Kompozícia
Slovo na úvod
Do dejín kompozícia zasahovala doba, výtvarný cit i veda. Ale najdôležitejšie je, že sa na nich podieľala
príroda. Príroda, ktorá nás a všetko okolo obdarila vyváženými proporciami, ktoré lahodia oku. Rovnako
ako farby svojím celkovým vyznením a vzájomnými pomermi, pôsobí na nás text v ploche rôznym
spôsobom, a to na základe rozličných okolností - pomerov textu a plochy, formátom papiera (plagátu,
knihy ...) apod. Rovnako ako napríklad v maľbe alebo architektúre aj v typografii je dobrá kompozícia
jedným zo základných predpokladov pre tvorbu vycibreného diela.
V priebehu dejín umenia sa názor na ideálnu kompozíciu menil. Kým v renesancii bola obľúbená statická
trojuholníková kompozícia, v baroku sa celkový príklon k dynamizmu prejavil aj v expresívnom, výlučne
nestredovom usporiadaní. Nie tak pri návrhu písma, kde naopak sledujeme sklon k väčšej statickosti a
rozumovo podloženej harmonizácii výrazu.
Dnes sa v postmoderných umeleckých prejavoch stretávame s rozličnými prístupmi - od úplnej
kompozičnej anarchie až po vycibrené kompozičné schémy. Je na každom jednotlivcovi, na ktorú stranu
sa prikloní, každopádne minimálne v klasickej sadzbe kníh (okrem tej experimentálne) sa štúdium a
dodržiavanie pravidiel kompozície dozaista oplatí.
Text v ploche
Naše vnímanie kompozície určuje predovšetkým umiestnenie textu a ďalšej grafiky vo formáte papiera.
Na začiatok si predstavíme niekoľko pravidiel, na ktoré je dobré vždy pamätať, aby sme dosiahli
príjemného grafického účinku.
Vzdialenosť od horného a dolného okraja formátu papiera má byť väčšia ako medzera medzi
slovami, chybnú sadzbu ukazuje nasledujúci obrázok.
Chybne: medzery medzi slovami sú väčšie ako vzdialenosť od okraja formátu.
Nie je tiež vhodné, aby riadkový prekladov bol väčší než vzdialenosť textu od okraja formátu.
Chybne: väčší riadkový prekladov ako vzdialenosť od okraja formátu
Správny spôsob sadzby
Nasledujúce dva príklady ukazujú podobný prípad pre jednoriadkový text v ploche alebo rámčeku.
Porovnajte. Na prvom obrázku sú slová akoby priťahované k ľavému a pravému okraju čiernej plochy a
sú tak od seba odlúčené. Podvedome na nás taká kompozícia pôsobí znepokojujúci dojmom.
Na druhom obrázku ladí vo veľa harmonickejší celok.
Slová sú odlúčené od seba
Správne umiestnenie textu
Zlatý rez
Je dokázané, že určité proporčné vzťahy celku pôsobia na človeka lepšie, prirodzenejšie než iné.
Výtvarníci sa snažili prísť na istú všeobecnú zákonitosť, ako čo najlepšie rozdeliť úsečku alebo
plochu. Vzniknutý pomer bol nazvaný zlatý rez. Nespočetnekrát sa opakuje v prírode okolo nás a ľudské
oko je na neho podvedome zvyknuté. Renesančný umelci vytvárali svoje diela často na základe zložitých
konštrukcií na zlatom reze založených, ako dokazujú mnohé dochované skice.
Jednoduchú konštrukciu zlatého rezu ukazuje nasledujúca ilustrácia.
Pochádza už z 1. stor. pred naším letopočtom.
Konštrukcia zlatého rezu
Ak by sme chceli vyjadriť zlatý rez matematicky, treba nájsť na jednotkovej úsečke také x, aby platilo, že:
(1-x) / x = x / 1. Z toho po vyriešení rovnice vyplýva, že x = (√ 5-1) / 2, a teda x = 0,618 ...
Základ pre matematický výpočet ideálneho pomeru.
V praxi teda bohato postačí pamätať si zaokrúhlené číslo 0,62. Ľubovoľnú úsečku potom rozdelíme v
pomere 0,62: 0,38 a dominantný prvok kompozície umiestnime do vzniknutého pomeru.
