PROFIL
SVIT
KOŠICE
SLOVAKIA
BRATISLAVA
My máme dôveru k Vám
a Vy k nám...
We enjoy your con fi dence
and you enjoy ours...
SKUPINA CHEMOSVIT THE CHEMOSVIT GROUP
predstavuje skupinu spoločností orientovaných
na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných
fólií pre obalové účely a pre elektrotechnický
priemysel, na výrobu a predaj výrobkov z plastov,
aj recyklovaných, polypropylénových vlákien
a strojárskych výrobkov a baliacich automatov.
Ďalej realizuje technický servis, výrobu a distribúciu
energií, dopravno-zasielateľské služby a služby
hotela.
consists of a group of companies involved in
the production, converting and sales of flexible
films intended for packaging and for the
electrotechnical industry, production and sales
of plastics, recycled plastics, polypropylene yarn,
machinery and packaging machines. Furthermore,
their business line includes: technical service,
power production and distribution, forwarding,
transport and hotel services.
Výrobné závody
sú umiestnené na Slovensku, Ukrajine a vo Fínsku.
Manufacturing sites
are located in Slovakia, the Ukraine and Finland.
CHEMOSVIT
je zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá
od svojho založenia kladie dôraz na podporu
a rozvoj aktivít v oblasti vývoja nových výrobkov
a technológií.
CHEMOSVIT
is a customer-driven company that has always
encouraged the development of new products
and technologies.
HLAVNÉ AKTIVITY KEY ACTIVITIES
ZUŠĽACHTENÉ OBALOVÉ FÓLIE
CONVERTING OF FLEXIBLE FILMS
6%
3%
5%
Doprava
Transport
Ostatné
Others
PP vlákna
PP yarn
8%
BOPP FÓLIE / BOPP FILMS
Strojárske výrobky
Machining
8%
42 %
Výroba energií
Energy production
Flexibilné fólie - zušľachtené
Converting of flexible films
PP VLÁKNA / PP YARN
13 %
BOPP fólie - kondenzátorové
BOPP films - capacitors
STROJÁRSKE VÝROBKY / MACHINING
16 %
BOPP fólie - obalové
BOPP films - packaging
HISTÓRIA HISTORY
1934
1936
1938
1939
1951
1959
1965
1966
1967
1973
1974
1978
1989
1992
1996
1997
2003
2008
2011
2012
2013
Založenie výrobného závodu (výstavba pokusnej stanice)
a mesta Svit firmou Baťa
Výroba viskózového hodvábu (ukončené v r. 1980)
Výroba celofánu – prvá spoločnosť v Európe a druhá vo svete
(ukončené v r. 1997)
Začiatky flexotlače (gumotlač)
Začiatky strojárskej výroby
Prvá tavba sivej liatiny
Založenie vlastnej odbornej školy (Baťova škola práce)
Výroba polyamidovej striže (ukončené v r. 1993)
Vznik prípravy tlače a farieb
Vznik oceľoliatiny
Výroba polyetylénových fólií
Výroba polypropylénovej striže (ukončené v r. 1971)
Začiatky hĺbkotlače
Výroba automatických baliacich strojov
Výroba polypropylénových textilných vlákien
Výroba polyamidového káblika (ukončené v r. 1993)
Výroba biaxiálne orientovaných polypropylénových (BOPP) fólií
Výroba BOPP kondenzátorových fólií
Výroba liatych fólií
Výroba plastových výrobkov
Výroba ponožiek, podkolienok
Výroba polypropylénových mikrovlákien
Výroba odliatkov z tvárnej liatiny
Kombinovaná výroba energií (elektrická energia, teplo, chlad)
Modernizácia/intenzifikácia potlače (11-farebná hĺbkotlač)
Modernizácia/intenzifikácia výroba BOPP elektrofólií
1934
1936
1938
1939
1951
1959
1965
1966
1967
1973
1974
1978
1989
1992
1996
1997
2003
2008
2011
2012
2013
Establishment of the company by the world famous Bata
company (experimental production setup)
