa-
7
2011
Horný obrázok z výstavby novej kogeneračnej jednotky už definitívne patrí minulosti... Dnes už tepláreň produkuje (dole).
V skupine FINCHEM
bola najvýznamnejšou investičnou akciou realizovanou
v tomto roku komplexná modernizácia výroby elektriny a tepla
v spoločnosti Energochem a.s.
8
Akcia nadväzuje na pôvodný investičný zámer výstavby paroplynového cyklu so spaľovacími turbínami s generátormi,
ktorý sa zrodil ešte v roku 1996 v spolupráci s Istroenergo Levice a Fichtner zo Stuttgartu. Realizované technické riešenie
využíva kogeneračný princíp s kombinovanou výrobou elektriny a tepla inštaláciou piatich plynových motorov s generátormi
pre výrobu elektriny a následnou výrobou horúcej vody
z odpadného tepla plynových motorov s inštaláciou horúcovodných kotlov. To umožňuje odstaviť neefektívne parné kotly.
Uvedené technológie boli realizované v novom objekte
s inštaláciou nových rozvodov energií a komplexného riadiaceho systému.
Aj napriek oneskoreniu stavebných prác v dôsledku nepriaznivého počasia koncom minulého roku skúšobná prevádzka začala podľa plánu v júli 2010.
Celkové rozpočtové náklady projektu prevýšili 12 mil. €
a na financovanie akcie bol získaný nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie
2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Na uvedenú investičnú akciu úzko nadväzuje ďalšia realizovaná akcia s centrálnou výrobou chladu absorpčným spôsobom
s inštaláciou dvoch 3 MW navzájom prepojených jednotiek.
Zdrojom energie pre výrobu chladu je teplo z kogeneračnej výroby elektriny a tepla a doplní ho vlastne o ďalší tretí stupeň, čo
výrazne zefektívni celý proces o využitie prebytočného tepla
v letných mesiacoch. S ukončením akcie počítame v apríli
2011.
Uvedené zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti Chemosvit
a Finchem predstavujú rámec, na základe ktorého sa budú
upresňovať jednotlivé investičné akcie s ohľadom na ďalší vývoj a finančné možnosti. Je potrebné tiež poznamenať, že ďalší rozvoj sa bude realizovať v úzkom kontexte s koncepciou
trvalo udržateľného rozvoja, čo sa nezaobíde bez ďalších investícií do životného prostredia, ako aj reštrukturalizácie výrobnej základne smerom k materiálovo a energeticky úsporným technológiám a posilneniu sofistikovaných výrobných
programov.
Aktuality
Nov˘ hardvér pre prípravu tlaãe
V oddelení priemyselného dizajnu Chemosvitu Folie, a. s., pristúpili k zásadnej modernizácii. Nové počítače, ktorými boli
vybavené všetky litografické pracoviská, prinášajú vyšší komfort pri práci, kratšie časy a všetky výhody modernej technológie INTEL Počítače MAC PRO od firmy Apple, určené na grafické práce, sú plne kompatibilné s programom ART PRO, ktorý sa v oddelení priemyselného dizajnu používa. Okrem toho sa
hardvér v tomto modernom oddelení rozšíril aj o novú tlačiareň EPSON STYLUS PRO 7900 WT. Ide o špičkové zariadenie,
ktoré umožňuje tlačiť na transparentný materiál s tým, že vie
nanášať biely pigment. Transparentný náhľad tlače sa používa
pre zákazníka, aby simuloval skutočnú tlač na transparentnej
fólii a zákazník mal predstavu, ako bude vyzerať napr. metalizovaný obal na jeho výrobok. Tlačiareň, ktorá má pri nekonečnom návine fólie prakticky jediné obmedzenie, a tým je šírka
61 cm, je určená hlavne pre hĺbkotlač. Skeneristické pracoviská boli vybavené veľkoplošnými monitormi EIZO CG240W. 24palcové širokouhlé monitory s konštantnou farebnosťou na neobmedzený čas majú svoju vlastnú hardvérovú kalibráciu. Tretí najväã‰í konvertor
SpoločnosťApplied Market Information Ltd, známa
ako AMI, vydala 1. vydanie publikácie Flexible
Packaging Converters, ktorá obsahuje prehľad 50
najväčších európskych spoločností zušľachťujúcich
flexibilné obalové materiály. Rebríček bol zostavený na základe analytického odhadu konvertovaného
množstva flexibilných fólií a obalov v roku 2009.
Spoločnosť Chemosvit Folie, a. s., spoločne
s výrobou v Lucku bola s množstvom 19 000 ton zušľachtených fólií zaradená na 19. miesto v európskom rebríčku. Takýto ranking ju posúva medzi popredné európske firmy a zároveň je tretím najväčším konvertorom v strednej a východnej Európe.
VyuÏitie eurofondov
Využívanie eurofondov pri rozvoji nových technológií a nových produktov sa aj v skupine Chemosvit
stáva čoraz častejšie realitou. Túto možnosťspolufinancovania využíva aj dcérska spoločnosť Fibrochem, a. s. Vo Fibrocheme riešia v súčasnosti dve
výskumné úlohy spolufinancované z prostriedkov
EÚ. Na riešení prvej úlohy s názvom „PROVLATEX“ spolupracujú s Výskumným ústavom chemických vlákien, a. s., vo Svite a s Výskumným ústavom textilnej chémie CHEMITEX v Žiline.
V druhej výskumnej úlohe s názvom „BIOVLATEX“ riešia vo Fibrocheme biologickú odbúrateľnosť polypropylénu a hľadajú prírodnú obnoviteľnú
surovinu na výrobu nového textilného vlákna. Aj
v tejto úlohe spolupracujú s VÚCHV. Všetky tieto
úlohy sú v súlade s vývojovými trendmi na trhu a sú
zamerané na uspokojovanie požiadaviek a potrieb
klientov.
Majstrovstvá sveta vo Svite
História jednej my‰lienky
Svit je jedno z najmladších miest na Slovensku, špecifické tým,
že sa rozrástlo okolo fabriky. Tú založila v roku 1934 firma Baťa. Na základoch továrne, ktorá ako jediná v Európe vyrábala
celofán, vyrástla moderná firma výrobcu a konvertora obalových fólií, chemických vlákien a strojov – Chemosvit, a. s. Pri
príležitosti trištvrte storočia od položenia prvého kameňa mesta bola vydaná monografia História jednej myšlienky. V nej je
o. i. prezentovaná história i súčasnosťfirmy Chemosvit. Knihu
pokrstil slovenský prezident Ivan Gašparovič.
Vo Svite sa v roku 2010 uskutočnili 9. majstrovstvá
sveta juniorov v love rýb udicou na mušku za účasti 55 mladých rybárov z 10 štátov sveta. Každý rybár tu počas súťaže nachytal v priemere 20 rýb, ktoré boli vrátené naspäť do vody. Nebolo by na tom
nič prekvapivé, keby rieka Poprad nepatrila ešte
pred štvrťstoročím k znečisteným tokom. Dnes však
je jednou z najčistejších vôd Slovenska s výskytom
pstruha potočného, lipňa tymiánového, hlaváča pásoplutvého, mihuly potočnej a patrí do chráneného
systému významných biotopov Európskej únie NATURA 2000. Je to i vďaka systematickej ekologickej politike v Chemosvite, a. s. Po zrušení výroby
fólií a vlákien z regenerovanej celulózy sa kvalita
vody radikálne zlepšila - k radosti rybárov
i všetkých obyvateľov regiónu.
9
2011
Nበrozhovor s Ing. Michalom ªachom,
predsedom predstavenstva a. s. CHEMOSVIT FOLIE
Chceme byÈ dlhodobo
korektn˘ partner
Pán predseda, spoloãnosÈ Chemovit Folie má za sebou päÈ rokov ako samostatná firma v rámci skupiny Chemosvit. Ako by ste charakterizovali tieto roky? Darí sa spoloãnosti Chemosvit Folie v súãasnom turbulentnom
prostredí ekonomiky?
SpoločnosťChemosvit Folie je základným pilierom stability a rozvoja skupiny
Chemosvit i Finchem. Veď výroba obalových materiálov má vo firme prakticky
najdlhšiu tradíciu a našimi fóliami sme si
získali dobré meno doma i v zahraničí.
Osamostatnenie sa firmy znamenalo nielen zvýšenie jej flexibility a priblíženie
sa k zákazníkovi, ale aj lepšie možnosti
investovať do jej nevyhnutnej modernizácie. Za päť rokov samostatnej činnosti
si dokázali pracovníci tejto, v rámci skupiny Chemosvit rozhodujúcej spoločnosti, získať široké pole zákazníkov v celej
Európe - a sú to predovšetkým nadnárodné spoločnosti, u ktorých vďaka kvalite
našich výrobkov a našej flexibilite máme dnes veľmi dobrú pozíciu. Tieto roky
boli charakteristické nielen budovaním si
pozície na európskom trhu, u zákazníkov
v Nemecku, Poľsku, Českej republike, na
Slovensku ale aj v iných krajinách, ale
boli aj rokmi zásadného investovania.
Veď za obdobie piatich rokov sme preinvestovali takmer 29 mil. eur.
Napriek kríze spoloãnosÈ sleduje stále trendy v oblasti obalov˘ch
materiálov, o ãom svedãí modernizácia strojnotechnologick˘ch zariadení, ale aj v˘stupy vlastného
v˘voja. Ktoré investície by ste za
posledné obdobie vyzdvihli?
Najväčšie investície boli v roku 2007,
kde sme takmer 12 mil. eur investovali
hlavne do rozšírenia hĺbkotlačového
strediska, do inštalácie vreckovacieho
stroja, vybudovania priestorov pre sklad
valcov. Modernizovali sme však aj
v ostatných rokoch a i teraz dosahuje
výška investícií 5 miliónov eur. Zmodernizovali sme celú výrobu flexotlače
a dosiahli veľmi dobrú úroveň technológie prípravy tlače, či už ide o gravírova-
10
cie zariadenie, rezačky, fotopolymérnu
linku alebo ďalšie zariadenia.
Vďaka novým investíciám do kašírovacieho zariadenia, ktoré predstavuje
čiastku viac ako 700 tisíc eur, sme si vytvorili dobré podmienky aj v oblasti rozšírenia sortimentu najmä s vyššou pridanou hodnotou, zároveň sa odstránili úzke miesta v kašírovaní, čo má pozitívny
vplyv pre celú spoločnosť.
Uplynulých päťrokov bolo teda obdobím stabilizácie, investícií a vytvárania
podmienok pre ďalšie obdobie. Rok
2010 bol pre nás významný predovšetkým preto, že po veľmi ťažkom predchádzajúcom roku svetovej finančnej
a hospodárskej krízy, ktorý negatívne
ovplyvnil aj fungovanie spoločnosti
Chemosvit Folie, už znamená určitý
prelom smerom k pozitívnemu vývoju.
Bude pokraãovaÈ tento trend
i v budúcnosti? Ak˘m smerom?
Obdobie týchto piatich rokov ukázalo, že v oblasti investovania do nových
zariadení nemožno zaostávať, robí to
Predstavenstvo
predseda
Ing. Michal ªach
podpredseda
Ing. Vladimír Balog
Ing. Milan BaláÏ
Dozorná rada
JUDr. Peter Berník
predseda
Ing. Ladislav Duloviã
Marek Hyben
konkurencia, musíme to robiť aj my. Investície by mali smerovať do zariadení,
ktoré prinesú nové sortimenty, či je to
viacvrstvový extrúder, modernizácia
v príprave tlače, modernizácie v oblasti
výroby vreciek a ďalšie investície, ale
tie sú podmienené vytvorením zdrojov.
