Policajti pri zásahu minuli všetky „papuče“
Viac na
strane
5
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 28
Ročník XX
Utorok 13. júla 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk
Tel./fax: 033/762 84 25
viac videospráv na webe
Nové obete diaľnice
www.piestanskytyzden.sk
Mesto predáva aj
kupuje majetok
Poslanci sa na poslednom
zastupiteľstve venovali
aj niekoľkým prevodom
nehnuteľností. Mesto bude
opäť predávať bývalú
autoškolu na Meštianskej
ulici a z troch jemu
ponúkaných štátnych
objektov kúpi od lesníkov
budovu na ulici Pod
Párovcami za cenu
80-tisíc eur.
Viac na strane
2
Šéfom úradu vlády
je Piešťanec
Viktor Nižňanský
Viac na strane
3
Kúpele plánujú
rekonštruovať
balneoterapiu
Viac na strane
Snáď neprejde týždeň, aby sme nepriniesli správu o dopravnej nehode. V uplynulých dňoch
na diaľnici D1 vyhasli dva životy – kamionista zomrel pri Červeníku a Piešťanec kráčajúci
pešo v smere od Nového Mesta nad Váhom. Viac na stranách 3 a 5.
Foto: (HaZZ)
Pohoda: Pozrite si
atmosféru festivalu
Viac na stranách
inzercia
na potulkách regiónom
Pečeňady: Rozmach miesto zániku
Pečeňady, ktoré tvorí okolo päťsto duší, boli
pred dvadsiatimi rokmi vyhlásené za zánikovú obec.
Dnes zažívajú nebývalý rozmach i vďaka tomu,
že na časti jej pozemkov je postavená atómová
elektráreň. Do obecného rozpočtu tak plynie
aj príjem za daň z nehnuteľnosti.
Viac na stranách
14-15
7
10-11
2
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
editorial
Dnes píše
Adriana
Drahovská
na tému:
Ambície
a dobro
„Nepovažuj moju dobrotu
za slabosť,“ povedal kandidát
na prezidenta v americkom seriáli Bratia a sestry, „ambicióznejšieho človeka si nestretol.“ Ten výrok ma zaujal. Prečo vlastne ľudí, ktorí ukážu láskavosť a dobro, okolie často
považuje za mäkkých? A dokáže rešpektovať viac tých, ktorí sa vyzbroja „svalnatými“ rečami alebo hnevom? Hoci ide
len o seriálovú postavu, predsa - najláskavejších ľudí v novodobých dejinách sveta – pápeža Jána Pavla II. a Matku Terezu by tiež nikto nemohol obviniť zo slabošstva.
Pomaly sa blížia novembrové komunálne voľby, a tak sa aj
naši volení zástupcovia v meste zaktivizovali. Po krízových
balíčkoch a šetrení odsúhlasili nové investície i za pomoci
úverov. Chceme opraviť most,
orúcané dlaždičky na kolonáde, dobudujeme cyklotrasu,
zrekonštruujeme, čo sa dá...
Nie som odporcom pôžičiek,
naopak. Pri polpercentnom úroku, ktorý ponúka väčšina bánk
na vklady, je výhodnejšie peniaze investovať, ako držať na
účte. Je ale smutné, že k snahe
dochádza až pod hrozbou straty nejakej výhody či pozície.
S viacerými hlavami obcí
sme pri potulkách regiónom hovorili o tom, že štvorročné volebné obdobie je dosť krátke,
najmä pre termíny, ktoré majú
vyšší úradníci na rozhodovanie.
Keď som však videla, koľko vecí dokázali niektorí kompetentní stihnúť vo volebnom
roku, zmenila som názor – ak
by sa všetci kandidáti zaujímali o dianie okolo nich a potreby
občanov tak, ako to robili posledných pár mesiacov, mohli
by sa voľby konať aj každý rok.
A ak ukážu aj láskavosť, ich
ambíciám môže prospieť...
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
aktuálne
Dve budovy mesto nechce, tretiu kúpi
Posledné rokovanie mestského
parlamentu sa pred poslaneckými prázdninami zaoberalo aj kúpou a predajom nehnuteľností.
Pre areál bývalej autoškoly na
Meštianskej ulici poslanci schvaľovali nové podmienky predaja
a prerokovávali návrhy na kúpu
objektu po policajnej stanici na
rohu Záhradníckej a Vajanského, vyhoreného rodinného domu v Orviskom kúte aj administratívnej budovy lesníkov.
O bývalú autoškolu
nebol záujem
Po neúspešnom pokuse o predaj budov na Meštianskej ulici
mesto navrhlo opäť vypracovať
ponuku na verejnú obchodnú súťaž s tým, že kritériom výberu
bude najvyššia ponúknutá cena.
Doteraz ich predávali za viac ako
142 734 eur - cenu stanovenú
znalcom. Za týchto podmienok o
ponuku nikto neprejavil záujem.
Pred rokom požiadal o kúpu areálu bývalej autoškoly konateľ firmy
Pelor z Bratislavy, ktorý vlastní aj
susediace nehnuteľnosti, poslancom sa však ním ponúknutá cena
(90-tis. eur) zdala nízka a predaj
neschválili.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave navrhlo mestu kúpiť za 252 274 eur budovu zrušenej policajnej stanice na
rohu Záhradnej a Vajanského ulice. Samospráva však v rozpočte
na kúpu nemá peniaze. Podľa Lívie Damborákovej, vedúcej organizačno-právneho odboru radnice, je technický stav objektu ne-
O bývalú policajnú stanicu na Záhradnej mesto nemá záujem. Foto: (mkm)
vyhovujúci a vyžadoval by rekonštrukciu: „Poukazujeme na skutočnosť, že v budove sa nachádzajú aj služobné nájomné byty
a museli by sme sa zaoberať aj
touto otázkou.“ Kúpu nehnuteľnosti z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov, vysokých nákladov na rekonštrukciu a otázneho
účelu využitia preto neodporučila schváliť ani mestská rada. Poslanci sa k tomuto stanovisku priklonili a budova po polícii tak naďalej ostáva štátu.
Mestu chceli predať
vyhorený dom
Ďalšiu nehnuteľnosť v majetku štátu - dom so súpisným číslom 340 na ulici Orviský kút - ponúkal na predaj mestu aj Obvodný úrad Trnava. Vyhorený rodinný dom je bez strechy a prístup
k nemu vedie cez cudzie pozemky. Hoci cenu stanovil predávajú-
ci iba na 3153 eur, mesto navrhlo poslancom kúpu neodsúhlasiť.
„Problém je dostať sa sem autom, lebo priechod má šírku len
asi dva metre. O dom nemajú
záujem ani susedia,“ uviedla L.
Damboráková. Poslanci teda neodobrili ani nákup tohto majetku.
Pri poslednej ponuke na prevod majetku išlo o administratívnu budovu na ulici Pod Párovcami v správe Národného lesníckeho centra (NLC) Zvolen. Primátor Remo Cicutto informoval, že
mestská rada nákup tejto nehnuteľnosti odporúčala. Bola by to
vhodná alternatíva k projektu domova sociálnej starostlivosti, ktorý v bývalej škole na sídlisku Adam
Trajan ministerstvo neschválilo.
Budovu od NLC tak po odklepnutí poslancami mesto kúpi za 80-tisíc eur. „Tu by bol domov sociálnej starostlivosti možno realizovateľný aj zo zdrojov mesta,“ dodal primátor.
A. Drahovská
NA VRBOVSKEJ ČERSTVÝ ASFALT
Vrbovská cesta je už v úseku od
križovatiek s Dopravnou ulicou
po Bratislavskú cestu pokrytá
novým asfaltom.
S jej rekonštrukciou sa začalo
v polovici júla, kedy povrch cesty vyfrézovali, vymenili obrubníky a odstránili lokálne koľaje od
Ružového mlyna. Cesta síce bude
pekná, no chodníky tu zatiaľ nezmenili. Podľa našich informácií
je to však len otázka času. Na júlovom zasadaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili 30-tisíc eur na úpravu priľahlých chodníkov v novom úseku cesty, ktorá sa ale celá končí až pri bývalej
Tesle. „Tento týždeň beží obstarávanie. Uvidíme, ako to dopadne, tridsať tisíc je len odhad,“
informoval nás primátor mesta
Po asfaltovaní cesty bude nasledovať oprava chodníkov. Foto: (mkm)
Remo Cicutto a podotkol, že opravu chodníkov vykonajú v nadväznosti s opravou cesty. Tá sa vyko-
návala z prostriedkov Ministerstva
hospodárstva SR. Objem predstavoval čiastku 400-tisíc eur. (vd)
aktuálne
Schválili finálny generel dopravy
Poslanci na júlovom zastupiteľstve schválili okrem iného aj finálnu podobu Územného generelu dopravy Piešťan. Urobili
tak po dvojročnej príprave tohto
plánu, kedy v apríli 2008 odobrili návrh na jeho vypracovanie
tímom odborníkov z univerzít.
Územný generel by sa mal stať
základným dokumentom, ako sa
bude vyvíjať dopravná infraštruktúra mesta v nasledujúcich desaťročiach. Okrem dotknutých organizácií mali možnosť sa k nemu
vyjadriť aj obyvatelia na niekoľkých verejných stretnutiach. V
dokumente sa spracovatelia venovali všetkým druhom dopravy,
ktoré sú v Piešťanoch.
Mesto plánuje napríklad predĺženie jestvujúceho pešieho podchodu pod stanicou smerom do
zóny Obchodná ulica. Generel dobudúcna tiež počíta so severným
obchvatom Piešťan a premostením rieky pri Moravanoch nad Vá-
hom. Rozpracováva aj dvadsaťročnú problematiku južného premostenia. Hovorí sa dokonca i
o dobudovaní Vážskej vodnej cesty v regióne Piešťany – Sereď. Pre
zvýšenie atraktivity letiska zasa
navrhujú tvorcovia napríklad jeho
priame prepojenie na diaľnicu D1
pri Hornej Strede.
V dokumente je tiež detailne spracovaná cestná sieť, určené dopravné obmedzenia, zaznamenané zóny bez áut a venuje sa
aj zmenám v mestskej hromadnej doprave.
Poslanci pri prerokovávaní generelu dopravy schválili aj spre-
jazdnenie Rázusovej ulice, o ktorom sme už písali v minulom čísle Piešťanského týždňa. Na základe uznesenia presunuli tiež jeden
z deviatich navrhovaných parkovacích objektov zo Šafárikovej
na Námestie SNP, kde by malo
vyrásť jednopodlažné zapustené parkovisko. Ďalšie parkovacie
domy alebo podzemné garáže sú
naplánované napríklad v priestore medzi Winterovou a Beethovenovou pri kine Fontána, pod polyfunkčnými objektmi na Námestí
J. Murgaša, na dvore Royovej ulice, na Školskej pred knižnicou, na
sídlisku Adam Trajan a Juh. (IP)
Podvodníčke hrozia dva roky väzenia
Vyšetrovateľ obvinil začiatkom júla z prečinu podvodu 43-ročnú ženu z Veľkého Orvišťa. Podozrivá mala uzatvoriť zmluvu o poskytnutí úveru od finančnej spoločnosti v mene muža z Dvorníkov. Spoločnosť na základe zmluvy vyplatila sumu 280 eur, pričom dotknutý žiadnu zmluvu neuzatvoril a ani o ničom nevedel. Za
podvod môže dostať až dvojročné väzenie.
(KR PZ)
Piešťanec novým šéfom úradu vlády
Novým vedúcim Úradu vlády SR
je od piatka 9. júla Piešťanec
Viktor Nižňanský. Na svojom prvom rokovaní ho schválil kabinet Ivety Radičovej (SDKÚ-DS).
Viktor Nižňanský
V. Nižňanský je bývalý vládny splnomocnenec pre decentralizáciu verejnej správy. V pozícii
vedúceho úradu vlády nahradil
svojho predchodcu Igora Federiča (Smer-SD). Ten sa stal poslancom Národnej rady SR. Ako svoje
menovanie vníma nový šéf úradu? „Všetko sa to odohralo veľmi rýchlo, oslovila ma premiérka Iveta Radičová a ja som súhlasil. Rád by som tejto vláde pomohol, ak mi na to postačia sily.“
Na otázku, či budú mať Piešťany
v novom kabinete protekciu, odpovedá Viktor Nižňanský s úsmevom: „Som lokálpatriot, na Piešťany určite nezabudnem. Už som
aj urobil prvý krok, pozval som na
džezový festival do Domu umenia
aj nového predsedu parlamentu a ministra kultúry. Ak budem
môcť, vždy sa budem snažiť pomôcť svojmu mestu. Mrzí ma len,
že mi zostane len málo času venovať sa všetkým ďalším piešťanským aktivitám.“
Viktor Nižňanský (57) pred vymenovaním zastával post riaditeľa Komunálneho výskumného a
poradenského centra Únie miest
Slovenska. Do roku 2008 bol prezidentom Centra pre ekonomické a sociálne analýzy M.E.S.A. 10
v Bratislave. Žije v Piešťanoch.
Aktívne pôsobí v miestnej neziskovej organizácii ProPolis, ktorá v spolupráci s mestom vybudovala napríklad Kolookruh Sĺňava, je členom Rotary klubu a tiež
jedným zo zakladateľov džezových festivalov ako International
jazz a Festival Doda Šošoku.
(tasr/red)
3
čierna kronika
Život Piešťanca
vyhasol na diaľnici
Na diaľnici D1 pri výjazde na
Nové Mesto nad Váhom sa v sobotu 3. júla v skorých ranných
hodinách stala tragická dopravná nehoda. Pri nej zomrel
27-ročný Piešťanec, ktorý sa z
neznámych príčin pohyboval
pešo po diaľnici. Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Pavla
Kudličku mladý muž z Piešťan
sa z neznámych príčin vybral
v sobotu nadránom na „prechádzku“ po diaľnici. Osobné
auto Mazda ho pri predchádzaní zachytilo a odhodilo do čelného skla predchádzaného nákladného auta. Piešťanec, ktorý
zrejme išiel z hudobného festivalu Topfest, na mieste nehody
podľahol ťažkým zraneniam.
Škodu na autách vyčíslili na viac
ako 4000 eur.
(KR PZ/red)
Opil kamarátku
Mladý pár kontrolovali vo
štvrtok o večer pri Váhu mestskí policajti. Šestnásťročnej T.
M. z Piešťan namerali v dychu
alkohol. Jej spoločník – Piešťanec P. G. - už síce mal osemnásť, ale priznal, že víno kúpil
a ponúkol dievčaťu on. Teraz
ho čaká správne konanie za podávanie alkoholu mladistvým.
Zložila ho horúčava?
Policajnú hliadku na bicykloch zastavila na pešej zóne v
sobotu popoludní žena, ktorá im oznámila, že na Námestí slobody niekto leží na zemi.
Išlo o miestneho bezdomovca
D. J. (1963). Policajti zavolali aj
zdravotníkov, ktorí ho ošetrili.
Vulgárneho
chlapa vykázali
V nedeľu večer zasahovala
mestská polícia pri hoteli Eden,
pred ktorým vulgárne vykrikoval opitý muž. Išlo o Ľ. K. zo
Srdošoviec. Hliadka ho z miesta vykázala.
Parkovisko pred
Priorom už funguje
Vodiči už od minulého týždňa
môžu využívať na Ulici A. Hlinku
aj osemnásť nových parkovacích
miest pred hlavným vchodom OD
Prior. Plochy na šikmé státie vozidiel sú vybudované z dlažobných
kociek a zasahujú niekoľko metrov do chodníka. Sú od neho oddelené betónovými zábranami,
zapustených do zeme, preto si pri
parkovaní dávajte pozor. Jedno
miesto je vyhradené aj na státie
pre zdravotne postihnutých. (ad)
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
Zvonil a vykrikoval
V sobotu dopoludnia bolo nové parkovisko plné áut.
Hliadku MsP privolali v nedeľu večer aj obyvatelia Hollého ulice. Pri jednom z domov
vraj ktosi vyzváňa na domový
zvonček a vykrikuje. Policajti
tu našli D. Š. z Jalšového. Upozornili ho, aby sa správal slušne a poslali ho preč.
(MsP)
4
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
aktuálne
PREČÍTAJTE SI: ODPOVEDE NA INTERPELÁCIE POSLANCOV A SŤAŽNOSTI
Časť Žilinskej preasfaltujú, kamióny neodklonia
V minulom čísle Piešťanského
týždňa (27/10) sme avizovali, že
prinesieme odpovede mesta na
interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa pýtali napríklad na odvod dažďovej
vody z ulíc v Kocuriciach, boj
proti potkanom, ktoré sa vyrojili na sídlisku Adam Trajan, ale aj
na parkovanie na tejto piešťanskej Petržalke. Venovali sa tiež
otázke prejazdu cyklistov cez
Kolonádový most, účasti svojich
kolegov na rokovaniach zastupiteľstva, či stavu vozovky na Žilinskej ceste.
problém spôsobila aj vysoká hladina spodných vôd a jediným riešením by bolo odčerpanie mláky,
cena by sa však mohla vyšplhať až
na 300-tisíc eur, vzhľadom na veľkú vzdialenosť (asi 350 m) od vsakovacieho drénu.
Prednostka MsÚ odpovedala
aj na kritické hlasy ohľadom parkovania na sídlisku Adam Trajan:
„Podľa štatistiky mestskej polície riešili v máji až 52 majiteľov
osobných áut, ktorí sa dopustili
priestupku a ďalších 23 prípadov
ešte nie je ukončených.“ Venovala sa aj otázke prejazdu cyklistov
Tento úsek Žilinskej cesty do zimy preasfaltujú.
je. „So zmenou rýchlosti nesúhlasili, ale mal by tam byť osadený
merač rýchlosti,“ informovala na
zasadnutí zastupiteľstva D. Bartošová. Podľa finančných prostriedkov ho mesto osadí do konca roka.
Na stretnutí kompetentní hovorili aj o možnosti obmedzenia ka-
miónovej dopravy po tejto štátnej ceste a jej presmerovanie na
diaľnicu. K tomu je podľa prednostky potrebné spracovanie rizikovej štúdie vplyvov ťažkej dopravy. Mesto prípravu štúdie zaradí do rozpočtu na budúci rok.
A. Drahovská
Cyklisti majú povolený vjazd na Kolonádový most od 22.00 do 6.00 h,
mesto zmenu zatiaľ neplánuje. Foto: (mkm)
S potkanmi majú problém
najmä obyvatelia domu číslo 30
na ulici Mateja Bela. Po celoplošnej jarnej deratizácii, ktorá bola
v meste v apríli podľa prednostky Mestského úradu (MsÚ) Denisy
Bartošovej, špecializovaná firma
deratizáciu na tejto ulici po obhliadke miesta asi o mesiac zopakovala. „V záverečnej správe sa
uvádza, že sídlisko Adam Trajan
patrí medzi oblasti so zvýšeným
výskytom hlodavcov. Situácii by
pomohlo, keby obyvatelia zodpovednejšie ukladali odpad do určených nádob.“
Obyvatelia Kocuríc majú počas daždivých dní problémy prechádzať cez križovatku ulíc Dudvážska–Družstevná. Pri budove rodinného detského domova sa tu
aj začiatkom júna vytvorilo menšie jazero. Situácia sa však bude
počas prívalových dažďov zrejme
opakovať, lebo v tejto časti mesta nie je vybudovaná dažďová kanalizácia. Na odvod vody slúžia tri
uličné vpuste, ústiace do vsakovacej šachty. Podľa D. Bartošovej
cez Kolonádový most: „Túto možnosť sme v minulosti už viackrát
prerokovávali s dopravnými inžiniermi, ktorí sa zaoberali cyklistickými trasami a odporúčali
uprednostniť chodcov.“ V súčasnosti značky umožňujú prejazd
bicyklom len od 22.00 do 6.00
h, aby sa zamestnanci kúpeľov
dostali do práce a mesto zmenu
nechystá.
Na zlý stav cesty na Žilinskej - najmä na časť od mosta
cez potok Dubová po križovatku
s Dubovou ulicou - sa sťažovali aj
ľudia, ktorí tu bývajú. Mesto im
dalo za pravdu. „Tento úsek komunikácie je veľmi opotrebovaný a v nevyhovujúcom stave, sú
tam preliačeniny, výmoly a vypukliny, čo spôsobuje otrasy domov,“ uvádza prednostka v odpovedi na interpeláciu. Keďže ide
o štátnu cestu I/61, mesto zvolalo na koniec júna spoločné rokovanie so Slovenskou správou ciest
Bratislava (SSC), aj za účasti občanov. Na rokovaní sa dohodli, že
SSC do zimy úsek cesty preasfaltu-
Zdroj: MsÚ Piešťany
aktuálne
V prevrátenom ťahači zahynul Poliak
V utorok 6. júla popoludní sa na
diaľnici pri Červeníku stala tragédia. Zomrel pri nej 32–ročný
muž. Okolo pol štvrtej popoludní sa tu prevrátil kamión s tovarom. Žiaľ, poľský vodič kamiónu
nehodu neprežil.
Na miesto nešťastia prišli piešťanskí hasiči a nešťastníka uvoľnili zo zovretia pokrčeného vozidla, potom pozbierali náklad z
diaľnice, uvoľnili cestu a vykonali protipožiarne opatrenia. „Poľský kamión prešiel z doteraz nezistených príčin mimo cestu, kde
sa prevrátil na strechu. Tridsaťdvaročný vodič z Poľska zostal
zakliesnený v kabíne. Na následky ťažkých zranení na mieste zomrel,“ uviedla krajská policajná
hovorkyňa polície Martina Kredatusová. Po nehode polícia uzatvorila diaľnicu asi na tri hodiny
a presmerovala dopravu po okolitých cestách.
Tri požiare
a zatopená pivnica
Na futbalovom štadióne v
Piešťanoch vo štvrtok horelo. Požiar pravdepodobne založili bezdomovci, ktorí si tu v bývalých
V kamióne sa na diaľnici zabil poľský vodič. Foto: (HaZZ)
hygienických zariadeniach urobili
ležovisko z matracov a paplónov.
Hasiči požiar na Kuzmányho ulici likvidovali na pravé poludnie.
V ten istý deň o pol štvrtej
popoludní vyrážali piešťanskí hasiči smerom na Floreát. V jednom
z rodinných domov na Hlbokej ulici dôsledku prasknutého potrubia
vytopilo pivnice. Hasiči vodu odčerpali.
V piatok od 0.10 až do druhej hodiny likvidovali požiar na
Mojmírovej ulici. Plamene tu vy-
šľahovali z navláčeného haraburdia na dvore rodinného domu. Hasiči mali sťažené podmienky práve pre spomínané množstvo neporiadku.
Obyvatelia jedného z domov
na Skalnej ulici majú dobrého suseda. Nestratil hlavu, keď v nedeľu po ôsmej hodine večer začal
u nich horieť prietokový ohrievač. Odstavil hlavný prívod plynu,
a tak privolaní hasiči mohli už len
skonštatovať: „Mali sme požiar
bez zásahu.“ (vd/HaZZ/KR PZ)
BILANCIA PRVÝCH DNÍ PRÁZDNIN: 31 NEHÔD
Až tridsaťjeden dopravných nehôd zaevidovala
polícia na cestách Trnavského kraja za prvý prázdninový predĺžený víkend. Je to o jedenásť nehôd
viac v porovnaní s uplynulým rokom, pričom vlani v rovnakom čase nezomrel pri nehodách ani jeden človek. „Tento rok prišiel pri zrážke dvoch áut
o život muž v okrese Senica. Vodič jedného vozidla prešiel z nezistených príčin do protismeru a tu
sa zrazil s práve prichádzajúcim autom. Jeho vo-
dič na mieste zomrel,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Dodala,
že v roku 2009 za prvé dni prázdnin nebol nikto
pri kolíziách ťažko zranený, teraz to bolo desať
osôb: „Ľahké zranenia utrpelo dvadsaťjeden osôb,
čo je o jedenásť viac ako vlani.“ Najviac dopravných nehôd sa stalo v okresoch Senica a Skalica
(spolu 9), v Trnavskom okrese (spolu s Piešťanmi)
bolo osem nehôd.
(KR PZ/red)
Pri kontrole použili všetky „papuče“
Piešťanskí mestskí policajti pri
kontrole dodržiavania nových
dopravných značení v priestore
bývalého trhoviska v piatok popoludní založili až 25 „papúč“
– všetky, ktoré mali k dispozícii.
„Minulú stredu sme osadili nové dopravné značky – zákaz zastavenia v zóne a zákaz vjazdu
mimo dopravnej obsluhy,“ informovali Piešťanský týždeň náčelník Mestskej polície v Piešťanoch
Marcel Mihalik. „Spolu so štátnou políciou sme začali aj kontrolovať ich dodržiavanie. Chcem
upozorniť, že povolenie vjazdu
do tohto areálu má len zásobovanie a dopravná obsluha – teda
ľudia, ktorí tu bývajú, ale zastaviť tu môže len vodič zásobovacieho vozidla.“ Ako ďalej uvie-
Mestskí aj štátni policajti v piatok vypratávali autá z bývalého trhoviska.
Napriek zákazu ich tu bolo neúrekom.
dol náčelník MsP, karty typu A
na týchto miestach stratili platnosť a šoféri musia preukázať
oprávnenosť vjazdu dokladmi.
Pri piatkovej kontrole policajti
našli priestor plný áut, a tak nasadili všetkých 25 „papúč“, ktoré
mali k dispozícii. „Riešili sme už
niekoľko priestupkov,“ doplnil M.
Mihalik.
(ad)
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
5
právnik radí
Preskúmavanie
zákonnosti prokurátorom
Každý občan SR
môže podať písomne alebo
ústne prokurátorovi žiadosť,
návrh alebo iné
podanie (podnet), aby preskúmal zákonnosť
postupu a rozhodnutí orgánov
verejnej správy (napr. mesta,
obce, obvodného úradu), tiež
iného prokurátora, vyšetrovateľa, policajného orgánu a súdu
v rozsahu vymedzenom zákonom. Prokurátor je následne
oprávnený (a v rozsahu stanovenom zákonom aj povinný) vykonať opatrenia na odstránenie zistených porušení zákona,
ak na ich vykonanie nie je výlučne príslušný iný orgán.
Podnet podávateľa musí smerovať k tomu, aby prokurátor
v žiadateľom popísanom prípade vykonal opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti, napr.
podal návrh na začatie konania, vykonal iné opatrenia na
odstránenie porušenia zákonov a ostatných právnych predpisov, na ktorých vykonanie je
podľa zákona oprávnený. Podnet možno podať na ktorejkoľvek prokuratúre v úradných hodinách. Prokurátor je povinný
vybaviť podnet do dvoch mesiacov od jeho podania a podávateľa podnetu upovedomiť
o spôsobe vybavenia podnetu.
Ak prokurátor zistí, že podnet je dôvodný, je povinný vykonať opatrenia na odstránenie porušenia zákona a ostatných právnych predpisov. Pri
vybavovaní podnetu má prokurátor povinnosť prešetriť všetky okolnosti rozhodné na posúdenie, či došlo k porušeniu zákona či iného právneho predpisu. Je preto vhodné uvádzať
v podnete prokurátorovi fakty
a tvrdenia, na základe ktorých
sa podávateľ podnetu domáha
preskúmania zákonnosti určitého rozhodnutia alebo postupu.
Pre urýchlenie vybavenia podnetu sa odporúča pripojiť fotokópie listín a rozhodnutí, ktoré sa na vec vzťahujú. Ak podávateľ podnetu nie je s vybavením svojej žiadosti spokojný, môže sa opakovaným podnetom domáhať preskúmania
zákonnosti vybavenia svojho
podnetu. Opakovaný podnet
vybaví nadriadený prokurátor
a žiadateľa o spôsobe vybavenia upovedomí.