Production of viscose rayon (terminated in 1980)
Production of cellophane film - the 1st company in Europe and
2nd in the world (terminated in 1997)
Beginning of flexoprinting production – gum-bichromate process
Beginning of machinery production
Establishment of Bata´s School of Work
Grey cast iron
Production of PAD staple yarn (terminated in 1993)
Print and ink preparation centre
Cast steel production
Production of polyethylene films
Production of PP staple yarn (terminated in 1971)
Rotogravure printing
Production of packaging machines
Production of multifilament PP textile yarn
Production of PAD BCF yarn (terminated in 1993)
Production of BOPP films
Production of BOPP capacitor films
Production of cast films
Production of plastic products
Socks production
Production of polypropylene microfibres
Ductile iron castings production
Combined power production (electricity, heat, chill)
Modernization and intensification of printing (11-colour rotogravure)
Modernization and intensification of BOPP capacitor films
Privatizáciou spoločnosti v roku 1994 sa začalo formovanie súčasnej
štruktúry skupiny spoločností Chemosvit s výraznou reštrukturalizáciou
a modernizáciou nosných výrobných programov:
After the company privatisation in 1994, the company has started to
significantly restructure and upgrade their product base, and established
its current structure.
1993 CHEMOSVIT CHEDOS, s. r. o. – dopravné činnosti
1995TERICHEM, a. s. - výroba BOPP fólií pre aplikácie
v elektrotechnickom a obalovom priemysle
1996 CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s. – výroba polypropylénových vlákien
STROJCHEM, a. s. – výroba strojárskych výrobkov
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. – výroba a distribúcia tepla, chladu,
elektrickej energie a vody
PAO LUCKPLASTMAS – výroba produktov z plastov (Ukrajina)
OOO CHEMOSVIT LUCKCHIM – zušľachťovanie flexibilných fólií (Ukrajina)
1997 CHEMOSVIT BOHEMIA, a.s. – marketing a predaj flexibilných fólií (Česká republika)
CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. – zhodnocovanie plastových odpadov
1999 ZAO TERICHEM LUCK – výroba BOPP fólií pre aplikácie
v elektrotechnickom a obalovom priemysle (Ukrajina)
2005 CHEMOSVIT FOLIE, a. s. – výroba a zušľachťovanie flexibilných fólií
2009 Terichem Tervakoski OY – výroba vyfukovaných polypropylénových kondenzátorových fólií (Fínsko)
1993 CHEMOSVIT CHEDOS s.r.o. – transportation
1995 TERICHEM a.s. - production of BOPP films for packaging and
electrotechnical applications
1996 CHEMOSVIT FIBROCHEM a. s. - polypropylene yarn production
STROJCHEM a.s. - machinery production
CHEMOSVIT ENERGOCHEM a. s. – production and distribution
of heat, chill, electricity and water
PAO LUTSKPLASTMAS – plastics production (the Ukraine)
OOO CHEMOSVIT LUTSKCHIM - flexible film converting (the
Ukraine)
1997 CHEMOSVIT BOHEMIA a. s. - marketing and sales of flexible
films (the Czech Republic)
CHEMOSVIT ENVIRONCHEM a. s. - processing of plastic waste
1999 ZAO TERICHEM LUTSK - production of BOPP films for packaging and electrotechnical applications (the Ukraine)
2005 CHEMOSVIT FOLIE a. s. - production and converting of flexible
films
2009 Terichem Tervakoski OY – blown PP film production for
capacitors (Finland)
Sme pripravení prispieť k vášmu úspechu...
We are prepared to improve your success...