Uvažujeme aj o využití eurofondov.
Nejde však len o priame investície, ale
aj o nepriame aktivity, ako je získavanie
certifikátov v oblasti riadenia hygieny,
kvality, bezpečnosti práce a v poslednom
období aj logistiky. Tie certifikáty prinášajú systém, ktorý garantuje kvalitu, časovú flexibilitu, a pre odberateľov je garanciou spoľahlivosti. Treba oceniť prístup predchádzajúceho vedenia spoločnosti, ktoré tejto problematike venovalo
pozornosťa vytváralo podmienky pre zavedenie systémových riešení, v ktorých
budeme pokračovať.
V spoloãnosti sa v ostatnom ãase uskutoãnilo niekoºko v˘znamn˘ch organizaãn˘ch zmien. Aké to
boli a ão sa od nich oãakáva?
Prostredie, v ktorom spoločnosť Chemosvit Folie podniká, a kde dnes hlavné
slovo majú nadnárodné spoločnosti, je
veľmi zložité, turbulentné a citlivé na
zmeny na finančnom trhu a na surovinových trhoch. Vplyvy, ktoré sú v oblasti
zvyšovania cien vstupných surovín,
a naopak, pôsobením tlaku odberateľov
na znižovanie cien výstupov, znamenajú
aj negatívny vplyv na hospodárenie tejto
spoločnosti. Z tohto dôvodu musíme
hľadať nové riešenia z pohľadu organizácie práce, v oblasti znižovania
nárokov na suroviny, znižovania nákladov. Nie sú jednoduché, chcú veľa odvahy, novú motiváciu, novú inšpiráciu a veľa energie.
V spoločnosti nastupuje nová generácia mladších ambicióznych ľudí,
odborníkov, ktorí by mali dokázať
svoje schopnosti a presvedčiť, že realizované organizačné zmeny prinesú nové hodnoty predovšetkým
v oblasti nových výrobkov s vyššou
pridanou hodnotou. Očakávame, že
spolu s ďalšími krokmi – ako je modernizácia nášho technického vybavenia, využitie investovaných prostriedkov, nové technologické poznatky a inovácie v sortimente na-
šich výrobkov, ako aj príprava nových ľudí prinesie posilnenie našej pozície, ktorú dnes máme u odberateľov.
Charakteristickou ãrtou súãasného
podnikateºského prostredia je jeho globalizácia. Ako tento fakt vpl˘va na postavenie
spoloãnosti Chemosvit Folie, a. s.? MôÏe
firma s ambíciou exportovaÈ vôbec preÏiÈ
v budúcnosti bez strategického partnera
v silnej svetovej konkurencii v˘robcov
obalov?
Kontakty
CHEMOSVIT FOLIE, a. s.
·túrova 101
059 21 Svit
Riaditeº spoloãnosti
Ing. Jaroslav Mervart
tel.: +421 52 715 2908,
2319
[email protected]
Globalizácia sa v poslednom období prejavuje skôr ako chaotický vývoj, lebo trendy, ktoré
sú na svetových trhoch, sú často nelogické, pod
vplyvom negatívnych výsledkov rôznych finančných špekulácií, ktoré z našej pozície nemôžeme ovplyvniť.
Chemosvit Folie nie je firmou s charakterom
veľkej nadnárodnej spoločnosti, je strednou firmou v tomto segmente trhu a ja som presvedčený o tom, že tím manažérov a pracovníkov
spoločnosti Chemosvit Folie je v tejto fáze
schopný budovať ju tak, aby to, čo doteraz bolo vytvorené, sa nestratilo. Myslím si, že Riaditeº predaja
Ing. Ladislav Dunaj
tel.: +421 52 715 2437,
2319
fax: +421 52 715 2761
[email protected]
Riaditeº v˘roby prípravy
tlaãe
Ing. Daniel Duda‰ko
tel.: +421 52 715 2525
fax: +421 52 715 2809
[email protected]
[email protected]
Riaditeº v˘voja a technologick˘ch inovácií
Ing. Martin PitoÀák
tel.: +421 52 715 2021
fax: +421 52 715 2705
[email protected]
CHEMOSVIT
VAR·AVA
Filia oddzialu
Ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa
POĽSKO
tel.: +48 22 623 0683
fax: +48 22 623 0682
mob: 679 24 90619
[email protected]
Ing. Peter Drobuliak
CHEMOSVIT
MOSKVA
Ing. Rastislav Doru‰inec
Posolstvo Slovackoj
Respubliky
Ul. Fučíka 17/19
123 056 Moskva
RUSKÁ FEDERÁCIA
tel.: +0074952504737
fax: +0074952518629
[email protected]
11
2011
Aktuality
Odborné semináre
Semináre pre spoločnosti, ktoré patria
k popredným odberateľom spoločnosti
Chemosvit Folie, a. s., sa už stali takmer
pravidlom. Viacdňová návšteva vo firme,
spojená s odbornými prednáškami a návštevou pracovísk – ako je oddelenie priemyselného dizajnu, potlač a ďalšie zušľachťovanie fólií prináša účastníkom neoceniteľné poznatky, ktoré v konečnom dôsledku prispejú ku skvalitneniu a prehĺbeniu vzájomnej spolupráce. Tak sa uskutočnil napr. seminár pre Kraft Food, jedného
z najväčších zákazníkov spoločnosti, ktorý
sa zoberá výrobou kávy, cukroviniek, čokolády i pečivárenských výrobkov. Seminár bol zároveň v súlade s filozofiou spoločnosti Kraft – filozofiou dvoch víťazov –
tzn. spolupracovaťtak, aby obe strany profitovali – dosiahli spoločné „víťazstvo“.
ambície nových mladých manažé-
rov budú smerovať do rozšírenia
pôsobnosti firmy a jej expandovania.
Oblasť zamerania našich výrobkov
pre potravinársky priemysel, pre domácnosti je veľmi citlivá, vysoko náročná a podriadená záujmom nadnárodných spoločností – či už ide
o základné materiály – granuláty, fólie, farby, alebo o oblasť výstupov.
Posledné roky ale ukázali, že sme
schopní čeliť všetkým týmto nástrahám a byť dôstojným partnerom pre
našich dodávateľov a odberateľov.
predností, pre ktoré sa oplatí s nami
spolupracovať. Je to predovšetkým garancia v ľudskom potenciáli, v jeho
odbornom a jazykovom vybavení, je
tu moderné technické vybavenie našej
výroby, naša schopnosť počúvať zákazníka a jeho potrebám. Musíme
a chceme sa posunúť ďalej, spolu so
zákazníkom vyvíjať opatrenia, ktoré
povedú k znižovaniu nákladov, ktoré
budú chrániť životné prostredie
a finančne budú na takej úrovni, že
uspokoja oboch partnerov.
Uvedomujeme si aj našu zodpoved-
Doba je veľmi virtuálna, podmienky sa často menia a povedať dnes, že
nepotrebujeme partnera by nebola
pravda. Už niekoľko rokov sa diskutuje o vstupe zahraničného partnera
do spoločnosti, o finančnom posilnení našej spoločnosti s cieľom získať aj
know-how na nové výrobky pre posilnenie postavenia na trhu. Potrebujeme rokovať s partnermi, aby sme
posilnili našu pozíciu, ale rokovania
a jeho výsledok musia byť prospešné
vzájomne, pre obe strany.
nosť za zamestnancov, a tu by som
chcel zdôrazniť, že priestor na dialóg
s ľuďmi z vývoja, výroby, predaja, nákupu, ekonomického úseku, musí byť
ešte častejší, hlbší, otvorenejší aj napriek všetkým rizikám, ktoré táto doba prináša. Investície do človeka cez
vzdelávanie, cez vytváranie pracovných podmienok – počnúc sociálnym
vybavením, cez stravovanie, organizáciu práce, až po optimalizáciu strojov, to sú všetko náklady, ktoré by sa
mali postupne vracať.
Dlhé roky budujeme vzťahy s našimi zákazníkmi, ktorí sa presvedčili, že
tak ako máme určité nedostatky, ktoré
spolu odstraňujeme, máme aj veľa
Chemosvit má takmer 80-ročnú tradíciu vo výrobe fólií. Je to tradícia
ktorá zaväzuje, garantuje skúsenosti,
poznatky, kvalitu, schopnosť flexibilne sa orientovať v súčasnom chaotickom svete. Sme tu pre vás, vážení zákazníci, a spolu s vami a s našimi dodávateľmi chceme vytvárať priestor
na to, aby ste v našej spoločnosti –
Chemosvit Folie nachádzali dlhodobo korektného partnera.
Certifikát BRC
Medzinárodná norma BRC (British Retail
Consorcium) iniciovaná Úniou britských
reťazcov supermarketov vyžaduje dokumentované potvrdenie potravinovej kvality a bezpečnosti a týka sa aj výrobcov obalových materiálov pre balenie potravín.
Chemosvit Folie, a. s., ako dodávateľ obalov na priamy styk s potravinou je zaradený do najprísnejšej skupiny A. V roku
2010 sa v spoločnosti uskutočnil veľmi
prísny audit, ktorého výsledkom je získanie medzinárodne uznávaného certifikátu
BRC.
Obchodné zastúpenie
v Bonne
Popri obchodných zastúpeniach v Českej republike, Poľsku a Rusku bolo zriadené ďalšie obchodné zastúpenie firmy Chemosvit Folie, a. s., na území Nemecka.
O jeho zriadení rozhodol aj fakt, že Nemecko predstavuje po Českej republike
druhé najväčšie exportné teritórium.. Hoci
prioritnou úlohou zastúpenia je podpora
predaja Chemosvit Folie, a. s., neznamená
to, že zastúpenie je orientované monotematicky. Do rámca jeho poslania môžu
byť integrované aj úlohy týkajúce sa nákupných činností, poprípade úlohy vo
väzbe na dcérske spoločnosti holdingu
Chemosvit a.s. Zastúpenie, kde pôsobí obchodný delegát Ing. Jozef Horváth, sídli
v prímestskej časti mesta Bonn, na ul.
Waldstrasse 45.
12
Zameranie spoloãnosti je ãitateºné z motta, ktoré ste ako skúsen˘ dlhoroãn˘ manaÏér vÏdy
zdôrazÀovali: totiÏ, Ïe zákazník
je zároveÀ na‰ím zamestnávateºom. ZároveÀ platí, Ïe spokojn˘
zamestnanec znamená i spokojného zákazníka. âo spoloãnosÈ
robí pre naplnenie tohto motta?
âo by ste chceli odkázaÈ zákazníkom?
Vo vlastnom v˘voji pripravujeme
vychytávky na mieru
V˘voj nov˘ch sortimentov je v a. s. Chemosvit Folie zameran˘ na najnov‰ie trendy v oblasti obalov pre potravinárske a nepotravinárske produkty.
Dne‰n˘ spotrebiteº vyÏaduje obal, ktor˘ má vysoké bariérové vlastnosti, je
ºahko otvárateºn˘ (easy open), prípadne znovuzatvárateºn˘ (reclosable).
Na‰i zákazníci, samozrejme, oãakávajú obaly, ktoré sú na jednej strane dostatoãne pevné, na druhej strane majú maximálnu v˘ÈaÏnosÈ, t.j. minimálnu moÏnú hrúbku. Vzhºadom na ãoraz vy‰‰ie r˘chlosti baliacich automatov a snahu minimalizovaÈ energetické náklady na balenie dostávajú sa do
popredia fólie s nízkymi teplotami zvaru.V ostatnom ãase boli vyvinuté
pre zákazníkov viaceré zaujímavé obalové materiály. Medzi nimi boli aj
nasledujúce flexibilné obaly.