Zlatý rez je možné zostrojiť pre každú stranu obdĺžnika, v priesečniciach potom získame "zlatý bod" ideálne miesto pre presné umiestnenie dominanty.
Tieto poznatky využijeme nielen v typografii, ale dobre nám poslúži aj pri komponovaní kresby alebo
fotografie.
Zlatý bod
Nebolo by správne tvrdenie, že sa dobrá kompozícia bez princípu zlatého rezu nezaobíde. Často môže
byť vhodnejšie uchýliť sa ku kompozícii podľa stredovej osi alebo inej, ktorá sa javí za daných okolností
zaujímavejšie.
Jedná sa však o osvedčené pravidlo, ktorého použitie výsledku v mnohých prípadoch jedine prospeje.
Optický stred a ďalšie dôležité pravidlá
Zákonitosti matematické a geometrické sa v mnohých ohľadoch nezlučujú so zákonitosťami optickými.
Nie všetko, čo sme schopní vyjadriť číslami a pomery, je aplikovateľné aj pri návrhu písma, loga, letáku či
webovej stránky. Človek je tvor učenlivý a do svojho vnímania nevedomky premieta väčšinu skúseností
zo svojho života. A ľudské oko niekedy dokáže až neskutočne klamať.
Ak je možné povedať, že matematika nám (napriek logike) v kompozícii poslúži len zriedkakedy, sluší sa
zároveň dodať, že veľakrát platnejšie sú nám princípy známe z fyziky - predovšetkým gravitácie, s ktorou
máme čo do činenia prakticky pri akomkoľvek svojom konaní.
Gravitačná sila pôsobí vzájomne na ktorejkoľvek dva predmety vo vesmíre, oba predmety sú k sebe
navzájom priťahované. Hmotný predmet pôsobí na malý oveľa väčším zrýchlením ako naopak, preto ho k
sebe priťahuje zdanlivo väčšou silou. Sila je tým menšia, čím väčšia je vzdialenosť oboch telies.
Táto skutočnosť sa stala natoľko súčasťou nášho uvažovania, že sa prejavuje pri posudzovaní
kompozície viac, než by sme si boli ochotní bez tohto vysvetlenia pripustiť. Dokazuje to, ako jeden z
mnohých príkladov, práve zákon optického stredu, ale je veľmi dobre možné vysledovať ho aj pri
"náhodnom" umiestňovanie bodu do pevne vymedzenej plochy, v mojom príklade obdĺžnika
orientovaného na výšku.
Umiestňovania bodu vo vymedzenej ploche
Bod umiestnený do hornej polovice plochy (A) pôsobí
dojmom vznášania, je ľahký, celá kompozícia je
vzdušná a pokojná.
Bod bude tento dojem vyvolávať až do takej výšky,
kedy vytvorí u pozorovateľa pocit, že je na ňom
plocha zavesená.
Ak ho umiestnime vyššie, bude priťahovaný hornou
hranou obdĺžnika, a to tým viac, čím bližšie k hrane
sa ocitne (B), napätie sa uvoľní až pri stretnutí bodu
a hrany.
Každá strana nášho obdĺžnika pôsobí na bod odlišnú silou. Ľavá strana priťahuje menej ako pravá,
pretože odporuje spôsobu nášho čítania - zľava doprava - ktorý považujeme za prirodzený a plynulý (C,
D).
Spodná strana reprezentuje zem pôsobiacu gravitačnou silou, preto je bod umiestnený do spodnej
polovice obdĺžnika priťahovaný najsilnejšie. Zdá sa, že padá, vytvára dokonca nepríjemný nepokoj (E).
Bod umiestnený na spodnej hrane je úplne pokojný, leží na nej (F).
Optický stred
Tým sa teda pomaly dostávame
k vysvetleniu termínu optický stred.
Pretože je príťažlivosť k spodnej hrane plochy väčšia ako na hrane hornej, opticky sa nám javí bod alebo
tvar položený do presného geometrického stredu nie uprostred, ale až pod ním (G). Je preto potrebné
posunúť ho o niečo málo vyššie, aby sa pôsobenie síl vyrovnalo a bod sa ocitol v optickom strede - z
tohto hľadiska jedinom správnom (H).