OBALOVÉ FÓLIE - ZUŠĽACHŤOVANÉ CONVERTING OF FLEXIBLE FILMS
Výroba, zušľachťovanie a predaj obalových materiálov je
nosným výrobným programom v spoločnostiach:
• CHEMOSVIT FOLIE (Slovensko)
• CHEMOSVIT LUCKCHIM (Ukrajina)
Production, converting and sales of flexible films is the main
business line of:
• CHEMOSVIT FOLIE (Slovakia)
• CHEMOSVIT LUTSKCHIM (Ukraine)
Zušľachťovanie koextrúdovaných polyetylénových,
polypropylénových a bariérových fólií z vlastnej výroby, ako aj
nakupovaných BOPP fólií, BOPET fólií, OPA fólií, hliníkových fólií,
celofánu a papiera sa uskutočňuje:
Converting of on-site manufactured coextruded polyethylene,
polypropylene and barrier films, as well as of purchased BOPP,
BOPET, OPA, aluminium films, cellophane or paper includes:
• hĺbkotlačou do 11 farieb
• flexotlačou do 10 farieb
• metalizáciou (vákuovým pokovovaním hliníkom)
• laminovaním
• navíjaním a rezaním
• z váraním a lepením (výroba vreciek a odnosných tašiek).
Spoločnosti majú vlastné grafické štúdio a výrobu tlačových foriem
pre hĺbkotlač a flexotlač.
Certifikované výroby a produkty sú garanciou pre náročné
aplikácie balenia potravín ale aj hygienických a toaletných
výrobkov, tabakových výrobkov, záhradníckych potrieb
a spotrebného tovaru.
• rotogravure printing using up to 11 colours
• flexoprinting using up to 10 colours
• metallisation (vacuum aluminium deposition)
• lamination
• winding and slitting
• sealing and adhesive binding (production of pouches and carrier
bags).
The companies have their own graphic studio and facilities for
the production of printing forms for rotogravure and flexoprinting
technologies.
Certified production and products are a guarantee of top quality
food packaging applications, as well as hygiene and toilet
products, tobacco products, horticulture and consumer goods.
BOPP FÓLIE BOPP FILMS
Výroba a predaj polypropylénových biaxiálne orientovaných
elektrofólií a obalových fólií je predmetom činnosti spoločnosti
TERICHEM (Slovenko) a jej dcérskych firiem:
• Terichem Lutsk (Ukrajina),
• Terichem Tervakoski (Fínsko)
Production and sales of biaxially oriented polypropylene capacitor and
packaging films are the main business line of
TERICHEM (Slovakia) and its subsidiaries:
• Terichem Lutsk (Ukraine),
• Terichem Tervakoski (Finland)
Ako člen medzinárodnej skupiny Tervakoski Films firma patrí medzi
svetových lídrov výroby fóliových dielektrických materiálov.
As a member of the International group of Tervakoski Films,
the company is among world leaders in the production of films
and dielectric materials.
Unikátne high-tech supertenké fólie s hrúbkou 2,5 - 15 µm
predávané pod označením Tervakoski Film® sú určené pre špeciálne
aplikácie ako dielektriká kondenzátorov, separačné vrstvy pri výrobe
izolačných výrobkov, termoizolačné výrobky pre zdravotníctvo a ďalšie
priemyselné aplikácie.
Obalové fólie o hrúbke 8 - 40 µm vyrábané pod značkou Tatrafan®,
spĺňajú najnáročnejšie požiadavky obalov pre tabakový priemysel,
potravinársky a nepotravinársky priemysel. Sú určené aj pre
ďalšie zušľachťovanie potlačou a lamináciou s rôznymi typmi fólií,
resp. papierom.
Špičková technológia a dlhoročné know-how sú základom úspešných
komerčných aktivít v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike a Oceánii.
Unique, high-tech ultra thin films in thicknesses of 2,5–15 µm sold
under the trade name Tervakoski Film® separation layers in insulations,
thermal-insulating products, the health industry and other industrial
applications.