Kontakty
CHEMOSVIT BONN
Chemosvit Folie, a.s.
Ing. Jozef Horváth
Waldstrasse 45
53177 Bonn
GERMANY
tel.:+49 22897147673
fax:+49 22897147680
mobil:+421 905 547009
[email protected]
LUCKCHIM LUCK
s.r.o.
Riaditeº spoloãnosti
Jevgenij RomaÀuk
UKRAJINA
tel.:+38 0332 779756
fax:+38 0332 779754
troshenovich
@plastmas.lutsk.ua
CHEMOSVIT
BOHEMIA, a.s.
Riaditeº spoloãnosti
Ing. Radomír Vinter
Tovární 16
696 01 Rohatec
Česká republika
tel.:+420 518 359287
fax:+420 518 359411
[email protected]
[email protected]
www.chemosvit.cz
www.chemosvit.sk
Na balenie ãipsov
- EXTRAFAN DKX/KXM
Pre nemecký trh bol pripravený inovovaný
obal pre balenie prémiových značiek chipsov.
Zákazníka iste prekvapí zlatý efekt, ktorý sa
objaví po otvorení zabaleného produktu na
vnútornej strane vrecka. Obal týmto dodáva
chipsom značku exkluzivity.
Laminát bol zavedený pod obchodným označením EXTRAFAN DKX/KXM. Originálna spodná až 10-farebná tlač s metalickým
vzhľadom, ktorý jej dodáva metalíza
v strednej vrstve, je chránená voči poškrabaniu a tepelnému namáhaniu v mieste zvaru.
Obal má vysoký lesk a ochranu voči svetlu.
Vnútorný zlatý efekt, výborné zváracie
a klzné vlastnosti zabezpečuje spodná BOPP
fólia. Laminát svojim zložením umožňuje
použitie výherných kódov, ktoré sú umiestnené medzi vrstvami, a tým sú chránené voči negatívnemu pôsobeniu olejov a poškrabaniu od
chipsov.
Balenie mletej kávy
- TENOFAN KX/M/205S
Pri balení práškových produktov ako napríklad mletá káva, kakao a pod. sa veľký dôraz
kladie na tesnosť zvaru hlavne v miestach prekladov fólie.
Nová triplexová štruktúra pod obchodným označením: TENOFAN KX/M/205S používa
nový typ PE fólie so zvýšenou tesnosťou zvaru.
Obal bol zavedený pre kilogramové balenie
mletej kávy pre švédsky trh.
13
2011
Vrchnú časť laminátu tvorí typ BOPP
so spodnou tlačou. Bariéru zabezpečuje stredná vrstva metalizovanej PET
fólie a zvárateľnú vrstvu predstavuje
nový typ PE fólie - 205 S. Uvedený typ
fólie zabezpečuje aj zvar vrchnej
a spodnej strany laminátu, čo je zadný
pozdĺžny zvar vrecka.
Laminát TENOFAN KX/M/205
S zabezpečuje výbornú spracovateľnosť
na vertikálnych baliacich automatoch
a spĺňa hygienickú požiadavku pre balenie potravín.
Zmrazené potraviny
EXTRAFOL PST
Jedným z nových výrobkov je aj laminát pod označením EXTRAFOL
PST na balenie hlbokozmrazených pi-
bariérovú vaničku so
zvárateľným CPP.
Na balenie
cukríkov
TENOFAN W
510
Pre mäsové a mliekarenské
v˘robky
SVITAMID PLS AF
a TENOFAN PLS AF
rohov. Výrobok bol vyvinutý na mieru
pre firmu HO&PE FAMILY.
Vrchná BOPP fólia, ktorá je potláčaná flexotlačou, dodáva obalu vysoký
lesk a spodná CPP fólia zabezpečuje
dobré klzné a zvárateľné vlastnosti
a umožňuje nielen zvar typu B/B, ale aj
zvar A/B. Tlač, umiestnená medzi jednotlivými vrstvami je chránená nielen
voči mechanickému poškodeniu ale aj
voči poškrabaniu od pirohov.
Laminát svojím zložením je výborne
spracovateľný na vertikálnych baliacich automatoch, vhodný na skladovanie v mraziacich boxoch v obchodnej
sieti a spĺňa hygienickú požiadavku na
pre balenie potravín.
14
Ide o dva veľmi príbuzné typy obalových materiálov prednostne určených
ako vrchné viečkovacie fólie pri balení
mäsových a mliekárenskych výrobkov
do spodných plastových vaničiek.
V prípade SVITAMIDU PLS AF sa
ide o kombináciu OPA fólie so spodnou
tlačou s CPP fóliou, ktorá sa vyznačuje
špeciálnym antiorosovacím (antifóg)
efektom.
TENOFAN PLS AF predstavuje kombináciu OPET fólie so spodnou tlačou
taktiež v kombinácii s vyššie uvedenou
fóliou s názvom Tatrafol PLS AF.
Kompaktný systém balenia nárezov
syrov, salám a pod. pri použití Svitamidu
alebo Tenofanu PLS AF ako vrchnej fólie, predpokladá spodnú vaničku na rovnakej zvárateľnej báze – čiže CPP, resp.
Je novovyvinutý
kombinovaný obalový materiál na báze
duplexu
vyrábaný
s vnútornou hĺbkotlačou, alebo flexotlačou.
Ide o kombináciu
OPET fólie s matovaným bielym Lamitenom W 510, ktorý
môže byť použitý v hrúbkach 30 – 100
mikrometrov.
Uvedený obalový materiál sa prednostne používa pre balenie cukríkov
a výhodou tohto obalu je „peel“ zvárateľná vrstva, tzn., že obal je možné po
zvarení ľahko otvoriť.
Ďalšou výhodou je biele matované
prevedenie spodnej fólie, čím vytvára
svetelnú bariéru.
Táto duplexová kombinácia vďaka
zvoleným fóliam ponúka výborné mechanické a spracovateľské vlastnosti
pre rôzne typy baliacich automatov, ale
aj ochrannú schopnosť pre zabalený tovar.
Veľkou výhodou je už spomenutý
„peel efekt“ pre ľahké otváranie
a optimálna tuhosť obalu pre eurovýsek
v mieste zvaru na zavesenie vrecka.
Vlastnosti umožňujú použiť tento
materiál aj na balenie iných potravinárskych produktov na vertikálnych baliacich automatoch.
Chemosvit Folie zaviedol
do praxe SMI proces
Supply chain management (SCM) je riadenie (plánovanie, ãasové rozvrhovanie a ovládanie) dodávateºského zásobovacieho reÈazca. Spoãíva v integrácii a organizácii informaãn˘ch a logistick˘ch ãinností v podnikoch zapojen˘ch do zásobovacieho reÈazca
s cieºom vytvoriÈ t˘mto podnikom ìal‰ie úÏitkové hodnoty.
Ing. Franti‰ek Kall,
riaditeº úseku informaãno-komunikaãn˘ch technológií
Prvým stupňom integrácie podnikov je
Supplier managed inventory (SMI) t.j. dodávateľom riadené zásobovanie. Ide
o obchodný model, pri ktorom kupujúci
subjekt poskytuje dodávateľovi tovarov
určité informácie a dodávateľ preberá plnú
zodpovednosť za automatizované, včasné
dodávky v mieste spotreby podľa odsúhlasenej inventúry a plánovanej spotreby odberateľa. Pri tomto spôsobe spolupráce je
nevyhnutnosťou elektronická výmena
údajov v definovanom formáte, najčastejšie sa používa formát EDI alebo XML.
Spoločnosť Chemosvit Fólie v spolupráci so svojím odberateľom úspešne realizovala SMI projekt na dodávku obalových fólií.
Etapy projektu:
• Definícia komunikačného rozhrania
• Definícia SMI procesu
• Testovacia prevádzka
• Ostrá prevádzka
Definícia komunikaãného
rozhrania
Po dohode obidvoch účastníkov projektu bolo rozhodnuté, že na komunikáciu
budú použité EDI správy poľa štandardu
EDIFACT/EANCOM. V súčasnej etape
SMI projektu boli implementované sprá-
vy INVRPT, ORDERS, ORDRSP, DESADV.
Na základe výrobných a plánovacích
potrieb odberateľa aj dodávateľa ako aj
času nevyhnutného na transport bol definovaný SMI proces. Stručne je proces zachytený na obrázku:
Definícia SMI procesu
Po odsúhlasení SMI procesu prebiehala
skúšobná komunikácia a dolaďovanie obsahu jednotlivých správ. Postupne bolo
realizované
spracovanie
(príjem
a odosielanie) EDI správ v poradí:
INVRPT, ORDERS, ORDRSP, DESADV.
Z hľadiska procesu kritické je spracovanie správ ORDERS a ORDRSP, týmto
bola preto venovaná najväčšia pozornosť.
Testovacia, t. j. podvojná prevádzka (pôvodné textové dokumenty a EDI správy
súčasne) prebehla v rozsahu dvoch plánovacích období.
Testovacia prevádzka
Po vyhodnotení testovacej prevádzky
bolo rozhodnuté o prechode do ostrej prevádzky. Správy automatizovane genero-
Ostrá prevádzka
vané informačným systémom odberateľa
boli automatizované spracovávané v informačnom systéme dodávateľa a naopak.
Celý proces bol pod zvýšeným dohľadom
zodpovedných osôb na obidvoch stranách. Po odstránení menších nedostatkov
bol celý proces uvedený do rutinnej prevádzky bez potreby zvýšeného dohľadu.
Celý SMI projekt od úvodnej myšlienky po uvedenie do rutinnej prevádzky bol
realizovaný v priebehu cca 6 mesiacov.
Hlavné prínosy zo zavedenia SMI:
• Zníženie objemu manuálnej práce
(zasielanie a spracovanie emailových
a faxových správ)
• Zjednodušenie práce, eliminácia ľudského faktora v spracovaní objednávok,
odvolávok, automatické odosielanie baliacich listov, resp. avíza o dodávke, generovanie požiadaviek na prepravu (prepojenie viacerých oddelení v rámci logistiky obchodného prípadu), zníženie nákladov na prepravu materiálu.
• Zlepšenie vzájomnej informovanosti,
pravidelnosti, presnosti a jednoznačnosti
informácií
• Automatická kontrola a upozorňovanie systému na akýkoľvek nesúlad požiadaviek
• Nová úroveň starostlivosti o zákazníka, zlepšenie celkového hodnotenie dodávateľa u zákazníka, čo je rozhodujúce pre
ďalšiu spoluprácu
• U zákazníka minimalizácia prestojov
a strát z dôvodu nedodania materiálu, zníženie skladových zásob, vyhradený čas
na príjem materiálu.
Zhodnotenie
15
2011
Certifikát logistiky – prv˘ na Slovensku
Dlhoroãná a veºmi dobrá spolupráca a. s. Chemosvit vo
Svite s Technickou univerzitou v Ko‰iciach má konkrétny v˘stup: certifikát logistiky, prv˘ na Slovensku pre spoloãnosÈ Chemosvit Folie, a. s. Udelen˘ bol na základe úspe‰ného nároãného auditu, ktor˘ vypracoval a realizoval
Ústav logistiky pri TU.
Celá príprava komplexného logistického auditu, ktorý zahŕňal desať
oblastí - strategickú oblasť, obstarávanie, výrobnú logistiku, obslužné
procesy, údržbu, distribúciu, skladovanie, technické prostriedky logistiky, informačné procesy a reverznú
logistiku, trvala tri roky.