Mgr. Branislav Jurga, advokát
6
aktuálne
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
NOVÝ KŇAZ Z VÝCHODU NAŠIEL DRUHÝ DOMOV NA ZÁPADE
Peter Sabol: Piešťany sú pre mňa výzvou
Farnosť sv. Cyrila a Metoda na
Nitrianskej ulici v Piešťanoch
má od 1. júna nového farára.
Stal sa ním veľadôstojný pán Peter Sabol, ktorý k nám prišiel zo
Žemberoviec v Štiavnických vrchoch. Štyridsaťštyriročný kňaz
síce pochádza až z Prešova, ale
rovinatý západ mu vraj prirástol k srdcu.
občianstvo,“ vysvetľuje s úsmevom. „Na východe žije môj otec
aj súrodenci, chodievam ich navštevovať, ale kontakty už nie sú
po dvadsiatich rokoch také intenzívne.“ Keď arcibiskupstvo jeho
preloženie schválilo, ešte nevedel, kam vlastne pôjde. „Piešťany boli pre mňa takou výzvou
– niečo nové a väčšie. Žemberovce majú asi tisícdvesto obyvateľov, z toho sú štyri stovky evanjelikov. K fare patrili aj dve filiálky - Brhlovce a Kmeťovce, spolu
asi tisíc farníkov.“ Peter Sabol už
v Piešťanoch pôsobil pred desiatimi rokmi ako diakon. „Vtedy tu
bola iba jedna farnosť - sv. Štefana v starých Piešťanoch. Chodieval som aj do kúpeľnej kaplnky či
do nemocnice. Na mieste Kostola
sv. Cyrila a Metoda stála iba hrubá stavba,“ spomína.
Rezervy vidí
na sídliskách
Peter Sabol
Našiel tu druhý domov
„Po revolúcii som študoval v
Bratislave a bol som vysvätený
za vtedy bratislavsko-trnavskú
diecézu,“ hovorí nový piešťanský správca farnosti. „Po dvoch
rokoch v Žemberovciach, ktoré
boli pričlenené k Banskej Bystrici, som požiadal o návrat späť do
tejto oblasti.“ Chcel sa vraj vrátiť do diecézy, pre ktorú bol vysvätený. „Na západnom Slovensku
som našiel svoj nový domov. Hneď
po vysvätení za kňaza som akosi
prirodzene cítil, že sem patrím.
Hovorievam, že mám už tunajšie
Hoci na faru sa nový piešťanský duchovný pastier presťahoval
iba pred týždňom, omše slúžil už
pár nedelí predtým. Trúfol si preto odhadnúť aj aktivitu svojich
ovečiek. „Z asi 17-tisíc Piešťancov, ktorí sa podľa štatistík hlásia k rímskokatolíckej cirkvi, chodí do kostola okolo päťtisíc ľudí,
teda tretina. To je ale všeobecný trend. My musíme ľuďom ponúknuť spojenie s Bohom, na to
sme tu, ale je už na ich slobodnej
vôli, či ho prijmú.“ Na otázku, či
slabšia účasť na omšiach nesúvisí
s tým, že cirkev sa málo modernizuje, prispôsobuje dobe, Peter
Sabol odpovedá: „Podobné otázky
Nový farár sa musí popasovať aj s nedokončeným pastoračným centrom.
Zatiaľ o jeho osude nie je rozhodnuté, ale hovorí sa o predaji či prenájme.
sa vynárajú v každej dobe. Hovorilo sa už o zrušení celibátu, možnosti stať sa kňazom aj ženatým,
ale anglikánska cirkev to urobila, a čo sa stalo? Počet kňazov sa
nezvýšil. Reforma náboženstva je
v iných rukách, ja sa stotožňujem
s učením cirkvi vo všetkých hlavných otázkach.“ Kde teda vidí
možnosti v Piešťanoch? „Určite
sú tu rezervy, napríklad na sídliskách, ale najskôr sa musím oboznámiť so situáciou, aby som ich
vedel zhodnotiť.“
Chlieb z neba aj
starostlivosť o človeka
Bývalý farár Ladislav Kuna si
u farníkov získal veľkú popularitu. Dokáže Peter Sabol nadviazať
na prácu svojho predchodcu? „Poslaním kňaza je ponúknuť ľuďom
chlieb z neba, eucharistiu, sprevádzať ich vierou aj pozemským
životom, vytvárať priestor pre
rozvoj náboženského a duchovného života vo všetkých úrovniach.
Či už prácou s mládežou, s deťmi, s rodinami, so starými, chorými ľuďmi - aby sa mali kde stretnúť, podporiť každú dobrú akciu.
V tom určite na svojho predchodcu nadviažem.“ Pri svojom poslaní nechce preferovať žiadne sociálne skupiny. „Na prvom mieste vidím ‘normálneho‘ človeka.
Sú kňazi, ktorí už v seminári vedeli, že sa chcú venovať deťom,
mládeži alebo rodinám. Keď som
nad tým rozmýšľal ja, došiel som
k záveru, že každému z tých ľudí
chcem byť k dispozícii, nie som
špecificky vyhranený, budem sa
venovať všetkým podľa potreby.“
A. Drahovská
NA GYMNÁZIU ZAPÁLILI OLYMPIJSKÝ OHEŇ
Od 14. augusta bude Singapur dejiskom
prvých olympijských hier mládeže. Vo
výbere Slovenska na toto premiérové
podujatie mládežníckeho olympizmu sú
aj traja piešťanskí zástupcovia. V tenise budú reprezentovať slovenské farby
Chantal Škamlová a Filip Horanský a lekárom výpravy je Roman Fano.
Študenti od 14 do 18 rokov z Maďarska,
Česka, Poľska a Slovenska si užívajú olympijskú atmosféru už počas tohto týždňa v
Piešťanoch. Slovenský olympijský výbor
zorganizoval v našom meste štvordňový
medzinárodný olympijský tábor. Podujatie sa začalo na nádvorí Gymnázia Pierra de Coubertina slávnostným príhovorom šéfa slovenskej misie na I. OH mládeže Vladimíra Millera, vztýčením olym-
Oheň zapálil piešťanský gymnazista Martin Gajdošech.
pijskej vlajky a zapálením symbolického
olympijského ohňa.
Tábor však nie je určený vrcholovým
športovcom, ktorí budú súťažiť na I. OH
mládeže v Singapure, ale vybraným študentom zo stredných škôl. Slovensko v
Piešťanoch reprezentujú študenti Športového gymnázia v Bratislave a Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Počas štyroch dní absolvujú účastníci tábora viacero akcií, medzi nimi stretnutia so
slovenskými olympionikmi. Vo štvrtok, na
záver piešťanského podujatia, odovzdá
prezident SOV František Chmelár nominovaným slovenským reprezentantom na
I. OH mládeže dekréty a zástupcovia výpravy zložia olympijský sľub.
Štefan Gregorička
aktuálne
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
7
Kúpele: Do balneoterapie chcú dať štyri milióny
Pred necelými dvoma mesiacmi sme v Piešťanoch a v tunajších kúpeľoch otvorili novú letnú kúpeľnú sezónu. O súčasnosti tohto najväčšieho zamestnávateľa v regióne, o hospodárení a plánovaných investičných
akciách sme sa porozprávali s
generálnym riaditeľom Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany (SLKP) Klausom Pilzom.
Prezraďte nám, ako hospodária kúpele v tejto sezóne?
- Podľa súčasných výsledkov a
predpokladov by sme mali hospodáriť s pozitívnym výsledkom.
Teraz v júli sme na tom dokonca
lepšie ako minulý rok v rovnakom
čase. Zlepšujeme sa a kríza nás už
tak nezasahuje. Máme viac klientov z Izraela a arabských krajín.
Nemecký trh je síce stále problematický, no nárast z menovaných
destinácií by mal vyplniť výpadok
nemeckých klientov. Na základe
uznesenia valného zhromaždenia
SLKP pripravujeme aj výplatu dividend za rok 2009. Mestu Piešťany poukážeme dividendy vo výške
asi 85-tisíc eur.
Ktorý hotel je najviac obsa-
zahraničia, a budú hľadať možnosti na strávenie voľného času
aj v kúpeľoch. Okrem Piešťan sa
nám celkom darí aj v Smrdákoch.
Tu rekonštruujeme hotelové izby
a pustiť by sme sa mali aj do balneoterapie kúpeľov.
Klaus Pilz
dený?
- Najlepšie máme obsadzovaný hotel Thermia Palace. V júli
plánujeme pre tento hotel okolo 5000 prenocovaní, čo je pravdepodobne rekord od jeho rekonštrukcie. No i obsadenosť v Balnea Esplanade alebo Palace je
veľmi dobrá. Klasických kúpeľných hostí však ubúda. Musíme
preto ponúkať viac špeciálnych
balíčkov a využiť napríklad to, že
ľudia pre problémy v cestovnom
ruchu nebudú toľko cestovať do
Očakávate teda zisk, použijete ho aj na investície?
- Pravdepodobne v septembri,
na najbližšom zasadnutí Predstavenstva SLKP, by sme mohli dostať zelenú na veľkú investičnú
akciu. Chceme obnoviť a zrekonštruovať balneoterapiu. Vodoliečba a celá infraštruktúra má viac
ako tridsať rokov a potrebuje totálnu obnovu. Náklady sa vyšplhajú približne štyri milióny eur.
Ako je to so zamestnancami
kúpeľov?
- Zastávame názor, že pre krízu nemôžeme prepustiť žiadneho
zamestnanca. Momentálne v kúpeľoch pracuje 1250 ľudí, takže
na platy a odvody do poisťovní
idú nemalé peniaze. Rozhodli sme
sa, že zamestnancom vyplatíme
aj mimoriadny bonus vo výške 25
percent. Bude to signál pre ľudí,
že hospodárenie kúpeľov a čísla
sú dnes v poriadku.
I. Paulech
Najobsadzovanejším kúpeľným hotelom je Thermia Palace.
Vodovodu sa dočkali...
Z piešťanského inštitútu vyšli už po tretíkrát noví absolventi.
Problémy s vodovodom, ktoré trápili Hubinčanov dlhé roky,
budú z väčšej časti od tohtoročných hodov minulosťou. Vodovod,
ktorý slúži už polstoročie, sa stal
v súčasnosti pre obyvateľov Hubiny najväčšou záťažou. V týchto
dňoch sa situácia mení, obec začala s rozsiahlou rekonštrukciou
vodovodnej siete.
Za posledné roky nebolo týždňa, kedy sa z dedinského rozhlasu neozvala tradičná formulka
starostky: „V dôsledku poruchy na
obecnom vodovode bude odstavená voda od – do.“ Nebolo jednodu-
ché zohnať peniaze, ani investora na túto finančne náročnú realizáciu. S rekonštrukciou sa začalo
v polovici júna. Plastové potrubie
položili v najviac poruchovej časti
od zvonice po hornú zastávku autobusu pri rodinnom dome Jozefa
Galánka. „Náklady na 900-metrový úsek nového vodovodného potrubia sa vyšplhali na 106 113 eur.
Ďalšie časti starého poruchového vodovodu vymeníme priebežne, záleží to však od finančných
prostriedkov, ktorými bude obec
disponovať,“ povedala nám starostka obce Jana Myjavcová. (jrj)
Promovalo 157 bakalárov
Z Inštitútu fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch vyšli už po tretíkrát noví bakalári. Na slávnostnej promócii si
minulý utorok v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána prevzalo
diplom 157 študentov, z toho 86 absolventov externej formy štúdia.
Podľa slov riaditeľa inštitútu Jozefa Beňačku záujem o štúdium u
nich prejavilo aj v tomto roku viac ako tristo uchádzačov. Po prijímacích skúškach sa do posluchární inštitútu v novom školskom roku posadí polovica z nich. „Do budúcna pripravujeme rozšírenie študijných
programov o dva nové. Pokiaľ ich akreditačná komisia odsúhlasí, na
škole sa budeme zaoberať aj pohybom a výživou. Druhý program by sa
venoval rádiologickej technike. Absolventi tohto štúdia by mohli byť
zamestnaní na rádiologických pracoviskách ako asistenti,“ vysvetľuje
J. Beňačka. Riaditeľ tiež prezradil, že neustále hľadajú nových pedagógov a odborníkov na skvalitnenie ďalšej výučby študentov.
(IP)
Hubinčanom časť poruchového vodovodu už vymenili.
8
servis
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
PAVOL GABRIŠ: DNES MUSÍME ROBIŤ
KROKY, KTORÉ ZÁKAZNÍK ZAJTRA OCENÍ
Za 20 rokov sa domáce spotrebiče a predovšetkým veľká biela technika zmenili na nepoznanie. Orchester neposedných tancujúcich práčok, obludne hučiacich chladničiek s veľkou spotrebou či večne tečúcich mrazničiek vystriedali dizajnovo prepracovanejšie, technicky vyspelé a predovšetkým energeticky
úsporné modely. O posledných
trendoch, o veľkej bielej technike všeobecne, ale i o špecifikách piešťanského trhu sme sa
rozprávali s Pavlom Gabrišom,
dlhoročným odborným predajcom z piešťanskej spoločnosti
DOMOSS TECHNIKA.
Ako by ste zhodnotili momentálny trh v porovnaní s obdobím
pred desiatimi rokmi?
- Pred desiatimi rokmi sa trh
len začínal vyvíjať. Zabudovateľné spotrebiče, všeobecne umývačky riadu, chladničky s nižšou
spotrebou energie sa len postupne dostávali do povedomia zákazníkov. Všetko, čo dnes považujeme za samozrejmosť, ako okamžitý servis, dovoz spotrebičov zdarma, technické znalosti jednotlivých značiek či školený personál,
to všetko sa len začínalo vyvíjať.
Nebojím sa priznať, že DOMOSS
bol v tejto oblasti určite priekopníkom pre piešťanský región.
Dnes sú to všetko samozrejmosti...
- To áno. Dnes je trh úplne iný.
V situácii, keď je ponuka oveľa
vyššia ako dopyt, je aj konkurovať čoraz náročnejšie. To znamená, že všetky výhody sú na strane zákazníka. Podmienky na trhu
sú, skrátka, nastavené tak, že sa
udržia len tí naozaj dobrí. Inými
slovami, dnes je existenčná nutnosť každej spoločnosti a, samozrejme, i každého jedného predajcu na sebe neustále pracovať.
To pred desiatimi rokmi nebolo.
Ale podľa mňa je to tak správne.
Určite?
- Viete, byť dobrý nie je nič
definitívne. To je otvorený proces. Čo zameškáte, musíte rýchlo dobehnúť. No a to nás núti
rásť, rozvíjať sa, pripravovať do
budúcna vždy čosi viac pre zákazníkov. Navyše DOMOSS má výhodu, o ktorej som tu už hovoril. Boli sme medzi prvými. Preto
dnes máme dobrú povesť a predovšetkým dlhú tradíciu v predaji napríklad vstavaných spotrebičov. Máme svoju pevnú filozofiu a hlavne kvalitných ľudí. Trúfam si povedať, že taký odborne zdatný personál len tak v okolí nenájdete.
Čo mi to ako zákazníkovi dáva?
- To vám dáva mnoho. Len odborník zvláda ponúknuť nadštandard. Je schopný, ochotný a hlavne motivovaný vám pomôcť. To
je elementárny základ dnešných
predajcov. Zároveň práve odborná fundovanosť posúva predajňu
skôr do pozície štúdia bielej techniky. To zákazník, často bez zá-
kladných znalostí, oceňuje. Viete, je jednoduché vyrukovať na
zákazníka s technickými informáciami, ktorým nerozumie. No povedať mu konkrétnu pridanú hodnotu, vysvetliť, čo mu práve ten
výrobok umožní, dá, uľahčí, to už
nedokáže každý.
„Pripravovať pre zákazníkov
do budúcna čosi viac.“ Mohli by
ste to vysvetliť bližšie?
- Neznamená to nič iné, ako
robiť dnes kroky, ktoré zákazník
zajtra ocení. Takým krokom bolo
napríklad zriadenie nášho vlastného servisného strediska. V čase
jeho vzniku to nebola malá investícia a dnes vďaka stredisku
máme pred konkurenciou náskok.
Vlastné servisné stredisko?
Naozaj je takou výhodou?
- Asi ste ešte nepotrebovali opraviť chladničku, umývačku, práčku alebo sporák. V našom stredisku pracujú výlučne odborníci školení priamo konkrétnymi výrobcami. Navyše tým, že
naše stredisko existuje tu v Piešťanoch, vieme zákazníkovi veľmi
rýchlo a pružne pomôcť so spotrebičom. V týchto službách vidím
veľkú výhodu pre celý náš región.
Častá otázka pre Pavla Gabriša:
Je lepšia práčka plnená zhora alebo spredu?
- V prvom rade to závisí od rozmerov kúpeľne. Ak je kúpeľňa
menšia, je to jasné. Plnená zhora. Nepotrebuje toľko miesta. Ak
priestorovo nemáte žiadne obmedzenie, skôr odporúčam plnenú
spredu. Sú stabilnejšie, majú zvyčajne priestrannejší bubon, čo
zvyšuje kvalitu prania, a navyše vám vzniká v kúpeľni aj „odkladací priestor“ na práčke.
Mestský park v Piešťanoch dostal svoju knihu
Ambíciu byť metodikou pre ochranu mestských parkov na Slovensku má knižný titul
Mestský park v Piešťanoch – Podmienky základnej ochrany pamiatky. Nie je určený
iba odbornej verejnosti, ale zasahuje širší kontext a je zaujímavý aj pre bežného čitateľa.
„Hodnoty mestského parku a vznikajúce tlaky na jeho zástavbu motivovali Balneologické múzeum v Piešťanoch stanoviť
zásady obnovy tohto výnimočného a pre kúpeľné mesto nesmierne významného objektu,“ povedal Vladimír Krupa, riaditeľ mú-
zea, ktoré dalo podnet na vznik publikácie.
Jej autorkou je Daniela Gažová a kolektív.
Do knihy zaradili nielen kapitoly o pamiatkových hodnotách parku, kompozičné a dendrologické analýzy či časti o smerovaní rozvoja lokality.
„Mestský park pri Váhu vznikol pôvodne
ako kúpeľný park,“ informoval V. Krupa. Založil ho koncom 18. a začiatkom 19. storočia vlastník majetkov v Hlohovci a Piešťanoch
gróf Erdődy. Teraz je pomenovaný po muzeológovi, významnom biológovi Andrejovi Kmeťovi. Na jeho území sa nachádzajú vzácne
druhy drevín a viaceré architektonické pamiatky ako známa Kúpeľná dvorana - Kursalon, pamätníky Adama Trajana a Ludwiga van
Beethovena či hotel Slovan. Jeho rozloha je
väčšia ako 212-tisíc metrov štvorcových. „Do
knihy sme vložili viac ako štyri desiatky historických záberov na rôzne lokality parku, tiež
plány, mapy a letecké snímky z rokov 1802,
1824, 1909 a 1970,“ doplnil riaditeľ Balneologického múzea. Na území Piešťan sa nachádza ešte Kúpeľný park na Kúpeľnom ostrove s rozlohou 54 hektárov a menší Teplický
a Pažitský park.
(TASR/red)
téma
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
9
S festivalmi sa spájajú aj viaceré tragédie
Aj toto leto bude patriť openair festivalom, hudbe a zabávajúcim sa ľuďom. Za nami je
ďalší ročník Topfestu či podujatie Toto je hip-hop. Tridsaťtisíc ľudí si odnieslo zážitky už aj
z trenčianskej Bažant Pohody.
Mnohí z účastníkov však zažili aj odvrátenú stránku bujarej
zábavy. Stránky novín najmä po
minulé roky zapĺňali okrem pozitívnych správ aj informácie
o úmrtiach, nešťastiach a predčasne ukončených letných zábavách. Na nasledovných riadkoch sa obzrieme na minulé ročníky letných akcií, ktoré sa zapísali do pamäte ľudí čiernymi
písmenami.
Piešťanmi asi najviac hýbalo
minuloročné nešťastie na trinástom ročníku trenčianskej Pohody.
Silná búrka a pád O2 arény stál
dva životy mladých divákov. Už to
budú dva roky, čo na Hardfeste v
Jaslovských Bohuniciach vyhasli
životy dvoch mladistvých Erikov.
Zábava s pohárikom v ruke a
pri hlasnej hudbe sa stala osudnou
i mužovi, ktorý sa utopil na Hornej Strede počas festivalu Bee
Niektoré z festivalov poznamenali tragické nehody, napríklad minuloročnú trenčiansku Pohodu. Foto: Lukáš Smiešny
Free. Aj podujatie Toto je hip-hop
poznačili pred časom podobné nepríjemné udalosti.
Na Zelenej vode po Topfeste
vyhasli dva mladé životy v roku
2008. Tragicky zahynul aj Piešťanec, ktorý pravdepodobne išiel
podgurážený z posledného roční-
ka pešo po diaľnici.
Letné festivaly a zábava pod
holým nebom priťahujú postupne čoraz viac priaznivcov a divákov. Aj keď do istej miery alkohol k zábave patrí, skúste sa napríklad riadiť aj heslom Braňuška
Jobusa z Vrbového: „Bezpečnosť
pri zábave je dôležitejšia ako zábava sama.“
Ako prax ukazuje, od pádu O2
arény sa podstatne zmenilo vnímanie bezpečnosti ľudí i personálu, aj pre všetkých usporiadateľov open-air akcií.
Igor Paulech
BEZPEČNOSŤ POSILNILI, ĽUDIA SÚ VNÍMAVEJŠÍ
Burácajúca hudba, veľké reproduktory, stovky účinkujúcich a
tisíce divákov. Takto vyzerajú
hudobné festivaly, ktorých je
počas leta na Slovensku neúrekom. Spýtali sme sa niekoľkých
zástancov zábav pod holým nebom, ako vnímajú prácu organizátorov na zaistení bezpečnosti
návštevníkov.
Lucia, 28, Stará Ľubovňa:
„Pre mňa festivaly sú oslavou leta,
skvelej hudby a je
to fajn spôsob, ako
sa odreagovať.
Keď je fantastické počasie, treba sa baviť a smiať
sa. Čo sa týka bezpečnosti na festivaloch, stať sa môže čokoľvek.
Je to nepredvídateľné. Treba si
dávať pozor, ale tiež sa aj dobre zabaviť.“
Katarína, 22, Šaľa: „K hudobným festivalom
mám iný vzťah ako
väčšina ľudí. Chodím si sem pravidelne zarobiť na
letných brigádach.
Keď sa zamyslím, na žiadnom feste som nebola z vlastnej iniciatívy, teda s kamošmi ísť pod stan a
baviť sa. Po minuloročnej Poho-
de sa veci okolo bezpečnosti určite zmenili. Pád O2 arény som zažila na vlastnej koži.“
Richard, 23, Trenčín: „Mňa
tragédia na Pohode veľmi neovplyvnila. Na festival
chodievame s partiou už dlhé roky,
dokážem sa odreagovať a pocítiť super atmosféru. Vypnúť na pár dní a vypadnúť
z každodenného života určite treba. Tu na letisku som si všimol,
že organizátori sprísnili niektoré opatrenia. Vidno viac sanitiek,
zdravotníkov a staníc záchranky.
Ako je to na ostatných festivaloch, neviem vám povedať.“
Zuzana, 23, Pezinok: „Openair festivaly - to
je stretávanie nových ľudí, hudba,
tanec, slnko. Čo
ma prekvapilo, na
takejto akcii som
prvýkrát videla kolotoče. No všeobecne ide hlavne o hudbu a dobrú zábavu. Minulá Pohoda zasiahla do života veľa ľudí. Bola to
zhoda nešťastných udalostí. Samozrejme potom si organizátori začali dávať ešte väčší pozor
na bezpečnosť. Videla som na-
príklad, že ‘SBS-kári‘ viac sledujú ľudí. Na koncerte jeden otec
musel zložiť dcérku z pliec. Zdalo sa mi to až trošku prehnané.“
Natália, 38, Modra: „Festivaly ma veľmi bavia. Kým sme nemali dieťa, bola
som pravidelnou
účastníčkou openair akcií. Vždy som
si vyberala koncerty a utekala od
jedného pódia k druhému, aby
som všetko postíhala. Časom sa
k hudbe pridružili aj debaty. Odkedy máme syna, chodíme skôr do
detského kútika, pozrieť si divadlo, ale aj na niektoré koncerty.
Pre mňa je Pohoda srdcovka, dlho
som na inom festivale nebola. Určite tu boli posilnené bezpečnostné opatrenia, no tu vždy dbali na
bezpečnosť.“
Michal, 30, Brno: „Čo sa týka
leta, k tomuto obdobiu patrí muzika a baviaci sa ľudia. Som rád, že
organizátori Pohodu po minulom
roku nezrušili. Bol som tu priamo
na mieste a celé som to sledoval
z auta. Aj ďalšie festivaly to dobudúcna ovplyvnilo. No myslím si,
že i z takejto udalosti si treba zobrať ponaučenie, všetko zlé je na
niečo dobré. Pre mňa je Pohoda
najlepšie zabezpečený česko-slovenský festival.“
Federika, 24, Bratislava: „Minulý rok to bolo
naozaj zlé, ale
všimla som si pár
zmien, ktoré určite prispeli k väčšej bezpečnosti.
Stany a pódiá boli rozložené inak.
Organizátori mysleli viac na bezpečnosť. Sú tu hangáre pripravené na evakuáciu.“
Adriana, 23, Turčianske Teplice: „Naposledy
som bola na festivale pred piatimi
rokmi. Bola som
tehotná a financie
mi tento rok budú
stačiť asi len na Pohodu. Pravdepodobne je to jediný festival,
na ktorý budem chodiť. Po minulom roku sa zmenili okrem pravidiel hry aj samotní ľudia. Zdá sa
mi, že sú uvedomelejší. Vnímajú
viac seba aj ostatných a dávajú si
pozor.“
(IP)
10
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
fotoreportáž
Pohodovú atmosféru zažilo tridsaťtisíc ľudí
Festival Bažant Pohoda po minuloročných tragických udalostiach opäť otvoril svoje brány.
Štrnásty ročník najväčšej slovenskej hudobnej „tešenice“ sa začal minulý štvrtok a trval tri dni.
Na trenčianskom letisku si svoje
stany rozložilo takmer tridsaťtisíc fanúšikov open-air festivalov.
Už vo štvrtok sa postupne začali zapĺňať stanové mestečká.
Ľudia z každého kúta Slovenska,
Čiech a ďalších krajín mali na začiatok možnosť vypočuť si slovenskú filharmóniu. Večerná zábava
už patrila britským rockerom The
Stranglers či projektu mladých
„borcov“ elektronickej hudby Ink
Midget & Pjoni.
V piatok sa teplota vzduchu vyšplhala na tropické hodnoty. Letiskom počas tohto letného dňa
zneli tóny štátnych hymien v prevedení Petra Breinera. Svoju premiéru na Pohode mali aj stálice
slovenského art rocku Collegium
Festivalový ošiaľ na trenčianskom letisku si užilo takmer tridsaťtisíc ľudí.
Speváčka Jess Mills počas koncertu so zoskupením Leftfield.
Šéf Pohody Michal Kaščák tiež odohral svoj koncert.
The Stranglers z Veľkej Británie.
Ľudia si zapálením sviečky spomenuli na minuloročné tragické udalosti.
Musicum. Nevšednú atmosféru
namiešali Vienna Vegetable Orchestra. Tým hudobné nástroje
dlho nevydržia čerstvé, pretože
dokážu zahrať na hocakom druhu
zeleniny. Večer predviedol svoj
koncert tiež anglický hudobník
Ian Brown.