Packaging films of 8 –40 µm, sold under the trade name Tatrafan®,
meet the most demanding criteria for packaging of tobacco, food and
non-food products. They are intended for further converting using
printing technology, or lamination with various film grades, or paper.
State-of-the-art technology and years of know-how are the basis for
the success of commercial activities in Europe, Asia, Northern and
Southern America and Oceania.
PP VLÁKNA PP YARN
Výroba polypropylénových vlákien predstavuje hlavný výrobný program
spoločnosti CHEMOSVIT FIBROCHEM (Slovensko). Viac ako 75-ročná tradícia vo
výrobe vlákien a viac ako tridsaťročný vlastný výskum a vývoj v oblasti jemných
polypropylénových vlákien, radí túto spoločnosť medzi svetových lídrov.
Production of polypropylene yarn is the core business of
CHEMOSVIT FIBROCHEM (Slovakia). An over 75-year tradition of
fibres production, and over 30 years of dedicated research of fine
polypropylene yarn rank this company among world leaders.
Portfólio výrobného programu spoločnosti tvoria:
The product range of the company includes:
• v ýroba polypropylénového textilného a technického
multifilamentového vlákna Prolen® farbeného v hmote (hladké textilné,
hladké technické, tvarované vysokorozťažné, tvarované nízkorozťažné,
vzduchom tvarované)
• v ýroba špeciálnych polypropylénových vlákien (mikrovlákna, duté vlákna,
profilované vlákna, odolné voči UV žiareniu, s antibakteriálnou úpravou a so
zníženou horľavosťou)
• v ýroba farebných koncentrátov (viac ako 300 odtieňov),
• v ýroba ponožiek Svitoni® (klasické, športové, zdravotné s antibakteriálnou
úpravou a iné).
• polypropylene textile and technical multifilament yarn Prolen®
mass-dyed (flat textile, flat technical, textured high elasticity, textured
low elasticity, air textured)
• special polypropylene yarn (microfibres, hollow fibres, profiled
fibres, UV stabilized, antibacterially modified and flame retardant
yarn)
• colour masterbatches (over 300 colour uves)
• Svitoni® socks (classical, sports, health-friendly, antibacterially
modified and others)
Certifikovaná výroba, ako aj produkty sú garanciou pre najnáročnejšie
aplikácie v textilnom priemysle, automobilovom priemysle, potravinárskom
priemysle, v zdravotníctve, nábytkárskom priemysle a ďalších technických
aplikáciách ako sú laná, popruhy, filtračné tkaniny a pod.
Certified production and products are a warranty of top quality
applications in the textile, automobile, food, health or furniture
industries, and other technical applications as ropes, straps,
filtration fabrics, etc.
STROJÁRSKE VÝROBKY MACHINING
Strojárska výroba zabezpečovaná v spoločnosti STROJCHEM
(Slovensko) má už viac ako 75-ročnú tradíciu.
Machinery production is the core business of STROJCHEM (Slovakia) that
has a tradition of over 75 years.
Portfólio výrobného programu spoločnosti tvoria:
• zákazková výroba montážnych skupín a komponentov podľa
individuálnych požiadaviek zákazníka
• dodávky opracovaných odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny
a oceľoliatiny
• valce a rotačné telesá
• v ýroba a montáž automatických baliacich strojov
• návrhy, dodávky a servis systémov priemyselnej automatizácie
• opravy, výroba a montáž elektrických zariadení
• metrologické a kalibračné činnosti.
The production programme involves:
• production of sub-assemblies and components according to individual
requirements of customers
• production of machined castings from grey cast iron, ductile iron and
steel
• production of cylinders and rotating bodies
• production and assembly of automated packaging machines
• design, installation and service of systems for industrial automatization
• repairs, production and assembly of electrical equipment
• metrology and calibration.
Výrobky sú realizované predovšetkým pre polygrafické stroje
a zariadenia na spracovanie plastov, pre potravinársky priemysel,
automobilový priemysel, stavebníctvo a iné odvetvia.