Na optický stred, základný a rokmi praxe overený kompozičný poznatok, sa síce relatívne zabúda, ale
zároveň je nutné uznať, že s ním veľakrát ľudia pracujú, bez toho aby si to vlastne uvedomovali - pri
komponovaní grafiky sa riadia citom. Nie každý sa na svoj cit môže spoľahnúť, preto ak umiestňujeme
logo alebo riadku textu do vertikálneho stredu, skúsme sa na chvíľu zamyslieť a zhodnotiť, či nebude
lepšie posunúť ho o niekoľko bodov, milimetrov či pixelov vyššie, a docieliť tak lepšieho grafického
účinku.
Sadzobný obrazec
Nomenklatúrnom obrazcom sa nazýva nákres, ktorý určuje plochu sadzby a jej umiestnenie v ploche
stránky. Stanovenie priaznivých pomerov textu a bielej plochy je pomerne náročnou úlohou. Je potrebné
vziať do úvahy rozmer a rozsah knihy / publikácie, veľkosť písma a jeho duktus, rozsah diela, jeho účel a
pod, aby sme docielili vyvážené dvojstránky - to preto, že kniha na nás pôsobí vždy v stave, kedy dve
strany stoja naproti sebe.
Ilustrácie A ukazuje najjednoduchší možný spôsob, ktorý vychádza z uhlopriečneho delenia stránok.
Jedná sa o univerzálne riešenie, ktoré postačí pre väčšinu prípadov.
Sadzobný obrazec navrhnutý na základe uhlopriečok Ďalšie možnosti konštrukcie vychádzajú z
podobného princípu, ale nájdu širšie uplatnenie.
Prvá uhlopriečka sa skonštruujeme ako v príklade A, druhá linka nasledovne: horný okraj stránky sa
rozdelí na 2 / 3, 3 / 4 alebo 4 / 5, vzdialenosť sa prenesie na ľavý okraj, zostrojí sa linka a pokračujeme
ako vo variante A.
Konštrukcia B bude najvhodnejšie pre poéziu,
D pre knihy, kde potrebujeme na stránku vtesnať veľa textu, teda slovníky apod.
Náročnejšia konštrukcia sadzobného obrazca
Zatiaľ sme hovorili iba o dvojstránkach, často je ale treba umiestniť text na samostatnú stránku.
Platia tu obdobné pravidlá ako predtým, najväčší okraj má byť v spodnej časti stránky.
Ak však chceme obrazec skonštruovať presnejšie, využijeme konštrukciu na ilustráciách E, F.
Ideálne poslúži tiež pre stanovenie výrezu pre paspartovanie grafiky.
Sadzobné obrazec v optickom strede
Opticky priaznivé umiestnenie prvku do plochy stránky
Ak umiestnime dominantný prvok stránky do geometrického stredu, zdá sa, ako by padal k spodnému
okraju. Existuje osvedčený postup, kam ho umiestniť, aby pôsobil dobre. Ukazujú to ilustrácie G a H.
Konštrukcia optického stredu stránky
Každá kniha, odborná publikácia, zbierka poézie vyžaduje špecifické riešenie sadzobného obrazca. Ako
ideálny postup sa osvedčilo zhotovenie dvoch troch variantov, z ktorých sa po uvážení (a vytlačení v
reálnej veľkosti) vyberie tá najlepšia.
Typografická úprava
Typografická úprava je také usporiadanie vzhľadu dokumentu, ktoré sa dá dosiahnuť pomocou
nástrojov, ktoré má typograf alebo grafik k dispozícii.
Je to napr. druh a veľkosť písma, vzdialenosť riadkov, ich usporiadanie do priestoru pre tlač a
umiestnenie na papieri, používanie ozdobných a doplnkových prvkov, obrázkov a pod.
DTP – Desktop Publishing – súhrn technológií pre prípravu dokumentov ku publikovaniu - tlačeniu,
tvorbe elektronických dokumentov, web stránok a pod.