Sobotnú atmosféru umocnila
spomienka na nešťastnú trinástu Pohodu. V čase od 15. hodiny,
kedy spadla O2 aréna, hudba znela iba z hlavného pódia. Prostredníctvom Vivaldiho Štyroch ročných období v podaní Slovenského komorného orchestra Bohdana
Warchala si ľudia spomenuli a venovali tichú modlitbu pamiatke
Davida Horného, Martina Kašáka
a Nikolky Kapkovej. Diváci mohli
fotoreportáž
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
11
vidieť aj dokument Pohoda 13 o
udalostiach minulého leta.
Posledný večer sa niesol v znamení hviezd z USA. Rockerka a
herečka v jednej osobe Juliette Lewis prvýkrát so svojou šou
navštívila Slovensko. Premiérový koncert u nás zahrali aj Scissor Sisters. Tí sa na tlačovej be-
Scissor Sisters odpálili šou
plnú disca a tanečnej zábavy.
Ana Matronic zo Scissor Sisters.
Ľudia okrem piva využili na ochladenie aj ľadovú vodu.
sede priznali, že neradi o sebe
hovoria ako o umelcoch. Sami sa
skôr vidia ako veľmi dobrí zabávači. Festivalovú atmosféru si odskúšala aj nová premiérka vlády Iveta Radičová. Budúci český
K slovenským kapelám na festivale patrilo aj zoskupenie Bez ladu a skladu.
Vienna Vegetable Orchestra ukázali, že hrať sa dá i na zelenine.
Americká herečka a rockerka Juliette Lewis mala na Slovensku premiéru.
Medzi koncertmi sa na Pohode dalo zabaviť na rôznych atrakciách.
minister zahraničia, knieža Karel Schwarzenberg, diskutoval so
Štefanom Hríbom na tému Koniec
starých časov.
Festival v nedeľu dopoludnia
ukončila ekumenická bohoslužba.
Evanjelická farárka Anna Polcková
spolu s katolíckym kňazom Anto-
nom Srholcom a kazateľom Cirkvi
bratskej Danielom Pastirčákom v
kázni hovorili o slobode a nádeji.
Ich slová si vypočulo vyše tisíc divákov. I. Paulech, foto: (yust)
12
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
reportáž
Prvý týždeň prázdnin prežili s políciou na Duchonke
Mestská polícia v Piešťanoch pripravila pre 42 detí tábor na Duchonke. V bývalom loveckom
zámku, ktorý v súčasnosti slúži ako zariadenie Ministerstva
vnútra SR, pripravili členovia
mestskej i štátnej polície tábor
plný prekvapení.
Deti dostali
osvedčenie o kurze
Deti sa tu učili strieľať zo
vzduchovky, narábať s nunčakmi,
zvládli prvky sebaobrany, učili sa
odzbrojiť človeka s nožom i pištoľou, ale aj ako sa zadržiava páchateľ. „Všetkým deťom sme na
konci prázdninového pobytu odovzdali osvedčenie o absolvovaní
kurzu s názvom Prevenciou proti
represii,“ informoval nás náčelník
Mestskej polície Marcel Mihalik.
V ten istý deň sme sa na Duchonku vybrali s jeho zástupcom, Petrom Gogolom aj my. Ocitli sme sa
v nádhernom prostredí kompletne zrekonštruovaného loveckého
kaštieľa. Z jeho stropu visí kryštálový luster, ktorý nám pripomí-
Deti sa so zaujatím pozerali, ako Martin Beneš zatýka páchateľa.
nal scénu z filmu Vojny Roseovcov, ale tu divoké hojdanie, ani
akrobatické kúsky nehrozili. „Takéto dobré deti sme ešte v tábore nemali,“ pochvaľovali si svojich zverencov ich vedúci – Martin Cifra, Viera Husáková, Martin
Beneš, Igor Žlnay, Helena Ondrišová, Martina Briganová a zdravotníčka Jozefína Benešová.
Stoly nastierali sami
Nedeľa sa niesla v znamení kúpania, slnka a slnenia.
Na diskotéke tancovali dievčatá aj kankán.
„Vždy pri raňajkách sme sa
dozvedeli, čo v ten deň budeme robiť,“ prezradili nám menšie dievčatá. Ich kamaráti mali
práve službu v kuchyni. Nastierali stoly, pretože sa blížil čas
obeda. „Uvarili sme im zeleninovú polievku a segedínsky guláš s domácimi knedľami,“ povedala nám hlavná kuchárka a bielym obrusom prikryla osem dlhých
valčekov z kysnutého cesta. V ten
deň práve pršalo, takže dopoludňajšie táborové trhy sa presunuli na neskoršiu hodinu. Menšie deti sa hrali v spoločenskej
miestnosti, iné sa dívali na sci-fi,
ďalšie zháňali podpisy na šiltovky. Na otázku, či si už stihli ustlať
postele, odpovedali jednoznačne: „Jasnačka, ale pri rannom
bodovaní sme získali len päť z desiatich bodov.“
Na obrazovke notebooku piešťanskej policajtky Vierky Husákovej sme si prezerali fotografie, ktoré dokumentovali celý táborový pobyt. Vedúci deťom zabezpečili nedeľné kúpanie v blízkom bazéne, vybrali sa s nimi
do rybárskej osady Kulháň, kam
sa dostali po prírodovednom náučnom chodníku. „Od sprievodkyne sme sa dozvedeli, že je tu
Na streľbu zo vzduchovky dohliadal Martin Beneš.
reportáž
najväčší výskyt mravcov lesných
na Slovensku,“ chválili sa deti.
Po ceste videli aj slovenský Klondajk, kde sa ryžovalo zlato a dozvedeli sa aj o lesnej železničke.
V okolitých dubinách so šesťstoročnými velikánmi voňali hríby.
Hubárov tu bolo asi viac ako hríbov - začiatkom júla nosili plné
košíky zdravých dubákov.
Úspech malo
aj hľadanie pokladu
„Mali sme tu aj súťaž v streľbe,“ povedal nám preventista Igor
Žlnay. Najlepšou strelkyňou tábo-
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
13
ra sa stala Lea Branderská, ktorá
víťazí v tejto disciplíne každý rok.
Spomedzi chlapcov mal najpresnejšiu mušku Samuel Dusík. „Deti
mali i súťaž Miss a Mister tábora – vyhrával ten, kto povedal vydarenejší vtip. Svoje schopnosti si
vyskúšali aj v súťaži o prežitie.
Dali sme im tri zápalky a špekačku, museli založiť oheň a upiecť
ju,“ prezradil Martin Cifra. Jeho
menovec Martin Beneš predviedol taktiku zákroku polície proti
nebezpečnému zločincovi. Ukázal, čo musí človek urobiť, ak sa
chce brániť proti útočníkovi s nožom alebo zbraňou. Igor Žlnay
Tomuto mládencovi to šlo na chodúľoch skoro ako po vlastných.
V obľube bolo aj cvičenie s obručou.
zasa odpovedal na zvedavé otázky chlapcov týkajúce sa rôznych
zbraní. Pištole a inú výzbroj vedel nielen opísať, ale aj nakresliť,
ba poznal aj, ako fungujú v praxi
a kde sa používajú. Veľký úspech
malo aj hľadanie pokladu. „Len
čo sme hru vyhlásili, deti sa s krikom rozbehli hľadať indície napísané na papieri a skryté v oko-
lí zámku,“ smiala sa Helena Ondrišová. Na otázku, či sa v tábore
vyskytli maródi, nám zdravotníčka Jozefína Benešová odpovedala: „Každý deň sme vytiahli nejakého kliešťa, ale vážnejšie úrazy
neboli.“
Viera Dusíková
Kuchárky varili naozaj vynikajúco.
Spestrením diskotéky bol balónikový tanec.
Ranný budíček!
V stredu začalo pršať, a tak sa partia presunula do zámku.
14
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
potulky regiónom
PEČEŇADY: V minulosti boli zánikovou obcou
Hľadáte tip na výlet alebo informácie o okolitých obciach?
Možno vás inšpiruje seriál
Piešťanského týždňa o potulkách regiónom, v ktorom
postupne predstavíme všetky
obce nášho regiónu. V tomto
čísle prinášame informácie o
obci Pečeňady.
Pečeňady v číslach:
513 - počet obyvateľov
857 ha - rozloha chotára
r. 1216 - prvá písomná zmienka
r. 1927 - súčasný názov obce
Obecné symboly
Erbom obce je červený štít a
v jeho poli je umiestnené strieborné srdce. To je ovinuté zlatou tŕňovou korunou. Nad srdcom
sa vznáša zlatá koruna so striebornými perlami. Motív erbu vychádza z faktu, že tunajší kostol
je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Najstaršia pečať Pečeniad pochádza z roku 1722 a má
slovenský kruhopis: PECSAD DEDINI PECSENADE 1722. V kruhovom
poli je svätý Vít v kotle s vriacim
olejom. Najnovšia obecná pečať
má v kruhopise názov OBEC PEČEŇADY a v kruhovom poli je aktuálny erb obce. Vlajka obce pozostáva z kombinácie červenej, žltej a bielej farby a je ukončená
tromi cípmi.
Oplatí sa vidieť
Najvýznamnejšími stavebnými
pamiatkami obce sú Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a klasicistický kaštieľ, v ktorom sídli
Detský domov Opora. Oba objek-
Letecký pohľad na obec Pečeňady.
Pečeňady dnes
Ladislav Boháčik
Prierez históriou
Územie Pečeniad bolo osídlené už v praveku. Svedčia o tom aj
nálezy v ich chotári. Okrem iného sa tu našli pozostatky starovekých pecí, ktoré slúžili na pečenie
chleba. Prvá, no nepriama písomná zmienka pochádza z roku 1113
v súvislosti s existenciou strážnej
osady. Pečeňady viackrát zmenili
svoj názov. V 13. storočí sa spomínali ako villa Bissenorum, potom Beseneu. O storočie neskôr sa
zmenil názov na Pechenyehy, potom Pecsened, Pečenani i Bánpecsenyéd. V roku 1920 sa požívali
názvy Pečeňady i Pečeňany, no od
roku 1927 sa ustálil dnešný názov.
Deti z obce navštevujú modernú materskú školu.
ty dala v roku 1899 postaviť grófka Užovičová. V obci bol v minulosti aj kláštor. Z existujúcich
sakrálnych stavieb treba spomenúť kamennú sochu sv. Anny, so-
Takto vyzerala hlavná ulica v prvej polovici minulého storočia.
chu sv. Teodora i jaskyňu so sochou Lurdskej Panny Márie, ktorá
je umiestnená pri cintoríne. Medzi dominanty obce patrí aj vkusne riešené námestie pri kostole.
Obec je dnes jednou z najlepšie vybudovaných na Slovensku.
Všetky inžinierske siete, vrátane internetu a káblovej televízie, sú tu vedené v zemi. Najväčší príjem Pečeniad tvorí od roku
2005 daň z nehnuteľností od Slovenských elektrární Jaslovské Bohunice, ktorých časť sa nachádza na pozemkoch obce. Potvrdil nám to aj starosta a učiteľ v
jednej osobe, Ladislav Boháčik:
„Ešte pred dvoma desaťročiami
bola naša obec vyhlásená za zánikovú. Preto mladí ľudia odchádzali a dedina sa postupne vyľudňovala. V tom čase sme z inžinierskych sietí mali len vodovod
a elektrinu. V roku 2004 sme dokonca museli pre nedostatok detí
zavrieť tunajšiu materskú školu.
Všetko sa zmenilo po roku 1989.
Novovybudované námestie a pešia zóna pri kostole.
potulky regiónom
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
15
na organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. V súčasnosti má
vyše 60 členov. V obci každoročne usporadúvajú viaceré kultúrne
podujatia a vystúpenia hudobných
súborov, najmä v rámci Pečeňadského hudobného leta. Tento rok
sa uskutočnil jeho štvrtý ročník.
S použitím materiálov obce
napísal Štefan Gregorička
Napriek tomu, že sme mali čo dobiehať, po dvoch desaťročiach
patríme medzi najkrajšie a najlepšie vybudované obce na Slovensku. Obec v roku 2005 začala s výstavbou troch nových bytových domov s 18-mi bytmi, ktoré
boli postupne odpredané do osobného vlastníctva.“
V roku 2009 pribudla v obci
nová materská škola pre 21 detí,
ktorá je plne obsadená. V tomto
roku skolaudovali nadstavený a
prestavaný Dom kultúry so spoločenskými priestormi, sálou a re-
ZAUJÍMAVOSTI
Snímka kaštieľa, kde dnes sídli detský domov, je z obdobia socializmu.
novú tvár miestne komunikácie,“
pokračoval starosta. „Pripravuje
sa výstavba hasičského a poľovného domu, a na mieste terajšej
starej požiarnej zbrojnice Dom
sociálnej starostlivosti s kapacitou 32 ubytovaných, a tiež výstavba Relaxačného centra s dvoma tenisovými kurtmi. Pre záujemcov o nové bývanie máme v lokalite Sever k dispozícii stavebný
obvod s 24 pozemkami a kompletnými inžinierskymi sieťami. Naši
občania môžu využívať aj digitálnu ústredňu s internetom.“ V budúcnosti budú musieť ešte dobudovať prístupové cesty do obce.
Spoločenské vyžitie
V Pečeňadoch vyvíjajú činnosť
hasiči, poľovníci, futbalisti a v
tomto roku tu vznikla aj miest-
Portrét grófky Ľudovíty Užovičovej.
prezentačnou zasadačkou, vhodnou pre rôzne akcie. Reštaurácia
zasa zabezpečuje obedy pre dôchodcov i pre širokú verejnosť.
Pred dokončením je nová hasičská
zbrojnica i Dom služieb, v ktorom
obyvatelia nájdu okrem predajne
potravín a pohostinstva aj ambulanciu lekára, kaderníctvo a poštu. „Vybudovali sme dažďovú kanalizáciu a postupne dostávajú
Spoločná fotografia šúpačov kukurice z roku 1947.
MONIKA SI VYSTRIEĽALA DVE ZLATÉ
Štefan a Monika Zemkovci na ME v ruskej Kazani.
Hoci zo športových klubov existuje v Pečeňadoch len
futbalový, o najväčšie doterajšie úspechy miestnych športovcov sa zaslúžili športoví strelci. Najúspešnejšou je
21-ročná Monika Zemková, ktorá je členkou streleckého
klubu ŠKP Trnava. Monika sa začiatkom júla stala v ruskej
Kazani spolu so sestrami Bartekovými majsterkou Európy
družstiev v skeete. „Mne sa tentoraz príliš nedarilo, v
jednotlivcoch som bola až štrnásta, no výborne zastrieľali sestry Bartekové, takže z toho bolo napokon zlato,“
priblížila nám súťaž Monika, ktorá pochádza zo streleckej rodiny. Jej otec je poľovníkom, preto dcéru a neskôr
i jej mladšieho brata brával so sebou na poľovnícke preteky. „Raz mi dal do ruky pušku, vraj aby som to skúsila. Išlo mi to celkom dobre a odvtedy som zostala streľbe verná,“ spomína na svoje začiatky sympatická vysokoškoláčka. Zlato z Kazane však nie je pre Moniku Zemkovú jediná medaila, s ktorou sa môže pochváliť. Ako juniorka sa stala v roku 2007 v skeete majsterkou Európy a
na majstrovstvách sveta skončila druhá. Vlani bola zasa
členkou bronzového družstva Slovenska na MS v Maribore.
V reprezentácii je aj ďalší strelec z Pečeniad a jej menovec, 33-ročný Štefan Zemko. Jeho najväčšími úspechmi sú štvrté miesto z ME a dvanáste z MS.
(šg)
Názov Pečeniad je možno odvodený aj od pomenovania obyvateľov bývalej osady strážcov, ktorých v preklade volali Pečenehovia.
Súčasná obec vznikla zlúčením so susednou Peťovou v
roku 1898. Práve v Peťovej bol
voľakedy drevený kaštieľ. Keď
vyhorel, dala grófka Ľudovíta Užovičová postaviť na jeho
mieste dvojpodlažný murovaný
kaštieľ v klasicistickom štýle.
Stavbu dokončili v roku 1825.
V kaštieli bola aj kaplnka, kde
sa slúžili bohoslužby počas výstavby kostola, ktorý vysvätili
v roku 1899.
Koncom 19. storočia existovala v obci jednotriedna cirkevná škola, ktorú neskôr viedli rehoľné sestry. V roku 1902
pristavili k škole ešte jednu a
v roku 1933 aj druhú triedu.
Grófka Užovičová-Brundellová dala na pamiatku smrti svojho jediného brata Pavla
postaviť v obci kláštor. Ten bol
dokončený v roku 1899.
Na rozhraní pečeňadského a kostolianskeho chotára
bolo voľakedy niekoľko vysokých kopcov zeme, ktoré sa postupne zmenšovali. Zrejme išlo
o starobylé mohyly.
V budove bývalého kláštora vedľa kostola dnes sídli obecný úrad. Vedenie obce
odkúpilo od cirkvi bývalú farskú záhradu vo dvore obecného úradu a urobilo z nej park.
Napriek tomu, že Pečeňady majú len niečo vyše 500 obyvateľov, k dispozícii domácim i
návštevníkom je aj reštaurácia s 32 miestami. Stravu v nej
varia i pre dôchodcov. Mesačne pripravia vyše tisíc obedov.
V obci vysadili za posledné roky 110 stromov. Niektoré
lemujú cesty, ďalšie sú súčasťou sadových úprav.
Obyvatelia Pečeniad neplatia poplatky za stočné, káblovú televíziu a internet. Tieto im uhrádza obec za splnenia stanovených podmienok.
Dôchodcom obec prispieva 1,5
eura na každý obed.
(šg)
16
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
vašimi očami/aktuálne
VAŠIMI OČAMI: KRITICKÉ POSTREHY - BEZ SLOV
Rubrika Vašimi očami dostala ďalší rozmer - kritické postrehy
prinášame v obrazovej podobe – bez slov len s uvedením miesta a času zhotovenia snímok, videných vašimi a aj našimi očami.
Niektoré naozaj nepotrebujú komentár...
Ulica A. Hlinku, oproti OD Prior - pondelok 12. júla
Dubová, za hotelom Váh - nedeľa 11. júla
Autobusová stanica - streda 7. júla
Esperantisti študovali a chodili aj po uhlíkoch
Letného štúdia esperanta, ktoré
sa uskutočnilo na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch
od piatka 2. júla do minulej soboty, sa zúčastnilo až 192 študentov z 29 krajín sveta.
Piešťanský týždeň o podujatí
informoval Peter Baláž, koordinátor občianskeho združenia Edukácia a internet z Bratislavy. „Prišli
sem prevažne ľudia, ktorí sa učia
esperanto cez internet. Máme tu
zaujímavú účasť od najmladšieho jedenapolročného až po osemdesiatročného študenta.“ V letnej škole sa tak učili rodičia spolu s deťmi. Organizátori pripravili pre účastníkov bohatý program.
„Dopoludnia sme mali vyučovanie
v piatich skupinách podľa úrovne
a poobede a večer nasledoval kultúrny program - výlety, exkurzie,
zájazdy po okolí, prednášky, koncerty,“ uviedol P. Baláž. Jedna zo
slovenských kurzistiek Mária Minichová z Bratislavy si letnú školu
esperanta pochvaľovala: „Máme
začiatky, esperanto má veľa rôznych úrovní.“
V strede týždňa esperantisti navštívili aj Centrum voľného času Ahoj na Teplickej ulici,
kde si mohli vyskúšať svoju zručnosť v ľudových remeslách. V piatok im pripravil lektor Stanislav
Marček z Martina zaujímavú rozlúčku – chôdzu po žeravých uhlíkoch. „Má ozdravujúci účinok
a hoci je uhlie žeravé tak, že páli
tvár, nohy si nepopálite. Znie to
neuveriteľne, ale je to tak. Bol
som svedkom, že si takto vyliečili ľudia napríklad dlhotrvajúcu
nádchu.“
(ad)
Letná škola esperanta u nás privítala skoro dve stovky študentov.
tu vynikajúcich pedagógov zo Srbska, z Maďarska, jedna prednášajúca dokonca prišla z nemeckého
mesta s názvom Esperanto, začiatočníkov učí Slovák Stanislav Marček, ktorý vydal učebnicu Esperanto priamou metódou. Prelože-
ná bola do 26 jazykov.“ Mária Minichová už sama tento jazyk vyučuje a prázdninové štúdium využíva na zdokonalenie svojich vedomostí. Základy sa podľa nej dajú
zvládnuť už za týždeň intenzívneho kurzu. „Ale to sú naozaj len
Esperanto má korene slov
prevzaté z najpoužívanejších
jazykov a pravidlá sú o čosi
jednoduchšie, neobsahujú výnimky, ani mäkké a tvrdé „i“.
Tvorcom základov tohto jazyka je poľský lekár Ľudovít L.
Zamenhof, ktorý svoju prvú
učebnicu vydal v roku 1887.
kultúra
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
17
Namiesto krvi im prúdil v žilách džez
Ak sa Dodo Šošoka díval z džezového neba na Piešťany uplynulý víkend, určite si nasadil svoju africkú čiapočku, do ruky vzal
paličky a pridal sa k svojim priateľom. Duch tohto hudobníka totiž sprevádzal celý druhý ročník
Festivalu Doda Šošoku.
Do Domu umenia si ho prišiel
vychutnať nielen primátor Piešťan Remo Cicutto, ale aj čerstvý
predseda Národnej rady SR Richard Sulík a minister kultúry Daniel Krajcer. Do Piešťan ho pozval šéf úradu vlády, organizátor
festivalu, Viktor Nižňanský. „Zažili sme Jam session, akú si nepamätám ani z čias, keď tu hrával Dodo,“ povedala nám o štvrtkovom džezovaní newyorských,
poľských a nórskych hudobníkov
v Art Jazz Gallery Dodova manželka Yveta. „Zišla sa tu partia veselých ľudí, ktorým namiesto krvi
prúdi v žilách džez. Vzali si všetky Dodove nástroje, čo tu mám,
a hrali ako o dušu až do piatej
rána. To, čo tu bolo, sa ani nedá
opísať slovami,“ dodala.
Dodo Šošoka si vždy prial preniesť džez z piešťanských kaviarní na ulicu a do parkov. Jeho sen
sa takmer splnil. Džez u nás hra-
Džezový a soulový trubkár Roy Hargrove so svojím kolegom.
li špičkoví umelci z Európy aj zo
zámoria na terase Kursalonu i pri
čiernej mramorovej fontáne na
Námestí slobody. Najvýraznejšie
osobnosti prilákali fajnšmekrov
tohto špecifického druhu muziky do Domu umenia a samozrejme - na Dodovu domovskú scénu
nachádzajúcu sa v už spomínanej
Art Jazz Gallery.
Predstaviť ústredné osobnosti
festivalu sa pokúsime v nasledujúcom čísle Piešťanského týždňa.
Na začiatok spomenieme tých,
ktorí prišli z najväčšej diaľky a
doniesli do nášho kúpeľného mesta skutočné lahôdky. Podarilo sa
to černošskému trubkárovi Royovi Hargrovi a jeho štyrom priateľom. Ďalším bol sympatický profesor džezu a učiteľ improvizácie, saxofonista Jerry Bergonzi,
ktorý v Dome umenia vystúpil spolu s vynikajúcim organistom - asketicky štíhlym Renatom Chiccom
a famóznym černošským bubeníkom Howardom Curtisom, ktorého rýchlosť paličiek pripomínala
kmitanie krídel kolibríka. Nádhernú pieseň slovenského tenorsaxofonistu Mila Suchomela venovanú
pamiatke Michaela Jacksona zaspievala americká speváčka Gail
Anderson. Po jej odznení si čierna Gail utierala slzy. Piesňou ju
sprevádzali Milo Suchomel, kontrabasista Štefan Bartuš i klavirista z Piešťan a dramaturg festivalu Tomáš Gajlík. Na bicie hral Srb
Dušan Novakov. Viera Dusíková
PARK OŽIL DEŤMI A ROZPRÁVKAMI
Sad Andreja Kmeťa v piešťanskom parku ožil počas minulej
soboty detským džavotom a rozprávkami. V rámci podujatia Túlavá knižnica si tu mohli deti a ich
rodičia nakúpiť knižky v antikvariáte, pozrieť si karikatúry Boba
Perneckého, zabaviť sa vystrihovaním či lepením obrázkov z pa-
piera a nechýbali ani rozprávkové
divadelné predstavenia.
Program pre najmenších sa začal už ráno o deviatej. Všetkým
princom a princeznám hneď na
začiatku povystrihoval svojimi
čarovnými nožničkami papierový kráľ Karol Krčmár pestré koruny. Pripravené boli aj stolíky s far-
Študenti z divadelnej fakulty VŠMU zahrali predstavenie z Hracej skrinky.
Výtvarník Gabriel Wagner učil deti vytvárať obrazy aj z pokrčeného papiera.
bičkami na vlastnoručnú tvorbu,
pri ktorej im pomáhal výtvarník
Gabriel Wagner. Na stojanoch i v
stánku zasa čakali na svojich čitateľov rozprávkové knižky a Guľko
Bombuľko vyskočil z divadielka Teatro Neline. K hymne papierového
kráľovstva K. Krčmárovi diváci zatrúbili na papierových fanfárach.
Predstavenie cirkusu Vivaldi, kto-
ré pripravili študenti divadelnej
fakulty, sprevádzali tóny klasiky
– Štyri ročné obdobia od skladateľa Antonia Vivaldiho. Deti sa radovali, aj trošku strachovali, keď
prísny riaditeľ cirkusu zvýšil hlas,
ale určite sa nenudili...
(ad)
18
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
STREDA 14. JÚLA
JEDNOTKA
03:20 Správy STV o 16:00 03:30
Správy a komentáre 03:55 Sila
lásky II. (158) 04:45 Sila lásky II.
(159) 05:35 Góly body sekundy
05:45 Udalosti ČT 06:15 Slovensko dnes 06:25 Správy STV 06:55
Radosť zo života 07:20 Repete
08:15 Vtipnejší vyhráva 09:00
Zborovňa 09:30 Zborovňa 10:00
Policajti z prístavu 10:50 Sladká
Valentína (172/178) 11:35 On a
ona u vás doma 12:15 Dámsky
magazín STV 13:35 Vojna kuchárov 14:05 Dedičstvo Guldenburgovcov (12/39) 14:50 Úsmev, prosím! 15:20 Divoký anjel (199/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:10
Góly body sekundy 16:15 Počasie 16:20 Sila lásky II. (160)
17:15 Sila lásky II. (161) 18:10
JAG (9/20) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Jane Doeová: Zmiznutie
Krimi-séria. Pracuje v
utajení... (Holandsko,
USA, Veľká Británia, Írsko 2005)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Klinika Grace IV. (10/17)
Náraz do mňa 2/2
Seriál z nemocničného
prostredia. (USA 2007)
22:55 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka V.
(9/19) Slepota
kriminálny seriál
(USA 2009)
23:40 Policajti z prístavu:
Odrezané spojenie
Krimiseriál. Kdesi pod
hladinou sa ukrývajú
veľké tajomstvá...
(Austrália 1997)
00:25 JAG (9/20) 01:10 Jane Doeová: Zmiznutie 02:35 Správy STV
o 16:00 02:45 Správy a komentáre
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno 08:20
Bez servítky 08:50 Kobra 11 VIII.
1/14 09:45 Zajtrajšie noviny I. 7/23
10:30 Joan z Arkádie I. 7/23 11:25
Smallville VI. 9/22 12:15 O.C.
California IV. 9/16 13:05 Rýchle
Televízne noviny 13:10 Ženy z
TV program 14. 7. - 20. 7.
rodu Gilmorovcov VII. 10/22 14:05
Veronika Marsová II. 9/22 14:55
Rýchle Televízne noviny 15:00
Kobra 11 VIII. 2/14 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 NCIS Námorný vyšetrovací úrad IV. 8/24
17:00 Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 Dva a pol chlapa
I. 15/24 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Dva a pol chlapa
I. 16/24 18:30 V mene zákona
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Denník šialenej manželky
Charles so svojou
oddanou ženou Helen
navonok vyzerajú ako
ideálny pár. Behom
príprav na oslavy 18.
výročia svadby naberie
Helenin život nečakaný
obrat. Romantická komédia (114'), USA, 2005.