Products are manufactured, in particular, for the polygraphic machines
and equipment for plastic and food processing, automobile and building
industries and other branches.
ENERGETIKA POWER PRODUCTION
História výroby energií v spoločnosti Chemosvit je spätá s jej
začiatkom. Za niekoľko desiatok rokov prešla obrovským vývojom,
počas ktorého sa dôraz kládol nielen na samotný rozvoj energetických
zariadení a efektívnosť výroby, ale aj na ochranu životného prostredia.
Spoločnosť CHEMOSVIT ENERGOCHEM sa v súčasnosti radí medzi
najmodernejšie energetické závody v celej Európe.
History of power production in Chemosvit dates back to
the company founding. In several decades, the company has
undergone extensive development stressing not only power
plant capacity and production efficiency, but also environmental
protection. CHEMOSVIT ENERGOCHEM is currently among the
most advanced power plants in Europe.
Portfólio spoločnosti tvorí:
Business line of the company:
• kombinovaná výroba elektriny, tepla a chladu (trigenerácia)
• distribúcia a predaj energií a zemného plynu
• úprava, distribúcia a predaj technologickej a pitnej vody
• prevádzka priemyselnej, splaškovej a dažďovej kanalizácie
• prevádzka čistiacej stanice odpadových vôd
• podporné služby pre elektrizačnú a prenosovú sústavu v oblasti
primárnej a sekundárnej regulácie výkonu.
• combined electricity, heat and chill production
• distribution and sales of powers and natural gas
• treatment, supply and sales of technological and fresh water
• industrial, soil and rain water sewage system
• waste water treatment plant
• support services in electricity supply and distribution with
a primary and secondary output regulation.
MEDZINÁRODNÉ NORMY INTERNATIONAL STANDARDS
Spoločnosti skupiny Chemosvit sú
certifikované podľa medzinárodne uznávaných
noriem:
• s ystém manažérstva kvality podľa normy
ISO 9001:2008
• systém ochrany životného prostredia podľa
normy ISO 14 001:2004
• systém riadenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa normy
BSi OHSAS 18 001:2007
• systém manažérstva bezpečnosti produktu
podľa normy ISO 22 000:2005
• BRC/IoP: 2008 pre obaly a obalové materiály
• Oeko-Tex Standard
a Bluesign®system partner pre
polypropylénové vlákna
• KLAP:2010 Strieborný certifikát komplexného
logistického auditu podniku 2010
The companies of the Chemosvit Group
implement individual systems according to
Internationally recognized standards:
• q
uality management system
to ISO 9001:2008
• e
nvironmental protection system
to ISO 14 001:2004
• o
ccupational health protection system
to BSi OHSAS 18 001:2007
• p
roduct safety system to ISO 22 000:2005
• B
RC/IoP: 2008 for packaging and packaging
materials
• O
eko-Tex Standard and
Bluesign system partner for polypropylene fibres
• S ilver certificate of the company complex
logistics audit of 2010
NÁŠ POTENCIÁL OUR POTENTIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
z ákaznícky orientovaná spoločnosť
flexibilita a inovatívnosť produktov a služieb
systematická spolupráca s klientami pri riešení ich potrieb
sústavné vyhodnocovanie vývoja interného a externého
prostredia spoločnosti s cieľom včas reagovať na zmeny
investície do rozvoja ľudských zdrojov
znalostne orientovaná spoločnosť
trvalé zlepšovanie efektívnosti interných procesov – procesné
riadenie
špičkové technológie typu high-tech a praxou overené knowhow v riadení, výrobe a inováciách
transparentné akcionárske vzťahy umožňujúce prijímať rýchle
a účinné strategické rozhodnutia
budovanie systémov riadenia kvality, bezpečnosti produktu,
ochrany životného prostredia, riadenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
• c ustomer-driven company
• fl
exibility and innovative products and services
• s ystematic co-operation with clients in meeting their
requirements
• c ontinuous evaluation of the company internal and external
environment so as to be able to promptly respond to challenges
• i nvestments in human resources
• k nowledge-driven company
• p
ermanent improvements of internal processes - process
management
• s tate-of-the-art technologies and know-how proven in practice,
applied in management, production and innovation
• t ransparent relations among shareholders allowing fast and
effective strategic decision-making
• introduction of management systems in quality, product safety,
environmental protection and occupational health protection.
