SLOVAK LIAISON OFFICE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
Názov akcie:
SME Instrument first evaluations outputs & latest news on Fast track to
innovation
4.11.2014 (11:30-12:45)
Miesto konania:
Brussels
Daniel Straka, Terézia Lesayová, Kristína Hergottová
Dátum:
Účastníci:
Program:
• Privítanie
• Prezentácia (M. Bernd Reichert, Head of Unit for Horizon 2020: Small and Medium-Sized
Enterprises, European Agency for SMEs)
,,SME Instrument Evaluation results for the first three cut-off dates ´´ a ,,Fast track to
innovation´´
• Diskusia
Závery:






Schéma ,,SME Instrument´´ bola akceptovaná a pritiahla mnoho nových malých a
stredných podnikov (SME/MSP), ktoré sa o financovanie v predošlých rámcových
programoch doposiaľ neuchádzali. Výsledky hodnotenia sa zdajú byť spoľahlivé.
Hodnotitelia sú prevažne z podnikateľského sektoru, hodnotia najmä nadväznosť
projektov na trh.
Príliš veľa podaných projektov nebolo dostatočne zameraných na možnosti podnikania.
MSP mali slabý popis alebo nedostatočné informácie o konkurenčných riešeniach.
Slabý inovačný potenciál či nápady bez hlbších analýz trhu a konkurencie spôsobili
neúspešnosť pri podávaní projektov.
Hlavné poučenie z prvej výzvy:
o
príliš veľa projektov, ktoré neboli dostatočne zamerané na obchodné príležitosti
o
nedostatočný popis spoločnosti (prečo by mala táto spoločnosť uspieť a prečo nie
ich konkurent)
o
chýbajúce informácie o konkurenčných riešeniach
o
veľmi slabý inovačný koncept; produkt už existuje na trhu (iba malé vylepšenia)
o
iba myšlienka, neexistujúci komercializačný koncept (TRL príliš nízke)
o
iba skúsili šťastie.
Záznam:
Bernd Reichert prezentoval prvé hodnotenie programu ,,SME Instrument´´ a posledné novinky týkajúce
sa ,,Fast track to innovation´´.
Na hodnotení projektov podávaných v rámci SME Instrumentu, z prvej fázy (Concept & Feasibility
Assessmen) prvého cut-off (jún 2014) sa podieľalo 521 hodnotiteľov pričom 12% bolo z univerzít
a výskumných inštitúcií a 88% zo súkromného, komerčného sektoru. Bolo podaných 2 662 projektov
(Slovensko 39) so 6% úspešnosťou (financovaných bude 155 firiem). 2 503 projektov bolo podaných
jedným SME/MSP a ostané konzorciami. 2 602 projektov bolo vyhodnotených ako spôsobilých, pričom
12% z toho (317) bol hodnotených nad thershold-om (13 bodov). Najúspešnejšie krajiny boli Írsko,
Rakúsko, Veľká Británia, Izrael a Španielsko. Napriek tomu, že polovičku prihlášok podali malé firmy
a firmy s menej ako 5 zamestnancami, financované boli najmä väčšie firmy. Bernd Reichert to zdôvodnil
Slovak Liaison Office for Research and Development
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
GSM: +32 471 515 484 Phone: +421 2 6925 3213 e-mail: [email protected]
1
SLOVAK LIAISON OFFICE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
najmä tým, že väčšie spoločnosti majú väčší dopad a vplyv na trh. Veľmi viditeľný rozdiel bol aj
v udeľovaní financovania podľa veku firmy. Iba 30% firiem zo skupiny mladších ako 3 roky dostali grant.
70% úspešných firiem nemali nikdy projekt v rámcových programoch.
Výsledky z prevej fázy (Innovation Project) druhého cut-off, ktorá bola v septembri 2014, vykazujú 1 944
podaných projektov (o 27% menej ako z prvého termínu). Slováci podali opäť 39 projektov. Celková
miera úspešnosti vzrastie zo 6% na 9% v porovnaní s prvým cut-off. Najviac projektov bolo podaných zo
Španielska, Talianka a Veľkej Británie. Tieto výsledky však ešte nie sú konečné.
V druhej fáze prvého cut-off , ktorá bola v októbri 2014, bolo podaných 582 projektov (5 slovenských).
Výsledky nie sú zatiaľ presné, približná miera úspešnosti je 12%, pričom asi 73 projektov bude
financovaných. Priemerná veľkosť grantu pre projekt je 1,7 mil. € (v druhej polovici decembra budú
jednotlivé firmy informované o výsledkoch hodnotenia).
,,Fast track to innovation´´má za cieľ zvýšiť participáciu priemyslu, MSP a počet nových aplikantov v
H2020. Mala by stimulovať investície privátneho sektoru do vedy a inovácií a podporovať výskum a
inovácie s dôrazom na vytváranie hodnôt a urýchlenie vývoja technológií pre inovatívne produkty,
procesy a služby. Návrhy by sa mali týkať akejkoľvek technologickej oblasti v rámci LEIT a spoločenských
výziev. Projekty by mali byť podané konzorciami 3-5 partnerov. Udelených bude 100 grantov (maximálna
suma 3mil. €). 60% z celkového rozpočtu projektu musí byť určených pre partnerov z priemyselného
sektora alebo minimálne počet takýchto partnerov je 2 v rámci konzorcia zloženého z 3-4 partnerov a 3
v rámci konzorcia zloženého z 5 partnerov. Prvé cut-off bude v apríli, následne v septembri a decembri
2015, pričom termíny v roku 2016 budú približne rovnaké.
SME sa môžu uchádzať o granty v rámci tohto programu aj keď podľa Bernda Reicherta budú súťažiť
s veľkými spoločnosťami, pretože tento program nie je nastavený priamo na SME. Druhou nevýhodou
v porovnaní s SME Instrument, je neobmedzené množstvo podávania projektov jedným subjektom.
Linky:
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/executive-agency-small-and-medium-sized-enterprises-easme
http://ec.europa.eu/easme/sme/beneficiaries_en.htm
Prezentácia:
http://slord.sk/buxus/docs//PREZENTACIE/2014_11_04_sme_fast_track_to_innovation_easme.pdf
Kontakt:
[email protected]
Meno a priezvisko:
Slovak Liaison Office for Research and Development
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
GSM: +32 471 515 484 Phone: +421 2 6925 3213 e-mail: [email protected]
Kristína Hergottová
2
Download

slovak liaison office for research and development