Pre Chemosvit Folie, a. s., má tento certifikát
prínos hlavne v tom, že spoločnosti pomohol identifikovať silné a slabé miesta v jednotlivých
úsekoch. V rámci dlhodobej predchádzajúcej
spolupráce oboch subjektov sa najviac pozitívnych výstupov dosiahlo v oblasti stratégie
a logistiky výroby, kde zamestnanci Ústavu logistiky navrhli ucelený systém kapacitného plánovania a programovania výroby pre všetky
technologické úseky.
Pripravené boli i návrhy reorganizácie firmy,
návrh štruktúry obchodného úseku, návrh organizácie distribúcie, modely pre rozvoz
a distribúciu a viaceré menšie úlohy. „Dnes už
vieme, ktoré časti spoločnosti sú v dobrom stave, ktorým musíme venovať zvýšenú pozornosť
a kde máme zamerať prípadné ďalšie rozvojové
projekty v spolupráci s Technickou univerzitou,“
hodnotí prínos certifikácie predseda predstavenstva a. s. Chemosvit a riaditeľ spoločnoti Chemosvit Folie Ing. Jaroslav Mervart a dodáva, že
tam, kde už boli realizované projekty, či vo výrobe, alebo v logistike distribúcie výrobkov, sa
dosiahlo vyššie hodnotenie. Certifikát je teda
konkrétnym výstupom súčinnosti teórie a praxe.
Prof. Ing. Dušan Malindžák, riaditeľ a audítor
Ústavu logistiky FBERG Technickej univerzity
v Košiciach veľmi vysoko hodnotil spoluprácu
a ústretovosťmanažérov firmy. „Sú to mimoriadne pozitívni ľudia, ktorí si uvedomujú, že bez vedy to ďalej nejde. Firma je veľmi dobre riadená
a ukazujú to aj jej výsledky.“ Úspešná spolupráca medzi Chemosvitom a Technicku univerzitou
Košice pokračuje.
16
TERICHEM, a. s. Svit: Rok 2010 v znamení roz‰írenia v˘roby
Nové perspektívy
Predstavenstvo
Skupina Terichem Films Group patrí dnes medzi svetov˘ch lídrov vo v˘robe kondenzátorov˘ch fólií, ktoré dodáva do celého sveta. Centrála za
úãasti fínskych manaÏérov sídli od augusta 2010 vo Svite na Slovensku.
Terichem, a. s., je spoločným podnikom fínskej firmy AB RANI PLAST
OY a slovenského Chemosvitu. a. s.
Svoju históriu začal písať v máji 1995,
ako výrobca špeciálnych BOPP fólií pre
elektrotechnické účely.
V roku 1999 bola spoločnosťou TERICHEM, a. s. na Ukrajine založená 100
%-ná dcérska spoločnosť TERICHEM
Luck s cieľom ďalšieho rozšírenia výroby
kondenzátorových fólií. Od tejto chvíle
až do októbra 2009 existovali tri výrobné, majetkovo prepojené jednotky na výrobu kondenzátorových fólií. TERICHEM, a. s., spolu so svojou 100 %-nou
dcérskou spoločnosťou a okrem toho aj
jeho fínska materská spoločnosťAB RANI PLAST OY, neskôr jej 100 %-ná
dcérska spoločnosť AB Rani Tervakoski
OY (do ktorej AB RANI OY vyčlenila
svoju výrobu kondenzátorových fólií).
Predaj z týchto výrobných jednotiek
bol spoločne riadený a koordinovaný už
od začiatku, ale až od roku 2006 došlo
k zjednoteniu názvov výrobkov pod
spoločný názov TERVAKOSKI FILMS.
Firmy predávajúce výrobky pod uvedenou značkou začali patriť do skupiny
Tervakoski Films Group.
Od roku 2009 sa zjednocujúci proces
posunul ešte ďalej – existuje už len jed-
Mikael Ahlbäck
predseda
Ing. Vladimír Balog
podpredseda
Ing. Martin ªach
Ing. Jaroslav Mervart
Ilkka Penttilä
Jari Nurminen
Dozorná rada
Ralf Slotte
predseda
Peter Ilenãík
Martin Sta‰
Ing. Milan ëurãa
Ing. Milan BaláÏ
www.terichem.sk
no riadiace centrum riadené jednou skupinou akcionárov. Skupina Tervakoski Films Group sa
zjednotila aj majetkovo - akciovo. To viedlo k zjednoteniu
a zrýchleniu procesu internej komunikácie, riadenia, rozhodova-
nia, logistiky vstupov a výstupov, ale
hlavne sa vytvorili podmienky pre presun výroby metalizovaných kondenzátorových fólií na Slovensko. Ten sa
uskutočnil v roku 2010.
Presun technologických zariadení na
metalizáciu kondenzátorových fólií
a ich rezanie z Fínska do Svitu, vrátane
pomocných prevádzok, ako je chladenie, či výroba dutiniek, spojený
s rozsiahlymi stavebnými úpravami, bol
veľmi náročný. Uskutočnil sa totiž za
plnej výroby v ostatných výrobných
prevádzkach a vyžiadal si tak perfektnú
17
Kontakty
Riaditeº spoloãnosti
TERICHEM, a. s.
Ing. Bohumil Kuchálik
tel.: +421 52 715 3373
fax: +421 52 715 3520
[email protected]
Riaditeº v˘roby
Ing. Ladislav Németh
tel.: +421 52 715 3381
fax: +421 52 715 3283
[email protected]
Predaj elektrofólií
TERVAKOSKIFILMS
GROUP
Jari Nurminen
riaditeº predaja
TERICHEM, a.s.
Štúrova 101, 059 21 Svit
tel.: +421 52 715 3220
fax: +421 52 715 3214
Jari.Nurminen@
sk.tervakoskifilm.com
2011
koordináciu krokov s fínskou stranou. Zároveň však priniesol zvýšenie efektívnosti vo
výrobe metalizovaných fólií z titulu nižších
nákladov v oblasti ľudskej práce, logistiky
a materiálových nákladov. Na Slovensko sa
presúva aj výskum a vývoj a laboratórne hodnotenie kondenzázorových fólií.
V súčasnosti má Terichem, a. s., dve dcérske
spoločnosti – Terichem Tervakoski vo Fínsku
a Terichem Luck na Ukrajine. „Súčasná situácia potvrdzuje, že tieto kroky boli správne,“
hovorí riaditeľ spoločnosti Ing. Bohumil Kuchálik. „Svedčia o tom výsledky skupiny. Terichem Slovensko vyrába dnes vo Svite kondenzátorovú čistú a metalizovanú fóliu v objeme
2500 ton a 11 tisíc ton BOPP potravinárskych
fólií. Spoločnosť Terichem Luck produkuje
2200 ton kondenzátorových fólií a 4000 ton potravinárskych fólií a Terichem Tervakoski vo
Fínsku 1900 ton kondenzátorových fólií. Situácia na trhu sa počas roka 2010 zlepšila
v oboch produktoch, čo dáva dobrý základ aj
pre realizáciu ďalších strategických cieľov.
Ing. Ladislav Németh, riaditeľom predaja
elektrofólií Jari Nurminen, riaditeľom strategického rozvoja (team leader) Ilkka Penttilä.
Zmenilo sa aj zloženie predstavenstva, kde
predsedom je Mikael Ahlbäck, podpredsedom
Ing. Vladimír Balog, a členmi Ing. Martin
Ľach, Ing. Jaroslav Mervart, Ilkka Penttilä, Jari Nurminen.
TERVAKOSKIFILMS
GROUP
Ilkka Penttilä
riaditeľ pre stratégiu
TERICHEM, a.s.
Štúrova 101, 059 21 Svit
tel.: +421 52 715 3207
fax: +421 52 715 3214
Ilkka.Penttila@
sk.tervakoskifilm.com
Predaj obalov˘ch fólií
Mgr. Peter Husák
manažér predaja
TERICHEM, a.s.
Štúrova 101, 059 21 Svit
tel.: +421 52 715 3285
fax: +421 52 715 3283
[email protected]
Významný krok dopredu vidíme najmä v oblasti kondenzátorových fólií, kde situácia do nasledujúcich rokov vyzerá veľmi optimisticky,“
zdôrazňuje Ing. Bohumil Kuchálik.
Spoločnosť so sídlom vo Svite má aj nové
riadiace orgány. Riaditeľom zostáva Ing. Bohumil Kuchálik, finančným riaditeľom je
Ing. Ladislav Dulovič, výrobným riaditeľom
18
K zmene došlo aj v dcérskej spoločnosti Terichem Luck na Ukrajine, kde sa po odchode
Viktora Bojarčuka na novú riadiacu pozíciu
v pobočke firmy Rani Plast v Rusku, stal riaditeľom Andrij Artyševskij.
Vedenie spoločnosti Terichem zvažuje rozšírenie výrobných kapacít o 25 % v oblasti
kondenzátorových čistých a metalizovaných
fólií, ku ktorému dôjde v krátkom
čase. V septembri 2011 by mal inštalovaný nový najmodernejší metalizačný stroj pre metalizáciu supertenkých fólií pre špeciálne aplikácie.
„Máme smelé plány aj v oblasti
čistých kondenzátorových fólií, kde
momentálne pripravujeme rozšírenie
kapacít o ďalšiu výrobnú linku
s kapacitou 3 tis. ton ročne,“ dodáva
Ing. B. Kuchálik. „To v konečnom
dôsledku bude znamenať potvrdenie
našej líderskej pozície v oblasti kon-
denzátorových fólií v celosvetovom meradle.“
Táto modernizácia je nevyhnutná, veď správy
z trhu od hlavných zákazníkov spoločnosti,
medzi ktorými sú najvýznamnejšie nadnárodné
spoločnosti, predpokladajú do roku 2030 nárast potreby elektrickej energie o 70 %. Okrem
toho sa predpokladá aj vyššie krytie spotreby
elektrickej energie cez alternatívne zdroje, ako
sú napr. veterné turbíny, alebo solárne panely
a rysujú sa aj odvážne projekty ako napr. transport elektrickej energie vyrobenej solárnymi
panelmi zo Sahary do Európy. Samozrejme, že
i tieto alternatívne zdroje budú potrebovať súčasti, v ktorých sa nachádzajú kondenzátorové
fólie.
Kontakty
Na realizáciu týchto prognóz sa firma Terichem pripravuje nielen modernizáciou
a zvyšovaním výrobných kapacít, ale aj zabezpečením kvalifikovanej a kvalitnej odbornej
pracovnej sily. V roku 2010 počet pracovníkov
Terichemu Svit vzrástol o 50 ľudí a v súvislosti
s modernizáciou a rozšírením výroby sa počíta
s ďalším nárastom o 30 – 40 ľudí. Preto sa v roku
2011 bude realizovať rozsiahly projekt vzdelávaní, na ktorý spoločnosť získala prostriedky
z eurofondov. „Chceme maťpripravený kvalitný
Juha Laakko
Riaditeľ
Terichem Tervakoski Ltd.
Tervakoski Films Group
Tel.: +358 20 768 0525
Mobile +358 40 350 0879
Fax +358 20 76 80 205
juha.laakko@
fi.tervakoskifilm.com
www.tervakoskifilm.com
TERICHEM LUCK, a. s.
Riaditeº spoloãnosti
Andrij Artyshevskij
tel.: +380 332 78 81 81
fax: +380 332 78 81 78
andriy.artyshevskyy@
terichem-lutsk.com
personál na rozšírenie výroby, ktoré by malo byť
realizované v prvom polroku 2012. Tým sa postavenie skupiny v oblasti kondenzátorovej výroby posilní a veríme, že to je len začiatok ďalšieho potenciálneho rozvoja,“ zdôraznil riaditeľ
spoločnosti Ing. Bohumil Kuchálik.