DOPRAVA TRANSPORT
DOPRAVA TRANSPORT
CHEMOSVIT CHEDOS je dopravno-zasielateľská spoločnosť
s dlhodobou tradíciou, bohatými skúsenosťami a profesionálnym
prístupom ku klientom v oblasti dopravy, logistiky a špedície.
Veľkosťou a kvalitou vozového parku patrí spoločnosť medzi najväčšie
dopravné a zasielateľské spoločnosti na Slovensku.
CHEMOSVIT CHEDOS is a transport - freight forwarding company
with long tradition, rich experience and professional skills in
providing transportation, logistics and forwarding services.
The size and top quality of vehicle fleet ranks the company among
the biggest transportation and forwarding companies in Slovakia.
Portfólio spoločnosti tvorí:
Business line:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
t uzemská a medzinárodná cestná doprava a zasielateľstvo tovaru
l ogistické služby
s lužby colnej deklarácie
a utorizovaný autoservis osobných vozidiel Fiat, Alfa Romeo a Lancia
údržba a servis osobných vozidiel do nosnosti 3,5t
ú
držba a servis nákladných dopravných prostriedkov s nosnosťou 3,5t –
12t a s nosnosťou nad 12t
• celoročné parkovanie kamiónov na stráženom parkovisku 24 hod. denne.
d
omestic and international road transportation and forwarding
l ogistics
c ustoms clearance
a uthorised servicing of Fiat, Alfa Romeo and Lancia cars
m
aintenance and service of transportation vehicles of up to 3.5 –
12 tonnes and above 12 tonnes
• y ear-long parking availability for trucks on a guarded parking lot
for 24 hrs daily.
ZHODNOCOVANIE ODPADOV WASTE PROCESSING
Dlhodobé opatrenia na znižovanie negatívneho vplyvu výrob na
životné prostredie, na ochranu vôd, ovzdušia i pôdy vyústili v roku
1997 do založenia spoločnosti CHEMOSVIT ENVIRONCHEM.
Portfólio výrobného programu spoločnosti tvoria:
• recyklácia (aglomerácia, regranulácia) plastových odpadov na
špičkových linkách
• vstrekolisovanie technických výrobkov s využitím vlastných
recyklátov
• výroba štruktúrne ľahčených PP dosiek a stenových prvkov
• výroba drevených obalov
• poskytovanie služieb pri nakladaní s odpadmi.
Long-lasting measures aimed at reducing negative impact of
productions on the environment, water, air and soil protection,
resulted in establishing the company CHEMOSVIT ENVIRONCHEM
in 1997.
Business line of the company includes:
• recycling (agglomeration, regranulation) of plastic waste on upto-date lines
• injection moulding of technical products using in-house
recycled products
• production of structurally expanded PP boards and wall
elements
• production of wood packaging
• waste management services.
ĽUDSKÉ ZDROJE HUMAN RESOURCES
Sústavná starostlivosť o vzdelávanie a kvalifikačný rozvoj zamestnancov,
tvorbu pozitívnych motívov a postojov k činnosti, ochotu angažovať sa
s cieľom:
• u
voľniť a rozvinúť tvorivý a pracovný potenciál zamestnancov
(sebarealizácia)
• v ytvárať korektné vzťahy zamestnávateľa a zamestnancov
• m
otivovať zamestnancov zabezpečiť realizáciu výrobkov a služieb pre
našich zákazníkov podľa ich požiadaviek.