22:25 Veľmi nebezpečné
známosti
Kathryn sa so svojím
nevlastným bratom
Sebastianom staví, že
do začiatku školského
roka nedostane Annette
- pannu, ktorá chce
počkať až do svadby...
Romantická dráma
(94'), USA, 1999.
00:20 Rím 3-4/12 02:15 Hrozba
z temnoty II. 6/22 02:55 Kung Fu
- Legenda pokračuje IV. 13-14/22
04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:45 PRVÉ NOVINY 06:00
NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI
NOVINY 06:55 NOVINY TV JOJ
07:20 KRIMI NOVINY 07:50
NOVINY TV JOJ 08:20 KRIMI
NOVINY 08:55 RANNÉ KINO:
Dokonalý útek 10:50 Prison Break:
Útek z väzenia III. (10) 11:45 Letná
výhra 13:15 C.S.I.: Kriminálka Las
Vegas VIII. (4) 14:00 Kosti I. (13)
15:00 Simpsonovci IX. (25/25)
15:30 Simpsonovci X. (1/23)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New York
III. (24) 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VII. (4,5)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy! Americký
kriminálny seriál (2008).
22:00 Kosti II (15)
Emily Deschanelová ako
brilantná súdna antropologička Dr. Temperence
„Bones” Brennanová má
záhadnú schopnosť odhaliť stopy ukryté v kostiach
obete. Aj preto pomáha
vyšetrovať vraždy, pri
ktorých sú štandardné
metódy neúčinné. Americký kriminálny mysteriózny seriál (2007).
23:00 Kosti I. (13)
Ak chcete objasniť vraždu,
musíte pátrať až do špiku
kosti! Americký kriminálny
mysteriózny seriál (2005).
00:00 Mimo zákon 01:45 Dexter
(8) 02:40 Prison Break: Útek z
väzenia III. (10) 03:25 Chameleón 05:00 Kráľovstvo surikát II.
05:25 Podvodníci
DOMA
05:25 La Tormenta: Pokušenie
lásky 72-73/216 07:20 Naučím
ťa milovať 107/129 08:30 Čaro
lásky 66/90 09:20 Sudkyňa Hatchettová I. 69-70/175 10:10 Veštiareň 11:10 Ulica III. 227/259
12:25 Dr. Oz I. 35/175 13:15
Rebeli II. 72/225 14:05 Rany
z lásky 23/230 15:00 L.O.V.E.
15:55 La Tormenta: Pokušenie
lásky 74-75/216 18:00 Túžba tela
98/143 19:00 Rebeli II. 73/225
20:00 Čaro lásky 67/90 20:50
Pravá tvár vášne 109/178 21:45
Ally McBealová II. 5/24 22:45
Cookie 00:25 Sudkyňa Hatchettová I. 69-70/175 01:05 Pravá
tvár vášne 109/178 01:50 Lampáreň 02:30 Túžba tela 98/143
03:15 Lampáreň 03:50 Cookie
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (9,10) 06:40
Doktorka Quinnová (88,89) 08:10
Komisárka (31) 09:00 MacGyver
(5,6) 11:00 Detektív Nash Bridges
I. (2) 11:50 M*A*S*H (173/173)
12:20 M*A*S*H (1/173) 12:50
Matlock IV. (11) 13:40 Páli vám
to? 15:15 Detektív Nash Bridges
I. (2) 16:10 Matlock IV. (12,13)
18:00 M*A*S*H (173/173) 18:30
M*A*S*H (1/173) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY
TV JOJ „N“ 20:00 Chalupári (3)
21:00 M*A*S*H (84,85,86,87)
23:00 Mafstory 23:55 Črepiny *
00:30 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Národnostný magazín
06:55 Správy - Hírek 07:00 Správy
STV „N” 07:30 Živá panoráma
08:00 Letná láska (13/26) 08:25
Rozprávanie temných slatín (2/3)
09:10 Neporaziteľná Vilma (2/14)
09:40 O deťoch a zvieratkách
09:50 Mojich sedem divov 10:20
Profily z archívu 10:55 Myslenie
rastlín 11:50 Živá panoráma 12:30
Spievanky, spievanky - Gemer
13:05 Encyklopédia slovenských
obcí 13:30 Na ceste 14:00 Divadlo bez opony 14:35 Piesne,ktoré
nestarnú 15:05 Tekov 2009 15:35
Trezor 15:55 Delenie majetku
16:45 Maďarský magazín 17:15
Ráčte vstúpiť 17:45 Stopy dávnej
minulosti 18:15 Večerníček 18:25
Stopy Slovákov v brazílskom pralese (3) 18:55 Profily z archívu
19:20 Osobnosti a udalosti 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy
- Hírek 20:00 Keno 10 20:15
Ladomírske morytáty a legendy
21:10 Pestúni zvierat (15) 21:35
RODINNÉ TAJOMSTVÁ 22:05
Letné lásky 23:20 Bratia a sestry II. (13/16) 00:00 Ateliér 00:35
Udalosti ČT 01:05 Správy STV
„N” 01:30 Správy - Hírek 01:35
Invencie
ŠTVRTOK 15. JÚLA
JEDNOTKA
03:15 Sila lásky II. (160) 04:05
Sila lásky II. (161) 04:55 Expedícia Líbya - 2.časť 05:20 Náučné
putovanie 05:30 Góly body
sekundy 05:35 Počasie 05:40
Udalosti ČT 06:15 Slovensko
dnes 06:25 Správy STV 06:55
Radosť zo života 07:20 Repete
08:10 Vtipnejší vyhráva 09:00
Zborovňa 09:30 Zborovňa 10:00
Policajti z prístavu 10:50 Sladká
Valentína (173/178) 11:35 On a
ona u vás doma 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Vojna kuchárov 14:05 Dedičstvo Guldenburgovcov (13/39) 14:50 Úsmev, prosím! 15:20 Divoký anjel (200/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:10
Góly body sekundy 16:15 Počasie 16:20 Sila lásky II. (162)
17:15 Sila lásky II. (163) 18:10
JAG (10/20) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
TV program 14. 7. - 20. 7.
ŠTVRTOK 15. JÚLA
20:15 Musíš mi veriť (4/4)
Rodinná miniséria.
Roztopte ľady a nájdite
lásku... (Taliansko 2008)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Kinorama
Magazín zo sveta filmu
(Slovensko 2010)
22:40 Klinika Grace IV. (11/17)
Polož na mňa ruky
Seriál z nemocničného
prostredia. Operácie,
vzťahy, komplikácie...
(USA 2007)
23:25 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka V.
(10/19) Otcovstvo
Kriminálny seriál
(USA 2009)
00:05 Policajti z prístavu 00:55
JAG (10/20) 01:40 Musíš mi veriť
(4/4)
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 VIII. 2/14 09:40 Zajtrajšie
noviny I. 8/23 10:30 Joan z Arkádie I. 8/23 11:25 Smallville VI.
10/22 12:15 O.C. California IV.
10/16 13:05 Rýchle Televízne
noviny 13:10 Ženy z rodu Gilmorovcov VII. 11/22 14:05 Veronika
Marsová II. 10/22 14:55 Rýchle
Televízne noviny 15:00 Kobra 11
VIII. 3/14 15:55 Rýchle Televízne
noviny 16:00 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad IV. 9/24 17:00
Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 Dva a pol chlapa
I. 17/24 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Dva a pol chlapa
I. 18/24 18:25 V mene zákona
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Krokodíl útočí
V Thajsku začal zabíjať
ľudí obrovský krokodíl.
Michael Madsen, lovec
krokodílov Začína nebezpečný lov na príšeru v
podmorskej jaskyni, kam
si odnáša svoje obete.
Triler (87'), USA, 2007.
21:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 8/24
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
22:50 Terminátor: Príbeh Sarah
Connorovej I. 3-4/9
Akčný seriál, USA, 2008.
00:45 Akčný Jackson 02:25 Hrozba
z temnoty II. 7/22 03:05 Kung Fu Legenda pokračuje IV. 15-16/22
04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:10 NOVINY TV JOJ 06:35
KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY
TV JOJ 07:30 KRIMI NOVINY
08:00 RANNÉ KINO: Sféra 10:50
Prison Break: Útek z väzenia III.
(11) 11:45 Letná výhra 13:15
C.S.I.: Kriminálka Miami VII. (4,5)
15:00 Simpsonovci X. (2,3) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York V.
(1/25) 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 PREMIÉRA: Zať
Skromná a nesmelá
vidiecka dievčina
Rebecca z Južnej Dakoty
sa dostane na univerzitu
v Los Angeles, kde zrazu
spozná „veľký” svet.
Jej rodičom, ako aj jej
priateľovi Travisovi, sa
vôbec nepáči, že študuje
tak ďaleko od domova.
Zoznámi sa s Crawlom,
bláznivým študentom,
ktorého správanie sa a
činy sú nepredvídateľné
a divoké. Rebeccu zmení
na svoj obraz, a tak keď
ju Travis požiada o ruku,
zľakne sa a pozve Crawla,
aby s ňou navštívil ich
rodinnú farmu a vystupoval ako jej snúbenec...
Americká komédia (1993)
22:00 Life: Najbohatší policajt
II. (14)
Damian Lewis ako
detektív Charlie Crews si
odsedel vo väzení celých
dvanásť rokov za zločin,
ktorý nespáchal. Teraz sa
vracia nielen na slobodu,
ale aj späť do starého
zamestnania, aby vo svojej práci detektíva získal
späť svoj stratený život.
Americký kriminálny
seriál (2009).
23:00 Mafstory: Prvý apríl
Slovenský komediálny seriál (2008).
00:00 Profesionáli 01:00 C.S.I.:
Kriminálka Las Vegas VIII. (5)
01:50 Komando GSG 9 (18) 02:35
SHARK II. (6) 03:15 Prison Break:
Útek z väzenia III. (11) 04:00 Kráľovstvo surikát II. 04:40 Chameleón (11) 05:00 Podvodníci
DOMA
05:25 La Tormenta: Pokušenie
lásky 74-75/216 07:20 Naučím
ťa milovať 108/129 08:30 Čaro
lásky 67/90 09:20 Sudkyňa Hatchettová I. 71-72/175 10:10 Veštiareň 11:10 Ulica III. 228/259
12:25 Dr. Oz I. 36/175 13:15
Rebeli II. 73/225 14:05 Rany
z lásky 24/230 15:00 L.O.V.E.
15:55 La Tormenta: Pokušenie
lásky 76-77/216 18:00 Túžba tela
99/143 19:00 Rebeli II. 74/225
20:00 Čaro lásky 68/90 20:50
Pravá tvár vášne 110/178 21:45
Ally McBealová II. 6/24 22:40
Nepohodlný
01:05
Sudkyňa
Hatchettová I. 71-72/175 01:50
Túžba tela 99/143 02:35 Lampáreň 03:20 Nepohodlný
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (11,12) 06:40
Doktorka Quinnová (90,91) 08:10
Komisárka (32) 09:00 MacGyver
(7,8) 11:00 Detektív Nash Bridges
I. (3) 11:50 M*A*S*H (2,3) 12:50
Matlock IV. (13) 13:40 Páli vám
to? 15:15 Detektív Nash Bridges
I. (3) 16:10 Matlock IV. (14,15)
18:00 M*A*S*H (2,3) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Pomsta Čierneho
korzára 21:55 Detektív XXL 2:
Operácia Kondor 23:40 Škrtiči z
Hillside 01:15 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Maďarský magazín 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy
STV „N” 07:30 Živá panoráma
08:00 Letná láska (14/26) 08:25
Rozprávanie
temných
slatín
(3/3) 09:05 Neporaziteľná Vilma
(3/14) 09:35 O deťoch a zvieratkách 09:45 Mojich sedem divov
10:15 Profily z archívu 10:55
Ladomírske morytáty a legendy
11:45 Živá panoráma 12:20 Spievanky, spievanky - Rusíni 13:00
Encyklopédia slovenských obcí
13:25 Pestúni zvierat (15) 13:50
Divadlo bez opony 14:30 Kolotoč
15:15 Trezor 15:40 Ryby, rybky,
rybičky 16:15 Slovensko a svet
16:40 Bakalárske návraty 17:20
Ráčte vstúpiť 17:50 Stopy dávnej
minulosti 18:20 Večerníček 18:30
Kvarteto 19:00 Profily z archívu
19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:10 Planéta Zem zhora (4/8)
21:00 Totálne fenomenálne (17)
21:15 Totálne fenomenálne (18)
21:30 RODINNÉ TAJOMSTVÁ
22:05 Polícia 22:15 Bratia a sestry II. (14/16) 23:00 Zábavný televízny archív: Braňo Hronec 23:50
Ateliér 00:15 Udalosti ČT 00:50
Správy STV „N” 01:15 Správy Hírek 01:20 Invencie
PIATOK 16. JÚLA
JEDNOTKA
03:15 Správy a komentáre 03:40
Góly body sekundy 03:45 Sila
lásky II. (162) 04:35 Sila lásky
II. (163) 05:25 Halali 05:55 Góly
body sekundy 06:00 Udalosti ČT
06:30 Správy STV 07:00 Radosť
zo života 07:25 Repete 08:15
Vtipnejší vyhráva 09:00 Zborovňa
09:35 Zborovňa 10:05 Policajti
z prístavu 10:55 Sladká Valentína (174/178) 11:45 On a ona u
vás doma 12:15 Dámsky magazín STV 13:30 Vojna kuchárov
14:00 Dedičstvo Guldenburgovcov (14/39) 14:45 Úsmev, prosím! 15:20 Divoký anjel (201/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:10
Góly body sekundy 16:15 Počasie 16:20 Sila lásky II. (164)
17:15 Sila lásky II. (165) 18:10
JAG (11/20) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Hit storočia
Repríza hudobno-zábavnej súťažnej show.
Druhé kolo súťažného
hudobno-zábavného
seriálu - hity 60-tych
rokov. (Slovensko 2007)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Unesení (2/10)
Sci-fi seriál. Sú tajomstvá,
ktoré si každý nechávame pre seba...
(USA 2002)
23:45 Policajti z prístavu:
Santiago - dážď
Krimiseriál. Kdesi pod
hladinou sa ukrývajú
veľké tajomstvá...
(Austrália 1997)
00:40 JAG (11/20) 01:25 Unesení
(2/10) 02:50 Správy STV o 16:00
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
19
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno 08:20
Bez servítky 08:50 Kobra 11 VIII.
3/14 09:45 Zajtrajšie noviny I. 9/23
10:35 Joan z Arkádie I. 9/23 11:25
Smallville VI. 11/22 12:20 O.C.
California IV. 11/16 13:05 Rýchle
Televízne noviny 13:10 Ženy z
rodu Gilmorovcov VII. 12/22 14:05
Veronika Marsová II. 11/22 14:55
Rýchle Televízne noviny 15:00
Kobra 11 VIII. 4/14 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 NCIS Námorný vyšetrovací úrad IV. 10/24
17:00 Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 Dva a pol chlapa
I. 19/24 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Dva a pol chlapa I.
20/24 18:25 V mene zákona 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 U mě dobrý
Šesť priateľov sa stretáva v malebnej krčme
u Buddyho. Ich pohoda,
ktorá sa väčšinou spája
s mastením mariáša,
končí vo chvíli, kedy sa
jeden z nich stane obeťou
falošných hráčov. Komédia (102'), ČR, 2008.
22:20 Jackie Chan
a čínsky poklad
Wong Fei-Hong sa
nevedome zapletie do
bitky medzi cudzincami
vyvážajúcimi čínske artefakty a lojalistami, ktorí
nechcú aby ani jeden so
vzácnych kúskov opustil
krajinu. Akčná komédia
(97'), Hongkong, 1994.
00:20 Prvý výstrel 02:00 Násilník
03:30 Komisár Laurenti: Každému, čo mu patrí
TV JOJ
05:50 NOVINY TV JOJ 06:15
KRIMI NOVINY 06:45 NOVINY
TV JOJ 07:00 KRIMI NOVINY
07:35 NOVINY TV JOJ 08:00
KRIMI NOVINY 08:40 RANNÉ
KINO: Diablov advokát 10:50 Prison Break: Útek z väzenia III. (12)
11:45 Letná výhra 13:15 Life: Najbohatší policajt II. (14) 14:00 Kosti
II (15) 15:00 Simpsonovci X. (4,5)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New
York V. (2) 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Sám doma 3
Premôže malý Alex
pomocou dômyselných
pascí štvoricu zločincov
medzinárodného formátu? Americká rodinná
komédia (1997).
22:15 Znamenia
Nepotrebujete šiesty
zmysel. Nemusíte byť
vyvolení! Stačí, keď vám
dajú znamenie!
Americký mysteriózny
sci-fi thriller (2002).
00:30 SEDEM 01:15 Časovaná
bomba 02:40 Prison Break: Útek z
väzenia III. (12) 03:20 Kráľovstvo
surikát II. 03:45 Simpsonovci X.
(4,5) 04:30 Chameleón (12) 05:15
Podvodníci 06:00 PRVÉ NOVINY
20
inzercia
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
INZERÁT POHODLNE LEN ZA JEDNO EURO!
Piešťanský týždeň vám ponúka
možnosť podať si riadkový inzerát veľmi jednoducho a pohodlne len za jedno euro.
Okrem klasického podania občianskej inzercie v redakcii alebo inzertnej kancelárii si môžete u nás alebo v niektorom z našich partnerských miest v blízkosti vášho domova kúpiť predtlačený objednávkový formulár za jedno euro. Vyplníte ho podľa vzoru
a vhodíte do našej schránky alebo odovzdáte u ktoréhokoľvek z
našich partnerov podľa zoznamu.
Zoznam súčasných partnerských miest:
Rozličný tovar Vasi, Dedinská 1, Drahovce
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (pri zmrzline)
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (oproti reštaurácie Korzo)
Novinový stánok zastávka
Nitrianska ul. (oproti Auparku)
Novinový stánok zastávka
A. Hlinku (oproti OD Kocka, cez
cestu)
Novinový stánok Winterova ul. (vedľa nemocnice)
Novinový stánok zastávka
Krajinská ul. (oproti Shell)
VZOR VYPLNENÉHO TLAČIVA:
TLAČIVO NA PODÁVANIE RIADKOVEJ INZERCIE
cena: 1,00 €
KATEGÓRIA:
nehnuteľnosti
kúpa-predaj
TEXT INZERÁTU:
x auto-moto
zoznámenie
zamestnanie
zverinec
P
r
i
t,
h
o
0
1.
E
d
d
Á
m
Š
k
o
r. v.
2
0
0 2.
o
T
e
l.
u.
remeslá-služby
straty a nálezy
d
0
u
F
a
rôzne
v
o
r
C
e
n
a
d
o
9
1
9
0 0
9
0
ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI:
M E L Á N I A P I E Š Ť A N S K Á Bydlisko/Sídlo: __________________________________
SLNEČNÁ 77, PIEŠŤANY
Meno/Názov: ______________________________
0919/009 001
Tel. kontakt: ______________________________
E-mail: ________________________________________
IČO: ______________________________________
DIČ/IČ DPH: ____________________________________
, ská
10. 7. 2010
Me lán ia Pie štan
Dátum: ___________________________________
Podpis: ________________________________________
Dodávateľ: WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44008520, IČ DPH SK 2022571254
Údaje pre účely odpočtu DPH: základ dane: 0,84 €, daň 0,16 €, cena celkom 1,00 €
Tento doklad slúži ako potvrdenie o úhrade za riadkový inzerát.
Novinový stánok Vrbovská
ul. - červený (križovatka Vrbovská-Bratislavská)
Cena formuláru predstavuje
hodnotu trojriadkového inzerátu. Uzávierka podávania inzer-
cie pre nasledujúce číslo týždenníka Piešťanský týždeň je vždy
vo štvrtok o 12. hodine. Inzeráty
odovzdané po tomto termíne uverejníme v ďalšom čísle novín.
(red)
Predajcovia, ktorí máte
záujem o predaj objednávkových formulárov riadkovej inzercie, ohláste sa nám na tel.
čísle 033/734 24 00.
OD DOMOSS
Bratislavská 11/a, PN
tel.: 033 / 77 44 800
www.domoss.sk
Po - Pi 9.00 - 18.00 hod.
So 9.00 - 12.00 hod.
Akcia platí do 26.7.2010 alebo do vypredania zásob.
a
c h l ad n iččkom
s d ávkovj avody
ľadove
469,- €
529,- €
WHIRLPOOL WBE 3412 AW
379,- €
5
garancia
rokov
trieda
A+
Zažite
mrazivé
osvieženie
WHIRLPOOL WBC 3525 NFX
519,- €
5
garancia
rokov
trieda
A
Kombi chladnička • A+, objem chlad. / mraz. 228 l / 119 l, trieda
mrazenia ****, spotreba 306 kWh / rok, XXL zásuvka, biele prevedenie
Kombi chladnička • Carisma, dizajn, A, objem chlad. / mraz. 243 l / 107
l, NO FROST, Antibakteriálna ochrana, nerezové prevedenie
Autochladničky
AKCIA na klimatizácie
· v ponuke od 15 l do 40 l
· už od 39 €
· nájdete v predajni Biela technika
Nabitý letnými akciami
· Zľava na klimatizácie - 20 %
· Zľava na montáž -15 %
· Záruka 3 roky
Kontakt : 0905 409 703
www.euronics.sk
22
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
TV program 14. 7. - 20. 7.
PIATOK 16. JÚLA
SOBOTA 17. JÚLA
DOMA
JEDNOTKA
05:25 La Tormenta: Pokušenie
lásky 76-77/216 07:20 Naučím ťa
milovať 109/129 08:30 Čaro lásky
68/90 09:20 Sudkyňa Hatchettová
I. 73-74/175 10:10 Veštiareň 11:10
Ulica III. 229/259 12:25 Dr. Oz I.
37/175 13:15 Rebeli II. 74/225
14:05 Rany z lásky 25/230 15:00
L.O.V.E. 15:55 La Tormenta:
Pokušenie lásky 78-79/216 18:00
Túžba tela 100/143 19:00 Rebeli
II. 75/225 20:00 Čaro lásky 69/90
20:50 V údolí divých ruží: Miesto
v srdci 22:40 Lilly Schönauerová:
Úskalia lásky 00:20 Ally McBealová II. 5-6/24 01:50 Lampáreň
02:30 Túžba tela 100/143 03:15
Ulica III. 229/259 04:00 Čaro
lásky 69/90 04:40 Naučím ťa
milovať 109/129 05:20 Lampáreň
05:15 Rosalinda (13,14) 06:40
Doktorka Quinnová (92,93) 08:10
Komisárka (33) 09:00 MacGyver
(9,10) 11:00 Detektív Nash Bridges I. (4) 11:50 M*A*S*H (4,5)
12:50 Matlock IV. (15) 13:40 Páli
vám to? 15:15 Detektív Nash Bridges I. (4) 16:10 Matlock IV. (16,17)
18:00 M*A*S*H (4,5) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Malý pitaval z veľkého mesta (4) 21:10 5 dní do
polnoci (1,2/2) 00:50 Deti planéty
Duna (1/3) 02:10 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Ryby, rybky, rybičky 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy STV
„N” 07:30 Živá panoráma 08:00
Letná láska (15/26) 08:25 Hádaj,
kto nás pozval? 08:50 Neporaziteľná Vilma (4/14) 09:15 O deťoch
a zvieratkách 09:25 Mojich sedem
divov 10:00 Profily z archívu 10:40
Planéta Zem zhora (4/8) 11:30
Totálne fenomenálne (17) 11:45
Totálne fenomenálne (18) 12:00
Živá panoráma 12:40 Spievanky,
spievanky - Trenčín 13:20 Encyklopédia slovenských obcí 13:40 K
50. výročiu úmrtia biskupa J.Gojdiča 14:50 Hasičský plášť 15:45
Trezor 16:15 Podzemné krásavice 16:45 Bakalárske návraty
17:05 Tempo 17:25 Ráčte vstúpiť 17:55 Stopy dávnej minulosti
18:20 Večerníček 18:30 Televíkend 19:00 Profily z archívu 19:25
Osobnosti 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Nelson Mandela
- v mene slobody 21:05 Svetlo je
absolútna biela 21:35 Československý filmový týždenník 21:50
Hlas Európy 22:15 RODINNÉ
TAJOMSTVÁ 22:50 Zo Zeme na
Mesiac (11/12) 23:45 Bratia a sestry II. (15/16) 00:25 Ateliér 00:55
Udalosti ČT 01:25 Správy STV
„N” 01:50 Správy - Hírek 02:00
Hlas Európy 02:25 Invencie
03:00 Správy a komentáre 03:25
Góly body sekundy 03:35 Sila
lásky II. (164) 04:25 Sila lásky II.
(165) 05:15 Náučné putovanie
05:20 Góly body sekundy 05:30
Udalosti ČT 06:00 Slovensko
dnes 06:15 Správy STV 06:40
Svet v obrazoch 07:10 Poštár Pat II (5) 07:25 Poštár Pat II
(6) 07:40 Náhradníci II. (21/31)
08:00 Fidlibum 08:30 Kúzelné
mestečko (5/13) 09:00 Stroskotanie Danubia 10:15 Robin Hood II
(10/13) 11:00 Planéta Zem zhora
III. 12:00 Bocianie hniezdo (3/6)
13:10 Záchranári (3/6) 14:05
Ruudi 15:45 Sever proti Juhu II
(11/12) 16:35 Sever proti Juhu
II (12/12) 17:25 ...a just (dohoda
možná) 17:50 Čo dokáže ulica
18:30 Kaviareň Slávia 19:15
Počasie 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
20:15 Pomôže celé Slovensko
Priamy prenos benefičného koncertu z novej
budovy SND na pomoc
ľuďom postihnutým
záplavami. Významné
osobnosti slovenského
verejného života vyzývajú
všetky inštitúcie a obyvateľov Slovenska,aby
výraznou mierou pomohli
našim ťažko postihnutým
spoluobčanom.Slovensko Slovensku je veľká
benefícia,ktorej zámerom
je čo v najkratšom čase
vyzbierať finančnné
prostriedky pre postihnutých občanov záplavami,aby mohli začať
slušne žiť a ich život
dostal opäť perspektívu.
(Slovenská republika 2010)
22:15 Soňa sa vracia
Rodinný príbeh. Stratila
seba, aby našla syna...
(Švajčiarsko 2006)
23:50 Nabiť a zabiť
Krimithriller. Dnes určite
nemá svoj deň... alebo
čo sa môže stať ak je
v nesprávny čas na
nesprávnom mieste...
(Spojené štáty americké, Spolková republika Nemecko 2006)
01:50 Soňa sa vracia
MARKÍZA
05:15 Trapasy mojej sestry II.
11-12/26 05:55 Príbehy z hasičskej stanice 06:10 Superpes
Krypto 06:20 Shaggy a ScoobyDoo na stope I. 6/13 06:45 Tom
a Jerry: Kto dobehne pirátov?
08:00 Alf IV. 24/24 08:30 Karate
Kid II. 10:30 Krok za krokom VII.
2-3/19 11:25 Batman 13:45 Jackie Chan a čínsky poklad 15:35
Rýchle Televízne noviny 15:40
Ro(c)k podvraťáků 17:35 Rýchle
Televízne noviny 17:40 Zámena
manželiek 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Do hlbiny
Populárne akčné hviezdy
Paul Walker a Jessica
Alba sa predstavia v
úlohách dvoch mladých
príťažlivých potápačov,
ktorí snívajú svoj sen o
nájdení pokladu. Keď
pozvú na extrémnu športovú výpravu pár priateľov,
poslednú vec v mori plnom
žralokov očakávajú, je vrak
pirátskej lode. Ten podľa
povesti ukrýva milióny
dolárov v zlate. Neďaleko
však odhalia ďalší, tentoraz omnoho hrozivejší
„poklad“... Dobrodružný
triler (106'), USA, 2005.