Princíp tvorby elektronických dokumentov pomocou počítača spočíva v nasledujúcich činnostiach:
o
o
o
o
o
o
o
o
konvertovanie textových predlôh do digitálnej podoby pomocou textových programov
konvertovanie obrazových predlôh do digitálnej podoby pomocou skenera - ak sú predlohy na
analógovom nosiči (napr. fotografia) alebo prekonvertovanie formátov, ak sú na digitálnom nosiči.
úprava digitalizovaných obrazových predlôh pomocou grafických programov - prípadná úprava
ako retuš, výrez, prevod do tlačového farebného systému, úprava farebných hodnôt a pod.
tvorba grafiky pomocou grafických programov a zalomenie textu pri dodržovaní typografických
pravidiel, prípadne použitie ďalších kombinovaných skrášľujúcich prvkov (tiene, transparentnosť,
farebné prechody...).
stránková montáž, t.j. spojenie – kompletizácia a štylizovanie všetkých textových a grafických
prvkov do jedného celku pomocou softvéru – napr. programu pre sadzbu a stránkovú montáž
(DTP programy alebo sádzacie programy), prezentačné programy, grafické programy
v prípade, že výstupom je tlačovina - kontrolná alebo záverečná tlač pomocou tlačiarne
v prípade klasickej tlače nasleduje hárková montáž za účelom čo najefektívnejšieho využitia
formátu tlačového hárku, prípadne vyradenie strán pri tlači viacstranovej tlačoviny.
vytvorenie súboru pre spracovanie v osvitovej jednotke a osvit filmu pomocou tejto jednotky.
DTP je teda publikačná činnosť pomocou počítača,
čiže integrácia všetkých predtlačových činností.
Konkrétne to znamená, že všetky práce,
ktoré sa kedysi vykonávali na oddelených
pracoviskách, sa s použitím DTP technológií
môžu vykonávať ja jednom pracovisku
a do tlačiarne sa dodajú kompletné podklady
pre tvorbu tlačovej formy.
Písmo ako grafický prvok
Text a jeho vzťah ku grafike
Grafická úprava textu sa pokladá za
výtvarný prejav. Text sa vytvára z
grafických znakov - písmen, ktoré
sú prostriedkom grafického
vyjadrenia myšlienok. Estetická stránka textu spočíva v grafickom výraze, ktorý sa vytvára z tvarov písma,
sýtosti riadkov, vyváženosti písmen vo vzťahu k medzerovým plochám v texte a pod. Kompozičná úprave
textu sa môže riešiť do bloku, symetricky na os alebo asymetricky. Text v propagačnej grafike sa dopĺňa
alebo zvýrazňuje kresbovými plošnými i farebnými výtvarnými prvkami, ktoré vytvárajú jednotný grafický
celok.
Písmo ako dekoratívny prostriedok
Písmo je dôležitým výtvarno-grafickým prostriedkom, pomocou ktorého sa prenáša obsah ľudskej reči z
oblasti sluchového do oblasti zrakového vnímania. Písmo je preto aj účinným esteticko-dekoračným
prostriedkom. Najdôležitejšou elementárnou vlastnosťou písma je čitateľnosť, ktorá závisí od veľkosti
písma, od medzier medzi písmenami, slovami a riadkami, ďalej od kontrastu farby a podkladu i kvality
materiálu. Krásne písmo je zásadne to, ktoré má ustálené tvary. Narušenie ustálených tvarov, prílišné
ozdobovanie, deformovanie a neodborné, výtvarne neprecítené novo tvorené tvary písma pôsobia
nevkusne a škodlivo zasahujú do estetickej výchovy človeka.
Pätkový a bezpätkový typ písma
Pätkový typ písma (písmeno ukončené pätičkou). Tieto pätičky nám pri čítaní vizuálne držia stopu riadku
a urýchľujú čítanie. Klasickým zástupcom pätkového písma je napr. Times New Roman.
Bezpätkovým písmom je napr. Verdana a Arial. V novinách a časopisoch sa používajú hlavne na nadpisy.
Ich čitateľnosť končí kdesi na hranici 12 - 14 bodov.
Logo a logotyp
Logo je grafický prvok alebo symbol označujúci firmu, organizáciu alebo
spoločnosť.
