Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
2
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
3
Oficiálne otvorenie
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
4
3 piliere
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
5
1
Podpora zapájania sa do
medzinárodných projektov a
pri ich implementácii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ
Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia do
medzinárodných konzorcií
Poradenstvo pri zapájaní sa do európskych sietí a pri vyhľadávaní
partnerov
Poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia s partnermi v Bruseli
Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách
a organizáciách pôsobiacich v Bruseli
Vytváranie databáz potenciálnych uchádzačov o finančné prostriedky zo
zdrojov EÚ
Poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyskytujúcich sa v projektoch
a súvisiacich aktivitách
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
7
2
Informovanie a školenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politík EÚ v oblasti výskumu, vývoja
a inovácií
Prevádzkovanie informačného portálu
Zabezpečenie informovanosti z podujatí v Bruseli
Príprava, vydávanie a distribúcia informačných brožúr, newslettrov
a iných tlačovín
Školenia a krátkodobé pobyty pre výskumníkov a projektových
manažérov v Bruseli (v prípade školení aj na Slovensku)
Stáže v SLORD
Organizácia konferencií, seminárov a workshopov v Bruseli a na
Slovensku
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
9
3
Prezentácia a popularizácia
slovenského výskumu a inovácií
1.
2.
3.
Podpora účasti Slovákov na podujatiach v Európe
Odporúčania úspešných príkladov a osvedčených praktík
Propagácia a popularizácia slovenského výskumu prostredníctvom
podujatí zameraných na odbornú a širokú verejnosť
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
11
Čo nedokážeme urobiť?
Vstupovať do
hodnotenia a výberu
projektov
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
12
Prezentácia a popularizácia slovenského výskumu a inovácií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Špecializované webová stránka
Osobné stretnutia a kontakty
Direct mailing
Newsletter
Brožúry a bulletiny
Semináre, workshopy, informačné dni
Konferencie
Sociálne médiá
https://www.facebook.com/slordsk?ref=hl
https://twitter.com/SLORD10
https://www.linkedin.com/groups/Slovak-Liaison-Office-Research-Development-7489447?trk=my_groups-b-grp-v
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
13
www.slord.sk
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
14
Daniel Straka, Head of Office
Management
Europan Research Council
European Research Infrastructure (including e-infrastructure)
Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies
Spreading Excellence and Widening Participation
[email protected]
Science for and With Society
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Joint Programming Initiatives
Joint Research Center
International cooperation
ERA-NETs
Synergies between ESIF and Horizon 2020
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
15
Pavol Sabela, Advisor for Research
Information and Communications Technologies
Access to risk finance
Innovation in SMEs
Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research
and the Bioeconomy
Secure, Clean and Efficient Energy
[email protected]
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
Joint Technology Initiatives
European Technology Platforms
European Innovation Partnership 'Agricultural Productivity and Sustainability
European Innovation Partnership Smart Cities and Communities
Euratom
European Innovation Partnership on Water
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
16
Terézia Lesayová, Advisor for Research
Marie Skłodowska-Curie actions
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and
Biotechnology
Space
Health, Demographic Change and Wellbeing
Smart, Green and Integrated Transport
[email protected] Action, Environment, Resource Efficiency and Raw societies
Public Private Partnerships
Key Enabling Technologies
EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON ACTIVE AND HEALTHY AGEING
European Innovation Partnership Raw Materials
ERA-NETs
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
17
25 members from 23 countries
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
Download

Prezentácia programu PowerPoint