22:20 Apocalypto
Bol ich osud predurčený?
Veľkolepý projekt Mela
Gibsona rozpráva o
starobylej ríši Mayov a
jej zániku. Pôvod tejto
kultúry, jej múdry život
a náhla deštrukcia, je
dosiaľ zahalená mnohými tajomstvami. Ide
o vôbec prvé filmové
spracovanie tejto neobjasnenej záhady Akčný
triler (133'), USA, 2006.
00:55 Pekelné väzenie 02:20
Vzácny gén 03:50 Dovolenka s
Andělom
TV JOJ
06:15 KRIMI NOVINY 06:45
NOVINY TV JOJ 07:00 Karate Kid
07:30 Fantastická štvorka 07:55
Krajina dávnych vekov 08:20
Princezná Sissi 08:45 Káčerovo
I. 09:15 Simpsonovci I. (12,13/13)
10:10 Božská mrcha I. (5,6)
11:55 Bohovia sa museli zblázniť
I. 14:10 Program likvidácie 16:00
Učiteľkin zločin 18:00 „Áno, šéfe!“
(3) 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 PROMI NOVINY
20:45 Temná voda
Margaret Hallová žije so
svokrom a troma deťmi
vo veľkom dome, kým
jej manžel chráni krajinu
pred teroristami. Ich
starší syn Beau je tichý,
uzavretý mladík, ktorý sa
intenzívne venuje hre na
trúbku. Práve cez hudbu
sa zoznámi s cynickým
homosexuálom Darbym.
Pri tajnej návšteve sa
Darby s Beauom poháda
a po následnom zápase
nešťastnou náhodou
zomrie. Ako matka
ochráni svojho syna?
Americký thriller (2001)
22:45 PREMIÉRA: Zatmenie
Bez zjavných príčin
začnú obyvatelia slepnúť.
Vláda okamžite zasiahne
všetkých „infikovaných”
izoluje v komplexe psychiatrickej liečebne s
nevyhovujúcimi podmienkami. Manželka lekára,
ktorý oslepol ako jeden z
prvých, má veľkú výhodu
v tom, že hoci je izolovaná
s ostatnými, vidí. Rozhodne sa to však zatajiť a
spolu so siedmimi neznámymi vytvorí akúsi rodinu,
ktorá sa pokúsi utiecť...
Koprodukčný mysteriózny thriller (2008)
01:15 Zelené peklo 02:55
Program likvidácie 04:35 Zelené
peklo 06:10 Učiteľkin zločin
DOMA
06:00 Slávici na ulici 06:50 Chuťovky 07:45 La Tormenta: Pokušenie lásky 78-79/216 09:55
Lilly
Schönauerová:
Úskalia
lásky 12:05 Muži na stromoch I.
13-14/22 13:45 McBride: Televízna záhada 15:20 La Tormenta:
Pokušenie lásky 80-81/216 17:25
Elisa z Rivombrosy I. 8/13 19:20
PROMINENTI
20:00
Rosamunde Pilcherová: Pobrežie
snov 21:35 Skrotená hora 00:15
Niekto sa pozerá 02:00 PROMINENTI 02:25 Muži na stromoch I.
13-14/22 03:50 Lampáreň 04:35
Niekto sa pozerá
JOJ PLUS
04:40 Krvilačná pomsta 06:00
Komisárka (33) 06:55 Dávajte
pozor, 007 07:20 Matlock IV.
(16,17) 08:55 Inžinierska odysea
(3) 09:50 Diagnóza smrti 11:35
Júlová výhra 12:55 Inžinierska
odysea (3) 14:00 5 dní do polnoci (1,2/2) 17:50 Malý pitaval z
veľkého mesta (4) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Sever a Juh II.
(5,6) 22:00 Nesprávne dievča
23:50 Profesionáli IV. (9,10)
01:30 Nočné reprízy
DVOJKA
06:00 Kvarteto 06:25 Správy Hírek 06:35 Správy STV „N” 07:00
Svetlo je absolútna biela 07:30 Živá
panoráma 08:00 Televíkend 08:25
[email protected] (11/13) 08:50 TKN
09:20 Nelson Mandela - v mene
slobody 10:15 Mojich sedem divov
10:55 Profily z archívu 11:20 Heidi
(26/26) 11:50 Spadla z oblakov
(5/13) 12:20 S Jakubom na rybách
(14/20) 12:45 EF K.O. 14:10 Farmárska revue 14:30 Zelená revue
14:50 Tat Tvam asi 15:15 Kaviareň u Filipa 16:05 Parížsky život
17:50 Pesničkári slovenskí 18:05
Cesta k deklarácii o zvrchovanosti
18:25 Večerníček 18:35 Zlaté hity
19:15 Československý filmový
týždenník 19:30 Správy STV „N”
19:50 (Ne)celebrity 20:00 Keno
10 20:05 Na križovatke SK + CZ:
Panna zázračnica 21:40 Anjeli
strážni 22:15 Slovenský bigbít (3)
22:55 ooops!načierno 23:30 Džezové pódium\Laco Déczi 00:25
Udalosti ČT 00:55 Správy STV „N”
01:15 Invencie
TV program 14. 7. - 20. 7.
NEDEĽA 18. JÚLA
JEDNOTKA
03:20 Expedícia Líbya - 3.časť
03:45 Multikultúrne mesto Košice
04:15 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 04:45 Planéta
Zem zhora III. 05:40 Hobi/s/ti
05:55 Góly body sekundy 06:05
Udalosti ČT 06:35 Správy STV
06:55 Postav dom, zasaď strom
07:30 Poštár Pat II (7) 07:45 Poštár Pat II (8) 08:00 Náhradníci II.
(22/31) 08:20 Maškrtníček 08:45
Kúzelné mestečko (6/13) 09:20
O nosatom kuchárovi a nohatom drotárovi 10:50 Cesta okolo
sveta cez 80 záhrad 11:55 Svet
v obrazoch 12:25 Miesto v dome
(1/6) 13:25 Agatha Christie: Poirot 15:00 Keby som mal dievča
16:30 Vojna volov (3/6) 17:30
Zmenáreň 18:00 Extra 18:30
Tajomstvo mojej kuchyne 19:12
Počasie 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly body
sekundy 20:10 Počasie
20:15 Druhá pravda (1/2)
Kriminálny film. Odhalené
tajomstvá prinášajú nečakané rozuzlenie...
(Francúzsko 2003)
21:55 Druhá pravda (2/2)
Kriminálny film. Odhalené
tajomstvá prinášajú nečakané rozuzlenie...
(Francúzsko 2004)
23:30 Agatha Christie:
Poirot - Dolina
Detektívny film. Kultová
postava Poirot z pera A.
Christie opäť ožíva...
(Veľká Británia 2004)
01:05 Druhá pravda (1/2) 02:40
Druhá pravda (2/2)
MARKÍZA
05:20 Trapasy mojej sestry II.
13-14/26 06:00 Príbehy z hasičskej stanice 06:15 Superpes
Krypto 06:25 Shaggy a ScoobyDoo na stope I. 7/13 06:50 Flintstonovci II. 21/25 07:15 Frajeri
na motorkách 08:45 Traja nindžovia v zábavnom parku 10:25
Psych, s.r.o. II. 9-10/16 12:05
Morský vlk 13:50 Do hlbiny
15:50 Rýchle Televízne noviny
15:55 10,5 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Vulkán: Svet v ohrození
Erupcia aktívneho
vulkána v jazere spôsobí nevídanú živelnú
katastrofu, ktorú v konečnom dôsledku zapríčinila
byrokracia a ľudia sami..
Katastrofický film (181'),
Nemecko, 2009.
23:55 U mě dobrý
Šesť priateľov, záhradkárov a rybárov, sa stretáva v malebnej krčme
u Buddyho. Ich pohoda,
ktorá sa väčšinou spája s
mastením mariáša končí
vo chvíli, kedy sa jeden z
nich stane obeťou falošných hráčov.
Komédia (102'),
ČR, 2008.
02:00 Nezmieriteľní 04:00 Vie, že
si sama
TV JOJ
07:40 Bohovia sa museli zblázniť I. 09:55 Profesionáli 10:50
Stratené duše I. (12,13) 12:40
Legenda o Pátračovi (6) 13:35
Neuveriteľná cesta 15:10 Neuveriteľná cesta 2: Stratení v San
Franciscu 17:00 Beethoven a zlodeji 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Posledný templár (1,2/2)
Mladá archeologička
pátra po skrytých tajomstvách templárskych
rytierov...
Kanadský thriller (2009).
23:50 Krvavá lúpež
Štyria lupiči, dvaja zabijaci, jeden mobil a príliš
veľa zbraní v rukách polície a falošných agentov...
Sam spolu so svojimi
štyrmi komplicmi si naplánuje vylúpenie banky
Duca Enterprises Payroll.
Každý dokonalý plán
má však trhliny a v jednom okamihu sa všetko
môže zvrtnúť. O tom sa
lupiči presvedčia, keď sa
dostanú do načakanej
prestrelky s políciou...
Americký akčný
thriller (2007).
01:30 Expres foto 03:00 Krvavá
lúpež 04:30 Beethoven a zlodeji
DOMA
06:10 Rosamunde Pilcherová:
Pobrežie snov 07:40 La Tormenta:
Pokušenie lásky 80-81/216 09:55
Elisa z Rivombrosy I. 8/13 12:20
Naša hlučná rodinka 13:50 Abeceda vraždy 15:25 La Tormenta:
Pokušenie lásky 82-83/216 17:30
Gossip Girl II. 25/25 18:25 Gossip
Girl III. 1/22 19:15 PROMINENTI
20:00 Madisonské mosty 22:25
Skutočný príbeh: Tyranstvo srdca
- Príbeh Laurie Kelloggovej 00:15
Tvár strachu 01:55 PROMINENTI
02:30 Gossip Girl II. 25/25
JOJ PLUS
05:30 Dávajte pozor, 007 05:55
Diagnóza smrti 07:20 Profesionáli
IV. (9,10) 09:10 Inžinierska odysea
(4) 10:15 Julie Lescautová V. (4)
12:00 Júlová výhra 13:10 Sever
a Juh II. (5,6) 15:15 Zámena
17:00 Banánový Joe 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Zločiny podľa Mary
Higgins Clarkovej: Dvojičky 21:55
Zámena 23:40 Zločiny podľa Mary
Higgins Clarkovej: Dvojičky 01:10
Nočné reprízy
DVOJKA
06:15 S Jakubom na rybách
(14/20) 06:40 Správy STV „N”
07:00 Televíkend 07:30 Živá
panoráma 07:55 Farmárska revue
08:15 Zelená revue 08:30 Príroda
09:00 26 min. 09:25 Noc v archíve
10:30 Sv.omša na sviatok svätých
Svorada a Beňadika 12:05 Koncert z diela W.A.Mozarta - Grabmusik KV 42 12:30 Spadla z oblakov (6/13) 12:55 Československý
filmový týždenník 13:10 Pohľad
späť 13:40 Orientácie 14:15
Folklórny festival Heľpa 15:10
Potulky po zábavných parkoch
15:25 Anjeli strážni 15:55 Família 16:25 Traja z 9.poschodia (3/3)
17:10 Nech sa niekto opováži
alebo ako Ďuro Konôpka o fujaru
prišiel 18:05 Poklady Slovenska
18:20 Večerníček 18:25 V hlbinách mora 18:35 Kinorama 19:00
Na ceste po Čechách (2/8) 19:30
Správy STV „N” 19:50 Keno 10
20:00 (Ne)celebrity 20:10 Dokumentárny klub 21:05 Mimo času
(3/10) 21:35 Pozvánka do divadla: S láskou sa neradno zahrávať
23:40 Fragmenty umenia 00:10
Udalosti ČT 00:40 Správy STV „N”
inzercia
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
23
PONDELOK 19. JÚLA
JEDNOTKA
04:10 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 04:35 Cesta okolo
sveta cez 80 záhrad 05:35 Cyrilometodské dni v Terchovej 05:55
Góly body sekundy 06:00 Počasie
06:05 Udalosti ČT 06:35 Správy
STV 07:00 Radosť zo života 07:25
Repete 08:10 Vtipnejší vyhráva
08:55 Zborovňa 09:30 Zborovňa
10:00 Policajti z prístavu 10:50
Sladká Valentína (175/178) 11:35
On a ona u vás doma 12:05 Dámsky magazín STV 13:20 Vojna
kuchárov 13:50 Dedičstvo Guldenburgovcov (15/39) 15:20 Divoký
anjel (202/270) 16:00 Správy STV
o 16:00 16:10 Góly body sekundy
16:15 Počasie 16:20 Sila lásky
II. (166) 17:15 Sila lásky II. (167)
18:10 JAG (12/20) 19:00 Počasie
19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Dnes sa žení môj muž
Chaotická kníhkupkyňa
Caroline je úprimná,
otvorená žena, architekt
Robert je zase veľmi formálny typ. Keď na seba
títo dvaja narazili, tak sa
okamžite strhla búrka.
Ale teraz sú obaja rozvedení... Robert sa chce
oženiť s novou priateľkou
Yvonne, lenže tá považuje jeho exmanželku
za konkurentku. A nie
tak celkom neprávom...
Romantický film. (Lichtenštajnsko, Rakúsko 2005)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Klinika Grace IV. (12/17)
Niečo divé je v nás
Seriál z nemocničného
prostredia. (USA 2007)
22:55 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka V.
(11/19) Podpis
Kriminálny seriál.
(USA 2009)
23:40 Policajti z prístavu:
Posledná hra
Krimiseriál.
(Austrália 1997)
00:25 JAG (12/20) 01:10 Dnes sa
žení môj muž 02:40 Správy STV o
16:00 02:50 Správy a komentáre
24
TV program 14. 7. - 20. 7.
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
PONDELOK 19. JÚLA
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 VIII. 4/14 09:45 Zajtrajšie
noviny I. 10/23 10:30 Joan z
Arkádie I. 10/23 11:25 Smallville
VI. 12/22 12:15 O.C. California
IV. 12/16 13:05 Rýchle Televízne
noviny 13:10 Ženy z rodu Gilmorovcov VII. 13/22 14:05 Veronika
Marsová II. 12/22 14:55 Rýchle
Televízne noviny 15:00 Kobra 11
VIII. 5/14 15:55 Rýchle Televízne
noviny 16:00 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad IV. 11/24 17:00
Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 Dva a pol chlapa
I. 21/24 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Dva a pol chlapa
I. 22/24 18:25 V mene zákona
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Škola zvádzania
Nesmelý dopravný policajt Roger sa prihlásil
do supertajného kurzu,
ktorý mu má pomôcť
získať lásku Amandy.
Na mieste zisťuje, že
cieľom kurzu nie je získať
srdce dievčaťa. Komédia (98'), USA, 2006.
22:00 Chcem to!
Film o dvoch frustrovaných študentoch a ich
túžbe preraziť vo filme.
Komédia (87'), VB, 2007.
23:35 Hrdinovia II. 3-4/11
Akčný seriál, USA, 2007.
01:20 Sexuálne praktiky pozemšťanov 02:55 Kung Fu - Legenda
pokračuje IV. 17-18/22 04:50
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:00 NOVINY TV JOJ 06:25
KRIMI NOVINY 06:55 NOVINY
TV JOJ 07:20 KRIMI NOVINY
07:50 NOVINY TV JOJ 08:15
KRIMI NOVINY 08:50 Stratené
duše I. (12,13) 10:40 Letná výhra
12:00 Posledný templár (1,2/2)
15:30 Simpsonovci X. (6) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York V. (3)
16:59 PRVÉ NOVINY 17:20 Profesionáli 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Zamestnanec mesiaca
Pracovníci obchodného
domu SuperClub pravidelne súperia o titul
„Zamestnanec mesiaca”.
Vince je vedúci pokladní
a vyhral už sedemnásťkrát. Zack Bradley je ten
najväčší flákač, ale medzi
kolegami je veľmi obľúbený. Získať ocenenie za
kvalitnú prácu a spoľahlivosť, je to posledné, na
čom mu záleží. Z týchto
dvoch sa stanú ešte väčší
rivali, keď do SuperClubu
nastúpi nová pokladníčka
- krásna sexi Amy ktorá
chodí na rande iba so
zamestnancami mesiaca.
Americká bláznivá
komédia (2006)
22:30 Vražda ako maličkosť
V polovici 90. rokov minulého storočia sa Sante a
Kenny Kimesovci potulovali po Amerike a sprevádzali ich nielen finančné
škandály, podvody a
lúpeže, ale aj vraždy.
Americká čierna komédia podľa skutočnej
udalosti (2006).
00:20 Mafstory 01:20 Oči šialenstva 03:00 C.S.I.: Kriminálka
New York III. 04:20 Skutočné CSI
05:15 Simpsonovci X. 05:35 Chameleón 06:20 Podvodníci
DOMA
05:25 La Tormenta: Pokušenie
lásky 82-83/216 07:20 Naučím
ťa milovať 110/129 08:30 Čaro
lásky 69/90 09:20 Sudkyňa Hatchettová I. 75-76/175 10:10 Veštiareň 11:10 Ulica III. 230/259
12:25 Dr. Oz I. 38/175 13:15
Rebeli II. 75/225 14:05 Rany
z lásky 26/230 15:00 L.O.V.E.
15:55 La Tormenta: Pokušenie
lásky 84-85/216 18:00 Túžba tela
101/143 19:00 Rebeli II. 76/225
20:00 Čaro lásky 70/90 20:50
Pravá tvár vášne 111/178 21:45
Ally McBealová II. 7/24 22:45
Incident na Temnej rieke 00:35
Sudkyňa Hatchettová I. 75-76/175
01:15 Pravá tvár vášne 111/178
02:00 Lampáreň 02:20 Túžba
tela 101/143 03:05 Lampáreň
JOJ PLUS
05:00 Rosalinda (15, 16) 06:30
Doktorka Quinnová (94, 95) 08:00
Komisárka (34) 09:00 MacGyver (11, 12) 11:00 Detektív Nash
Bridges I. (5) 11:50 M*A*S*H (6,
7) 12:50 Komisárka (34) 13:40
Páli vám to? 15:15 Detektív Nash
Bridges I. (5) 16:10 Matlock IV.
(18, 19) 18:00 M*A*S*H (6, 7)
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 20:00 „Pátek
není svátek” 21:35 „Zkrocení
zlého muže” 23:35 „Pátek není
svátek” 00:55 Posledný svedok
(35/35) 01:40 Nočné reprízy
DVOJKA
07:05 Správy STV „N” 07:30 Živá
panoráma 08:00 Letná láska
(16/26) 08:25 Prípady detektíva
Kulmena 09:10 Mojich sedem
divov 09:40 Kultúra extra 10:05
Mimo času (3/10) 10:45 Dokumentárny klub 11:35 Europríbeh
Slovenska 11:50 Tempo 12:05
Živá panoráma 12:30 Spievanky,
spievanky - Orava 13:15 Orientácie 13:45 Na ceste po Čechách
(2/8) 14:10 Krokodíl 14:55 Aranžmán a improvizácia 15:35 Trezor 16:15 Púť k sv. Sáre - patrónke Rómov 16:40 Bakalárske
návraty - Koliesko 17:05 „Bratislavské pondelky” 18:15 Počasie 18:20 Večerníček 18:30 VAT
19:00 Profily z archívu 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy
- Hírek 20:00 Keno 10 20:10
Srdce z Jeninu 21:10 Hlava XXI
21:40 Vice-Versa (25/26) 22:10
RODINNÉ TAJOMSTVÁ 22:40
Eurokino: Vrahyne 00:20 Bratia
a sestry II. (16/16) 01:00 Ateliér
01:30 Udalosti ČT 02:00 Správy
STV „N” 02:25 Správy - Hírek
02:35 Invencie
UTOROK 20. JÚLA
JEDNOTKA
03:15 Góly body sekundy 03:25
Multikultúrne mesto Košice 03:55
Sila lásky II. (166) 04:45 Sila
lásky II. (167) 05:35 Góly body
sekundy 05:40 Počasie 05:45
Udalosti ČT 06:20 Slovensko
dnes 06:30 Správy STV 07:00
Radosť zo života 07:25 Repete
08:10 Vtipnejší vyhráva 09:00
Zborovňa 09:30 Zborovňa 10:05
Policajti z prístavu 10:55 Sladká
Valentína (176/178) 11:40 On a
ona u vás doma 12:15 Dámsky
magazín STV 13:30 Vojna kuchárov 14:00 Dedičstvo Guldenburgovcov (16/39) 14:45 Úsmev, prosím! 15:15 Divoký anjel (203/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:10
Góly body sekundy 16:15 Počasie 16:20 Sila lásky II. (168)
17:15 Sila lásky II. (169) 18:10
JAG (13/20) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Capri II (1/13)
Uplynuli tri roky a život na
Capri plynie svojím pokojným tempom. Reginella
sa vydala za Totonna,
Massimo s Vittoriou
správajú rodinnú firmu a
Umberto je na potulkách
po svete. Jednej noci
naruší pokoj na Capri podmorské zemetrasenie, čím
sa spustí lavína nových
udalostí. Romantický
seriál (Taliansko 2008)
22:00 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:25 Klinika Grace IV. (13/17)
Kúsok môjho srdca
Seriál z nemocničného
prostredia. (USA 2007)
23:05 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka V.
(12/19) Neortodoxne
Kriminálny seriál
(USA2009)
23:50 Policajti z prístavu:
Zajtrajšok nikdy nepríde
Krimiseriál. Kdesi pod
hladinou sa ukrývajú
veľké tajomstvá...
(Austrália 1997)
00:35 JAG (13/20) 01:20 Capri II
(1/13)
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 VIII. 5/14 09:45 Zajtrajšie
noviny I. 11/23 10:30 Joan z
Arkádie I. 11/23 11:25 Smallville
VI. 13/22 12:15 O.C. California
IV. 13/16 13:05 Rýchle Televízne
noviny 13:10 Ženy z rodu Gilmorovcov VII. 14/22 14:00 Veronika
Marsová II. 13/22 14:55 Rýchle
Televízne noviny 15:00 Kobra 11
VIII. 6/14 15:55 Rýchle Televízne
noviny 16:00 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad IV. 12/24 17:00
Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 Dva a pol chlapa
I. 23/24 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Dva a pol chlapa
I. 24/24 18:25 V mene zákona
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Unesená:
Dcéra v ohrození
Mark a Jamie, mladý
zamilovaný pár, sa
rozhodnú spreneveriť
peniaze a utiecť do Las
Vegas. Na ceste do Vegas,
ich lietadlo havaruje do
jazera. Na povrch však
vyjde Markova skutočná
povaha...
Triler (88'), Kanada, 2009.
21:45 Mentalista I. 18/23
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
22:45 Hlavný podozrivý
Sophie je už dva dni
nezvestná a jej rodičia
sa obrátia na políciu, aby
bolo po nej vyhlásené
pátranie. Znepokojený je
aj jej syn Diego, ktorý je
momentálne u svojho otca.
Alain už niekoľko rokov
žije so svojou snúbenicou
Claire, s ktorou má dcérku
Agathe. Sophiin otec je
presvedčený, že jeho
dcére niekto ublížil a z
tohto zločinu podozrieva
práve Alaina, nakoľko je s
ňou stále ženatý a po jej
smrti by s Diegom získal
väčšinu jej majetku...
Kriminálny triler (120'),
Francúzsko, 2006.
01:05 CIA II - Cieľ: Alexa 02:40
Hrozba z temnoty II. 8/22 03:20
Kung Fu - Legenda pokračuje IV.
19-20/22
TV JOJ
07:00 KRIMI NOVINY 07:35
NOVINY TV JOJ 08:00 KRIMI
NOVINY 08:40 RANNÉ KINO:
Zamestnanec mesiaca 10:50
Prison Break: Útek z väzenia III.
(13/13) 11:45 Letná výhra 13:15
Vražda ako maličkosť 15:00
Simpsonovci X. (7, 8) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York V.
(4) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
Profesionáli II. 18:00 Súdna sieň
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Nevesta na úteku
Úspešný newyorský novinár Richard Gere napíše
reportáž o Julii Robertsovej, ktorá už trikrát ušla
spred oltára. Tá sa, pravdaže, nahnevá a chce mu
všetko vrátiť aj s úrokmi,
ale jej nenávisť sa
čoskoro mení na lásku...
Ujde nevesta zo svadby
aj po štvrtý raz?
Americká romantická
komédia (1999).
22:30 Profesionáli IV.:
Šéf je teplý
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010).
23:25 Mafstory: Sestrička
Slovenský komediálny seriál (2008)
00:25 C.S.I.: Kriminálka Las
Vegas VIII. (6) 01:15 Komando
GSG 9 02:00 SHARK II. 02:45
Prison Break: Útek z väzenia III.
03:25 Kráľovstvo surikát II. 03:50
Simpsonovci X. 04:30 Chameleón 05:15 Podvodníci
blogy/kultúra
UTOROK 20. JÚLA
DOMA
05:25 La Tormenta: Pokušenie
lásky 84-85/216 07:20 Naučím
ťa milovať 111/129 08:30 Čaro
lásky 70/90 09:20 Sudkyňa Hatchettová I. 77-78/175 10:10 Veštiareň 11:10 Ulica III. 231/259
12:25 Dr. Oz I. 39/175 13:15
Rebeli II. 76/225 14:05 Rany
z lásky 27/230 15:00 L.O.V.E.
15:55 La Tormenta: Pokušenie
lásky 86-87/216 18:00 Túžba tela
102/143 19:00 Rebeli II. 77/225
20:00 Čaro lásky 71/90 20:50
Pravá tvár vášne 112/178 21:45
Ally McBealová II. 8/24 22:45
Ukradli torzo Jupitera! 00:35 Sudkyňa Hatchettová I. 77-78/175
01:15 Pravá tvár vášne 112/178
02:00 Lampáreň 02:20 Túžba tela
102/143 03:05 Lampáreň 03:45
Ukradli torzo Jupitera!
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (17, 18) 06:40
Doktorka Quinnová (96, 97) 08:10
Komisárka (35) 09:00 MacGyver
(13, 14) 11:00 Detektív Nash Bridges I. (6) 11:50 M*A*S*H (8, 9)
12:50 Matlock IV. (19) 13:40 Páli
vám to? 15:15 Detektív Nash Bridges I. (6) 16:10 Matlock IV. (20, 21)
18:00 M*A*S*H (8, 9) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Django znovu útočí
21:50 Leto s Jamesom Bondom:
Žiješ len dvakrát 00:00 Django
znovu útočí 01:30 Nočné reprízy
DVOJKA
06:25 Púť k sv. Sáre - patrónke
Rómov 06:55 Správy - Hírek
07:00 Správy STV „N” 07:30 Živá
panoráma 08:00 Letná láska
(17/26) 08:25 Dunajské rozprávky
(1/3) 09:00 Neporaziteľná Vilma
(5/14) 09:25 O deťoch a zvieratkách 09:40 Mojich sedem divov
10:10 Profily z archívu 10:45
Srdce z Jeninu 11:50 Živá panoráma 12:30 Cesty za folklórom
13:00 Pohľad späť 13:25 Recepty
na šťastie 14:05 A teraz tú moju
15:05 Eskalátor 15:35 Trezor
16:10 Národnostný magazín 16:35
Bakalárske návraty \Otcovia 17:05
Ráčte vstúpiť 17:35 Stopy dávnej
minulosti 18:00 V hlbinách mora
18:05 Večerníček 18:20 Koleso
času (3/14) 18:50 Profily z archívu
19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:10 Štefánik - neuveriteľný osud
21:05 Na ceste 21:35 RODINNÉ
TAJOMSTVÁ 22:10 Filmový klub:
Deväť dní jedného roka 23:55 Ateliér 00:25 Hviezdna loď Galactica
IV (1/20) 01:05 Udalosti ČT 01:35
Správy STV „N” 02:05 Správy Hírek 02:10 Invencie
Zmena programu vyhradená
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
25
Blog Jaroslava Poturnaja: Miesto na slnku
Na nemenovanej českej televíznej stanici ma zaujal dokumentárny film, ktorý zobrazoval rodiny trochu iné, ako sú tie bežné.