Logotyp je charakteristickým typom písma znázornený názov spoločnosti,
firmy, výrobku,…
Môže obsahovať aj netextový grafický prvok.
Znaky kvalitného loga:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Použiteľnosť vo všetkých typoch médií
Tlačiteľné a zobraziteľné na rôznych zariadeniach a na webe
Čitateľné aj v malých veľkostiach
Čitateľné a zrozumiteľné aj v čiernobielom vyhotovení
Jasné, jednoznačné, ľahko zapamätateľné
Vzhľadovo jednoduché (netreba nad ním premýšľať)
Unikátne
Moderné
Abstraktné
Vyjadruje jeden postoj, jednu ideu
Málofarebné (ideálne jedno - dvojfarebné)
Typografia www
Písmo: Na web stránkach používame iba také typy písma, ktoré sú bežne dostupné na každom počítači.
Inak sa môže stať, že prehliadač si neznáme písmo nahradí takým typom, ktorý nebude správne
interpretovať niektoré znaky, prípadne naruší celkový estetický dojem.
Typografia: Vzhľadom na to, že počet a možnosti značiek HTML kódu nepostačujú na kvalitné a
estetické formátovanie textu, boli vyvinuté ďalšie nástroje. Najprogresívnejšie a najmodernejšie sa javí
formátovanie pomocou kaskádových štýlov (CSS). Kaskádové štýly majú podstatne väčšie možnosti
formátovania textu, pričom definície štýlov bývajú uložené v externých súboroch, čím sa zvyšuje
čitateľnosť zdrojového kódu.
Štruktúra stránok: Musí klásť dôraz na potreby a požiadavky používateľa, ktorý chce získať informácie
čo najrýchlejším spôsobom. Návštevník si sám určuje postup získania informácií. Na to má k dispozícii
navigáciu, ktorá je pripravená na stránke.
Navigácia: Navigačné rozhranie stránky má pomáhať návštevníkom stránky odpovedať na tri základné
otázky, ktoré súvisia s každým pohybom na webe: Kde som ?, Kde som bol ?, Kam môžem ísť ?
Titulná strana: Titulná strana je prvou stránkou webu, ktorú vidí návštevník a preto by mala byť iná než
zvyšné strany. Pritom ale štýl všetkých stránok (farby, písmo, grafika, ...) musí byť rovnaký. Titulná
stránka by mala obsahovať: logo a názov spoločnosti, jasnú odpoveď na otázku „Kde som ?“, jasnú
odpoveď na otázku „Čo môžem nájsť na týchto stránkach“, prehľadnú navigáciu, dobre viditeľnú možnosť
vyhľadávania, súhrn najdôležitejších správ (noviniek)
Vyhľadávanie by malo byť súčasťou každého webu a malo by byť dobre prístupné z ľubovoľnej časti
webu. Návštevníci, ktorí sú zvyknutí pohybovať sa po stránkach hlavne vyhľadávaním (je ich zhruba
polovica), budú hľadať tlačidlo vyhľadávania už na titulnej stránke. Pokiaľ sa títo návštevníci stratia, mali
by na stránke nájsť tlačidlo na vyhľadávanie.
Na čo slúžia obrázky
Grafika na stránke musí slúžiť jej funkčnosti. Ak majú obrázky jedinú
funkciu, a to "dokonalý vzhľad", tak iba zbytočne predĺžili čas
otvárania stránky, alebo e-publikácie.
Nasledujúci zoznam sumarizuje typy grafických obrázkov, ktoré
môžete použiť na internetovej stránke:
Navigačné tlačidlá - Používajú sa na ľahšiu navigáciu návštevníkov na stránke. Ak sú navigačné tlačidlá
dobre navrhnuté, môžu byť lepšie čitateľné a prehľadné než bežné textové odkazy.
Obrazové mapy - Tiež používané na lepšiu navigáciu na stránke. Ak sú obrazové mapy dobre navrhnuté
značne zlepšujú vizuálnu príťažlivosť stránky, ale môžu tiež značne predĺžiť čas načítania stránky.