Systematic education and raising the qualification of employees, setting
positive stimuli and approaches to work, willingness to get involved in
order to:
• s upport and develop the creative and working potential of employees
(self-realisation)
• f orm correct employer-employee relations
• m
otivate employees to provide products and services for our customers
to their requirements.
Investície do rozvoja ľudských zdrojov:
• z ískavanie odborných a jazykových vedomostí
• z ískavanie vedomostí, schopností a zručností z oblasti manažmentu
• z abezpečovanie bežnej a preventívnej lekárskej starostlivosti
• r ealizovanie liečebno-rehabilitačných a rekondičných pobytov.
Investments in the development of human resources:
• t o obtain professional and language skills
• t o obtain knowledge, abilities and skills in management
• t o secure ordinary and preventive medical care
• t o provide rehabilitation and recondition stays.
Spoločnosť je nositeľom ceny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky Zamestnávateľ ústretový k rodine - VIA BONA.
The company was awarded the prize Helpful Employer to Families - VIA
BONA by Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic.
HOTELOVÉ SLUŽBY HOTEL SERVICES
Hotel SPOLCENTRUM vo Svite využíva svoju výhodnú polohu v centre
podtatranského regiónu. Vďaka výbornému spojeniu diaľnicou D1 a letiska
Poprad je ľahko dostupný pre domácich i zahraničných hostí. Moderne
zariadený hotel ponúka služby z oblasti ubytovania a stravovania, relaxu,
športovania alebo zábavy.
SPOLCENTRUM Hotel at Svit is favourably located in the centre of the
High Tatras region with excellent transport accessibility for domestic or
foreign guests through the nearby D1 highway, or Poprad airport. The
modern hotel offers accommodation, restaurant services, entertainment
and relaxation amenities.
Hotel ponúka:
The hotel offers:
• moderné ubytovanie v dvojizbových apartmánoch
• reštauračné služby
• konferencie, vzdelávacie aktivity a prezentácie
• firemné akcie
• športovo-relaxačné centrum (tenisová hala, wellnes, bowling, posilňovňa)
• tanečná sála s barom, salóniky (pre 20 až 45 účastníkov)
• rodinné oslavy
• možnosť lyžovania v blízkej Lopušnej doline.
• modern accommodation in double-room apartments
• restaurant services
• conference, education and presentation rooms
• premises for corporate events
• sports-relaxation centre (tennis hall, wellness, bowling, fitness)
• dancing room with a bar, lounges (for 20 to 45 participants)
• family celebrations
• skiing in the nearby Lopusna valley.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE THE ENVIRONMENT
Riadenie vplyvov na životné prostredie podľa ISO 14 001 a účasť
v medzinárodnom programe Responsible Care, ktorého cieľom
je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie
a bezpečnosť pri výrobe.
Management of environmental impacts to ISO 14 001
and participation in the International program Responsible Care
whose aim is to continually improve the environmental awareness,
health and safety conditions in production.
Napĺňaním Koncepcie trvale udržateľného rozvoja spoločnosť
vkladá nemalé investičné prostriedky do reštrukturalizácie výrobnej
základne s cieľom minimalizácie negatívnych dopadov výrobných
programov na životné prostredie v regióne pod Vysokými Tatrami.
Following the Concept of Sustainable Development, the company
invests a lot in the restructuring of the manufacturing base with
the aim of minimising the negative impacts of manufacturing
operations on the environment in the High Tatras region.
Spoločnosť je nositeľom Ceny ministra životného prostredia
Slovenskej republiky za prínos v starostlivosti o životné
prostredie.
The company was given The Minister of the Environment’s Award
for their contribution
to environmental
protection.