Išlo o tri rôzne rodiny, ktoré mali
spoločné to, že každá rodina mala
dve zdravé deti. Osud sa však zahral s každou rodinou ináč.
Prvý pár tvoril zdravý manžel a
jeho manželka, ktorá bola na vozíku - nemohla chodiť. Ďalší manželia boli nevidiaci a tretí pár bol
hluchonemý. Všetky tri rodiny napriek svojmu hendikepu fungovali normálne a s láskou sa starali o
svoje deti. Odhodlane si hľadali
svoje miesto na slnku.
Mali trochu obavu, ako sa zaradia ich deti do života. Obávali sa,
či sa deťom ich spolužiaci nebudú posmievať, lebo majú postihnutých rodičov. Na druhej stra-
ne hovorili aj o tom, ako ich deti
majú rady a ako ich pekne poslúchajú. Bolo dojemné vidieť, ako
obdivuhodne zvládajú bežný život, ako sa majú radi.
Zaujímavé bolo, keď sa ich autor dokumentu postupne pýtal, či
by svoj život vymenili medzi sebou za iný, ak by sa dalo. Postihnutá pani na vozíku hovorila, že
by asi nezvládla život ako nevidiaca alebo hluchonemá. Nevidiaci a
hluchonemý pár si zase nevedel
predstaviť život na vozíku. Každý pár tvrdil, že jeho postihnutie je vlastne tá najmenšia ujma
na zdraví, aká sa im mohla stať v
porovnaní s iným párom. Všetci si
našli svoje miesto na slnku a žijú
plnohodnotný život.
Obdivujem ich a držím im palce.
Jaroslav Poturnaj: Živím sa
ako čašník, zabávam sa ako
básnik. Pre potešenie seba i
druhých som v roku 2002 vydal
na vlastné náklady knižku básní s názvom Tulák. Hral som aj
ochotnícke divadlo. Skúšal som
robiť aj recitál s výdatnou pomocou kamaráta hudobníka.
Skrátka, vždy si niečo vymyslím.
Najnovšie to bude zbierka poviedok, ktorú vydám, ak Boh dá.
BLOG PETRA REMIŠA: ČÍTANIE PRE MUŽOV
Dnes bude reč o prehadzovačke. Nie tej bicyklovej. Týka sa
len mužov, ktorým zliezlo z temena toľko vlasov, že treba nasadiť maskovanie. Ide o čisto chlapskú záležitosť, ženy by ďalej čítať nemali.
Existuje päť typov maskovania plešiny:
1) Príčesok.
2) Implantáty.
3) Krátky zostrih.
4) Šiltovka.
5) Prehadzovačka.
Každý druh má svoje nevýhody. Napríklad príčesok je nepraktický vo voľnej prírode. Z ničoho
nič ho môže odfúknuť prievan,
alebo spláchnuť morský príboj.
S implantátmi začal Elton
John. Vysádzajú sa v trsoch ako
kukuričné riadky. Ich maskovacia
schopnosť je mizerná; sú náročné
na čas a peniaze.
Krátky zostrih dnes letí. Nosia
ho Eminem, Rytmus aj Rišo Müller. Nevýhodou sú omrznuté uši
v decembri a možnosť, že si vás
pomýlia s výpalníkmi.
Šiltovka je klasika. Škoda, že
v kostole a na plavárni ju treba zložiť.
Prehadzovačka je zložitý účesový útvar, ktorý zakrýva lysinu
porastom starostlivo vypestovaným na inej časti hlavy. Rozoznávame prehadzovačku zado-prednú (Donald Trump) a ľavo-pravú
(Marián Čalfa).
Skúsený „prehadzovačkár“ sa
vyhýba:
1) Vzdušným prúdom (Čalfa sa
raz pozabudol a vietor mu spravil „čirokíza“).
2) Mestským kaderníkom. Slušný dedinský holič vie, že chlap
s prehadzovačkou nikdy nepovie
„skrátiť a zriediť“.
Peter Remiš - líder skupiny
Slniečko známej tiež ako Punto
a rybacé hlavy. Keď nekoncertuje, venuje sa anglickému jazyku, ktorý aj vyučuje vo svojej škole Skypers.
Práve naopak. Rozkáže si „zahustiť a predĺžiť“.
Pochopí to len holič s charakterom. Nie taký, čo nosí dole tangáče.
Ďaleký východ
vo Fontáne
Orientálny tanec gazdiniek v podaní Nerife. Foto: (vd)
Atmosféru ďalekého východu
si mohli návštevníci vychutnať v
pondelok v KSC Fontána na predstavení Orient Night. Absolventky kurzov pod vedením lektorky
Iren Hlinkovej ukázali, čo sa naučili v spoločných tancoch alebo
sólach. Svoje umenie prišli predviesť aj hostia - Rendy z Považskej
Bystrice, tanečná škola Orientalico z Ružomberka, Majka z Bratislavy a Mona a Suhayla zo Žiliny.
Hostia mali možnosť vidieť i vzácne tance ako Tribal alebo mečový
tanec. Súčasťou bola tombola a
módna prehliadka. D. Serišová
26
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
spoločenská rubrika
blahoželáme
spomíname
Nadišiel deň v roku jediný, keď
sláviš svoje narodeniny.
Vďaka Ti Bože za
požehnaných 50
rokov, ktorých sa
dňa 17. júla dožíva náš milý brat
Ľubomír Gasiorik
z Veselého „Tapkove”.
Nech tento krásny deň dá Ti
úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá Ti len šťastný
krok. Nech navždy Tvoja dobrá
duša rastie, nech Ti dá Pán Boh
lásku, zdravie, šťastie.
K týmto narodeninám Ti želajú sestry Danka, Janka a Pavlínka s manželmi a brat Jozef s
manželkou.
Dňa 2. júla sme si
pripomenuli druhé výročie, čo nás
navždy opustila
naša drahá mamička, babička
a prababička Emerka Ištoková
z Ratnoviec. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú
spomienku a modlitbičku.
S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami.
Našu vďačnosť nenahradí ani tisíc krásnych
slov, múdrosť
našich predVilma
kov radí – váž
Skurková
si svojich rodičov. Roky ťažké pri našej
výchove mala si, a preto v
deň Tvojho sviatku, keď dožila si osemdesiatku, vrúcne
prianie k Tebe letí, ži dlho,
mama, medzi nami, kým Teba máme, nie sme sami.
S láskou všetky
Tvoje deti a celá rodina.
Odišla si tíško, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 11. júla uplynulo prvé výročie, čo nás náhle opustila milovaná manželka
a matka Alžbeta
Petrušová, rod. Boriková, zo
Starej Lehoty.
S láskou a úctou
spomínajú manžel a deti.
Dňa 11. júla sme
si pripomenuli
druhé výročie, čo
si Pán povolal k
sebe môjho manžela, nášho otca
a dedenka Jozefa Mišíka st.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku s nami v modlitbe.
Ďakuje manželka
a deti s rodinami.
Slzy čas vysuší, ale s bolesťou v srdci
stále spomínam na moju
dcérku Zuzku
Blišťanovú. Dňa 5. júla sme
si pripomenuli nedožité 32.
narodeniny a 12. júla uplynie 17 rokov, čo nás navždy
opustila. Spomína mamina
a ostatná rodina.
Dňa 13. júla si
pripomíname 17
rokov, čo nás náhle opustil náš
milovaný manžel, otec a deduško Michal Beňo.
S láskou na neho spomína
manželka Maria, dcéry
Daniela s manželom
a Božena, vnúčatá Zuzanka
a Mirko a ostatná rodina.
Dňa 10. júla sme
si pripomenuli prvé výročie
úmrtia Dominika
Jakubičku z Moravian nad Váhom. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéra a synovia
s rodinami.
Prešiel rok, čo chýbaš medzi
nami. Odišla si, my zostali
sme sami. Stíchlo Tvoje srdce i Tvoj hlas, no spomienky
na Teba zostanú stále v nás.
Dňa 12. júla
sme si pripomenuli prvé
smutné výročie, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička, babička, krstná mama, sestra,
švagriná, svokra a teta Anna
Arcztová, rod. Marková. Kto
ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosíme, tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
S hlbokým
žiaľom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že dňa
11. júla bude mesiac, čo sme
sa naposledy rozlúčili s naším
milovaným manželom, otcom, bratom, dedkom a pradedkom Jozefom Valovičom
z Ratnoviec, ktorý zomrel
vo veku 76 rokov. Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť, dôstojnú rozlúčku a
kvetinové dary.
S láskou spomína
celá smútiaca rodina.
Na vrbovský jarmok aj vláčikom z Piešťan
Vo Vrbovom sa v sobotu konal jarmok, na ktorý ľudí vozilo aj Čango. Pri stánkoch sa stretávali ľudia, kúpili si živánsku, vypili dúšok
piva a deti povozili na kolotoči. Pri kruhovke im k tomu vyhrávala Drahovčanka, Vrbovanka a Duosonet. „Užil som si aj včerajšiu zábavu na
nádvorí kúrie. Speváčka Jadranka, Martin Jakubec a Borovienka nás
bavili až do noci,“ zhodnotil jarmočnú zábavu Marián z Vrbového.
Vraj šarmantná interpretka balkánskych piesní Jadranka Handlovská,
ktorá spieva v srbčine, chorvátčine a slovenčine, očarila najmä mužskú časť populácie.
(vd)
V sobotu sa vo Vrbovom konal už 52. jarmok.
V sobotu 10. júla si v evanjelickom kostole v Piešťanoch povedali svoje „áno“ Denisa Križanová a Filip Stolárik, obaja z Piešťan. Mladomanželom srdečne blahoželáme!
spoločenská rubrika
počasie
narodili sa
Karolína Chudá z Piešťan, Veronika Ardanová z Trakovíc, Tadeáš Ešmír zo Sasinkova, Karin
Nováková z Horných Orešian,
Tatiana Augustínová z Veľkých
Kostolian, Dávid Kačic z Čachtíc, Alexandra Jankechová z
Ružindola a Alica Bednárová
z Kľačian
UTOROK 13. 7.
deň
33 oC
STREDA 14. 7.
noc
20 oC
vitajte medzi nami
deň
33 oC
zosobášili sa
ŠTVRTOK 15. 7.
noc
19 oC
deň
33 oC
PIATOK 16. 7.
noc
21 oC
27
od 3. 7. do 11. 7.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
noc
19 oC
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
deň
34 oC
V stredu 7. júla 2010 o 10.20 h sa Silvii a Tomášovi narodil prvý synček Tadeáš Vavro (3300 g, 51 cm) z Piešťan. Dieťatko priviedla na svet
v piešťanskej pôrodnici MUDr. Petra Straková. Srdečne blahoželáme!
Foto: Viera Dusíková
Elektrikári získali certifikáty Cisco
Úspešní maturanti Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch sa so svojou
alma mater nerozlúčili ani v júli.
Z odborných učební sa ešte začiatkom prázdnin ozývali výkriky
typu: „... nemôžeš použiť default
oridžinejt, keď tam konfiguruješ
éígéerpéčko! Oridžinejt behá iba
pod óespéefkom, na éígéerpéčko musíš použiť redistribjút statik!“ Takto medzi sebou komunikovali bývalí štvrtáci, ktorí si dokončovali kurz konfigurácie smerovačov v rámci druhého semestra
sieťovej akadémie Cisco.
„Väčšina ľudí si už dnes život bez internetu, služieb webu
blahoželáme
zomreli
Ing. Rudolf Uličný vo veku 64
rokov z Piešťan, Štefánia Gerulová vo veku 66 rokov z Nižnej,
Ján Chlapík vo veku 84 rokov
z Piešťan, Mr. Andreas Christodoulidis vo veku 68 rokov z Limasolu (Cyprus), Anna Vráblová vo veku 88 rokov z Piešťan
a Ján Belan vo veku 94 rokov
z Piešťan
úprimnú sústrasť
ďakujeme
Chceli by sme poďakovať primátorovi Removi Cicuttovi, p.
Glossovej a p. Bartošovej za
pomoc pri riešení nášho problému s 96-ročnou babkou.
Rodina R.
Riaditeľ SPŠE Milan Tupý odovzdal najlepším maturantom certifikáty.
Študenti absolvovali cez prázdniny sieťovú akadémiu.
a komunikácie pomocou e-mailov
nevie predstaviť. Tam, kde v tajomných tunelíkoch miznú káble od počítača do internetu, nastupuje sofistikovaná technoló-
Bibiána Molčanová z Kružlova
a Ing. Pavol Gono z Bratislavy,
Denisa Križanová a Filip Stolárik z Piešťan
gia, ktorá zabezpečuje, aby dáta
prúdili rýchlo a spoľahlivo. Obsluha, údržba a konfigurácia zariadení zabezpečujúcich túto komunikáciu, si vyžaduje špecialis-
tov, ktorí dokonale poznajú princípy práce internetu,“ vysvetľuje
význam spomínaných kurzov učiteľ informatiky na SPŠE v Piešťanoch Jaromír Tříska.
„Začiatkom júla som skupinke desiatich takto pripravených
špecialistov odovzdal certifikáty
odborníkov - absolventov druhého semestra s názvom CCNA2 Exploration - Routing protocols and
concepts,“ skonštatoval riaditeľ
školy Milan Tupý. „Absolventi kurzov sieťových akadémií získavajú
vedomosti, ktoré značne prevyšujú úroveň bežných maturantov
a nachádzajú uplatnenie všade,
kde sa využíva výpočtová technika a prenosy dát. Navyše získavajú šancu pokračovať v certifikovanom vzdelávaní na ktorejkoľvek inej Cisco akadémii vo svete,“ dodáva Tříska.
(jt)
spomíname
Zomrela si mladá, krásna, dobrá, 38-ročná.
Dňa 16. júla si
pripomenieme
60. výročie úmrtia našej drahej
mamičky Irenky
Palenikovej, rod.
Ondrašikovej. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú
deti s rodinami.
Dajte nám vedieť, čo sa deje vo vašom okolí. Píšte, posielajte fotografie a videá do
redakcií Piešťanského týždňa
a online denníka. Horúca linka
0917/575 127, e-mail: vasimi
[email protected],
[email protected]
28
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
rozhovor
BÝVA V BRATISLAVE, V ČÍNE TRÉNOVAL KUNG-FU A V PIEŠŤANOCH VENČÍ PSY
V taoistickom chráme videl aj „filmové“ triky
Máte aj doma psa? Ak nie, rozmýšľali ste o niekedy o tom, že
si niektorého vezmete domov?
- Psíka zatiaľ nemáme, pretože sme doma nemali na to podmienky. Aktuálne sa ale situácia
mení a začíname o tom uvažovať. Vyrastal som so psom – mali
sme doma anglického kokra, takže mám s chovom psov skúsenosti.
Ide hlavne o zodpovednosť, ktorá ale prinesie veľa veselých zážitkov so štvornohým kamarátom.
Ivan Kolesár (32) pracuje v
telekomunikáciách ako systémový inžinier a chodieva
venčiť psíkov do piešťanského útulku až z hlavného mesta. Pracovníci útulku nám povedali, že sa aktívne venuje
cvičeniu kung-fu a dokonca
mesiac strávil v čínskej chrámovej škole vo Wudangshane. Položili sme mu preto niekoľko zvedavých otázok...
Z rozprávania vieme, že ste
boli v Číne, no v prvom rade, ako
sa Bratislavčan dostane k venčeniu psov z útulku v Piešťanoch?
- Spolu s mojou päťročnou dcérou sme začali venčiť psíkov z
útulku u nás v Bratislave. Postupne som si zvykol chodiť tam štyrikrát týždenne. Na prechádzkach
so psami som si dokázal výborne
oddýchnuť od práce a bežných
problémov. Ale aby som vám odpovedal na vašu otázku, mám rodinu neďaleko – v Šípkovom, a tak
som sa raz cestou k nej zastavil
v útulku v Piešťanoch. Odvtedy
chodievam pravidelne. Väčšinou
raz týždenne - cez víkend. V útulku som stretol ľudí, ktorým osud
zvierat, často vyhodených človekom, naozaj nie je ľahostajný.
Ivan Kolesár v tradičnom čínskom cvičebnom úbore.
Vážia si, keď im niekto príde pomôcť. A je jedno, či len zoberiete
psíka na prechádzku alebo prispejete finančne. Nikde inde som taký
pozitívny pocit nemal. Na psíkov
z piešťanského útulku som si veľmi zvykol, je tam niekoľko mojich
obľúbencov, ktorých vždy zoberiem aspoň na chvíľu von a porozdávam im nejaké dobroty. Najradšej mám fenku Ostu, kríženca
amerického staffordshirského teriéra. Je to totiž také „teliatko“,
veľmi silná, ťažká a nekonečný
tešiaci sa dobrák. Neviem pochopiť, ako sa mohla dostať na ulicu.
Najvyššie položený chrám v oblasti Wudangshan - Zlatý palác.
Chodíte teda iba za fenkou
Ostou alebo venčíte aj iných psíkov?
- Vyvenčiť stihnem iba dvoch
až troch, pričom zvyknem zobrať
najprv Ostu. Ale zastavím sa pri
väčšine kotercov, porozdávam
zakaždým dve-tri balenia psích
krekrov a „hafanom“ sa aspoň
prihovorím. Ani by ste neverili,
ako dokážu byť vďační za každú
maličkosť. Tak ako aj ľudia, aj oni
potrebujú lásku a pocit, že k niekomu patria.
Posuňme sa však ďalej. Pracovníci útulku nám prezradili, že
máte za sebou zaujímavú cestu.
Poviete nám o nej niečo viac?
- Do Číny ma priviedla láska
k východným bojovým umeniam,
ktorým sa venujem už od detstva.
Počas svojej mladosti som prešiel
rôznymi druhmi a štýlmi, až som
pred dvoma rokmi „zakotvil” pri
kung-fu. Pravidelné tréningy pod
vedením čínskeho majstra majú
svoju kvalitu, ale kto by nechcel
zažiť atmosféru tvrdých tréningov medzi mníchmi tak, ako to
poznáme z rôznych filmov? Tak
sa začalo moje hľadanie, počas
ktorého som trávil hodiny a hodiny na internete a snažil sa nájsť
miesto, kam pôjdem. Možností
bolo viac a postupne som upúšťal od pôvodného zámeru dostať
sa do známeho Shaolinu – kláštora presláveného týmto bojovým umením, ktorý leží v strednej
Číne. Čím viac informácií som mal
k dispozícii, tým viac som bol presvedčený, že moderný Shaolin je
už len komerčným pozlátkom dávneho pokladu. Okrem toho som si
uvedomil, že tvrdé tréningy nie sú
to jediné, čo ma láka. Chcel som
nájsť aj vnútorný pokoj, pozrieť
sa na veľa vecí iným pohľadom.
Tak som sa dostal až k horám Wudangshan v strednej Číne, ktoré
sú posiate taoistickými chrámami
a kláštormi – miestami, kde vznikali interné štýly kung-fu, ako taiji, bagua, xingyi. Podarilo sa mi
nakontaktovať na školu pri chráme Yuanhe, ktorú vedie majster
15. generácie Chen Shixing a koncom apríla som odletel do Číny.
Ako dlho ste boli v Číne – v
chrámovej škole?
- V Číne som strávil 32 dní,
z toho štyri týždne som trénoval vo Wudangshane a posledné
tri dni som bol v Pekingu a okolí.
(Pokračovanie na 30. strane.)
servis
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
29
dôležité čísla
KONGRESOVÁ HALA
Paľko so svojimi fyzioterapeutkami.
Za výkres získal
rehabilitáciu
Obyvateľ nášho mesta - deväťročný Paľko Kočárik - sa stal víťazom minuloročnej výtvarnej súťaže telesne postihnutých detí
v rámci podujatia Deti deťom alebo aj my sa vieme baviť. Za svoje
výtvarné dielo s názvom Kozmonauti získal rehabilitačný pobyt
v ADELI Medical Centre.
„Paľko trpí ochorením, s ktorým sa v tomto zariadení nestretávame často,“ povedala nám Ľudovíta Hlobeňová z Asociácie pomoci postihnutým ADELI. Úlohou
tejto organizácie je pomoc slovenským rodinám so získavaním
finančných príspevkov na ADELI
terapiu. Zabezpečili ju aj Paľkovi. „Náš synček berie terapiu vážne a veľmi si obľúbil aj svoju skupinu fyzioterapeutov, s ktorými
v centre cvičí. Dopoludnie ho tam
priváža mamina a ona s ním prežíva aj všetky radosti i starosti.
Za seba môžem povedať iba toľko, že Paľko už večer toľko nevymýšľa ako po iné dni. Rehabilitácia je náročná aj na jeho fyzické
sily, ale myslím si, že mu prospieva,“ prezradil nám Paľkov otec.
Podľa slov šéflekára centra V. Petrova spomínaná terapia môže pomôcť Paľkovi k rýchlejšiemu vývoju, lepšej koordinácii, stabilite a
k zlepšeniu celkového pohybového systému.
(vd)
kvapka krvi
Dňa 7. júla na HTO Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch darovalo krv 28 darcov: Peter Mička
z Piešťan 48-krát, MUDr. Marián
Urbánek z Piešťan 31-krát. Po prvýkrát prišli darovať krv: Ing. Ivan
Pobjecký, Lenka Mikesková, Jana
Jánošková a Matej Petráš z Piešťan, Monika Bubáková, Miroslava
Karnetová a Maroš Konopka z Vrbového, Jozef Selecký z Nitrianskej Blatnice.
(r)
7.-15. 7., 10.00 - 13.00 /
15.00 - 18.00 h
Orange sála hotela Balnea
Grand / Klub kúpeľných hostí
MEDZINÁRODNÉ
MAJSTROVSKÉ SPEVÁCKE
KURZY PETRA DVORSKÉHO
PIEŠŤANY 2010
Vedenie kurzov: Peter Dvorský,
Mgr. Art. Zlatica Livorová
Dagmar Livorová - asistentka,
Jozef Malík, Peter Pažický klavír, frekventanti kurzov a
ďalší
Vstup voľný
Pi. 16. 7. o 20.00 h
GALAVEČER MAJSTROVSKÝCH
SPEVÁCKYCH KURZOV PETRA
DVORSKÉHO
Záverečný koncert 55. Piešťanského festivalu
Symfonický orchester diriguje Dušan Štefánek. Účinkujú
absolventi speváckych kurzov.
Vstupné: 13 €
HARMONY
St. 14. 7. o 20.00 h
VEČERNÉ KONCERTY
ÚČASTNÍKOV KURZOV
PETRA DVORSKÉHO
So. 17. 7. o 19.00 h
VÁH RIVER BAND
Country skupina z Piešťan
St. 21. 7. o 19.00 h
TATRACHEMKA
Dychová hudba z Trnavy
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
VÝSTAVY
14. 7. - 15. 8.
Výstavná sieň/Galéria DU
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010
Výstava výtvarných diel zo
47. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby.
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
HUDOBNÝ PAVILÓN
Št. 15. 7. o 16.00 h
NEZNÁMI - country
Ne. 18. 7. o 16.00 h
DH JAVORINKA
GALÉRIA KSC FONTÁNA
26. 6. – 13. 7.
RECYKLUS
Výstava obrazov a sôch
26. 6. – 12. 9.
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV
28. ročník výstavy
KOLONÁDOVÝ MOST
So. 17. 7.
VÝTVARNÝ SALÓN
Výstava obrazov v plenéri
V kultúrnom programe sa predstaví country skupina JAKO
KEDY.
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
kino Fontána
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
Št. 15., Pi. 16., So. 17., Ne.
18. 7. o 17.30 a 20.00 h
TWILIGHT SAGA: ZATMENIE
V treťom pokračovaní ságy je
Bella opäť v ohrození života.
Seattle pustoší séria vrážd,
za ktorými stojí chladnokrvná Viktória. Uprostred toho je
Bella nútená vybrať si medzi
láskou svojho života – Edwardom a priateľstvom s Jacobom.
S blížiacou sa maturitou je postavená pred dôležité rozhodnutie – ostať človekom, alebo
sa stať upírom?
USA-2010, MP 12, české titulky, 130 min.
Vstupné: 2,50 €/75,32 Sk
Po. 19. 7. o 20.00 h
Filmový klub
NA CHVÍĽU SLOBODNÍ
Réžia: Arash T. Riahi. Príbeh
troch skupín iránskych utečencov. Všetkým sa podarilo
utiecť z Iránu, teraz však trčia
v pochybnom hoteli v Turecku.
Všetky príbehy sú inšpirované
reálnymi zážitkami režisérovych krajanov utekajúcich pred
totalitným režimom a hľadajúcich v Európe miesto pre lepšiu
existenciu.
Rakúsko/Franc.-2008, MP 12,
české titulky, 110 min.
Vstupné: 2 €/60,25 Sk
(FK 1,50 €/45,18 Sk)
0918/347 388, 033/762 14 47
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
WALDO OPEN FESTIVAL ZDARMA
Letné víkendy sú v Piešťanoch
náročné. Program si môžete vyberať podľa vkusu, žánru či peňaženky. Na festík Waldo Open
v piatok 16. júla však vstupné
platiť nemusíte. Nultý ročník odštartuje od 17. hodiny na terase reštaurácie Lodenica. Korčuliarom, cyklistom, ale najmä rockerom zahrajú skupiny In Justice,
Black Jack, Black Sabath a AC/DC
Revival.
(mu)
Rozhoria sa vatry
Oslavu zvrchovanosti Slovenskej republiky si pripomenú v sobotu 17. júla v obci Banka, aj v Kočíne-Lančári. Podujatie pre obyvateľov Banky a okolia sa uskutoční v lyžiarskom stredisku Ahoj od
18.00 h. Vatra sa rozhorí po ôsmej
hodine večer. V Lančári budú oslavovať už od 15.00 vo Vinici u Žažu
a oheň zapália o 19.00 h.
(r)
Náhradná akcia
za výlet na Beckov
Denné centrum Svornosť a ZO
SZTP č. 18 oznamujú všetkým svojim členom a ich rodinným príslušníkom, že sa uskutoční náhradná akcia za výlet na Beckov
dňa 27. júla - a to do Bašoviec.
Odchod z autobusovej stanice,
linka Piešťany - Bašovce.
Alžbeta Petrášová,
predseda ZO SZTP č. 18,
Ján Kotora, predseda DCS
30
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
rozhovor
Podľa čínskej legendy na tomto mieste Zhenwu - „dokonalý bojovník“ získal nesmrteľnosť a stal sa jedným z taoistických bohov.
(Dokončenie z 28. strany.)
Trénovali sme šesť dní v týždni, každý deň približne osem hodín, pričom ráno sa tréning začínal o šiestej a večer končil o desiatej. Cez obed sme mali voľno,
ale to som väčšinou prespal, pretože moje telo nebolo zvyknuté
na takú záťaž. Nehovoriac o nadmorskej výške a vysokej vlhkosti
vzduchu – bežne sa mi stávalo, že
mi oprané veci neuschli ani za tri
dni a mohol som ich preto prať
znova. Pochopiteľne ručne. Cvičenie bolo naozaj náročné, človek zistil, že má v tele aj také
svaly, o ktorých predtým ani len
netušil. Samozrejme, vďaka poriadnej svalovej horúčke a bolesti. Na druhej strane, iba tvrdým tréningom je možné dosiahnuť to, čo vídavame aj vo filmoch a považujeme za dobré triky. Keď na vlastné oči uvidíte,
ako majster alebo mních „vybehne“ na štyri metre vysokú stenu, prerazí tehly päsťou alebo
údermi nechránenej holene láme
strom, tak začnete veriť, že tvrdý tréning, premáhanie sa a pevná vôľa sú tou pravou cestou.