Logo - používané pre jednoznačnú identifikáciu spoločnosti. Logo zlepšuje rozoznateľnosť obchodnej
značky a zväčšuje vizuálnu príťažlivosť dokumentov umiestnených na internete.
Odrážky - Používame na usmernenie pohľadu návštevníkov na dôležité body v dokumente. Tiež sú
používané na oddelenie odstavcov v texte.
Titulná grafika - Základnou funkciou je, aby návštevník rozpoznal na akej stránke sa nachádza. Pridanie
umeleckého klipu, alebo ilustrácie do titulnej časti stránky zvýši jej vizuálnu príťažlivosť.
Oddeľovač riadkov alebo horizontálne čiary - Zvyčajne používame na oddelenie myšlienok, kategórií,
otázok a odpovedí na jednej stránke.
Obrázok na pozadí - Zlepšuje vizuálnu príťažlivosť stránky a uľahčuje navigáciu na stránke. Najčastejšie
sa používa na postrannej lište, ktorá obyčajne obsahuje odkazy na ďalšie stránky.
Nadpisy (textová grafika) - Používame vtedy, ak chceme použiť neštandardný typ písma, ktorý nemusí
mať návštevník stránky nainštalovaný na svojom počítači a nemusel by sa zobraziť správne.
Fotografie - Umožňujú vytvoriť stránku viac osobnú a viac vábivú pre návštevníka. Oči návštevníkov od
prírody priťahujú fotografie ľudí. Fotografia je skutočne nevyhnutná podmienka pri predstavovaní
produktu na komerčných internetových stránkach.
Navigačné prvky
Navigačné rozhranie stránky má pomáhať návštevníkom stránky odpovedať na tri základné otázky, ktoré
súvisia s každým pohybom na webe:
o Kde som ?
o Kde som bol ?
o Kam môžem ísť ?
V súvislosti s textovou navigáciou je odporúčané dodržiavať základné nastavenie farieb odkazov, ktoré
pozná väčšina návštevníkov stránky. Pre bežného používateľa Internetu znamená modrý podčiarknutý
text výzvu „kliknite sem“ a fialový podčiarknutý text znamená informáciu „tu som už bol“.
Dôležitými prostriedkami na riešenie otázky „Kam môžem ísť ?“ sú rôzne navigačné prvky (text, grafika,
textový obrázok, grafická mapa, ...). Navigačné prvky môžu svojim textom, prípadne vzhľadom vyjadrovať
cieľ, kam sa dostanem použitím navigácie.
Doplnkovými prostriedkami navigácie sú otázky na ďalšie skutočnosti súvisiace s primárnymi otázkami:
o Bol som tu už ?
o Ako sa dostanem tam, kde som bol ?
o Kedy tam už budem ?
Okrem sfarbenia odkazov webový prehliadač sleduje pohyb používateľov prostredníctvom ukladania
histórie. Odkaz na každú navštívenú stránku je v prehliadači uložený v zozname histórie a pre
prechádzanie položiek môže používateľ použiť tlačidlá späť a dopredu
Miesta umiestnenia navigácie a ich nedostatky
Umiestnenie prvkov navigácie nie je len otázkou vkusu. Na obrazovke existuje pre navigačné prvky päť
hlavných oblastí, do ktorých ich je možné umiestniť:
o v hornej časti
o dolnej časti
o vľavo
o vpravo
o uprostred
Navigačné prvky v hornej časti obrazovky
Mnoho webových stránok umiestňuje navigáciu do hornej časti obrazovky. Výhodou je, že sa všetky
možnosti navigácie zobrazia okamžite. Horná časť obrazovky tradične v grafických rozhraniach obsahuje
hlavnú ponuku programu. Toto umiestnenie je logické aj z hľadiska čítania zľava doprava a zhora dole.
Nevýhody: Požívatelia môžu navigačné prvky odsunúť z obrazovky pri posúvaní stránky smerom dole.
Riešenie: Zakotvené navigačné prvky, použitie odkazu „Späť na začiatok“ na konci stránky, Omrvinková
navigácia.
Navigačné prvky v dolnej časti obrazovky
Vo väčšine prípadov nie je táto navigácia vhodná, pretože by vyžadovala použitie posuvníkov, navigačné
prvky by sa tým nezobrazili na prvej strane.