19
2011
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s.: Vlákno v˘nimoãn˘ch vlastností
S náskokom
pred konkurenciou
Ing. Vladimír Balog,
predseda predstavenstva
Od spustenia veºkokapacitnej prevádzky
polypropylénov˘ch multifilamentov˘ch
vlákien vo Svite pod Tatrami uÏ uplynulo
vy‰e 30 rokov. Za toto obdobie sme vyrobili a predali vy‰e 1 milióna kg vlákien.
Aj napriek uvedenému patrí toto vlákno vo svete stale
medzi nové, málo poznané vlákna, či už v textilnom priemysle, alebo medzi konenčnými užívateľmi. Do značnej
miery je to spôsobené náročnou technológiou výroby a tiež
relatívne nízkym objemom výroby vo svete.
Hlavn˘ sortiment
Hladké vlákna
Tvarované vlákna vretienkom,
vzduchom, frikãne
Technické vlákna
V˘roba farebn˘ch
koncentrátov
Povrchovo farbiteºné
vlákna
20
Naša spoločnosť Chemosvit Fibrochem, a. s., patrí
k priekopníkom výroby jemných sortimentov polypropylénových vlákien, zrovnateľným s hodvábom. Tento sortiment bol vyvinutý v spolupráci s Výskumným ústavom
chemických vlákien vo Svite. V najlepších rokoch sa vo
Svite vyrábalo vyše 4500 ton vlákien z polypropylénu.
Zmena sortimentu v prospech jemnejších vlákien
a špecialít znamenala pri danej kapacite zníženie objemu
výroby ročne na úroveň 3000 ton, ale aj tento objem výroby patrí vo svete medzi najvyšší.
Chemosvit Fibrochem, a. s., si vo svete stále udržiava
oproti rastúcej konkurencii náskok v oblasti know-how
a vo vývoji nových sortimentov. Vývoj a patentovanie nového zvlákňovacieho stroja v spolupráci s Výskumným
ústavom vo Svite otvára spoločnosti nové možnosti rýchleho rozširovania výroby mikrovlákien, dutých vlákien
a iných špecialít.
Predstavenstvo
Ing. Vladimír Balog
predseda
Ing. Milan BaláÏ
podpredseda
Ing. Italo Fabro
Dozorná rada
Ing. Michal ªach
predseda
Dr. Sabrina Fabro
Dana GraÀáková
www.fibrochem.sk
Na‰e ‰peciality:
·irok˘ sortiment
mikrovlákien
Duté vlákna
Antibakteriálne
vlákna
Profilované vlákna
Vlákna so zv˘‰enou
UV stabilitou
Vlákna
s antihorºavou
úpravou
Prednosti
polypropylénov˘ch vlákien:
Najniωia ‰pecifická hmotnosÈ,
najºah‰ie vlákno
Vysoká krycia úãinnosÈ
Transport vlhkosti
Farebné stálosÈ
Termokomfort
Antibakteriálne úãinky
Dobrá recyklovateºnosÈ
Dlhá ÏivostnosÈ
Úsporné pranie, r˘chle su‰enie
ÚdrÏba bez Ïehlenia
Cieľom spoločnosti je zvýšiťobjem výroby do
roku 2013 minimálne na úroveň 4000 ton. Zvýšenie výroby bude orientované predovšetkým
do výroby mikrovlákien a špecialít. V roku 2010
investovala spoločnosťdo troch frikčne tvarovacích strojov, čím sa výrazne zvýšila kapacita
tvarovania. Ďalšie investície smerujú do rozšírenia strojného parku nových zvlákňovacích strojov.
Chcem ubezpečiť našich odberateľov, že napriek určitým problémom s kapacitou výroby
v roku 2010 už dnes dokážeme reálne zabezpečiť ich zvýšené požiadavky na nákup vlákna,
a tiež požiadavky našich nových odberateľov.
Jedinečné vlastnosti polypropylénových vlákien ich radia v oblasti textilného priemyslu
v najbližšej budúcnosti medzi lídrov vo zvyšovaní výroby a spotreby. Čoraz viac konečných
spotrebiteľov objavuje vynikajúce prednosti polypropylénových vlákien. Veľmi zaujímavé
v textilnom priemysle sú tiež kombinácie
s inými vláknami, najmä bavlnou, ale tiež polyamidovými a polyesterovými vláknami alebo
vlnou. Tieto kombinácie ešte znásobujú vlastnosti polypropylénu. Je to najľahšie vlákno, kto-
Kontakty
Chemosvit
Fibrochem, a. s.
·túrova 101
059 21 Svit
Riaditeº spoloãnosti
Ing. Jozef Kochan
Tel.: +421 52 715 2120
[email protected]
Riaditeľ predaja a marketingu
Tel.: +421 52 715 3511
[email protected]
Dr. Regis Gabriel
Marketing
Ing. Králiková Jana
Tel.: +421 52 715 3514
[email protected]
ré ničí mikroorganizmy a plesne, výborne transportuje vlhkosť, pri nosení vyvoláva pocit tepla.
Je farbené v hmote a má vysokú farebnú stálosť.
Prídavkom iónov striebra sa zvyšuje jeho antibakteriálna účinnosť. Duté vlákna zvyšujú komfort oblečenia, ľahkosť a termostabilitu. Naša
spoločnosť dokáže vyrobiť prakticky každý farebný odtieň podľa požiadaviek odberateľov pri
širokom sortimente jemností vlákna a rôznych
druhoch vlákna. Spomínané vlastnosti tohto
vlákna ho predurčujú na široké uplatnenie
v textilnom priemysle.
Športové oblečenie, spodná bielizeň, ponožky, vrchné ošatenie, tkané textílie, zdravotnícvo,
nábytkový priemysel, autopoťahy, filtračné materiály a mnoho ďalších možností uplatnenia
vlákna sa už dnes stáva samozrejmosťou.
Spoločnosť Chemosvit Fibrochem, a. s., exportuje svoje výrobky do celého sveta. Víziou
našej spoločnosti je vybudovať vyspelú firmu
a udržať vedúce postavenie v Európe vo vývoji
a výrobe nových sortimentov multifilmentového polypropylénového vlákna. Kvalita výrobkov a spokojnosť zákazníka patria medzi základné kréda zamestnancov spoločnosti.
Polypropylénové vlákno a výrobky z neho sú
v plnej miere recyklovateľné. Jeho výroba spĺňa
najprísnejšie ekologické kritériá, neškodí životnému prostrediu a naša výroba je v celom procese certifikovaná, včítane používaných surovín.
Naše polypropylénové vlákno je vo svete známe pod značkou Prolen®.
Vzorov˘ predaj v˘robkov z Prolen®-u:
Podniková predajÀa v administratívnej budove Chemosvit, a. s., ·túrova 101,
059 21 Svit
Podniková predajÀa v Spolcentre, Ul. SNP 142, 059 21 Svit
www.mimibazar.sk/chemosvitfibrochem
Predaj vlákna Prolen®
Ing. Tkaãíková ªubica
Obchodný zástupca
Teritórium: nemecky hovoriace krajiny, Francúzsko,
Španielsko, Portugalsko,
Fínsko, Nórsko, Švédsko,
Benelux, Anglicko, USA
Tel.: +421 52 715 3517
[email protected]
Ing. Jana Labusová
Obchodn˘ zástupca
Teritórium: Taliansko, Turecko, Grécko, Maďarsko, Slovinsko, bývalá Juhoslávia,
Taivan, Pakistan
Tel.: +421 52 715 3519
[email protected]
Ing. Pavel Bla‰ko
Teritórium: Slovensko, Česko,
Poľsko, Rusko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko
Obchodn˘ zástupca
Tel.: +421 52 715 3684
[email protected]
Ing. Jarmila Balogová
Riaditeº v˘roby a predaja
pleteného tovaru a kontroly
kvality
Tel.: +421 52 715 3273
[email protected]
Martin Volk
Obchodn˘ zástupca
Tel.: +421 52 715 3374
[email protected]
Rastislav Zeman
Obchodný zástupca
Tel.: +421 52 715 3223
[email protected]
21
2011
STROJCHEM, a. s.: Optimalizácia v˘robn˘ch tokov
Dlhoroãné skúsenosti
sú zárukou kvality
Strojárska a zlievarenská v˘roba
Strojárska a zlievarenská v˘roba má vo Svite dlhoroãnú tradíciu a patrí k najstar‰ím v˘robám v meste Svit. SpoloãnosÈ za 75 rokov pre‰la postupn˘m v˘vojom a transformáciou rozsahu produktov a sluÏieb a technologick˘ch moÏností. Dnes môÏme kon‰tatovaÈ, Ïe má v‰etky predpoklady, aby dokázala ponúknuÈ svojim zákazníkom pridanú hodnotu,
kvôli ktorej sa bude ich partnerstvo ìalej rozvíjaÈ.
Predstavenstvo
Ing. Pavol Králik
predseda
Ing. Martin ªach
podpredseda
Ing. Ján Olek‰ák
Dozorná rada
Ing. Ladislav Ja‰‰
predseda
Ing. Daniel Duda‰ko
Ing. Marián Kuruc
Neustálou inováciou technológie, produktov, procesov, ale aj pracovných postupov a systému riadenia ponúkame našim obchodným partnerom základ pre
spoločný úspech a dlhodobý rozvoj
v konkurenčnom prostredí. Naše snaženie je odmenené dlhodobou spoluprácou
mnohých renomovaných firiem, ktoré
predstavujú absolútnu špičku vo svojich
segmentoch.
Kým predchádzajúci rok 2009 bol pre
strojársku výrobu vo všeobecnosti veľmi
náročný, rok 2010 sa niesol v pozitívnejšom duchu aj pre Strojchem, a. s.
„V roku 2010 sme aj my pocítili podstatný nárast zákazkovej náplne oproti
roku predchádzajúcemu a výrobné kapacity sú naplnené na uspokojivej úrovni,“
potvrdzuje Ing. Martin Ľach, riaditeľ spoločnosti Strojchem, a. s., „avšak do budúcna sa budeme musieťsústrediť predovšetkým na oblasť znižovania nákladov pri zachovaní vysokej kvality výroby a ďalej musíme venovať
veľkú pozornosť aj celkovej dĺžke realizácie obchodného
prípadu.“
Roky 2009 a 2010 boli v znamení integrácie spoločností,
ktorých produktové portfólio vzájomne súvisí a dopĺňa sa.
Hlavným cieľom je optimalizovať výrobné toky a systém
riadenia, zvyšovanie jeho efektivity a pružnosti pri realizácii. „Tento rok sme spojili svoje sily spolu s ďalšími dcérskymi spoločnosťami v skupine, ktoré mali do činenia so strojárskou produkciou, čo nám pevne verím prinesie synergic-
22
ký efekt a zlepšenie našej pozície do budúcna.
Hlavnou myšlienkou ďalšieho smerovania spoločnosti Strojchem, a. s., je ponúkaťslužby systémových dodávateľov a našim zákazníkom rozšíriť ponuku o komplexné riešenia spojené
s technologickou inováciou produktu,“ približuje plány do budúcna riaditeľ spoločnosti.
Strojchem, a. s., to je v súčasnosti predovšetkým moderne vybavená výroba odliatkov
a strojného opracovania s dlhoročnými skúsenosťami. Ponuku spoločnosti dopĺňa sortiment
služieb servisných činností a vlastné projekty
v oblasti vývoja a výroby baliacich automatov
a ich inštalácie do automatizovaných liniek.