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
SILNÁ SKUPINA l SPOĽAHLIVÝ PARTNER
Našou pridanou hodnotou k trvalo udržateľnému rozvoju skupiny firiem Chemosvit je spoločensky zodpovedné
podnikanie, postavené na ekonomickom, sociálnom a environmentálnom pilieri
EKONOMICKÝ PILIER
• transparentné a certifikované manažérske systémy
• trvalo zlepšovaná efektívnosť interných procesov a disponibilných zdrojov
• dlhodobé a stabilné dodávateľsko-odberateľské vzťahy
• korektný vzťah s finančnými inštitúciami
• transparentný výber dodávateľov strojov, technológií, materiálov, energií a služieb
• vlastné know-how a rešpektovanie foriem ochrany duševného vlastníctva
SOCIÁLNY PILIER
• interná nadštandardná legislatíva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ochrany zdravia pri
práci, starostlivosti o zamestnancov, mzdovej politiky a v tvorbe a používaní sociálneho fondu
• Nadácia Chemosvit pomáha ľuďom a podporuje projekty z regiónu
ENVIRONMENTÁLNY PILIER
• ekologické výrobné programy a postupné odstavovanie menej ekologických technológií
• spracovanie technologických plastových odpadov do regulárnych výrobkov
SOCIAL RESPONSIBILITY
STRONG GROUP l RELIABLE PARTNER
Our added value to sustainable development of the Chemosvit Group involves the socially responsible business
approach supported by economic, social and environmental pillars.
ECONOMIC PILLAR
• transparent and certified management systems
• permanent improvement of internal processes and available resources
• long and stable supplier-customer relations
• correct relations with financial institutions
• transparent selection of suppliers of machinery, technology, raw materials, powers and services
• self-developed know-how and recognition of different forms of intellectual property protection
SOCIAL PILLAR
• internal above-standard legislation in the field of labour relations, occupational safety, health
care of employees, salaries and the creation and use of social fund
• the Chemosvit Foundation established to help the people and support regional projects
ENVIRONMENTAL PILLAR
• environmentally-friendly manufacturing programmes, gradual shut-down of non-ecological
technologies
• converting of technological plastic waste into regular products
KONTAKTY CONTACTS
Fólie & Zušľachťovanie
Films & Converting
Spracovanie odpadov & Plastové výrobky
Waste Processing & Plastic Products
TERICHEM, a. s., Slovakia
CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s., Slovakia
ZAO TERICHEM LUTSK, Ukraine
www.environchem.sk
Terichem Tervakoski OY, Finland
www.terichem.sk
PAO LUTSKPLASTMAS, Ukraine
www.chemosvit.sk
CHEMOSVIT FOLIE, a. s., Slovakia
CHEMOSVIT LUTSKCHIM Ltd., Ukraine
CHEMOSVIT BOHEMIA, a. s., Czech Republic
Služby
Services
www.chemosvitfolie.sk
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Slovakia
www.energochem.sk
Polypropylénové vlákna
Polypropylene Yarn
CHEMOSVIT CHEDOS, s. r. o., Slovakia
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Slovakia
www.chedos.sk
www.fibrochem.sk
Strojárstvo
Machining
HOTEL SPOLCENTRUM
www.spolcentrum.sk
STROJCHEM, a. s., Slovakia
SKI CHEM, s. r. o.
www.strojchem.sk
www.skichem.sk
KRAKOW
POLAND
CZECH REPUBLIC
ŽILINA
SVIT
POPRAD
PREŠOV
TRENČÍN
BANSKÁ BYSTRICA
KOŠICE
UKRAINE
ZVOLEN
S L O V A K I A
NITRA
VIENNA
AUSTRIA
BRATISLAVA
HUNGARY
BUDAPEST
CHEMOSVIT, a. s.
Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská republika / Slovak Republic
Tel.: +421 52 715 1111
Fax: +421 52 715 2740
E-mail: [email protected]
www.chemosvit.sk
www.chemosvit.sk
Download

Profil firmy