Nevýhody: Nie je v hlavnom smeru prehliadania. Pokiaľ si používateľ prezrie celú stránku pozrel, dôjde na
koniec stránky s navigáciou vo chvíli, keď ju už nepotrebuje.
Riešenie: Kvôli tomu modelu použitia poskytujú webové servery v dolnej časti stránky textové odkazy.
Umiestnenie grafických tlačidiel do dolnej časti stránky sa neodporúča.
Navigačné prvky v ľavej časti obrazovky
Ľavá časť obrazovky je veľmi obvyklou pozíciou pre navigačné prvky. Pretože používatelia prezerajú
informácie zľava doprava, zamerajú sa na navigáciu ako prvú. Ľavá časť obrazovky je obvyklým
umiestnením pre navigáciu v programoch a stala sa tiež vo web dizajne najpoužívanejšou.
Nevýhody: Riadok navigácie spotrebuje cennú plochu obrazovky a zostane tak málo miesta na textový
obsah stránky.
Riešenie: Použitie posuvníkov, použitie nového okna, ukrytie navigácie vľavo.
Navigačné prvky v pravej časti obrazovky
V poslednom čase je táto navigácia obľúbená. Uvoľňuje priestor obsahu a umožňuje používateľovi jeho
okamžité čítanie.
Nevýhody: Navigácia umiestnená vpravo predlžuje vzdialenosť medzi navigáciou a tlačidlom „späť“ na
hornej lište, je to neštandardný typ umiestnenia.
Riešenie: Vyhnite sa umiestneniu navigácie na pravej strane obrazovky.
Navigačné prvky uprostred obrazovky
Významné grafické tlačidlá alebo mapy obrázkov sa obvykle vyskytujú uprostred obrazovky len na
domovskej stránke. Dizajny využívajúce toto umiestnenie sú často neprehľadné a poskytujú málo
priestoru pre obsah, pretože navigácia priťahuje pozornosť používateľa.
Mapa stránok
Mapa stránky graficky znázorňuje umiestnenie rôznych prvkov v určitej oblasti alebo priestore. Je to
štrukturálny prehľad webového sídla, ktorý zobrazuje stránky vo vzájomnom všeobecnom vzťahu, podľa
podobnosti tém. Môže byť grafická mapa sídla – grafické spracovanie štruktúry webstránky, alebo –
častejšie používaná textová mapa webového sídla – textové spracovanie štruktúry webstránky.
Typy odkazov v navigácii
Rozdelenie podľa adresy a stránky načítaného odkazu
o Interné odkazy – odkazujú na inú stránku alebo adresu v rámci webového sídla. Patria tu aj
medzistránkové odkazy – odkazy, ktoré premiestňujú užívateľa v jednom súbore (napr. „späť
hore“ pri dlhej stránke)
o Externé odkazy – odkazujú na stránku mimo aktuálneho webového sídla
Rozdelenie odkazov podľa ich predvídateľnosti:
o Štruktúrované odkazy – ich použitie veľmi často súvisí s hierarchickou štruktúrou. Sú výhodné pre
užívateľov, ktorí plnia plánovanú úlohu. (napr.: odkazy na navigačnom paneli)
o Neštruktúrované odkazy – užívateľovi sa naopak môžu javiť ako náhodne usporiadané. (napr.:
kontextové odkazy v texte) Tieto odkazy majú za úlohu užívateľa zaujať a tak ho prinútiť aby
zostal na stránke a ďalej ňou prechádzal.
Rozdelenie odkazov podľa podmienok , za ktorých boli vytvorené
o Statické odkazy – jeho cieľový súbor je pevne stanovený autorom dokumentu. (Väčšina serverov
používa prevažne statické odkazy)
o Dynamické odkazy – nemajú pevne stanovený cieľ. Cieľový dokument je vypočítaný v dobe
prehliadania stránky podľa prostredia a potrieb užívateľa. (Napr.: odkaz „Bude Vás zaujímať“ na
komerčnom serveri, ktorý užívateľa dovedie na stránku na základe jeho podpory predaja...) Tieto
odkazy majú dve výhody – reagujú na podmienky užívateľa, takže môžu prezentovať rôzne ciele
na základe schopností prehliadača, záujmu užívateľa alebo podmienok prostredia. Druhou
výhodou je, že poskytujú potenciál pre lepšiu údržbu. Môžu totiž predísť problému nefunkčnosti
odkazov, pretože odkazy sú pri pridávaní alebo odoberaní stránok automaticky znovu
vypočítavané.