Skúsenosti z realizovaných projektov prinášajú svoje ovocie vo forme spokojnosti zákazníkov, pretože u nás nachádzajú komplexné riešenia dodávok pod jednou strechou. Investície
umožnili rozšírenie ponuky výroby odliatkov
s opracovaním o sériovú produkciu náročných
odliatkov z tvárnej liatiny. Aj naďalej významnú časť zlievarenskej produkcie predstavuje aj
oceľoliatina a sivá liatina.
„Trieskové opracovanie nakupovaných hutných materiálov, prípadne materiálov dodaných
zákazníkom podľa dodanej výrobnej dokumentácie, predstavuje vysoký podiel našej celkovej
produkcie. Aj tento rok sme rozširovali náš strojový park, aby sme boli ešte flexibilnejší v radení
a výrobe zákaziek a mohli tak lepšie optimalizovaťcelý výrobný proces s cieľom znižovaťvýrobné náklady a skracovať výrobné časy jednotlivých operácií,“ vysvetľuje ďalej riaditeľ spoločnosti. “Chápeme, že okrem ceny a kvality
z pohľadu vernosti našich výrobkov podľa dodanej výkresovej dokumentácie vníma zákazník
veľmi citlivo aj dodacie termíny. Čas na výrobu
a dodávku sa stal významným konkurenčným
faktorom. Preto hľadáme v tejto oblasti nové riešenia.“ Investície smerované do technológie výroby a merania kvality produktov (3D meracie
centrum na obr. hore) prinášajú okrem rozšírenia
Kontakty
STROJCHEM, a.s.
·túrova 101
059 21 Svit
Riaditeº spoloãnosti
Strojchem, a. s.
Ing.Martin ªach
tel.: +421 52 715 2113
+421 907 956 831
fax.: +421 52 715 2736
[email protected]
Divízia Chempack
Riaditeº divízie
Ing. Milan Balog
tel.: +421 52 715 2419
fax: +421 52 715 2115
[email protected]
Divízia Servis
Riaditeº divízie
Ing. Michal Îilka
tel.: +421 52 715 2561
fax.:+421 52 715 2731
[email protected]
www.strojchem.sk
www.chempack.sk
www.strojservis.sk
23
2011
k odstráneniu negatívnych dopadov na
zdravie, bezpečnosťpráce a kvalitu životného prostredia. Z dôležitých investícií je
potrebné spomenúť najmä regeneráciu
zlievarenských pieskov, úpravy manipulačných trás a priestorov a nákup moderných a kvalit-ne vybavených obrábacích
centier.
„Technický rozvoj je len jedna strana
mince a my si uvedomujeme, aký dôležitý
je rozvoj ľudského kapitálu, ktorým disponujeme. Práve neustálemu rastu odbornosti a zlepšovaní komunikácie na
všetkých úrovniach vo firme budeme venovať náležitú pozornosť,“ informuje
Ing. Martin Ľach.
A aké sú plány do budúcnosti?
výrobných možností a znižovania nákladov aj zvýšenie pružnej produkčnej kapacity, a teda skracovanie času realizácie.
Umožňujú zmeny logistických tokov, postupov a manipulácie, prispievajú
„Radi by sme sa posunuli v blízkej
budúcnosti opäť o krok ďalej. Za pomoci lepšej integrácie servisných služieb
a s využitím bohatých skúseností v tejto
oblasti, chceme zákazníkom ponúknuť
komplexnú dodávku od výroby až po
montáž zariadenia na mieste určenia.“
Divízia Servis
Divízia Servis vlastní oprávnenia In‰pektorátu bezpeãnosti
práce pre montáÏ a opravy vyhraden˘ch technick˘ch zariadení zdvíhacích - Ïeriavy, v˘Èahy, pohyblivé a pracovné plo‰iny, tlakov˘ch zariadení a opravy poistn˘ch ventilov. SpoloãnosÈ má oprávnenia na v˘robu, montáÏ, opravu a údrÏbu
elektrozariadení a vykonávanie revíznych ãinností a na kalibraãné a metrologické ãinnosti.
ëal‰ími oblasÈami pôsobnosti
spoloãnosti sú:
opravy, renovácie a montáže
strojno-technologických zariadení,
čerpadiel, kompresorov, potlačových
strojov, opravy vysokozdvižných
a nízkozdvižných vozíkov, výroba
a montáž potrubných a tlakových rozvodov (voda, para, vzduch, chemické
24
médiá) vrátane úradnej skúšky, izolácie potrubných rozvodov a oplášťovanie hliníkovým alebo pozinkovaným
plechom, výroba a montáž ľahkých
a stredných oceľových konštrukcií, rekonštrukcia a montáž kladkostrojových dráh
opravy, výroba a montáž elektrických zariadení, rozvádzačov, opra-
vy elektrických motorov asynchrónnych, jednosmerných, montáže osvetlenia, bleskozvodov, opravy elektronickej požiarnej signalizácie, vyvažovanie točivých strojov
návrh, dodávka a servis systémov priemyselnej automatizácie na
báze techniky SIEMENS, dodávky
komponentov SIEMENS - programovatel'né riadiace systémy, periférie,
priemyselné počítače, siete, vizualizačné systémy a frekvenčné meniče
kalibračné činnosti, servis tachografov, opravy a overovanie elektronických váh, kalibrácie a opravy
tlakomerov a teplomerov, meradiel
dĺžky, meranie a diagnostika vibrácií
točivých strojov.
Divízia Chempack
Najmen‰ia divízia akciovej spoloãnosti Strojchem pod názvom
Chempack sa uÏ niekoºko desaÈroãí zaoberá v˘robou baliacich
strojov. Vo svojom v˘robnom programe majú nielen baliace automaty, ale i baliace linky umoÏÀujúce v automatickom reÏime
pripojenie na technologickú linku klienta.
Pracovníci Chempacku neustále hľadajú nové možnosti realizovania požiadaviek zákazníkov nielen čo do kvality balenia, ale i jeho flexibility a v konečnom
dôsledku aj bezpečnostného dizajnu.
Chempack venuje veľkú pozornosť aj
systému riadenia kvality, keď aj v roku
2008 obhájil certifikát ISO 9001-2008,
udelený audítorskou firmou SGS Slovakia Košice.
V divízii Chempack, samozrejme, cítiť
dôsledky hospodárskej krízy, ale pokles
predaja baliacich strojov sa snažia pracovníci Chempacku vypĺňať výrobou zákazníckych riešení priamo na požiadavky
odberateľov s cieľom zefektívniť im výrobný proces a zautomatizovať balenie
výrobkov od prebratia z technologickej
linky až bo balenie do kartónov.
Baliace stroje sú plne počítačovo riadené, osadené modernými servopohonmi
a elektronikou. V procese vývoja jednotlivých druhov baliacich automatov sa vychádzalo z dlhoročných skúseností konštruktérov strojárskej výroby, vybavením
modernou technikou a flexibilitou elektronických systémov a programového vybavenia. Podiel elektroniky za posledné roky
stúpol a umožnil konštruktérom Chempa-
cku nájsť množstvo mechanických súčiastok, ktoré nahradili nové. “Tie jednak znížili energetickú náročnosťa zvýšili spoľahlivosťbaliacich automatoch v prevádzkach
u zákazníkov,“ pripomenul riaditeľ divízie
Chempack Ing. Milan Balog.
Chempack realizuje svoje výrobky na
trhoch krajín Európskej únie, na Slovensku, Poľsku, v Čechách, Maďarsku
a Rakúsku ale i v Pobaltských krajinách,
na Ukrajine, v Bielorusku a najmä v Rusku, kam sa exportuje viac ako polovica
baliacich automatov.
„Jednoduchá voľba komunikačného jazyka nám umožňuje adaptovať baliaci
stroj na podmienky štátu, kam sa stroj
predáva,“ čo je podľa Ing. Rastislava Štefaňáka, vedúceho konštruktéra spoločnosti Chempack, a. s., veľká výhoda. Do nosného segmentu predaja patrí balenie cukrovinárskych a potravinárskych výrobkov, balenie tvarohových dezertov, ale
i technických výrobkov. Zmodernizovaním baliaceho automatu typu BH-08
o funkcie no product - no bag a flexi balením sa výrazne rozšíril segment pekárenských výrobkov.
V roku 2010 sa na základe požiadaviek
zákazníkov pripravil prototyp a uviedol
do prevádzky nový baliaci stroj BH-010,
ktorý má viacero vylepšení a technických
riešení.
Na všetkých automatoch sa postupne
mení aj ich farebné odlíšenie, ktoré bude
len v striebornej farbe, navyše je zrealizovaný otočný riadiaci panel. Tiež sa
zrealizovalo automatické prelepovanie
fólie a riadenie nakladacieho systému
priamo zo stroja s možnosťou ovládania
až 6-tich pracovných osí. “Podarilo sa
nám vyriešiťz bezpečnostného hľadiska aj
zvýšenie krytia baliaceho automatu na
stupeň IP 54 kvôli prípadnej prítomnosti
vody,“ zdôraznil Ing. M. Balog.
Výzvou spoločnosti je doriešiť balenie
na stojato, balenia nepravidelných výrobkov a balenie až do rýchlosti 400 kusov za
minútu. Chempack neustále hľadá nové
cesty ako sa priblížiť k zákazníkovi. Je to
najmä rýchlym servisom, využívaním informačných technológií s klientom cez
internet. To je jeden zo spôsobov ako so
zákazníkom rýchlo komunikovať.
K zvýšenej komunikácii slúžia aj prezentácie na medzinárodných výstavách
ako boli v minulosti výstavy Salima
v Brne, Chlib Kiev, Rosupak Moskva,
Foodatech Budapest, Taropak Poznaň
a ale i výstava obalovej techniky Interpack v Düsseldorfe.
Chempack je spoločnosť budúcnosti
v oblasti balenia. potravinárskych
a cukrovinárskych výrobkov. Pracovný
kolektív je odhodlaný sa popasovať
s konkurenciou na trhoch hlavne kvalitou
balenia, flexibilitou balenia na baliacich
strojoch, perfektným servisom, podľa požiadaviek zákazníka bez ohľadu na ktorom mieste, resp. v krajine Európy.
25
2011
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.: TepláreÀ z rodu najprogresívnej‰ích
Priazniv˘ ekonomick˘
i ekologick˘ efekt
Podniková tepláreÀ vznikla v roku zaloÏenia BaÈovej firmy - 1934 a odvtedy rástla ruka v ruke s v˘vojom priemyselnej v˘roby a bytovo-komunálnej infra‰truktúry na celom teritóriu súãasného mesta Svit. V roku
1993 celkov˘ in‰talovan˘ v˘kon teplárne dosiahol svoje historické maximum 298 MWt a 18,4 MWe.
Už v tom čase však nezodpovedal reálnym energetickým potrebám celého odberateľského portfólia. Aj keď má vývoj spotreby všetkých druhov energií v skupine firiem Chemosvit i Finchem vďaka realizácii
programu znižovania energetickej náročnosti dlhodobo klesajúcu tendenciu, výrazná disproporcia medzi potenciálom zdroja
a potrebami odberateľov pretrvávala.
„Myšlienka zásadným spôsobom zmodernizovať, a tým i zefektívniť súčasnú
technológiu výroby a distribúcie energií
v našej spoločnosti siaha už do roku
1996,“ povedal nám riaditeľ spoločnosti
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s. Ing.