Okrem cvičenia sme sa venovali
aj meditáciám. Pri toľkom cvičení, jednoduchej strave – väčšinou
len ryža a tofu, žiadna zábava a
väčšinou len odriekanie, si zrazu
uvedomíte mnoho vecí, ktoré ste
dovtedy nevnímali. Niekoľko dní
pred odchodom som absolvoval
výstup na vrchol hory Mount Wudang, na ktorej je postavený najvyššie položený chrám – chrámy
vlastní čínska vláda, takže ich
veľa chátra, ale tento je pomerne udržiavaný, chodí sa tam modliť veľa ľudí. Úprimne povedané,
bol som rád, že som si výstup po
tisícoch schodov naplánoval až
na koniec môjho pobytu, pretože za štyri týždne strávené pravidelným cvičením sa moje fyzické schopnosti a možnosti posunuli. Išiel som prvý a ťahal aj ostatných. Potom som si zrazu uvedomil, že sa nemám snažiť byť vo
všetkom prvý, ale vychutnávať si
tie chvíle. Výstup trval päť hodín a hoci by som ho zvládol aj
za dve, možno by mi unikol pohľad na nádhernú prírodu okolo.
Ako na vás celkovo zapôsobila Čína – prostredie a ľudia?
- Ak by som mal napísať tri slová, ktoré sú poľa mňa pre Čínu
charakteristické, tak by to bolo
„obrovské“, „ryža“ a „špina“. Obrovské - preto, aby ste sa dostali
z provincie Hubei v strednej Číne
do Pekingu, strávite 22 hodín v
pomerne rýchlom vlaku. Ryža pretože v nižších polohách sa vám
naskytne neustále sa opakujúci
pohľad na ryžové políčka a presne tak, ako my kupujeme v supermaketoch rožky, Číňania kupujú
ryžu. Špina - pretože tá je v Číne
všadeprítomná. Či už je to smog,
na ktorý narazíte po vystúpení
z lietadla ako na neviditeľnú stenu. Alebo zápach lenivo stúpajúci
z miestnej otvorenej stoky, pretože veľká časť Číny jednoducho
nemá kanalizáciu a odvoz odpadu
Vnútorná časť päťstoročného chrámu, kde sa cvičia „tvrdé“ štýly kung-fu.
funguje vcelku náhodne. Samozrejme, teraz rozprávam o Číne,
ktorú „bežný“ turista nevidí. Ten
ide do Zakázaného mesta v Pekingu, odfotí sa pri Veľkom múre
a v tom lepšom prípade sa pozrie
na hlinených vojakov v hrobkách
v Xi’ane. Tieto miesta sú priam
sterilné, aby si turisti odniesli čo
najkrajší zážitok. Peking je však
pre turistov aj jedno z najbezpečnejších veľkomiest. Pred vchodmi
do metra a vlakových staníc sú
skenery, kde vám presvietia batožinu ako na letisku. Všade je prítomných pomerne veľa policajtov,
ktorí dohliadajú na bezpečnosť.
Takže jediné, čo sa vám môže
stať, je to, že vás celkom „legálne“ okradnú na cenách za služby
a jedlo. Ale samozrejme, s úsmevom na tvári a na úrovni. Ďalej
od Pekingu, Hongkongu, Shanghaia alebo iných veľkomiest ste
atrakciou pre miestnych obyvateľov. Čím ste vyšší a belší, tým viac
sa s vami budú chcieť fotiť, rozprávať, pozvať vás na čaj a spriateliť sa s vami. Číňania si zakladajú na tom, mať čím viac priateľov, a ak je to ešte nebodaj biely
Európan, tak ich to posúva vyššie
v rebríčku váženosti.
Myslíte si, že sa tam ešte vrátite?
- Do Číny sa určite chcem vrátiť a pokračovať aj v štúdiu kungfu. Aj keď možno nie na tých istých miestach. Dám asi prednosť
juhu krajiny, kde sa môžem naučiť a vidieť niečo nové, iné. Čína
je obrovská a možnosti sú veľké.
Igor Paulech
Foto: archív Ivana Kolesára
inzercia
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
31
Počas horúcich letných dní vás
pozývame do znovuotvorenej
Kantíny na kúpeľnom ostrove.
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Predám luxusný 2-izbový byt
so zariadením na sídlisku Juh, 69
m2, len náročnejším. Tel. 0904/
200 717.
Predám 6-izbový rodinný dom
so záhradou v Trebaticiach. Tel.
0907/704 161.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
ZATVORENÉ
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Prenajmem 1-izbový byt v blízkosti centra. Tel. 0911/121 393
(volať po 17.00 h).
Prenajmem LACNO v Piešťanoch pri ceste obchodné priestory, 75 m2, s príslušenstvom,
prízemné skladovacie priestory, 26, 28, 52 m2, a výrobné
priestory. Tel. 0907/785 299.
Kantína je otvorená
denne od 10.00 do 22.00.
Viac informácií na
tel. čísle: 033 775 6276
www.kupelepiestany.sk
Predám 4-izbový byt s balkónom vo Vrbovom, 2. poschodie, rozloha 83 m2, po čiastočnej rekonštrukcii, pivnica + kočikáreň, výhodná poloha v centre mesta. Cena dohodou. Tel.
0902/234 773, 0904/236 015.
Predám slnečný 2-izbový byt
na A. Dubčeka, v pôvodnom stave. Cena 63 100 €. Tel. 0907/
755 013.
Predám pozemok, 2000 m2.
Cena dohodou. Tel. 0904/294 150.
Dám do prenájmu 3-izbový
novoprerobený a zariadený byt
na A. Hlinku, Piešťany. Tel. 0915/
666 842.
Predám 2-generačný rodinný
dom, 2 vchody, 7 izieb, 2 kuchyne, 2 WC, 2 kúpeľne, lodžia, balkón, kozub, pláv. podlahy, plast.
okná, garáž, veľká záhrada, možnosť upravenia podkrovia. Cena
140 000 € - dohoda možná. Blízko
Tatier, Slovenského raja - Ilišovce
pri Sp. N. Vsi. Tel. 0917/580 088.
Predám 2-generačný RD v Piešťanoch na Floreáte . Cena 165 000
€. Tel. 0905/692 855.
Dám do prenájmu 2-izbový
byt vo Vrbovom na námestí. Tel.
0903/257 236.
Prenajmem 900 m2 ornej pôdy vo Vrbovom – pri štadióne –
vhodná pre záhradkárske účely. Cena dohodou. Tel. 0902/
234 773, 0904/236 015.
Predám záhradu s chatkou, v
ZO Ratnovce, na kopci, bez IS.
Cena 5000 € + dohoda alebo výmena – ponúknite. Tel. 0903/
783 725.
Predám 3-izbový prerobený byt
na A. Hlinku. RK nevolať. Tel.
0905/118 715.
Čaká na vás
príjemné posedenie
v romantickom
prostredí kúpeľného
námestia,
s bohatým výberom
osviežujúcich
nápojov
a chutných dezertov.
kúpa-predaj
Odchody lode od Skleného mosta: 14:00, 16:00, 18:00, Odchody autobusu z Hlavnej stanice po trase: Železničná stanica, Adam Trajan, Chirana Krajinská
ulica, Kruhovka, Ratnovská zátoka: 16:00, 18:00, 20:00 a späť po skončení akcie.
PROGRAM
generálny partner
Začiatok 10:00 pre deti - skákací hrad, detský kútik, klaun, rôzne súťaže, rôzne sprievodné akcie: exhibícia
lyžovania za vlekom, bungee-jumping, turnaj v Beach Volejbale - dvojčlenné družstvá sa môžu hlásiť na info@
benatska-noc.sk, začiatok hudobného programu 18:00
Predám mikrovlnku Zanussi za
10 €. Tel. 0903/460 047.
Predám vyklápaciu garážovú
bránu, kukuricu a chatkové panely. Tel. 0908/618 726.
32
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
kúpa-predaj
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranov,ý a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám jačmeň a pšenicu.
Cena dohodou. Tel. 0915/080 406.
Predám veľkú a malú ručnú
káru. Tel. 0944/461 493.
Predám chladničku Whirlpool
za 30 €. Tel. 0903/460 047.
Predám stavebný výťah na dva
fúriky. Tel. 0908/050 610.
Predám vchodové dvere, plastové, biele, 80-tky, so zárubňou,
nové, nepoužívané. Cena 500 €.
Tel. 0903/013 609.
Predám drôt balený v hodvábe, 2 mm hrúbka na trafo. Tel.
0944/201 280.
inzercia
Digitálna satelitná televízia
SKYLINK od 160 € s montážou.
Tel. 0907/426 870, 0904/429 452.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Prestavby a rekonštrukcie RD,
fasád, zatepľovanie, sadrokartónové práce. Tel. 0948/521 777.
Elektroinštalácia,
bleskozvody, prípojky NN.
Tel. 0907/140 602.
MICHALKA - plast. okná, rolety, žalúzie, sieťky, streš. roletky,
lamel. dvere, laminát. podlahy,
garáž. brány - predaj, montáž,
servis. Tel. 0905/285 868.
Máš zdravotné alebo iné problémy? Spolu nájdeme príčinu, odstránime, vyliečime. Tel. 0903/
609 754.
JAZYKOVÉ TÁBORY PRE DETI
6.-9. JÚLA
• PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE
OMER MEDZI PIRÁTMI (5-6 r.)
• UČENIE PROSTREDNÍCTVOM HRY
• NAJMENEJ 3 HODINY ANGLIČTINY DENNE
12.-16. JÚLA
• PROGRAM OD 8.00 DO 16.00 H
PIRÁTSKE DOBRODRUŽSTVO
S KPT. WILCOXSOM (6-11 r.)
19.-23. JÚLA
FANTAZIJNÁ CESTA DO NARNIE (6-11 r.)
26.-30. JÚLA
www.skypers.sk
V. ROČNÍK ACADEMICA ISTROPOLITANA
[email protected]
0915 710733
program pre náročnejších (od 12 r.)
www.orbisslovakia.sk
9.-13. AUGUSTA
[email protected]
0907/130734
KUKY–KUKY HABA-KUKY (6-11 r.)
Seminár NAUČME SA ŽIŤ ŽIVOT
SVOJICH SNOV. Tel. 0903/609 754.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte! Tel. 0903/301 407.
Second hand PACHA MAMA,
Bratislavská ul. (oproti Domossu) - značkové aj neznačkové
veci úplne pre každého.
Multikára – odvoz odpadu, dovoz štrku a betónu, vyklápač. Tel.
0915/792 743.
Preprava osôb osobným autom
- 10 km/6 €, 50 km/25 €, 100
km/40 €. Tel. 0948/600 680.
NONSTOP.
zverinec
Lacno predám 4-mesačných
psíkov - kríženci čierneho kokeršpaniela. Tel. 0908/187 387.
Darujem do dobrých rúk 5ročného zlatého retrievera. Súrne! Tel. 0915/034 792.
auto-moto
Montáž fólií: bezpečnostných,
solárnych, ÚV, dekoračných
autofólií bez vyberania skiel.
www.profifolie.sk. Tel. 0948/
800 705.
zamestnanie
AVON Cosmetics hľadá nové
Avon lady. Dámy, volajte priamo
na tel. 0908/504 738.
Hľadám pani na opatrovanie
3-ročného chlapca, cez prázdniny, 3x do týždňa. Tel. 0902/
076 571
Hľadáme kuchárov. Tel. 0904/
506 007.
remeslá-služby
Masáže u vás doma, v súkromí.
Tel. 0904/367 917.
Taxi. Potrebujete taxi? Taxi
služba Piešťany, NONSTOP. Tel.
0944/274 744.
Poskytujem pôžičky.
Tel. 0904/161 148.
Country kapela, z Dubovian
zahrá hudbu na rôzne podujatia.
Tel. 0905/239 073.
Rozoberieme staré RD, vybúravame, odvoz zabezpečený. Tel.
0908/577 812.
Výroba a predaj - zámkové a
štvorcové dlažby, zatrávňovačky,
obrubníky, striešky, žľaby, krby,
pieskovcové obklady, rôzne druhy a veľkosti. ZAMBET, Nový dvor.
Tel. 0908/606 775.
EVERYDAY – anglický Second
Hand, Moysesova 2, Piešťany
– letný výpredaj – všetky ceny
dohodou.
Kúrenie, voda a plyn. Bezák
a syn. Tel. 0905/611 580.
Kosím trávu, burinu – krovinorezom. PÍLENIE STROMOV. Tel.
0905/562 466.
Vykonávam renováciu cintorínskych pomníkov priamo na
mieste, maliarske práce, opravy.
Tel. 0907/636 619.
Voda – opravy a montáž sanitárnych zariadení (batérie, umývadlá…). Úpravy a opravy rozvodov. Tel. 0904/847 308.
Pôžičky, hypotéky. Tel. 0908/
149 559.
Zateká vám rovná strecha?
Volajte: tel. 0911/985 542,
0908/747 958.
Angličtina, nemčina – vyučovanie, preklady, MATURITY. Tel.
0905/669 796.
Výškové práce horolezeckou
technikou, opravy rovných striech
(IPA, novaglas, atď.) a ostatných striech, špárovanie, nátery, montáže, čistiace práce, pílenie stromov. www.iksmont.eu,
tel. 0908/747 958, 0911/985 542.
Doprava multicar.
Tel. 0905/762 760.
Renovácie dverí. Tel. 0903/
959 316.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
rôzne
Výberový second hand a kaderníctvo MICHAELA, Rázusova 10 (za kníhkupectvom), Piešťany - originálne oblečenie a
účesy, všetko spolu len u nás
(ceny už od 2 eur). Srdečne vás
pozývame!
Veštenie, mágia, liečenie www.kaitan.wbl.sk, email: [email protected] Ak máme
nejaký cieľ, spoločne ho dosiahneme. Dlhoročné skúsenosti. Tel.
0902/394 812.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám kočík. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier). Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Nové vlaky pre pohodlie
na koľajniciach
Rýchle a bezpečné cestovanie komfortným vlakom len málokto odmietne. Vďaka Operačnému programu Doprava
sa na železničných tratiach Slovenska, najmä smerom na Trenčín, Žilinu a na Košice, čoskoro objavia moderné
poschodové vlaky, ktoré spĺňajú súčasné nároky.
Komfort, vysoká miera bezpečnosti, technická prívetivosť k telesne postihnutým a k matkám s deťmi,
ekologická ohľaduplnosť – moderné vlaky pre modernejšie slovenské železnice.
Naša cesta k cieľu
www.mdpt-opd.sk
Operačný program Doprava
je spolufinancovaný z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.
34
servis/voľný čas
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
záhrada očami odborníka
Ríbezle saďte do polotieňa
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí, ako a
prečo pestovať ríbezle.
Ríbezľa je veľmi známe tuzemské ovocie a nájdete ju takmer na
každej záhradke. Pôvodne rástla voľne v prírode v miernom aj
subtropickom pásme. V Európe
je tento ker rozšírený od Stredozemného mora až k Nórsku. Ríbezľu poznáme obvykle červenú,
bielu a čiernu. V súčasnosti sa
však v európskych krajinách pestuje viac ako 50 rôznych odrôd ríbezlí s rozdielnymi vôňami, farbou a chuťou.
Ríbezle skvelo chutia surové,
ale aj šťava a želé z nich je výborné. Najskoršie odrody dozrievajú už od polovice júna. Pri jej
vhodnom výbere, s miestom pre
viaceré kry, si môžete úrodu predĺžiť až do augusta. Obľúbené odrody červených ríbezlí Jonkheer
van Teets alebo Junifer kvitnú už
v marci, preto je vhodné ich zasadiť radšej na miesta, kde už nehrozia neskoré mrazy. U záhradkárov sú obľúbené v súčasnosti
hlavne slovenské odrody ako Tatran, Detvan či Rovada s veľkými
strapcami.
V teplej vinohradníckej klíme
zasaďte všetky druhy radšej do
polotieňa, napríklad medzi vyššie ovocné stromy, alebo pri kraji húštiny či živého plota. To platí
najmä pre druhy s bielymi plodmi,
ktoré by mohli na priamom slnku
nepekne zhnednúť.
Čierne ríbezle v porovnávajúcom výskume porazili všetky
ostatné záhradné bobuľoviny, nielen čo sa úrody týka, ale aj kvôli vysokej koncentrácii hodnotných látok, ktoré obsahujú. Ak
chcete tieto plody, ktoré posilňujú imunitu a pôsobia ako prevencia proti rakovine, využiť čo najlepšie, mali by ste ich jesť vždy
čerstvé. Tak si najlepšie vychut-
náte ich typickú a ostrú arómu.
Ríbezľa je obzvlášť bohatá na vitamín C. Najviac tohto vitamínu
majú práve čierne bobule. Farbivo obsahuje karotén, z ktorého sa
pri látkovej premene vytvára vitamín A. Ten je veľmi dôležitý pre
silnú telesnú imunitu. Ďalej chráni sliznice v tele, ale tiež stimuluje látkovú premenu v bunkách.
Toto ovocie obsahuje aj dosť
niacínu (vitamín B3), ten je veľmi potrebný pre zdravé nervy, kyselinu pantotenovú (vitamín B5)
pre zdravú pokožku, vlasy, nechty a dýchanie buniek. Nesmieme
zabudnúť na vysoký podiel vápnika, draslíka (odvodňuje a prenáša živiny), železa (dôležitého pre
dobrú tvorbu krvi), horčíka (srdce, nervy, svaly) a mangánu (srdce, sústredenie). Čierna ríbezľa
má tiež veľké množstvo rutínu,
ktorý je nevyhnutný pre zdravé,
silné a pružné cievne steny.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
V Čertovej peci bývali
kanibali aj Dergeduz Zgrd
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. Tento týždeň sa
vydáme na Čertovu pec.
V Európe sa v súčasnosti pestuje
viac ako 50 odrôd ríbezlí.
služby lekární
od utorka 13. 7. do utorka 20. 7. 2010
13.7. Na Trajane, A. Trajana 11,
762 57 01.
14.7. Park, Winterova 6,
773 03 30.
15.7. Pri Váhu, E. Belluša 12,
0905/425 708.
16.7. Chirimpex, Krajinská 1,
762 61 87.
Vstupná brána do jaskyne.
17.7. Kamea, Rekreačná 2
(poliklinika), 772 15 92.
18.7. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
19.7. Pri Ružovom mlyne,
Mudroňova 70, 773 06 43.
20.7. Na Juhu, Javorová 25,
774 43 65.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Čertova pec ako najstaršie zachované obydlie v okolí sa nachádza na ceste z Piešťan do Topoľčian, pred obcou Radošina. Chodník k nej vedie od neďalekého
rovnomenného motorestu okolo
zvieracej obory. Ide o malú krasovú jaskyňu osídlenú človekom neandertálskeho typu. Jej známejším obyvateľom bol však netvor
Dergeduz Zgrd od Čierneho mora.
Nikto nevie, prečo prišiel, ale vo
svojej peci vraj uškvaril mnoho
nevinných ľudí. Až do chvíle, keď
sám doplatil na svoju zlobu, pošmykol sa na liste pastuchy trojkvetej a spadol do vlastnej pece.
Na trinásty deň oheň vyhasol a dedinčania z popola vyhrabali studený kameň, ktorý ukryli v lese. Vraj
ten, kto kameň z tohto lesa odnesie, privolá si veľké nešťastie.
Čertova pec predstavuje významnú archeologickú lokalitu,
ale je zároveň príjemným miestom na oddych i východiskom výletov do okolitých lesov. Od roku
1981 je vyhlásená za chránený
prírodný výtvor a spadá pod náučný chodník Považský Inovec.
Vznikla prietokom vody a patrí medzi tunelovité jaskyne. Výskumné sondy odhalili nález vrtákov, driapadiel, ale i lastúry používané pri výrobe šperkov.
Obyvatelia tohto príbytku do
svojho jedálnička okrem medveďov, mamutov či líšok zaradili zrejme i ľudí. Nález polámaných ľudských kostí môže prezrádzať kanibalizmus v rámci kultových obradov. Jaskyňa je voľne
prístupná a v každom ročnom období má odlišné čaro. „Interiér“
poskytuje príjemný úkryt pred horúcim letom, v zime zasa idylický
výhľad na zasnežený les. Osvetlenie jaskyne je nielen vďaka obojstranným otvorom, ale má i svoje vlastné okno. Skalný tunel Čertova pec je dlhý 27 metrov a jeho
„hlavný“ vchod pôsobí ako mohutná vstupná brána, od ktorej
sa strop postupne znižuje k menšiemu zadnému vchodu. Stránka
dobrodruh.sk hovorí, že v dobe
prvého osídlenia bolo dno jaskyne
oproti dnešku nižšie o päť metrov.
Regina Hulmanová
seriál/spoločenská rubrika
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (63): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás
vychádza v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne
dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj
farmaceutov či vedcov.
Juraj STRAUSS
* 18. 1. 1917 Košice - lekár,
virológ, imunológ
Brat lekára a spisovateľa Pavla Straussa (* 1912 L. Mikuláš, +
1994 Nitra). Po matke pochádzali z významnej lekárskej a lekárnickej liptovsko-mikulášskej rodiny Kuxovcov. Detstvo a mladosť
prežil v Liptovskom Mikuláši, kde
aj zmaturoval na gymnáziu. Potom odišiel do Jeruzalema. V roku
1943 pôsobil v zahraničnom odboji. Z Palestíny sa po mori preplavil do Veľkej Británie, aby vstúpil do československej samostatnej obrnenej brigády. Bojoval vo
Francúzsku. Po skončení vojny v
máji 1947 skončil Karlovu univerzitu v Prahe a svoj život zasvätil medicíne. Pracoval ako virológ
a imunológ v pražskom Inštitúte
hygieny a epidemiológie v centre
epidemiológie a mikrobiológie. V
roku 1997 odišiel na dôchodok.
Po maturite v roku 1935 začal študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po
uzavretí vysokých škôl nacistami
utiekol cez Juhosláviu a Taliansko do Palestíny, kde na jeruza-
lemskej univerzite študoval mikrobiológiu a hygienu a dosiahol
tam hodnosť Master of Science
(M.Sc.). Neskôr sa prihlásil do radov tvoriacej sa československej
armády na Strednom východe, s
jednotkami ktorej nakoniec prišiel do Veľkej Británie. Ako člen
motorizovanej pechoty sa zúčastnil invázie spojeneckých armád u
Aromanche, bojoval v Dunquerku
a s čsl. brigádou sa vrátil do oslobodenej vlasti, kde dokončil štúdiá medicíny. Po krátkej klinickej
praxi vo valtickej nemocnici odišiel na výzvu prof. Rašku do Štátneho zdravotného ústavu, kde pôsobil najskôr ako bakteriológ. Po
pobyte v bratislavskom virologickom ústave akademika Blaškoviča prevzal v roku 1951 virologické
oddelenie po zomrelom dr. Galliovi a prešiel do vtedy novozriadeného Ústavu epidemiológie a
mikrobiológie. Najskôr sa venoval
kliešťovej encefalitíde a o niečo
neskôr výskumu ornitózy. Jeho výsledky vzbudili živý ohlas vo svete. Podarili sa izolácie chlamýdií
kačiek chen pri epidémiách medzi
zamestnancami hydinových závodov. Obzvlášť je potrebné zdô-
UČILI NÁS, AKO OPATROVAŤ ĽUDÍ
Týmto sa chceme poďakovať Mestu Piešťany za zrealizovanie projektu vzdelávanie opatrovateliek. Trojmesačné školenie nás obohatilo po každej stránke, či už teoretickej alebo praktickej. Vedomosti,
ktoré sme získali vďaka kvalitným lektorkám, sme využili prakticky
v mestskom zariadení Lumen na Staničnej ulici pod vedením skvelej
vedúcej Evky Legátovej. Jej patrí poďakovanie za profesionálny prístup a vytvorenie rodinnej atmosféry počas desiatich sobôt. Ešte raz
ďakujeme všetkým.
Opatrovateľky z kurzu v ZOS Lumen
razniť prioritnú izoláciu pri čajke
smejivej a tiež účasť na epidemiologických štúdiách ornitózy, ktoré priniesli rad pôvodných pozorovaní. S obrovským zanietením
pracoval v ďalších rokoch ako člen
kolektívu, ktorému sa podarilo u
nás, ako v prvej krajine na svete,
eliminovať osýpky. Tento úspech
bol odmenený štátnou cenou.
Po ročnej expertíze pre Svetovú zdravotnícku organizáciu v
Keni na projekte optimalizácie
očkovania proti osýpkam sa vrátil
do Prahy, kde sa od polovice 60.
rokov venoval výskumu teratogénnych vírusových nákaz, neskôr zoonózam (besnote, toxoplazmóze
a opäť chlamýdiovým nákazám).
Neobyčajné zásluhy si získal vybudovaním referenčného laboratória pre rubeolu a monitorovaním očkovania proti rubeole vybratých vekových skupín. V polovici 80. rokov sa opäť vrátil k
chlamýdiám, tentoraz k pohlavne prenosným nákazám Ch. trachomatis. V roku 1992 začal pracovať na oddelení experimentálnej virológie ústavu hematológie
a krvnej transfúzie, kde sa zapojil do štúdia možnej vírusovej
etiológie karcinómu krčka mater-
Juraj Strauss
nice a karcinómu pŕs. Svoju vedeckú dráhu ukončil až tesne pred
osemdesiatkou.
Doc. Strauss publikoval v domácich aj zahraničných časopisoch
224 prác, uskutočnil ešte väčší počet prednášok doma aj v zahraničí a spolupracoval s radom domácich aj zahraničných pracovísk.
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský - Slovenské osobnosti medicíny vo svete
inzercia
36
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
reportáž
Vláčik - motoráčik vozil ľudí na vrbovský jarmok
Ani sobotňajšie horúce slnko neprekážalo milovníkom atrakcií
kúpiť si za dve eurá lepenkový cestovný lístok na historickú jazdu motorového vláčika z
Piešťan na vrbovský jarmok.
Predával ho sprievodca pred
vstupom do vozňa s ručným ovládaním. Rušňovodič Pavol Vlček z
Múzejno-dokumentačného centra v Bratislave stískal pred každým priecestím klaksón a pravou
rukou stláčal okrúhly kovový gombíček, ktorým sypal na koľajnice piesok. „To preto, aby kolesá neprešmykovali,“ vysvetľoval
rušňovodič. „V tomto vlaku je to
ako v aute. Máte tu plynovú aj
rýchlostnú páku, ale ovládajú sa
iba rukami.“ Renovovaný moto-
V sobotu po prvýkrát po viac ako tridsiatich rokoch premávalo vrbovské Čango.
Atmosféra vo vnútri motoráčika bola vynikajúca.
rový vlak typu M131.1 Spoločnosti Považskej Dráhy Žilina ťahal
jeden prívesný vozeň – oba boli
plné na prasknutie. Ľudia sa vykláňali z okien, mávali, deti výskali, každý každého fotil a pritom počúval slová štíhleho mladého výpravcu Bystríka Strečanského s červenou čapicou na hlave, odetého v dobovej železničiarskej uniforme. „Na nástupišti číslo 2, koľaj 6, je pristavený
osobný vlak smer Trebatice-Krakovany-Vrbové. Môžete nastupovať!“ vykrikoval do megafónu.