Formy navigačných odkazov
o
o
o
o
o
o
Textové odkazy. Sú najzákladnejšou formou odkazu na webovej stránke. Sú veľmi prispôsobivé;
používajú sa pre primárne navigačné odkazy i pre kontextové odkazy v rozsiahlych textových
materiáloch. Bežné umiestnenie textových odkazov je v spodnej časti stránky. Tieto doplnkové
odkazy sa často používajú pre napodobenie odkazov v hornej časti stránky alebo pre poskytnutie
alternatívnych foriem odkazov miesto grafických, ako napríklad obrazové mapy. Ich doba
načítania je minimálna a ich aktualizácia je veľmi ľahká
Grafické textové odkazy. Použitie grafického textového odkazu volia hlavne dizajnéri kvôli
podpore marketingového cieľa webového serveru a kvôli ich zaujímavému vzhľadu (odlišný font
písma, zmena farby, zmena veľkosti, použitie efektu). Ich nevýhodou je dlhé načítavanie a
nemôžu byť načítané v negrafickom prostredí.
Tlačidlá. Sú tak isto ako grafické textové odkazy zaujímavé a majú tie isté nevýhody.
Ikony. Je to malý obrázok používaný k zastúpeniu určitej akcie alebo obsahu. Je možné ich
použiť samostatne alebo v kombinácii s textom. Môžu ušetriť priestor. Bez popisov je niekedy
veľmi ťažké odhadnúť skutočnú funkciu ikon, preto by mali byť jednoduché a výstižné ak je to
možné. Ikony sú často pre užívateľov ľahšie zapamätateľné ako slová a užívatelia si ľahko na ňu
zvyknú. (Napr.: ikony e-mail – obálka, stiahnuť alebo uložiť – disketa, otvoriť nákupný košík –
nákupný košík, odstrániť – kôš, domov – domček, hľadať – lupa, späť – šípka doľava). Ikony a
logá označujúce názov organizácie by po kliknutí mali vrátiť užívateľa na hlavnú stránku
webového sídla.
Obrazové mapy. Sú obrázky s oblasťami na ktoré je možné kliknúť – na tzv. aktívne plochy.
Umožňujú tak vytvárať ľubovoľné tvary pre odkazy a aktívne body nepravidelných tvarov.
Problémom je však dlhé načítavanie a sú často menej prístupné než štandardné formy odkazov (v
prehliadači nevizuálneho charakteru – čítačky stánok pre slepých užívateľov alebo pri vypnutí
zobrazovania obrázkov).
Bannery. Po kliknutí na banner sa zobrazí príslušná webová stránka. Sú efektívne pri plnení cieľa
reklamy, pretože upútajú užívateľa. Sú stanovené rôzne veľkosti bannerov.
Relatívne a absolútne odkazy
o
o
Relatívne odkazy – adresa odkazu (URL) nezačína protokolom (http://www...). Relatívny odkaz
využíva fakt, že väčšina odkazov mieri na rovnaký server alebo dokonca do rovnakého adresára.
Preto sa do relatívnej adresy píše iba meno súboru - prehliadač vie, že ho má hľadať v rovnakom
adresári. Ak je odkazovaný súbor v inom blízkom adresári, tak sa tento zapíše do relatívnej adresy
pred menom súboru (napr.“ obrazky/fotka.jpg)
Absolútne odkazy – adresa (URL) začína protokolom, pretože adresa odkazu mieri na rozdielny
server. Obsah teda nie je na rovnakom serveri ani v rovnakom či blízkom adresári. Preto aby bola
daná adresa vyhľadaná musí byť napísaná celá, vrátane protokolu (http://www.abcd.sk/index.html)
Príklady štýlových navigácií na webe
Download

Kompozícia