Peter Ferjanček, „kedy bola v spolupráci
s nemeckou firmou FICHTNER GmbH zo
Stuttgartu a ISTROENERGO, a.s., Levice
vypracovaná dlhodobá koncepcia rozvoja
energetického hospodárstva celého „priemyselného parku“ vrátane mesta Svit,
zohľadňujúca najmä zmeny v štruktúre
a množstvách spotreby tepla a elektrickej
energie. O výstavbe novej teplárne rozhodla však aj potreba zásadnej modernizácie už starších hlavných energetických
zariadení.“ Priaznivú klímu pre novú zásadnú investíciu vytvorilo prijatie dlho očakávaného prelomového zákona o podpore vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla a obnoviteľ-
26
Predstavenstvo
Ing. Vladimír Balog
predseda
Ing. Peter Ferjanãek
podpredseda
Ing. Milan BaláÏ
Dozorná rada
Ing. Jaroslav Mervart
predseda
Ing. Milan ëurãa
Ján Meleky
ných zdrojov energie slovenskou vládou,
vrátane celej škály podpornej vykonávacej legislatívy, ktoré v tejto oblasti aproximujú naše právo na platné normy Európskej únie v tejto oblasti.
Projekt s názvom „Zvyšovanie energetickej efektívnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.“, čiastočne financovaný
z európskych zdrojov, v podstate predstavuje výstavbu úplne novej teplárne,
s vysokoúčinnými zariadeniami na kombinovanú výrobu elektrickej energie
a tepla, tzv. kogeneráciou. Ide o mimoriadne progresívne technológie. Vysoká
účinnosť je tu definovaná minimálne 10
%-nou úsporou primárnej energie (energie v palive) v porovnaní s oddelenou výrobou elektriny a tepla na samostatných
zariadeniach, t. j. tepla na kotloch v tzv.
výhrevniach a elektriny v elektrárniach
kondenzačného typu. V našom prípade
technické prepočty hovoria o očakávanej
úspore presahujúcej hranicu 20 %.
Inštalovaných bolo celkovo 5 plynových motorgenerátorov značky DEUTZ, s celkovým jednotkovým výkonom každého zo strojov 4 MW (2
MWe +2 MWt), čo je úctyhodných 5364 konských síl. Okrem motorov boli inštalované 3 horúcovodné kotly zn. Viessmann s jednotkovým
výkonom 6,5 MWt, tzn., že inštalovaný výkon
novej teplárne bude 10 MWe a 29,5 MWt. Projekt zahŕňal tiež výstavbu nových 22 kV a 5,25
kV vysokonapäťových rozvodní, novej centrálnej
dozorne a energetického dispečingu, vybavených
najmodernejšími automatizovanými systémami
riadenia výrobno-technologických procesov
a manažérskym riadiacim systémom, umožňujúcim on-line riadenie celého zdroja v systéme poskytovania podporných služieb Slovenskej prenosovej elektrizačnej sústave formou technickej
disponibility zdroja a dodávky regulačnej elektri-
v celej histórii podnikovej energetiky. Vyžiadalo si
to mimoriadne presnú koordináciu a spoluprácu
všetkých článkov zapojených do energetického
systému v rámci obidvoch skupín podnikov.“
Nový zdroj bude zaradený po preukázaní všetkých predpísaných parametrov do kategórie tzv.
Kontakty
CHEMOSVIT
ENERGOCHEM, a. s.
·túrova 101
059 21 Svit
Riaditeº spoloãnosti
Ing. Peter Ferjanãek
tel.:
+421 (0)52 715 2710
+421 (0)52 715 2171
Fax:
+421 (0)52 715 2434
[email protected]
Ing. Jaroslav ·ugarek
v˘robn˘ riaditeº
tel.:
+421 (0)52 715 2513
[email protected]
www.energochem.sk
vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny
a tepla, s poetickou skratkou KVET. Príslušné
európske normy z tohto hľadiska hovoria
o zefektívnení výroby energií minimálne o 10 %
z hľadiska využitia primárnych energetických
zdrojov. To má, pochopiteľne, priamy pozitívny
dopad na zníženie produkcie merných emisií
škodlivín nielen v podtatranskom regióne, ale aj
z globálneho hľadiska. Nemenej významným
faktorom z environmentálneho hľadiska je merné
zníženie produkcie kysličníkov dusíka a produkcie kysličníka uhličitého ako jedného z tzv. skleníkových plynov spôsobujúcich efekt globálneho
otepľovania povrchu Zeme.
ny. „V prípade prebytku vyrobenej elektriny
v určitých obdobiach roka počítame tiež z jej dodávkou do sietí Východoslovenskej distribučnej
a.s. v rámci zákonných noriem upravujúcich povinný výkup elektriny vyrobenej na zdrojoch
s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou,“ dodáva Ing. Peter Ferjanček.
Generálnym dodávateľom stavby bola česká firma TEDOM Třebíč s desiatkou poddodávateľov
a stavebne bola zrealizovaná za jediný rok. „Najzložitejšou operáciou popri samotnej náročnej výstavbe bolo prepojenie existujúceho energetického systému na novú tepláreň,“ uzavrel riaditeľ
spoločnosti Energochem, „trúfam si povedať, že
27
2011
CHEDOS, s. r.o.: jedna z najväã‰ích slovensk˘ch dopravn˘ch firiem
Dopravca, ‰peditér,
záchranár
Chedos, spol. s r. o., vznikol v roku 1993 z pôvodne odboru dopravy ‰tátneho
podniku Chemosvit v rámci outsourcingu pomocn˘ch a obsluÏn˘ch ãinností.
Z pôvodne malej firmy zameranej na vnútropodnikové manipulácie pre potreby Chemosvitu a vnútro‰tátnu prepravu sa postupne vypracoval na jednu
z najväã‰ích dopravn˘ch firiem na Slovensku v oblasti cestnej nákladnej dopravy a ‰pedície.
Kontakty
CHEDOS, s. r. o.
·turova 101
059 21 Svit
Riaditeº spoloãnosti
CHEDOS, s. r. o.
+421 52 715-2849
[email protected]
Ing. Vojtech âech
+421 52 715-2634,
2985, 2110, 2593,
2348, 2526, 2625
Cestná doprava:
Chedos (âesmad)
Assistance:
18 777
0800 500 505
Zo zahraničia
+421 917 230 485
www.chedos.sk
www.fiat.sk
28
Chedos dnes disponuje vozidlovým parkom,
ktorý sa skladá z 80 návesových súprav a 20 sólo
vozidiel určených pre najnáročnejšie prepravné
úlohy. Celý park je zložený z vozidiel Scania
a Volvo, zaradených v ekologických triedach
Euro 3, 4, 5. Park je kompletne vybavený najmodernejším komunikačným a sledovacím systémom, ktorý Online umožňuje sledovaťpohyb vozidla s tovarom, navigáciu vozidla po optimálnej
trase, komunikáciu s vodičom a spracováva potrebné prepravné a štatistické doklady. Okrem firiem skupín Chemosvit a Finchem sú najväčšími
zákazníkmi Chedosu Slovnaft Petrochemicals,
US Steel, firmy elektrotechnického priemyslu,
Samsung, Sony, Whirlpool a nadnárodné zasielateľské spoločnosti.
Stredisko Chedos Assistance je zaradené do celoslovenského záchranného systému Chedos Assistance. Stredisko disponuje špeciálnym vyprosťovacím a odťahovým vozidlom Mercedes, ktoré
je určené pre záchranu a pomoc kamiónovým dopravcom. Nedávno Chedos rozšíril technické vybavenie aj o odťahovacie vozidlo určené pre
osobné a dodávkové vozidlá a zároveň vyškolení
automechanici vybavení rýchlym záchranným
vozidlom poskytujú opravu a technickú pomoc
vodičom priamo na mieste poruchy alebo nehody.
Predstavenstvo
Ing. Vojtech âech
predseda
Ing. Vladimír Balog
podpredseda
Ing. Jozef Chud˘
ªudovít Sedliaãik
Dozorná rada
Ing. Jozef Horváth
predseda
Ing. Du‰an Stercz
Ján Drobn˘
CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s.: Spracovanie odpadov
PomôÏeme pri povodniach
Chemosvit Environchem, a. s., pôsobí na trhu trinásÈ rokov ako samostatná spoloãnosÈ so 100 %-nou majetkovou úãasÈou CHEMOSVITU.
Zaãínali sme s programom komplexného spracovania druhotn˘ch surovín, ktor˘ zah⁄Àal materiálové a energetické zhodnocovanie surovín,
skládkovanie i ãistenie odpadov˘ch vôd.
“Postupnou transformáciou,
ktorou prešla naša spoločnosť,
sa niektoré aktivity z nej vyčlenili, resp. zanikli a dnes je hlavnou oblasťou pôsobenia materiálové zhodnocovanie plastových odpadov a výroba technických výliskov vstrekovaním,”
hovorí Ing. Július Frkáň, riaditeľ spoločnosti. Doplnkovou
činnosťou je poskytovanie služieb v oblasti nakladania
s ostatnými a nebezpečnými odpadmi a výroba neštandardných
drevených obalov.
Nákup a inštalácia novej regranulačnej linky RECOSTAR
fy Starlinger v roku 2007 nás
posunula v oblasti regranulácie
plastov na báze PE, PP, PE/PP,
PE/PA kvalitatívne i kvantitatívne vyššie. “Dnes spracovávame mesačne 240 – 260 ton
plastových odpadov pochádzajúcich zo spoločností skupiny
Chemosvit, ale aj ďalších spoločností zo Slovenska,” pokračuje Ing. J. Frkáň. “Celkovo ide
o 12 rôznych druhov materiálov
líšiacich sa zložením, indexom
toku a farebnosťou. Do budúcna
plánujeme aj výrobu plnených
plastov. Vyrobené recykláty (aglomeráty a regranuláty) využívame sčasti ako surovinu pre
vlastnú výrobu technických výliskov, zvyšok je
určený na predaj.”
Oblasť výroby technických výliskov s hmotnosťou od niekoľkých gramov až do 23 kg, ktorá je významnou z hľadiska ďalšieho zhodnotenia nami vyrábaných recyklátov, postupne modernizujeme.
V oblasti predaja sa spoločnosťzameriava na
zákazníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Ukrajiny a Maďarska, takže
s našimi výrobkami je možné sa stretnúť v celej
strednej Európe a prostredníctvom našich odberateľov aj v ďalších krajinách, ako sú napr. Taliansko, Nemecko a Rusko.
Predstavenstvo
Ing. Ján Olek‰ák
predseda
Ing. Július FrkáÀ
podpredseda
Ing. Ján Filip
Dozorná rada
Ing. Ladislav Ja‰‰
predseda
Ing. Mária Kunajová
Ing. Jozef Dikant
www.environchem.sk
Kontakty
CHEMOSVIT
ENVIRONCHEM, a. s.
·túrova 101
059 21 Svit
Riaditeº spoloãnosti
Ing. Július FrkáÀ
tel.:+421 52 715 2554
fax:+421 52 715 2375
[email protected]
Inovácie výrobného sortimentu sú smerované
v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave do riešenia protipovodňovej
ochrany. Mobilné, prípadne stacionárne protipovodňové steny by mohli byťvýznamným prostriedkom pri riešení ochrany majetku a mali by
byť súčasťou komplexného riešenia protipovod
ňových opatrení.
29
2011
Modern˘ hotel s vôÀou tradície
SPOLCENTRUM PRE VÁS
Spoloãensk˘ dom vo Svite - dnes Spolcentrum bol v ãase svojho zrodu jedn˘m z najkraj‰ích a najmodernej‰ích hotelov na
Slovensku. âoskoro po svojom otvorení sa stal spoloãenskokultúrnym, ale aj obchodn˘m centrom mesta a ‰ir‰ieho okolia.
Tu sa odohrávali medzinárodné bankety alebo dôleÏité obchodné rokovania. A táto úloha, na ktorú bol hotel predurãen˘, mu
dnes opäÈ prislúcha.