Bystrík a jeho kolega aj predávali a štikali lístky dobiehajúcim pasažierom. Lístok si kúpil i predseda občianskeho združenia Čango
Vladimír Vacula, ktorý spolu so
svojimi kolegami akciu vymyslel
aj zmenežoval. „Po viac ako tridsiatich rokoch sa ľudia z Piešťan
vezú do Vrbového. Je to historická jazda, veríme, že sa všetci
príjemne zabavia a užijú si Vrbové, ktoré aj keď je blízko, niekedy je Piešťancom vzdialené,“ povedal na margo akcie jeho kolega
Petr Veverka.
Vlak v ten deň premával nepretržite až do večera. V polhodinových intervaloch vozil hore–
dolu ľudí, ktorým v Trebaticiach
mával najstarší žijúci výpravca a
prednosta železničnej stanice vo
Vrbovom, 91-ročný Vít Trandžík.
„Kedysi bola v Trebaticiach železničná križovatka. Už skoro ráno tu
bol čulý ruch. Ženy a dievčence,
čo šli do Trikoty, na seba vykrikovali, aby sa poponáhľali, lebo
zmeškajú vlak. Neskôr som 14 ro-
Rušňovodič Pavol Vlček riadil 50 rokov starý motorový vlak typu M 131.1.
kov robil prednostu železničnej
stanice vo Vrbovom,“ zaspomínal
si najstarší výpravca na trati Piešťany–Vrbové.
Po prestávkach v Trebaticiach a
v Krakovanoch vlak zastal vo Vrbovom. Okolo desiatej hodiny dopoludnia vítali cestujúcich pri vykosenej koľaji primátor Ivan Borovský a viceprimátor Ján Prievozník.
Dievčatá odeté v krojoch ponúkali hostí chlebom a soľou. Slávnostnú atmosféru umocňovala dycho-
Cestujúcim v Trebaticiach mával
najstarší výpravca Vít Trandžík.
vá hudba Vrbovanka. „Prišiel som
sa pozrieť a užiť si to,“ povedal
jeden z cestujúcich – bývalý primátor Piešťan Juraj Csontos, ktorý žije v Novom Meste nad Váhom.
Väčšina ľudí sa následne pešo vybrala na jarmok.
V. Dusíková
Na železničnej stanici vo Vrbovom vítali hostí chlebom a soľou.
šport
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
37
Marián Vajda trénuje svetovú tenisovú dvojku
už veľmi ťažko odchádza. Po svete cestujem od svojich 17. rokov.
Mám rád hlavne Európu, kde sú
mojimi obľúbenými miestami Rím
a Paríž. Keď som začínal, rád som
chodil po svete, lákala ma hlavne
Amerika a Austrália. Tam je život
pokojnejší a ľudia sú priamejší.
Australian Open je pre mňa zasa
najkrajší grandslamový turnaj na
svete. Všade dobre, no doma je
aj tak najlepšie. Preto sa rád vraciam aj do Piešťan. Toto mesto,
v ktorom žije moja mama i sestra, je mojou srdcovou záležitosťou. Okrem rodiny však vždy zavítam i na tunajšie dvorce, kde
som s tenisom začínal,“ vyznal sa
zo svojich pocitov úspešný tréner.
V najnovšom vydaní svetového tenisového rebríčka ATP figuruje na druhej priečke srbský tenista Novak Djokovič.
Zásluhu na tom má aj jeho
slovenský tréner, 45-ročný
Marián Vajda, ktorý začínal
svoju úspešnú hráčsku kariéru v Piešťanoch.
„Aj po rokoch si rád spomínam na moje tenisové začiatky,
ktoré boli spojené s piešťanskými dvorcami,“ hovorí Marián Vajda. „Keď sme ešte bývali v Nimnici, dal tam môj otec postaviť tenisový dvorec. Na ňom začínali s
tenisom aj moji starší bratia, Jozef a Peter. Keď sme sa presťahovali do Piešťan, mal som deväť rokov. Tenisu som však prišiel
na chuť až neskôr, počas výstavby
piešťanských dvorcov. Spomínam
si, ako sme ich všetci v klube pomáhali stavať. Bola to úžasná atmosféra. Keď boli dvorce hotové, hrávali sme na nich od rána
do večera. Tenis ma vtedy chytil
za srdce a ostal som mu, rovnako ako brat Peter, verný dodnes.
Len Jožo sa dal na herectvo a tenis hrá len rekreačne. Medzi hercami je však stále dobrý tenista.“
Stretnutie s Kodešom
Odchovanec piešťanského tenisu sa pri nedávnej návšteve dvorcov TK Kúpele stretol aj so svojím prvým trénerom Ivom Doležálkom. „Sále si s ním máme čo povedať, a na čo spomínať. Dobré
spomienky mám aj na Víta Chvátala, ktorý tu určitý čas tiež pôsobil. Bol zástancom technického
štýlu a naučil ma hrať aj voleje.
Vďaka nemu som sa v Prahe stretol s wimbledonským víťazom Janom Kodešom. Bolo pre mňa fascinujúce, keď mi v šatni ukázal,
ako treba na drevenú tabuľu vyťukať loptičkou iniciálky svojho mena,“ spomína si Marián na
stretnutie s Kodešom.
Marián Vajda to dosiahol z
bratského tria ako hráč i tréner
najďalej. Už ako 17-ročný vyhral
slávnu Pardubickú juniorku, bol
majstrom Slovenska medzi mužmi do 21 rokov a prebojoval sa
aj do finále majstrovstiev ČSSR.
V roku 1984 hral v družstve juniorov ČSSR, ktoré získalo vo francúzskom Vichy titul majstra sveta. Okrem neho vtedy za ČSSR
hrali pod vedením ďalšieho piešťanského odchovanca Laca Macka Miloš Mečíř, Braňo Stankovič a
Karel Nováček. Vo svetovom rebríčku bol najvyššie v septembri
Najprv otec,
až potom tréner
Marián Vajda listuje v pamätnici piešťanského tenisu...
roku 1987 - na 34. mieste. Jedným
z vrcholov jeho hráčskej kariéry
bola v roku 1992 účasť na OH v
Barcelone. Napriek tomu, že bol v
družstvách juniorským majstrom
sveta, v seniorskom federálnom
daviscupovom mužstve šancu nedostal. „Vtedy v ňom bola veľká
konkurencia. V roku 1988 a v roku
1992 som síce bol v širšom kádri,
no na dvorec som sa nedostal. V
Davisovom pohári som si zahral až
po rozdelení republiky a spolu so
Stankovičom sme boli prvými reprezentantmi Slovenska v DC. Začínali sme v roku 1994 proti Egyptu v jeho najnižšej skupine,“ zalovil v pamäti M. Vajda.
Prvým zverencom
bol Hrbatý
V roku 1995 Vajda pre bolesti v chrbte skončil s aktívnou činnosťou, no už o tri mesiace neskôr
ho oslovili, či by nechcel trénovať
Dominika Hrbatého. Mesiac s ním
skúšobne trénoval a od roku 1996
bol šesť rokov jeho trénerom.
„Potom som dva a pol roka trénoval Karola Kučeru, v Národnom
tenisovom centre som mal zasa na
starosti štyri dievčatá a trénoval
som aj fedcupový ženský tím. Po
skončení práce pri fedcupovom
tíme som dostal ponuku od Novaka Djokoviča a od roku 2006 som
jeho trénerom až doteraz. Djoko-
Tenis hrajú aj obe Vajdove
dcéry, Nikola i Natália. Na dvorce chodili už ako malé deti spolu
s rodičmi, a keďže sa im to zapáčilo, hrajú ho stále. Nechcel by sa
ich raz ujať aj ako tréner? „Z pohľadu trénera to vnímam ináč ako
ostatní rodičia. Som však pokoj-
... a v spoločnosti svojho zverenca Novaka Djokoviča.
vič si síce vlani zobral do tímu aj
Toma Martina, no ani jemu sa nepodarilo urobiť z Novaka svetovú
jednotku, preto sa vrátil k našej
osvedčenej spolupráci. Je to však
veľmi náročné na cestovanie. Väčšinu roka som preč – hlavne v prvom polroku som bol doma dokopy asi mesiac. Aj to vždy len na
pár dní. Rodina má niekoľko mojich veľkých fotografií, aby ma
spoznala, keď prídem,“ povedal
s úsmevom Marián.
Prešiel celý svet
Vajda prešiel vďaka tenisu už
takmer celý svet, preto nás zaujímalo, či ho stále cestovanie ešte
baví. „Teraz by som bol najradšej doma a od najbližších sa mi
ný, takže so mnou by sa im trénovalo dobre. Rady odo mňa dcéry
prijímajú aj teraz. V prvom rade
však chcem byť pre ne otcom, a
až potom trénerom. Viac sa im
venuje moja manželka. Je však
dosť vyťažená, pretože popri robote sa venuje dcéram pri tenise
a cestuje s nimi po turnajoch. Natalka má črty po mne a hrá dobrý tenis. Verím, že obom sa bude
dariť aj naďalej,“ vysvetľuje Marián Vajda, ktorý zatiaľ nemá vyhranený plán do budúcnosti. Tá by
však mala byť spojená so športom
a tenisom. Pôvodne si chcel založiť tenisovú školou, no nakoniec
z toho zišlo, pretože odišiel trénovať do zahraničia.
Štefan Gregorička
38
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
Konečné tabuľky
V dnešnom pokračovaní uverejňujeme konečné tabuľky zo
súťaží žiactva. Z našich hrali
najvyššie - v druhej lige - len
nádeje PFK Piešťany.
Druhá liga – starší:
1. Lok. Trnava 24
2. Prievidza
24
3. Hlohovec
24
4. Z. Moravce 24
5. Bánovce
24
6. Dun. Streda 24
7. Nové Zámky 24
8. Okoličná
24
9. Šaľa
24
10. Piešťany
24
11. Galanta
24
12. Komárno 24
13. Nové Mesto 24
20
15
14
15
11
11
11
9
9
7
6
4
4
3
6
5
2
6
4
2
3
1
3
3
1
1
1
3
5
7
7
9
11
12
14
14
15
19
19
64: 8
69:21
64:22
52:24
41:33
45:37
53:39
31:41
41:64
30:66
21:36
22:80
21:83
63
51
47
47
39
37
35
30
28
24
21
13
13
Druhá liga – mladší:
1. Z. Moravce
2. Dun. Streda
3. Nové Zámky
4. Lok. Trnava
5. Šaľa
6. Prievidza
7. Nové Mesto
8. Piešťany
9. Komárno
10. Hlohovec
11. Okoličná
12. Bánovce
13. Galanta
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
17
17
16
15
14
13
13
7
6
6
5
5
4
4
1
3
2
4
4
1
5
6
2
1
1
2
3
6
5
7
6
7
10
12
12
16
18
18
18
73:15
76:40
75:23
55:31
57:32
50:25
73:61
54:54
25:50
29:85
16:67
26:88
39:77
55
52
51
47
46
43
40
26
24
20
16
16
14
80:13
57:14
63:22
40:29
45:17
25:49
13:50
15:55
14:56
7:54
48
43
38
35
34
19
13
13
10
7
Tretia liga – starší:
1. Mor. Sv. Ján
2. Sereď
3. Šamorín
4. J. Bohunice
5. Skalica
6. D. Streda B
7. Šoporňa
8. Sl. Trnava
9. V. Kostoľany
10. Holíč
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
14
12
11
10
6
4
3
2
2
0
1
2
2
4
1
1
4
4
1
2
3
4
5
4
11
13
11
12
15
šport
Po najslabšej jari zostup do piatej ligy
Keď sme si pred začiatkom odvetnej časti vyšších regionálnych futbalových súťaží zisťovali, s akými ambíciami idú futbalisti OŠK Veľké Kostoľany do
súťaže, tréner Mário Adamčík
nám povedal, že ich cieľom je
horná polovica tabuľky. Realita
je však úplne iná. Jeho zverenci
totiž pridali k 14 jesenným bodom na jar iba päť a z 12. miesta klesli na posledné pätnáste.
V závere súťaže však už mužstvo neviedol tréner Adamčík,
ktorého vedenie klubu po domácej prehre 0:4 s Trenčianskymi
Stankovcami odvolalo. „Mário nebol zlý tréner, no bol k hráčom
príliš kamarátsky. Tí to zneužívali a výsledkom bol náš zostup do
piatej ligy,“ odôvodnil nám odvolanie Adamčíka prezident OŠK Milan Boháčik. Je síce pravdou, že
vo Veľkých Kostoľanoch mali veľmi mladé mužstvo s vekovým priemerom 20 rokov, navyše im odišiel
do druholigových Jaslovských Bohuníc kanonier Lukáš Kadlíček, no
v ich prospech hovorilo jarné vyžrebovanie. Až deväť z 15 zápasov
totiž hrali doma. Domáce prostredie však nebolo ich výhodou, pretože na vlastnom štadióne vyhrali len s Nitrianskym Pravnom a remizovali s Lehotou pod Vtáčnikom
Martin Srnec (vľavo) začal sezónu tromi gólmi, no potom už neskóroval.
a Brezovou. Ostatné zápasy doma
i u súperov prehrali. Keďže ďalšie
zostupom ohrozené mužstvá na
jar bodovali, získaných päť bodov
bolo na záchranu žalostne málo.
Neúspešná jar je o to prekvapujúcejšia, že mužstvo hralo pred
začiatkom jari dobre v prípravných zápasoch, navyše absolvovalo aj sústredenie v Dolnom Kubíne. Vedenie klubu však tragédiu zo zostupu nerobí. „Na jar
nám citeľne chýbali zranení skúsení hráči Janíček s Urbanom. Po
odchode L. Kadlíčka absentoval
aj spoľahlivý zakončovateľ, kto-
rý by rozhodoval zápasy. Kadlíčka však mohol nahradiť Srnec,
ktorý dal v prvom jarnom zápase
tri góly, no potom už neskóroval.
Pred rokom sme čestne postúpili
a teraz zasa čestne vypadli, pričom o našich výsledkoch sa vždy
rozhodovalo len na ihrisku, takže
máme čisté svedomie,“ dodal Milan Boháčik.
Vypadnutím do piatej ligy vo
V. Kostoľanoch aspoň ušetria na
cestovnom. Ich súpermi budú aj
mužstvá z nášho okresu, Trebatice a Krakovany.
Štefan Gregorička
Tretia liga – mladší:
1. Skalica
2. D. Streda B
3. Mor. Sv. Ján
4. Sereď
5. Šamorín
6. Sl. Trnava
7. J. Bohunice
8. Šoporňa
9. V. Kostoľany
10. Holíč
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
13
12
11
8
6
6
4
2
2
1
2
3
3
0
3
2
4
3
1
2
3
3
4
10
9
10
10
13
15
97:20
77:28
62:18
59:26
44:57
32:51
31:59
42:74
15:62
15:79
46
41
39
36
24
21
20
16
9
7
DVAJA SMÚTIA, JEDEN SA RADUJE
Oblastné majstrovstvá:
1. V. Orvište 26 19 5 2 76: 15 62
2. Moravany 26 17 6 3 83: 18 57
3. Trakovice 26 15 6 5 90: 26 51
4. Siladice
26 15 4 7 77: 32 49
5. Kľačany
26 15 3 8 118: 28 48
6. Vrbové
26 15 2 9 77: 34 47
7. Chtelnica 26 13 4 9 98: 44 43
8. Madunice 26 12 2 12 66: 57 38
9. Dubovany 26 10 7 9 34: 31 37
10. Krakovany 26 9 4 13 47: 55 31
11. Dvorníky 26 9 3 14 48: 52 30
12. Banka
26 7 0 19 43: 82 21
13. Drahovce 26 2 1 23 20:150 7
14. Šulekovo 26 0 1 25 4:257 1
V baráži o postup do tretej ligy prehralo V. Orvište s Hrnčiarovcami 0:5.
Oblastná súťaž – skupina B:
1. Malženice
2. Žlkovce
3. Červeník
4. Borovce
5. D. Lopašov
6. Pečeňady
7. Trebatice
8. Piešťany B
9. Prašník
10. Sokolovce
11. Veselé
12. Ratnovce
13. Ostrov
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
20
16
14
13
12
11
11
10
10
8
8
3
1
1
2
3
3
4
4
2
5
3
5
3
2
1
3
6
7
8
8
9
11
9
11
11
13
19
22
70: 17
113: 54
95: 36
68: 52
81: 40
83: 50
81: 71
70: 73
48: 55
50: 68
58: 96
26:104
22:149
61
50
45
42
40
37
35
35
33
29
27
11
4
O zaujímavé momenty nie je núdza ani v nižších súťažiach...
V nedávno skončenom ročníku
oblastných súťaží zažili v našich futbalových kluboch radosť
i smútok. V Ostrove a v Ratnovciach smútia, pretože vypadli do nižších súťaží, v Prašníku
sa zasa radujú, lebo od jesene
budú hrať o súťaž vyššie.
V oblastných majstrovstvách
mal náš okres v uplynulej sezóne
dvoch zástupcov, no ani jednému
sa na jar príliš nedarilo. Drahovčania pridali k jesenným 31 bodom iba 11 a zo štvrtého miesta klesli na ôsme. Ostrovčania
trónili na poslednom mieste už
od jesene a zaslúžene vypadli.
Ako jediní inkasovali vyše sto gólov. Prispeli k nim hlavne debakle v Horných Otrokovciach (0:10),
Zvončíne (0:8) a Siladiciach (0:7).
Namiesto Ostrovčanov si v budúcej sezóne zahrajú v oblastných
majstrovstvách hráči OŠK Prašník, ktorí k 31 jesenným bodom
pridali na jar 34. Naopak, jesenný líder z Veselého uhral v odvete len 22 bodov a klesol na konečnú tretiu priečku.
V oblastnej súťaži sme mali až
desať zástupcov. Okrem už spomínaných Prašníka a Veselého môžu byť najviac spokojní vo Veľkom Orvišti a Dubovanoch, pretože ich mužstvá skončili v hornej polovici tabuľky. Viac sa čakalo od futbalistov Nižnej, ktorí
boli po jeseni štvrtí, no vďaka kolísavým jarným výkonom klesli až
na 11. miesto. Len o jednu priečku vyššie skončili Borovčania, ktorí sa spoliehali len na strelecké
schopnosti Hercega, pretože bol
ich jediným strelcom až v ôsmich
zápasoch! Smútok určite zavládol
v Ratnovciach, ktoré po poslednom mieste neuspeli ani v baráži s
Madunicami a po roku opäť zostupujú – tentoraz do tretej triedy.
(šg)
šport
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
39
Motocyklová Cena Slovenska ožila na Slovakia Ringu
Po 21-ročnej prestávke sa opäť
jazdila motocyklová Cena Slovenska. Nie však na piešťanskom
letisku, kde sa odjazdilo jej 29
ročníkov, ale na novovybudovanom motookruhu Slovakia Ring
pri Orechovej Potôni. Obnovené podujatie, na ktorom štartovalo vyše 200 jazdcov z 11
štátov, bolo nielen šiestym kolom seriálu majstrovstiev Európy, ale aj súčasťou seriálu Alpe
Adria Cup a národným šampionátom pre jazdcov zo Slovenska,
Česka a Poľska. Na Cene Slovenska mal piešťanský Bily racing
team dvojnásobné zastúpenie.
Jaroslav Černý štartoval v kategóriách Supersport a Supersport
600 a Tomáš Mikšovský sa predstavil v triede Supersport 1000.
Mikšovský sa predstavil na novom
stroji, na akom sa jazdí BMW Cup.
V pretekoch superšportov od-
Jaroslav Černý vyhral na Slovakia Ringu dvoje preteky. Foto: (lc)
štartoval Černý na Yamahe tretí
za Čechom Kalábom a Slovincom
Pintarom. Výbornou jazdou sa dostal vo štvrtom kole na čelo pretekov. Prvú pozíciu si udržal až do
cieľa posledného desiateho kola
a po prvý raz v sezóne vyhral preteky superšportov. Na ďalších medailových priečkach skončili Kaláb a Rakúšan Juranisch. Černé-
Nový kanoistický klub v Moravanoch
Jediným reprezentantom nášho regiónu v rýchlostnej kanoistike boli donedávna vodáci KK Sĺňava Piešťany. Od tohtoročného mája to však už neplatí. V Moravanoch nad Váhom totiž vyvíja svoju činnosť nový športový klub ŠK Kajak so zameraním na kanoistiku.
Je určený pre deti od osem rokov nielen z Moravian, ale aj z okolitých obcí. „Výhodou členov nášho
klubu z Moravian nad Váhom a Banky je, že v lete
majú zabezpečený dovoz aj odvoz do Ratnovskej zátoky, kde trénujeme. Zimná príprava však prebieha v telocvični Základnej školy v Moravanoch. Deťom poskytujeme kajaky s pádlami, kvalifikované-
ho trénera a príjemný kolektív, ktorý tvoria okrem
detí aj ich rodičia a priatelia klubu,“ povedal nám
Ľuboš Horvát z ŠK Kajak.
Počas letnej sezóny sa deti z tohto klubu pravidelne zúčastňujú na kanoistických pretekoch po celom Slovensku. Napriek krátkej dobe svojej existencie sa im už podarilo získať na týchto pretekoch aj
niekoľko medailových umiestnení. Zaslúžili sa o to
Lucia Valová, Denis Horvát a Lukáš Valo. „Náš klub
však nebol založený len pre deti z Moravian nad Váhom, ale radi v ňom privítame aj športové talenty
z okolia, predovšetkým z Banky, Ratnoviec a Sokoloviec,“ dodal Ľ. Horvát.
(šg)
ŠTYRI TITULY PRE PLAVCOV KÚPEĽOV
Na letných majstrovstvách Slovenska dospelých a juniorov v
plávaní v Žiline bojovali o medaily aj reprezentanti oboch piešťanských klubov. Viac sa darilo
plavcom Športového plaveckého
klubu Kúpele, ktorí si v 50-metrovom bazéne vyplávali spolu 13
medailových umiestnení, z toho
štyri majstrovské tituly. Druhý
piešťanský klub - PPK - získal
pod Dubňom tri medaily.
Najúspešnejšou z plavcov Kúpeľov v kategórii dospelých bola
Veronika Kolníková, ktorá získala dva tituly, keď vyhrala preteky
na 800 a 1500 metrov voľný spô-
sob, navyše na 400 m pol. preteky bola druhá. Najviac medailí si
však vyplával Mário Rusnák, ktorý vyhral medzi juniormi preteky na 50 a 100 m motýlik. Okrem
toho získal bronz na 200 m pol.
preteky a medzi mužmi bol tretí
na 100 m motýlik. Tomáš Vachan
si v Žiline spestril prípravu na MS
v diaľkovom plávaní, ktoré budú
v kanadskom Robervale, štartom
na dvoch najdlhších krauliarskych
tratiach. V pretekoch na 1500 m
vsp. skončil druhý a na 800 m vsp.
tretí. Medailovú zbierku Kúpeľov
obohatila v juniorskej kategórii
Edita Bogárová ziskom bronzu na
800 m vsp. Okrem medailí v individuálnych disciplínach Piešťanci uspeli aj v štafetách. Kvarteto mužov v zložení Lukáš Vachan,
Mário Rusnák, Lukáš Rusnák a Tomáš Vachan si vybojovalo bronzové medaily v štafetách mužov na
4x200 m vsp., 4x100 m pol. preteky a 4x100 m vsp. Pre Rusnáka boli
majstrovstvá výbornou previerkou
pred juniorskými ME v Helsinkách.
Piešťanský plavecký klub si vybojoval v Žiline tri medaily. Postarala sa o ne 15-ročná juniorka Katarína Hollá, ktorá skončila druhá
na 50 metrov znak a tretia na 50
a 100 m vsp.
(šg)
mu sa darilo aj v popoludňajších
pretekoch triedy Supersport 600.
Už po niekoľkých kolách si vytvoril dostatočný náskok, ktorý stále
zvyšoval a cieľom prešiel so šesťsekundovým náskokom pred Maďarom Gyorim a Holubcom z Českej republiky.
Mikšovskému sa štart v triede
Supersport 1000 príliš nevydaril a
v prvej zákrute bol na tretej pozícii. Cieľom prvého kola však prešiel na druhom mieste a stále sa
doťahoval na vedúceho Čecha Fillu. „Zopár kôl to vyzeralo, že by
Tomáš mohol s ním bojovať o prvé
miesto, ale po veľkom šmyku jazdil opatrnejšie a v závere ho predstihol aj Čech Šembera. V poslednom okruhu však Mikšovský v technickej pasáži zaútočil a do cieľa došiel druhý za Fillom a pred
Šemberom,“ opísal nám priebeh
pretekov Tomáš Motyčka.
(šg)
Manchester
víťazom I. MPFL
Záverečným 18. kolom dohrali minifutbalovú I. MPFL.
Už pred posledným kolom bolo
známe meno nového majstra,
ktorým sa stal Manchester United. Jeho hráči zdolali v záverečnom kole Wimbledon 2:0,
keď oba góly zaznamenal Marek Bondra. Práve vďaka nim sa
stal najlepším strelcom súťaže. Ostatné výsledky: Arsenal
– Colo colo 1:0 (Varga), Red Houses – Young Boys 2:2 (Studený,
L. Ščasný – Krempaský, M. Sarvaš), Ajax Ready Taxi – Slovan
Matus 3:3 (Bolla, Hrnčár, Radošovský – M. Babulík, P. Kudláč,
M. Seman), Leftons – 1. FC Juh
2:4 (M. Gregorička, M. Javorka – I. Antal a Zborovjan po 2).
Konečná tabuľka I. MPFL:
1. Manchester
2. Ajax
3. 1. FC Juh
4. Wimbledon
5. Leftons
6. Slovan
7. Colo Colo
8. Red Houses
9. Arsenal
10. Young Boys
18 15 2
18 12 1
18 11 2
18 9 2
18 8 3
18 7 4
18 4 5
18 4 3
18 4 1
18 3 3
1
5
5
7
7
7
9
11
13
12
90:21
49:27
55:29
39:35
42:46
33:40
18:41
38:55
34:51
24:77
47
37
35
28
27
25
16
15
13
10
V streleckej tabuľke bol najlepší Bondra (Manchester) s 18
gólmi.
Igor Bombara
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Šéfredaktorka: Adriana Drahovská - [email protected] / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička
- [email protected], Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák /
INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel. 033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo:
EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box /
Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € =
30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
inzercia
Číslo 28 Utorok 13. júla 2010
Veľká Letná Súťaž
k 20. výročiu založenia firmy
Objednaj okná a vyhraj... 20 rokov
150x Notebook ASUS PRO5DIJ-SX294V
150x LCD TV SONY Bravia KDL-32EX302
150x Domáce kino PHILIPS HTS 3373
150x Videokamera SONY DCR-SX33
150x Fotoaparát SONY DSC-W320
Mercedes-Benz triedy C
1 9 9 0
-
2 0 1 0
Slovaktual tento rok oslavuje 20. výročie
svojej existencie a spolu s Mercedes-Benz
Slovakia, taktiež 20-ročným jubilantom,
pripravili pre zákazníkov “Veľkú letnú
súťaž”. Objednaním značkových okien
Slovaktual za zvýhodnené ceny
v termíne od 1. 7. - 30. 9. 2010
sa stávate účastníkom súťaže a budete
zaradení do žrebovania o vyše 1000 cien.
Navštívte našu
vzorkovú predajňu a informujte sa
Oslavujte
20 rokov s nami
1 9 9 0
-
2 0 1 0
al
-Slovaktu
Piešťany
ho 58
sk
Vajanské
ovaktual.
[email protected]
ie
p
99 67
:
il
2
a
7
e-m
6, 033/7
3/532 78
tel.: 090
l
lovaktua
ovka)
Vrbové-S
/6 (Kruh
6
9
2
a
ík
d
n
u
m
sk
ig
l.
J. Z
ovaktua
[email protected]
e-mail: v
7
2/950 83
tel.: 090
Download

Nové obete diaľnice