Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE, cez Európsky fond
regionálneho rozvoja a Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Investícia do vašej budúcnosti.
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Názov projektu: Zavedenie inovatívnej technológie pre zvýšenie konkurencieschopnosti
a zamestnanosti
Výška schváleného NFP: 275 575,00 EUR
Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, 059 21 Svit, ul. Štúrova 101
Názov a sídlo prijímateľa: CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu: 08/2013 – 09/2014
Stručný opis projektu:
Projekt pozostával z jednej aktivity, predmetom ktorej bol nákup a inštalácia logického celku
„vstrekolis s príslušenstvom“. Plánovaná dĺžka realizácie projektu bola 14 mesiacov.
Realizáciou projektu sa rozšíril technologický park prijímateľa o inovatívne technologické
zariadenie, boli vytvorené 3 nové pracovné miesta pre príslušníkov MRK, došlo k zlepšeniu
konkurencieschopnosti prijímateľa, zlepšeniu podmienok zamestnanosti v regióne a zvýšeniu
kapacity výroby vrátane možnosti rozšírenia sortimentnej skladby výrobkov.
Aktuálny stav projektu :
Dodávateľom logického celku je spoločnosť MAPRO SLOVAKIA, s.r.o..
Fyzická realizácia aktivít projektu bola ukončená v septembri 2014, v súlade s aktuálne
platným časovým harmonogramom.
V súčasnosti sa spracovávajú podklady pre uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva
a záverečnej žiadosti o platbu.
Odkaz na Riadiaci orgán Operačného programu KaHR:
http://www.economy.gov.sk/
Odkaz na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom:
http://www.siea.sk/
Odkaz na Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:
http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast-op-kahr--6118/127803s
Fotodokumentácia realizácie projektu:
Download

Informácia o projekte - Chemosvit Environchem