Kontakty
SPOLCENTRUM
SNP 142
059 21 Svit
Recepcia:
+421 52 715 20 03
[email protected]
Vedúca hotela
Ing. Marta Ilãi‰áková
+421 907 906 386
+421 52 715 23 41
[email protected]
·portovo - relaxaãné
centrum
(4. poschodie):
+421 52 715 23 80
+421 52 715 27 69
Kinore‰taurácia:
30
Krátko z histórie
Jeho vybudovanie zahŕňal
už Baťov plán výstavby podniku, vypracovaný krátko po
vzniku mesta – v roku 1938.
Spoldom projektoval Vladimír Karfík, šéf zlínskej Stavebnej a projekčnej kancelárie
firmy Baťa a neskôr vysokoškolský
profesor,
spolu
s architektom M. Drofom.
A bola to veľká sláva, keď ho
v októbri 1945 otvorili.
Jeho múry pamätajú obdobia vzostupov i pádov. Hotel
na vysokej úrovni, moderne
vybavené priestranné reštaurácie, jedálne, sály. V 4-po-
schodovej budove sídlila
mestská rada, knižnica, sobášna sieň, konali sa tu aj omše.
V roku 1950 tu bolo zriadené
dokonca tzv. „Nočné sanatórium“ pre zamestnancov Chemosvitu, prvé v republike. Bol
tu mliečny bar – v tom čase úplná novinka. Sídlilo tu kino,
pobočka sporiteľne, služby,
obchody.
V 70-tych rokoch bol však
Spoldom, ktorý medzičasom
prešiel vlastníctvom viacerých subjektov, už značne opotrebovaný a nespĺňal moderné požiadavky na služby,
a preto postupne prešiel dvomi väčšími modernizáciami.
Tá najzásadnejšia ho však čakala až v roku 2000, kedy sa
zasa vrátil pôvodnému majiteľovi – firme Chemosvit.
Nová kapitola
- Spolcentrum
Celková plocha po modernizácii hotela prevyšuje 8200
m2. Architekti Ing. arch. Miloslav Dulík a Ing. arch. Branislav Rzyman zachovali funkcionalistické prvky architektúry pôvodnej stavby. Projekt
zabezpečil PROCHEM, spol.
s r.o., Svit. Rekonštrukcia, pri
ktorej sa budova zvýšila
o jedno poschodie s teniso-
vým kurtom, si vyžiadala investície
v hodnote približne 250 mil. korún.
Spoločenský dom, z ktorého je jeden
z najkrajších pohľadov zo Svitu na Vysoké Tatry, po dlhých rokoch zmenil tiež
svoj názov na Spolcentrum. V názve
Spolcentrum je zachovaná časť tradície
a zároveň evokuje jeho súčasné postavenie strediska spoločenského života
v meste.
Do užívania bola odovzdaná príjemná
kaviareň so spoločenskou sálou, kinoreštaurácia, útulné salóniky, apartmánové izby. Súčasťou kinoreštaurácie je malé pódium, vhodné na rôzne kultúrne vystúpenia, ale aj veľkoplošná projekcia,
využívaná hlavne pri športových prenosoch, na prezentáciu materiálov počas
odborných prednášok a seminárov.
Hosťom slúži moderné športovo-relaxačné centrum, služby ponúka veľkoplošná predajňa potravín a ďalšie predajne – ako je predajňa kvetín, výpočtovej
techniky, či predajňa FIBROCHEM-u,
ponúkajúca termobielizeň a ďalšie výrobky z PP vlákien.
V priestoroch hotela sa opäť konajú
rôzne spoločenské akcie, dôležité obchodné rokovania, stretnutia na medzinárodnej úrovni, snemy, odborné semináre. Stretávajú sa tu jubilanti,
obedujú tu zamestnanci spoločnosti, konajú sa svadby i plesy.
V júli 2009 tu slovenský prezident pokrstil prvú knižnú monografiu o meste Svit.
Ubytovanie v hoteli Spolcentrum iste zatraktívňuje i skutočnosť, že celé štvrté poschodie je
zariadené ako športovo-relaxačné
centrum. Je tu moderná tenisová
hala s vynikajúcim povrchom taraflex, lobby bar, billiard, bow-
Kvalitné sluÏby
lingová dvojdráha, wellnes s vírivkou
a tiež s fínskou, parnou a aromatickou
saunou a veľmi dobre vybavené fitnes.
Návštevníci tu majú tiež k dispozícii klasickú masáž, strojovú i ručnú lymfodrenáž, v ponuke sú aj lávové kamene.
Nadštandardné ubytovanie v 30-tich
trojhviezdičkových apartmánoch s veľkosťou od 56 do 109 m2, príslušenstvom
a pripojením na internet, je obsadený
hlavne klientelou, ktorá prichádza do
Svitu na obchodné rokovania a pracovné
cesty. “Apartmány majú dve samostatné
miestnosti, miestnosť na prízemí a tzv.
galériu na poschodí, čo je ideálne ubytovanie napr. pre rodiny s deťmi, ktoré si
prídu oddychnúť pod Tatry,“ podotýka
Ing. Jozef Chudý, riaditeľ spoločnosti
Finchem, ktorá má hotel v správe. „Ale
naše služby využívajú zatiaľ hlavne obchodní partneri našich firiem pri pracovných cestách do nášho regiónu.“
Hostia sa môžu stravovať priamo
v hoteli, možná je plná penzia, polpenzia, alebo ubytovanie s raňajkami. Pri
dlhšie trvajúcom ubytovaní sú poskytované výrazné zľavy, pričom hostia majú
bezplatný vstup do wellnes a fitnes.
Finchem spolupracuje s cestovnými
kanceláriami a organizuje rôzne zaujímavé programy a pobyty pre adresné
skupiny hostí.
Personál hotela vytvára v príjemnom
prostredí príjemnú, až domácu atmosféru, ktorú len podčiarkuje ponuka chutných jedál a nápojov. Tu sa hostia naozaj
cítia vítaní...
31
2011
Nadácia Chemosvit pomáha uÏ
ôsmy rok
Ani súãasn˘ svet sa nezaobíde bez charity, stále sú okolo nás miesta a ºudia, ktorí potrebujú pomoc. Nadácia Chemosvit vznikla
s poslaním poskytovaÈ individuálnu pomoc zamestnancom firmy v sociálnej núdzi, pri Ïiveln˘ch pohromách, b˘val˘m zamestnancom na dôchodku, ktorí sa ocitli v núdzi ako aj podporovaÈ
sociálne a zdravotnícke zariadenia, podporovaÈ talentovanú
mládeÏ a deti, ãi rozvoj ‰kolstva, kultúry, duchovn˘ch hodnôt.
Jej vznik nebol náhodný. Podpora
kultúrneho, spoločenského, športového
rozvoja a zdravotníctva v regióne vždy
bola v programe najväčšieho zamestnávateľa pod Tatrami, ktorý si je vedomý
svojej zodpovednosti voči verejnosti.
Tieto slová potvrdzuje aj skutočnosť, že
je niekoľkonásobným nositeľom ceny
Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR Via Bona „Zamestnávateľ
ústretový k rodine“.
Nadáciu založilo 12 dcérskych spoločností Chemosvitu, a. s., v roku 2003
32
a za osem rokov činnosti pomohla 208
žiadateľom o pomoc, v celkovej výške
takmer 145 tisíc €. Je to takmer polovica kladne vybavených žiadostí. „Jedným z hlavných kritérií pridelenia príspevku je bydlisko žiadateľa,“ zdôrazňuje správkyňa Nadácie Ing. Jarmila Štegenová. Na adresu Nadácie príde mesačne aj desať žiadostí. Rozhoduje
o nich 5-členná správna rada, ktorá
medzi žiadateľmi nerobí výnimky
a snaží sa im účinne pomôcť– s jedinou
podmienkou - Nadácia Chemosvit je tu
pre ľudí z regiónu.
Opakovane pomoc Nadácie potrebujú
sociálne a zdravotnícke zariadenia, ako
je Domov opatrovateľskej služby Svit,
Domov sociálnych služieb Batizovce,
Detský domov Spišský Štiavnik a ďalšie, ktorým prispieva na zdravotné zariadenia, pomôcky alebo na ich činnosť
súvisiacu so starostlivosťou o deti, chorých a starších občanov. Veľakrát pomoc smerovala do radov zamestnancov
spoločnosti, ktorých postihla živelná
pohroma alebo vážna choroba. Nadácia
podporuje občianske združenia kultúrneho či športového zamerania vo Svite,
združujúce predovšetkým deti a mlá-
dež. Príkladom podpory talentovaných detí
je napr. vydanie kalendára Naše slniečka.
Kalendár zostavený z prác detí zo Základnej umeleckej školy vo Svite a s grafikou
pripravenou v odd. priemyselného dizajnu
Chemosvitu Folie, a. s., získal ocenenie
v prestížnej súťaži Najkrajších kalendárov
Slovenska.
„Každý, kto potrebuje pomoc, môže sa na
Nadáciu Chemosvit obrátiť,“ povedal nám
jej predseda Ing. Jaroslav Lučivjanský.
Kontakty nájde na stránke
Platí to aj pre tých, ktorí by radi prispeli na
humánnu vec – a to môže každá fyzická
i právnická osoba – darom a aj prostredníctvom 2 % z daní. Účet bol vytvorený
v popradskej Tatrabanke pod číslom 262 238
1900/1100 a s názvom Nadácia Chemosvit.
www.nadaciachemosvit.sk
Vitajte na svahoch v Lopu‰nej doline
Príìte si k nám dobre zalyÏovaÈ!
Nielen blízke Vysoké Tatry ponúkajú pre hostí regiónu v˘bornú
lyÏovaãku. Lopu‰ná dolina je prímestské rekreaãné centrum
s ponukou lyÏiarskych svahov s prev˘‰ením takmer 300 metrov.
Stredisko, ktoré prevádzkuje spoloãnosÈ SKICHEM, radi nav‰tevujú nielen obyvatelia regiónu, ale aj zahraniãní lyÏiari.
Lyžiari nájdu v Lopušnej doline veľmi
dobre vybavené lyžiarske stredisko s dobrými svahmi, vlekmi s celkovou kapacitou
cca 5700 lyžiarov za hodinu, ponukou lyžiarskych a bežeckých tratí, svahu pre
snowboarding s ponukou terénnych prekážok i nainštalovaných bariér, lavičiek
a zábradlí. Strediská poskytujú komplexné služby - od stráženého osvetleného parkoviska, cez požičovňu športových potrieb a servis až po občerstvenie v troch zariadeniach s ponukou
teplých a studených jedál a nápojov.
Ing. Ladislav Ja‰‰, predseda
Ondrej Zoriãák
Ing. Milan ëurãa
Predstavenstvo
Ing. Daniel Duda‰ko, predseda
Ing. Ivan Hus
Ing. Jozef Horváth
Dozorná rada
www.skichem.sk
Pred tromi rokmi došlo k dohode troch
lyžiarskych stredísk, Lopušná dolina –
SKICHEM, Lopušná dolina – SKITATRY
a SNOWPARK Lučivná. Tým sa za spoločné prepravné lístky vytvorila ponuka
14 vlekov na zjazdových tratiach v dĺžke
6400 m.
Zárukou dobrých podmienok sú snežné
delá, ktoré vždy dobre upravené svahy zásobujú v prípade zimy menej bohatej na
sneh kvalitným povrchom. Tak – vitajte
u nás...
Riaditeº spoloãnosti
Ondrej Zoriãák
+421 52 775 6010,
+421 52 715 2146
[email protected]
Kontakty
SKICHEM, s. r. o.
·túrova 101
059 21 Svit
Webkamera: www.snowski.sk
Download

Informačný spravodajca CHEMOSVIT